Goudsche Courant, donderdag 28 juli 1932

o t804t Zit en Slaapkamer Kezocht tegen 1 Augustus Brieven met prusopgaaf ondelNo 2905 Bureau Goudsche Courant Markt 31 10 Het is HET voo Het is HET EENVOUÖIGST Het is HET GEMAKKELUKST wanneer U m meerdere bladen dvertentién hebt te plaatsen hetzij hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het tni2jr ADVERTENTIEBUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 V zjjt dan m eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde pqjzep als door de bladen direct wordt berekend verzoek om medelijden voor haar en het Kind dat zy verwacht De zitting werd hierna onderbroken Woensdagavond heeft de rechtbank na een korte beraadslaging van de jury welke de beide voorgelegde vragen met Ja be antwoordde vonms geveld De moordenaar van den t anschen staatspresident Doumer werd ter dood ver oordeeld De verdediger van beklaagde had gepleit voor ontoerekeningsvatbaarheid van njn client Tydens het pleidooi gestlculeeroe beklaagde als een waanzinmge rukte zich het boord van den hals en schreeuwde voortdurend Doodt my doodt mÜ ZUIO AMBBIKA Oorlog tuHMhen BolivU en Paraguay iJü NotRu i rttficiai pubUcte rt een teleg ajii uit La 1 az waarin wordt verzekerd dat Bol via 6 Vugutttua aan Paraguay den oorlog ziil vtrkiaieu Met uitzondermg van enkele ktatheintnten wordt het g lieele leger vnii Bolivia naar do grend gezonden Het heeft alMi SLiitjn alsoE hel tuasdien Bolivia en Pojiiguay mttnena wordt Owie raai Outaerrez de fungeerend minister van Builenlandsciie Zaken van Bolivia lieeft gepoogd de houding van de Boiiviaanethe tegeering te i echt vaardigen Deae had zoo verklaarde hij haar gedelegeer ien te Wm liuigton ten dienete van de zg Neutral Conferentie getiundhaafd totdat Paraguay üvergmg tot htt doen van aanvallen op Bo livlaaueclio posten in den Gran Ciiaco en het Witte Pott aanvaard op grond waar van het er m had tot eAtenid geen aanval i liWH iiiis i iiB wn sii ii iii niln h i wn i pn g Bn jfe jafc ken tegen Paraguay provooeerende hnnde Ingen aciiteiwege to laten en elk onver waciits optredend incident ter bealeehüng aan ten Oomuiüisie van Neutralen voor Ie leggen Paraguay had deze voorwaarden niet aanvaard tn Bolivia 29 Juru aangeval len na het sdieppen van ten voorwendsel voor de terugroeping van zijn gedelegeerde van de Conferentie en het weigeren vaneen mtnoodigmg van neutrale mogendheden t t liervattmg van de onderhandelingen a laraguajanen I odden 16 Juli met fiOO jlha i tioepen wederon pen aiuival godaan jT Generaal Gutitrrez beeJiuIdigdo Mr Paraguay van juh van do Wafliiin onafliie tonferentte te hebben teiuggetrokken len eindt m alaat te zijn Bolivia zonder oor logBverklaring nan te vulltn Do aanval der laraguayanen op 15 Juli had Bolivia ten diepste gepoffen dat thans de vaak her haalde aanvatlen beu wa en de regeering te Wiwhington nianga b d medegedeUd dat zijn gedelt g trden met langer aan de beepreJiingen xouden deelnemen zomier aan Imn waardagheid t kort doen Hèt consuitatisve pact De Fransche pers ov r Diutschlands toetreding £ en Poolsch Kussisch verdrag Len deel der groote Parysche pers wydt eenige beschouwingen aan het FranschLngelache consultatieve pact dat sommigen hunner na Duitschiands toetreding noodlot tig voor de PranBche politiek achten na iat zy het aanvankelyk hadden toe gejuicht aU ae wedergeboorte van de entente cordiale Het Journal schryft dat I uitst h lands to reding het feit bevestigt dat de overeenkoiAst nets met een Franach fcngelsche entente cordiale te maken heeft In de Ccho de Paris schrift Pertii ox dat men behoudens enkele wyzlgingcn staat tegenover precies