Goudsche Courant, donderdag 4 augustus 1932

met de school Dat komt bericht I omdat de onderwijzers voortdurend op zun naar eten dat het dorp hun onthood De geest is slecht in vele dorpen vta Oekraine De boeren geven er den brui m Daardoor wordt ook de nieuwe oogst Uu Gaat er maar betrekkel k weimg af bm er toch het volgend jaar weer te kort ffn weer nieuwen tegenzin en lijdeliikhiU kweekt tl ah joj De boer n in de Oekraine We verdienen meer dan vroeger maar kunnen er i etB meer voor koopen TADfaNIEÜWa GOUDA 4 Aug 1932 Vrijdagnaeht te één uur alniten De burgemeester van Gouda maakt bekend dat aangezien de kemus exploitanten up Vrijdag 6 Augustus 1982 hunne inrichtingen geopend mogen hebben tot 1 uur K v m ook de café s restaurants e d tot dat uur geopend mogen blyven Het waa tot heden steeds gebruik dat de kerfflIslpm tWKBTi en ïaffi s dea VrÜdags te 12 uur werden gesloten Het ia de eerste maal dat een latere sluiting wjrdt toege staan Centrale Rcddings Brigade Men verzoekt ons mede te deelen dat met het oog op de vacantie en kermis er deze week geen oefenavond gehouden zal worden Gestaagd Voor het te Rotterdam gehouden examen TOOT het prtüctyk diploma boekhouden Mercurius slaagden de heeren R Begeer Moordrecht en P Jongejan Boskoop bei dto waren leerlingen vmi den heer L Boer alhier WaBdelapori Zondag a s wordt door de Wandetsportvereen Gouda een wandehng gemaakt waarvan de route ala volgt is Bloemendaal Reeuwijk Tempel en de Botiegraafsche straatweg terug Vertrek 9 uur vanaf de Centrale Kopschool Introductie ia toege an boord van de Jeciak op weg naar gtbatopol heeft ók heer Mathyaen boc deinOLiatiaeh journaliat lang gepraat met j een paai Duitaoh sprekende boeren uit deze Ml afBtammelingen van Dmtaotie kolo niKten zooals er daar duizenden Qjn Aan aijn brief m Het Volk ontleenen we 7ijn d l oeren Iner aan boord op wegnaar plaatsen waar de oogst begintï Nee het Mjn Itoeren uit de wngevmgvan Mario ol ze hebben brood gehaaktaan den overkant Briod ïe er geen eten meer in de Oekraïne j Bij de boeren piet De regeenng heeftveel te veel weggehaald Nu is het bijkoopen of verhongeren Hebben de boeren nog geld We verdienen meer dan vroeger Maar je kunt er niets meer voor koopen Deze broek kost 16 roebela mijn sc ioenen 28 roebels En hpt meelP Tarwemoel kost 120 tot 150 roebel het poed 16 4 KG du i 8 roebel het K O Dat kunnen wij natuurlijk voor eigen gebrink iiirt koopen We eten uitsluitendbrood lan maismeel dat 75 roebel kost 6i roebe het KG Was de oogit ele Éit Neen het was een middelmatig goede oogst I Wij baddert een 900o K G wmtertarween flOo K G fwiniertarwe op de hectare en aardappelen voldoende voor eigen gebruik ajl er ook brood is I n hoe wordt het werk nu verdeeld en het loon bepadÉId J De U hebt duf met uw vrouw samen 41S maal 112 roebel dus 464 80 roebel verdiend P Ja voor 9 eters We hebhen 7 kleuiekinderen En krijgt u het Joon in geldP Het meest m prod iloten brood roed en BOo Hoeveel med hebt u gehadf 500 KG Hoeve 1 brood is dat = 600 K O dus 4 pond Ruaeische ponden k 400 gram per dag Tot Kerstmisheeft het gereikt Dus van Kerstmis af hebt u bijge kocht Reikte hfrt inkomen daartoeP Neen geld om te koopen is er nietTCjj verkoopen at we hebhen kleeren fi 200 Wat o nu aan maismeel eqt koet 4Jroebel het K G dus 4 dagen loon van u enuw vrouw P 4 dag eenheden du zeg het loon Van 3 dagen In de Oekraïne wordt honger geleden Van andere dingen koofwn is natuurlijk treen spraike Dat 7x u het toch niet ijn Een meterkatoen kost In den coöperatieven winkel 2 20 roebel in Holland 15 25 cent dat iflde betahng voor 2 dag eenheden Dat hetgoed nu zoo duur ia is ons geluk Daardoor krijgen wij voor een pak tredragen kleeren voldoende om 3 of 4 weken brood te bakken En waarom denkt u dat de r eeringzooveel heeft afgenomen dat de boer nuhongereh moetr Ik denk en dat denken wij allemaaldat het ia oni dt lx eren naar do fabriek tedrijven Een krant die ik kocht Het meuwe dorp van 27 Juni uitgegeven docr de Com mumstiacbe Fart in de Oekraïne bevestigt het vermoeden d t de praktyken het vorig jaar toegepast z ch nu wreken bij tien nieuwen oogst Het regent klachten over te weimg medewerking slechte leidmg delijkheid terwyl de hoogste inspannmg nu geboden is Het hoofdartikel belooft alles aan het dorp De industrieele productie zal nu op zyn voorziening roi en gericht Haalt liet koren binnen strjaks kun je koopen De Staotshandel h eft besloten dat onmtd deliyk alle katoerien stoffen 50 pet der tncotagewaren 40 pet van den voorraad kleeren 30 pet der schoenen en overschoenen naar het dorp zullen worden gezonden Correspondent no 4 noemt de leiding var den dorpsraad Oud Nassau uiterst slecht Om hem meer bewegingsmogelukheid te geven is den voorzitter een fiets gekocht en nu trapt h overal rond en voert heelemaal niets meer uit et onkruid groeit intusachen met den dag harder In het bedr f Morgenrood dorp Rosa Luxemburg gaat het z6o bericht de corres pondent Om 9 of 10 uur komt de leider op het appèl Van de 160 arbeiders zyn er 26 opgekomen om te werken Sinds 5 uur wachten zy op hem Hij gefeft aanw jzin n voor het werk maar onder een of ander voorwendsel onttrekt hu er zich zelf aan Om II uur komen de 28 op het land dat 4 KM weg ligt en om 11 nar brflken ze weer op oM btit dé den middagpot te kun nen aanspreken Dan werken ze nog van 4 tot 6 en hebben dan met i6 man IH hectare gewied D scholen te Talm bericht een corres pondent hebben dit jaar nog geen kopeke ontvangen De inspecteur van het district gaat rond maar hU ziet niet dat de kin deren van school jïehouden worden en op het veld werken omdat het stuui heeft verkondigd wie njet Werkt zal niet eten J at mag niet weer voorkomen egt dè correspondent 0 In h t dlitri ft Luxemburg ii het mis GEMENGDE BEI Branden Hofstede woonhuis en sdiker verbrand bisteravond elf uur u door Itooibrou biand