Goudsche Courant, donderdag 25 augustus 1932

Mevr BBOEKHiUIZEN Crabethetraat 1 vraagt een ZILMETA BELANGRUK IN PRIJS VERLAAGD Meisje voor de nvorgenuren Gele tanden bij rockers Na lang zoeken eindelyk datgene wat ik voor m n tanden noodig heb Nadat ik liet drie maal geibruikt had waren mijn tanden helder wit hoewel zü er door het vele rookcn bruin en leelük hadden uitgezien Ik zal geen ander merk meer gebruiken dan fihlorodont B Horst Berg Verlangt alleen de echte Chlorodont tandpasta met roodwH blauwe garantiestrook tube 35 cent en 90 cent Overal verkrijgbaar Vepstopping trage ontlasting gal stym koortsigheid maagof hoofdpijn geen eetlust slechte spjjsverteering enz gebruikt drie keer daags een weinig van de beroemde Wortelboer s Kruiden ot één è twee Wortelboer s Pillen van Jacoba Maria Wortelboer en gij zyt spoedig weei hersteld Reeds duizenden ï etben er baat gevonden en zij zullen ook U helpen Gü zult tevreden zjjn over de heilzame uitwerking Wortelboer s Kruiden zestig cent per pakje Wortelboer s Pillen zestig cent per doos drie doozen ƒ 1 70 bij Apothekers en Drogisten Naar de Beriynsche hoofdcomniissans van politie mededeelt zoo meldt het W B IS het nat SOc Berlijnache orgaan Der Angriff wegens het beschimpen en op boosaardige w ze verachtelgk maken van aen rykakanselier in het nummer van Woensdag wegens aansporing tot ongehoorzaamheid en tot verzet tegen het staatsgezag in de beide jongbte nummer met ingang van heden tot en met il Augus tu8 verboden Over de Vötkisoher Beobachter het andere orgaan der Nazi s wordt niet gerept hoewel het blad zich eveneens uitte met een felheid die nauwelyka haar weerga heelt In een oproep van het bruine huis die in genoemd blad worde gepubliceerd wordt gewaagd van Von Papen s bloedige objectiviteit en aangekondigd dat de nationaalsocialistische beweging het wel klaar zal weten te spelen met een regeering die de nationaal socialistische strvjders van ains ia terecht te stellen Een onverbiddelyke fltrijd tegen het huidige bewind wordt dan ook in het vooruitzicht gesteld Verschillende rechtsche blailen waarvan de medewerkers niet uit het nationaalso cialistische kamp afkomstig z jn maai daarmee niettemin in meerdere of mntiere mate sympathiseeren bovenal voor zoover de beweging van Hitler het Marxisme genadeloos te l f gaat zooals de LokalAjueigax m JiA flaitUche AUgemeine Zeitung dringen erop aan dat de straf heel zijn ontzettenden omvang voltrokken Genoemde bladen beplei o een begenadiging der veroordeelden huiwmisdryf wordt wel is waar met goe i gep t maar ak motief wordt alleen aangevoerd dat de veroordeelden toen zy hun daad beginnen nog niet bekend waren met de scherpte der strafbepalingen die vervat ijn in de enkele uren te voren van Icracht geworden noodverordeningen Alleen de Deutsche Zeitung verontschuldigt den moord die door de veroordeelde nationaalsocialisten te Potemka is gepleegd zij vindt dat het gebeurde begr pelijk is wanneer men de stemming in aanmerking neemt waarin de leden der S A wel moesten geraken nadat zij voortdurend werden bedreigd en voortdurend tegen b werd oi ebitst Uerkwaarddg is inmiddels dat ook alge meen van republikeinsche zyde de roep om genede voor recht te laten gelden steeds luider wordt een vooraanstaand blad als de Frankfurter Zeitung wier bezonnen en waardige houding steeds de aandacht trekt maakt de opmerking W die om principieele redenen tegenstanders der doodstraf zijn achten ons derhalve des Adverteert in dit Blad MOTOfifri iNSTAU a TOONKAMER OMECHTSTIU2 HAAC CURSUS m peoicuRc er tUXTQ BCHANa DiPlOM P DKK lypMi N V Amst Stareo lnr JOS NEVE Het WateraportselioflD ia weer gekomen Bezoekt thans de Reeuw ksche en SluipwUkBche Plassen b laat U daarby voorlichten door het fraai uitgevoerde werkje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door t Dr