Goudsche Courant, zaterdag 20 augustus 1932

IRÜILBÜREAÜ voor bons en plaatjes Verzonden aan A F te Gouda 44 bnnenkastbons J Rte Gouda 30 Klaverbladplaatjes Mevr van iB te Gouda 4 linnenkasthons H L V B te Gouda 133 en 20 Lever s bons G de B te Gouda 16 X ever s bons Bep de M te Gouda 4 Lever s bons K F te Veenendaal 66 Droste s bons en platen j V H te Gouda 14 Dobbelman s platen A B te Boskoop Ö Lever s bona E J V A te Gouda 37 Droste s bonsen 3 platen H B te Gouda 7 Leupen s platen G de B te Gouda 21 Lever s bons J V H te Gouda 92 Donszelmann s bons F B te Gouda 49 Cactussen bons Nel B te Gouda 66 Cactussen bons G V te Gouda 40 Linnenkasthons A de J te Gouda 16 Cactussen bons Van B te Gouda 3 linnenkast bons A H V d L te Gouda 66 Cactussenbons fcii S Hagzegels B D V M te Boskoop 142 Cactussenbons G C V Z te Gouda 20 Cactussen bons F J B te Gouda 2 hnnenkast bons C V V te Gouda 27 Cactussen bons M de K te Gouda 60 Cactussen bons Van B te Gouda 48 linnenkast bons Itfevr F B te Gouda 18 Cactussen bons B V te Gouda 22 Cactussen bons H O te Gouda 53 Cactussen bons M E R te Gouda 17 Cactussen bons J P te Gouderak 28 Cactussen bons Nel B te Gouda 37 Cactussen bons W P F te Gouda 25 hnnenkast bons V d E te Gouda 28 Donszelmann s bons C N B te Gouda 40 Hagzegels M V H te Gouda 18 tDonszelman s bons A den B te Gouda 68 Hagzegels E J K te s Graveland 19 Molenbons A C te Gouda 84 linnenkast bons L V te A dam 9 Hagzegels A G te Gouda 40 Van Nelle s bona G C V Z te Gouda 10 Van Nelle s bona en 11 HlUe s bons A V R D te Gouda 9 Hoe heet die vogel plaatjes A den B te Gouda 79 Hagzegels L B te Gouda 116 Hagzegels Zaterdag 10 September as eerstvolgende ruilrubriek HET RUILBUBEAU 16 Ten overstaan van F A MtM EMA Notaris te Woerden zal op DINSDAG 30 AUGUSTUS 19 12 des voorm 11 uur in het ZuJdHollandsch Koffiehuis te Bodegraven PUBLIEK WORDEN VERKOCHT Boywlirreioeo gelegen aan de GOUDSCHE VAART tegenover de Goudsche Straatweg in de gem Bodegraven In 27 Perceelen en Combinatie Aanvaarding dadelyk by de betaling welke uiterlijk moet plaats hebben 1 October 1932 TIJDENS DE Verbouwing RUIMEN WIJ DE LAATSTE OAMES en KINDERARTIKELEN OP TEGEN SPOTPRIJZEN IN PAND MARKT 19 VANILLE IJS t BEERTJE o nt p p porti Wljdstp 7 Gouda RADIO TELEOBAFISCH WBBBtBBICBI 20 Augustus Hoogste t d 760 6 t Weenen Laagste stand 7611 t Andeneee Veiwaclilme Zwakke tot matige vmi nipest uit oostelijke richtingen aanvankelijk helder tot licht bewolkt droog we b tioudens kans op onweer Nog warm ANTON CQOPS DROGIST WUOSTRAAT 31 Mi Eau da Cologne 4711 Eau de Cologne Boldoot Eau de Colofne Dralle anz Haiaa s tomaten o rk p r Door de groote aanroeren n de J delde vraag ware gisteren aan de Wrat landsche veilingen groote partijen tomat onverkoopbaar Aan een van de groots veilingen gingen 60 000 kg tomaten onverkoopbaar door het mUn toestel hen waan zil moeeten wordtn Teioi tJ d Slap loo h id tengevol van de zomerwannte overwint men spoedig door het gebruik van een paar liynhardt s ZenawtaUetten Buisje 76 et wij nu en dan plotseling een voiksdean kunnen herkennen dan luistert iedereen gespannen en overal in huis en op de straten neuriet en fluit men met de klokken meel Jllïl Ik denk dat de beiaard voor het laatste zich t b ste leent Maar ik ben slechts leekt j 1 Nog slechts een laatsten raad aan ome Qoudsche aan onze Hollandsche mannen kleedt U niet naar de warmte Houdt jas en vest stijf aan t lijf geklemd begeef U op kantoor of straat niet gelijk al onze naburen aan den arbeid zonder Uw colbert Uw hooge boord en stropdas stroop Uw mouwen nooit op denk om t Hollandsche fatsoen Ontkleedt U niet tot op het