uit hroken m de kapitale hoRtede bewoond aoor A Vieser aan de Kijaoorö solie Steeg te wijndrecJit De hofstede belendend woonhuis alsmede een tegenovw liggende schuur weiden etn prooi der vlam men De niotor Hiit wae glSitermidda nog in iLotie om de hooima a nat te houdu 1 er oonlijke ongelukken kwamen niet vom Verzekering dekt de schade I Vechtpartij op een bakfleta E n Ewaar gewonde Uiateravond reetl op den Uuden weg tt Haarlem een veertienjange Jongen met a i bakfieia waarbij liij m gezelschap iwaa VM zijn J9 jarigen oom grondwerker te Amater dam Plotseling klommen twee onbekend gebleven peraooen op de lleta waatbij w vechtpailij tusschen een hunner en den w ontstond Daarbij werd de oom met ten i m lU den buik gestoken waarna de twee liier inen de vlucht namen Nadat ter plaalM de eerste hulp was verleend werd de gelrol fenö per auto naar het Ht titizabetagBsthUH overgebracht ySijn toentand is zeer ernsUg Ph Pinkhof hoofdredacteur van weekfaUd Het Uven Met ingang van 1 October as ia benoemd tot hoofdredacteur van het weekblad fjHet Leven de heer Ph Pinkhof redu teur correspondent van het dagblad Jh Telegraaf te Rotterdam Behalve als journalist is de heer Pinkhof onder zijn pseudoniem Kido algemeep bekend ats de schrijver der pppulaire revuei van dien naam Een gevaarUike weg De geasphalteerde rijksweg Zwolle Mappel bleek na voltooiing bi vochtig ei votr auto zeer gevaarlijk Door lippen kwtim ten groote i i k Ongelukken voor Dit voorjaai 7i n pogmgen godaan hierin te voMzien dooi aanbrengmg vnn een htroeve laag ben korten tijd hielp dit maai thans 18 deze wtg bij natheid weer even gevaailijk als tevoren De httr Gjalt ma uit Groningen reedmet zijn auto met etn redelij ce enettiödlil de ricJitmg Zwolle liij moest plotadlog Het broekie voor JantjeDe derde penning van de Domm Het Koer HbJ eolmjltGoede en trouwe grootmoeders in tieól land be fenken van tijd tot tijd hun kilUl kinderen in indié met beminnelijke i lfgemijakte ges henken als truitjes gebreidebroukjes babyjurtkjee en andere nuttufllieve dingen br heeraoht vreugde in eeogt 2in als i en brief het polcket van omsaankondigt er is ongeduld lederen nog Utuitmg komend la het pakje uit HoUsfldui gekomen De familie in Holtod tieeft eeiuige mo te gehad met het wegaenden Oma moeet de waarde opgeven van hetgeen zij in lieflJe en vreugde vervaardigd had Ja wat kost dat nu Wal moet men er in een winkel j voor geven En erna vult m voor een geI breid klmterbroekje drie gu en waarde ij i rekende de wol zij rekende de itelde met fcr w vreugde tn h4 ï ao want OIM kmderbroekjB arriveert Arriveert grondwettig gesproken afgezonden uit het r k i l uropa in het Nederlandsdie rijk ba M Europa En de besteller van het p lo r die oma s langverbeide jMikketje ever 1 I andigt reukt tevens dg quitantie van kosten ver van het volledig getrankeef pikket 1 Ifi Voor één gulden en vijftig cent mai j funiiiie in Indie liet kinderbroekje dat om I j bteide en dat zij frankeerde met M 25 j ontvangBt nemen I Het iq begrijpelijk dat iemand die bol I pakje ontvangt iwaarvan de aangagerw I waarde drie gulden bedraagt en waarroif I hij 1 25 aan invoerrechten moet betalen ann de douane om anliolituiogen ver l I Vlot en vaardig rekent de douane het bpfi oor Ue waarde van het pakket W f f den plus porto een gulden vijfentwlntif t maakö vier gulden vijfwitwfntig algerqn naar boven is vijf gul tei 12 pet van f Si V O 60 verhoogd met vijftig opoenten f 090 verhoogd met va t mklarmgsreoht ds posterijen van O 25 maakt een totsat W f 116 Meti ziet er as geen epeld tussohen knjgen De gaschenkeo van goede pi en tant uit Netferland met liefde geoM en versopden met blijdschft ptegemoat fezien en ontvangen worden In het rijk N derland buiten Eupoj jj r geiqhf flfcfiji W men mag maar b bée am j è it 0i met probeert oók Ae lietde en tnmw H de afsenders in geld te schatten want werden die goede gaven g uM i an al taalbaar Gesignaleerde aangehouden Liever betalen dan achter de tralies Door de politie is alhier aangehouden Ma H reizende met een woonwagen die in het Algemeen Politieblad atond gestgna leerd om nog 4 dagen hechtenis te onder gaan of 4 gulden boete te betalen De aangehoudene heeft er de voorkeur aan gegeven de boete te betalen Ruziemakers Rijwiel in hei water geworpMi Hedennacht omstreeks 1 uur waren eeni ge personen op den Pluweelensingei aan het ruziemaken Een hunner J de J uit Schoonhoven werd zijn rijwiel in de Sin geigracht geworpen De politie kwam er aan te pas en deze heeft met een dreg het rywiel uit het water opgevischt Gisterenmiddag moest de politie zich ook op de Nieuwe Markt even doen gelden toen daar e nige personen probeerden het ande ren lastig te maken Dat werd verhinderd Gemeentelijke Havendienst Schutting IJsselhavensluis Gedurende de maand Juli werden door de IJsselhavensluls geschut Binnengekomen 103 vaartuigen met een inhoud van 4714 kub M 1 vlot 2 houtkop pels 4 lagen hout en uitgevaren 81 vaartuigen met een inhoud van 3537 kub M Geslaagd Men verzoekt ons te melden dat de heer P Beu Jr niet geslaagd is voor Nyvorheidsakte N 3 aanteekenmg zooals is mede gedeeld doch voor de Nijverheidsakte N b Handelskenme L O Voor het examen Handelskennis L O iste sGravenhage geslaagd de heer O Mul alhier V Uit het kamp achool C te Ede Men iwhrijft ons heden uit het kamp M weer een fijne dag voorbij Een refuzc atttftctie was het bezoeken van het zwem had ie Fde Tegen gereduoeerde pnjs werd ons toegang verleend en weldra spartelden de louwenaare in het friasche nat Ue boterhunmen waren weer meegeno men en vanuit het bad werd de tooht voortgeiet naar de Weaterbouwing Ai spoedig werd de club gecontroleerd oor twee agen ten of onk ergens een bel atingmerk ontbrak AUea was m orde behalve bij één van de meisjes die het plaatje in haar flets taach gedaan had Na een kleine vermaning konden we dioorgaan Op de