Goudsche Courant, maandag 22 augustus 1932

No 18071 Voor de speuale rechtbank te Beuthenwerd gisteren de behandeling gesloten vanhet proces tegen een negental beklaagden Het Openbaar Ministerie eischte ttgen de beklaagden Kottisch Oraupner Muller lachmann en Wolnitza den doodstraf we gens overtreding der noodverordening van 9 Augustus en wegeni overtreding van de wapenwet Voorts eibchte het Openbaar Mi nistene tegen ieder der beklaagden wegen het toebrwMfen van waar lichamelyk letsel de commumst Konrad Pietrzuch werd vermoord en zyn broer Alfons zwaar gewond twee jaar tuchthuisstraf Tegen de bekltógden Hoppe en NoVak werd door het O M wegens medeplichtig heid vyf jaar tuchthmastraf geeischt lenalotte vroeg het O M voor de beklaag den Hadamik en Czaja vryspraak De eerste verdediger pleitte vry spraak voor zyn chenten M uUer Czaja Hadamik Hoppe Nowak en Lachmann Veivolgevs zeide pleiter dat het mi dryf van de be klaagden Kottisch Wolnitza en Graupnei met onder de terreur noodverordening valt doch dat deze beklaagden veroordeeld moesten worden volgens paragraaf 2iJ7 van het Wetboek van Strafrecht Voor deze laat ste beklaagden pleitte spreker clementie daar zy geliandeld hadden in militairen zin De tweede verdediger wees nog op de mgïrtamar Va r Hte 0 jfH f iegi ê tttwrt kmg De vermoorde Pietrzuch was vroeger in garmzoen geweest in verband hiermede haatten de nationaal socialisten hem by zonder De uitspraak lerstond daarop vond de uitspraak plaats De president van de speciale rechtbank las het volgende vonms voor De beklaagden Kottish Wolmtza Mul Ier en Oraupner werden wegens politieken doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelyk letsel ter dood veroordeeld Bo vendien werden de beklaagden Kottish Miuller en Graupner ieder veroordeeld tot twee jaar en de beklaagde Wolmtza tot 1 jaar tuchthuisstraf Beklaagde Lachmann werd als aanstichter ter dood veroordeeld terwyl hem alle burgerrechten werden ontnomen De beklaagde Hoppe werd wegene mede püchtigheid tot twee jaar tuchthuisstraf veroordeeld Tenslotte werden de beklaagden Nowak Hadamik en Czaja vrfjgespr en De mtspraak werd als volgt gemotiveerd Het waa bewezen dat de beJtlaagden den Êh NiitdiifiiiscliDliai HliM IJlt liet ËugeJac van DAVID LYALL Vertaald door 67 j p Weflselink Van Rossum Met waa een mooie zomei avond met een helderen sterrenhemel en een zachten wea tenwind die de zwoelheid w nam en de pperviflkte dei zee nauwelijks bewoog De rozen aie zich om de voordeur der pa torie slingerden geurden heerlïjk in den zweren dauw zeer zeker bereidde de natuur haar hear vriendelijkst welkom Toen het geratel van wielen in de stdie B raat liorhaar weri Heb ik het ie niet gezegd Alwon klonk de plagende stem van den dominee Dankbetuiging Voor de vele en harteUike benruzen van deelneminj ondervonden b i het overUiden van onzen grehefden Man Vader en Zoon THEODOOR DE KOVEL betuigen vni hiei mede onzen oprechten dank Uit aller naam Wed W C DE KOVEI PIERoT Gouda Aug ustus 1932 Gr V Bloisstraat 76 Auffgebota Bie Ehe wollen mitemander eingehen der BuroangeateJIte CHWSTIAAI JASPER VAN DEK BIJL wohnhaft inGouda Holland IJssellaan 98 die berufslosc SIBILLA MARGARETE LEMM wohnhaft m Mollen 2a vordemin Gouda Holland Voerde Niederrhein den 19 August 1932 DER STANDESBEAMTE BekendmakmB Hiermede bencht ik U dat de zaak van wylen mun Vadei den Heer TH DE KOVEL door ons op donzalfdan voat zal worden voortgezat W DE KOVEL Mr Voegei Gï v Bloisstraat 76 Gouda Het prepareerefl m Kaas n emt weer toe Laten de veehouders toch begrijpen hoe daardoor de uitvoer van Itaas door de tijdsomstandigheden reeds zoo bemoeilijkt ten zeerste word t fl ch €l Geprepareerde kaas vernietigt den goeden naam van het aloude Hoiiandsche product I NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN KAASHANDELAREN H WatenpoTtaalioaii 1 weer gekomen Bezoekt thans de Reeuw kache en Sluip wtikache Flaues Mi laat U daarbij voorlichten door ïiet fraai uitKevoerde werkje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door Dr A SCHEYGROND TWEEDE harden druk reninatreerd met 2 ILLUSTRATIES naar foto s en pen teekenhiren benevens een duidelijke KAART van het Pl isengebled PRIJS f O 50 BEOORDEELINGEN VAN DEN TWEEDEN DRUK WK kunnen wol niet anders dan dit boekje ten warmste aanbevalen WU wenschen het te zien in de handen van alle belangstellenden maar in de eerste plaats in die Tan alle Ciouwenaarsl Wanneep gg de Wortelboer o Kruiden of Wor telboer s Pillen nog niet gebruikt hebt probeert xe dan eens GÜ zult werkeiyk tevreden zijn over de heil zame uitwerking Reeda duizend n hebben er baat door gevonden tegeu trage ontlasting slechte sp favertenng gebrek aan eetlust slum hoest koortaigheid gevatte koude Influenza gal en maaglyden hoofd pgn duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboer s Kruiden 60 cent p r pakje Wortelboer a Pillen 60 cent per doos 3 doozen 1 70 Overal verkrijgbaar Maandblad Ned Ver van Huisvrouwen afd Gouda ze brochure ia sescbreven om propaganda te maken tegen het plan van droog leggmg dier plassen en heeft haar doel bereikt Maar afgezien hiervan is zy een belangrijk zeer goed geschreven stuk werk t welk iedereen met genoegen en met zonder vrucht kan lezen Vooreerst het hoofdstuk over het ontstaan der plassen historisch interessant daarna een pleidpoi voor het behoud van die wateren en een beschrijving van haar flora en fauna over de bedreven die er werden en nog Vo den uitgeoefend en de waarde der plassen als oord vam ontspanning De schri ér KSén ir inderdaad alles van gaiegd wat gezegxi kon worden en heeft buitendieh zaüj toog opgeluisterd door een keur van vele photos en kleine schetsen alsmede èenkaarl van het betrokken gebied De ornithologie neemt een ruim deel m beslag Dr R Baron Snouekaert van Schauburg m Orgaan der Club van Ned Vogélku idigen Wie meer van de plantoi en dierenwereld van dit echt Hollsndsch landschap wil weten zg de keurig verzorgde brochure mn den Goudaehen bioloog A Scheygrond warm aanbevolen Jan P Stnjbo m de Telegraaf Verkrijgbaar in eiken boekhandel en bil de Uitgever A BRINKMAN ft ZOON te Gouda KUNT U MIJ e een afdoend geneesMiiiddel verschaffen tegen haaruitval en roos op het hoofd Ja dat kunnen w Oothont s haargroei extract staat daarvoor ala uni cum bekend het kost U et By alle drogisten verkr gbaAr te Gouda bg Anton Coops WJÜ l8traat 31 Drog Het Groene Knus Kleiweg 94 Drog Het Westen Wachtelstraat 12 Drog De Goudsche Gaper Ma rkt 6 Drog Het Blauwe Kruis Borg Martenssingel 109 Voor engros Fir ma P OOTHOUT Hzn Co D n Haag M oeders geeft Uw kinderen Inhoud vandete genwoordtjegroote pakken 5 ons netto en bon voor zwaar verzilverd tafeU gerei Het echte Quaker kent U aan degeel blauw rood ongineelc pakken in de volgende drie weken eiken da de kostelijke Quaker spijzen U xult sien hoeveel krachti er en flinker de kinderen worden Want het hooge jjehalte aan eiwit en koolhydraten in Quaker havermout herstelt zeer snel de verbruikte krachten Adverteert In dit Blad In deze warme dagen leest leder s avonds op zijn gemak zijn krant THANS IS HET DE TIJD VAN DE SPECIALE AANBIEDINGEN OP ELK GEBIED Plaats ze in de GOUDSCHE COURANT ieder 8cheiil t er dan aandacht aan Men weet het De Zaterdageditie = 6900 j KOMT IN IEDER HUIS HET GEEFT ALTIJD SUCCES Trisl 1 ir i z SU Cfk i Dat onze waarKhuwmg teyen hM gebruik van nunderwaar dlgen aiijn die er op het oog goed utort NIET OVERDREVEN I blIiW uil bovenitaand verilag van den Rotter damdMn Keuringsdienst