Goudsche Courant, donderdag 18 augustus 1932

NO 18068 Wann p ril de Wortelboer s Kruiden of Wortelboer B Pillen nog niet gebruikt hebt probeert ze dan eens Oy zult werkelijk tevreden ijjn over de heilzame uitwerking Reeds duizend n hebben er baat door gevonden tegtii trage ontlasting slechte Bpilsvertering gebrek aan eetlust slijmhoest koortaigheid gevatte koude influenza galen maaglïjden hoofdPÜn duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboer s Kruiden GO cent p r pal e Wortelboer s Pillen 60 eent per doos 3 doozen 1 70 Overal verkr gbaar In Pruisen blykt men algemeen in te stemmen met het werkverschaffingsplan van den Landgemeentedag en van Jen bond van Pruisische landgemeenten wier voorzitter de büzonderheden van dit piun in een bespreking in het huis der Deuta jhe Presse Woensdag j l uiteenzette Het plan heeft de sympathie der organisaties van den landbouw der vakvereenigingen en der vertegenwoordigers der weerbonden van de meest uitpenloopende richtingen In aansluiting op de uiteenzettingen van den voorzitter dr Gereke werd het woord gevoerd door Kornemann van de economiach politieke afdeeling van de N S D A P die in een koite verklaring zijn volledige instemming te kennen gaf met deze wijze van eig n hulp van de laagste Duitsche bestuurslichamen en die het uiteengezette werkverschaffingsplan een volledig succes toewenschte Hierop werd het woord gevoerd door den secretarisgeneraal van de rükabanier Gebhardt Deze verklaarde dat hy dezen dag als de schoonste beschouwde van zyn levtn aangezien thans de levenswil van iiet Duitsche volk doorbrak om eindelyk een eind te maken aan den ontzettendeii en voiir het lot van een volk besli senden nood der werkloosheid Eet nu Kip II SOEFkiPPEN pankUar 80 ot per pond B SMITS Poelier SPIERINGSTRAAT 5 TEL 2555 De Wjijksregeering heeft de basprekin en met den president der Ryksbank voortgezet en gisterenavond waren deze zoover gevorderd dat heden positieve voorstellen aan het Rykskabinet dat heden byeenkomt kunnen worden gedaan Dat er een conflict zou zyn tusschen Kegfering en de president van de R ksba k daarvan is geen sprake De Ryksdag die tegen 30 Aug is byeengeroepen zal vermoedelijk worden geopend door de communiste Clara Zetkin het oudste lid in jaren De nationaal socialisten vinden het erg ona genaam dat de eerste vergadering van het nieuwe parlement waarin zij buitengewoon sterk vertegenwoordigd zyn zal worden geopend door een Joodache communiste Mevrouw Zetkin die 75 jaar oud is en sinds 1920 deel uitmaakt van den Rijksdag is weliswaar geen lid van het een of andere kerkgenootschap zy is echter een kind van protestantsche ouders In den Hyksdag is de oude dame die zeer zelden verschijnt en sinds enkele jaren met voorliefde te Moskou vertoeft in het algemeen zelde i gezien Men heeft haar trouwens slechts bij hooge uitzondering te hooren gekregen maar toen zij op het spreekgestoelte verscheen heerschte er steeds stilte in de zaal L f i resident wordt gewoonlijk meestal Uw vooroordeel it inderdaad mitplaaut Jk icht w m nln uikn OYtr ilaU Toeo hit ckter loover wu ixi dtdokier mij tlle coKeTiM twvntcnd drinken koffie en ihee moen Tcrbieden b on ik met Koffie H g Spoedi ondervond rk de w ld di e werkinj Tin dua heerlijke coffelnevrije koffie Een ezonda verkwikkende nKhtnin keerde lenii enli t feleWelijk mijn kijmte enKUbcheerKliin De ooriuk mijnerpnkkelbiarhcid to ocrvcuficcit wu ea genomen U denkt nituurlijk dit Hii een of inder Toen een jonge blaaskaak er mede pi aaide dat hij wijs was want hij had veel met wijzen omgegaan zeide