overhemd want waarlijk en waarachtig t zou Uw dood zijnl fACOBUS KOPERWIEK OverpUatsing Met Ingang van 2 Aug ia de telefolste A J van Haaren overgeplaatst van Utrecht naar Gouda Kindje te water Gisterenmorgen 11 uur is het S jarig dochtertje Marietje P wonende Willem Tombergstraat spelenderw s in het water van de Karnemelksloot gevallen hetgeen werd opgemerkt door den 16 jarige H Fr de R wonende 4e Kade die gekleed te water sprotig en het kind dat reeds zinkende was wist te radden Met deze warme da n moet U met vergaten om bü iZandvoort in de W dstraat £ au de Cologne te halen Ze ia f n V Schouwburg Bioacoop Jijtj wordt raijn vrouw In dese film bewijat Kalph Arthur Roberta weer eens te behooren tot DuiiBchlands beate klucht peletrs Z n onbeholpen manier van doen en z a achichtigheden aijn origineel En ondanks het feit dat z n rol alie behalve aympatihiek is weet fiij toch onze sympathie te verwerven Hijt lö getrouwd met le bevailige blonde Camille Horu die hij eohter schandelijk verwaarloost Op den eeraten verjaardag van hun huwelijk Iaat hij haar den heelen avcoid alleen aan een bartafellje zitten terwijl hij zich dolamuseert met de talrijke barbloemm die hem de vijftiger baby noemen Wiily FrltBch traciht van de omstandigheden gebruik te maken door in troebel water t Tiaachen Op een buitengewoon brutale ma nier maakt hij Camille het hof die echter voorloopig Diet erg toeschietelijk ia WUly FiHach weet echter meesterlijk de Bitutóie naar ziln hand te netteti Als tnee andere altisten ten tooneele verschijnen n 1 Else Klater en Anton Pointer hoberts interesseatt zich bijzonder voor de oerate terwijl ha T vriend Pointer Roberts bneven van Klaa tracht om te zetten in klinkende munt t Spijt one te moeten zeggen dat speciaal deze gedeelten van de film ietwat grot worden verteld Dit had o i anders gekund waardoor t geheel zeer zou hebben gewonnen Wat WiUy Fntsch echter betreft hij slaagt erin zich voor Pointer uit te geven en EGO Robert de betrekking van prlvé eoretaris af te dwingen Hierdoor echt r varspeelt hij zijn CamiUe aan WiUy en kan hii zeJf verder zijn vermaak bij de barbloemen eoeken In deze door Carl Boes © ge regisseerden film la Robert de man waar alles om draait Ulj maar dan ook hij alleen ma kt deze film tot een la heuceea Overigens zijn ook de kleinere roUeo goed bezet Het gegevens wordt gedraaid m het vareischte tempo met aardige melodieën champagnefleaaohen tango s strandpyama s en wat dies meer zij Burgeritike Stand GEiBORENt 17 Aug Johan z v J van Maurik en J C M de Koning Dr LeüdsBtraat 5 Arie z v J A Smitskanip en C M Hammer Heerenatraat 47 18 Aug George Lodew jk z v 6 L Hammer en J H Toen 4e Kade 12 ONDERTROUWD 18 Aug P H Swanenburg en L Loendersloot D van As tn M H Boer 19 Aug H B Pilaar en T Gaarlandt OVERLEDEN Geen Geneeakundlge dienat op Zondag Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur vervoege men zich b afweaigheid van den huisarts by d doktoren Dr van Elk Kattensingel en Dt Meeter Ftuweeleneuiigel Apotheken De apotheek van den heer E Grendel L Tiendfeweg is tot en met 26 Augustus benevens den daarop volgenden nacht geopend na 6 uur des avonds des nachts echt r alleen voor recepten UIT DEN OMTREK BfiRKENWOUDE Prijzen behaald Op het concours te s Gravenzande behaalde hot Fanfarekorps J H T S G Donderdag j l een 2e prü s met 296 punten in de Ie Afdeeling en de Zangvereeniging Vriendschap een 2e prtja met 263 punten in de Afd Uitmuntendh BOSKOOP Geiaeenteraad De G neenteraad heeft een bedrag van ƒ 22711 uitgetrokken voor steunverleenlng I aan werkloozen In totaal Is thans voor dit doel een bedrag van ƒ 60690 beschikbaar