Westerbouwing hadlde we een prachtig uitzicht op de m de diepte liggen de Hijn Hier werd gegeten en njj eem ujir tje spelen en dwalen werd de terugtocht ondernomen Zooals elke dag zijn allen zeer tevreden over alles wat er te genieten valt Morgen gaat de reis naar het Uddelermeer Een daarna ontvangen brief meldt De tocht naar het Uddelermeer is één dag uitgesteld en zal dus Donderdag plaats hebben Vandaag is het een ware visitedag ge weest VerBoheidene ouders ajn in de loop van den dag eenB komen zien waar de kin deren en week lang hun vermaak zo en Hun meeuin en over de kampplaats waren dezelfde een utfcezochte plek Al twee dagen achter elkaar rajn we ge wekt door muziek en hoerageroep in ver band met verjaardagen van enkele eohohe ren üelukweneohen cadeautjes traetatJeR wat wil de jeugd nog meer Van middag hebben we een fietstocht gemaakt naar Otterlo De tooht te beaohrijven 18 onnoodig OveraJ even moot Uit ia het laatste bericht uit ons kamp omdat we vóór de plaatsing v n het vol ende waarschijnlijk iweer m Gouda tCTug Un Als laatste nog het volgende Ouders laat uw kintleren sparen zOodat WhooJ O in staat bhjft dese aohoolrelxen te houden ja mieaohien uit te breiden BurgeriUke Stand GEBOREN 80 Juli Cornelia T uni d van W Verweij en W Kru J8w k Mps raat l M JuU Maria Henrietta Christina d van J Krebaum en G M de Wit A Willens 22 2 Aug Gabriel Joseph Antomus z van fï en J KalmeiJer Zout ï ft ïferfi WetemelU d Van rSï ö hu Robaarste g E tïBHIWD 3 Abg G W de Jong en H G Donk P H Müderwijk en C on en L Bekker i HPviaEi k iA a Bax C C iar i wi y a v i mBii i gitningen handelingen zullen doen welke iiiet in overeewiteiAming iiiermee zijn Onder djaae ouietandighedLn vindt liet Hot lïten aanleiding op het verzoek van de Noor che regtenng in te gaan FBANKItl De veroordeellng van Gorgoelof Vermoedelijk midden September terecht BteJUns H t verzoek van i ul iïorgoelof den Artikel 6 bupaalt IJe Hooge verdragsluitende i ftrtijön ver binden zioh in haar wetterajjdsdi nuiyer keei de onvoorwaardelijke en onbeperkte behandeJing van de niceatbcguDstifde naüa toe te paaaen Vervolgeoe gaat het Hof na of er reden Hongerfydende heitotutbewoners I proprio motu zulke mantrnffpTAn n t Artikel 6 regelt de bealechtang van ge moofdenaar van president Doumer on z n f f schillen die u t dit verdrag mo lTom i hooger beroep te behandelen wl 1 77 niaatregelen aan te aan heden aan het hooge hof vm cassatie wor hl M 11 K ftcht art keJ 7 dit ventr voo den overgelegd Waarsch nlok zal het hof I Trel T deo Hftfttlitilli fen gealotea in de vol gendc aiinca n zijn de opzeggiDgstemiijnen gPtegftW ► Lbut ld Artikel 8 bepaalt ctai iedere derde Staa de bevoegdheid zal hebben toe te treden iöt dit verdrag op voet Vitn gelijkheid met de Staten die hfrt Vardrag onderteekend hebben In ic verdere alinea wordt gere geid de wijze waarop cJe vreemde staat kan toetreden Artikel 9 behandelt de ratificatie van dlC verdrag l At tUct i W behandelt de eventueele toe treding van overueedlle gebieden koloniën of gfbiwHn onder mandaat van de verdrag Rluitende partijen In het protocol wordt aan den fiaoua der b trokken Janden utters vnjheid gelaten m t bfjMl wr tflftwrt ïuivw fiftcale maat regalen l ortd isijp feiann enkele douane teclmiaijl fi au esties nader earegeld ten toegevoegde verklaring regelt het sluiten van bijzondete overt nkom ten 1 20 Aag a a over het verzoek beshasen BINNENLAWDl Het NederL Belgisch accooid meestbeffunstigiiig MuglnMren Bloten in de vol op 20 Aw a a over het verzoek besl ssen I De Stikatofconferentie OverDenatenming bereikt Naar hot Corr Bureau vernee nit loopt de atikstofoonferentie ten einde De voor meestbefflinstiging i atikstofoonferentie ten einde De voo In de Jall aflevering van de NM Ver raflmste Chileenwhe en Fngeieche gedeletpnigmg vooiVnjnaodel wordt de vlaag geerden zijn gisteravond vertr kenbesproken in Iweverre toepasaing van de Hoewel tot op het laatste ogenblik detusficlién Nederland België en Luxemburg grootste gelieinizinnigheid betieffende degesloten conventie tot oplieffmg van han i onderhandelingen ia betradit kan wordendelabelem me ringen mogelijk ia aonder pnje medegedeeld dat gistermiddag een pnncigeVing van de mefifitbeguostiglngepolitiek I P f cword tuawhen Chih en de i uroDe ooncluaie luidt peeaclie stikstof producenten ie tot stand ge Het kan ijn dat de toepasEung van de i ineestbegiinetigingsclausule tegenover ver i accoord wordt van buitengewone be ehillende staten door het instituut van het ckente geacht voor de atik tofmduatrie Nederlandaoh Helgi=iOh regionaal verdrag i ver de geheoJe wereld te meer omd at op enige wijziging zal moeten ondergaan Het i t conferentie alle gjoepen n belang kan zijn dat een enkel proteotionistisch l bbenden waren vertegenwoordigd land op grond van de meeUbegunaUgjn s 1 f concerns welke ter conferentie aan bepaling Hl fon hestiumJ v u derland ot Itelgie moeilijkheden in den weg taal an rmm 260 niLlli M n nfvnH t al van ruim 2fiQ millioen pond ïciïn eu LUI uuu moe aocoord zelf betreft verneemtler worden öf zoo n verdrag uil moeten 1 f rr Bureau dat het gelukt is tot prinwfirdop opgeaegd verwacht ma worden j dP f f e overeon=temniini te komen op dendut de meeste staten bereid zulleo zijn de 1 firoodslag van het toowijzen aan elk dermeestbegunstiging voor het geval apart te S l P contingent op dehouden I wereldmarkt Men heeft het gev ai immers ook vooTïjen t tiisschen de verschil oowet n tJenèveals hij de Internationale f l urop peche concerns overeenstem Kamer van Koophandel ig het vraagetak bereikt i ater heeft de Dmt ch hn elaoh Noor I 9che groep onderhandeld met de Ohilenen I Toen deze tot werppnstemming waren gekomen heeft dp geheele Europeefiohe j j uij uit verurag runen künrten tof lreden ten doel hebbentje de invoerrechten op bepaalde goederen te ver lagen vt xm fthdere