Goudsche Courant, woensdag 3 augustus 1932

Beurs van Amsterdam WISSELKOEKSBN 2 Ast 3 Aug OllloKiM Louden B74J 8 73i Herlijn 69 10 5914 Panjfl 97Si 973i rusBel J4 46 34 47 vibwrland 48 37 4937 Winen KopelihageD 4716 4 Stookholm 48 44 SO UHlO 43 60 43 BS New York imi 248 Niet orftcoeöl MiKttldf 2006 20 01 Milaan 12 64 12 66 raag 73S4 736 DSosdag m Ifinsdagniorgen Denemarken gctelttord l or r bilk emln lfl zijn tairl branden outHtaaii De oog t heeft enwtig geleden ten gevolge an den hevigen hagel fliag laarijke visschers en Miivaariuigea zijn omgeslagen kexa dam ia over boord van haar zeiljaciit geslagen ea verrfiooken Haar li k ie la e aangespoeld POtfyUGAL Stoffellik ov4 j i v n ex konkig Manuel HumS W komen Ur4U J i woidt ticn tü dat toen gieteieai de Briteche kruiser Concord niet het stof lelijk i eracUot vai ex komng Manuei aan boord fie laag beroikte rtij werd geescor tettrd Ooui iOitugeoeolit wateHvtidgtuigen tn iwie loilugttailit ouilogeecliept n ue UuiKliana tn de Liz ioeu de Lon cord de riyier opvoei wtrden vtin het fort 21 iwiluuthchoten gelost Britetihe matrozen droogen de lykkist aa luud waar zg weid oveigegeven aan do t otiugeesctie aotoritei ten en p lon itluit naar de kerk van bt VmciiL virgthachl Oroole iiienacheiime nigten wion leii 1 irig de kaden en de stru ten geschaard QiKUtrii l i beiocht door nMfuwe pUag Typhiwepidemie uitgebroken tit 1 olm itoi 11 m lunn yl jiUti wordt 4 en eiU dU t m lit t kamp der uit Washing Ton vBrdi aveii üutistiijders ui lyphub pi tlemre ia aitgebioken ttrwijl gok and eie nekien iu het kamp iieti olien JJteds moesten J0 typimspatieuten uit het kump uaar aiektntiuizan wüiden oveigebracht Ue auto nteiten üoen alia noeite om het kamp te voorzien van i e noudige middeiea om du z Kte te kmmeu bcstnjdÊU i e tOQsltfudtru jn het kamp ziju zoo ou houdbftai ditt df utet het toedicht bUusto medic i de dlfe teur van den geneeskun di en diensl in het yomeraetdistiict en de burgeuiietetei van Johnetown guteien pei vliegtuig aa i Uarnaburg zijn vertrokken teneinde ee n onderhoua Ie lieiihen m t den gouvorneui vaii Fonnsylvume van wien zjj bedden dekens teuten en eventuet 1 rol lend niateriatU da ter beüchlkkiug vaii de nationale garde staal nullen zien te krij gen ten behoeve van de oudatrijdera alle punten tnaaehen de vwBchilleBde groe pen is bereikt De meeilykheden schijnctt vooral te zit teh in de verdeeling der versehilleltde markten M A heeft tot omstreeks half twee ver gaderd en hedenmiddag worden de besprekingen voortgezet Doodditk ongeval te AF hen a d Rijn B B iH iwedatrdden ALPHEN a d RUN 3 Aug Reeds eemgen tyd wordt de ipkÖCanaalweg al hier een gladde ï akr smalle aspfa tweg welke langs het Akrkanaal loopt door een aantal motordwazen uitverkoren tot het houden van onderlinge wedstrijden Gister avond passeerden wederom eeni w motor j ders de gemeente Om kwart over 8 hoorde een politieman het geraas van motoren langs den West Kanaalweg ondai s de waarschuwing der politie dezen weg niet meer te beryden Hij begaf zich onmiddel lyk daarheen en maakte tegen een der deel nemera den 22 jangen A Blaneham uit den Haag die met 2 anderen een wedstrijd hield procesverbaal op wegens het in gevaar brengen van dé veiligheid van het verkeer Een uur later toen de politie ver trokken vyfta kwamen de 3 mpterryders terug om dwi wedstrfltf voort w zetten Da derde moter bestnnrd door drti 24 jarlgen C Scheer uit Bodegraven waa nkele me ters achter by de anderen De IT jange B Hoogduyn die voor de deur van haar woning stond te kijken werd door den laat sten aangereden en in het kanaal gesUn gerd waaruit z4 onnuddellijk door de om wonenden werd gered Ernstig gewond werd het meisje haar womng binnengedragen waar zij enkele minuten later over ed De motorrijder zelf werd zeer ernstig doch met ievensgevaarlyk aan het hoofd gewond De motor die totaal was vernield evenals het stoffelyk het stoffelijk over schot van het meisje zijn door de poU in beslag genomen Officieele opening van het NatioMto Padvindcr kamp te a GraveBhage DEN HAA Ï 3 Aug Te s Gravenhage heeft hedenmiddag de plechtige open ng ptaals gehad op het daartoe ingericntc rrein lOoBterdijk aan den Benoord nbout3che weg w s Gravenhage van het Nationale Padvinderskamp waaraan een kleine 3000 imdvinders deelnemen Z K H de Pnns die in padvuiders uniform was gekleed hield de opemngarede Er zyn padvindersgroepen bij uit Schot land Engeland Denemarken Noorwegen België Duitsehiand en andere landen In den namiddag liadden verschilienda demonstraties plaats met minder brandstof en Voedsel toe dan in ons land Daarbij heeft de Italiaan altyd iets in zich dat op zorgeloosheid duidt Hy leeft op de straat het volk viert et zyn feeaten en is er gelukkig Wanneer men door Italië reist verbaast men zich onwillekeurig over de groote soberheid der bevol king welke men overal kan waarnemen Zoo komt het dat in deze crisisjaren Itatlé gelukkiger is dan wy Het land heeft ook nooit den vl etstand gekend welken wy hier beleefd hebben De Itahanen zijn aan de armoede gewoon en daarom maakt het op hen weinig mdruk Komt er echter een op leVing dan zullen zy door deze mentaliteit en door deze omstandigheden ongetwijfeld een voorsprong hebben op anderen Ook handel en industrie lyden sterk onder de belemmeringen in het internationale ver keer Maar toch zijn er enkele industrieën welke met slecht gaan Zoo hennner ik my dat de kunstz de industrie in Italië zeer bevredigende cijfers heeft gepubliceerd en ook is van sommige landbouw artikelen de uitvoer toegenomen o a van kaas naar Frankrijk oo zien wij hier en daar een lichtpuntje Wat de handelsbalans betreft zooals be kend is deze passief Maar dit nadeelige saldo is thans veel geringer dan In de laatst jaren iïoowel de mvoer als de uit voer is sterk afgenomen maar de invoer veel meer dan de uitvoer Nog twee factoren beïnvloeden den economischen