ge0fU Do koait n van ateimvarUaning bedragen SCHOOLBOEKEN EN VOOR H B S GYMNASIUM TEEKENBEHOEFTEN CAHIERS goeiliiiiil ïii iofli KLEIWEG 39 op het oogenblik ongeveer ƒ 1000 per week Vastgesteld werd een ambtenaren en werkliedenreglement alsmede een verordening regelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwachters Orerplaataing Met ingang van 1 Sept a B wordt de heer W P E van Berdegom directeur van het post en telegraafkantoor alhier overgeplaatst naar het postkantoor te sGraven hage WADDINXVEEN fieroep ontvangen De predikant der Ned Herv Gemeente alhier Ds P de Looze heeft een beroep ontvangen naar de Ned Herv Gemeente te Nieuw Lekkerland Gevonden Bij de politie is ala gevonden dedeponeerd een rijwiel ilNNENLAND i j t angst tip het Loo Gisteren werden door H M de KoningJi ten paleize Het Loo ontvangen H Ms gezant te Farijri jhr Loudon en mevr Loudon H Mp gezant te Brussel jlir van Nispen tot Bevenaer en mevr van Nispen tot Sevenaer H Ms gekant te Rome mr Patijn en mevr Patgn H Ms gezant ie Weenen baron Michiels van Verduynen en H Ma gezant te Boekarest Ridder van Kappard Conferentie met werkgevera en werknemers uit het bouwbedrijf Onder voorzitterschap van dr K J Fredenks secretarisgeneraal van het departement van binnenlandsche zaken is gisteren een bespreking gehouden met de organisaties van werkgevers en werknemers over aapgelegenheden het bouwbedryf betreffeiute De voorzitter deelde mede nadat de ver tegenwoordigers van beide groepen enkele wnsohMi hadden geuit dat de mimster van binnenlandsche zaken het zeer op prys zou stellen als men thans tot een afdoende oplossing zou kunnen komen De v genwoordigerH der orgamsatles verltlaarden dat ay in bereid waren de collectieve arbeidsovereenkomst op het punt van de Iponregeling te verlagen indien de regeering bereid ia a de werkgelegenheid m het bouwbedryf te vergrooten b de werkloozenkassen van de bouwvakarbeider organisaties extra hulp te verleenen c de bouwvakarbeiders in de rijkssteunregeling op te nemen Namena de regeenng is medegedeeld dat de regeering aan de geuite wenschen wil voldoen mits een verlaging van de loonen tot stand komt Na deze Verklaring van regeenngswege hebben do werkgevers en werknemers eerst afzonderlijk vergaderd en daarna heeft de regeerii sdelegatie met elk der groepen de zaak verder laesproken waarop is komen vast te staan dat de partyen zoo spoedig mogelijk de r eenng schriftelyk zullen mededeeien tot welke wüsuging In de loonen ZKJ bereid zün NJt Crt Neder expeditie naar IJsland De Nederlandaohe meteoroloog di H G Jannegieter is latereu naar aan de Tel uit Oslo wordt gemeld vergezeld van twee Nederlandse he vt egers en een mecaniicien meti twee vUegmachmes van Bergen vertrokken om op IJsland gedurende het Pooljaar waainemingen te doen Hun plan is om onmiddellijk na aankomst Ie Bekyjavik liet werk te beginnen en dagelijks een ol twee vluchten te maken Notaria G Vlug t In den ouderdom van 62 jaar is te Rotterdam overleden notaris G Vlug Den lOen Nov 1869 is de heer Vlug te Schiedam geboren In 1893 werd hy candidaat notaria In 1905 werd hy notaris en associeerde ich met zyn collega Hoofd by wien hy als candidaat notaris in dienst waa geweest De heer Vlug is in 1929 eerelid gewonden van de Broederschap van notarissen Van 1913 tot 1916 en van 1923 tot einde 1924 is hü lid van den Gemeenteraad van Kotterdam geweest als lid van de Vryzinnig Democratische Party Van verscheidene cultureele instellingen is de heer Vlug bestuurslid geweest evenals comnjissaris van verschillende ondernemingen De overledene was officier in de Orde van Oranje Naesau Roermond 700 jaar stad Voor