hetzelfde plan lat de Omtsche r Jksregeenng te Lausanne our jpronkelyk als tegenprestatie voor een aan gebeden oplossing had geëischt Dank zy Jeze overeenkomst zal het de ryksretreermg niogelyk zyn den eisch van militaire gelyk berechtiging ook bmten het kader van den Volkenbond aan de orde te stellen en daar door de zeer ingewikkelde procedure wanr loor de aanvaarding van dezen eisch zeer problematisch is te ontloopen Wat betreft de territ tnale eiachen van de rykörtgee ring deze kunnen nooit onderwerp zyn 8n beraadslagingen tusschen Frankrijk Duitschland en Engeland alleen doch zul en altyd behandeld moeten worden binnen het kader van een groote conferentie w lar aan ook Polen Tsjecho Slowakye Joegu Slavie en Roemenie deel nemen ♦ Keeda einde Jauuan was er een Por Isth Uussisch nietaanvalsverdrag geredigeerd doch pas enkele dagen geleden is dit pact mderteekend zeer tot genoegen van War hau dat groote blijdschap aan den dag legt hetgeen tot uiting komt n de legeeringspers die met nadruk wyst op de groo te politieke beteekenis van het verdrag dat i mdelyk en ten leste nadat geweldig veel inoeilykheden overwonnen moesten wor en tot stand kon komen Jnmiddels Erekt liel de aandacht dat het oifficieu e rege DDgsblad de Gazeta Polska bizonde veel waarde hecht aan de vaststelling dat het pact het uitvloeisel is van een vry dwz onbpinvloed besluit der beide landen Met opzet schynt dit woord te zijn gebruikt om den sterken Franschen druk te loochenen iiF in het begin van dit jaar heeft geleid tot het hervatten der onderhandelingen mei Moskou Bovendien behelst deze for muleenng een duidelyke waarsclmwins aan het adres van Roemenie welks parpl lel verloopende onderhandelingen met de aovjetregeenng pas kort geleden opnieuw ijn mislukt In dit verband herinnert het U D rwan dat aanvankelyk de onderteekenmg vdn het verdrag tusschen Polen en Rusland achterwege bleef omdat men te Warschau geen pact wilde sluiten zonder den R Wanneep gU de Wortelboer s Kruiden of Wor telboer a Pillen nog met gebruikt hebt probeert ze dan eens Gü zult werlcelUk tevreden x n over de iieil xame uitwerking Reeds duizend n hebben er baat door gevonden tegen trage ontlasting slechte apysrer tering gebrek aan eetlust slijm hoest koortsigheid gevatte koude influenza gat en maagl den hoofd pun duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enx Wortelboers Kruiden 60 cent p r pakje Wortelboers FiUen 60 eepl per doos 3 doozen ƒ 170 Overal verkrijgbaar De zegen van den vader bouwt huizen voor de kindeien FEUILLETON Niitiiiriustkiihiiiniilinwi Uit ieb Engekch van DAVID LYALLVertaald door 6 J P WcsMUnkVan Roasnm ij zag ep het bevallig uit lie zaahte blos die de opwinding op haar wangen had dobracht stond haar zoo goed en lieftallig bh een ong meiaje en haar mooie heldere gnjze oogen straalden Venavond moef e een glas ohampagnedrinken lieve Je bent moe na de reis enmets knapt een vrouw zoo op als chain pngne Maar zij Bchnade haar hoofd heel beslat en trok haar glas weg Het was de derde oj Vierde keer dat zij zich op dit stuk standvastig had moeten betoonen Hij keek wat verdrietig Oeh elonthoudera rijn hle niet in telheve en je moet jezelf niet belachelijk ma Ik hoop dat Je er niet tegen hebt datIK een glaa neeni Ik zou hever hehben dat je het nietaeedt antwoordde zi openhartig Ik vondtt je er gieterenavond nadat ja wat gedronken hadt niet goed uiUag Je gdaat aa zoo opgezet en de aden waren ge ollen hi r voegd i a uB iM m iur WIJ VRAGEN vooi den verkoop van mei k m issa artikel aan winkeliers en zelfstandige vertegenwoordiger of firma met stindplaats Ck uda of omgeving Alleen zy die waard