Epicteius Ik heb veel met rijken omgegaan ma ar ben toch niet rijk FEUILLETON Niet door nensciieRiiaDileiioeliiuwii Uit heb Engelsob van DAVID LYALL Vertaald door J P Wesselink Van Rossum De dominee zwet g et u oogenblik en liep de kamer eens op en neer Hij besefte volkoniun de nootilottige beteekenis van Janet s niededeeling en was oprecht verslagen bij bet vooniitziobt dat er door geopend werd Zijn viouw had hem persoonlijk zoo gelukItig geniaakt als hij niet wist dat in de Wereld mogelijk was maar daarmede was hel ook uit Vim huiselijke geriefeUjkheid had hij niets ni er bemerkt sinds zijn zuster de pastorie verlaten had en ook in an lere opzichten schoot Edith te kort Het wus niet liet geniihikste oogenblik om daar oier te tobben mftiiT hij was gedwongen ïiohzelf te bekennen dat met Janet de voornaamste steun van het huiS zou verdwijnen en dat zij tot eiken prijs behouden Tioest blijven Indien bet een kwestie van loon is hegon hij maar Tanet hield hem tegen met n onnavolffbare beweging waarin verontwaardiging en veraöhting duidelijk wftren QEZONDHEIO In d tagtnwoordigt ftnuwiloopand tijd h fl wat itdar bthoflft n 8 n dag tjikfoh middel ter opwekking en verlHs ohing Duizenden kiezen hiervoor de origineele KtNQ pepermunt Am het edele natuurproduct waaruit KING PEPERMUNT it bereid is de gunitige uitwerking toe te tchrijven Wie dit éénmaal heeft ondervonden wil het niel meer missen Engroe Fa RENEMAN A v d HEIJDEN AANKOMEND BBDIBNDE mannelijk of vrouwelijk gevraagd voor het kantoor der Coöperatie Ona Voordeel Leeftyd tusBchen 15 en 17 jaar en in het bezit van een diploma M U L O of daarmede geiük te atellen diploma Eigenhandig geachreven brieven met opgave van leeftyd en referentiën te zenden aan het Bestuur der Vereeniging Raam 58 Gouda Geen pereooniyk bezoek dui na proep W F ü MILATZ Arts voor Orthopaedie ROTTERDAM üPWBZia vani van 22 Xugfustus tot 5 September Het is HET VOORDEELIGST Het is KUNT U MIJ ï eon afdoend geneesmiddel verschaffen tegen haaruitval en roos op het hoofd Ja dat kunnen wij OothoUt s haargroei extract gtaat daarvoor als unicum Iwkend het kost 65 et B alle ht isten verkrUgKaar te Gouda bij Anton Coops Wijdstraat 81 j Drog Het Groene Kruis Kleiweg 4 94 Drog Het Westen Wachtelstraat ï r 12 Drog De Goudsche Gaper Markt 6 Drog Het Blauwe Kruis Burg Mart nasingel 109 Voor engros Firma POOTHOUT Hzn Co Den Haag HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladenadvertentiën hebt te plaatsen hetzjihier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Marltt 31 Gouda TeL 274S U zó t dan in eens klaar endeplaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend THALIA THEATER vertoont U van VRIJDAG t e m WOENSDAG F W MURNAU s laatste en grootste fihnwerk TA BOE i Verboden Liefde een dramatische film der Zuidzee eilanden Een bekoorlijke romantische film met wondermooie muziek en zang Prachtig spel Schitterende natuur In ons bqprogramma HOLLANDSCH EN BUITENLANDSCH NIEUWS TEEKENFILM ENZ TOEGANG VOOR ELKEN LEEFTIJD Gouda Sokouwbupg Biosooop Van VRIJDAG 19 AUGUSTUS af brengen wij WILLY FRITSCH lij ij wordt mijn vrouw 1 een geestig pU ant U F A Fihnwerk Verdere medewerkenden ELSE ESTER RALPH ARTHUR ROBERTS CAMMILLA HORN 4 ANTON POINTNER JIJ WORDT MIJN VROliw is weer zoo n gezellige operettefilm welke zich in mondain Parijs afspeelt De vlotte muziek de charme van denbrutale WILLY FRITSCH en het spel van RALPH ARTHUR ROBERTS als de vroolijke oude bon vivant makendeze film een amusementsfilmwerkvan den eersten rang Alleen toegang boven 18 jaar Gratis fietsenstalling