de viering van het feit dat Roer mond 700 jaar geleden stadsrechten lireeg ZIJD alle straten in een feestkleed gestoken Het raaclliuis op dg Markt dat een prachtige versiering krijgt wordt door eJeclrlache lampjQB geillumioeerd In de boomen op den Üodawecrderimgel zijn duizenden gekleurde bloemen gehangen welke hij avond donr schijnwerpers m tulpvorm zullen worden verlictit Ue juhileumfeesten zijn gisteravond even voor Ee eii uur ingezet met het luiden van atle klokken Om half negen werd een taptoe gehouden waarna de Roermondsctia teèstvlag op de Markt gehesohen werd Met de Vacantie naar Bb KIbIbb Belywe D croote HIttt Het geheeie vastftlaiid geniet deze week van een overdadige warmte een hittegolf zoouls in jaren met is vouigekomen In Londen en Berlijn kwamen gisteren temperaturen voor van 137 laihrenlieit in de zon en 94 graden in de schaduw Maar de tempeiaturen in ons land zijn daar niet beneden gebleven Het was gisteren wel de waimste dag In An sterdam was gisteren de temperatuur te 3 15 ook 91 graden in de schaduw De thei mometer op on e bureau aan de Maikt wees hier tusschen hall vier en vier een temperatuur aan van niet minder dun 97 graden wat nog nimmer Is voorgekomen Vanmorgen 9 uur beginnen we met een temperatuur van 64 graden Een V D bericht meldt Bij een hitte van meer dan 55 graden Celsius heeft Londen heden een record bereikt edert 100 jaar en sedert den aanvang der ffici ele nieteoroJosische waarnemingen in het algemeen Slechts m 19U 1881 en 1861 i de thermometer tot ongeveer 35 graden gestegen Alle zweminriphtingan waren overvol zoodit de badera zich nauwelijks in het watei konden voortbewegen FUea van zwemlipfhel ber werden gevormd die soms wel pen UU moesten wachten tot zij aan de beui kwanien Uaac de temperatuur ook d i nachts niet beneden de 21 graden C kwam wenhn m verschillende Engefsche hndplaatften maneaojhijnbaden genomen w larvoor veel helang8t eilinË bestond van dezijde der ttaders Nog vult te vermelden dat voor de eerste maal m de gesrtiiedenia van de Bank of fcingeland de m niet offideele zaken werkende bedienden tn hemdemouwen mochten weih Dan moet hel wel heel warm gewppst zijn Voldoende water bü de overdadige hitte iWij hebben bij de Goiidsthe Waterleiding Mij hedenmorgen geïnformeerd of hier Tooafs elders een tekort aan water is voorgekomen hij het tterk toegekomen verbruik In deze dagen Men lipeft on medegedeeld dat steeds overvloedig water bepohikhaar is geweest en klachten met wji vernomen Slachtoffers van de hitte Te e Giavenhage zijn eenlge personen in den loop van den é g van gisteren het slachtoffer geworden van de buitengewone hitte t i bejaarde man werd op de brug bij Ie HLorengracht onwel en zakte in elkaar Toen de gen eskun ge dienst ter plaatse kwam bippk hij reeflt te Mjn overleden Het lijk L 1 naar het ziekenhuis gebracht Voorts kreeg de gepee undige dienst nog een aantiil pndere gevallen te behandelen van minde ernstigen aard Op de Beeklaan moett een juffiouw uit Voorburg mt een autobus worden gehaald waar aij in zwijm wn gevallen Zij werd naar het K K ziekenhuis gebracht Voorts werd nog een 9 jnrip jongetje op straat door de warmte hevanyen Het kind is door den geneeskundigen dienst naar ijn huis gebricht Door een mneateek getroffen Gistei middag i de daglooner J 8 In den Haarlemmermeprpolder bij het verrichten van Zijn werk zaan heden door een zonnesteek getroffen Ue man is naar een ziekenhuis gebracUit GEMENGDB BËRIÖHTBNi Autobus met pont in het zijkanaal onder Halfweg gezonken Geoi slachtoffers Giterenavond ia in het zijkanaal F tuasrehen den Houtrakpolder en den Grootea TJpolder een groot 4 tons