zfln minstens I 300 pei maand te vei dienen geheven volledig uitsluitend schnftelyk te soil aan de Mamigei dei C C I 2e Boei havestr 17 Amsterdam 20 DE VACANTIE COMMISSIE DE KORTE AKKEREN roept geg idigden op voor het Pachten van het Buffet 3 of 4 tochten pachtsom contant Aanmelding b den heei GROENENDIJK Snoflstr 38 alwaar nadereinlichtingen veiknibaai zfln 20 Het Wateraportselioen u weer gekomen Bezoekt thans de EeeuwÖksche en Sluip wöksche Plftssen en laat U daarbU voorlichten door het fraai uitgevoerde werkje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door Dr A SCHEYGROND TWUBDE heniene druk KelUiiatnerd met 26 ILLUSltlATIES naar fotos en pen teekeningvD benevens een duidel ke KAART van het PlaMengeEied FRIJS f O 50 BEOORDEELINGEN VAN DEN TWEEDEN DRUK Wij kunnen wel niet anders dan dit boekje ten warniBte aanbevalen Wy wenschen het te zien m de handen van alle belangstellenden maar in de eerste plaats In die van alle Gouwenaarsl Maandblad Ned Ver van Huisvrouwen afd Gouda J eze brochure is geschreven om propagaida te maken tegen het plan van droog legging dier plassen en beeft haar doel bereikt Haar afgezien hiervan is zy een belangrijk zeer goed geschreven stuk werk t welk iedereen met genoegen en met zonder vrucht kan lezen Vooreerst het hoofdstuk over het ontstaan der plassen hlstonsch interessant daarna een pleidooi voor het behoud van die wateren en een beschrijvmg van haar flora en fauna over de bedrjven die er werden en nog wyden uitgeoefend en de waarde der plassen als oord vaa ontspamung De schrgver heeft r inderdaad allea van gezegd wat gezegd kon worden en heeft buitendien z n betoog opgeluisterd door een keur van vele photos en kleine schetsen alsmede een kaart van het betrokken gebied De ornithologie neemt een num deel m beslag Dr R Baron Snouekaert van Schauburg tn Orgaan der Club van Ned V dgelkwidigen Wie meer van de plantrai eii dierenwereld van dit echt Holland h landschap wil weten z j de keurig verzorgde brochure van den Goudschcn bioloog A Scheygrond warm aanbevolen Jan P Str bos tn de Telegraaf Hi tj Pn Verkrttgbaar in eiken boekhandel en bfj de Uitgever A BRINKMAN ZOON te Gouda U weet dat het Nationaal Crisis Comité onvermoeid ii n mooie werk voortzet en helpt waar geholpen kon v orden Bc is echter veel geld nootlig Zoudt U nu het Nationaal Crisis Comité niet willen steunen door het zenden van Uw geregelde bijdrage maandelijks of wekelijks wat L het beste schikt Wanneer U een giro rekening heeft kunt U het gemakkeltik doen door het invullen van het toegezonden machtigingsfprmulier het bedrag wordt dan automatisch overgeschreven op I ÓOOO 186 000 S Mm N V Amit Sleno inr J09 NEVE Oich A C I Adam Doel U het vandaag nog Donk U wall Dus U weet het alleen BOOG AZIJN SLA IS GEZOND DOOR HAAR VELE VITAMINEN HET WORDT EEN WARE DELICATESSE WANNEER ZE IS AANGEMAAKT MET BOOG AZIJN BOOG AZIJN HAASAflifIFABKIFK FN nv I flARlEH BOOG AZIJN IS EEN REINCULTUUR PRODUCT EN MUNT UIT DOOR ZN FIJNE ZACHTE SMAAK N V UtrechtsctieHypotheekbank Pandbnsven f 6IOO1 UTRBCHT Reserves f 1526 672 66 DE BANK stelt beschlfibaar 6 pandbpleven d 99 In stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Duectie Mr A J S VAN LILR Mi P R HOORVVE Wilt U vermageren id d Op welk gedenlte van het lichaam U ook wenscht zonder gjTnnastiok zond diBrt zonder gericeani i clLi in te ntnien or der baden Uitsluitend uitwtnd g g bruik Hri rtsultaat ib na den zesden dag zichtbaar Schryft aan Mme COLENBRANDER Qmtoom 445b A dam die U gaan GRATIS zond t eenige verplichting onder atri gehejmhjiiding a Ie noodige aanwyiingen en prim referenties zal zenden Bedriegeliike