ZONDAG 3 VOORSTELLINGEN Aanvang 3 30 6 uur en 8 30 Voor allon die zich zwak en lusteloos gevoelen die gedurig vermoeid zjjn zoodat hun alles te véél is die na uitputtende siekten niet weer op kracht kunn i komen die te veel vergden van hun krachten of die door andere oorzaken het weerstandsvermogen hebben verloren is SANaUINOSB een versterkingsmiddel van den eersten rang dat alle dergelyke middelen vèrachter zich Iaat dat snel en afdoende ingr pt in de oorzaak van bovengenoemdekwalen en door duizenden in en buiten ons vaderland met dankbaarheid wordtgeroemd SANGUINOSE ktst per fl ƒ 2 per 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkr gbaar by Apothekers en Drogisten WACHT V VOOR NAMAAK VAN DAM Co Dp Riemeratraat 2c 4 Den Haag fiÏAAdls Vriff A fanrfAIl Betlfltnijasnccnaam TT te kannen mMefleelon atPWla WII HMWIOU dat wij reed nieor dan 16 Jaren Unapasia WJHaHMllHMMnH HlH Otilorodont gebruiiten en dat dcxo ons nooll kerft lalwrgMrtitd WH l bb rtydi witte tanden en eou a ne namen imaak In den mond B d omdat irtj ok alniia lang Oblorodont mondwater gebruiken Boreodlen wordt door ome ffëhMlti ntlle illoMi gebruik gemaakt van Cblorodont tandosbontelB w g O Chndoba Fr Verlangt aUeen de eohte Chlorodont tand pasta met roodwlt blauwe garaatieatrook tube W eent en 60 eenti Overal verkiiJtrbaar Tegen toezending ran dei advertentie ostTaiigtDkoatalooa MB protftubfl vao Loo Werke Dretdaa Bijkantoor AjM rdam Btadboudemade 8S Abonneert U op dit Blad In deze warme dagen leest leder s avonds op zijn gemak zijn krant THANS IS HET DE TIJD VAN DE SPECIALE AANBIEDINGEN OP ELK GEBIED Plaats ze in de GOUDSCHE COURANT ieder sclienltt er dan aandaclit aan Men weet liet De Zaterdag editie = 6500 = KOMT IN lEpER HUIS W HET GEEFT ALTIJD SUCCES M i uj U w£e liet xU£eeyn BaPG AZIJN N V UtreclitscheHypotlieei bank UTRKCHT Pandbrieven f 61 000 000 Reserves f f 526 672 66 DE BANK stelt beschikbaar 5 X pandbrlieven d 99 in stukken van ƒ 1000 ƒ BOO en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOOKWEG BaMBnmai MMmiBE BaBHaBMBBHMi liet WateriportBelaoftn is weer gekomen Dezoekt thans tie Kefeuwijk sfhp on Sluip ivtjksche Plassen en laat TJ daarbU voorlichten door het fraai uitRevocrilc werkje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door Dr A SCHëYGROND rWEBDE heriiene dnik geïllustreerd met 26 ILLUSTRATIES naar folo i en penteekenlngen benevens een diiideiyke KAART vai het Pla 8engebied PRIJS f 0 50 BEOOttDEELINOEN VAN DEN TWEEDEN DBLK Wy kunnen wel niet andera dan dit boekje ten warmste aanbevulen Wy wenschen het te zien in de handen van alle belangstellenden maar in de eerste plaats in die tan alle Gouwenaaral Maandblad Ned Ver van Huisvrouwen afd Gouda Deie brochure is geschreven om propaganda te maken tegen het plan van drooglegging dier plassen en iieeft haar doel bereikt Maar afgezien hiervan is zy een belangryk zeer goed geschreven stuk werk t welk iedereen met genoegen en iiid zonder vrucht kan lezen Vooreerst het hoofdstuk over het ontstaan der plassen hlatorisch interessant daarna een pleidooi voor het behoud van die wateren en een beschryving van haar flora en fauna over de bedryven die er worden en nog wu den uitgeoefend en de waarde der plassen als oord va ontspanning De schryver hoeft ir mderdaad alles van gezegd wat gezegd kon worden en heeft buitendien zyn betoog opgeluisterd door een keur van vele photo s en kleine schetsen alsmede een kaart van het betrokken gebied De ornithologie neemt een ruim deel in beslag Dr R Baron Snouckaert on Schauburo m Orgaan der Club vav Ned V