Goudsche Courant, donderdag 4 augustus 1932

No 18056 KOMT EN ZIET 0 ze speciale SPEELGOED ETALAGt Uaziet daarin een enorme sorteering speelgoed tegen ontzettend lage prijzu Beleefd Aanbevelend F Bouw eF Mag Dc Driekleuf BaOG AZIJN De Regeering en het politiek terrorisme In Duitschland hen stienge noodverordening m gereedheid gebracht Een buitengewoon felle aanval op Von Papen Von Gay en Bracht hl een artikel getiteld De nationaal sULialistiBchê overwinnmg bepaalt de lei der van de nat soc Pruisiscne landdagfractie op uiterst kritische en scherpe wyze zyii standpunt inzake den tegenwoordigen l iiinenlandachen politieken toestand en de houding van de ryksregeerjng Kube zet o m uiteen dat het feit dat de iijkspresident na Bruning en zyn regeering naar huis te hebben gezonden den eentiuniafgevaardigde von Papen en den Duitsch nationaal von Gayl aan de regee ring heett gebracht oorzaak is geweest dat litt nationaal socialisme is gesaboteerd Von Papen heeft twee tot drie milhoen stem men gered voor het Marxisme door zyn noodverordening en door het uitstellen van de ryksdagverkiezingen onder door de ryksregeenng gehinderd te worden hebben Utó zwartrooden met onbelemmerde dema gogie kunnen opruien tegen het nat socia liame De houding van rykscommisaaris Bracht toont dat deze centruranian bereid IS tetenover de nat soc de rol te spelen van Gen von Kahr De eenige man m ryk en Pruiöen die geen deel heeft aan het spei der centrummannen is de rüksweermimater von Schleicher De nat soc hebben geen leden m ryk of Pruisen eemge rekemng te houden met von Papen Bracht of von Gayl Wy hebben geen lesje noodig van Bracht over hetgeen wy te doen hebben en hetgeen de staatsnoodzakelgkheid eiacht De ryka lagverkiezmgen zullen met de ontzaggelyke overwinning der N DAP met alleen de nieuwe ordening der dingen in het ryk tot Btand moeten brengen maar ook een definitieve regeling van de Pruisische staatsaangelegenheden Wy Pruisen zyn gewend oita zelf te regeeren Ook het centrum ge Ueve er notitie van te nemen dat wy met tien jaar lang den felsten atryd gestreden hebben om als eindresultaat een kabinet van zoogenaamd neutrale beatuuraanato craten het bewind van het r jk in handen te geven Het succes van von Papen en Bracht is alleen het toenemen van de com mumstische party sedeTt de Pruisische landdagverkiezingen met 729 000 stemmen De byna 14 millioen die op 31 Juli nat soc gestemd hebben eischen thans het over geven van de staatsmacht aan het nat so Lialisme Waar burgeriyk geregeerd wordt triomfeert het Marxisme De ruksbanier eiscM maatregelen tegen de terreur De bondsvoorzitter van de ryksbanier Hoeltermann en de plaatsvervangende bondsvoorzitter Lemmer hebben naar in de Berlynache bladen wordt gemeld tydens een onderhoud met den ryksmimster van binnenlandache zaken von Gayl dezen materiaal overhandigd betreffende de terreur Wanneer elk zoo stond op het recht ols hy dat doet op zij n recht dan waren er mei veel rechtsfyeleerden noodiq FEUILLETON Niet door HeosMindeiiDelisuwil Uit het Engelflch van DAVID LYALLVertaald door S3 J P Wesaehnk Van Rossom 1 i8 op vor i hft gevoel dat het je roepuit H de geheele weield recht te metten tieve Bepaal e aandacht tot mij en je zult bHer uitJtomen Vlison zou hebben kunnen zeggen dat 7i liaar landaoht mtslmtend aan hem sohoiik daar hij Oe enige aqheiderechter was van het lot dat zi wenechte te verbeteren Maar aidufl teruggeatooien bad zij mets meer te zeggen Tk heb je broer vanmorgen m de stad ontmoet Zij zyn naar Barbndge gegaan met ep ouden Houghton om aUe bijzonder heden tp regelen Hij en zijn zuster zijn