Goudsche Courant, maandag 8 augustus 1932

uil esloteu t ac hteii dat hel Kjjk i uu uieuwt leediing 2ou willen oluiten anderzijds mag toch wei m ernatigen twijtet worden getrokken Ue mogelykheid dat het Kijk om gemeei en te ontlasten ziolueli in nieuwe s ihuld en zou gaan ateken Men zai dua goed doen oidus de zegsman het geruist ala uit de lucht t styn gegrepen Ie beschouwen INQBZONDfiN Bulten verantwoordemkh eid der Redactie 23100 23132 2325Ö 23316 23330 23356 233 2 2S413 23615 23606 23666 23683 ii720 23857 28864 23986 23W7 28962 23966 STADSNIEUW S tuurlyk dat een bepaalde film die te tM liet zien werd verboden Hoe het ook ih de Schouw burg Bdoacoop directie biedt m hier een film die in elk opzicht onze nletni gierighed weet te bevredigen We zien it bendeleden in hun speelholen we zien hm bankovervallen hun leiders in hun priw leven de straatgevechten We zien hoe heeren ten allen tijde met hun revt rei klaar staan en niet aarzelen er gebruik vin te maken ook Menschenlevens zijn b j iieii niet in tel Alles offeren zij voor hun nidA naar geld Paniek in ühicago is een film die ieder moet gaan zïen niet alleen om zyn nieuwigierigheid te bevredigen maar ook om de schoonheid die zij biedt Schoonheid zoowd in t spel van b v Olga Tjechechowa en Hana Rhemann ala in het filmische Want ook filmisch staat Paniek in Ohicago zeet I hoog iHet tweede hoofdmimmer De Werkstudent is een vroolijk romantisch filmwerk iiit het studentenleven in OudHeidelberg De Pantoffelheld V in Concordia Ia Concordia is gisterenavond de kermis besloten met de opvoering door het Ned Tooneelgezelschap directie Petro Beukman van yDe Pantoffelheid een clownerie in drie bedryven van Bob Constant waarin Piet Kdhler Petro Beukman Lena Kemper en Tine van der Werf de hoofdrollei hebben vervuld Dat is een goed besluit geweest want het stuk paste volkomen in het kader van de afgeloopen weeJi Voor hen die den inhoud niet kennen ly in t kort meegedeeld zooals de titel a uitdrukt dat het een spel is van jalouzle waarin de pantoffelheld zoodanig wordt geprikkeld dat hij ten laatste den moed krygt zich met kracht te verzetten en zich voor eenige oogenblikken als echtgenoot en baas in huis doet gelden Piet Kohier was de pantoffelheld de man die voor een salarisje zwoegde nu den ochtend tot den avond en zich daarna door zijn vrouw die uit eigen middelen haar huishouding moest aanvullen als een sloofje werd gebruikt Een vroegere schoolkameraad van den pantoffelheld komt wat levei brengen in het gezin waartoe ook behoor een lieftallig nichtje van twintig lentes dU na eenigen tijd de kunst blykt te hebben verstaan den verstokten vrijgezel die het leven van den luchtigen kant opneemt tot den echtelijken staat te brengen Het stuk iis in talryke scènes allei ver jnakelykst Piet Kohier ieder kent hem nog wel uit ter Hall s gezelschap en it zp creatie van De Boemelbaron Was voor deze rot geknipt Hy is er dan ook in geslaagd het publiek kostelijk te amuseeren Het spel der andere drie concentreerde zicli om hem Beukman was de in vrijheid levende vrygezel Boudain Lena Kemper de huiselijke maar bazige echtgenoote Alice en Tine van der Werf het zachte lieve nichtje Joanne Het waa een volmaakt lamenspti dat alie bezoekers genoegen heeft verschaft Een talrijk publiek heeft van deze opvoering genoten Het Goudsch Kindervacantiefeest 3S0 kinderen naar buiten Vanmorgen zün ze vertrokken de 350 kinderen die onder hoofdleiding van den heer Dullemond n et talryke medegeleiders 8ten8 vier dagen een kamp gaan betrekken in Hmzen Öp hetkazemeplein stond tegen 9 uur degansche schaar bepakt en gezakt opgesteld allemaal bljje gezichten in t vooruitzichtvan heerlijke dagen in de vrye natuur Na tuurlijk waren er talryke vaders en moeders M mede op t appèl die hun kroost nog allerlei I goede raadgevingen bybrachten en nog Hwel een ongedachte versnapering toestoii Hten kortom allerlei bewyzen gave i van de Hzorgen voor hun kinderen 4 E Toen allen in r jen van vier gereed ston den klonk het sein van vertrek Enkele muzikanten bliezen de trom werd geroerd en daar gingen ze den kortsten weg via Kleine Vest Spoorstraat direct bü den overweg op het petron Dat was een goate maatregel waardoor het reizigersverkeer geen hinder ondervond en de kinderen direct op de plaats kwamen waar de gereserveerde wagona zouden voorkomen In den trein van 9 32 liepen een viertal gereserveerde wagens mee waarin aUen vlug plaats nemen waarna de trein oii er tromgeroffel het station uitreed nagewuifd door talrijke ouders die op het perron en op het emplacement een plaatsje hadden gekregen Te 11 uur zou het station Naarden Bussum worden bereikt vandaar zou een wandeling van een uurtje de jongelui op de bestemde plaats brengen zoodat voor het middaguur allen in het kamp zyn Het kamp is te voren in orde gebracht en waoht de jeugd Voor Duitech geslaagd I De heer G W Seigers alhier is geslaigd voor het examen Hoogduitsch I o Tydeiyke benoeming Mej J C V d Hoek alhier la benOMBd tot tydelijk ondedwijzeres aan de openbU lagere school No 1 te Krimpen a d Lek De werkloozen op aUp door bemiddeling v d Middenstands i Centrale Vrijdag hebben ca 400 werkloozen en boottocht gemaakt met de Ussel I Omtrfflt deze reis schrijft men oiis het volgende Precies uur vaart de met vlaggen rijk versierde salonboot Uasel I met oU muziek vanaf de spsorbrUg langs Waddhut veen Boskoop eji Alphen waar overal d bewonepfi wuivend staan te kijken naar be j ongewone schouwspel een heele grW j boot met circa 400 mannen Een prettll J stemming heerschte overal aan boord vooral toen na de uitdeeling van een zakje tabak met de bekende Goudsche pÜp beschikbaar gesteld door de firma s Van Vreummgen Bezemer J de Jong en Goedewaagen de koffie omstreeks elf uur concours vermelden wy de namen der vol gende winnaars eerste prijs J Holthulzen met 30 stuks een levend varkentje tweede prijs G NJeuvenhuizen 28 stuks een konijn derde priJs W Bijl een konijn 4 tot en met 10 respectievelijk J Schouten SPOHT BN WBiüBTHUPHN VOËTBAU ö V a