Waarom zoudt U dit risico nog langer nemen Gebruikt liever BOOGAZIJN waarvan gij zeker zijt dal hi geen schadelijke bestanddeelen roliingsbacillen en azijnaahjet bevat BOOGazIjn per groele fl cli BOOGrozijnazijn 30 et p r groeto lauk BOOGkruldenazijn voor bwiMl per flroote fletch 40 Cl BOOG g AZIJN KM 3 Beter bewijs f bestaai niet Wilt U vermageren Op welk gedeftlte van het lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek londer diW zonder geneesmiddeleD in te nemen 7 nder baden Uitsluitend uitwendig gibruik Hst reflultaat i8 na den zesden dag zichtbaar Schrijft aan Mme COtrNBRANDEK Overtoom 445b Adam die U gaart GRAIIS zonder eenige verplichting onder atriitte geheimhouding alle noodige aanwijzmgen en prima referenties zal zcnrfRn Steeds witte tanden Het iê m aanfftnaam U te huiintu DiedorlcGlen dat wil reeds meer dan 16 Jat n tanjpaata Ohloroaont gebruiken en dat deia ons nooit hMft tdnuifeiteldl Wj J tobben itwda witte tanden en een aangenamen smaak in den mnmé Mede omdel wlJ 00k Binde laag Ofalorodont mondwater gebruiken Boveadlea wordt door oBse gehMié fuBÜl eUeen febralk gemaakt van Gblorodont tandenborstels w t4 O OhndobtfFr Verlengt afleen de ecbtaOhlorodont tandpaau met rood witbliowegirtntleetrook tnbeSSoenteneOoentl Oreral reilirlj baar Togen toezending ran daie edTerteatle oatraagt D koatelooi een proeftub van Leo Werke Dresden filjkuttoor a8Utdliouden£ de88 Abonneert U op dit Blad Bedriegelijke namaak D alom bakand BULLDOG hakken wordan hed n zóó nagemaakt dat men het wKhll altMfi door dan hmhk kon ondanchaldM Ha Mfcvcraelin badraagt slachtsanltaW cantan doch na aenigo dogan reads bemerkt men het enorme verschil In kwaliteit Laat U dus geen onbekend mark aan praten ajsziinda nat zoo goaflt Waarschuwing Ook het echte Wood MIIna rubberladar kan nooit var vongen worden door de gewone soorten plaatrubber nat geeft U de grootste besparing absoluut antlillpping en minstens S i maal sterker dan leder Let op hat ronda stampa en den naami Wood Milneï Sr en aULLDOG hakken iSij aMtaa 1 71 JaaPBang Dinsdag SSpugustas I98S eOllDSdB GOIIMXT NIEUWS EN ADVERTENTIEBl3 VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOC NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK Dit blad verschijntdagelijksbehalve op Zon enFeestdagen GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE lOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en ADVfiRTENTIEPRUSt Uit Gouda en onutreken behoonndo tot den beior kring i 6 regels ƒ 180 elke regel meet L26 Van buiten Gouda en den bexoifkrJn i 1 fi regelB ƒ 166 elke n el meer ƒ 0 80 Advertentiën in bat Zatardagnummer 2fl i gUg op den prqg liefdadigheida adyertentjën de heUt van den pr s ABONNEMENTSPRIJS per kwartial 2 a per eek 17 cent met Zondagsblad uer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal watr de bezorging per looper geschiedt tVanco per poHt per kwartaal ƒ 316 met Zondagablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Burean HARKT 1 GOUDA bO onze agenten en loopers den beak f ndel en de postkantoren Onze bureaux isqn dagelijks geopend van 9 6 unr Administratie en Bedactie Telef Inten 2745 Postrekening 48400 INGEZONDEN HLDËD£EL1N6£N 1 4 regeU f2M elke regel meer ƒ 060 Opcie voorpagina 50 hooger i Gewone advertentifin en ngezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceei en liga Groote letters en runden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusachenkoniBt van soUede Boekhandelaren AdvertenUebureux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatilng aan het Bureau zyn mgekomen teneinde van opname verzekeid te zUn Nadat tiij zijn moeder sterk m de armen lia t gedrukt en v rsoheldene toegestoJten handen had gedrukt wilde hij weJ op ver zofk van prol Wiilema