besloten te Mfttlopk te aan wonen zij hebben daa al een hma gtkoaht en dadelijk na Kprstmis mllen 7ij ihuizen Alison keok verraif p miiar voelde dat zil het niet prettiz vond deze bijzonderhe pn die haar eigen familie betroffen van ir echigenoot t hooren De dokter vrtiAEt of fk er eenig h w ar tegpn heb dat het huwelijk in Janu iri plaats heeft Wat zeg jij er van Taoilarts DE DECIEI heeft de practijk HERVAT Kermiskoek Onze koek is uitsluitend vervaardiji d van prima aatuurhoning Verlcnigbaar in diverse grootten en prijzen met iucade en gember GEBR DE JONG PEPERSTRAAT 34 TEL WINKEL UIT Neemt proef mtlf onze over heerlijke ALLERHANDK f O 25 per half pond Mijn Brillen voldoen aan de strengste eischen van H H Ooeartsen zoowel in de envoudixste als in de luxe modellen A Teunissan Opticien BOELEKADE 229 GOUDA Leverancier voor Ziekenfondsen Aangekocht wegens likwidatie de geheele voorraad Tabakspijpen dia voor OE HELFT wordan opgeruimd Zie de etalace I L BINNENDIJK KLEIWEG 87 SANGÜINOSE 0e bloedarmoede is de meest ver bpreide kwaal van onzen tt d Het bloed bevat dan te weinig bloed lichaampjes is met gezond genoeg om aan spieren zenuwen en her 3enen de vereischte kracht te geven Het beste nuddel om het verzwakte bloed te herstellen is de Sanguinoaie te gebruiken die met groote zeker heid de bloedsrinodee overwin Per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrveibaar by Apothekers enDrogisten V N DAM Co I De Biemeratraat 2c 4 Den Haag I Nederlandach Fabrikaat XUtM DAQ BBN KIBUW COSTtruM tl aan pinUIoi mM V HH plooi iu kt uw ult rl tk godl UmMM an gnlt o Hat pnb ea garoal van corract nHaaa U zlln Laat Dw ooatuum geregeld oppeiaen dan W n het alt d nieuw Vatlaagda ptgaeiL Ila l oppataen i OntTbttan an oppanan mlaob reinigen ItM PALTHE Sohouwbupg Bioscoop Gouda Van ZONDAG 7 AUGUSTUS tot en met DINSDAGAVOND 9 AUGUSTUS brengen w het veel besproken Duitsche Fdmwerk PANIEK IN CHICAGO met OLGA TJCHECHOWA en HANi BHEMANN Dit spannende filmweik uit Chicago s ondeiweield schetst U op kernachtige w ze hoe Chicago geteiioiiseeid woidt dooi de beluchte Ameiikaansche bende leideis Menschenlevens zun daai met in tel alles eer en geweten woidt opgeoifeid aan de zucht naai geld Als 2e hoofdnummei D9 Werkstudent Een viooluk lilmweik uit het studentenleven in oud Heidelbeig met WERNER FUETTERER en BETTY AMANN Toegang iwven 18 jaar Uitgebreid vooiprogiamma VRIJDAG ZATERDAG en ZONDAG GESLOTEN DINSDAGAVOND één EXT RA VOORSTELLING an 8 11 uur THALIA THEATER Vanaf VRIJDAG wederom de Givotste Attractie der Kennis lederen avond 1 Groote avondvoorsteOmg Laehan Laoh n CLOWN GROCK de beioemdste clown dei weield in z in dolkomische spiekende film Andeihalf uui een aanhoudend lachsalvo Extra op ons Tooneel wegens enorm succes tejn Zondag Mr Carter and Miss Corrina in hun succesvolle Vanetenummers TOEGANG VOOR ELKEN LEEFTIJD GEWONE PRIJZEN WOENSDAGMIDDAG 2 uur GROOTE VACANTIB MATINEE Hoogst fun van smaak Hygiënische beieiding zqn de voornaamste eigenschappen van J J SANDERS Zn PARIJSCHE WAFELEN SIROOPWAFELEN en CALELS Standplaats Groote Markt tegenover fa J CABOUT Dagelijks veisch Worden op veilangen aan huis bezorgd Gebi uikt tudens de kermis SANDERS PARIJSCHE WAFELEN Wacht U voor namaak SO VOOR DE VACAlfTlEDAGEN GROOTE SORTEERING KOPPBRè IN ALLl MATEN EN PRIJZEN RUQZAKKKN VBLDPLKSSeHKM SPECIALITEIT PUNK LBDKRWAIRBN REPARATIE INRICHTING VOOR ALLE LEDERWAREN EN KOFFERS FIRMA N VERKERK TEL 2166 ZADELMAKERIJ KLEIWEGSTR 6 8 M oeders geeft Uw kinderen in de volgende drie weken eiken dag de koitelijke Quaker spijzen U zult cien hoeveel krachtiger en