ogelku idigen Wie meer van de planten en dierenwereld VMi dit echt Uollandsch landschap wil weten zy do keurig verzorgde brochure van den Goudsehen bioloog A Scheygrond wanu aanbevolen Jan P Strijboa in de Telegraaf VerkrUrbaar in eiken boekhandel en bS de mic ven A BRINKMAN ft ZOON Ie Ooidl van de dagtaak reidl In dM VMmMdag vwiMiL Ovakw b da mluHril ka vimr o iing MoaibMiiqii bMiMddMlm 71 Jaapfiang Vrijdag 19 Augustus 1932 mimm courant NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT nMOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eitf Dit blad verschijntdagelijksbelxalve op Zon en Feestda tn ABONNËMli NÏSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per reek 17 cent met ZondagHlilad er kwartnal ƒ 2 90 per week 22 cent overiU wa r de hezorging per looier neMchiedt fViinci peT poüt per kwartaal ƒ S IS met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 ÜOIIÜA 1 ij onzp ngynten on loopers den boekhandel en de poatkantoren OniL bureaux iü dage yks geopend van 9 uur Adminiitratie en Rödactie Telef Ifitcrc i745 Postrekening 48400 UVËRTENTIEPRUS Uit Gouda en omatrekeo behooreude tot den beior hrlnx I ó regels ƒ 1 30 elke regel meer 0 26 Van bulten Gouda en dan bexorgkrlngi 1 6 regeU ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën ia bet aterdagnummer 20 itjslag op den prijs liefdadlgbeids advertentlfo de helit van den pr s INGEZONDKN MEDEUEELiNGEN A regeU 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op ie oorpagina 50 booger Gewone advertentlëi en ngezonden mededeelingen b contract tot xaer gerodaceerdeo iirUa Groote letters en fiJiden worden berekend naar plaatsrulinta Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aollede Boek handelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daagt vóór de plaatsing aan bet Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te xyn De Duitsche ftegeering en de Rijksdag In Pi uisen al emeene instemming m t het werkverschaffingsplan Kolencon tingen teering en begrootingsmoeilijkheden in België De striid tussohen Bolivia en Paraguay paarden en varkens Zonder eenig kunstmatig nierkteeken vindt de gancho zyn weg zich oriënteerend aan een enkele struik een riviertje en s nachts aan de sterren En faalt hy zelf dan vindt zyn paard aVtyd nog wel den weg naar de kudde terug Daar overal verwilderde stieren en koeien rondloopen is het gevaariyk zich zonder paard in de Gran Chaco te bewegen Een goed paard kan men reeds voor ƒ 30 koopen Een eigenaardig bedryf is de bewaking van de enorme schapenkudden Juist als het onweert en de regen in stroomen neervalt moet de herder met zyn honden er up uit om de beangste dieren by honk te houden Zoolang het regent hoeft hij weinig angnt te hebben dat de kudde hem ontsnapt maar zoodra houdt de regen op of de heele mas a zet zich in beweging om warm en droog t worden Zoo zyn er kudden die ettelijke kilometers in één ruk geloopen hebben en zich met een andere kudde vermengden De schifting is een ontzaglyk moeilyk en tydroovend werd De krachten dezer beide staten zyn ongelyk Bolivia dat 1 303 000 vierkante kilometer groot iö en byna 3 millioen inwoners telt beschikt over zes infanterie drie cavalerie regimenten een veldartillorie en een bergartillerieregiment terwyl Pa aguay dat slechts 255 000 vierk K M groot is en 830 000 inwoners telt beschikt over vier infanterieregimeniien één cavalerieregiment en twee batterijen veldartilkrie Nu Bolivia de suvereiniteit eischt en Paraguay weigert dien eisch aan een scheidsgerecht voor te leggen zullen tenzjj Ame rikaaichr iBïrtgeWftn de