de joumalLSt n nog even Ie woord staan ijn lelBAs ib zoo tenvoudig dat hel er naar uitziet aisot nij met prof l ccard de gewoonste zaak van d wereld had volbraolit AUea verliep nor maal en zooais voorzien Van spannende leiten en gevaren geen rake 1 ro Piot ird tBluufdo den ballon bij het opstygea 11 duilen il Cosyns had e n tijd om met 1 tl under dan zijn pi oef nemingen bezig te zijn De omstandigheden waarm zy kon den genomen worden waren bijzonder gun Btlg Up ie vraag wat er nu eigenlijk van a n was wat betrett het breken van toeataUan bij de landmg die met een vrij iiarden setiok geaard ging antwoordde ir ixayns dat öiechls eenige ondergescAikte wetan acliappelyke toestellen zooaJs de tliermo meter en zoo meer gebroken zyn AJie waai nemingen werden zorgvuldig iq g te kend en dienen ilians zoo spoedig mogelijk bestudeerd Waarom ir Losyns zoo overhaast naar BrusHd teruggekeerd was zonder deei te nemen aan huJde betoogingen en recepties waaraan 1 rot 1 iccard zioh niet onttrekken kan Ik moet onverwijld aan het werk wi de liij Natuurtijk Zijn laboratonumwerk Maar ook zijn onderzoek van de resultaten van den slratoateertocht ïaL wel boeiend zyn Wat i tocht zelf betreft verhaakfs ir Cosyna nog dat daarboven de koud uiierut streng waa Ëen komische v rgiMUig De Msb maakt ook nog meldmg vbd het volgende iKcard door verae Jieidene pers en filmantos gevolgd Hieibij heeft zich een lach wekkend incident voorgedaan meldt hst Berliner Tageblatt De ieidf r van de karavaan nuto e de bekende ballonvaarder majoor Uerber had in Harijöaa aan de Zwitsersciie Uofltgrens den ballon ontdekt welke chter urenlang on beweoifiijk in de lucht bleef stnan loen dp bolfon na verloop van meer dan dne uren nog steeds niet bewogen had belde men ernstig tezorgd Zurich op waar men te hooren krefg dut prof 1 iccard reeds op weg wa naar Italië Majoor Üerber moest zich dus vergist hebben Astronomen die de zaak hebben onder zodit stelden vast dat in dezen tijd van liet jnar de planeet Venos over dag bijMn Ier heldei iclibaar is Majoor Uerb r litd Venus vo r den door de zon beechenen bal Ion aangezien 7WFDEN De zomerverblijven van Kreug r gev Ud Te Vaxholm b i Stockholm is Zaterdag de kracht aan de oppervlakte Het wrak vei loor meer en meer zyn slagzy en maakte nog slechts eemge graden slagzy naar bak boord toen men de verblyven kon binnen dringen In totaal werden nadat aJle verblyven van het schip waren doorzocht 34 lyken gevonden Men gelooft met dat zich in het eemge ruim dat nog onder water ataat dooden bevinden zoodat nog de lyken van ib opvarenden worden vermist Tegen half vyf was men gereed met het vastatellen van de identiteit der slachtoffers Slechts van een huimer kon men de identiteit niet vaststellen Het W B meldt nog nader dat het wrak van de Niobe nauwkeurig is doorzocht Men heeft vastgesteld dat zich geen enkele doode meer aan boord bevindt De lyken an de 36 leden van de bemanning die nog vermist worden moeten dus in volle zee uit het schip zyn weggespoeld Het is t ei merkwaardig dal men nog geen van die lyken ergens aan de kust heeft aangetrof fen De Pruisische regeerUkg en de openbare zedeUikheid fien rondschrijven van dr Bracht Dl braeiJii tneli aai alle politie jutori teilen d d 19 dtiei eeu rondaciirijven ge II lit wwirin gezegd Wcrdt d L er voor gewiiakt moet woiden dat bij veiluoningen in adiouwburgen variete e cat aeti art s L eke docleiuden niel worden nagejaagd ten koete von de looi de openbare acdeJijktieid geboden ingetogen lieid bij de oniblootmg V lu het nien etieUjk licJiaani In net bijzon dei moeten echter die verlounin en verbo den worden aie slechts schijnbaar artistie WW KfSr ter Ë nat soc protest De peisafdeelinÉ van NSDAP publi ceert het volgende hen kreet