Goudsche Courant, maandag 25 juli 1932

BON RA 18047 Aankondiging De lezers van de Goudsche Courant kunnen tegen dezen BON bekomen den nieuwen rCRELO JITLAS door A DE MOOR met i platen in vele kleuren en leer uit gebreid alphaiaetisch plaatsenregister Als men dit register opslaat kan men elke plaata nvier eni enz vinden Deze atlas is geheel nieuw niet de laatste grensindee hng Voor groot en klem school en huis ook om Je luchtvaart te volgen Franco na poBtwisssel 98 cent of op Giro 124280 afgehaald 90 cent by den I federi Verzend boekhandel Geethuismolensteeg 12 in t veriengde van de Paleisstr Amsterdam a riEj lïDiaiRKr ® TOONKAMER OBRECHTSTIU2 HAAG CURSUS IH PtOICUOE EN ELÏCTB BCHANQi DmONA den verdeeld tussohen de RykBLommissarLs aen m Pruisen en de van hun ambt ontheven Pruisiacbe ministers Dat blykt dui delyk uit het verzoekachrilt ingediend door de eischende party bv omdat de denus sionaire nunisters de vertegenwoordiging van t ruisen in den Kyksraad zomten wuien behouden Daardoor zou de macht van den Bykstommissaris dus verminderd worden zooals ook door de inwiHiging van andere vischen by de gevraagde voorloopige beslis sing zou geschieden Een dergelyk gedeeld gezag over Pruisen zou waarschynlyk de partyen met nader tot elkaar brengen maar eerder meuwe geschillen doen ontstaan en tenslotte een onhoud baren toestand scheppen Daarom ziet het Hof af van het geven van de gevraagde voorloopige beslissing Het Ryksgerechtshof heeft zich voorts afgevraagd of het niet mogelyk zou zyn op een endere wyze tegemoet te komen aan de klachten van de eischende party zonder daarby vooruit te loopen op een emdbeshs sing Het heeft daarvoor ech er geen uitwe kunnen vinden Wat betreft de Tot slot verklaart het Ryksgerechtshofdat het de noodzakelykheid ervan inziet omeen spoedige beslissing in de hoofdzaak ienemen Maar het begrypt dat dat eenigentyd in beslag zal nemen Hoe lang het zalduren voordat het Hof een vonnis m dezezaak zal kunnen wyMn is met met zeker Arr l 1l rwfcglWHiM iii wi m i ui n i h i De ontwapeningsconferentie etda£in tot Januari 19 J3 De voorbereiding der wereldconferentie Mr Trip benoemd tot Ud van de commissie van deskundigen SANGÜINOSE De bloedarmoede js de meest ver spreide kwaal van onzen tyd Het bloed bevat dan te weimg bloed lichaampjes is met gezond genoeg om aan spieren zenuwen en hersenen de vereischte kracht te geven Het beste nuddel om het verzwakte bloed te herstellen is de Sangumose te gebruiken die met groote zeker h il de bloedarmodee overwmt Per flacon ƒ 2 6 fl ƒ U 12 fl ƒ 21 Verknjirhaar b j Apothekers enDrogisten VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Nederlandsch Fabrikaat BELQUC Het komnkJ k echtpaar op reis Naar Zwitserland Koning Albert en koningin Elisabeth zynZaterdagavond uit het slot te Laken naarZwitsei land vertrokken Z zullen eenigentyd te Luzem verblyven Waarschynljjk zalkoning Albert weer eenige bergbeklimmingen in de Alpen ondernemenITAHE Geheime kruieerbonw Volgens een raededeeling van den Ro meinachen correajJondent van de Daily Te legraph zouden in Italië veertien oorlogsschepen in aanbouw zyn waarvan de bul tenwereld mets bekend ia Deze m het ge heim gebouwde schepen zouden zyn twee kruisers van 6742 ton elk twee torpedo jagers van 616 ton elk en tien kleinereo vaartuigen Sedert admiraal Siriani de minister van marine m Apnl j 1 aankondigde dat Italié een program zou uitvoeren totdat het resultaat der ontwapeningsconferentie be kend was heeft men algemeen geloofd dat er sprake was van het bestaande bouw program dat