lJitflUg n van Zaterdag en Zondag Ue uitalagen van du Zaterdag eu Zondug yedpf lde voetbatwodetiytien iuideu alb volgt Juniorescoiiipetitie U V B afdeeling B IJiijastreclit A Moofdiechtf 8 1 Overige asige t lde wedatrijdei mtgesteld Jumore Hlouinooi Bodegraven afdeeling 1 AlphenOlympia 0 1 O N A Haai trecht E tt toekomfltgevur Het loa in de kaas Er wordt P lieden weer met den dokter by de kaa gewerkt Wauuccr de ka s up de gewone wtjze gemaakt loe gaat worden laat men haar i fiü bewer uiig ondergj aii vtaardooi de uiterlijke teekenen van lilt los worden weggenomen Is het ledeieen wel goed duidelijk wat dU beteekeni Het wil zeggen dat loaee kaaa soliijnbaai geixl is gemaakt Wat is liiervan het gevolg Dat dexe kaas ook vooi goed in den handel gaat en alg aoodaaig naar ainemers in bionf en builenloud wordt verzonden En iH nu Uoze kaae goedr We weten er nog veel te weini j van af hoe zulke kaas zich later aal ontwikkelen om hierover reeds een afdoend oordeel te kunnen vellen Eén ding weten we echter hed zeker n l dat kaas die een gebrek heeft geliad en die dus dooi een gebrek m da groudetof be uiettiug ot aiHlei e ooraaken niet fyu js nooit tijn zal worden Uier bedriegt het uiterlyk en het moet den kot pcr tegenvallen ook al neemt men aan dat hetzelide gebrek lo iuMr iweer jnet opnieuw gaat optreden leta wai ook nog volstrekt niet tot Ue onmogelykheden behoort Vaat staat dat er onder de geprepareerde kaas reedd dadelijk ayn die mwendig een heel ander l eeld vertoonen dan men dit van tyne kaas verwacht terwyl ook de Muaak herinnert aan het gebrek m ieder geval alwijkend iB Het uiterlijk beeld klopt dus niet met de mlioud en liet moet tot eiiibtigt klaohten aanleiding geven Deze eoort doktery kan een groot gevaar voor den goeden naam van ona product worden Laten we toch vooral bedenken wat we juiat hedi n jn deze kritieke tijden verliezen wanmeci aau de betrouwbaaiheid by bewaren van onze volvette boerenkaas gutwytüld gaat worden Indien alsnog deze betiundeling 1 8 toegepast deel het den ko iï ei mee Dit geldtvoor boeren en handelaren beiden wanthet middel wotdt ook door aonmuge handalaien ioegopmi Dan komt er een juistejnijfinüteering voor zulke kaas maar dan zalhet wel blijken dat men ze met vertrouwt Bedenk wat u et van zou zeggen wanneer u b v een hooi bouwmachine kocht waarvan verschillende ondeideeJen voOr het oog onziohtbnai waren gelast Spiegelt u aan anderen Overal waar men om tydelyk vooideel de kwaül it en belrouwbaaWieid van liet product m gevaar heelt gebracht heeft men zelf verooraaakt dat de geheele productie op lager prijspeil komt Kaasbereidera in Zuid Holland en Utrecht waakt voor eigen zaak VAN WIJNEN 460e NEP STAATSLOTEBIJ 2e klasse Trekking van Maandag 8 Aug Hooge pry zen ƒ 1000 21158 f 40O 181M 23261 m 5947 19M i i ƒ 100 19627 I Pryzen van ƒ 30 6 20 24 47 49 Ö2 114 173 320 34S 369 373 396 40 512 539 662 562 588 604 682 QH 787 SB8 1039 1044 1046 10 6 1190 120 1231 1301 1364 1378 1412 1444 1466 147K 15S1 1593 1617 1633 1725 1782 1S05 1811 1905 3012 2014 2103 2118 2l 6 2200 2201 2204 2376 2422 2460 2492 2545 2663 2838 2885 2887 2898 2952 3027 3045 3133 3179 3191 3326 3338 3429 3439 441 3450 3456 3482 3512 3563 3570 3602 8674 3804 3894 3946 4036 4096 4163 4167 41S8 4226 4242 4267 4278 4330 4399 4411 44®9 4602 4531 4631 4644 4704 4724 4771 4846 4 90 4942 4977 5010 5013 5026 6027 5119 6174 5271 5278 5342 6494 5407 5602 5633 5921 5924 5998 6151 6156 6219 6221 6241 6248 S249 6329 6354 6397 6410 6421 644 6 6506 6633 6650 6566 6676 6611 6633 6724 6727 6773 6797 6848 6895 6900 6941 7049 7054 7153 7234 7304 7320 7378 7497 7fii6 76 9 76J6 7626 7716 78Ü9 7836 7862 7866 7967 802 8083 S097 8122 8162 8284 8310 8613 8546 8660 8570 8661 8721 8728 8927 8948 8991 9013 9067 9068 9064 9076 9132 9164 9332 9338 9434 9462 9472 94i92 9525 9631 9660 9691 9765 9802 99ÜI2 9906 10011 10027 10066 10123 10169 10251 10314 10346 10428 10477 10662 1 10609 10615 10743 10802 10860 10913 10926 10971 11030 11062 11160 11207 11241 11269 11300 11304 1145S 11466 11510 11531 11532 11547 11568 11571 U685 11602 11616 11669 11733 11736 11748 11896 11916 11930 12077 12149 12169 12238 12248 12254 1225Ö 12261 12296 12366 12529 12656 12610 12704 12726 12732 12766 12818 12827 12837 12847 12870 12900 13015 1 063 13157 13186 13190 13226 13263 13318 13350 13660 13486 13508 13522 13601 13619 13669 13733 13773 13826 18857 13926 1394Ï 14037 14092 14163 14206 14303 14d49 14420 14490 14641 14660 14669 14670 14763 14882 14925 14Ö28 15077 1Ö177 16233 15243 16257 16322 153Ö5 15409 15432 15486 15494 15648 16654 15710 15818 16898 16010 16015 162 16242 16247 16261 16336 16366 16374 16896 16603 16537 16551 16580 16641 16664 16671 16748 16751 16819 16871 16922 16923 16931 16966 16963 16977 17060 17083 17150 17254 17320 17327 17870 17413 17427 17498 17612 17616 17621 17678 17735 17826 17632 17880 17944 17964 17961 17991 18064 18110 18126 18219 18465 18486 18546 18608 18623 1 665 18685 18721 18749 1S760 18771 1 8S8 18903 18914 18962 19056 19169 19197 19260 19266 10377 19423 19502 19555 19631 19687 19681 19690 19741 19823 19826 19839 19886 19921 19962 19979 19985 20059 20093 20096 20172 20309 20832 20340 20393 20566 20637 20677 20710 20717 20781 20813 20922 20939 20982 21247 21248 21301 21339 21366 21367 21392 21587 21606 21684 21813 21833 21834 22044 22066 22109 22134 22156 22270 22429 22614 22633 22607 22622 22666 22697 22736 22736 22796 22817 22948 22980 23070 GOUDA 8 Aug 1982 De kermis roorbli De kermis ia weer voorbij Zaterdag d n laatsten dag hebbeu de Iwrmiavierdere u g eens duchtig pret gemaakt tot m Ivet laatste nw was het druk op de Markt en de inrichtingen vkn vermaak en de cafe s hadden vele bezoekei die niet scheiden konden Al was het druk er is voor zoover ons bekend niets onordelijks voorgevallen f Zoodra was het sluitingsuur niet daar of verschillende inrichtingen begonnen terstond aan de afbraaik ïÜondagmorgen b het ontwaken bleken al tal van inrichtingen grootendeels gedemonteerd zelfs was een groote