A SCHEYGROND rWB EDE herziene druk geïllustreerd met 26 ILLUSTRATIES naar foto s en pen teekeningen benevens een duideiyke KAART van het Pla sengebied PRIJS f 0 50 BEOORDEELINGEN VAN DEN TWEEDEN DRUK WÜ kunnen wel niet anders dan dit boekje ten warmste aanbevelen Wü wenschen het te zien in de handen van lUle belangstellenden maar in de eerste plaats in dw van alle Gouwenaaral Maandblad Ned Ver van Huisvrouwen afd Gouda Dexe brochure ia gesclireven om propaganda te maken tegen het plan van drooglegging dier plassen en heeft haar doel bereikt Maar afgezien hiervan ia zu een belangrijk zeer goed geschreven stuk werk t welk iedereen met genoegen en niet zonder vrucht kan lezen Vooreerst het hoofdstuk over het ontstaan der pUssen historisch interessant daarna een pleidooi voor het behoud van die wateren eii een beschrijving van haar flora en fauna over de bedrijvea die et werden en nog wo den uitgeoefend en de waarde der plassen als oord vaa ontspanning De schrüver heeft r inderdaad alles van gezegd wat gezegd kon worden en heeft buitendien zjjn betoog opgeluisterd door een keur van vele photo s i i kleine schetsen alsmede een kaart van het betrokken gebied De ornithologie neemt een ruim deel in beslag Dr R Baron Snou kaert van Schauburp in Orgaan dtr Club vav Ned V gelku idigen Wie meer van de planten eu dierenwereld van dit echt Hollandsch landschap wil weten zjj de keurig verzorgde brochure van den Goudsshen bioloog A Schtïygrond warm aanbevolen Jan P Strijbos in de Telegraaf Verb y aar In eiken boekhandel en bt de UitffeTcn A BRINKMAN ZOON te Gouda N V UtrechtscheHypotheekbank UTWCHT PandbfiBven f 61 000 000 Reservas f 1526 672 66 DE HANK stelt beschikbaar S o pancfbrli ven A lOO o in stuklten van f 1000 f 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Abonneert U op dit Blad Uw vesfzak Is dichfbij Voor degenen die het niet zelf aan den lijve voelen lijkthet of de crisis geen slachtoffers maakt maar wanneer genagaat dat een paar honderdduizend menschen naar werk verlangt zonder het te kunnen krijgen dan moogt ge Uw behaaglijken stoel en Uw gezellige kamer wel dubbel op prijs stellen Het Nationaal Crisis Comité doet eer beroep op U om mee ite helpen voor die gedeelten van het land waar de nood + niet alleen door de plaatselijke comité s fcon worden gelenigd Cliché Alg Cliché InduitrI All ge rekeninghouder zijt bij den Postcheque en Girodienst dan behoeft ge de machtiging die U dezer dagen is toegezonden maar in te vullen om maandelijks enkefe guldens automatisch van Uw rekening te doen afschrijven op nummer 18Ó 000 Toe geef een paar gulden I Wanneer ge geen rekeninghouder zijt loop dan morgen even near het Postktfntoor en stort op 186 000 het bedrag dat ge kunt missen Stel het niet uit want er zijn er velen die op Uw hulp wachten Kwalitatiaf aan de spits Blijvend bestand tegen azijn mosterd of andere schejr pe stoffen Steeds zilverglans Nooit poetsen Onverslijtbaat YeA volle gegarandeerd door de Gerofabriek M falK it iabnkanla w hei bekende GcN Zdva VLEI WRU DOOR EN DOOR rgÈROW ZILMETA SANaUINOSB De SANGUINOSE is een zuiver plantaardig middel dat in hooRe mate het bloed verrukt do inl3t het de roode bloedlichaampjes vermeerdert Gozond en krachtig bloed is eene levensvoorwaarde voor jonjï en oud en wanneer het bloed gezond en krachtig ia dan verdwijnen de kwalen de zwakte en de lusteloo sheid die het leven dikwijls maken tot een last Honderden in ons eigen land hebben reeds de goede werking der Sanguinose leeren kennen Neemt er ook de proef eens mede wanneer gü geen baat vindt by Uwe tegenwoordige behandeling Tweemaal per dag een eetlepel is genoeff Daar is géén middel versta het goed geen enkel middel dat zoo anel helpt in alle gevallen van uitpnttinp en algemeene verslapping SANGUINOSE wordt verkocht in apotheken en bü drogiiten Prüs