richtlijnen dan di voorrien in artikel 2 Bij de onder teeken itijf van dit verdrag hebben dp mmisters de verklarinig tifgelegd dat huD j ireeriA8fen zich vr bullen beschouwen fiv nlued maatregelen van U taal karakter te nemen tijdens den termijn lusachen de ndertfp keping en de inwerkiBgtr a Bg rtn het onderhavige verdrait Van ddW lekst van dit Verdrag tb door de Nederlandfiche dlptomatie e vertegenwoordigers mede namens de t uxemburg iin hfet svsfceem der pieferentieeie rechten welke sommige Staten elkaar wederaijdft zouden willen seven r ede ampel bestu deerd onder m details te treden kan men ieggen dat vrij algemeen werd Ingewen dnt de meestbegunetigmgsbepaling geen be Ittsel mocht vormen bij de totstandkoming P wj i n gioep opnieuw met de t bilenen onderhand eld Pn na moeizame besprekingen is menhet gistermiddag eejifl geworden itB vaet stond gedelegeerden hhjven nOg in uitsluitend wen oheveningen om den defmitieven teketbeoogd de hiuidëkhèie mmèrmgen te vermm de overeenkomst va t te stellen De g g ve wachting is dat er vandaag een officieel Alfl met het regionaal verdrag en de dïiar communiqué al worden vomtrekt It voortspruitende voorkeursrechten wordt f beoogd Btappen in de richting van den vnj i I handel te doen en een athraak van tolmnren n n liet COmmunlOué dat riP r rtn n 1 0 0 wiiartot alle Staten onvemchiUig of z j al 1 willen leggen Overwogen zal dan moedan fiiet partij ijn bij cht Verdrag zullen Shr rZZj ZT J urg 4 v r bi de to land reep Luxemburg een handelsover eenitonust op voet van meestbegunetiging heeft gesloten Botervontrole en zdfkaiende boeren Dooi den Minister van Hinnenlandflohe BüïTENLANOSrg NIEUW S DUITSCHLAND Twee theaters in Berlün gesloten We n T 1 1 Theater de mogen worden bepleit door landen di e aan t nten alaemeene bekendheid aan te gevVr met inJl w vZ J P thraak van tolmuren nog niet wen 1 conimmiiqué dat dezer dagen als waar t woS sealoten moe chen mee te dpen Mocht di wel dan ou l wmg voor zelfkarnende boeren is g Het TrfwairKT Th j j I nwestbegunstiging een beletaèl i publieeeid waarbij werd medegedeeld dat dert lar Lt i f t P m en handel te verruimen het J 1 mgevolge de bepaling van de sedert jaren gebreken en de boiivrpolitie kon over aan te brengep verlöeteringen met de bespeler d gebroeders Botter niet toA oveieenstemmuiK komen De kosten ckr verbeteringen bedragenslechla 700Ó j rk en het werk ve gt drieweksn ia J In het t Uifi Westen is het en oneenigheid o er het brandflchwm die tol luit4n leidd Vermoed ijk tttÜ i de theatera weldra weet hun deuren kunnen opeoen ZWEDBN Procedm nriritilliMement Kreiurer ti yfrate vordeHng Ingediend üit HtoQkhdkA d d 5 Aug wordt gemeld In het failhssenientf Kreuger zijn thans de eerflte procedurew aanhangig gemaakt Gieteren hebben de curatoren van Kreuger en Toll een vordering ingediend tegen den eondul Frnffl Kreuger en mejuffrouw Britta Kreuger dPn vader en de ziistei van den overleden luciferskoning en tegen fle A B Svenska Üagbladet Stichting VoJgéife de aanklacht uden 14000 aandeelen dat is meer dan de helft van venska Dagbta det vóór ïvar Krfeugers aelfmoord Uit ïJQ bezittingen aan zijn vader en zijn tuster jn ovenremaakt die t r n betaUn van dert jaren gebreken en de boawpolitie ï geen tweniresfeld 7 1 7 m n u p1 geen tegengesteld zou 7ijn aan wat er mede wordt beoogd criBis auivelwet geen enkele hoeveelheid boter de labriek de melkinduatne de tK er I r kwam ook nog iele hij De voordeelen 1 J melk slijterij in het algemeen de welke de partijen die het regionaal verdrag t f d of bewaarplaats mi mogen verlaten sluiten elkaar mogen verleenen zonder dat i teniij voorzien van Uet rijkebotermerk ol buitenstaanders direct het voordeel van de peciale crwifl bot rmerR In verband meeatbegunstiBing konden inroepen iwuden 1 aainiede wordt zelfkarnende boeden die onvoorwaardelijk ook moeten worden ver l t betrokken boter leend aan staten wier handelspolitiek in i ontrolestutions opgdven met verzoek boter libe alit lt met tfn a ter staat bij tien t ontvangen daarom m hun eigen die het verdrag aluXen M n wenaohte een f aflngerad rulka alsnog ten spoe z bUlukheidsclausuIe waardoor de ataten i aangezien het m de bedoe met een liberale bandetepolitiek automa I 31 Juli nauwlettend op de u U tisch het reoht aouden knjgen om te profi I ï wettelijke voorschriften toe tieren van dg vermindering van handels i overtreding dier voorsohrlften belemmeringen welke de taton die een 1 et doen opmaken van processen verbaal rtwionaal verdrag affilmten elkaar zouden geven Indien het m de practijk dezen kant met de mee begun tiging uiteaat hetgeen spoe t dig 7jil blijken kan men zeggen dat de meestbegunptiging m bepaalde gevaJien weer een voorwaardelijk karakter krijgt over te gaan Verbeterinf toefangawegen Toezeggingen aan den B B N De BBN Bond van PedrijfsautohouA rsm Nederland deolt mede van tien dienst vv uiw r iei jK KaraKwr Knjgt der l ublieke Werken te Amsterdam naarMaar het wordt dan oen voorwaardelijkheid aanleiding van verschillende opmerkingen TJIJ waarmede die gemaakt waren over den toestand vanirankrijk en Spanje hun protection istlaoh eenige toegangswegen to Amsterdam b vsteom optrokken hn ook een voorwaarde l richt te hebben ontvangen dat aan dielilkheid van gansch andere strekking dan wegen het noodige zal worden gedaan Vl JTT xeel andere landen o a I De weg loopende van het Hurmameplein witeerland zoo vaak dèn Nederlandsehen langs den Hoofdweg en den Verlengdenvriihnndeaar as voorlv w ww r T h a v r VTh i Mtaunp van wneeriand zoo vaak dèn Nederlandsehen t langs den Hoofdwee en den VerlenwH aandeelen aouden hebben verkocht aan de nwnwe riniderneming Sveasika Daghladet Stichting waarvoor zij tevens voor een bepaalde waarde aan rentedragende scliuld bewijzen ontvingen BvunSk Üagbladet dee lt M romtrent inedo Int e stichting eigenlijk de uitvoering wo van