wfipenen het ge schil moeten beslechten hTTitenlandmch nieuws vekeenigde staten Het proces tegen Jim Walker ie Albany ia bet onUi rzoek door den gouverneur villi den staat New York Fraklm f Roowvell tegen den burgemeester van NewYork Jim Walker gisteren voortgezet Inmiddels heelt de ft lvoaaat van Walker ven gerechtelijke uitspraak uitgelokt waardoor den gouverneur van éea Staat de bevdfj dbeid wordt ontzegd den burgemeester van NewYüik i p giond van de coacluaies viui het lapport viui den reclitei Seabuiy Uil aijn ambt te ontzetten zonder andeie instanties hieibij te raadplegen Vei waciit woidt dat gouverneur Hiooseveit tegen de uitspraak inzake zijn bevoegdlieden iu beroep ftal gaan POLEN Treinbotsing in WcBt Galicië Vele gewonden Uit Wai iaii wordt gceeind Op het stalion Kamionka Wielea in Westüalieie kwam giateren tengevolge van een verkeerden wisnelstand een binnenkomende pereonentiein in botsing met een ip het station staaiiden goederentrein 27 passagiers werden ernstig gewond het algemeen is alles kalm In de Kampen hebben zich nog eenige incidenten voorgedaan Er werd met steenen gegooid naar autobussen waarin zich arbeiders bevonden die van het werk terugkeerden lerwyl ook met jachtgeweren werd geschoten Ken arbeider werd vry ernstig gewond In Zuid Amerika blyft het altyd maar roerig Het Boliviaanfwhe gezantschap i Loïiden maakt bekend dat Bolivia de souvereiniteit eischt over het geheele Grt n Chaco gebied begrensd in het Oosten door de rivier de Paraguay en in het Zuiden door de Pilcomayo Deze aanspraak wordt volkenrechtelijk gemotiveerd door te wyzen op de oorsp onkelyk door de Spaaiuche kroon ten tyde der kolonisatie verleende privileges Gezien deze motiv ering weigert Paraguay dezen eisch van Bolivia aan een scheidagerecht voor te leggen Bolivia probeert z n grenzen uit te zetten tot de Paraguayri er zooalB hierb Viii aangegeven om daan oor een directe verbinding te krijgen met den Atiantiachtn Oceaan maar daarvoor gevoelt Paraguay niemendal Gran Chaoo is de uatuuriyke grensscheiding tusschen beide laudbu Het gebied dat dezen naam draagt en dat volgens sommigen het merkwaardigste deel van ZuidAmerika la strekt zich van de Argentynfiche Pampa s Noordwaarts uit over een groot gedeelte van Argentinië Bolivia en Paraguay Slechts weinige van de Audea ontspringende i riviertjes bereik jn de geweldige Parami ri vier ontstaan dflö de verbinding an Parana un 0 ügay daar ze onderweg verdrogen De bijna ateenloozen humusgrpnd van den Gran Chaco is met gras begroeid aan de ot vers echter met dichte en vruchtbare bosschon waarvan verschillende houtsoorten uitnemend geschikt zyn voor timmerhout Maar de streek levert ook katoen rubber thoc rogge tarwe haver mais en ryst zoomede aardappelen suikerriet aardnoten en tabak Maar de opbrengst van de oogsten is in groote mate afhankelijk van de arbeid ikrachten die van buiten af immigreeren hoofdzakelyk Italiaanache seizoenwerkers en door de grootgrondbezitters worden geëxploiteerd Het gebied is bovendien nog ijk aan metaalertsen zooals goud zilver en tin De oorspronkelyke bevolking bestaat u t Indianenstammen levende van de jacht die er ook geen been in zien de uitheema he kolonisten aan te vallen Vandaar dat Argentinië Bolivia en Paraguay tot beveiliging van hun grenzen talryke forten hebben gebouwd De dierenwereld is in den Gran Chacu ryk vertegenwoordigd en speciaal aan peisdieren is geen gebrek hazen jagoears poema s vossen wezels etc Vervolgeiitj is het land ryk aan groote kudden vee waarvan de snelle gancho s de bereden herders zyn De kudden