toestand van Italië ongunstig in dezen tyd In de eerste plaats lydt Italië sterk onder het verminderde vreemdelingenverkeer In Itahe reist thans een andere klasse menschen die wemig verteren en waardoor die takken van bedryf welke het van ryke vreemdelingen moeten hebben het zeer moeilyk hebben Een groot aantal Italianen ia voorts over de geheele wereld verspreid Deze men chen verdienen m den vreemde geld dat zy voor een gedeelte aanwenden om behoeftige familieleden Hi Italië te ondersteunen en te onderhouden Ongeveer 10 millioen Itahanen waren verphcht van hun in den vreemde verdiende loon een gedeelte naar ttalie te zenden Nu is dit ook voor hen zeer moeilyk geworden en 13 deze geldstroom goeddeels opgedroogd Op de vraag of het fascisme een toekomst had antwoordde mr Patyn het volgende Ik meen dat er in het fascisme ideeën zyn welke weer lullen verdwynen Maar of het de oplossing zal zyn van alle politieke moeilykheden weet ik met Het is ook met zoo eenvoudig om te zeg gen wdt het fascisme eigenlyk is Het Italiaansche fascisme is niet hetzelf de als wat men elders daaronder verstaat Als meest kenmerkende karaktertrek zal wel de corporatieve staataidee zyn te be schouwen Maar ook deze is nog in haar eerste ontwikkeling Het is vooral voor een vreemdeling zeer moeilijk zich over de be teekeniH hiervan een oordeel te vormen en I nog moeilyker om te zeggen m hoeverre dit itelsel in andere landen toekomst heeft M ar nog eens er zyn elementen van bly vende en leventje waarde De financieele politie van Loitneker Overdreven alarm Naar aanleiding van de verontrustende berichten welke over den financieelen nood van Lonneker in de pers zyn versche nen schryft men uit Lonneker aan de Zwolsche Crt De ruim 1400a H A groote en meer dan 33O00 inwoners tellende gemeente Lonneker heeft en schuldenlast van ruim SVs mil hoen gulden of ƒ 110 per inwoner De door wy pn burgemeester Stromk voorgestane en in Lonneker toegepaste po litiek om zooveel mogelyk uitgaven uit den gewonen dienst te bestreden en zoo wemig mogelyk ten laste van den kapitaaldienat te brengen is oorzaak vbn deze in verhouding tot andere gemeenten zoo gunstigen schuldenlast In 1929 had b v Amsterdam reeds ruim ƒ 450 Rotterdam ƒ 480 Den Haag ƒ 430 Enschede ƒ 225 en Lonneker rmm ƒ 60 schuld per inwonef De stygende werkloosheid heeft de uitgaven in L nneker inderdaad onrustba rend doen stygen terwyl de tnkomaten als gevolg van de reeds lang heerschende malaise m landbouw en industrie sterk zyn gedaald De moejlykbeden by het financieele beheer in Xionneker bestaan dan ook hoofdlakelijk in den onwU eener raadsmeerder held om de tering naar de nering te zetten Lonneker heeft geen voorschot van het r k en ib er ook niet slechter aandoe dan de meeste harer zustergemeenten Oranjcfceit te Haam Rijtoer va de koninUiike familie Santenkomat m het Baamsche Boech Ter gelegenheid van den verjaardag van komng moeder Kmma hield Dinsdagnamid dag de Christelyke Oranje Vereeniging te Baam een feestelUke aamenkomst in het Baamsche Bosch waar als feestredenaar optrad ds W Seinen predikant bij de Ge I reformeerde Kerk te Baam I Muzikale medewerking werd daarby ver leend door het Christelijk muziekcorps Omstreeks es uur reed de geheele ko ninkldke familie per auto uit voor het ma ken van de gebruikelijke rytoer door de gemeente I De feestelykheden werden des avonds am acht uur besloten met een gemeente concert op den Brink hetwelk gegeven werd door de Baarnsche Harmonie Crescendo De Algemeene N ptÈerlandseïiT VertftffJÏÏ voor VreenidoUiigeuvedkeer belaat aoh n 1 Ut icgeiiiig van de verschillende mtstWa in Aederland Daigelijks zullen de PoolMtl toeristen per autobus exour es maken om Rotterdam Deift Den Haag en Bahevenia gen Leiden Haarlem en Amstertiam te bezichtigen De belangstel Ihig la zoo groot dat tit persHonoern Kurqer reed een ttweedt reis naar Neiterland voorbereidt Ditmau zal de reis over land gesohleden De tweede groep wordt emd Augustua hier te laadt verwacht Pnjsverlaging bg Philips Voor radiolaaipcn apoedig verwaett I Het ie te verwachten aoo lezen wy ji het Volk dat de pftjzen der PhiUpg radl lampen spoedig m prys zullen dblen De i de8l etreffend6 afdeeiingen van de N V im I lipe Hadio aldus verneemt dtt blad uil vakkringen hebben de pryzen der ontving lampen ovei de galieele iinië herzien ak gevolg waarvan de prijzfin van deze l hii producten met ongeveer 30 pet zullen daJeA Automaten in beslag genomen Overtivding van de Wlnkelaluftingawel Zondagmorgen litcft de Rot crdamscho politie n de binnenstad by etui duetal si i t i nwinkcliei3 protost veibaal opgemaakt wa geiiö vtiliedmg van de Winkel si ui mgi wet By de e winkelii re o a by en n da Of d Lutersloot weiden de aiitomattn 10 beslag genomon De maatregel om wiukU peu Le houden en uan im deze wuikcVa nb uutuiiiaten op 1 stelkn waardoor het bliek kon koopen wordt thuns dwr vet oiJliiUeiide sigaienwinkehem en ook kwi bankt Lbakkeid toegepast Daartegen wordt niet door Ie pohtio opgeti dtii In Ie dïis hierboven bedoelde gevidltn v u men echter u n meet ing dat er luei niet door toe tel len wrd verkocht dit mderdaad als auli niuttii bedoliouwd moeten woiden Uaaroiu laii o k werden deze tue tetlen in baslsg gtn men Het ij automaten in t e o j t J i aantal vakjes waarm het verlangd I doüi den winkelier wordt mgeljgd waanta I de klttflt het er w ei uithaalt 1 t welke zonderlinge n etlioden helthuu IS gekomen met den verkoop dooi toeetellM die aut iiaten lupten duet d e volgende f dciiiedenis die zuh Zondagmiddag m eeo winkel UI een dei drukste sUaten van bat Weetelijk stededeel te Rotteidam afspeelde wtl JHcl eterk uitkomen Op een tijdsl ilal de e winkel ttn banketbakkerazSiil gestoten noeSt zijn kwam ei ten danii voorbij tlie en ons bonl ons wit la koop Q £ i piobeerde of de wmkeldtur open wM en ait blet k inderdaad liet geval Op bei klulken van de bet kwam