autobus die van tJ muiden op weg was naar Amersfoort met de pont waardoor zij zou worden overgezet gezonken op ongeveer een dertig meter j uit den wal Ue zich op de pont bevindende personen zoomede de pontwachter J Korstanje uit Halfweg en eenige personen die zich l uiten de bus bevonden geraa ten ev eens te water Een deel wist zwemmende den kant te bereiken terwijl de overigen met de sloep waarmede personen worden overgezet gered werden zoodat dit ongeluk ciezien de omktiandi heden nog goed IS nfgeloopen Nn in de buurt van droge lileeren voorzien te 7ijn konden de weinige paasagiers van de bus met ewi anderen wagen van dan Zelfden dienst die inmiddels wae ontbo f n huiswaarta keeren Ue bus ligt met de gezonken pont in het vaarwater van zijkanaal F Alleen de kap van de bus stepkt nog lioven water ui boodat gemi dïkelijk vatt op te maken dat daar ter plaatee slechta drie en een halve meter water staat Hot verkeer van Amsterdam naar IJmulde i lungs den Zuidelijken oever van het Noord eekanaal Ts door dit Migeval vOor auto s gestremd Auto s van Amsterdam kunnen alleen over Halfwegden Houtrakpcider bereüUK Gi teren is men den geheeden dag bezig gewe t t om te pogen den autobus die met de veeipont in het Zijkanaal F bij den IJpoIder IS gezonken op den wal te brengen Men IS Pr in geslaagd de pNHit die gedeeltelijk onder water ligt tegen den kant tt trekken doch het bleek voorloopig nog onmogpink den autobus te bergen zelfs niet nadat eenige zware houten battings waren uitgelegd Getracht wordt thans den autobus met behulp van een takel op den kant te brengen Ook het lichten van de pont waarvan een van de neerlaatkl pen bij het ongeluk verloren ia gegaan zal nog enigen tijd m beslag n n n RADIO NIEUWS Programma voor heden Huiden KRO 1216 145 Luuwliooncert door Sextet o I v l iet Luatenhouwer 2ÜO ii30 Gramofoonmuziek 2 30 4 00 Kinderuurtje verzorgd door mevr Sophie Niouwenliuis Van der Rijat en mevr Corrio Marres Van der Ven 4XX 6ÜÜ Uoneart 500 5 IS Öportpiaatje door S P J Bor ten 515 600 Concert 6 0l 6 20 Gramofoonmuziek 6 20 5 40 Journalistiek weekoverzittht dooi Paul de Waart 6 40 710 Gramofouniiiuziek 7 10 7 30 Chineefiohe Volksverhalen en Legenden door Pater A Popeiier 7 45 800 Het probleem der jongere vverkeloozen door Rector J Th van Galen 8 00 1100 Zuterdagavondprogram nta in ni v A A van der Wal declamatie J Janssens in zijn repertoire Begeleiding door Fred Bodhart Het Salon Orkest o 1 V Maiinus van t Woud 11 0 12 Oq Gramofoonmuziek Hilvereum V A H A 1201 Septet o I V Tp Eyl afgewisseld door gramofoon muziek 215 Coöperatie kwartiertje Spreker H de la Bella ündeiwerp Het groote voorop 2 30 Kohrammelkwintet o 1 v Willem Drukker 3 00 A rbeiderssportbond Spreker M Bom 3 15 Schrammelkwintet 4 00 Revolutie aN Wereldwet door R de Jong 4 20 Rchrammelkwintet 5 00 Friesoh uurtje voor kinderen met m v Omke Jan en Jelle I Troelstra 6 00 Orkest o 1 v Harry Wig I gelaar 6 30 R D A P kwartiertje Overzicht van de afgeloopen week door J Ondegeest 6 45 Orkest 7 15 Toespraak door A de Vries voorzitter der V A R A 7 Sq Uitzending van den Begroetingsavond ter gelegenheid van de Intermtionale Vredesdemonstratie te Maaatncht 9 15 Varia en Voetbalmededeelingeo Gramofoonmuziek 9 35 Uitzending vanuit Maastricht 130 Orkest o 1 v Harry Wiggelaar 1100 Perdbenchten van Vaa Diah 1110 Orkest 1145 GraniofOonmuziek Zondag 21 Augustus 1932 H 11 V e r li u ni V A R A Gymnastiekles 8 4o Toespraak v d Arb E perantisten 900 Postduiven en voetbalnieuws 905 Tuinbouwhal f uurtje S S Lantlhga 9 30 Toespraak door G J Zwertbroek 1000 V P K O Kerkdienst uit de Remonstr Qen ecnt te Utrecht 12 00 