flinker de kinderen worden Want het hooge gehalte aan eiwit en koolhydraten in Ouaker havermout herstelt yeer anel de verbruikte krachten Inhoud van de tegenwoordigegroote pakken 5 ons netto en bon voor zwaar verzilverd tafelgerei Het echte Quaker kent U aan degeei blauw roode irigineele pakken Adverteert in dit Blad Het VTateraportselioait ia weer gekomen Bezoekt thans de Reeuwtiksche en Slui w jkache PUasen es laat U daarbg voorllehten door het fraai nitgevoerde wei DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door Dr A SGHBYGROND j TWEEDE herziene druk gellluatreerd met 2 ILLUSTRATIES naar foto a en p teekeningen benevens een duidel ke KAAKT van het Pla9Benge led PRIJS f O 50 BEOORDEELINGEN VAN DEN TWEEDEN DRtK Wil kunnen wel met andets dan dit boekje ten warmste aanbevelen Wij wenBclm het te zien m de handen van alle belangstellenden maar in de eerste plaats in d van alle Gouwenaars MaaruibUid Ned Ver van Hmavrouwen afd Gouda fDete brochure is geschreven on propagaida te raaken tegen het plan van droog legging dier plassen en heeft baar doel bereikt Maar afgezien hiervan ia zy een i elangr4k zeer goed geschreven stuk werk t welk iedereen met genoegen en lüet zonder vrucht kan lezen Vooreerst het hooidstuk over het ontstaan der plasBen Kifltonsch mteressant daarna een pleidooi voor het behoud van die wateren en een beschruving van haar flora en fauna over de bedrijven die er werden en nog wwda uitgeoefend en de waarde der plassen als oord vam ontspanning De chr ver heefl ir inaerdaad alles van gezegd wat gezegd kon worden en heeft buitendien z jn betooi opgeluisterd door een keur van vele photo s en kleine schetsen alsmede een kaart van het betrokken gebied De ornithologie neemt een ruim deel m bealag Dr R Baron Snouckaert van Schcubarg tn Orgaan der Club van Ned Vagelht digen Wie mear vsn de planten eh dierenwereld van dit echt HoUandsch 1 indschdp wiJ weten zy de keurig verborgde brochure vu den Goudsshen bioloog A Sche rondL warm aanbevolvL JoM P Strybos m de Telegraaf HOE LANG zult ge nog zoo gezond en frisch blifven VerMKbaar In eiken boekhandel en bU dt Uitfeven A BRINKMAN 0N te Coiwü weer brengt gevaren voor Uw ledere nieuwe GIST IS LEVEN cezondheid en op een kwaden dag zult ook U bemerken dal U de oude mei meer zijl Voorkom dat mei Irving s Gisttamine tabletten Zi houden U it Zi doen hoofdpijnen maag en ingewandsstoornissen en onwelzijn verdwijnen leder tabletje IS een kapitaal aan gezondheid en werkkracht tjj AlLE GOEDE DROGISTEN EN APOTHEKERS Flacon van 20 tabletten f O S Flacon v n 50 tablelfen f 1 65 Flacon van 120 tabletten f J Flacon ven 300 tabletten f 6 N V ALGEM HOLL HANDEL INDUSTRIE MIJ DENNEWEG 140 0EN HAAG i N V UtrechtscheHypotheekbank UTRBOHT Pandbneven f 61000 000 Reservts f I B26 672 66 DE BANK stelt beschikbaar S pandbpleven A 99 in stukken van ƒ 1000 ƒ 600 en f 100 De Directie My A J S VAN LI ER Mr P B HOOBW G 71 Jaapgang Vrijdag 5 Augustus 1932 mimm courant NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit bald verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeestdaée ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met ondagsbla Ijer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wair de bezorging per loo er geschiedt h ranco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA b j onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z Jn dagelijks geopend van fi uur Administratie en Redartie Telef Intcrc 2745 Postrekening 43400 iDVEBTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ISO elke regel me ƒ 0 26 Van bujten Gouda en den bezorgkrmiri 5 