beperkt was tot 29 vaartui gen die na de vlootconferentie van Lon den in 1930 waren goedgekeurd Het nieu d kchtig meb e n vreemde ufldnikking op laar gelaat Niemand kon betwisten dat haai auhoonheid er een van een zeldwune soort wa Zi had ten blanke djne teint zonder etnige kitur en haar trekken waren t er en zuiver 23 had diepe amtekende oogen en een overvloed van roodbruin haar dat vun natuie krulde en m bekoorlijke k e ue krulletjet jvbt haar voorhoofd viel 7ij waè met fu t L netjea ip haar kleereji La de lijn om litrt miKldel waar de ceinliuur tok en blouee bedekte waa met onberispelijk Men kon zidi gemakkelijk vooistelt i hoo nnel tiara Odell m zekere huiselijke oin tancligliedicn tot een bIoub en ten morsebel eedegOneroerd zou zijn Zenuwïtciitig tikte ZIJ met haar poUood op de tafel zoolat ZIJ deft oproep uit de naaste kamer zou vernemen Dat gebeurde binnen vijf mmu ten do gewone enelle luide dubbele tifc op de deur doe de vertrekken verbond ij f lon I p veeg haar mond met haar zak d ek af kneep in haar wangen Hn tetrach ttn er wat kleur op te breagen nam haar ehrijlpapier en ging de kuner er naa t binnen Hardmg hoorde de korte wi eling van i t ifoe ien morgen in de tijd die tu ncbcn hei di enen en riluiten der Jeur v liep De beer Crewe lat reeds aan zijn sthrijftttfel die dware votw ïfct verat raam e t nd Hij keek maar even ip toen het meisje duinen kwam en ze zoo kortaf m bai flrfi als hij alleen kon Ik heb u vanmorgen met noodig m fiAuw Odell Wordt vervolgd FEUILLETON Niimairiiueliiltiiniikogwi Uu het Ëngelflch van DAVID LTALI Vertaald door J P WeaselinkVan Boasum Er V uen oudere vennoolen geweest naar nis z zjd teiugtrokken en of langs uen gewonen we uitstierven had heer trewe g n nieuwe deelgenoolBn voor aiin Vfri ilwo rdeli kJi id gezocht H j wae de l iatele i gal i ger dan ooit in ï jn ïaktnleven gi wee t omdat hij van na ture g benilnneliji met onderen amen werkte Daarvoor waa hij ene d alU n vdl en jn e gen mitia iel handelen on nL ¥ hen en nu e r if tevennooten ho vB l ht tot r ee preken j ook mochten heb Wl Het was oor allen e verlichting lomJ T veit o J g van S li i k de ÏÏ n n r f If lee tljd tekg naar Derbytoe waar hl met la Bet ffatersportMiBoan ta weer gekomen Bezoekt thans de Eeeuwöksche en Sluip wijksehe Fluuen ea Iaat U daarby voorlichten door het fraai oltgevoerde werfje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door Dr A SCHBYGROND TWEEDE herueno druk gefllujlrMrd mrt 2 ini TRATIKS uur foto en vn teekeningen bi ni ii Mn jloni liik KAAKT m het PI en r W d raus r o so BEOORDEELINGEN VAN DKV T KKDEN DRMC Wü kunnen wel met anders dut dft t kj t tt warmste nbewlen Wtj wenarhen bet te uen in de handen van alle belancstellemlen maar t dt efrate ilaau tit di Tan alle Gwnraiaanr JfxmfUod Ntd V r txw Huavnuwm i i Gouda J eie brochure tê g esclmveii on propagaada te maken tegen het plan an dro g legging dier plasaen en heeft haat doel bereikt Maar afgeiien hiervan is ii een belangrijk zeer goed geschreven atuk werk t welk ipder en met genoegen en niet londer Dr R Baron Snouckaert van Schauburo tn OraoAn der Club vafi Ned Vdgelkwidtgen Wiê meer van de planten en dierenwereld van dit echt HoUandsch landschap wil weten lö de keurig verzorgde brochure van den Goudsehen bioloog A Schey rond warm aanbevolen Jan P Strifboa in de Telegraaf Verkrijgbaar fai eiken boekhandel en bU de Uitgeven A BRINKMAN ZOON te Gouda N V UtrechtscheHypotheekbank UTRKCHT Pandbfieven i 6I000ÖÖ0 Beservts f 1526 672 66 DE BVNK stelt beschikbaar S o pandbrleven A 99 SA hz iA Ux in