Tijdsein 12 01 12 15 Gramofoonmuziek 1216 2 00 Het A V R O Klem Orkest o 1 v Willem Knikkei 2 00 2 30 Boekenhalfuur Anna van GoRhKaulhaeJi over Een oud boek van menschen en dieren 2 30 3 Oq Piano recital dooi Gerard Hengeveld 3 00 4 30 Aan luiting met het Kurhaus te Schevenuigen Het Residentieorkest o 1 v Nico Treep Soliste Hélène Cels sopraan 4 30 5 00 Gramofoonmuziek 5 00 VARA Arb Muziekvpreen Kunst naar Kracht o 1 v Ur W Urebel en Oem Arb Zangvereen He Volkflstem o 1 v P H Janssen 6 00 VARA orkest o v H Wiggelaar 6 46 Literair halfuurtje A M de Tbng 7 IS V A R A orkest vervolg flOO Tijdsein 801 810 Nieuwsen sportberichten van Vaa Dias 8 10 9 16 Kovacs Lajos en zijn orkest Hefreinzang Bob Scholte M m v The Rhythm Brothers 9 16 9 46 Felix Timmermans draagt voor a Bond de plaats van portier b Ue Heiligende Kraai 9 45 II 30 Het Omroep Orkest o v Nico Treepm m V Grethe Weijnechenk Hogenbirk zang en de 3 Bruder Nehring xylophoon 11301200 Gramofoonmuziek 1200 Sluiting Huizen 830 NCRV Morgenwijding m m V Kinderkoor 9 30 KRO Gramofoonplaten 10 OU Hoogmis uit Zeist 1130 Gramofoooplaten 12 00 Hextetconoert 145 l ezing 2 10 Causerie 2 30 Orkestconcert m m V solisten 4 30 Zipkenhalfuur 5 00 N C H V Kerkdienst uif e Groote Kerk te Maassluis Hierna Gewijde muziek 7 46 KRO Causerie 810 Gramofoonplaten 8 50 Militair concert uit Heilsberg 9 60 Operette Bruderlein fein van Leo Fall 10 40 Epiloog Veilige en Eeonomiseht belefliait van Uw Kas Spaargelden I Spaarbank 3 24 GEMEENTE jGiro StortlaKt 2 S2 en Ophaaldlensl rente van da tot dait OOUWE 2 GOUDA LUCHTVAART Time Table K N I LJtf De door de K N I L M uitgegeven reisgids voor vliegtochten in Indie doet zien op welk een correcte wüze deze luchtvaartdienst in de tropen ia georganiseerd met het oog op het toerisme In het fraaie met talrüke illustraties en kaartjes van mooie plekjes uit Indië versftyde gidsje wordt medegedeeld dat in 193 door deze Indische luchtiynen niet minder dan 18 000 passagiers zyn vervoerd Dat bewyst hoezeer dit snelle vervoermiddel in het land der groote afstanden wordt gewaardeerd Alle Inlichtingen worden door de K L M kantoren hier te lande verstrekt De oceaanvlucht van Mirfllson Te HaUfax aangekomen De Engelsohe vheger Moltison heeft gisterenmiddag zün oceaanvlucht Dublin New York volbracht en te Halifax Nieuw Schotlfuid aangekomen Hü is te 11 45 pi tijd gisterenmorgen te Pemifield Ridge in Nieuw Brunswyk geland Pennfield Bridge ligt op ongeveer 55 mijl afstand van St jQhn HolUson s eerste werk na landing was zijn vrouw Amy Johnson op de hoogte te stellen van é n geslaagden tocht Daarna ging hü te St John ligt Over den tocht Dublin Halifax John een korte rust nemen De volgende etappe ie nu New York dat op 600 miil afstand van St John ligt Over den todit Dublin Halifax 2S00 mlJl heeft hy 24 uur 10 minuten gedaan Tan GroMu De Duitsche oceoanvlieger von Gronau is te Prince Rupert Canada aancekoman ONTVANGEN de nieuwste PARKER VULPENHOUDER in cUT rse klenren slechts ƒ 9 Boekhandel J DE VEN 8 WIJDSTRAAT 4 PoütTluchten op Indië Het retourvUegtuig de Duif Smirnoff vloog gisteren van Athene naar Boedapest en wordt heden omstreeks het middaguur op Schiphol verwacht Raadsels voor de Jeugd Oplosaingen van de raadaela van vorige week MadeUefje Peer Tang Papier 6 Nachtegaal De pru s viel ten deel aan HANS OSKAM Turfmarkt 116 Gouda Nieuwe raadaela Als men van een viervoetig dier denstaart verandert wordt het een kleur Verandert men tevens zUn kop danwordt het een viach Hoe kan dat Myn eerste is een getal myn tweede enderde vormen samen hoogten en myn geheel noemt een dorp in de provincie Utrecht k Heb twee