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ D Advertentien in het Zaterdagnummcr 20 ti8lag op den pr s Liefdadjgheids advert nti8n de helft van den prjjs INGEBONDEN MEDl DEELINGEN 1 4 regels 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op Ie voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ngezouden mededeelingen bö contract tot zeer gereduceerden orijs Groote letters en runden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuaschenkamst van soUede Boek handelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjja ingekomen teneinde Tan opname verzekerd te ztjn kunnen wyzen wegens het dragen van ver boden wapens het plegen van terroristische daden enz nBÜITENLAJJPSCg NIEUWS DUITSCHLAND Honderden smokkel aarsj teruggedrongen Aan de Duitsch Selgische grens In den afgeloopen nacht hebben aan de Duitsch Belgische grena douanebeambten eemge honderden smokkelaar den weg naar het Duitsche rykagebifed versperd Om te ITALIeNoodweer te MilaanDrie geestelyken door den bliksemgedood i Gisterennacht heeft eef evit onweer dat boVen Milaan woedde groote chaoe aangericht Op vele plaatsen ont tmdtn storingen op het electr sch lichtnet w a ir door geheele stadsgedeelten m net dum pr werden gehuld Tal van straten kwamen door den hevigen regenvaj geheel blank te taan Uit On tgna m Piemoiit wordt empld da drie f eestelijken di ön er i en boom bescherming tegen het noodweer haddpn gezocht door den bliksem warden getrof f n en baas vormt van het z g wetenschappelijke en marxistische socialisme dwz de leer van het historische matenalifime Het fas cisme staat geheel tegenover de liberale doctrine zoowel op het gebied der politiek als op dat van het bedrijfsleven OOSTENRIJK Het protocol met 11 tegen 10 stemmen goedgekeurd De Hoofdcommissie van den Oostenryk scheai Nationalen Raad heeft na iangdunge debatten Donderdagmiddag tegen twee uur het Protocol van Lausanne met elf tegen 10 stemmen aangenomen Overeenkomstig een voorstel van den Landbond werden hierby de bepalingen vaiï het protocol aldus geïnterpreteerd dat ook in het vervolg voor beslmten van den Raad van den Volkenbond eenstemmigheid noodig iB wanneer deze besluiten betrekking hebben op bepaüngen die betrekking hebben op het Protocol van Geneve van Januari 1922 De bevoegdheden van de controlecom missie en de bepalingen voor een vroegere aflossing der leemngen dan m het jaar 1942 zouden slechts betrekking hebben op de fi nancieel teohmache voorwaarden Uit deoe beslissing van de Hoofdcomm s sie kan nog geen conclusie worden getrokken omtrent de stemming die de volgende week In den Nationalen Raad zal plaats hebben ZWEDEN ïNa Krengen daoi Nieiiwje voi deriagon Under ovk tegen directie Kreugt r en Toll het onderzoek in de zaak Kreu er brengt dagelyks nieuwe byzonderhtder aan het hebt Naa t de vordering die zooaU gemeld tegen twrie leden van de familie Kreuger dinhdngig IS gemaakt wegens het aardee lenbezit van Svenska Dagblatet uorJen ii eï dagen eenige nieuwe vorderingpn rwacht die om bedragen van milho nen f an De justitie heeft gisteren het onde zoek ingeleid tegen de acht leden van de direcu van Kreuger en Tolt wegens het on duiken van de betaling van zegelre hten by den aankoop van aandeelen der Noord Zweed sche goudmyn Boliden Aangezier het ob ject zeer groote waarde had is het ontdo ken bedrag zeer hoog Men verw cht dat de directeuren van Kreuger en Toll m oep tember a s rekenschap zullen moeten afleggen op grond van hun persoonlyke aan sprakelykheid by de gevoerde manipula es Het gisteren door de politie gepubliceerde rapport brengt vele byzonderheden aai