bestaan uit runderen schapen FRANKRIJK Drie Frangche militaire vUegtuigeii gevallen Uit Parijs wordt gefieind iretrouw aan de gewoonte aangewezen door de terkftte fractie van het Huia Van dezen lesel Ifl indp de revolutie een enkele maal afi cweken ongeveer van Mei tot December 1924 was de toennuUige Dultsoh nationale afsevaaidigdc Wallrntf president van den Rijksdag Sindsdien heeft de twciaal dem v iaat Loebe deae moeilijke functie op zeer veidienstelijke wijze bekleed De beurt ie thans eigenlijk aan een nattonaal soeiaiist Het is nog onbekend wie de eandidaat van Hitler voor de functie za 1 zijn Tn den vorigen Rijksdag was dg nationaal socialist Stoelu pn der vice preeidenten Stoalir die tut Ie bezadigdste elementen zijner fractie behoort ia echter sinds maanden ernstijr ziek en heeft sindsdien ook geen rol van hoteekenis meer in de nationaal tociftliatische beweging gespeeld De Voftsistitie Zeitung verzekert overigens ook heden weder dat het kabinet Von Papen tot ontbmdmg van den Rijksdag zal overgaan zoodrn mooht blijken dat voor de verschillende te verwachten moties tot opheffing van de jongste noodverordenljig icn nii frderheid voorhanden nioctit ziju Niettegenstaande er verschillende Ministers met vacantie elders vertoeven heeft Minister president Renskin gisteren te Brussel een Ministerraad belegd ter bespreking van het rapport dat door dèn Mintster van Arbeid ia uitgebracht over de onc erhandelingen inzake de kolencontingenteLring die in Keulen met de Duitschers zyn gevoerd Naar verluidt hebben die onderhandelingen geen succes opgeleverd de Duitschers schynen niet bereid te zgn voorloopig tot herziening der bestaande invoerovereenkomsten over te gaan Echter zullen de onderhandelingen volgende week worden voortgezet De Ministerraad heeft geen besluiten genomen doch Dinsdag zullen de Ministersnogmaals byeenkomen speciaal met liet oog op de begrooting voor 1933 die door ingrijpende financieele maatregelen in evenwicht zal worden gebracht inzonderheiddoor vermindering der loonen en pensioenen de verhooging van de overdrarhtsbeiasting by den invoer en ook door eennieuwe leening Het algemeen bezuinigingsplan zal tegen het eind dezer maaml moeten klaar zyn en de Kamer zal dan in October worden byeengeroepen voor een speciale zitting o m in verband met de nieuveleening t Volgens mededeelingen van het ministerie van Binnenlandsche Zaken waren Woensdag in de Belgische kolenmynen in de provincie Henegouwen 845 stakers weer aan het werk gegaan en in Limburg 1792 Over De militaire iuditvaart in Frankrijk is wederom getroffen door eenige ernstige Dgelukken wonniooi 5 personen om hetleven zijn gekomen Zooals n edt4 werd gemald stortte gi tereii in de nabijheid van Chalon sur Marne een militair vliegtuig met 4 personen tengevolge van en umtordefüct omlaag Het toestel wei d geheel vernield Twee iiwttenden werden op slag gedood lei wijl de beid © anderen in hopeioozen toestand naar een militair lazai ft iiioeati n worden overgebraelit Gy renavond laat geraakte in de nabljlieidvan Marseille een bombardementaVliegtuig waai in zich 3 personen bevonden en dat aan de luehtnianoeuvres zou deelnemen in de tuclU in brand Het toeat i stortte omlaag en uit de resten konden nog slechts de verkO vlde lijken der drie inxittendeu worden geborgen Het derde ongeval geschiedde op het vliegterrein van Lyon waar een mUitoir vliegtuig bij het jitarlen over den kop sloeg en geheel werd vernield De piloot en de waarnemer werden zwaar gewond f m RUSLAND Mo kou wordt wereldstad Het krilgt een ondergroadacli n spoorweg