stukken van ƒ 1000 f 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R IlOORWEf U weet dat het Nationaal Crms Comité onvermoeid ii n mooie werk voortzet en helpt waar geholpen kan worden Er ps echter veel geld noodig Zdudt U nu het Nationaal Crisu Comité met Willen steunen door het lenden van Uw geregelde bijdrage nwandeli k of wekeli ks wat U het beste schikt Wanneer U een giro rekening heeft kunt U het gemokkeli k doen door het invullen van het toegezonden machtigingsformulier het badrag vrardt dan automatisch overgeschreven op 18Ó000 186 000 Slypwi N V MM Simo lnr JOS NEVE Cliché A C I Adam éoet U het vandaag nog Dank U well Dus U weet het alleen BOOG AZIJN SLA IS GEZOND DOOR HAAR VELE VITAMINEN HET WORDT EEN V ARE DELICATESSE WANNEEJ ZE IS AANGEMAAKT MET BOOG AZIJN BOOG AZIJN IS EEN REINCULTUUR PRO DUCT EN MUNT UIT DOOR ZN FIJNE ZACHTE SMAAK ftOOC flj BOOG lO AZIJN KPX HAA5AZ riFAP P rKFh hv HAflDI F n Fermltan II if WOPffWipCM dIttPtt lATOPinOll verdrijven zekfar en inel spoel made en maagwormen zoowel bi volwassenen alabi kinderen Wormpoeders f O 65 per dooa Wórmohe f 0 85 per flacon Verknjgb bij Apothen Drogist of na ontv van het bedr door firma JafiobaMarU Wort lbo r Ppstliro 17039 Oude Tekela PttWmi WIIWI WailOa dtt wij reeds meer dan 16 jaran Wn I pasta aJ Ctlorodont gebruiken en dat Jeee ons nfoit heaft Meorgesteldl W U kabbew Iteeda witte tanden en een aaneenamen smaak In den oBd Bade omdat wij ook sinda lang oblorodont mondwater gebiulkon Buvendleo wordt door ODie seheala EuBlUe alleen nbrulk gemaakt van Chiorodont unilenboratels w O Ohadoba Fr Terlanurt alleea de eoht Chiorodont tandpasta met rood wit blauwegaranüeatrook tube 86 oenten 60 cwitl Overal verkrijgliaar legen toezending vao gdaie advertentie ontrangt U koatelooi en proeTtuba van Leo Werka Dreadea Uijkaatoor 4iuterdam atadfaoudoi ad U f Adverteert in dit BladI Bedriegelijke namaak De alom bekende BULLDOG hakken worden heden zóó naaamaakt dat men het ver icMl alleen door den Kmmic kon eederKheidee Het mehn bedraagt slechts enkel centen doch na eenige dagen reeds bemerkt men het enorme verschil In kvyaliteit Loot U dus geen onbekend merk aanpralen alizi nda nelioogoe4 Waarschuwing Ook hel echte Woed Milne rubberieder kon nooit vet vongen worden door de gewone soorten ploatrubber Het jieeft U de grootste besporing IS absoluut ontislipping en minstens 3V maal sterker dan leder Let op hkt ronde itempel e den noami Wood MüneïiSr en 0ULLDOG hakken M elkae clieeaMter iiliititiii 71 Jaai ang Dinsdag 8 Juli I98t NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK W ADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFecsidagc ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zonda Bblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wair de bezorging per looper geschiedt Pranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagnblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageljjks aangenomen aan ons Bureau MABKT 81 ClOUDA b onze agenten en loopers den boekhandel en de poatkantorea Onze bareaux zyn dageiyka geopend van 6 uur Adminutratie en RadacUe Tetef Interi 2745 Postrekening 48400 40ViJrrbNTIEPiUJSi Uit Gouda en onutreken tfehoorenda tot den bexorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke r gel meev ƒ fUfi Van buiten Gouda en den bezorgkringi 1 6 regela ƒ 1 65 elke regel meer ƒ OflO AdvertaDtién in bet iUterdassummer 2fl slag op den pr s LiefdadightiuU advertentifin da heUt van den pr s £ NGE 1 ID1 J4 MLDM l JuUNGl J f l ft regele ƒ Ji6 elke re ei meer ƒ 0 60 Op