namaak Be alom beknide lULLDOG hakken wordm tiadan iM naaainaakt dot men hM verschil alleen door dwi mmtkon ondwicheldM H atm mekn bedraagt ilachlianiMt centen doch na aeniga dagen reeds bemerkt man het enomx verschil In kwaliteit Loot U dus geen onbekend merk oonpratan alszi nde iietiaogoe4 Waarschuwing Ook het echt Wood MHiM rubberiader kan nooit ve vangen worden do r da gewon soorten plaatrubber Hef gaaf U da grootste besparing Il absoluut antlsllpptng an minitens 3 mooi sterker Am lader Let op het rende stempel an dan noami WoodMilnc Sar en 8ULLD0G hakken M ka iffc a d 7I Jaai aaiiq Dondepdag SS Jnfll IS8S fiOVMlHE OOIMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIE UWERKERK OUDERKERK OUDEWATER RE EUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WAPDINXVE EN ZEVENHUIZEN eoi Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeestdagS ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 25 i er week 17 cent met ZondacBbladl er kwartaal ƒ 2 90 per week 22 ceut overal wair de bezorging per looper geschiedtFranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondugxblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dageljiks aangenomen aan ons Bureau MARK TSl GOUDA bu onae agenten en loopara den boeldiandel en de poatkantorio Onze bureaux z n dagelijks geopoid van 9 6 uur Adminlatratie en Itodactie Telef Interc 746 Postrekening 48400 U VERTENTIEPRIJSi Uit Gouda en omstrekoi behoorwde tot den beMrgkrlng i 6 regels 130 elke regel meet aSö Van bulten Gouda en den bexorgkringt lr regeU ƒ 1 5 elke ngel meer O Adyertentita in bet aterdagnamnMr U itislag op den pr i i i fdadighelda adv t ntU d heUt nn dra pifk INGSZONUEN HEDiJ £ UNGfiN 1 4 regali 2 2fi elke ngal nwer O Op ae voorpagina 60 hooser Gewone advertenti i en ingezonden mededeelingen bii contract tot zeer gereduceerdea prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tasscheukomst van tollede Boek handdaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plsataiiif aan bat Bureati zjjn ingekomen teneinde Tan opntme Tersdierd te sUn T derzoek za 1 afhangen of lintenant ter zee 1 klijse Ruhfu 6 Ie ouiimianduni voor len krijgsraad getikiag 1 zUl nordon K ipiteni huUnant loi t i Kuempet did tw jaar en negen imamleu comrtiandant an de lobe is gew est eii 1 AprU zijn bevel aan luitenant t n Gt K uhfu S had overgedragen fw ft aan journalisten vei klaaid dat de Niobe etn volkomen ittwaar dig ectiip was dat volkomen aan alle lecti neclie eischen vol leed Overste Kueinpel heeft voor ijn opvoigei die uietr dim etn jHor lang terste offiuci I ij hom ia gMweest niota lan lof Hij noemt htm etn dtjr orvaren8te luitenants tei zte van de Rijkötiiari ne Uok de oveiige ofticiereii die alten leode etn twee ja r op de Niobe dienden waren volop met de navigatie vertrouwd Wat de iiieedt cimg Uetief van den ge agvoender van de iheiö4o Kusl diu li i ongeluk heeft zitn gebeuren e zoon groot aandeel aan de redding li t ft genomen als uu JËit up h t oogeubtik van den ouder gang alle luiktn van Ul f iobe geopend ziju göwoest waardoor liet acliip dadelijk vol liap zegt overste Kueinpil dal zulkfl up etn uusverstand moet beiuateu Alleen d toe gangen tot do ruimten bontxlendeka hebban open kunnen etauu wal noodi was om i s wachten die bij liet uianoeuvreeren noodig waiou aan dek te laten komen Deze toegangen kunnen t ouwciis niet volkomen af gesloten worden FRANKRUK üoumcr s moordenaar ter dood veroordedd Gorgoelof buiten zichzelve toen z n verdediger voor ontoereke ningsvat baarheid plettte was gewyd aan het verhoor van de gttuigeu decharge het requiaitoir van den pro cureur en het pleidooi der