het Licht over geheimzinnige beursmanoeu r s by Ivar Kreugers dood en over valsclic berichten die Kreuger eenige weken voor zyn zelfmoord zelf uit Amerika de wereld in zond ZUID AMERIKA Het dreigend conflict tunschen Bolivia en Paraguay uitgeoefend jegens ryksbanierleden en republikeinen Zy wezen er o a op dat de r lksbanier sedert de opheffing van het S A verbod lo dooden en 104 zwaar gewonden te betreuren heeft van welke laatsten nog een groot aantal m levenagevaar vei keert De ryksbanierleiders eischten zeer scherpe maatiegelen tegen het dagelyks grootei wordende aüntal daden van terreur De Angrilf brengt onder een aensatiu neei hooid op de eerste pagina een schei pe polemiek tegen de Kyksregeermg speciaal tegen minister von Cjayl Het blad verwyt aan de regeering dat zy met niet de ver eisehte scherpte optreedt tegen de commu msten en dat by haar steeds weer die onzalige gelykstelling van verdierlykte bloed honden en nationale Duitschers aangetrof fen wordt die zoo kenmerkend voor het regime Bruning geweest is Laat men tocJi eerbt het roode moordenaaragepeupel op ruimen en er voor zorgen dat met elke na tionaalsocialist ieder oogenblik bedacht moet zyn plotseling uit een hinderlaag een kogel m den kop te krygen Dan zuilen de S A zelf bereid kunnen zyn van de miüdelen tot zelfverdediging af te zien By wyze van gerucht verluidt zeÜs dat de heer von Oayl plannen koestert om plaatselyke h A verboden uit te voeren Len der gelyke maatregel zou spelen met vuur z n en zou het voor de N S D A P eenvoudig onmogeiyk maken de discipline te handha ven hetgeen door het onbegrypelyke optrc den der regeenng buitendien reeds zoo moelijk IS Len a tie tegen de N S D A P ot tegen ie S A zou een verscherping der crisis be teekenen waartegen wy niet dringend ge noeg kunnen waarschuwen Verscherpte maatregelen Het verluidt dat de Ryksregeering voor nemens is onverwyld verscherpte bepalin gen uit te vaardigen mdien gees merkbare wyzigmg intreedt Ook het Pruisische ataa ministene heeft zich met deze aangelegenheid bezig gehou den lot de nieuwe bepalingen zou om behooren de doodstraf welke m kort geding kan worden uitgesproken De maatregelen waarto de Ryksregee rmg heden zou hebben besloten ter bestrydmg van het terrorisme zullen evenwel nog met onmiddellyk in werking treden Men Wil klaarblykelyk eerst afwachten of de politie niet in ataat is alsnog zonder derge iyke maatregelen paal en perk te stellen aan het terroristische optreden van bepaal de groepen Geschiedt dit niet dan zou wor den overgegaan tot het vormen van buiten gewone rechtbanken welke vonnis zullen Hoewel noch Bolivia loch Paraguay een oorlogsverklaring hebben afgekondigd gaan Lelde landen voort nfet hun moblisatie yin de hoofdstad van Paraguay verdeelt h Roode Kruis nog steeds gasm isktra onaer de burgerbevolking De regeenng la tl groote hoeveelheden de er mabkers vtr aurdigen De Bbhviaanachti vlieghiven is slechts MCI Te La Paz de hoofddtal van Bolnia vreest men dat een eventueel oorlog 2al leiden tot een versperring van de Bohviaan öthe grens door de naburige neu r de talen Zulki ou een zeer gevoelige maatret tl z n aangezien Bolivia dan geen loegengsweg naar de zee zou hebben terwyl ifiaguay ieder oogenbht toevoer kan ver k ygen via de Paraguay rivier Prac isch £ 011 een dergelyke stap der iitaten een teun m Paraguay beteekeneu MuBsolmi over t Fascisme Het gelooft niet aan den eeuwigen vrede Mussolim heeft een schriftelyke uiteen zetting gegeven van de politieke leer van het fascisme In de inleiding verklaart Mussolini dat hy t fascisme met heeft geschapen op de basis van