ooren Kan niet hooren Toch doe ik getrouw mUn plichtl Op t fommsje In elk huisje Zoekt men my vergeefs niet licht 4 Welke twee rozenaoorten hebben geen doornen 6 Op de beide kruisjeaHJnen komt een plaats in Nederland X X X X Xxxxxxxxx X X X X Ie ry een medeklinker 2e r j niet thuis 3e ry worden geleerd 4e ry zyn van yzer öe ry de gevraagde plaats 6e ry geven licht 7e rU gebruiksvoorwerp waar we wat m doen 8e rij een soort bloemenvaas 9e rtj een medeklinker 6 Wat maak je hieruit door omzetting van letters haal s i d We zien ze op t oogenblik overal Oplossingen inzenden aan de redactie van de Go dsche Courant Markt 31 Gouda PREDIKBEURTEN GOUDA Zondag 21 Augiutiu Kem Kerk 10 u v m Ds H Cramer St Janskerk 10 u v m Ds H Schroten te Sluipw k KAinc Kerk Peperstraat Geul diens Luthersche Kerk 10 u v m L Bodaan oud zen eling te Rotterdam Geref Kerk Turfmarkt 10 u v m en 5H u n m Ds J P C ten Brink üeref Gemeente Turfmarkt 10 u v m eo u n m Ds A Verhagen te Middelburg Maandag 22 Aug 7 A a Ds K Kok te Veenendaal Chr Geref Gemeente Gouwe 130 10 u V m en 6 u n m Ds J B G Oroes Ver Calvtin Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u v m Geen dienst 6V u n m Ds K J de Jong te Amersfoort BERKENWOUDE Ned Herv Kerk 2 u n m Ds Ewoldt te Bergambacht BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Da Joh steehouwer te Alphen 6 u n m De heer A iDekker g o te Oudshoorn Rem Kerk 10 u v m Prof Dr B D Eerd mans te Leiden GOmxEBAK Ned Herv Kerk 10 u v m en 6 u n m De heer A de Vries te Lunteren HAASTRECHT Ned Herv Kerk lOMi u v m Da W de Voogd V d Straaten Geref Kerk 1OT4 u v m en 714 u n ra Ds J F W Erdman MOOBDBECHT Ned Herv rk M A u v m De heer W v d Ven cand t d H D i v i Dl 1 J 1 u v m en lH STOLWIJK 1 Ned Herv Kerk lO A u v i Ds J Kanis Evangelisatiegebouw 10 MAHKTBEHICHTKN u n m Ds Ewoldt te Bergambacht 2e Modiste gevraagd of vergevorderd Leerling Hoeden GEZ V DANTZIG Hoogstraat 9 11 MEN LlZË DE AANKONDIGING AAN ONS ETALAGERAAM Zoo er te Gouda animo Is voor een abonnement op een RADIO INSTALLATIE è f 1 met LUIDSPREKER è f 1 20 per week men melde zich bij oni waarna wij bij voldoende deelname de oprichtini van da QOUDSCHK RADIOarPARATBN eiNTIIALB CQ R O zullen overwegen GOUOSCHE RADIO INDUSTRIE a DE RAADT Gouwe 17 GOUDA Tel 2556 m GEVRAAGD een flinke Dienstbode tegen 5 September 8 Adres VERHOEF Hoogstraat 23 Mevr V ELK Kattensingel 79 VRAAGT tegen 1 Sept Dienstbode XRENA 16 31 Au94iatu Alfredo Blpsjf Orchestra H l MOM nm LaitdM W3a I KeeaPriüïTI voor heele da n 10 I Marcol Baryr TYPISTK GEVRAAGD Kennis van de beginselen der moderne talen vereisciit Brieven onder No 3227 Bureau Goudsche Courant Markt 31 10 Bejaard echtpaar te Voorburg zoekt een Huishoudster nl m 50 jaar Chr beginselen Voorloo iere aanmelding Bleekerssingel IS Gouda 8 s 4 Kemmys Bovendten S attracties Dag t 2 l aso ZoMlag 2 lt e 8 30 SPORT CN WEDSTRIJDEN VOETBAL De G V B 4cheidsrechters zijn niet tevreden 25 C 1 50 IbcI tel De Jaarlyksche Algemeene Vergadering van den G V B welke op 81 Juli j l ia gehouden heeft regelingen vastgesteld voor de vergoeding van scheidsrechters die buiten de plaats hunner mwoning m functie z n Juffrouw op leeftud zoekt plaatsing by degeUik heer voor de huishouding niet geh onbem Brieven onder No 3226 Bureau Goudsche Courant Markt 31 8 Die vergoeding bestaat in werkelijk gemaakte reiskosten tenzy op abonnement wordt gereisd eh voorts verterihÈskosten tot een be drag van ƒ 0 50 Bovendien wordt aan hen die langer dan 4 uup buiten de plaats hunner inwoning moeten vertoeven een maximumbedrag van f 1 50 uitgekeerd voor lunch of tiiner Voor reizen per rywiel wordt indien