Uit Moskou wordt aan de Engelsrhe bladen geseind dat op het oogenblik in het hart5e van de atad alflJnderdeël v f n groot plan voor een ondergromischen spoorweg die de verkeeramoeiiykheden van Moskou zal moeten verlichten het eerste ondergrondsche station wordt gebouwd Tegen het eind van het jaar hoopt men volgens Rottert ten hoofdtogenieur voor den bouw van den ondergrondschen spoorweg rcicds zeven myl tunnel te hebben gegraven Het net zal meer dap vyftig myi lang worden Tengevolge van de bij zondere gesteldheid van den bodem van Moskou hoofdzakelyk zand met veel water is geen der bestaande ondergrondsche atelses van tunnelbouw aanbevelenswaardig geacht Britsche Fransche en Duitsche deskundigen zyn geraadpleegd daar Moskou gebruik wensd te te miaken van het voordeel van de gezamelgke ervaring van de wereld voor het bouwen van zyn spoorweg De Fransche en Duitsche deskuDdigen zyn voor een tumiel vlak onder de oppervlakte de Britsche deskundigen houden zich nog steeds met het plan bezig terwyl sommigen hunner een combinatie van diepliggende spoorlynen en bovengrondsche spoorwegen hebben aangeraden Een derde gedeelte van de eerste lU zal in ieder geval worden gebouwd in overeenstemming met de te Londen toegepaste methode van diepliggende spoorwegen de hartstocht van haar ziel Zij had een hekel aan huishouden om d kwaliteit of de regelmaat der maaltijden bokoiiuuerde zij zich niet t minst Zij be at al de indolentie Vim eon artistiek temperament en ïij beklaagde Patrick van harte dat hij zon lang een gebonden leven had uioeten le de Haar scherts was echter altijd acht en nooit onvriendelijk en lij was ul eeii kind hij het genieteoi van een voudige dingen en van de verrsa ing bij onverwachte gebeurtenissen Zij had e®0 hekel aan het verloop van haar dag te voren nauwkeurig omschreven t © zien Indien het gel earde werd zij door den onwee r ta nbarpn wennch aangegrepen om het geiheele plan omver te werpen Ja zij deed het ook dikwijls en toch was het niet mogelijk iKKffi op baar to zijn Zij leefde in de wolken aanbad de mooie eonsondergangeo en Iiohtschakeeringen op zee en land en dt n geeat die in boeken huist en de liel in de muziek De dingen waarmede andere vrouwen haar dagen vulden bestonden voor haar niet en er werd reeds dikwijls onheilspellend met het hoofd geaohud in het kerspel al er gesproken werd over de vrouw van den predikant Zij stond echter boven eiitiek of beter gezegd zij waa er zich niet eens bewust van dat c werd ulfcïKoefend Zij hnd haar man lief en toonde hem dat op zoo beminnelijke wijze dat j er spoodiir in staagde de andere zijde van iijn karakter te ontwikkelen de vriendelijke menochelijke zijde Wordt vervolgd duurt zal ik er veel erger aan toe zijn djm die arme wilde heidenen waar de zendeling ons laatst van vertelde in den bidstond Nu wacht nog een week Ik hoop dat mevrouw Crewe de volgende week Zaterdag en Zondag hier komt Als j © eens met haar praatte dat zou jt goed doen is het niet Dat zou het antwoordde zij met vuur Maar het zal droevig voor haar zijn depastorie te zien Ik waarschuw u domineeFlemiing het zal droevig voor Iiaar zijn O ik denk dat zij het zal overleven Nu ga nu heen en laat mij aan mijn preekbeginnen Het is in elk geval wapenstilstand tot den volgenden Vrijdag als mevrouw Crewe komt In dien tusschen tijd Kill ik probeereo ot er wat aan te doen ia Hij ftprak deze woorden dapper en met een goed hart en een goede bedoeling uit maar zij maakten geen indruk i p Janet ffie zich eerbiedig terugtrok Haar meening omtrent do huishoudelijke eigensqhappen