verdedigers Aan het begm der zittmg deponeerde de verdediger de conclusie welke zy getrokken heeft uit de verklaring der experts De procureur generaal wekte het ge rechtsbof op de coutlusiea der verdediging af te wyzen Hierby nep Gorgoelof Ik smeek nog een maal om gerechtigheid Veroordeelt my tot den dood Myn idee is door de Fransche regeering gedood te warden Ik ben nog slechts een lyk Doodt ook my Het verhoor van een aantal getuigen bracht geen nieuwe gezichtspunten Er was hevige ontroering in de zaal toen Mme Gorgoelof voor het hekje werd geroepen Toen hy zyn vrouw zag nep beklaagde Ik smeek om vergiffems Hy werd evenwel door den president reet tot de orde geroepen Met een van tranen stokkende stem ver klaarde getuige twee weken voorden aan slag m zyn houding een zekere wyziging te hebben waargenomen Hij heeft dikwyU geklaagd over hoofdp in en des nachts htr haaldel l iet kunnen slapen Mme Gorgoelof besloot haar verklaring met het woon hoog Volgens ma eelingen van de voornaamste Londensche otels is het aan tal bezoekers van het cdhtment en in het bijzonder uit Scandinav Nederland Bel gie en Duitschland grtmer dan ooit In meenschen bondgenoot Sinds Januan heeft men telkens opmeuw getracht pre ii ie te oefenen op de regeenng te Boekarest maar deze pogingen zyn dank zy den Roeireen schen tegenstand mislukt daar Roemenie wenschte dat Rusland voorgoed van Bessarabie af zou zien waarvoor de sovjet regeering echter met was te vinden Het gevolg hiervan was dat er tusschen War schau en Boekarest een verkoeling ont stond al werd dit van officieele zyde steedse tegengesproken Wanneer thans mettegenstaande de om standigheid dat de besprekingen usdchen Roemenie en Rusland op niets z ii uitge loopen het pact tusschen Moskou en War schau IS onderteekend dan is reeds dit teit op zich zelf Zeer merkwaardig Voor het streven der Pooische politiek om met Rusland in het reine te komen en die er zelfs met tegen opziet de betrekkin gen met het zeer bevriende Roemenie te bedreigen bestaan natuiu lyk diepere gron den Terwyl aan het iinde van lüdl ie druk der toenmalige ansche Ti geTing den doorslag gaf stawt na de financieele teleurstellingen die Parys de PooUche re geertng inmiddels heeft bereid ong wy feld andere overwegingen op den voorgrond Waar zy te zoeken zyn spreelct de in dergelyke gev llen steeds eenlgszms on votorzichtige rechts georiënteerde Poolsclie pera duidelijk i Reeds de Express Po ranny die nauwe betrekkingen met d re geenng onderhoudt ziet de voormiamHte beteekeras van hpt verdrag in de neutraliseering van Rusland voor het geval dat er tusschen Polen en Duitschland een con flict uitbreekt De bladen van de eigenlyke rechtsche oppositie uiten zich voor een deel nog duidelyker B UlTENtANDSCH NIEUWS ENGELAND Per roeiboot over de Noordzee Twee DuHaehers die Engeland willen omroeien In Graveaend zijn twee jon Duitschers aangekomen die met een zelf vervaaidigde vlakke roeiboot welke slechts 45 c M hoofe IS de Noordzee zyn overgestoken Zy zullen te Gravesend als gasten van de zeilclub al daar blyven Alvorens naar Duitschland terug te keeren willen zy nog gpheel Engeland omroeien Stijgend vreemdehngenbezoek aan Engeland Het aantal vreemdelingen dat Engeland en in het bijzonder Londen bezoekt is dit jaar waarschijnlyk ook in verband met den koers van het Pond Sterling buitenge Engeland wordt dit toenemende vreemdehn genbezoek met vreugde begroet DUITSCHLAND Lrnatig spoorwegongeluk Iwee dooden v ftig gewonden Woensdagmiddag tegen ó uur is een spoortrein gederailleerd nder de Behnbrug in de onmiddellyke nab heid van het sta tion Gesundbrunnen ia ke wagens sloe