noodig 5 cent per K M vergoed TE KOOP AANGEBODEN een prima GASFORNUIS merk Junker Ruh in prima staat Te bevragen RIDDER v CATS WEG 65 10 Met deze regeling zyn de scheidsrechters niet tevreden Daarom hebben zü een vergadering belegd op Zondag 21 dezer te 10 uur in 3et Schaakbord teneinde hun houding tegenover deze regeling te bepalen Dr RUPS il tot en met 11 SEPTEMBER AFWEZIG P DE BOER Jr Arts AFWEZIG ym 20 AUGUSTUS t m 15 SEPT ABVEBTENTIEN VERGUNNING TE KOOP GEVRAAGD Brieven met opgave van nrijs onder No 3220 Bur Goudsche Courant Markt 31 10 STOOMEN VAN DAMES HEEHEN en KINDER ct KLEEDING DE PELIKAAN GOUDA Stoomertj en Venrerjj vanaf 1901 10 TELEFOON l0 6 Praktijk hervat Or L A V d NAGEL Prima Essence s ET NU voor LIMONADE IJS en PUDDING per flacon 25 CENT met recept J C lANGERAAR VAN Gedipl Drogist Burg Martenssingel Telef 2839 ONZE OROOTB VOORRAAD Monsters en Restanten Gootsteenen ruimen wij gedurende 14 dagen met SB kerling op JOH C VAN WINGERDEN BLEBKERSSINGEL 13 GOUDA TELEF 3275 SCHOOLTASSCHEN SCHOOLETUIS VERKERK s LEDERWAREN KLEIWEGSTRAAT 6 8 TELEFOON 2166 DANS INSTITUUT H J MUL BOVENZAAL HARMONIE MARK T 39 GOUDA PROGRAMMA voor hot aalzoon 1032 33 Quick St Eng Wak Tango Engelsche en Fransche New Blues SlowKoxtrot en Paso Doble met de nieuwate vanaties Seizoendansen zijn dtt jaar Tap Trot Charleston Step en La Biguine Aanvang der lessen Zondag 4 September Inlichtingen en prospectus veikr igbaar aan het privé adres KORTE TIÉNÖEWEG 4 Telefoon 3251 JMREiliNIE GOUDA OOSTMAVEN 17 TELEF 2027 HET GEZELLIGSTE BIOSCOOP THEATER WIJ GAAN VOORT MKT ONZE SUCCES FrUMS Vanaf VRIJDAG 19 tot en met MAANDAG 22 AUGUSTUS LET WEL SLECHTS 4 DAGEN HEBBEN WIJ DE BBR U OE VEKTOONING TE BBHINGBN VAN DE ONBEKEJ DE SOLDAAT een onvergeteHjk drama van Oorlog Ueide en Tranen Geen fellere aanklacht jegens den oorktg geen levendiger document vol verschrikkingen ellende en sdirille tegenBtelhngen van fluitende granaten stervende soldaten knetterende mitraUleura en bulderende kanonnen Geen meesterwerk dat meer een doodskreet 18 meer een vervloeking dan dit OPZIENBAREND FILHWERK U allen zult haar willen zieq U allen moet haar komen zien LET WEL n LET WEL 1 LBT WEL 11 Door contractueele verblntefüssen te Rotterdam kunnen w J deze Film slechts 4 dagen vevtoonen SPECIALE MUZIKALE ILLUSTRATIE TOBOANO BOVEN 14 iAAR Ruime zitplaatsen Aangen temperatuur Geen verhoogd pr wu GE TIS riETSF N STALLING PRIMA BiJPROCRAWiJA Dagelijkb gelegenheid tot plaatshespreking Aanvang als sewoon WOENSDAG 2 UUR MATINEE VOOR ELKEN LEEFTIJD AiLS HOOFDFILM PARODIE OP DE DRIE MÜSKETIERS GA NAAR REUNIE IEDEREEN DOET T H T Arends Gouda CRABËTHSTRAAT 59 TELEFOON 2718 Bijhouden en Control eCren Tan Adminiitratiën Belutioiuke TEVREDEN zyn alle dames dit haar wasch laten behandelen door HTOOM WASCH EN STRIJEINRICHTING N G ROEST v h Gez Etman Fluweelensingel 68 Gouda Telef 2497 ook ingang Burg Martensstraat Is het U bekend dat de NUTSSPAARBANK te GOUDA Oosthavcn 12 Fraaie Nikkelen SPAARBUSJES uitgeeft Vraagt inlichtio cn ten kantore der Bank PROFITEERT U VJIH OHZB EXTRil UIQE ZOMERPRIJZEM BRAIID8T0FFEIIHIIIIDEL GEBR VAR BRUIME88EII VROUWEMSTEEQ BI TEL 2IIS BOSOHWES B WIELERSPORT Jongelieden die idee hebben voor de wielersport en idch willen aansluiten bU een op te richten WIELËRVËREENIGING kunnen zich melden of inlichtingfen lidcomen bü A PEBK Wlldsipaai No 8 Magazijn Volks Lux il Kleiweg SI IBII SpicialeaaiiMiiigZIlDEIIlllMPEIUPPEll IHI betere genre tegen IB I ongekend tage prijzen M Ikoüda L O Ruften CRABËTHSTRAAT 48 TEÜTOOÜt 2201 ACCOUNTANT EN BELASTINGADVISEUR f IMwtincadviezen bü voorkeur Haandaitmvoiids S U aar