inriohting al geheel verdwenen Vanaf van morgen yroeg i de afbraak voortgezet en by het vallen van den avond zal er behoudens enkele kramen die nog tnkele dagen hun lekkernijen zullen biyven leveren van de kermis niets meer over zyn Of de kermis voorgoed voorby zal zyn Het raadsbesluit is el maar het ia niet de eerste maal dat een raadsbesluit inzake de kermis doof een ahder wordt teniet gedaan Gouda vËrsombert 1 Onder het opschrift Gouda verdom bert bespreekt de Tyd het affachaffen van de Goudsche kermis en geeft naar aanleiding van de ontboezeming van onzen medewerker Carel van de Mandere in de Goudache iCourant van Zaterdag 30 Juh de volgende beschouwing In den gemeenteraad te Gouda is door de samenwerking van een viertal fracties het besluit gevallen dat de jaarly ksthe kermis zal worden afgescnaft Het combinatie front van kermisbestryders beroept zich op dei goede Goudsche zeden die sind onheuglijke tyden in tand gehouden zyn en die in onae dagen van openbare moreele verwildering ten eenemale schynen te verdwynen althanu te vermiiwleren zooala dit onder goede zeden tegenwoordig gebruikelyk is Dit feit is diep ontroerend lezer De goede zeden van Gouda heb ik nimmer in twijfel kunnen trekken Gouda doet my onwiitekeurig aan goede zeden denken zooals denaam van veel rustige provinciepiaat ii waar de slechte menschen kwaad doen ende goede menschen kwaadspreken De totstandkoming der goede zeden in Nederlandis een brok cultuuriiistorie dat tot dusvermet geschreven werd Het is geen eenvoudige geschiedenis Wij lezen wel over de verbreiding van het Christendom maar hoede getoofsleei zich van geslacht op geslachtheeft omgezet tot levenspractijk is moeilijkte vertellen Allerlei facturen die den hoofdfactor ehristelyke overtuiging steundenzouden daarby ter sprake gebracht moeten wolden J Het antieke Tergouwe was gekerstend De plaats had een kerk een pastoor en een christelyicen slotvoogd de menschen leefden onder wetten die door het christendom gedicteerd waren Deze samenleving was idyllisch als het landleven en werd onderhouden door een steeds ontwikkelend samen hoorigheidsge voel der burgers Samenhoorigiieid binnen dezelfde poortery en samenhoorlgheid binnen dezelfde parochie Door dit hechte samenhoorigheidabesef hielpen de menschen elkander op weg naar den hemel in de middeleeuwen met hun eigenaardige sociale structuur werd de waarde van dit samemhoorigheidsgevoei der burgers en geloovigen door het iBestuur van kerk en maatsehappy begrepen Men bracht de mensdien by elkaar Men liet ze feesten want dit is de beste manier om ze by elkaar j te houden Op de groote kerkelijke plechtigheden die de geloovigen vereenigden in devotie volgde de kerk mis thans kermis genaamd die de burgers vereenigde in eensgezinde vreugde De kermis hoorde by de bedevaart zooals de blijdschap volgt op het gebied De kermis was een waarborg der goede zeden omdat de kermis het sa menhoorigheidsgevoel onderhield j Thans worden die dingen heel anders bej oordeeld Maar niet door iedereen Want de Goudsche Courant eindigt een beschou wing over het gevallen raadsbesluit met deze optimistische aansporing Aannemend dat over eenigen tyd de I kermis zy t dan ook in een verkapten vorm 1 zal herleven wekken wij een ieder op de i Jtomende dagen in ongedwongen jolyt te te vieren en daardoor te toonen dat de j Goudsche ketmis nog steeds een vitale nood zakelykheid vormt f De verkapping van den vorm der vreug de is doorgaans het eenig resultaat dat zy bereiken die de vreugd verbieden Het is niet steeds een gunstig resultaat Schouwburg Bioscoop Paniek in Oiicago Paniek in Chicago is een uiterst spannend filmwerk dat ons een beeld geeft van de manier waarop bendeleiders in Amerika hun slag slaan Wy hebben vooral den laatsten tyd ïooVeeJ gelezen en gehoord over deze heeren over hun bankovervallen smokkel l partyen en straatgevechten dat het ons I welkom is in de gelegenheid te z n er eens iets van te zien t Was dan ook niet andera dan te verwachten dat de filmindustrie zeer zeker van onze belangstelling voor de gebeurtenissen in Chicago 20U profiteeren En werkelyk in een korte spanne tyds heb ben verschillende films dit thema behan delend het licht gezien Zoover ging t zelfs nog maar kort geleden maakten de bladen er melding van dat de bendeleiders zelf of wat daar nog van over is er zich mee bemoeide en in Amerika wisten te voorkomen door hun heproefde recept oikooping na wordt rondgedeeld Van alle kanten hoort R Reijmeijer T Eik T linthorst H Kosmen tevredenheidsbetuigingen zooals No hoor het is weer fijn in orde en Hè dat ter F Viezer en A Holthulzen Jabileuma by de Politie De heeren J F L Negrijh hoofdagentrechercheur en C de Jong agent van politie waren Vrijdag 25 jaar in Goudsche politiedienst Op verzoek van beiden is een officieele huldiging achterwege gebleven Het korps verraste de jubilarissen evenwel n t eenige fraaie cadeaux Van talryke zijden ontvingen de heeren Negrijn en De Jong gelukwCTischen en blyken van belang QBfliENGDB BEKICHTEN MaaatrichtschA Zinfcwitrabri4 1 October gealoten Vrydag heeft de Directie van de Maastriohtautie Zinkwittabriek aan de nog werkende employe s en arbeidera achriltelijk ontslag aangezegd tegen 30 September a 8 Hel volledig etopzetten dezer eeirtijds zoo bloeiende industrie wordt dSis hiermede een feit Eft jongen gedood Stond t dens een onweer onder een lamp m werd neergeslagen ïijdens een lievig cnwter is Donderdag te Weatervoort bij Ainhem een veertienjarige jongen dip cip een teeoilttbriek werkte door den blik eiii getioffen on gedood De jongen stond vlak onder een electrisctieu I lamp toen de bliksem op de lichtleuling sloeg en do lamp verbrij elde Motor in een aloot Toestand van berijder zeer emstij üiöteimoiaen heelt te Alontfooit een tjrnfatig motoiuugeviil pluató geluid ii en inotoi komende uu de iichlmg Kotterdani woai jp gezeten Huren de besluuidei de 32jan ge J lei B uit liolterdam en eeu Uuopasaagier d © iö jarige L eveneens uU Üotterdaiu leedö mei een vaait bij het maken van