de winkelier uil het Juli 1932 iets te nat De temperatuur was over hel iI gemfeen boven normaal Het filiaal van het Kon Ned Ueteor Instituut meldt ons Gemiddeld over de vyf hoofdstations was de ochtendtemperatuur een halve gnsil boven normaal Zy was in de eerste eo tweede decade respectievelyk twee gnulen en een graad boven normaal m de den decade een graad beneden normaal dt grootste afwykingen kwameïi voor op den 12en en 23en respectievelyk 6 gradea ta Ven en drie graden beneden normaal né gemiddelde dagelyksche maximum waa een halve graad het gemiddelde mimmum graad boven normaal Het aantal dagen met een maximum boven 25 graden bedroeg V De Bilt 9 tegen 6 normaal De neerslag w m iluid Limburg ongeveer 20 benedM normaal overigens over het geheele IW boven normaal in het Noordwesten 40 toj 90 m Zeeland ongeveer 40 elders W tot 30 boven normaal Te De Bilt werdW 164 uren zonneschyn waargenomen teg 196 normaal BINNENLAND De Kon famihe naar Het Loq Naur wQ vernemen heeft de Koninklgke fainiiie tiet voornemen Zaterdag a s naar Het Loo terug te keeren De heer van Bwyen benoemd tot voorzitter van de Radio ProgrammacommiBsie Ntaar wy vernemen is de heer van Boeyen die dezer dageta benoemd werd tot voorzit ter van den Kkdioraad en van de Badio Omroepcontrolecommiasie thans ook benoemd tot vtHfi ntter van de algem oiie program maconfmllBiö li il 1 1 U t NederlandMh Belgische handelsverdrag Zwltnenicbe en Iransche handelstr tflfflr d ftaiM W op toetreding aan Ue verte j öwWA m van de Kamer van KoopJiond flftl fiel wu6er8 io kantoa Waadtland m van do irajwclio Kamer van Koophandel te Litzem hebben naai de N K Ct verneemt een gemeensotiappelijke bespreking gehouden en daarbij den weneoh uitgesproken dat tie regeeringen van Zwiteeriand en trankrijk toetredmg tot het Belgiaeh Nederiandseh verdrag van Ouctiy m overw ing sullen nemen In de toelmtiting tot dit veraoe yeatigeti leze veitegenwoordigcis van ïwitcersche ea iraiiBChe jiandelukringen er de aandacht op dat de wereldcnaie zieh i steeds ver scherpt ondaiUts de door de verediiJlende regeeringen tot dusver getroffen mdividu eeie maatregelen van besohermenden aard Ue e mdividueele maatregelen veroorzaken een toenemende vermindering van den in ternationaJen ruiIhandeJ welk hancÖiaving en ontwikkeling fpn levensbelang voor aile landen ia Een dreigende staking by de Kon fabriekvan Hetaalwerken te Delft DËN haag Z Avm ih Ryksbemiddelaar Mr M de Vrtes Fm houdt Vrijdag as op het dep van SkoDOmiBche Zaken enArbeid een conferentie nw pftrtyen betrok ken by het dreigend aovlliaV aan de Konfabriek van Metaalwerken van F W Braatte Delft Programma vo hedea Hilversum 6 40 V van der Lende over e niedezeggenaohap m het buitenland iHh Kiein Oikest 715 C J van lenden iVer tDe vredesbetooging te Bredia en MaMUiVit 7 36 Orkest 8 0O Opvoering ivan rfTjïpi t etje 6 15 Orgelspel 8 46 Op deriag van Twee Bankjes van Duiaend 9 00 Orgelspel 9 30 Opvoering van De W iloBWaardigheden van Wakker en Tropen iMiV 9 45 Klem Orkest 10 30 Nieuwsber iÖA6 Klem Orkest 11 30 Qramofo Huizen SOO OO Kinderuurtje 6 00 7C j 7n g 7 00 7 30 J J Stollenhof Jr over Paleatina 7 46 800 Nieuwsbench ttn 80090 Conoeit door de Haarlemsche Orkestvereeniging 9 00 9 30 S M van d r Gallen over Gevederde VrybuUera 9 30 10 30 Vervolg concert 10 00 Nie w ber 10 30 U 30 Gramofoon nenimdng der Vogehr t Sen commiMie t r ToorlichÜng van de Regeerinr Ue MmMter van economische Zaken en Arbeid lieEft mt overweging dat het wen dchelijK iB eea herziening der VogeLwetl912 Oor ie bereiden mgesteld een ooniml sie ten einde ter yoirliohting daarbij van de Begeering hem dienaangaande veraUg mt te brengen in die ciommissie zijn benoemd 1 tot lid tevens voorzitter l rof dr t D Oort hoogleeiaar aan de Rijkeuniver i telt te Leiden 2 tot leden K A 1 M Uamen lid van het Hoofd bestuui voji den Limburg wJien Land en Tuinbouwbond en Burgemteflt r van Geleente Luttelade J Uujjv ar secret iia van de Nederland ich Vereenigi ig lot üeschermmg van Vo gets te Ssantpoort I Haverkamp voorzifter van de i rovin nale 0 erijselörhe afdeeling van den C hrtetelijken Boeien en Tumdersbond te Kam pen i L M v Hoogatraten notaria tg Zeisl l de Koning hoittveatex der iVederlaÜ sohe UeidejVlaatschappij te Arnhem ir N an l oeteren inspecteur Hoofd van den Planten iektcnkundjgen Dien t te SVfigenlngen Ur löc I ihijëse te Bloemendaal Mr 1 U vim lienhoven te Amsterdam W iolsq itfpr f YAti het otwnité tovav f q t4 j av 0b ge ELI J Qn van Tuyll van Seroosker ken secretaris vtvc de Koninklijk iModer landeche J nchtvcru rjguig Mi rod te Aaxterdam 3 tot secretaris J J H Bijdendijk tijdelijk adjunct com ml aan het U iartement van Koonomi fiche Zaken en Arbeid te Voorburg Prdlonpatie 1 Beuraoverxicht Dp AmsterdamBche heürs had heden een afwisselend veHoop In de ochtendureniwaa de stemming gedrukt ondor fnvioed van ds lage koersen die Wallstreet had zonden en een bern t dat de Philipe Radio de prijzen van radio lampen zoü terla en Onder leiding van Kon Dlie trad een herstel in De niededeeling dat de Ruteen zich van een te felle poncurrentie op de petroleum markt zuilen onthouden maakt leen goeden indruk Kon Olie kwamen dan ook op het hoogste peil van gisteren Philipe stegen tot 102 daarna kreeg het aanbod weer de over hand met het gevolg dat de koersen spoedig onder het vorig peii lagen Unilevera daalden tot benödW pati ku a nauwelijk pnjfthoudend WWrijift df IÖen zich mtemdelyk 2 pet lager Rubbeft ïWi iw Amaterdam hibhSïa verloreti pcf SflSkerwaftrden ver keerden m reactie lafeakken weirHg veran derd Algemeene Exploratie lagen vast Mijnwaarden kalm en eertier gedrukt Amertfc f Hideen verkeerden in reactie Duitacha obUgatles luier RECHTZAKKN HET DRAMA VAN PUTBROEK Op 22 Augustus en volgende dagen in hooger beroep voor het Gerechtshof Den Bosch worden behandeld het draft f Pütbroek Als deskundigen zyn weder V