van den dominee was niet hoog gespannen in liaar sohatting was liij niets dan een groot kind Dat v hij werkelijk geweest maar mouw © verantwoordelijkheden hadden nieuwe eiaenschappen in Patrick Fleming gewekt waar ie voren niemand zelfs hij niet eenig vermoeden van had Het onderhoud met Jnnet had hem zoo opgewonden gemaakt dat hij niet aan zijn snhrijftafel kon blijven zitten ofschoon hij den volgenden dag tweemaal moe t preeken en zelfs voor één preek den tek st nog met had gevonden Hij bleef langzaam in zijn studeerkamer op en neer loopen en zonderling was het dat ijn gedachten telkens terugkeerden naar den dag toen het presbyterium bijeen wii geweest te Seadoon en hij het onderwcrj huwelijksgeluk met zijn beide collega s iind besproken Hij herinnerde zicli pieeies de woorden die de gezette Mncla iyen jebiuikt had en die welke de kleine Nai iiiiUi er aan toe had gevoegd Een man trouwt voor zijn eigen plezier eij moet de gevolgen er viin dragen had Naismith gezegd Maar indien hij gelukkig is wat doet het er dan toe Dat is wat wij ten slotte allemaal verlangen Deze uitingen bevatten tot op zekere ho gte waarheid maar ze singen niet ver sjenoeg Zelfs vói het einde van het eerste halt jaAr van zijn huwelijksleven had Patrick Fleming ontdekt dat er veel dingen zijn die veel bijdragen tot al zijn ze niet tieslwt noodzakelijk voor het huiselijk geluk Kn m de jwiRtorie van Rochallan ontbraken veel van deze elementen F lith die een verrukkelijk vrouwtje was om mee te leven was zeer ongeregeld in haar gewoonten Zij deed de dingen of ze liet ze ongedaan preeies zoools het haar op dat oi enhlik het best uitkwam en zij loiohte hartelijk om het ernstige gewcht daf baar man bij de kleine wederwaardigheden van het leven kon zetten De diiyten die AÜBon hfl i gekoesterd de kleine pliciilen die zij haast met religieuze toewijding vervuld had waardoor zij er in geslaagd was t pn bijna volmaakt tehuis te vormen vielen geheel buiten bet kader van Edith s bemoeiingen Het koesteren van een eigen ik de bphoette aan en de eisch tot volkomen vrijheM die het individu had waren vermengd Het is geen kwestie van loon domineeFleming en het verbaast mij dat u datzegt Maar ik kon mijn werk niet doen Booals ik het graag doe Ik ben gewoonvaste dagen voor alles te hebben en daneenigen regel en orde in het huis te zien Mevrouw denkt dat elke dag goed ia voorhet doen van een kamer en dat met de wasoh ev mgoed op een Zaterdagmorgen be gonnen kan worden als op een anderen Ende helft van den tijd weet ik niet wat zijzegt en dan doe ik dingen die zij mij niethee ft opgedragen of ik Iaat ze ongedaan Ik heb gewerkt tot ik nu vel over been benen ik kan in mijn bed niet slapen van hetlobl en dat ik doe Neen zed zij vastbeöloten de Schotten kunnen de Engelachen niet dienen en ee n Engelsche mevrouw moest Engelsohe dienstboden hebben dat is dovolle waarheid ik zeg het u ofschoon ik als u er mij nief toe gedwongen hadt nietzoo openhartig zou hebben gesproken Tk ben biy dat je het gedaan heibt Janet nu weet ik precies hoe ik er voorsta zei de predikant lachend Je bezwarenlijken mij natuurlijk in het geheel niet onoverkomelijk Beloof mij in elk geval dat jeons nog een kona geeft Ik heb Ui al de vier maanden kansengegeven en ifc ben er geen greintje niee pgeschoten En waarlijk ik ben mooi op wegmijn goeie humeur heclemaal kwijt ie raken Tk schudde het meisje laatst doormekaar omdat zij het vuil ondep de mattenvan de trap stopte en toen had Ik er 3 o ti spijt van dat ik er om gehuild heb Dat i geen manier van leven en als dat nog lang vj