een bocht in een aloot Voorbijga ngers biuehten de drenkelingen op het drt e l er ulo van den üeneeekundigon Dienst zijn B en L naar de liijksklmieken ie Utreciit vervoerd Bij onderzuek bluek dut de bestuurder ten zware liersensehuddmg had bekomen Ziju toestand is aeei zoigwekkenö De duopaasagier heeft een aimfrac tuur D beide verongelukten waren op weg naar Utreoht i e inbreker in de alaapkamer Tot U gieteravond m een i etfeel aau dv leuwe l arkhian te VUravenhage l weo dicoslbüden thuiakwamen uldekten zij in huar alaapkajuer uiilitei een Rasljè veiaclioleii een haai onbekenden man Zij snelden het veitrek uit Sioten de kamerdeur af en waaiüchuwden de politie De ovenge bewonend van liet l uia vertoelden buUen de etad builen gekomen leugen de dienstboden den man uit liet slaapkamerraam springen en de vluclit nemen De poUtie weixl onmiddeltijk gewaarhc huwd en zette de buuit af Tegelij kertijd vk erd in de woning een ondeizoek mgeateid IntusBchen was en man ft nat t n ia ujv i v Mi iiöRje Mt k up ien Wageoaerwqg Hy werd med enomen naar het hoo dbuleau waar hy bleek te zjjn do 24 jarige te Voorburg wonende broodbakker H J WBjj fouilleermg werd het venniate bedrag bij hem gevonden De man ia dan ook lö bqwaring gesteld De poUtle meent in hem la hebben gevonden den dader van nc veraeheideno andere mbraken van den laalsten tijd Dichterlijke vroede vaderen te Hellendoom RymelariJ in den Raad In de deu r dngen geiiouden laadsvergar dering van tiellendoom waa bij de ingekomen reclames tegen aaaataigen ip de hondenbelasting het volgend op rym geetekl verzoekschrift van het raadslid J Westera tlierniede bericht ik u den dood van mijn Hond Vij £ maanden was het beestje volkomen gezond Voor twëetf maanden nioeet ik belasting betalen De helft heeft hij hiervan niet kunnen halen k Meen twee gulden te kunnen terug eo iangen hn zou dit bedrag dan ook gaarne ontvangen B en W stelden den Raad voor hierop de vol nde beschikking eveneen in dichtvorm te nemen Hellendoorn a Gemeenteraad In vergadering bijeen Overwegende dat Westera s hondje gmg heen Besluit zijn medelid van harte t eondoleeron Diena verzoek om belastingontheffing te a oept eren Kn hem dua de helft van t betaalde te reatitueeren De burgemeester wordt belast met de uitvoering van dit besluit Kn keere verzoeker ten spoedigste de duiten ultl Dit voorstel werd met een daverend ap plnuB beeroet en met aleemeene stommen aangenomen Tedegraafl I Van rijdende tram gcspronfren I Het slachtoffer beid beenen afgereden Üaferdagavond oms reekf halfaeven begaf de Wjarige heer V M W v d Voort bednjfschef by de firma Bahimann Co te Nymegen zich per tram naar zyn woonplaats te Beek Bij de halte Pieteraberg sprong hy uit de rijdende tram met het gevolg dat hij kwam te vallen en door den volgwagen werd gegrepen De ongelukkige werd ongeveer dertig meter meegesleurd en bleef daarna zwaar gewond liggen Beide beenen waren onder de knieën verbrijaeld Dr Koc i uit Beek verleende de eerstó hulp waarna de heer v d Voort naar het Canisius ziekenhuia te Nijmegen werd vervoerd Zyn toestand u lev negevaaxi k i smaakt enz enz Hoe meer het doel viin de reis n l Oude Wetering nadert hoe meer de spanning er in komt vooral onder de visBchers om elkander te bekampen wie de meeste visch zal vangen Gedurende de reis was door de heerem D Koster L Laurier D B Kietveld en M Boere reeds alles in orde gebracht voor de omvangryke regelingen die een visch concours vooraf gaan Er werd hierdoor de Regelingscommissie heel veel werk uit hamden genomen Bemeten in de kajuit was men inmiddels druk bezig om alles in gereedheid te iftaken om het geheele gezelschap van proviand te voorzien en er voor te zorgen dat ieder het hem toebedachte zou ontvangen By het veriaten der boot te Oude Weterhig werd aan allen een airoopwafel uitgereikt die besöhikbaar gesteld was door N V v h J H Crebas De een om te visschen de tf r om er naar te kijken weer een ander om de visschers te controleeren vertrokken ze naar de daartoe bepaalde vlschplaats opgeruimd en met een blij gezicht Precies één uur begint de wedstry d en ziet men dan ook al heel spoedig enkelen de eerste visschen uit het water halen Gedurende een uur wordt gevischt en is er door het geheele gezelschap het niet geringe aantal van 466 stuks gevangen waarvan door den eersten prijswinnaar niet minder dan 30 stuks Om 2 uur wordt eindigen geblazen en komen de passagiers weer langzaam naar de verzamelplaats Eitm ieder ontvangt daar een zak met broodjes en de noodlge boter kaas en worst en ats dessert een Fyffesbanaan Al deze spijzen werden welwillend beschikbaar gesteld door de navolgede firma s n l iBroodbakkerij Ons Belang Coöp Producenten Vereeniging Dijkshoom W Slont C Teekens Ozn en C Kaars De Vereeniging Ned Spenwersverbond zorgde voor het verpakkingsmateriaal Om half drie precies wordt de terugtocht ondernomen en heeft alles wat maar iets met de regeling te maken heeft handen vol werk De een om uit te zoeken welke prijswinnaars en wie de eerste en d navolgende prijzen gewonnen hefeben de ander om de prijzen uit te pakken en te groepeeren en uit te zoeken wat zooal voor prijzen beschikbaar gesteld waren door de navolgenden Firma A Bniynel v d Berg St Antoniestraat W v Buren Markt hoek Groenendaal en van Buren Markt Joh Bey Blauwstraat Frans van Camp Fa C Goorissen Gouwe Jan van der Land Balt A de Jong Van Sohaik Hoogstraat en M Wegenwijs Wydstraat Inmiddels zorgen anderen weer voor het thee uurtje Rondgedeeld wordt thee met een biscultje of siroopwafel Voor de des morgens rondgedeelde otiffUi en des namiddags de thee met de daarbij passende artikelen waren zoo welwillend de navolgende heeren G J v d Hondel Walestraat C Noordegraaf Fa v As Gouwe G Wientjes en de Goudache Melklnrichting zorg te dragen Wat een enthousiaste vreugde vooral onder de prijswinnaars Er waren er ongeveer honderd die met een prijsje de eene groot de ander klein weer naar boven trokken om het de relagenooten te toonen en waar allen met groote vreugde werden