dagvaard dr J E H van WaegenlBfli V Maastrfcht dr J P L Hulst te Leldte de meester geweermaker H Koeaefl Maastricht voorte 28 getuigen van eénJge die niet voor de rechtbank te Eoermond zijn gehoord o m jhr A M 8 van Aefferden burgemeester van GenHe e de wapenhandelaar Lucas te Roennoiw Verdediger van beide verdaohtan II der mr P Tripels uit Roermond RADIO TELFGRAFISCH WEERBERICHT 3 Aug Hoogste tand 767 3 te La Cortina Uagate ataad 744 9 te Ueikjavik Verwntmtlng zwakke tot matige zult wfwteiijke UA wflstolijke wiod Meest zwaar bewolkt met tildelijjce opklaringen Wa r ichynlijk weinig of geen regen en leta war mer Stikstof conferentie Intern kartel op komst 7 fainds Maandag jl heeft in het Palace hotel te Schevemngen een zeer belangryke conferentie plaats van atikstofprodujtenten mt de verschillende landen oo lg kekend ia ems n tyd geleden de Unv a oo uk I indiwtne de 1 azot CIA de mtenationale vereemging van Stikstot producenten uiteengevallen en hierdoor waren de verschillende bestaande overeen komsten betreffende de te volgen pr iapolitiek buiten werking gekqjnen Ken felle con CBrrentiestryd is het gevolg van deze om utandlgheden geweest en daardoor werden de betrokken groepen al spoedig gedwongen contact met elkaar te zoeken Verschillende conferenties z n gehouden zooals in Montreux Boedapest bchevenin gen en andere plaatsen doch een direct resultaat leverden dez besprekingen met op in alle stilte en onder de grootste ge heiinliouding heeft men echter aan een kartel overeenkomst verder gewerkt en getracht zal worden deze binnen korten tyd UA stand te doen komen Strikt vertrouwelyke besprekingen zyii Maandag j 1 in het Palacehotel aangevangen en duren nog steeds voort Speciale op drachmen zyn aan de hotel directies en aan de portiers gegeven om de gedelegeerden in de meest volstrekte ruat te taten en de vertrouwelykheid der conferentie onder alle omstandigheden te handhaven Officieele communiques worden met j verstrekt in elk geval met voordat er een bepaald resultaat is berefkt Naar ons echter ter oore kwam is het doel der conferentie het voeling houden van de producenten van synthetische stik stWf met de producenten van natuurlyke stikstof Met deze laatste groep is natuurlyk Chili bedoeld dat zooals bekend de grootste en belangrykste concurrent der synthetische atikstolindustrte is Voorts kan worden medegedeeld dat men de overeenkomst wil zoeken m een richting welke aan beide groepen van producenten een plaats op de wereldmarkt verzekert en in plaats van een stryd op leven en dood een zekere productie en verkoopsmogelyk heid openlaat De besprekingen zouden ten doel hebbenvoor elk der groepen een bepaald contingentop de wereldmarkt aan te wyzen j Men betwyfelde of overeenstemming te dien aanzien wel zoo gemakkelyk zou kunnen worden bereikt men schynt reeds en i kele malen op het punt te hebban gestaan tot overeenstemming te komen doch steeds kwamen er weer nieuwe moeilijkheden tus schen Maandagavond hadden de Bngelsche ge delegeerden besloten te vertrekken maar op het laatste oogenblik staden zy hun vertrek uit Gisteren verluidde dat zy gisteravond zouden afreizen doch van andere zyde ver namen w j dat dit nog heelemaal met zeker is en dat het afhangt van deh loop der be sprekingen welke gistermiddag werden voortgezet Hoe dit ook zy men houdt er ernstig re kemng mede dat de conferentie hedert nog afloopt al IS het dan zonder tot een ge formuleerde overeenstemming te zyn ge komen De onderhandelingen kunnen dan later worden voortgezet Ter conferentie zyn aanwezig van Duit sche zyde dr Jacobi Gehelmrat dr Schmitz en von Harbou de Engelsche groep de Imperial Chemical Industries door de hee ren Spyer Whetmoore en Mitchell Van Chili z jn de voornaamste gedele geerden Santa Kruz en Welpley De Staatsmynen m Nederland zyn ver tegenwoordigd door dr Frowein de Mekog door dr Holtrop en ir Kessler Voorts z in nog gedelegeerden aanwezig uit België Noorwegen Italië Frankryk Tsjecho Slowakije en Polen ♦ ♦ De conferentie van stikstofproducenten IS gisteren tot laat in den avond m het Pa lace Hotel te Schmeningen voortgezet De Engelsche gedelegeerden d aUJvaii i kelyk gisteren den Haag zouden verlaten hebben hun vertrek uitgesteld tot heden avond Wy vernemen dat de besprekingen om j tot een internationaal kartel te komen go den voortgang maken doch dat men er nog niet in geslaagd is tot een definitieve regeling te kom n Mr Patiin over Itaüë Het Itahaansche volk gaat minder onder de wereldcrisia gebukt dan andere volken Smds eenige dagen vertoeft in Den Haag mr J A N Patqn Nederlandsch gezant by het Italiaaniwhe Hof oud burgemeester van s ravenhage Van deze gelegenheid heeft het Ned Corr Sur gebruik gemaakt den heer Pat n eens op te zoeken en in een onderhoud hem een en ander te vragen over Italië en over den toestand welke daar heerscht Mr Pat jn die ten huize van een zyner familieleden logeei was dadelyk bereid aan dit verzoek gevolg te geven Wat de econoniische verhoudingen in Italië betreft deke ziin natuurlek ook ge drukt zooals overal elders ter wereld Er wordt erg geklaagd zoo vertelde mr Patyn vooral door de mehschert die grond bezitten en daardoor zeer hebben te Hjden van de lage pryzen der landbouwproducten Mdif tocW heb Bp den indruk dat men fn IttólS iMHtfW brtdfeffi crisis gebukt gait dan hier Niet omdat zy daar minder hevtg zou heerschen maar wel omdat Italië altyd een arm land geweest is De bevolking heeft weinig behoeften ook de natuur werkt mee De menschen kunnen met minder kleeding GEMENGDE BERICHTEN Diefstal bij de posteryen te Zwolle Ken commiei e hor8t Op liLt i o8tkflnlooi te Zwolle kwamen 1 trbaaldelijli kaat ckoiten voor Sedert eeiilF gen tijd wtrtl verdenking gekoesterd tegen derf gehuwdtn coomnes W G S die nogal loyaal leUde y wsa belast mefc de kaasiersafkeliiig jya i e ïf K M ajreken ing i et dt t i3K intorfift j aH J gnj