van antxettmg en verontwaar digmg gaat doer r ibet heelt nationale Duitschland Vm dflodvonmas n zyn door het by ondere irlKhtshof ven een ztch nationaal noemaue Tegeerin met volk dige miskenmng fan de veimnjleling die de aangeklaagden beheerhicht over het la ien van het staatsgezag tegenover de ge r Sstische moord terreur nationaal ociaüst sche ed zyn cpgeofferl uit j £ jl niiiS en dry ven i er nationaal rabht d g voelend Diit scher het bUedivan sihaante en woede naar het gelaat De Verontwaatdiging over dit onbegrypel jk ichriitvonms wordt nog vergroot door he ïejt dat een ander Sile zisch byzondcp recnv hof ryksba lerle den die op een oBmenschetljke wyze twee SJi mannen afsttteKtten e vier andere zwaar verwondde slecnts bestrafte met ten hoogste viet jaflr tucht luisstraf Dat IS tweeërlei reo Na lunnal socialisten worden dus door fce oyzonder gerei h shof van een nationale rej ru g met don dood bestraft terwyl l t mtpniationale moord marxisme er mag Éfkjmen me koite tucht huisstraffen en jHÉpuden blyfc vour de maatschappy DuHp iue vonnissen gn een slag in b t fM t van het nationale Duitsche volk Mi Pbien Duusihers ver wachten van von IM n als rykscomnusaa ns en Prutsisofc udlÉster piesident de on middetlyke oplipfj Nw vim de ongehoorde doodvonmssen w Éch ndei geen omstandigheden mqgen WSm ten uitvoer ge Vijf doodvonnissen tsgen Nazi s Velschillende anderen naar het Tuchthuis De moord op de gebioedeis Pieti zuch berecht Een protest van de nationaal socialisten ganiseerde jVIu waaraan ruim 3f vryheidsstryders i gesproken Deze totht naar Potempa hadden ondernomen om den ommunist konrad Pietrzuch te vermoorden De beklaagde Lachmann ö ala de geestelyke dader te beschouwen De beklaagden Wolnitza Muller Oraupner en kottisch zyn in de kamer binnengedrongen en zyn de beide broeders te lijf gegaan De noodverordening van 9 Augustus dient lu deze aangelegenheid ten volle uitge voerd te worden daar de daad om half 2 plaats vond en de noodverordening om 12 uur des nachts van kracht was geworden De beklaagden Nowak Hadamik en Czaja moesten worden vrjgeaproken daar geen bewys tegwi hen kon worden aangevoerd lijdens bet voorlezen van het vonnis heerst hte er m de zaal doodsche stilte Ook tydena de motiveenng was het zeer rustig in de zaal Toen de president de zittmg ge sloten had stond de groepleider van de SA en b Heines uit Breslau op en schreeuwde de zaal in Het Duitsche volk zat m de toekomst andere vonnis en vellen Het vonms van Beutben zal het vuursig naai tot de Duitsche vryheid worden Heil Hitler Door deze woorden ontstond een tumult m de reUitzaal J en deel der aanwezigen op de tribune namen den kreet over Voor het gereehtsgebouw waren dutzeii den m schen tesamengestroomd in af wach ting van het vonnis De politie moest gewapenderhand optreden tegen B A leden in umform Dr Goebbels publiceert in de Angrifl reeds z n standpunt inzake het vonnib te Beuthen H l achryft o m Wy vragen aan de regeenng von Papen en aan den Rykspre Bident Zullen deze vonnissen voltrokken worden Zal men inderdaad den moed heb ben de hoofden dezer vyf jonge mannen op het blok te leggen Wil men hier wer kelyk een voorbeeld geven hetwelk m zyn gevolgen en uitwerkingen zoo wreed en ondragelijk i dat men dit op het oogen blik zich eigenlek met goed kan realisee ren W j wenschen met geïdentificeerd te worden met een beweging van gewelddadigheden Wy verheerlyken de terreur niet doch dit verklaren wy wel in het openbaar en voor de geheele wereld Deze vonnissen mogen met voltrokken worden Deze ver oordeelmgen zyn een vuistslag in het ge zicht van het nationale Duitschland En tenslotte 350 kameraden hebben wy begraven In de meeste gevallen waren er geen pohtie en juatibe die de gerechtig heid deden