een reeds geleerde leer doch dat hy eerst de wet van het handelen heeft ge volgd Mufasohm Het fascisme heeft thans zyn eigen ioel stelling In alle kwesties welke mateneel en geeateiyk van belang zyn voor de volkeren dtr wereld Vóór alleb gelooft het fascisme wat de toekomst en de ontwikkeling der mensohheid in het algemeen betreft en viel afgezien van iedere referte aan de hui dige politiek hiet aan den eeuwigen vre de Derhalve wyst hy het pacifisme terug Slechts de oorlog brengt alle menschelyke erergie tot de hoogste spanningen Een leer welke uitgaat van de voorwaarde den vre de te eischen is het fascisme vreemd Het fascisme bestrydt beslist iedere leer die de De regeenng van Paraguay heeft m verbomi met het confUct met Bolivi lelef listh een nota toegezonden ami den prealacnt van den VolkenboidsrauJ waann zy 01 op wyst dat Paraguay reeds lierhiui ue lyk bewyzen heeft geleverd van goeden wil te zyn voor een vreedzame rcge jig van de kwestie der grehzen Bolivia is zonder eenige moreelc en juridische motiveering overgegaan tot een aanvalsoorlog en heeft op deze wyze de bepLllngen van het Volkenbondspact ge schonden De nota bevat evenwel geen en iel voorstel met betrekking tot den weg elke zou moeten worden ingeslagen om het conflict op vreedzame wyze te regelen Naar het Lngelschc departement van buitenlandsche zaken mededeelt heeft de secretaris generaal van den Volkenbond de regeeringen van Lngeland Frankryk Duitschland Italic en Spanje ertoe aangespoord het beroep van den Volkenbond en Bolivia en Paraguay te steunen langs dtplomatieken vsreg Als gevolg van dit voorstel hebben de Britsche gezanten te La Paz en te Asuncion opdracht gekregen de regeenng van Paraguay en Bolivia op de hoogte te stellen van het voornemen der Engelsche regeerins om zoowel het beroep van den volkenbond als van de Amenkaansche staten tot staking der vijandelykheden te steunen Ook Ik heb nntnuiJyk g en bezwaar lijbent het dm Oelia gofft en ondmks haaiaeit glt Prt oen frlimlaoh Iang haar mond il hieUl vtn Oelia Haar eenvoudige meisjesftohtige otanieren en het feit dat zij volkomen vrij was van vooroordeel of valach I pid vinren de icht punten te Old Hall Hiina benijdde zij haai aan Guy ofaciioon 7ij wist hoe gelukkig zy samen zouden yn En je andere broer ral voor Kerstmistrouwen zoo hebben de Flemings dus allente£roIi lt opgebroken ei hij met een breeden gnjnslaoh Waarom volgt je zuster hetvoorbeeld niet y is n qgal dikke maatjesn et dien lohgen dommeo van de afgesoheirfe n kerk en iedereen weet dat hy verliefd 4 haar is 7ij moest hem nemen en eenHlnke opruiming houden dan zxmden wywpten waar wtj aan toe waren li on antwoordde niet op zijn wat 7waren humor 7i was er niet voor m de goede Gtommmg Tk denk met dat Tibbie ooit trouwenzal Nu het ib bet r da ik nu ga Get f je Tppn moeite met de mncfiine ik loop liever Welke machine Tof e Crewe met berrrijpende wat zij met haar Schotfche uitrlrakkm he IoeIde Ik wil liever niet njdem Het ib mftareen mijl en ik 7 1 tiidig voor Umrh tenip yn Kom tegen fh eetyd thuis Ik betwyfel liet Ik zal wel aan dezeplanlfl gekrlfnd zyn gedurPnde bet grootstednel an dpn dair nin tp telefonippren ennllerlei dingen ie doen Waghorne is naarB rminghftm toegaan Tk hoop dat wij voorhet ndo der wepk de plaatsen in elk geval uitdiukkin aan haar gelaat die de ti er Crewe zag hy maakte er eohter geen opnerking vei Hy liep met haar naar de poort en toen hij de groepjes arbeidenfl zog lie er vom stonden of heen en wetr dren telden weid de uitdrukking van ontetem ming op 7yn gelaat nog sterker Zy beantwoordden cli echter uitdagend