jr ag n ia U die een inkooieu vin 3fiOo iieeit gascjipist Bnital diefstal Achterveld Kistje met ongeveer ƒ 6000 aan baakpapier verdwenen Dili f hgeloopen naohb heeft tg Aoht eivelü til buitaJa diofötai met inbraak plaat ge iud hl is niittiülyk mgebroken by dt 71 jurige uiuj de wed F v d Hengel die met liaai gtliuwdtn zoon f ajiienwoont en die 1 d t pand voor eigen tekening nog ttn tale pxploiteeit in genoemden nacht dm werd dt bewoonster die benedensioapt tegen kwa t voor tweo wakker en toen zij hclit ontstoken had bemerkte zy dat de beelden die op de kaat Hadden gestaan vcrdwtnen waren Wa wat verder te hebben londgekeken ntdekte aij ook dat do deu len van een paar kasten die gewoonhjk ge sloten waren open stonden En eerst nu drong liet tot haar door da vernioededyK hl haar was ingebroken Aanstonds sprong zy nu uit haar bed eu kwam vervolgens bot de ontdeJiking dat uit etn der kasten etn yzeien kwtje waarin zy haar ge ca f 6000 bewaarde verdwe nen wa Haar eerste werk w s nu haar gehuwden zoon die met ijn gezm boven sliep te wek ken waarna aanstonds aangifte aan den njkavjBltfwacliter te Aoliterveld werd gedaan Ryka en gemeentepolitie uit die ge meente hebben toen onmiddelhjk een ou derzoek ingesteld terwijl tevens de hulp van een politieman mt Amersfoort die In liet bezit van een peurhond ib en van een deskundige op pfllitionet l gebied mt Utrooht werd ingeroepen Wi het onderzoek 13 gebleken dat men bier zeer vernioetfetyk met beroepsinbrekere Ie ttoen heeft Het Bketel op de kist Mevrouw tritzr l atiick kooht ongeveer zeven jaar geleden één der mooiste viiia s m Brighton en voorzag de ruim kamers met koet L are meubels 7i betrok het praöh ting ingerichte huis en daarna lieefb ze geen mensoh metr gezien De buren pro beelden tevergeelu kennis met haar te maken Alle poginaen liaor ie zien te krygöi liepen op niets uit het huis wa en bleef gesloten Liken middag verscheen er een I kellner uit ten der beate restaurants en zette htiar maal p den drempel Soodra hy j zich hnd omgedraaid trok en hand langs de op een kier geopende deur het blad naar bmnen Ue laatste maanden had men dien kellner echter niet meer opgemerkt en eindelijk besloten de naaste buren de politfe te waar schuwen IJlt gebeurde Den volgenden dag braken de politiebeambten de deur open Sje von den het vrijwel al tot skelet geworden lyk van d0 oude dame over een middeleeuweohe met ijzer beslagen kist van geweldige afmetingen liggen Voorzichtig werd het skelet verwyderd en de kist geopend De kist wae tot aan den rand toe gevuld met briUan ten robynen en topazen Onder de enorme massa edelsteenen vond men prachtig geslepen diamanten in gou I of platina gevat die alleen aJ een vermogen waard zijn Op den bodem onder dezen ettelyken miltioe nen waard zijnd n schat vond men den leute bot tiet geheim in den vorm van een testament van een baronesse Couyers die elf jaren geleden goetorven is De 7a jarlge nu gestorven oude dame was flaar Itame nier die tot eenig erfgeniijim was benoemd van al de sohatten Nu had men ook de verklaring voor het j wonderlijke gedrag der vrouw ij wiWe Hteede n et de gedachte aan haar m iesteree Emetig verkeersongeluk te Halfweg Op den Haarlemmerweg onder Halfweg li eft giatermlddag een einsfig verkeerson geluk plaats gehad Door het gevaarlyke z g enijden is con auto uit Kotterdom waarin vier personen geziten waren en wei ke werd beetuurd door ir H m botsing gekomen met den wagen van den bioscoopdirecteur D uit Amsterdam m welke auto eveneens vier personen waren gezetea i e auto van 11 H rred met zeer groote snel heid en verlitt plotaeür met een groote H bocht de file komende uit de richting Haarlem De wagen kwnii toen recht op de auto van den heer D aan De heer H remde toen krachtig met het gevolg dat de auto aliple en dwais voor den Amater damschen wagen kwam te staan waarna deze laatste in volle vaart de auto uit Bot tcrdam aanreed Beide voertuigen werden ernstig Feechadigd Wondei boven wonder bfkwam geen der acht inzittenden eenig Iet sel Door de politie is procee verbaal tegen den Itotterd am schen automobilist opge maakt Met ten kraanwagen aajn de auto weggesleept Poolsch beioek au Nederland GeaelschapsreJzen per schip en over land Het Poolfifilie perscwicein Kuryer te Ktakau orfaniSLert voor de lezerg van zyn bladen aeereizen np ooeaanstoomers Van de hdvens waar de fioliepen eenige ctagen blijven liggen ondeitif nen de gezelschappen tochten tsndwaartK Op deze wi biaa verleden jaar 500 Op 6 Augustus wordt te Rotterdam hél HS KoaciuBzko verwacht met ruim 600 toeristen aan boord Het be oek aan Neder land zal drie dagen duren aTADSWIEÜWS GOUDA i Aug 19d De Burgerwacht Het Goudsch Volksblad dat de aankomst meldt van een 10 tal kisten met 3 W geweren en 24 000 patronen voot de Goud ache Burgerwacht vraagt zich af of deze zending angst beteekent voor de uitwerking van de afworgplannen van de commissie Welter of wel verwacht men onlusten in Uuitschland en spreekt hier het kwade ge weten Het stellen van deze vraag is toch zeker een vragen naar den bekenden weg By de oprichting vwi de Burgerwacht is de reden van oprichting daarvan uiteengezet en gepubliceerd Het Goudsch Volksblad zal daarvan on getwyfeld wel kenma hebben genomen en dan moet het haar toch ook bekend zyn dat een deel van de Burgerwacht bestemd jH om gewapende diensten te verrichten indien dit in hoogst ernstige gevallen door den burgemeester noodig mocht worden geacht De Canadeesche beiaardier Percival Price De Canadeesche beiaardier Percival Price uit Ottawa die zooals gemeld op 12 g a 9 hier ter stede een beiaard concert komt geven zal naar de N R Crt meldt ook concerten geven in Utrecht Haarlem Alkmaar Groningen Zwolle Amersfoort Delft Rotterdam en Breda De heer Price heeft in 1927 de Beiaardschool in Mechelen verlaten waarna hü ook de beiaarden m Leuven en Mechelen heeft bespeeld Sinds Jwiuari