een oud plan Men wilde soort gelijke maatregelen nemen al doof de Ti mes in 1925 waren genoemen toen hot blad verging m handen van een stichting ten einde de zelf tandigheid en de traditie van het blad te kunnen handhaven Ivar Kreu ger hnd zijn sympathie voor dit plan be tuigd en in 1927 de meerderheid der aan deelen irr handen gekregen Hij tisd zich toen door beloften gebonden om het denk beeld tot vorming van een stwihfing te ver door middel van onderhandelmgstaricven teoen de bedoeling in het protectwnistisch moeras ingingen De voorwaardeJiikheid welke alp gevolsr van het Belci oh Neder londich gccoord om tarieven af te breken om d n hoek komt kijken werkt in deprae k nrecies omgekeerd als die waarmede I t dUBvei flteedp werd gewerkt Haarlem die van het Noorddorpplein langs den BloterwÊRf naar Sloten de Amatelveeïi scheweg van het station af tot de Kalfjes laan te Amstelveen en de Ameteldijk van de Kalfjeslaan af tot de Berlafrebrug zullen plaatselijk worden verbeterd terwijl de Meerweg tot den spoorwegovergfliig aan de 1 innaeusstraat reed hersteld wordt over den grindw looponde van t dorp ZLt ZZT ZZT T IT T ehouden Hoo dwï naTdrnjkU Arns Saanaeeien zouden hebben verkocht aan de door middel van onderhandelmBstaneven Han u k i 2 Vwa ek der Noorsche Regeenng afgewezen Het Permanente Hof doet uitspraak iniake v schiphol w lteVmtiw cl en dï de Znid Ooat Groenlandkwestie t 0 vertoont heeft de B B N zich ge Hot Permanente Hof van Internationale wend tot het bestuur van den Haarlemmer fufltitie te Den Haag heoft gisteren uit meerpolder terwijl een klacht over de on prnak gedaan m de zaak betrffende uid gehikheid van het w dek van de Wee er Oost droen land lusschen de rege ringen ijde voor zoover betreft het gedeelte van van Nooiwe en en Denemarken j de Berlagebrug tot Duivendrecht apeciaal c van d rorrhfe Sr Z Jr BZ 7 V V oo erege hel ed rencver den U lven5 c t 7ooalfl men weet had de Noorsohe regee het eede lte toeenover den Duivendrecht r i ciwwu vuoriuo gene hrng voorgebracht is hij den Heerpige conservatoire miatregelen aan te wij hoofdingenieur directeur van den Kljksw 7 en ter bescherming van Noorarfie ondier ferstaat Ie Haarlemdsnen en rechten tn het bedoelde gebied 1 vin 7uid Oost Groenland ut Het Hof ht eft dit verzoek van de Noornohe regeenng algewezen onder voorbehoudediter dat het Hof later kan overwegen of omfltandigheden zich hebben voorgedaan 1L j echter pas in Maarf 1931 itle komen Hij erkJaarde toen dat de uitvoennjg zelfs in geval hl zou overlijden verzekerd was hoe wel iiij nog een wljzigine had aawigebraqht n de oorspronkelijke plannen w t hetfeft de win at verdeen ng A SYNIK Itka tregelen teg n de slaverny pe Iftle organ atie De kcuei an AbosstniS e ft ita r uit Addis fy s eiueld wordt een apeciaal met veel g zae bekleedt ojrgantóati m het irvcn geroepen tot mderdriikking van den lfl enhandtl Aan hel hoofd hiervan zal tn Vhe iinisolie prins = itaan die ter aijde w rdt geefsan door een tjigelsohen adviseur en ef n rommiasie van notabelen KNGKLAND Rm Britnrhe tank fn brand rev f n Vol fena e n Keuter teJe fram ia bij een iiJilaire oeUenin 15 buurt van Qalis HAmO NTETTW Programma voor heden g r i ïijt ii iieooen voorgedaan Hilversum 6 00 6 00 üoncert door welke de aantwijzmg van voorloopige maat Willy Honsbeek en 7ijn orkest 6 00 30 regelen volgens artikel 41 van het htatuut t Gramofoon 6 30 7 00 Rportpraatje door dennoodig maken I heer Hollander 00 7 30 Vioolconcert 7 30 In de overwegingen welke tot deze uil ÖOO Kijmen en een Praatje door jhr praak hebben geleid wordt gezegd dat C de Mai ea van Swinrfor r nm irti krachlenfi arlikel 41 van het etaiuut het Hot bevoegd i conservatoire ma tregelei aan U geven ten einde betreurenswaardige geheurteniKsen en ineidenten te voorkomen In de hmrtige zaflk ie er echlar voor het Hof geen reden zulkp te doen Het Hoï C de Maipfa van Swinderen 800 1015 Oonren door de N V ttaliaanache üperft 1 de panriï 1J rekcnkunflt naar l rof Kneger 10 15 10 30 Nieuwaber en koer i 10 30 1100 Concert iJoor het Omroep orKcSI 11001200 Gramoloon Huizen 600 645 Curana handen 1 Het HM n UI zen t uj 6 46 Uüraoa handen 1 ncrinnert aan de verklaringen door de ofbeld voor de jeugd 646 646 Cello con genten van beide partijen gettaan en ts 1 c rl 646 700 turau knippen en tofver van meening ijal dew verklaringen In on ra 7 0I 7J0 Reclamatie door A Hol derling verband wijzen op een gae te t and 7 46 800 Nieuwabenotiten 8 00 9 00 jl k ieK i de verantwoordelijke kringen Concert dpor de MmiekvereMilging Rld van beide lan leti en op Itedoelingen die derker Jfanfare 800 9 30 K O Koning redden I en een r f nd genoemd kunnen woiv J o Oogftgebralken 9 30 11 OO Vervolg ejeewit die jacti ju d I bevond lulko m y l liij spoaii ovetlead toren van de tank w A n n ien de verklaringen oHlcleel 1 n rt 10 00 NietiwKberlchten 11 10 1130 ondin H K 1 tl proken kan en nx Or nH l oo ondingen op d hi poed o erl l hel Hof niet ntortillM d UImZ jT ji I Variété Faveur I in Concordia toen we enkele dagen geleden de komst van net Vafiete iiaveur in Ooncordia als een goede ojude bekende hebben aangekondigd hebben we de aandacht gevesügd op liet succes lat faveur die thans zun Ue jaarlykstne tournee door ons land maakt in meerdere plaatsen met zijn gezelschap is ten deel Igevallen We hebben toen met een gerust nart de verwachting uitgespro ken dat de voorstellingen welke hier zou den worden gegeven evenzeer in den smaak zouden vall als vroeger steeds het geval mer IS gewwst Die verwachting is ten volle in ver uUing gegaan l aveur v rstaat de kunst een selectie variete artis en by elkaar te brengen die met elkaar en gevarieerd programma maken dat klilikt als een klok Ëen goed orkestje onder een uitnemenden leider virtuozen op het accordeon kunstenaars op de rolschaats beheerschers van geheim zinnige ma hten ongeëvenaarde