zegevieren Verbitterd en ver gramd zweren wy den rooden hetsers een latere wettige vergelding buitenlandsch nieuws DUITSCHLAND Wrak van de Niobe gelicht Reeds 34 dooden geborgen nog 35 vermisten Het wrak van het Duitsche opleidings schip Niobe is gisteren boven water ge bracht en dryvende gehouden Uit het schip zyn 34 lijken van opvarenden geboigen zoodat de lyken van nog 35 opvarenden worden vermist Gistermorgen vroeg lag het wrak nog tusschen de beide lichtmgsvaartmgen Sim son en Capella en de trossen vast en werden groote hoeveelheden water uitgepompt Het bleek echter dat t cadetten verblijf niet goed dicht wa fetoodat dui kers moesten afdalen om de lekken in di gedeelte van het schip te dichten Nadat ook het achterschip gedicht was werd het pompen voortgezet Tegen half tien des morgens konden de trossen worden losgemaakt en dreef de Niobe na eemge weken op den bodem van de zee te hebben gerust weer op eigen slecntserol I votrsteUingen verboden worden erboden wordt verder slechts lu een baidpak openbare oaté s te bezoelien tenzy deze fiteeiits van het budstrand of uit bad I Huichtiogen toegankelijk zijn Verboden tvorden o a ook schoonheidbwedatnjderi in I badecEtuum e d BEU3iE De vlucht van Prof Piccard Cosyns weer in Brussel Moeheid en koude m de stratosfeer De Hl usseLeeJie toi respondent van de vlaabbode meldde gisteren Vroeger dan iemand het had kunnen ver wnchten u r Cosyna de lielper van prof l icrard te hrussel teruggekeerd lien ape laal vliegtuig bracht hem Zaterdag m den lecoidtijd van 1 uur 46 van Zurich naar Hiuasel Xoeu het vliegtuig stUslond werd een vatie gebracht aan den jongen ingenieur d e met syinpatluekeu eenvoud terug gioette Mij droeg nog het aportpak en de liaskisehe baret die Inj bij de opstijging had gedragen en maakte den indruk van en beachrooniden opgescholen man te ijn Uw hart shjge op tot den hemel maar vergeet niet dat uw voeten de aarde drukken i evrouw Hcming liaar naai haar kamer biHohl loen gmg ij f p de tiap naar den zolder itten zonder zelfs huai sclioenrienj los te maken olselioon het nu ver ovei haar bed tijd was en de Zondag weldra zou aan bleken en zy wachtte met een soort dofte woeiie op het sluiten van de kamerdeur hniel uiHeeieies Met deed er voor haar nielH t e dat de deur van de IBgeérkamer atóvig WIS gesloUn wat eK op duldde dat de tw4 e besloten hadden nij een echt vron welijk gesprek te voeren terwijl de man nen beneden hun pijp rookten Janet wachtte haidnekkig met haar kin op aar handen op hej oogenblik waarop ZIJ juffrouw Aiiie vofjrzich alleen zou heb ben bn zij bad vurig dat de mannen hun onderhoud zoo belangwekkend zouden vin den dat zy tot in den morgen met hun pijpen in den mond zouden blyvai zitten wat hewves dat zelfs de fundamenten van haflr wezen in beroering waren gebracht Zoodra de deur achter haar gcHloIen was stonden Alison en Mith alsof zij het afge sproken hadden in het midden van de kamer stil en keken elkaar aan met een stille viaag in de oogen leder barer bemerkte de verandering in de ander Alison was Ve l magerder op haar gelaat zetelde meer lief taJligheid maar ook waren er zekere lijnen sis van zorg die fcdlth in verwarring brach ten Alison vond dat de vrouw van hoar broer er leer en zelfs zjekelyk uitzag Je bent met coed lieve zei ziJ snel Wat hebben zy met je gedaan heb je te hard gewerkt of wat fuideatip O men ik doe niet veel indien ik iets ben dan zeker onverbeterlijk lui Vraag het I lijktn 11 ag hoe diep ik ben gezonken Ik vree dat lanet deïen keer haar zin moet lken ik heb het l atiick ai gezegd wiJ kunnin niet voor haar kruipen Zeg eens fioe vind je dat hy er uitziet O Pat ziet er uitstekend ult Ik heb hem nwit beter gekend Ik wilde dat ik Iiet7elfde van jou kon zeggen lieve