ontvangen Na afloop van het prijsuitreiken was reeds Gouda weer in t zicht gekomen en werd door een de oudste passagiers n l de heer C vajj Kooten de Regelingscommissie namens allen toegesproken en dank gebracht voor al hetgeen men heden weer had ondervonden en wat zoo dankbaar door velen werd aanvaard als een goede afleiding in het zoo dag elyksch werkJooze leven Vooral verzocht den heer van Kooten de Commiswe zyn dank ook over te brengen aan al de heeren die op zoo een spontane wijze blijk gegeven hebben van medeleven met de werkloozen door het beschikbaarstellen in de eerste plaats van de boot maar ook al hetgeen wat heden in oo een ruime mate was genoten en sprak hü den wensch uit om nogmaals op een zelfdfe wijze zulk een goielUgen dag met allen te mogen mede maken Bij ontstentenis van den Voorzitter den heer H Hagedom bedanitte de heer M van Loon penningmeeater den heer van Kooten voor het welgemeende dankwoord en nam hü meteen deze gelegenheid waar om allen te bedanken die maar eenigstinfi er toe hadden bijgedragen deze tocht weer zoo volkomen mogelijk te doen slagen Vooral zeide hij niet te kunnen nalaten een extra woord van dank te brengen aan den heer Duchateau die ook nu weer dezen dag voor zooveel en op zulk een handige wijze had gezorgd InmlddeU bereikte men te ongeveer half zeven Gouda en hoorde men op de boot van alle kanten fluisteren de Burgemeester de Burgemeester Zeer aangenaam deed het dan ook aau dat Zijn Edelachtbare als t wate de reizigers by hun terugkomst kwam verwelkomen Na eenige oogenblikken met Je PegelingBcommisaie over de reis gesproken te hebben sprak de Burgemeester zijn aank uit aan deze heeren Velea die deze reis medemaakten zöllen w van boord afgegaan zijn met de gedachten Hè wanneer weer eens De commissie hoopt op de welwillendheid van velen daartoe nog eens spoedig in staat te worden gesteld Van de 81 prijewinnaaw van het Viach Haaetrecht met opgekon in O N A Alphen te halen zoodat de HoUandüdio ploeg zidh A l i vnend ehappelyKj Bodegraven Boh ntet de vierde plaata tevreden moest stelicn koopflcliB Boys 1 0 aïdeiïling U O N A l e Amerikanen wonen in nieuwen wereld Lekkeikejli 1 0 Alphen Bodegraven O a VrienOscliappelyk U B V VÉÜeraen D H S jeteranen 2 6 Öeiiewedstrtjden VoorwuaiL te Utreoht Ulympm Ulreclit 0 0 LUreuJit wuit door fttraföcèic pen Olympia WagenAngen 4 1 Ulympia wint derden pnju Neptunustournooi pm den Mius Blonohebeker öteeds Hooger Gouda 1 0 C V V O N A 1 0 Steed Hooger Gouda 1 4 O N A CV V 0 1 Op het Neptiiiias toumooi Veel succes hebben de deelnemende Goudsche tweede klassera aan het Neptunustournooi te Rotterdam gisteren niet ge boekt Gouda speelde een matig partytje voornamelijk omdat er slechts een enkele eersteeiftailer van de partij was Tot de rust waa de stand nog O O doch kort na de hervatting scoorde Steeds Hooger het eenige doelpunt van dezen wedstryd In een beteren kamp hebben O N A en C V V elkaar de eer van de overwinning betwist doch het is geen Göudsch succes geworden Voor rust num CV V de leiding door Verhoef dooh verder bleef het aan beide kanten by pogingen Olympia speelt a s Woensdagavond haar wedstrijd te Rotterdam voor het Neptunustoumooi Om den zilveren bal Gouda neemt deel De loting voor de wedstryden om den zilveren bal die dit jaar op 28 Augustus 4 en 11 September op het terrein van Sparte te Rotterdam worden gehouden heeft het volgende resultaat gehad 28 Augustus 10 uur A Xerxes VOC J Hazeu ll lö iB Gouda Feyenoord L Castelein 12 30 O iHiW Quick den Haag dr J Vuylsteke 1 46 D ADO Beerachot Antwerpen tW Eymers 3 uur E Hercuiee Utrecht Heracle mr E G V BisseUck 4 16 F öparta HDVH J F V Moorsel Vrügeloot DFC en Willem 11 4 September 10 uur G winnaar C winnaar F mr E G v BisseUck 11 15 H Willem II innaar B J F v Moorel 12 30 1 DPÜ winnaar E J Hazeu 1 4B J vwnnaar D winnaar A L Casteleijn 3 uur K vnnnaar ö T vinnaar H J Mutters 4 15 L wiraiaaj 1 winnaar J W h ymers U Septembei 2 30 uur M Eindstryd winnaar K vdnnaar iL W Eymers ATHLETIfiK Wedbtrjyden op Zondag aJi i ondng a s zullen de vereemgmgeu Exeelsior Vuea et Joleiitaa eu D O K weike nog een conipetitiedug voor den Turnkring Gouda enometieken aditer zyn in de elegenlieid woitlen gesteld de resteerewtde nummers des uiorgena 10 15 uur op het O tj V terrein af te werken De Olympische Spelen Willy den Ouden in prachtyorm Sente In de deml ftnale Giaterniiddag werden de Olympieohe zwem wedstrijden voortgezet met de demifinale voor vrije aiag dames Daarbij wist Willy den Ouden een pradhtige overwinning in die eerste denit fhiale te behalen In liaar serie kwamen o a uit de sterke Amerikaoni che ïtwematei B Mac Kin SavUle de laatste had onze landgenoot Zaterdag gestagen met den nieuwen Olj mpiaciien xeoordtjjd van 1 m 8 6 sec In een prachtige uite at pannende en snelle race kwam onze jeugdige vertegen woo rdigeter met een tyd van ruim 7 6 sec ais eerste aan Zij bracht daarmede het Olympisch record op haai naam De beide Amerikaansche zwenwteis tikteo met een achterstand van 21 2 sec op Wiily den Ouden vrijwel gelijk aan De uitalag f H de eerste deiiu finale luidde 1 Wiliy den Ouden Nod tijd 1 min 6 6 eee 1 m 7 6 aeo nieuw Oly ipiscii reoord 2 Miaa Mac Km V S 1 min 8 8 sec 3 Mise baville V 8 1 mm 8 8 sec 4 Miss Cooper Eng I min 9 2 sec S Mies Godard Fr 1 min 14 1 sec De uitalag van de tweede demi finale luidde 1 Helen Madison V S 1 min 9 9 ee 2 Miae Bult Australiè 1 min 10 2 ec 3 Mej Maakal Z Afrika 1 mm 10 8 eec 4 Come Laddé Nederland 1 min 11 8 sec In de eindstrijd komen dua uit Wüly den Ouden de Amerikaansche zwemsters Helen Madtaon Mac Kin Saville de Australiadie Bult en de Zuid Afnkaanaohe zwemster Maakal Wiliy awemt dua niet alleen voor Hotland maar teven voor Europa waaruit blijkt dat zij tevene Eutopeeach kampioene is 100 M vrUe alag heeren Finale lOO M vrije slag heeren 1 Myiaziika Japan 58 2 sec nieuw Olympisclt FBcord 2 Kawahaahi Japan 3 Sohwajy V S 4 Kaliki Honolulu 6 Tohaiiaaki Japan 6 Thompson 4 X 100 M wtafettfl dames Zaterdag was het de laatste