ae voorpagina 0 hooger Gewone advertenties en ingezonden mededeelingen by controet tot zeer gereduceerde prys Groote letters en randen worden berekend naar piaataniimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusachenkomat van loüede Boek Qjuaeiareii Adverteatiebureux en onze agenten en moeten daac vóór de jlaatatng a an bet B ureau zyn mgekomen teneinde van opname venekanl te xüik deze wyze immers iu verdachte voor zyn verhoor persoonlrf in aanraking komen met de getuigen £ door de verdediging genoemde doktoren Jlyn evenwel tegelyker tyd uitgenoodtgd all getuigen decharge op te treden Na de gebruikel e vragen betreffende zyn persoon tracht f Gorgoelof een lange uiteenzetting te gei n doch hem werd zulks direct door 4 i president belet die hem er opmerkzaan op ma kte dat hy te zyner tyd volkomen vryheid zal hebben een verklaring af t leggen en hem alt us recht zal wedervar Uit het verhoor vl beklaagde dat allereerst betrekking he t op zyn vroeger Ie ven blykt dat Goi lof in Rusland in ten slotte m Frank ri 18 geweest zonder zyn van zyn eerste jen leefde hy samen handeld had verklaarde Gorgoelof dat hy alleen daarom al geen helpers kon hebben omdat hy voortdurend door verraders omringd was geweest Emde vonge week is er een einde gekomen aan het eerste gedeelte van de ont wapemngsconferentie nadat vooraf de bekijide verdaging iresolutie werd aangeno men oordat de conferentie ertoe overging 7ich uit te spreken over de reaoluue had Henderson de voorzitter in een samen vatten Ie beschouwing te kennen j egeven dat hy wanneer hg gedelegeerde zou zgn geweest cm een drietal redenen zich voor de resolutie zou hebben verklaard ter eer ste o tl Jat de delegates zeer beslist de be bfiL uitspraken onder zeer bepaalde voorwaarden te willen ontwapenen ten tweede omdut de resolutie naar haar etgen woor den een Uesiissende stap op den weg naar ei n werkelyke vermindering der wereldbe wapening beteekent en ten derde omdat ZIJ een principieele goedkeuring behelst van het plan Hoover dat gel k men weet de bewapening met een derde wil vernun deren Wie derhalve aldus Henders in niet tegen het denkbeeld der ontwapening is en tegen een eersten beslisaenden stap en tegen het plan Hoover kan heelemaal niet tegen de resolutie stemmen Uft het bovenstaande blykt dat twee staten Henderson s opvattingen niet deelen Rusland hetwelk van oordeel is dat de resolutie te slap IS en geen werkelyke ontwa pening van beteekenis in het uitzicht stelt en Dmtschland welks vertegenwoordiger 4 adoliy te varataan heeft 8S9av n 4 t a regeering van zyn land tegen geen der drie principes is maar niettemin bezwaar heeft tegeft de resolutie Men slaat de plank stellig niet al te ver mis wanneer men aanneemt dat Duitschlands afwyaende houding verband houdt met het feit dat aan den elsch van Berlyn mzake de toeken nmg van gelyke rechten aan Duitachland nog steeds niet is voldaan Intusflcheri mag men aannemen dat Duitachland in den vervolge op een meer tegemoetkomende houding van Frankryk kan rekenen Hemot de Fransche eerste minister heeft te verstaan gegeven dat hü de Puitsche rechtgelykheid als een aange legenheid beschouwt waarover van ge dachten kan warden gewissald wanneer Frankryk ekerheid heeft dat dit land af doende waarborgen worden geboden dat z Jn veiligheid et te eemger tyd in het gedrang raakt Dit is ongetwyfeld een bescheiden vooruitgang dien de conferen tie te Lausanne al ia daar geen ideaal oplossing tot stand gebracht trouwens ook reeds te aanschouwen heeft gegeven Het Frankryk vap Hernot komt zü het