zangers van het iHo landsche lied gymnasten van ongekende elasticiteit een ieuke pantomime de populairste voikshumorist weergalooze handige clowns artisten op het wiei Wat wil men nog meejr Laten we het maar direct zpggen het talr ke publ ek dat naar Concordia dat er nè de restauratie gezellig uitziet was getrokken hfeeft zich dol geamuseerd Het iB juist het aantrekkelijke van het vanete dat het telkens wat anders wat mtereasants wat leuks b rengt dat de spanning er m houdt en telkens weer na aardige momen ten een klaterende lach doet klinken Het progrimma was goed verzorgd den samensteller leen compliment daarvoor Üij weet wat het publiek in deze dagen ver lanfetl En z n medewerkers hebben hun nummers ui gevoerd zooals maar mocht worden gewtjnscht Het orkest heeft onder leiding van Jef Dewinter die met alleen dirigent is ijnaar ook meerdere mstnimen ten bespeelt alleraardigste muziek doen hooren die veel applaus oogstten Het ver vulde bovendien op verdienstel ke wyze de rol van accoi ipagnateur Zoodra het orkest zijn vroolyk entree had beemdigd kwamen de liebroeders L velli de luchtige btemmmg verhoogen met huu accordeons Wat een vroolyke knapen dansend met hui instrumenten waarop ze zich meester toonden Paa waren ze het tooneei afgedanst ofl daar stond ineens een rol schaatsen baah waarop drie virtuosen op het rollend i zer hun bewonderenswaardige kunsten vertionden De praestaties van het Belvedère J rio waren buitengewoon en gratie ontbrtk daarby met Van gehee anderen aard was het optreden van den oovenaar Dr Caligari Hoewel twee bezoekers hem duchtig op de vingers keken zag h kans om kaarten die zy met zorg met be de handen vasthielden of ook wel in hun b nneiuak opborgen van plaats te doen verar dereiL Ze begrepen er niemen dal van Hi verstond ook de kunst om uit een leege za een duif te tooveren en die pbtseling wefer eWers over tfe brehgen zonder ZQ te hebben aangeraakt Het meeit geheimzinnige was we de vertoord ig in het wonderkabmet waar een cha mant medium dat aan handen en voeten wia vastgebonden zich met al leen zelf wis vrü te maken zonder iets te verbreken njiar bovendien een bezoeker uit het publiek die zidi geblinddoekt mede m het kabinet oevond van jas en vest deed veranderen zonder dat de man in quaestie er iets vah bc greep Het publiek snapte het ook met het was een en al verbazing Op gymnas isch gebied leverde de Urbam Iroupe sterk staaltjes Vooral üc twee dwerg artlstei wekten bewondering Ze leken wel be Lreegbare houten poppen Zoo ze stonden of zaten zoo bleven ze als een bal rolden ze zich op en werden ze opge aKi en verplaatst Een leuk moment was het toen de hider van den troep twee precies nagemaacte modellen op het ooiieel wierp waaroji even later de echte artistjes zich zelf meenamen Voor de psuze kwamen nog Thokn en Van Uer Ze hadden een voor Gouda geheel meuw rei rtoire dat geweldig insloeg Deze zangers kunstenaars hebben opnieuw hun uit8teken ien naam gehandhaafd Het overweldigend applaus deed hen bezwijken voor een extr latje toef Het blyft een groot genoegea deze levendige beschaafde HoUandache baderzuigen te hooren Wat er na de pauze kwam Een allerat rdigate raqppige pantomime van Hie Niotn i s die werkelyk een grap ia op de boerleru Hoe kr gt die komiek de dwaashedei bij elkaar Dan volgde Willy Derby t ie zich inderdaad als de po pulairste der Volksïiumoristen mag aan dienen Wat v eet hg toch een contact te brengwmet n eenvoudige grappige en ook wel sentinienteele Imj P en de mamer waarop hy lisA verhalen Verte tl Hy kreeg het gedaan da een groot deel er aanwezigen zyn lied es meezong Het laatste anéte nummer was het optre ien van de Paetaold Company en heel gezelséhap dat zich als vagebond artiirten aanmeldt A s vagebonden agen z er inderdaad uit Waar fietsen dat zy konnen Op een heel of half rijwiel een slyp teen op tonnen op auto en rupsbanden en andere vehikelen in alleriei variflU dei een at gekker dtui de ander En met allerlei dwaashieden was dit nummer gekruid Het was heel interessanct en dol Ter makeiyk teven Het projraropi als geheel we hebben het reeds gezegd ia uitn mend en het wordt tiptop uitgevoerd Wie zich een avond gwï t ö mu eren sla 5 Bconü in i e 9 ® vroolükheid niet owirl Koets en Th M Maarer OVERÜEDDN 1 Aug Joü sph Hoiwmanoud 64 jartiL n Geel bandje Meneer in den Nieuwen Schouwbuiff In Amsterdam Rotterdam en Den Haag wordt smds geruimen t jd reeds een ryd gestreden tusschen de gemeente en ver chil lende auto ondernemingen en de gcie band taxi s De gemeentelyke tram en bussen en de taxi ondernemingen hebben groo e con currentie van de gele band taxi s die ge 1 kwalificeerd worden als snorders De gele baiid taxi s z n w l se goedkoop z jn zeer i populair men kan ze evenals in Parya en Brussel op straat aanroepen als men een taxi noodig heeft Op dit gegeven heeft Meijer Hamel d auteur van n jeel bandje Meneer I zyn revue opgebouwd althans voor een deel want een revue zou geen revue zgn uls de schitterende finales vol kleurenweelde en de dansgirls ontbraken In deze revue die m Amsterdam en Kot terdam met stagend succes avond aan avond t werd opgevoerd heeft aanvankelyk Sylvain I Poons triomfen gevierd Sedert eemgen tyd 1 wordt z n plaats u de taxi ingenomen door I Lou Bandy die maakt dat de passagiers zich op dezen vroolgken nt kostelyk amu I ln de Proloog ts het succes voor Wiesje Bouwmeester die abi gele band chauffeu alle harten weet te veroveren Z j was aller I liefst als het kwieke chauffeurtje dat rap I van tong en vol spirit de fmale van de Proloog zingt Deze proloog waarin vele i van de uitnemende krachten waarover het gezelschap beschikt optreden sloeg gewei dig in vooral door den schoenen zang van Jean de Bela een magnifieke banton de kwieke Uairette Hamme en niet te vergeten de dansgirls Na deze proloog verscheen Lou Bandy ten tooneele de oergeestige