Het is of te kleiner bent geworden of je ingekrom pen bent Ben je met gelukkig in m noude nestje tJelukkig o ja Hy is een lief groot kmd n aar l j groeit snel en beseft ten i r wna een zacht licht in haar oogen en dc zeldzaam voorkfcmende blos kleurde bis de gioeri van e n laten zonsondergang baar wangen Iets in haar toon zy wist niet eoed wat greep Alieon In het hart Zij pak Ie hajir bj de smalle eehouders en wentfle haar gelaat naar het heht is het ftftt fc dith wat je wang heeft vtrsofierpt Komt er zal er nog een Pa tnck ne ming komen m de paftone van Koctiallan t riith knikte en toen zij zich wat her ptPld hodden van het overstelpend gevDel dat volgt op hef meedeelen van zulk een dierbaar seheim gingen zlj zitten om t prat n Aliiwns oogen straalden door de verba zing en de vreugde over wat 7iJ had boord en 7ij keek naar haar achoon7USter of ze nii icta ko 4thH rs was Wat Mgt fat er van vroeg zij met en tem vol ontzag WoMt vervolgd maar aftn Janet ij zal je ven boekje van n ij open doen Daarom ben je eigenlijk hier ontbo len Ga zitten heve en gezegende vrouwen veitet mij van jezelf tot m bijzonder eden Wat hebben ze met je gedaan dat leze lynen hier en daar ijn gJ komeni Zij raakte Alison s ge tcht aan met zach ten vinger m laar oogen waren vol van groote ttcdeie bezorgdheid Zijn er lijnen Maar denk aan mijn keftyd snfwoordde i lison terwijl zy beproefde luchtig te spreken maar toch was 7ij niet in staat de volheid in haar stent geheel te bftnnen Morgen is het mijn ver jaardag en dan zal ik n en en dertig j lai zyn Ouderdom hfelt geen grens fluisterdeMith Waarom htcft niemand mij gesproken over morgen W rullen free n verjaarsntoal hebben lane zal je vertellen dat Tk u n apart spaarpotje heb li hen de slecht iitg van alle huisvrouwen Alison eiimlaolite maar bijna onmiddel lyk volgde er een zucht op Je moet f nr niet laten gaan lieve Fat heelt my jgeSchrevpn en zijzelf heeft geschreven Je weet niet hoe het gaan zou zonder haar Je zoudt ten doode toe gekweld worden Het kan zijn dat mijn lichaam er on der lijden zou maar mijn ziel zou vry zyn z i Köith lachend Werkelijk wij begnjpen eHcflar met kunnen haar hufsehjke g rle eh Kheid goed geschuurde vloeren en geklopte matten het gemis daarvan goed makent Ik voel mi meer thuis met Bally waaruitn en lolitti dt 7ware gestuite van den heer Cirwe ontreikeiid aJsof die vOor haar mm der bcteeJiende dan het tof vain den weg reikte zij htiar oude mee5 tere de hand FEUILLETON Daai bent ii dan juffrouw AiJie k bedoel mevrouw hoe maakt bet 7eg dat het u heel goed gaat Heel goed Janet dank je antwoordde Ahson en beider handen omvatt n elkaar M do door steiren bezaaide duisternii en de handdruk sprak voor ieder l oekdeelen Vu wendde Jojiet die op dit oogpnblik wer kelijk tranen stortte zich om en üep hard het beschaamd ove aohzelf en boos ook dat zij ich aldus had gedragen en zioh aJii een dwaaa had aangesteld m het oog von den hnfjelsohen ecihtgenoot van juffrouw Aihe Maar 7ij had haar oogen afgewisoht en dl aaide op den achtergrond van de kleins hnl waar Edith verschenen was om de aan ijekomenen te b roeten en toen Janet de warme omhelaung en den blik van genegenheid zag die tusschen de vrouw van den dominee en 7ijn zueter werd gewisseld was zij pen en al verbn mg i wist niet zeker of het haar wel aangenaam was Jaloezie verhief zich in haar heftig en sterk krachtig oplaaiende jaloezie op ieder die er naar streefde maSr iets van haar juf froiiw 4 ilie te stelen Maar dadelijk henn nerde ij zich dat haar eerste taak wa er voor te rorgen dat de koffie warm en sterk zou zijn en zi trok zich daarom als een verootmoedigde vrouw m haar eigen domein terug Zij ag mets van mevrouw Cr we voor het een aur later wss toen zi hoorde dat