aarze lend over de brug zoodat een heel klem beetje optimisme miaschien met volkomen misplaatst is Ongetwyfeld zyn nadat de conferentie zelf een klein half jaar byeen I 18 geweeat en de werkzaamheden der voorbereidende commissie zich over een tydperk van met minder dan vyf lange jaren hebben uitgestrekt de resultaten met buitengewoon achokkend maar de mogelykheid 16 met uitgesloten dat de eemszins geslaagde conferentie van Lausanne en het initiatief van Hoover factoren zullen blyken te zyn die aan het ontwapeningawerk ten goede komen Maar het ligt voor de hand dat men pas werkelyk op zal kunnen schieten wanneer aan de uitzonderingspo sitie die landen als Ouitschland Ooaten ryk Hongarüe en Bulgarye zich Woeten laten welgevallen ten apoed igste ee eindde komt en de rechtsongeiykhe d wordt opgeheven De vacantie die voor de Geneefache ontwapemngsconferentie is ingetreden biedt ruimachoota de gelegen heid om ook vool deze netelige kwestie een oplossing te vinden en een bron van wantrouwen en verbittering weg te nemen Tevens ia het te hopen dat de bevolkingen der landen m den t d die ona van de twee de fase der ontwapeningaconferentie scheidt op 21 September komt het bureau der conferentie weer byeen en de plenaire zit tingen zullen hoogstena vier maanden later dus ongeveer medio Januari 19SS moeten beginnen den gedelegeerden opnieuw dul delük te kennen geven dat zij niet met leege handen thuia mogen komen DUITSCHLA D Een propagand vlwgtocht voor den vrede Isjecho falowakye ryk die malen geh officieel gescheiden echtgenoote Intuss Eenige tyd geleden waa een bekende Duitsche oorlogsvheger baron von iichleich naar Engeland gegaan om zyn vroegere vyanden van naby te leeren kennen en spe ciaal Hennis te maken met een van hen met wien hy een opwindend uchtgevecht had gehad tot zyn ammumtie op was loen liet de Engelachman den weerloos geworden tegenstander ontsnappen In Engeland is baron von Schleich in kennis gekomen met majoor Draper een beroemden Engelschen oorlogsvheger met een oudere vroMf Op alle hem in de dagvaarding ten lastf gelegde feiten betreffende zyn vroeger Hven antwoordde be klaagde steeds alechlB dat het boosaardig opzet van communisten betreft die woe dend op hem z Jn omdat hy zich niet heeft aangesloten by de communistische bewe g ng Na een korte onderbreking van de zitting werd ttet verhoor van be klaagde voortgezet waarby de presi dent vergeefs tracMte de richting dee z g groene party w e Gorgoelof had op Inricht Vast te stellen De president wees er op dat Gorgoelof de bedoeling heeft gehad toe te treden tot de groepen van Hitler Beklaagde vfirwierp deze onderstelling evenwel ten zeerite Ui noemde haar even standers Ten slotte kwam de president te spreken over de eigenlyke misdaad den moord op den president van de republiek Hy wees er op dat Gorgoelof den nacht voor den moord m het hotel had doorge bracht met een vrouw die hy op straat had ontmopt en den nacht zelve zyn herinne ringen van dr Paul Gorgoelof den man die president Doumer heeft vermoord heeft geschreven Zqn gedrag voor den aanalag Den volgenden morgen dronk Gorgoelof in een bar 7 glazen wyn en een hoeveelheid cognac waarna h zich naar het tentoon stellingsgebouw begaf waar zich korten tyd later het drama afspeelde Toen Gor goelof opmerkte Ik heb eerst geaarzeld den president te dooden antwoordde de president van de rechtbank U hadt ech ter tevoren uw revolver geprobeerd en bo vendien voorzichtigheidshalve een tweede meegenomen U wiat dat de president een oude heer was die zyn vaderland reeds vier