van dit jaar 18 hy in Europa op tournee weHte reis tevens dient om zich in Weenen verder in dt nmziekgeschiedenis te bekwamen Het Goudsch Vacantie Kinderfeeat Naar het Ftevo kamp 111 Huizen van 8 11 Auk Maandag as gaat het Goudsch Vacan tie Kinderfeeat het Flevo kamp in Huizen betrekken Niet minder dan 350 kinderen allen leerlingen van de openbare en byzon dere scholen boven 10 jaar trekken 4 dagen naar lïuiten om te genieten in de heerlyke rye natuur Het is de eerste maal dat dit geschiedt De heer D DuUemond zal de leiding van het kamp op zich nemen en wordt daann bygestaan door een groote groep geleiders een op elke twaalf kinderen terwyl eigen personeel meegaat voor keuken en andire diensten De kinderen zulten kampeeren in tenten de groote vaste gebouwen waarover de kampplaats beschikt dienen tot eetzaal keuken enz Maandagmorgen 9 uur is het aantreden op het Kazerneplein vandaar trekt de heele troep in opgewekte marsch naar het sta tion vanwaar de trein hen brengt naar het vüor het voor ben beloofde tand Het kamp zal 4 dagen duren Donderdag omstreeks 5 uur komen de jeugdige kam peerdars aters weer terug Dan kunnen ze verhalen van de prettige dagen in het kamp van Huizen Een klacht over Dure Hfttels In het Vaderland van 2 Aug beklaagt een inzender v M zich dat hem hier ter stede in een hotel een in de oogen van een stadsmensch uiterst gewone gelegen held voor vier met ham belegde boterhammen en twee koppen koffie 2 90 ia betekend een bedrage waarvoor in den Pull luaatrem een keurige lunch wordt ge Waar boven dit ingezonden stuk het hoofdje Dure hotels prykt heeft de Ver v Vreemdelingenverkeer alhier in genoemd blad mede deeld zulks ter voorkoming dat naar bulten een ten eenenmale onjuiste indruk zou worden gevestigd dat de hotels en café restaurants in Gouda zeker niet duurder z n dan elders Voorts zyn den in zender inlichtingen gevraagd teneinde het gesignaleerde geval te kunnen nagaan Comité voor mtwikkeling en uit paiuiing van werkloozen te Gouda De boottocht op 5 Augustus a In verband met de uren van openstelling van de spoorbrug over de Gouwe vertrekt de IJssel I a a Vrijdag niet vftn de fabriek der fa Gcedewa gen doch voorby genoem de spoorbrug Dank zi een extra gift zal mderweg een vischconcours worden gehouden waarvoor pryzen zullen worden uitgeloofd Hengeiaai ub de fidelkarpeï De heiigelaarsclug de Edelkarpei heeft Zoning een concours gehouden in het Bloe niendaal De pryzen werden als volgt be haald 1 K Krné 2 N N 3 J Ratten 4 I de Jong 5 G Hogeftelst 6 C Blom I Kerkhof 8 R den Haag Extra prij ïen zwaarste vojrn K Kiné zwsarele bhek I Batten Nationale alhleti k edfltri den Aan tie op Zondag 14 Augustus door de R K Sportver eniging DHL in Delft ie houden nationale athletiekwedstryden zul len o k leden vafl DONK deeüiemen Opbrtncst collecte De door dte nidetlmg Gouda van den R K k nd van xmtiweg en Trajiiwegpereoneel ten bate van liet herstellingsoord gehouden t lle te heef 175 gebracht Agmla Bc4iouwburg banaje mijn Concor Üa uur Variétli De militaire gansche oom touieel Mr 5 en 6 Augustus Nieuwe 8 uur de revue Een geel heer 3 4 5 en 6 Augustus 80c Westhaven des avonds 8 Faveur 3 en 4 Aug Thalia Theater klucht Eén twee dne de pagnie afawaaien Op het Oarter and Miaa Conna flltiid Ala mets külüt tot tets X stryd om de RanUi Op iwt toonee Tiboi Gomory Comp UIT OKN OMTREK REEUWIJK MmmU en IdauwMcr Bij den veehouder W L van Leeuwen ui de afdetfibK M iddefburgf fó een geval van mond eri klau fvüei ondfet h t vee gecon stateeid Dit 1 hèt eerste geVal in deze gemeente Een varken zou reeds aan die ge vieesdi ziekte zijn overleden De aangren iendö weilanden van de veehouders A de Jong J ü Bmtenhuifl en L W van Leeu viHU worden als verdacht van het voorko men van die ziekte aangeduid WAODJlNXV EN De Al mister van Binnenlandsche iaken iKeft beslist dat bet subsidie aan de geiiRente Waddunxveen als tegemoetkoming m de kosten van steun verleening over het tydvak van 3 Januari tot en met 30 April 1932 woidt vastgesteld op 40 pet Ëvenzoo het Hubaidie over l Mei lot 31 Deo a s Nij verheidsimderw 8 ie 8 Gravenhage is geslaagd voor het examen Nyverheidsonderwys akte N F de heer P Verboom alhier SPORT CN WKDSTRIJDBN WATERPOLO Waterpolo wedatr d 1 donderdags vond O uur zat m do btedeiyke weimnruliting alhiei een vriendsüiappe lyke ontmoeting plaats tiebben tusschen iwee veteianeu zevenlallen van de bekende I iweiiiverLcmgUigen HZ en F C uit tien Hang en de üoudsclie Zwemciub altuer Waar in beide ploegen uitstekende kiatji I t u van vooi eenige jaren modeapelen by I de Hagenaars o a Vmtgens önoek en van AttlBt eu by de Oouwenaara Den lioer IJsselsteyn e Unut belooft deze w dstryd in teressant te worden terwyl deze wordt vooi algegaan door eea estólette vrye alag maal J6 nieter te zwemmen dioor de spe Iers der beide zieventatlen De opfitelUng is als volgt H en l C A Frms Veraeveld 11 Vmtgens Kwikliel Snoek vaa Aalat van de Meer Uergsma W V Willigen U H de Wilde f de Jong S H bmit D A IJsselstyn Den Boer D Olympische Spelen te Los Angeles Demifinale 100 meter dames Me T Schurman niet geplaatst in de finale De eerste demifinale van het nummer lUÜ metei hordloopen dames bracht een grootü verrassing Miss Streike Canada lie m haai serie derde was aangekomen witit de rste demifinale tp winnen in den dlecliten tijd van 12 4 sta ToUiha Sohuur man Nederland werd m deze denufinale vierde en is dus niet geplaatst voor de finale Do uLtalag van de eerste demiJinaie luidde 1 Misa Streike Canada 12 4 sec 2 frl DoHinger Dmtsehland 3 miea Wilde Ver Staten 4 Tollina Schuurman Ne deiland j Len grooter teleuratelling dan de neder laag van mej Sahuurman op dte 100 M ia zeker wel niet denkbaar De teleurstelling is I de te grooter omdat ze niet geslaigea werd door dames die sneller zijn dan zij De Ca nadeeeclie die de serie won maakte een tyd van 12 4 sec een tyd die mej