causeur en Coupletzanger die zich ontpopte ala volksredenaar b uitnemendheid Lou Bandy als spreker op de protestver gadering van voetgangers is alleen reeds een gang naar den Schouwburg waard De heele zaal viel van de eene lachbui in de andere Geen spreker kan bogen op een zoo aandachtig toeboorend publiek dat niet naliet van zijn bijval met het gesprokene bl ik te geven HU was kostelyk Wat weet deze grappenmaker toch altyd direct con tact te kragen met het publiek Dit bleek zoo duidelyk by den door hem gezongen Schlager Alles komt toch zeker weer in orde en ih de verschillende andere tafree len in Wie ia de baas m huis waarin Lou Bandy de h y is en Wiegje Bouwmees ter de zü was hy al even dol dis in het tafreel waarin hy als de deurwaarder op trad die overal zoo vriendelgk wordt ontvangen en die dan ook als gevolg van zool i vriendelijke ontvangst by een client eemgs zins gedemonteerd ten tooneele verscheen Ik begryp met waarom de menschen altijd zoo tegen me optreden verzuchtte hy en hy uitte zyn beklag over een voetballer die hem als een voetbal behandelde en dat nog wel toen hy boven aan de trap stond I Buitengewoon geslo was ook het tafreel van dezen komtak met de m smaakvolle pyama s gekleede dansgi lg en zijn persiflages op het plaat nemen in de Haag sche tram in pyama en badpak Wiosje Bouwmeester met Lou Bandy als buren in de Volkstumtjes was ook dolver makeiyk Wiesje verblufte door een radheid van tong die zelfs Lou Bandy verstard dped worden Een stormachtig applaus kreeg zy ook als jHet kind van Moptmartre en als de bekoorlijke schoone die verliefd is op Maurice Chevalier Kostelijk was ook de scène van den Voetbalm niak die met vrouw en kind naar de match g at Het Hup Hol land op de populaire Schlager O Kovacs was een apart succes voor Wiesje Bouwmeester Willy Walden en Clairette Hamme De finales in deze buitengewoon aardige revue waren door hun buitengewone mon teenng een lust voor de oogen Welke het mooiste was is moeilyk te zeggen Het feest aan het Hof van Lodewük XV en de operette potpourri waren tafereplen vol schittering De toiletten der girls op zeer gracieuse wyze gedragen waren een droom De geheele monteenng da decors waren prachtig alle zorg is daaraan besteed De tooneelschikking waa magnifiek en de bebchting onberispelijk De regie en de muzikale leiding verdie nen alle hulde Met andaren komt deze ook in bijzondere mate toe aan het Alexander LudlowBky ballet met Mary Alart ala solo danseres Het was een avond van genot en vol verrassingen Markt op den Groenew g Nu vandaag het Marktplein geheel door de kerimsinuoSitingen ia betel werd heden de kaaeniaikt gehouden op den Oroeneweg en nabij gelegen straten De geheele omgeving alsook d i Boelekade was feelRcl met wugena bezel AgMi 4 5 n 6 AugufltuB Nieuwe Schouwburg B uur de revue Een geel banoje mijn heer 4 5 en 6 Augustus Soc Concordia Westhaven des avonds 8 uur Variété Faveur 4 Augustus Th al ia Theater De nuhtaire klucht Eén twee drie deganschecom paignie aïswaaien Op het tooneel Mr Garter and Mias Corina 4 Augustus Réunie Bioaeoop Twee haofd films Als niets komt tot tets De strijd om de Ranóh Op het tooneel Tibor 0 Mnory Comp RADIO TELEGRAFISCH WEERVBRICBT 4 Aug Hoogste stand 7680 te La t oruna Laagste stand 747 3 te SeydiaTjord Verwachting zlwakke tot matige meest westelijke wind Gedeeltelijk bewolkt Wel mg of geen regen Weinig verandering in temperatttw ün PBN OMTREK GOUDERAK Gemeenteraad Vergadering van den geiikccnteraad op Vrijdag 5 Aug 1932 dee nan i Idage tea 8 30 ure Ouderwcipen te beUantlt leu 1 Medudcc Ungen 2 Ingekomen tukken 3 Aanbie duig geiiifwiiteiekenmg bednifarekeningLn tn de rekening Burgerlijk Armbewtuui ovei 1931 4 Keclanies Burgeriyke Stand GEIHOUWD C Tameiue 34 jasr en C Huiamim 21 jaar GEBOREN Grietje d v Corn Evengroen en M Otterspeer Hendrik z v Joh Oobtiom en A Horden viachventer die aijii wttai e yoflddgBflVond nu wjlit liUr aan de jrottle Markt tt üro nütgeii verkocht ontslagen vaa rechtevei vökging Uc Kaïiioiiriihtei overwoog dat de verda lite zi 11 had scliuldig geuit kt aan overlieding vuil art 165 vim liet ReglenM iit vanpolitie van de gemeente tinHUngen maaiWILS van o id Ll dat dit artikel van rechtsuegff lw fl opgehouden U gald n dM deiiiwerkiu Ufding dei Widb 1s ulti B wKt op 1 Mei lOaS H Het door art 166 geregelde oodenrerp al bet verko eH of ten verkoop aanbieden van goederen op cl openbar Hraat viBdl thane een rt geling m art 8 der Wmkelslui liugswet terwyl a wykingen vuu dl ri e ling sleohts met maohtneniing van de bepa lingen van art 9 der WinkelaluiUngawet vuijtgueteld kunnen woideii De Olympische Spelen Tachtigduizend toeschouwers m het btadi m Pelle strttd op de 200 M De buitensjewone preetj tjca der atldaten blijken een uitnemenden invloed te hebbed op de puLl éke belangi telling Op den eer sten dag waren 30 OOO töeaohouwers aaiiwe zig Dinsdag 40 00o en gisteren met miader dan 80 000 Ook vaar gisteren stona een aantreitkehjk program op afwerking t waohten immers de finale 200 M werd ver loopen Finale 110 M hordenloop Vo n de finale UO M hordenloop kwamen uit Beaid Keiler Saling allen Ver Sta ten Lord Burgley ai l mlay Engeland ei Welechei Duitadüand Het w ten zuiver A menkaansehe strijd gtworden en de l uropeanen hadden legen ie drie mededingende Amerikanen abeoluut geen kans Na den Btart liggen de loopera tot ds vierde hoide vnjwet nog gehjk Dan komt StiUnig naar De uitslag luidt Saiing Ver Staten 14 6 sec Beard Ver BtatCTi Keiler Ver Blaten K Finlay Engeland Tvord Bhrgley Engeland Welseher Duitschlnnd gedtekwalifi eerd Het discuswerpenOok hierbij werden uil iekende pre taties geleverd vooral onderscheidde 7ich deAmenkaan Anderson die den difloua 49 39 M wierp Dit iM toekeside een nieuw Olympieeii record Het oude doiid ainda Am rterdam 1928 f naam van HaU wr Ver Sta tt n met en worp van 47 M M