zonen in ieu oorlog had geofferd Hierop antwoordde Gorgoelof Ik heb niet den heer Doumer gedood maar den president van de republiek van wien ik wist dat hy de politiek van het land leidde Op een vraag van den president of hy alleen ge 2y zyn zulke goede vrienden geworden dat ze het plan hebben gemaakt om samen een vlucht naar Amerika te maken éen tocht van Oost naar West dus van Europa naar de Vereemgde Staten Huh doel is daarmee de wereld een gee t van vriendschap te toonen welke zy voor den vrede van groot belang achten In Amerika willen ze hun voormalige bond genooten en vyanden ontmoeten en ook daar de zaak vaia den vrede dienen Het zal de merkwaardigste vlucht zgn die ooit gemaakt ia zoo zei de Duitscher in een interview omdat het een Oceaan vlucht is ondernomen door twee vyanden op een kruistocht voor den vrede W t M cMomiflohe w M llf ei betreft De president der Bank voor Intern Betalingen MacGarrah deelde gisteren mede dat hy den president der Nederland sche Bank mr L J A Tnp die tevens lid 13 van den raad van beheer der Bank voor Intern Betalingen en den plaatsvervangen den president Leon Fraaer tot hd benoem de van de sub commissie voor fmancieele zaken der commissie van deskundigen die volgena besluit van de conferentie te Lausanne gehouden zich zal bezig houden met het onderzoek naar de vraagstukken die de wereld economische conferentie zal behan delen BUITENLANDSCH NIEUWE FRANKRIJK De moord op president Üoumer Gorgo of zegt steefls vervolgd te zUn door communwten omdat hy ni t b hun party was aangesloten In het proces Gorgoelof begon de presi dent direct na de afwikkeling der formali teiten met het verhoor van verdachte Een voorstel van den verdediger van Gorgoelof dezen door twee psychiaters te doen onderzoeken werd door den president nadrUkke lyk van de hand gewezen omdat de Fran sche strafwetgeving zulks met toelaat Op Sinda ik m Engeland ben heb k het nuttelooze van den oorlog ingezien Ik heb ap t van hetgeen er vroeger is gebeurd Ik iMIlJiil I witi Wil ik gevochten heb liet zyn prachtkerels Waar leidt de our log toe Het is zinloos krankzinnig zonder doel Opheffing staat van beleg Heden met zekerheid te verwachten Het W B meldt dat het te Berlyn ver nomen heeft dat de opheffing van den raili tairen uitzonderingstoestajid met zekerheid heden Dinsdag te verwachten is Het wordt bevestigd dat het Rykakabinet gisteren besloten heeft den Ryksprealdent een desbe treffend voorstel te doen De uitapraak van het R jJisgerechtehof Motiveenng geen belangen verzoe ning maar verwydering tuaschen partyen Het W B geeft uitvoerig weer de mo tiveering van de besliasmg van het Rykagerechtshof te Leipzig betreffende het constitutioneel geschil tuaschen Pruisen en het Duitsche Ryk Het Ilykagerechtshof is zoo zegt het W B tot zyn uitspraak in deze gekomen doordat er volgens zyn meenmg geen twyfel mogelyk is of door een beslissing als de Pruiaiache ministers die wenschen zou het bestuur m Pruisen vofirloopig moeten wor jii+ er van zijn niet gentwit Hij ih dl zoo lang en volhardend gewerkt liab de ledige tijd rtlocJita em marteling voor hem wap Hij wist ei zoo wemig raad mee dat de kradit die iiein nog over was gebleven er voLko men d H r idermijini werd en ten elotte de dood hem verloete Hedert de heer Ciewf het hoofd der firma waa gew rdeii waren er vele verandermgem gokjnien enkele er van wa reii en verbeteimg maar andere einx vermuulering Nidinand litwi a htur onLkt nnen dat hy op g en geld hor gezien on de ijzergieberyi x cj volmaakt mogelijk t i maken Hy had niet ollten talent