c iuur maai aonder eenige inspanning kan loopen De beide dameA die als 2e en 3e eiDdUgden aoudin onder normale ometanAgtieden I tegen haar gee kans gehad hebben In ieder geval is deze nederlaag een blt tere telöuretelling Vnjwed adgemeen be schouwde men mej öohuuraian ala een der fruitige eandiidaten voor dte gouden modaal Ie Na öerger is dus nu ook mej Schuurman j uitgeachakeld Blyven alleen nog over Feetera en mej CiiaolJ Na het falen van mej Suliuumian dat we voorloopig uitsluitend moeten toesotnijven aan ometand igheden buiten haar athletiek capaeiteit i moeten I We wel aannemen dat ook mej Gi olf geen uoces zal hebben Het is te hopMi dat Feeters er in zal Plagen 7idh boven a4le bijKomende omstaii digheden te verhsffen doch zyn falen bij de Olympisohe t leia te Amsterdam wees er reeds op dat hy waarschynlijk niet cte man is voor groote gebeurteniaaen Beager s kansen op de aOp meter zijn uiterst gering Hi maakte op dien afstand in dit seizoen van alle EuroipeeAOhe athleten den besten 6jd doch het zou ons heele maal niet verwonderen Indien hiJ dien tyd thans met benadert Mogelyk dat onse dame eatafette ten slotte nog onze athletiek expeditie voor een volkomen fiasco behoedt Blee f me Schuurman op geringen af stand achter mijH WUde in de eerste demi finale op de vierti plaats metj Aalten werd in de tweede denufinale zesde en komt hief made eveneens niet in aanmerking voor den eindstrijd De tweede demifinale werd gewonnen door mej Walaaiewiea Folen in den zelfden tyd nl 11 sec welke zy in haar ene had emaakt De uitslag van de tweede demifinale luid de 1 mej Walaslewicz Idolen 119 sec 2 misa Von Bremen V Ht 3 miss Mie ooek Engeland Nleaw record dtscutwerpon voor MC OiaMini Den derden rfarf Vaè et Olympisch athlitiektoumool t y 40tiOÓ töferfbhottweïs aan wezi om van de verschillende wedstnjden getuigen te zyn Er werd meermalen uitJ kende sport te yien gegeven en reeds direct na den aanvang werd een wereldreooid ver Itteitl Mlj tel urn S wieip da diaciffl 44 6ü M Vil wairuiede zy c u nieuw we rddreoord veatlgdo Het Olympisck record stond op naam van Konopacka Polen met een afstand van 38 67 M te Amsterdam gemaakt Berger u d demi f iuOe 200 M hardloopen Direa na de llo M hordanlo werd een aanvang gemaakt ii et de 200 VI hardloopen in de eerste sene verschenen siechta drie deelnemers aan den start zoodat deize zon der veel moeite zich m de denu Imaie wlaten te plaat aen De uitslagen luidden Ie serie 1 Boi meyer Duitaelüand 221 sec 2 JoBjijka Japan 3 Engelhart En geland 2e serie 1 Walters ZmdrAfrika 20 9 see 2 Tolan V S 3 Fuller Engeland 3e sene 1 Wright Canada 22 8 aec 2 Metcaife V ö 5 Black Engeland Ug 4e serio zag slecht i deelnemers aan den start De Japanner Naka ima won in 22 2 sec 2 Hendrikx Duitsohland In de So sene had onze landgenoot Berger t met moeilijk Immera er kwamen slechts 3 deelnemors aan den start Uit de gemaak te tydeu bleek wel dat geen der loopers zich buitengewoon had ingesipuinen Berger kwam dooi dezen mtalag in de demi finale Üe uitslag van deze Imdde 1 Genta Argentinië 25 3 aeo 2 Berger Nederland 3 Simpeon V H By de tmale nweet Berger aiqh met de vijfde plaats tevreden stellen Het falen van mej Schuurman Het Vaderland verneemt dat ar voor het lalen van mej Sahuurman te Los Angeles wel een motief is Het blijkt n 1 dat de hitte op de getieel door tribunes omgeven baan oveiweid gend was Volgena een benoht van pen der Duitsciie bladen waa de temperütuur op de baan ondragelijk en vooral de dames hadden er grooten last an Het geleek op de baan alfot men zich in een kokende ketel bevond Voor de da 11164 die kort na een serie in en volgende sene moesten uitkomen zooals het göval was met niej bchnumian waa dat een zware beproeving Het ie niet onmogelyk ja het IS zelfs zeer waarsohynlyk dat mej Schuurman dae a n een dergelyke abnor male temperatuur niet gewend is hiervan het elathtolfer is geworden Uit is ten min 8te een aannemelijke veiontschuldigmg voor haar talen UIT PE PERS Olympbche Spelen 1982 Éi apekool De Öidte heeft m de temnieu der Redactie het volgen i entrefilet een sataire op de moderne aportverheerlijking die ieder intellectueel uit hef hart gegrepen zql zijn Het vaderland kan geru rt zyil aiet al leen vernemen wij uit het Handelsblad van 29 Juni dat de heer Ch Aerts als trainer van Mej I J de Boer en van den vijfkamp deelnemei Luit van Rhijn met de Staten lam zal vertrekken zoodal wij onze zor Ken te dien opzicfite gelukkig kunnen ter 7ijde zetten maar ale comble van geluk Naai wy uit Zwolle vernemen heeft het PEG bestuur aan het NOC bericht dat het zich garant stelt voor de 9 ö gulden die nog aan het geld noodig voor de uitzending van den athleet Peter ontbraken Het iB dus nu zeker dait Peter ons tand te Los Angeles zal vertegenwoor digen in het nummer hink stnp sprong wftarbij een ietwat ongerust gevoel over blyft of de heer Peters nu ook wel overeen tramer beschikt die zal maken dat hij id Loa Angeles zioo kramg mogelyk hinkt stapt en springt Deze ongerusthold bederft ons bijna het genoegen van de wetenschap dat de heibel over den trainer van de Fnesohe juffrouw die aoo yselyk hard kan loopen en op wie wy dus yselyk trotaoh moeten zijn tenslotte geregeld is en daze primadonna zich tol onze opluchting bereid heeft verklaard ter eere des vadei ïnnds m Los Angelea te gaan harddraven 7y het dan aangevuurd door den verkeer den trainer o schijnt de crisis pog met ver enoeg gevorderd te zijn om aan gezegde apekool een eind te makffli en onze athletwi te nopen zondei reisje naar Los Angela en Bte ht8 voor hun plezier thula te hinken epnnigöi en harddraven wat overigens ook wel zoo natuurlijk zou zijn zoodat ons een verscherping Van de ojiêAb die zulk een nuttig gevolg zou hebben althans één reden t ot verheugenis zou geven Rlmnl uw8 Gf ta Garbo naar Zweden zy a acheep gegaan Het sehynt nu todh werkelijk waar te zyn