dag van het athletiektournooi Toen de wedatrijd i een aanvang namen voor de heeliSBlng van de 4 X 100 M estafette dame waren er zeker 85 000 boeschouFwers in het stadion aanweug Door de geringe inschrijving op het nummer 4 X 100 M estafette dames kwamen de zes landen direct in de finale Jttptn loott M UnixabaaD o Oumaaat f stelUng Wedvlucht postduiven De Vriendschap De postduivenvereeniging De Vriendschap hield Zaterdag een wedstryd uit Libramont afstand 237 K M De uitslag is als volgt a W Blok 1 9 L Kulik 2 22 30 A Vermü 3 25 M Masaar 4 5 10 12 28 D Kulik € 11 18 M Dijkman 7 19 21 M Middelkoop 8 27 A Eist 13 26 W Kulik 14 15 P Vermeulen 16 29 Joh Boer 17 23 C v d Kleij 20 M de Jong 24 Los 11 uur eerste duif 2 46 50 laatste 3 14 28 Collecte voor het Leger des Heib Het Leger des Hells stichting William Booth zal vandaag en morgen met toestemming van B en W een collecte langs de huizen houden ten bate van de tehuizen voor daiklooze mannen vrouwen en kinderen Agenda 8 Aug 8 uur Beiaardconcert van den Sint Janstoren door den heer Toon van Balkom te Den Bosch 12 Aug uur Beiaardconcert van den Hint Janstoren door Percival Price te Ottawa Canada Apothekm De apotheek van de Ürma Weyer Gouwe ia tot en met 12 Augustus benevens den daarop volgenden nacht get iend na B uux dea avonds dea nachte echter alleen voor recept ai Jlï UKN OMTKKK SCHOONHOVEN Examen Handenarbeid Te a Gravenhage is geslaagd voor het examen handenariaeid de heer T Bol alhier WADDINXVËEN De Papierfabriek De schcwne Haas v h A W van Lanxe wordt stopxezet Dezer dagen verluidde dat de Papierfabriek de Schoone Haas v h A W van Lange directeur de heer G van Lange alhier wegens slapte een aantal werklleder had ontslagen en dat te voorzien waa dat meerdere ontslagen zouden volgen By informatie ter bevoegder plaatse is ons gebleken dat thans aan het geheele personeel dezer bekende fabriek ontslag is aangezegd wijl de fabricage voorloopig wordt stopgezet De fabriek De Schoone Haas die volgend jaar zijn 154 jarlg bestaan zou herdenken 20 jaar geleden werd het bedryf omgezet in een Naaml Vennootschap heeft gedurende die gansohe periode goed kunnen werken Aanvankelijk op bescheiden schaal met een windmolen begonnen is ze thans de eenig overgeblevene van de 14 papiermoles die in de jaren 1820 1847 in Waddinxveon bestonden Werd vroeger met de windmolen 200 800 KXJ papier per dag vervaardigd die hoeveelheid is later opgevoenl tot ca 12 000 K Deze fabriek fabriceerde voornamelijk betere soorten pakpapier envetoppenpapicr carton en vooral viltpapier dat gebruikt wordt voor onderlaag onder linoleuma en vloerzellen en dat ook voor de fabricage van asphaltpapier wordt gebruikt De voor ieder bedryf bezwarende tijdsomstandigheden gevoegd bil de groote concurrentie hare fabrikanten aangedaan heeft het bestuur der vennootschap doen besluiten de fabriek te sluiten tot tyd en wijle er nieuwe bestaansmogelylqheden zyn geschapen door andere toestanden reorganisatie en wellicht modemiseering van het bedryf Door de sluiting van deze fabriek worden ca 40 man werkloos Examen handteekencn 1 o Te aGravenhage is geslaagd voor het examen handteel nen L O de heer H v Os alhier Het Ewemmen bij d oude spoorlijn verboden Door honderden inwoners uit Gouda werd dagelijks gezwommen en gebaad bij de oude spooriijn in onze gemeente Dit werd langen tijd door den rechthebbende op dat water toegestaan en ook de politie liet alles stil begaan Zooals gewoonlijk bleef het niet by baden en twemmen en werden hoe langer hoe meer haldadigheden gepleegd zoodat het zwenamen aldaar thans wordt tegengegaan De politie heeft deze week her haaldelyk gewaarschuwd doch naftr wy vememeai zullen thwis strengere maatregelen worden toegepaet en overgegaan worden tot het opmaken van procesverbaal RKBUWUK Het rilwielpad langs de plae Naar wordt gemeld ligt het In de bedoeling van het gemeentebestuur het tegenwoordige rifwielpad langs den Plas te bestemmen voor wandelpad VooE het rijwielverkeer zal daunaut dan e i rijwielpad worden gemaakt I r m Ie rt f 21 K 2e ert f 18 20 onder Stooncitj cn VerTerü vanaf 1907I r m lem umTotr Uuum mul 1 10 pUats in het Noorden van Rusland te tïWisporteereru J e exploitatie zal zoo spoedig mogeHjk hervat worden en men rekent op een jaariyksohe productie van ongeveer 400 000 ton t e auOale verjaring van den geboortedag van bpmopa iel o eguutieid vou oè MXi le verjaiilig vuii at u juji üOittKiag viui hpinoza ziU von lü öepiViuböT lü 9 Uravf iiliiHfe ep Ifit iJ i B CüJië wolden geiiouden i plüeiilige openingezitUng van het tou giee zal piaaw iieblwii m de Kolzaal in ue Itjiafelijke ZaJen up hel Bmneuliol op £ 8ept aeo avoiiUs om 8 uur JU deze zKUug Kal iiaintfUü de iNecl ata eliiig v jii het Ini herdeokingauoniité t woord Ktvoerd worden door rrol Leo I olalt uit üronmgei wuaiua nog veiachUleaUe vertetfeiiwoüidigeis der öocietas Spinozaha tjeaaclitenifiieden zullen uitaprekeD Oe volgende datfeii 2al het ciongi aa m li t Spinoiuumis vergadoiöii im bdliandaliug van vvijhgtjeiige ondi rwerpen Bevordering van h t gebruik van ederlandache kolenI lie regeering roept de openbare beifturen die groote electricHeitabedryven exploiieerea tot een bespreking op De minister van binnenlandsuhe zaiien heett den volgenden brief gezonden aau de t rovinciale be turen van Uroningen hiiebIdnd Gelderland Overysel Utrecht NoordHoliand NourdÜrabant tn Zeeland verder aan de b 3turen der gemeenten Amaterdain Kotterdam Haarlem Arnhem Uoudu Leiden Oen Haag Dellt Dordrecht Tiiourg er tirowngen en aan eenige groote electnciteitsbedryVen tty verschillende gelegenheden mocht ik u iKejibaar maken dat iiet de wen ch is van de regeering dat zooveel mogelyk gebruiK wordt gemaakt van de producten van de ederlandsclie mijnen De omstandigheden waarin da Nederlandsche munen verkeeren hoold2aKel k als gevolg van uitvoertwlemmeringen hebben my aanleidiiig gegeven nadere maatiegelen te beramen om het verbruik van Kolen van de Nederlandsche inynen zoo mogelyk in nog aterker mate te bevorderen