om te orgariöseeren maar iK k verstiuid van machmenoeu en t enige van zijn erlietdl eapar6nde patenten waren duizenden waard Dat hij een strenge meester waa spreekt vamzeif maar hij ver wachtte van niemand wat injzelf m de dagen loen liij werkte met graag liad ge geven 7ijn werkkia ht zoowel op geestelijk aU op iKbanielijk gebied wqb werkelijk ntza ifwt kkend bijna gelieinuimiig en het iofnemen der jaren seJwHji daar geen ver niuiidering in te brengoi Binnen de groote puorttn die eteedi duiit werdeai geliouiden heeracht n orde en regelmaat als t ïperste macht Het open t rie n waar omheen de ver f chillen 1 kantoren zii i bevoiKfen zag er uit lÜB een erf met barakken Zij wareA alle gedurende de laatete üen jaren ge bouwd volgens plannen door den heer Crewe zelf ontworpen Alle van roude teen met leien daken één verdieping hoog en niet breede rajnen van dof glas zij getuig den von zin voor doelmatigheid en een vond Er hcereohte geen overtollige weelde UI het privé kantoor van dien li eer Crewe Wdiwaur wm het Kro t ta het had ramen met d orffl hbig g sA zoodat liij een vrij uitzjdit liad op het terrtan en de andere r inien maar d © inwendige mriditmg e de mtubilaering was Spartaan k li ZaU in dt kleur vaji eikenhout bedekte den vloer en kleint Itleedjes voor den haard en voor d £ lüssejiaarri waren de eemge conoeesiea aan de genefehjkhieid gedaan De stoelen waren goed beklted maar zondtr t enige weeldL ij waren gemaakt met K hte lug en voor mannen die gingen ziUen om 7 en te bespreken daarop al hun aandacht efijjaiinen badden en met om lui te liggen onder het genot van een duie mgaar Len kUunert kamer grensde eraan de deur er van wiw van dubbel ikenhout zoodat vati g wi van bekie zijden eeme geluid I IJ mogelijkheid kon doordnngin In dia kamer zaten de vertrouwde klenk voii den heer Crew en zijn typiate Clara Mell ij zat dien morgen t waditen op dengewonen oproep om aan den ItsKtnaar anden heer Crarwe Ie komen en j vroeg zich I eds verwonderd al wat hom zou bobben of ïehouden Terwijl zij daar zat aan haartnfel Vroeger was het leven een genot nu S hef een zaak De baas m vanmorgeü laat vind je met Lauri zei zij als jerlo x Wat zou er aan de hond Kijn Ocii 1 dat elltsudige oude grootboek iiei r pn w a gezellig Wan tutx neem je n ij weer mee naar de Vroohjke Weduwe Je hebt het al zoo lang beloi fd Ala je niet heel gauw toebijt dan zijn t r amle en d e ie doen zullen De groote groen grijie otigen van Clara kaken brutajil over flo tafel en de bleeke 11 edarme jongeman die elke we aan ditoiiaardiiSB en ondankl ar schepsel meer geld besteedde dan hij eigemlyk kon v r aJiKwoffrd tjii kromp ineen bij het hoorenvdn haar be Ireiging Geel mij nog een kans Clara Ik moeat verleden week derlnen shilling opdokkeo vo r Tie huur van moeder Dat aet een nien di achteruit ïat wett je ook wel Nog al dwaas van je antwoordde zij Natuurlijk m lar aU jl de oude vrouw boven mij voortrekt nu dan trek ik mij vwi JOU nieta aan waaroii eou ik Dpar ia betere vi ch in Ie zet O II aai dat doe tk niet stamelde hij Fn ik beloof je pleehti dat ik vanawHld o r Ie j taatrfen zat zfirgen Dank i r n tftllea geen ordinaire plaatsen of parterre zei zij waarftohuwend Zeg f n ik begrijp niet wat er van mor gen met htm gebeurd is zie je met dat het al twintig inmuten tver efven js en ik heb nog geen stieek uitgevoerd Zou hij eeo bei ö rte of zooiets gekregen hebben Daar hoor üt heui kome ïei Harding en alt gewoonto vest de hij njn x en op zijn grootboefc en liet zijn pen bedrijvig over het blad krassen Clara lui t d aaü