dat Oreta Oarbo naar haar geboorteland vertrokken is Volgens tetegrammen uit New York ia zij Zaterdag aan boord va de Oripaholm gegaan en alle voorzwgen waren getroffen opdat zjj bij haar vertrek geen hindter ondervind n zou Aj geraaktfl onopgemerkt aan boord en een detective had zich bij de deur van haar hut opge teld kan men hy een fim Eiter geiijK onze Greta die nedenge woord hut gebruiken om evenfueele nieuwsgierigen mp eeo atetand te houden De Amerikaansche reporters h ben nagedaan hoeveel geld Orel Garbo naar Europa meegenomen heeft MiMohiea trek ken zy daaruit bepaalde conolusieB en is hun gedachtegang neemt zy veeJ mee dan blyft zy weg neemt zij weinig mee dam keert z terug Zi heefi veel mee geiMnien Een kleme anderhalf mtitfoen galden De vraag 18 evenwel of dit veel is voor een filmster als Greta Garbo De waarde vin geld IS aeer botrekkaü k MAKKiVKUNérrfeN 3 Aug Aangevoerd 630 parti eiV Prijzen Ie kw m r m f 23 26 2e kw m xm f Ift 21 zware f 2fi Handel mitig LaatótéBerrditen 0KAADLOOZB DIENST Spanning tusachen Bolivia en Faragua De voorzittöT van dan Votkenbondsraa l MatOfi Guatemala heeft uasx d üntaulie United 1 reub uit Oenëve meldt telegram uien gezonden aan de legeering van Bolivia en die van Paraguay Hij hennnert er daar m Bolivia e Paraguay aaB lM m d Kf hun onderteukemng VadI tiei obureoaart van den Volkenbond diet hdn bMVibonv mogen nemen tot een oorlog De Boliviaansche regcermg ti etl Ui r geantwoord dal verwacht wordt dat de Volkenbond een commissi zal aanwijzen wel ke tot taak heeft een onderzoek m te atellen De Boliviaansohe regeermg zal zich van alle militaire maatregelen onthouden totdat deze oommisaie met liaar werk ge reed u De oorlogSBchuUen MacD Huld wil Amenka con f aaiea verleenen op de tarieven LONDEN 3 Aug De politieke niodewer ker van d Daily Hf ald weet mede te dee len dat MaoDonaid een plan zou overwegen om de Ver Staten concessies te verleenen p de tarieven indien de Ver Staten wil medewerken aan een herziening der oorloga schulden De reis van den Engelschen ambassadeur in de Vei Staten naar Washington dat samenvalt met het bezoek van don Anierikaanschen ambesaadeur te Londeu aan Ameiik wordt m politieke kringen be Hctiouwd als een teeken dat op eeiiigerlei wyze onderhandehAgen tue 3hen de beide staten aan den gang zyn MacDonald die veel meer belang stelt in en zich veeL meer bezighoudt met de rege ling der internationale aohuldea en herstel betalingen dan met de oonferentio te Ottawa ioa vast besloten zyn de overeenkomst van lausannt te veiwezenhjken Het zou daar dooir mogelyk zyn dat zyn aanwezigheid te Londen tot nieuwe ontliiuiingen leiden zal Verz erd wordt dat na de conferentie te Ottawa Baldwin en mimster MelvUleCham berlain een bezoek aan de Ver Staten zul len brengen Een comrauaionair in effecten veroordeeld tot een jaar tuchthuisatraf wegens overtreding der defviezen verordening DUbt EU ORff 3 Aug De rechtbank te Dusseldorff veroordeelde heden een 30 jarige commissionair m effecten Ericli Goldschmidt wegens overtreding van de deviezen verordemng tot 1 jaar en 3 maanden tuchthuisstraf en 50 000 VLaxk boete Cioldschmidt werd m April j l toen ge bleken was dat hy voor een Berlynache bank die hy vertegenwoordigde te groote hoeveelheden had verkocht gearresteerd O die tegelykertijd vertegenwoordiger was van een Amaterdamache bankieraf irraa had in een kort tydsbestek kans gezien voor by na een half millioen mark tegen lagen koers in Nederland gekochte Duitsche aandeden meerendeels aandeelen I G Farben industrie m Dmtachland tegen hoogen koers en met benadeeling van het Duitsche Ryk te verkoopen Door het gebruik maken vaji een speciale code wisten zelfs z n kantoof bedienden en bureauchefs met van welken ard de transacties waren Voor alle verhandelde effectensoorten gebruikte h den naam van Granen aandeelen I i Ta ben industrie heette eenvoudig tarwe Dit IS de eerste maal dat een aoo zw re straf tegen overtreding van de deviez verordening wordt opgelegd Een schietparty tussclten communJaten en Nazi s A flERIiJN 3 Aug In den afgelood§ f nacht ontstond een schietparty tuest n communisten en nat soc waarby een niit soc door een schot in het hoofd werd gedood en 3 andere nat soc en 1 communist werden gewond De politie arresteerde 17 personen Een bomaanalag op een Synagoge Ki L 3 Aug In den afgeloopen nacht ia op een aynagoge te Kiel een bomaanslag gepleegd Onbekenden hebben een waarschynlyk door hen zelf vervaardigde bom geworpen waardoor de buitenmuren Van de synagogpe werd vermeld Van de daders ontbreekt elk spoor Een aanslag op den burgemeeater van Norgav KONÏGSBEROEN 9 Aug Iri den afgeloopen nacht 18 in het dorp Nofgav een aan slag gedaan op een der tot dejUnksche partijen behoorende burgemeester Sallowskf Len onbekende loste 2 schoten op Sal Iffwski waarvan een hem in het hoofd trof Sallowski wierp 6 apringpatronen die hy m huis had achter den dader aan zonder hem te treffen Beweerd wordt dat Sallowski die vroeger tot de soc democraten behoorde zich sinds eenigen tyd by de communisten heeft aangesloten Prof Piccard s tocht naar de Stratoafeer ZURICH 3 Aug Prof Picard is in den afgeloopen nacht op het vliegveld Dübcn dorf b j Zünch aangekomen De gondel is goed geamveerd gondel en instrunenten yn m een hangar op het vhegv ld geborgen Prof Hccard is in gezeNchap van 7ijn essiatent Cosijns die den twee en vlucht zal meemaken De komende dagen zullen voor de vetd re voorbereidingen worden gebruik Prof Piccard zal op zyn vroegst 7ater dag as opstygen De rtikatofconferentie te Schevemngen De besprekingen duren voort Te Schevemngen is heden de atikstofconferentie voortgezet Verschillende deeJneffi W d yoorn nenflwa in af te reizen hpbWn hVp f r tMigd i Wiï vernemen dat de pogingen om tot f stichting van een kartel te komen ook he i den goeden voortgang hebben gemaakt maar dat nog geen overeenstemming op