Voor wat de electriciteitsbedrjjven betreft heb ik eenerzyds met genoegen mogen vernemen dat de ten beJioev van dezM bedryven in het ioopende jaar afgebloten contracten eene in vergelykmg mei vorige ja4 en met onbeJangryke verliooging van het percentage te gebruiken k9len van de NederJandaclie jnynen doet verwachten doch anderzyda moeten vaststellen dat dit percentage nog zeer ver beneden tie IbÜ pet blyft ICenluaneming van de bezwaren vielke blykena de by my en N i e Kukscommisai e Werkverruiming ingekomen berichten by de electric teitabedry ven bleken te bestaan om de geheele benoodigde hoeveelheid kolen van Nederlandache münen te betrekke i y Miiaerya üën murun gegeveft dat het mogelyk moet zyn dè geopperde bezwaren welke veelal niet van technischen aard zyn uit den weg te ruimen Omtrent de wyze waarop zullts xoü kunnen geschieden zou ik gaarne met u in overleg treden en ik heb daarom de eer een of meer vertegenwoordigers uit te noodigen tot een bespreking van deze aangelegenheid op mijn departement op Woensdag 17 Aug dea namiddags te half drie Tot het bewonen van deze vergadering zün ook uitgenoodigd de ryksconimiasie voor de werkverruiming en de gezamenlyke stetnkolenmynen in Limburg Vertrouwcnapact van Lauuunne Nederland aluH zich san Op 3ü Juli j l hebben de HnUqhe en Kraneche regeermg m het parlement Imonw ianden en verklaxii afgelegd betie lende aamenwetliing lu verband met de oüdei handelnigen te Lauaanne vertrouwenspuct De ederlandsche r geewng iieoft ter kennib van de JJritsclie en i ranficiie regeeringeo gebracht dat zjj in de meaning dat een juiste toepassing vaQ liet in dez verkjaring uitgesproken beginsel kan bijdragen tut een vertrouwenwekkende iimenwetking tu setion de belangltebbende staten welke amenwei kmg Europa en rte wereld in haar geheel sleolita tea goede kan komen zich aansluit bij de regeenngen die de nuttigJieid van dat beginBel hebben erkend m een achnjVen aan de vooraitlers van de beide Kamers der Staten Generaal geef de ntinL t r van Buiteniandsche aken aan welke uvei wegingen tot toetreding hebban geleid en hpe h i de strekking der verklaring moet worden beoordeeld Het crediet der gemeenten en de contBolidatie van vlottende BchnU C een leeningaplannen bfj de Regeering om de gemeenten Ie ontlasten T De Heagacïie correspondent van t lldbl rneldl Wet veiluidt dat de Hegeenng het voorJiemen zou hebben een nieuwe leenuig aan de mnrkt te brengen Heden tot dit voornemon zou zijn zoo wi het gerucht om de gemeenten wier vloitend schuld hoog is opg loi pen en Jie op het oogenblik elt I geen liicninften hunnen sluiten om te con 1 polirteeren aan middelen te ftelpen Op deze wyze zrfu rret ijk aan verschülende ge meenten mjddelen dpartoe kunnen veritdiaf j ren NaHT WIJ echter oit welmgelictite bron vernemen i het ïfovenstaande gerucht oniniat Up het oogenhlik bez t de H eering en l K nmftahevoiHrdheid Trouwens In herinnering moet worden gebracht dat twee maanden geleden het Kijk nog de mschrij f vmg openstelde op een 5 pot leenmg groot f 260 000 000 dienende ter consolideerUig la hetjluB reeda om de s reden vryiwel volgden Nederland Jiinada Ver Btaton Kiigolund en DuitsuhiuuU Unze uittalelteploeg liep UI de volgende foiuiatle Dalmolen Aalte Oumée Schuurman Na de start hepen de Voi i tateu Caoada en Lugetand direct op de audexe ploegen uit Duitflofilaad dio een eer iwakko ploeg had sftinengeeteltl telde utót mee l oen op hei derüe wisaelpunt Tollien tjohuurmon het stokje van BeU Dumée kreeg was Holland Aïet mander dba 10 Meter achter de Ver Hiaten weJk land den kop had Mej Schuurman tiad kans geuen 1 meter op Kuamarkt Groot Ammert 6 Aug Aangevoerd 43 partijen ÏBö i sluke 9744 K G l ri zwara f 26 m r m Ie art 21 23 m r m 2e irt f 18 30 Handel matig RADIO NIEUW Prognmaa voor heden HU vors urn 6 30 Concert 8 44 I T Ï kwartiettje 816 V A B A kleiuorkes 8üO V A B A tooiAsel 9 30 11 00 Vervolg n ceit 10 00 Vaz Lit 1100 12 00 Gramoloonplaten en Ülympasch recordtijd van 47 sec Het Olympisch reüord tond op naani van Canada in 1i In A dam gemaakt 484 sec De Ver Bt ten ha dden ala zware ooncurlentie de Canadeesuhe ploeg d e mtetekend iiep en alechta 1 meter aciiter Amerika Is tweed s aankwam Drie werd Engeland en tenslotte Nederland Mej tioliuurman wae 3 M voor J5JMU1 De uitslag luidt Ver ataten 47 sec Canada Engeland Medflriand ö Japan 6 DuitsctUaod De Marath m vangt aan Direct na de 4 x 100 Meter estafette werd gestart voor de Marathon Hieraan naonen totaal atlileten deej De kop werd genomen door Znbaia Argentinië gevolgd door den Uatitian Fanell en den Mexicaan Banos en lie DuiUehoi de Brum Na 5 K M waa Zabala no aau den kop met den Mexicaan banoö op de tweede plaats derde was lirikker Canada en daar achter i wam de Argentijn liibas Ook na 10 K M heeit Zabalri nog dö leidmg met ongeveer Iq Mater voorsprong op Banos en Brikker terwyl zijn landgenoot Hibae nog 2 Meter achUr was Hoogspringen damn Het ongeloofUjke ie waar geworden NederlaAd heeft geen enkelen prija gewonnen bij het afhietieii toumooi Onze laatste kaïia v na Mej Gisolt in het ho prin n dooh ook hier vermocht onze Nederlanda vertegenwoordigster niet een dergelijke prMtatie te leveren om voor een prije in aanmerking te komen Met eeo sprong van 1 58 M bleef zij p de vierde plaats Eerste werd Miss liJiüey Ver Staten met een sprong van niet minder dan 1 67 Meter hoog Jietgeen een nieuw wereld en Ülympis h record beteekent Ook de nummers Iwt o en drie sprongen beiden boven het oude wereldrecord dat tot nu toe op naan van Miea Shiley stond met 1 61 Meter Het le ultaat waa 1 Miflw i uley Ver Staten 1 67 M Z Miss Diderikson Ver Staten 1 64 M Misfl Dawed Canada 1 63 M Lien Giaolf Nederland 1 58 M 5 Miss Clark Z Afrika l öfl M 6 Mies Rogers Ver Staten 1 68 M Die moderne vijfkamp De moderne vijfkamp is Miar reeds gemeld werd gewonnen door den £ weed Oxenstierna met 32 punten Lt van Rhijn Ned beëindigde de vijfkamp op de 16e plaata la totaal namen 24 athleten deel Lt vaii Khijn ie vooral achter gekomen door