gen om eenige passagi 8 werden ernstig gewond Het aantal gevïonden is nog niet vastgesteld aangezien de brandweer nog doende ia de wagens wetr overemd te zet ten en de gewonden te beigen Het betreft een uit Stvalsund komenden personentrein lot nu toe zyn 30 ernstig en lichtgewonden geteld 28 gewonden zyn naar het ziekenhuis vervoerd iVee ge wonden zyn nog ingesloten waarvan een vrouw die zeer ernstig is gewond Men vreest voor haar leven Een tater bericht meldt dat twee perso nen zyn gedood en 60 personen ten deek ernstig gewond Beide om het leven geko men passagiers zyn vrouwen Een harer is Uit Berlijn afkomstig Haar man is ernstig gewond Ue schipbreuk vaa de Niobe Nog twee dooden van de ramp I toe land der gewonden be vr Ug wl Van ae marin aven J zijn vertrokken dt stoephoeren Huni a3Hi l eu du zioh II et duikers aan Ixjurd begBvon niwr de pLaata waar de Niobe ia vergaan om to liachten in hel echip te komen Naar te Kiel veiluiüt zou het gelukt zijn twto dooden uit het öcliip te bergen Een offideet le bevestiging vuu dtze iii dedeeJing ia nog nitt ontvangen Het on derzoek naar de veinimten wordt op dw plaats van de ramp voortgexpt loor den kruiser Koeln cif andere vaartuigen Naar uit Rudly in Laaland wordt gete tefoneerd hetift nen vandaar uib door alle reddmgB tations 1 uige de ku t naeporiii gen laten doen naar Ie gerecWe ovoi leven den der Niobe do ih Ut nu toe tiepft men nog geen enkei gun tig beridht ontvangen Daarentegen i aun bet strand van Laolandi UI kleine gekenterde aioep aangedreven welke waamohijnlijk van de Niobe afkom Btlg 16 De toestand van eenige matrozen dae bij de ramp gewond werden i naar omstan digheden gunstig Wolff meldt nog dat de ramp met de Niobe de ergnte ramp ia die do Duitsche marine mda den oorlog lieeft getroffen Het onderzoek geschiedt volgens de voor waarden voor het z g avenj onderaoek ter wijl tevenii en onderzoek naai de scliuld van die ramip wordt ingesteld Van dit on hij raakte zij haar slapen aan Tk ben erzekei van dat het voor niemand goed kanzijn Hij lachte eleehts en dronk zijn glas leeg dat de kellner dadelijk weer vulde Het viet Ali on natuurlijk op zij waa te verstandig om op d tt ofjgenbtik ni g iets te zeggen iinai noch dien avond noHi op eenigen anderen wa hij gwlurende hun huwehjksrei an atnat haai nver te halen om hflar beloft te btéken oodra zij met de groote wereld eau haar wetttn en gewoonten in aanraking kwam mocht 71J verleiden zijn en some een beetje link ch doch waar het gewetenszaken be trof was ZIJ zonder menige vrees of weifeling Het waa pen aondertinge ervaring voor Fdmund Creiwe om naflet zulk een vrouw te leven en in haar karaktertrekken te onf dekken die haar van alle anderen aohenwi te ondersoheiden Er wae geen twijfel aani of Alison had m de eerste dftgon groote macht over hem zij was er aiohaelf vol strekt niet van bewust welk een aantal oon ceesies hij deed aan k r venyordeelan Zij aanvaardde ze eigenlijk als iet vaneel prekende H i meeste pJeeier had hij in haar open hartige opreciitheid haar onbevreeede eer lijtoheid en haar blanke reinheid vafl ziel Tibbie had volkomen gelijk g ad to vi zij zed dat het kwaad Alison niet kon na d ren Het wa haar eerste kennismaking met het leyen op het vasteland en zij was aJs eefr kind in tiaar opgetogen belsoffiteUing voor allw n a ter n Kochallan waren enkele in het oog loofiende punten van verechii Het woohten op de japonnen meld hen een w eJt in Panja en toen gingen zij naai Nice waar zij nog een veertnen dagen hoop tpn te blijven Daar waren echter in het Hotel Splendide I von voor den heer rewe en Ali H n za r Of hij zijn voorhoofd fronste