voor het trenbhk luidden ij f h aan zyn miwhtsf er nttrokken AJison liep haantlg en even huiverend longfl hen heen en wa hlij toen zij de laan uit was en Ie vroolyker Highstreet in kon gaan y d loht 61 over den korteren w naar het 1 ark te nemen toen y op korten af tand de magere lange gestalte zag van Cliailee Ambrose den predikant van de aJ gPHcbeden kerk Zy kende hem heel goed daar z j hem IiopI dikiwyls m de dokterswonmg had ontmoet Guy en libbie had den zich in BirtJey by geen kerkgenootschap aangesloten Guy had op Zondag beei wei mg tijd en libhie ging dan ppna naar de Anglikaonsche kerk waar de dienst orthodox en de muziek mooi was en dan weer naar de afgeecieiden kerk waar dominee Ambrose de igodsdienstoefening leidde Hy wna ongetwijfeld de beste prediker in de stad en een begaafd eai geleerd man VeJen verbaaedfln zich er over dat hi uit vryen wil in Birtlev blerf hoewel een ander en mt tr met 7i n e ppsf en nord overppnetem n end arbeidsveld hem was aangeboden Hy wae cpsi man van ongeveer vijf en dertig jaat lang en ma er met een vrij ornittig gelajit en awiaarmoeftige ckmikere oogen foen hy mevrouw Crewe van verre wppr beset liebben De kerels moeten noohg ns eeji le je hebben Weei log de haide toon in zyn stem en Alaon wendde zich ontmoedigd naar de deui Zij was met zoo volkomen op de hoog te van znken om zi h ver den toestand te kunnen uitlaten nnar de woordfin etar king en uitsluiting bezorgden haargrooten sohrik Ik wilde dat het niet was gebeurd en k hoop dat het niet lang zaj d uren Het zal net zoo Jang duren als ik wil IJ belhajiiel w I k m geen geval terug nemen antwooiddp hij barsch Ik geloof j dat ik hei dat vanmorgen duidelijk heb gemaakt Ahaon had een wanhopig onaangenaam en hulpeloos gevoel over zioh Haar leven wn totjiu toe zonder bijzondere gebourt uiteen vooihijgegaan nu klwflm zaj in aan rakmg i iet krachten waa van zij wel ge hoord had niöar die haar nooit hadden be roerd Het waren de elementaire stnjdkrach ten die het slechte m den mensch te voorschyn roepen Zij had nooit een mm der aanlokkelykf uitdrukking op eenig ge iaat gezien dnn die welke nu domineerde op dat van haar m ua 7ij wa te verstandig om op dat oogonblik mepi te zeggen 7y voelde dat zij pr lw t reoht met toe had daar zy volkomen onkundig was van te kwestie waarom het ging Maar zij had dpn zag k ek hy verbaasd en kwam anet naar liaar toe Van wat haar t t dit huweJyk gedreven had ha l hij hoegenaamd met heu epen en nog aJtyd iw w hij er niet in ge slaagd in redehjk antwoord te vmden op d vrugeii die zioh daaromtrent aan hem liiiddt n opgedrongen Het weinige dat hy van de oudste juffrouw tleming had gezien sloo ell e verdenking dal zy getrouwd u zijn om een goede positie te verkrijgen uit Maar dat 7ij Ldmund Crewe zou lief hebben scheen nog onmogelyker Gewoon als hij w t niensplien en omatandigheden te leiden wekte het huwelyk Ambroses vollo l elangsteUing Hy greep dua do gelegenheid 0111 tfnn met hAar te spreken met heide handen aan Ik bied u myn gelukwenscheu aan enlieet u welkom lu Birtley mevrouw Crewe7P1 hij met een lach die 7yn gelaat verhel j ilerde en waarmede hy zich een plaató ver gehoord da u thuis bent gekomen j Wy zijn Woensdag gekomen antwoord de Alison Ik dank u ater dominee Am j brose Gisteravond bracht ik een uur m hetlulia van uw broer door en hoorde vanhem dat hef nu vnatstaat dat wij hem verliezen Dat i ep n groof verlw Voor Birtleymf vrouw Orewe toe groot dRt zuilen wypas voelen al hef eeeohied ia O maai hy zal dikwijls over moeten I kQinen pji vier mylen betewkent met oovppI 7ei 4li9on luchtig Wordt vervolgd