d cross country waarbij het hem niet meezat en waardoor hij 19 punten verloor In het degensohermen liad hy 16 punten voor het süliieten 13 punten voor het zwammen 10 punten terwijl hij voor den veldlot 5 punten kreeg In het klaesement bleet bij vlak achter de beide Ëogelschen Barlo die met 61 punten veertiende werd en DougaU die met 62 punten de vijftiende plaate bezette De zeilwedfltrüden £ ei te nee sterklanse Holland tweede Op de klwe eseübaan werd Zaterdag aangevangen met die eerste raoe in de stfttklasse Holland nam hieraan deel met de boot Holland van de jgehroeders Maas Er rtond een wind van 1 tot 3 Meter per sec Da race g ng in hoofdzaak tuseohea Ne derland en Duitschland Aanvaidtelijk lag de Holland voor iiisar door kruisen wiet do Dultsche zeÜer Behr de Holland voorbij te komen Er ontstond een uiterst vinnige raoe welke tenslotte door Dultaehland werd gewonnen 2 Holland in het puntenklasaement staat Nederland aan den kop gevolgd door Engeland Ver Staten Duitschland Oostenrijk Frankrijk Spanje Italië Canada en Zuid Afrika HoUand wint de tweede race In de tweede race wonnen da Gebr Maas in 2 uur 16 sec MARKTBERICHTEN Rotterdamsche Veemarkt 8 Aug Aangevoerd 566 koeeien en ossen 329 vette kalveren 442 schapen ol lammeren 1167 varkens Pi ijzen Koeien Ie kw 39 35 2e kw 28 3 1 3e kW 15 16 Ossen Ie kw 31 34 2e kw 25 28 3e kw 17 19 Vette kalveren Ie kW 20 26 2e kw 321 374 3e kw 44 46 Schapen 13 20 per stuk 6 U Zuiglamnieren 8 12 p stuk Varkens 16 15 14 Zouters 14 14è De aanvoer van koeien was flink handel lui prijzen gelijk aan vorige week Maan da Vette kalveren ruime aanvoer ie beste Huizon 6 3o Viogenuurtje 7 46 Ned Chr l ersbureau 8 0O 10 30 Orkest In da pauzrti of 9 0O 9 3a Lezing door ü v Koekei on oiii c a 10 ÜÖ V z Dia 1Ü 30 11 30 G tamof oonplaten D aventry 6 fi0 Otgelmuiiek 7 10 Causerie 7 30 Piuno recital 7 60 KampUedelen 8 10 Gramofoonplaten S 50 tievaneerd programma 10 00 Beriühten en lezing 10 36 Daosnm Ziek 10 6 I2 2Ö l Bluftnuzl k Laatste Berichten DRAADLOOZE DIENST RÜkskaiwelier Von Fapen te BerlÜnteruggekeerd u BJ RLIJN a Aug Ibjkakau eUer Von Papen is m den loop van d n Uag van ïljnvaeantieveiblyl in het Saargebiod te flerlynteiuggekeerd f moemlng beUairdiet van den Sint Martintoren te Sneek AMSTKHDAM ü Aug Tot stadsbeiaardier van de Martmitoien te Sneek ia benoemd no 1 van de voordraeJit de heer W 11 A voii Belgen aldaar Het examen 1 atgeuuHien door den beiaardier J Vmceat te Amsterdam De tera rdebe telling van het atoffeluk orentckot van Querido AMSTEHDAM 8 Aug Zeer groot was liedenniorgeu de beiaugstedJmg by de ultvaait van Ier yuerido Honderden hadden ziüli opgesteld by het huis van den heer da Uoza in de Herculesstraat van waaruit Cjuertdo zijn laatsten tooht door Amaterdun zou b mneu De klet wae bedolven oodei bloemen en kranaeo Bloeniatukken wajen onder m er gezomten door het partybestuui van de S D A 1 dg Ver v Letterkun Ugen het Volk en van de uit teveta van zijn werken de heeren cheltena en Giltay Ohistreeks half twaalf stelde de stoet zich in beweging In de Jordaan het arb davetó van den grooten schnjvar hadden tionderden zich o pgeetekt om den man die hun leven in al zijn moeüijkhedea en al hun vreugden zoo diep heeft doorvoeld een la tften groet Ie brengen Van luer vervolgde de dtoet zyn weg naar Zorgvlied Op ZorgvUed werd de kist door vrienden lan s difdite hagen van belangateltenden grafwoarte gedragen Aan de groeve werd het woord gevoerd door den heef £ Boekniau wethouder van de kunstzaken te Atmsterd m die de tragische omatoiuilLgbedeu schetste waaronder Ijuerido i overleden De Welpendemonatratie In het Padvinderskamp te VGrevenhage Z K H de l rins zaL Woensdagmiddag om Ü uur de Welpendemonetratie m het nationuial padvrnderakamp bywooen Beurs vali Amsterdam WISSELKOERSEN 6 Aug 8 Aug OKlcleel lauden 8 M1 aebi Berlijn 69 10 69 11 Parij 9 731 8 7JJ Brusael M 48 34 48 ZwitBerland 48 39 48 37i Weenen Kopenhagen 46 60 46 30 HtooWioMn 44 40 44 20 0 lo 43 46 43 a New Yotk 2 48H 2 48A NleUiHioieol Madrid a0 23 30 26 Milaan 12 67 13 6S Fra g 7 36 7 3f Prolongatie 1 Beuraoverticht Op de An Hterdamsche beurs waren de koeraen heden belangrijk hooger vernoedelijk als gevolg van de geweldige koeröetijging die Zaterdag op Wallatreet is ingetreden De voornaamste koersen lagen allen 10 pet Iwjven het vorige slot In het verder verloop denionstpperde zicfi eenige neiging tot realiaatie De groote koeretwinsten m aanmerking genomen werd het aanbod vlot opgenomen De bedrijvigheid wm met byater groot behalve op de Amerikaansche markt waar staal koper eu ohewaarden in groote poëten werden onigexet op beduidend hooger feoerspeil ai hieven ook tiler meprendeol de hoogste noteeringn met gehandhaafd Van Amenk fondsen waa 8heli l nion gefnvorifieerd FlnJipe openden op 116 doch liepen later weer 3 punten terug Unilpvera waren per saldo 4 pet hooger Aku e 3 pot Rubbers bleven zeer vaet gePtemd Amaterdam rubbers waren per saldo S pet hooger Suikerwaarden stoten eich bi ck atgemeetie stijging aan H V A s waren 5 pet boven het vorig slot 8oheepva rtaandeelen konden eeo hooger pnj bedingen Ned Sctwepvaart Unias avanoeerden ruim 3 pet üuitsche obligatie gedrukt Ned Htaatapapieren op peil boorten werden verkocht mindere soorten langzaam en geen verandering in de pnj RADIO TELEORAFISCH WEERWRICBT zen Ken beet kalf ging tot 3 cent boven g Augustus noteeuntr Sehépen tamelijke aanvoer han Verwachting Zwakke tot matige weate del zeer aleoht byna onverkoopbaar De Jijke tot zuidelijke wind HaU tot zwaar oude pryzen konden met moeite worden bewolkt Waareehijnlijk droog weer Weinig verandering in temperatuur APVEHTENmENT to in n van H i n eo tuunMi ff 3 80 DE PELIKAAN GOUDA bedongen De aanvoer van varkene wad veel mmder dan vorige week waarom vlngv i ge handel i hooge pojsen een enkel beai esem plaar ging i oent boven noteermg Zouters korte aanvoer vlugge handel en hoogere noteering KuMarkt Ondewatar TEUETOON MM S Aug AangevoMd 75 parüjen 3375 stuka 16875 K G I rijs Goudache kaas m