Voor de beslissing k waliIioeerden aich Laborde Ver Staten 48 55 M Winter Fronkryk 47 72 M Denegan Hongarije 47 07 M Modaiaz Hongarije 46 52 M en Noel Frankrijk 46 43 M 80 M hordoiloAp dameR De uitslag van de eerSjte sene Ipidde Het beroep vuji den ambtenaar van het Openbaar Mmislene dat gebakken visch met zou bohooien lot de germge eetwaren in dva zin van art B der WmkeUlui tmgewet ging volgens den kontoursciiter niet op PaehtvwaUndaiini Rilim viirt Hi4 M k itgn in é n maaild Ie Beetatcrtwaag Hoeteer de Criaispachtwet m e n behoef te voortiet blijkt wel uit het feit dat e durende de maand Juli j 1 het kantonge recht te Beetsterzwaag 411 verzoekschriften zyn binnengekomen strekkende tot vermei dering van pacht Tot nu toe heeft de kantonrechter tn 66 zaken persoonlyke comparities gehouden waarvan slechts vyf door minnelyke schik king ztjn afgfedaan MAKKTBbKJLHJtlN Veemarkt Gouda 4 Aug Aangevoerd in totaal 007 stuks w arvKn 240 slachtvarkens Vette ƒ O 18 0 14 Londensche ƒ 0 10 0 12 Zou ters ƒ 012H 018 alles per pesd levendmet 2 kortmg 669 magere vatlcttil ƒ S 16 1 069 biggen ƒ 3 6 7 rundeMU 14 200 20 nuchtere kalveren ƒ 3 7 11 bokken en geiten ƒ 2 4 alles per stuk i piMml wiw i Handel matig I Kaaamarbt Gouda 4 Aug Aan voerd 333 partyen kaas Prijzen Ie kw m rm ƒ 22 25 2e kw m rm ƒ 18 21 zware tot ƒ 26 extra zwaro ƒ 2 Handel traag BOTER Aangevoerd 463 ponden bo terr Goeboter ƒ 0 76 0 85 per pond Wei boter ƒ O 70 4 75 per pond Haadel matig LIERILN Aangevoerd 147 000 stuks KijJeieren ƒ 3 00 3 60 Eendeieren ƒ 50 3 00 alles per 100 stuks Handel vlug CoSp Zuid HoUandache Eierveding GA CJZ H E tfc Gouda 4 Aug Aanvoer 108 700 klpei ren Pryzen Ö6 68 KÖ ƒ 300 310 58 60 K G f 10 3 20 60 62 H G ƒ 3 iO 30 GZ Gü KG ƒ 3 30 8 90 Bruine 66 68 KG ƒ 3 2 V 4 10 KlÈiilé ilran ƒ 2 803 00 alles per 100 atufes Aanvoer 400 eendeieren P z n ƒ eü per 100 stuks Kalkoeneieren 4 6 Heneieren ƒ 2 0 fej Didrikson Ver Staten 11 8 sec Mej Silialler Ver Staten Mej Llarke uid Afrika 2e sene liaatste BericKteiL DRAAOLOOZË aiBNST De moohl te Kerkdi iel Voor den Hoog n Raad DESM HAAG 4 Au De Hooge Raad hepjEt heden behandeld het cassatieberoep van de gebroeders v K alle drie vervoegd weg QS moord op den veldwachter Tap t Kerk4riel gepleegd op Oudejaarsavond van vorig jaar Zooals men ich zal herinneren werd de veldwachter in een berm van jen weg dood gevonden met 20 messteken in het lichaam De rechtbank te Tiel veroordeelde 4edrie gebroeders tot 16 jaar gevangenisstrafHet Hof bevestigde dit vonnis De adv generaal Mr W jnveldt zal 18 Augsutus concludeeren MlHS Hall Vér Staten 12 sec Miss Webb Engeland Mias Wilson Oanada Na de 2 demi finales 200 M harfoopen komen onmiddellijk de tnelwandeloars oor een raoe over n afstnild van 50 km in het veld Na ten ronde door het Stadion verlieten zij hel Stadion door de Marathonpoott om I un gioote leif van eenige uren aan te van gen Nog Hteods stroomden de toeechouwers t e en ei waren zeker 90 000 toeachouwers aanwezig Finale 200 M hardloopen tvenaW bij cte finale 100 M hoeirsdite er een groote spanning omkr de toeschouwere wanneer voor de fmalt 200 M wordt aan getreden Drie Amerikanen een Duitscher een Ar gentyn en eefl Zuid Afrikaan betwisten e Jkaar den Utympischen titel Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 8 Aug 4 Aug Officieel De start is vo rtreffelijk De Amerikanen liggen onmiddellijk in leidende positie m 4 den Duitscilier loniith als vierde die later wat afzakt Unden 7Si4 8 71 Berlun 69 14 691214 Parijo j 78 9 7814 Brussel M47H 34 471 Zwitserland 48 8754 48 3714 Weenen KopenhaKen 47 46 90 Stockholm 44 90 44 9214 Oslo 43 86 4S70 New York 2 48 Ml 2 48 Niet officieel Madrid 20 0714 20121ï Milaan 1264 U66 Praag M H 7 3614 Prolongatie 1 BnoKYifiMH i e clierpe Hom 9 tijgine die gljfjt ren in Eeiate werd Eddie Tolan in 21 l sec ni uw Uiympiseh record Het oude Uiym pisdi record stond op naam van Hahn Ver Staten te St Touie in 1914 gemaakt n et en tijd van 21 6 sec De einduitslag luidde Tolan Ver Staten 21 2 sec Simpson Ver Staten 5 Metcalfe Ver Staten 4 Jonath Dmtschland Wallstitt t eb op vur ohéidiBfle Amériksan Lhe goederonrflnTkten plftaï t ad prikkelde de ondernemingslust van Iwt publiek dat bij de opening Van de beur weer vry Tuime schaal Aankoo porders hftd geplaatst De hoogere iiot eringen konden iidi goed handhaven en de stemming bleef zeer vast In Kon Ohe evenals Shell Unwna onden flinke omzettfiin plaats Het veel verbeterde kwaitaalnresnltaat an de Shell Union gal hier een flinke stimuiana Kon Olie waren meerdert punten hooger Shell Uiuoos stegen b vten 6 l hllips liepen een zestal procenten op Ook Üntlevew konden itch aan vankelijk vetbcler tèr jU Aku a enii e punten hooger kWrttnen fil trffej Hu b waren willl speciaal vSWAnSterdaiy rwb berp uikerw aarden Bloten zic bij de alge mferte sfeiAming aan 8ohee vaartaandee len lagen vaal Atnenk f yidAen goedi ye disponewd Spe laal Anna das die tot 18 aanti okkMh Btedstrijd diacaswerpen Ook hij het discuswerpen werd een Ame rikaans he i e ge gehaald Anderson wist zijn prestatie in den eindstrijd nog te verbeteren en wierp 4919 M wairmee hjj een nieuw Olympisch record vestigde Laborde be tte de tweede plaats D derde en vierde plsdts werden door de Jran ïchen Winter en Nofil bezet terwyl de Hongairm de ry sloten l induitslag luiode als voigt Anderson Ver Staten 4949 M Laborde Ver SUteu 48 47 M Winter Frankrijk 47 85 M Noél tranknjk 47 74 M Donongan Hongarije 47 07 M Modaraz Honpanje 46 52 M FrwikrÖk wint het flöret toumool Het elnaresultaat van het floret tournom 10 als voigt 1 Frankrijk 2 Itatie 3 Ver Staten 4 Denemarken De winnaars verloren alleen tegen de Ver Staten terwyl 7ij op het nipjiertje over Itahè wisten te zegevieren RECH HEAKKN De Winkelsluitingswet Gebakhen visch is geringe e twaar in den lia dw wet De kantoorschter te Groningen heeft een