terwijl hij e las ij liep niet naar hem toe om over 7 jn schouder te lezen zooala ohï Hinder s K rt vrouw ou hebbon godaan maar op haar gelaat stond teelneiiung Ie lezen zelf mm het een bezoigde uitdrukking aan ter wijl ZIJ Ie uitdrukking van h t zijne gade Bloeg Er 18 iets dot je bndert zei zij snel t is met erg Het broeide al voirdat ik wegffing maar wij dachten dat het nog wel in inaaiKl vn it zou prutteleit 1 het letfl m de ijzergietenj Ja en twttje last met de werklipden Als je een poos in Birtley zult hebben gefwoonrt merk je zelf wei dat er aitjjd moei lijkheden met hen zijn Hun ewtdhen zijn den Ifuvtaten tijri ongerijmd hoog geworden Ik leb mijn onvoorwaardelijke ine riKtles ichttn elalen maar dit ziet er naar u t a of wij onze vacantie mei in vrede 7tiflen kunnen beëindigen Hij kee haar met een vriendelijke be7orgdheKl aan die haar kleur deed stijgen 7 j was nog in den eersten gloed van dank hnarheKt jegww hem voor ailes wat hij haar hnd eeirevexi en zij was blij met elke gelegwrfield die zi h aanbood om die dank f aarheid te toonesi indien er Iets is dftt Js penoonlijk aauwtzjgheid noodzakelijk maakt laat lan diulolijk gaan zei n met heldere stern Denk m iet geitteo met aan mij ik bedoel dat dit m het geheel met noodig as Ik heb tien da en gehad en ParijB is groot genoeg nm mijn herinnering nog maanden bezig te h mden Laat ona terug gaan a je maar nigazms Vindt dat het noodig ia Ual la hetl goed van je Aliaon maarUn je heelemaal etj lijk Ik heb je eenmand zonneschijn beloofd en wij hebbezi nii pst lie zon gezien l anjs vim xo koudals en ijskelder V O nuiai Ik vond het heerlijk en genoot r eci tn zij dat je terug moet konen IJnt zeggen 7i met zij deelen alteen de feiten au e Indien je alteen wan zou je dan naai hilie gaon O ongetwijfeld Uaü a k ik niet uit Kunnwi wij vanvond vertrekken V N en neen wk n geweldige Kaaat is er niet b r dreigt alleen een stakmovan een cteel nwjner werklieden Zt wordpi zelden yp hetzelfde o tnhlik aangetast maar aan den anderen kant zijn zij ook lelden allen oj I Uzelf de o genblik tevrade waar gaat het fl vro zij roet b Inmrst lling Zijn 7ij met tevreden met hun loon = He1 je ooit een arbeider geuMi die dat wèl was vrot hij aarcaaU ch Wordt vervolgd Het ia e n genot 10 ergens te brengen 7ei 1 j p Atkeren dfliif je bemt zoo gemak kelijk te voldoen Dat komt indat ik met vet t heb ga zien gat ztj opentiartig toe Maar wat mtj het imest hmdert ia dat zooveel geld teiwille vanmij be teedt terwijl je zelf alles z dnfewijla hel t gezien Daar het geld voor verzekerde Injen AliAoii zei niets im er Het tJrof hem alsi IJ zag hoe omzitlitig zij omging met hetgeld dat hij haai vofir haar eigen gebruikhad gegeven en dat zij bestef dde om g fichenken te koopen voor allen thuis Eikenavond alH zij m het hotel terugkwam gingZIJ met potlood en notitieboek uitten etnnmpel trok tuseotien haar wenkbrauwen endan maakte zij haar kleine rekening vanuitgaven op hen onitwjn hij het haar enwierp het m den gloelendw haard vant outvuur t Dat verhaast mij van Je z zij zon der een weem van gevoeligheid Houd jij dan g en boek wi je zaak Dat IS wat ander antwoordde hiJ wat hebeekenen en paar francs ilieer of mander en in een tijd aln deze Laat je zelf gaan mijn lieve ik zou niete liever zien ditn dat je plotseling een aanval van ver kwieting kreeg God verhoede het zed ztj plechtig Entwintif pond voor die bniine japon en jjftien voor die groene Tk word bang als iker aan denk Het i zondig Wacht totdat je jezetf er in 7ie1 endan zal je het niet zeggen verzeJcerde hijen zeker tusschen een Japon gemaakt öpor ieen Paiijêché modlsto o een van hasj