per fl ƒ 2 de G fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 KOOP EEN BETERE GEZONDHEID Een betere Gexondheid in plaats voor de oude Kracht Inplaata v n zwakheid Spoedig bevrijd van pIjBSB Opgewektheid en algehede ft zondheld Dat Is wit IRVINff QISTTAMINE brengt lan duizenden van door ZeDuwen gesloopte pijn lijdende door zorgen gedrukte vrouwen ta mannen Dat $ wil Irving QMTamlne U aanbiedt HetgiWNl van eeo ander meiucb MJtlJa VAN J AM Co De RiemfUrstraat 2c 4 Den Haag Oiit Tamina helpt bij Geen genezing muwruH to i ii MIN y HOOrDMJH k 1 11 MIM K l I t b t IIMIN SatnucHmHiio i le io mim geen betaling ta Sa l MIN KAHiaOIMilD tMmMAim vunopwia OHIUIVn UOiD h U UU Koer laeUe na f Uil Uta O Ut fcbnik kkma Ma iii t ilwh l W Hut imJI 4 itUêt mfMm m ara U awJ Iht M M F na F LTI F US n F Gist is Leven BW No 18073 Ooniiepdag SB ÜHguetiie 1981 7M JaarfiiB 6DVDS0IE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN epg ADVËBTfiNTXEPRUSt Uit Gouda en omstreken behoorenda tot den beiorgkring i 6 regels 1 80 elke regel mear ƒ 0 26 V n buiten Gouda n dan besorsJoiati 1 6 regels ƒ 1 elke r el meer ƒ 0 80 Advertentian in bet ZatanUgnnmmwr 3 t Jslag op den pi js liofdadlgheids advertentUo de faalit van dan pr s INGEZONDEN HEDEDEEUN6EN 1 4 rebels fiM elke regel mMr 0 60 Op de roorpagina 60 liooger Gewone advertentiën en ngezonden mededeellngen by contract tot leer geredoceerdMi prijs Groote letters en r nden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomat van soliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agaaten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinda Tan opname verzekerd te ifjii Dl lilyjrichijatdaiel ij ks behalve op Zon enFcesidagtn ABONKSMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad ver kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wau de bezorging per looper geschiedt YmxKO per post per kwartaal ƒ S 15 met Zondagftblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan oni Bureau MARKT 31 GOUDA bij onze agenten en loopera den boekhandel en de poatkantorea Onze bureaux i Ön dagelöka geopend van 9 6 uur Administratie en B daotie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 eerste plaats de voorbereiding tot het innemen van een gemeenschappelyk standpunt der deelnemende staten tegenover de op 5 September a s te Stresa bijeengeroepen conferentie der commissie voor den economischen wederopiwuw van Midden en OostKaropa De Poolsche delegatie is reeds met een reeks positieve voorstellen gekomen welke met meer gelyk op vroegeio landbouwconferentiea in de eerste plaats de goedkeuring van Duitschland doch van de WestEuropeesche dobiteurlanden verei SC hen BELGlë Kras geval van verzekeringabedrog Een doode die uit wraak de knoeier ij en aan het licht bracht Zekere Joneaco Dimitri ook Nicolaid genownd een Roemeen 4s te Brussel aangehouden onder beschuldiging van oplichtery op het gebied van levensverzekering ten voordeel © van zyn vrouw Henrlette C en haar zuster Maria beiden uit Ost iide De Brusselsche Standaard weet de volgende biaonderheden mede te deelen Zondagochtend werd Henriette C geboren in 18ö9 en die zich ook Henriette Nicolaid liet noemen in het kosthuis St Theresia Rogierlaan te Ostende aangehouden door de brigade van het parket van Gent uitgezonden naar de kust De vrouw verklaarde dat z j op 12 Maart 1927 in het huwelyk was getreden met Jonesco öH een dochtertje van hem had te Montreal In 1929 bevonden zij zioh te Brugge waar haar man een diefsttU pleegde In het hotel de Londres waarvoor hij tot twee maanden gevangenisstraf werd veroordeeld Toen die tyd uitgezeten was scheepte Jonesco in naar Canada maar Het weten uit Voungstowïi bij NewrYork dat hy een verzekering op het leven iiad genomen van 50OO dollar bij de Metropolitan Life Insuranc Company Later hoorde Henriette C niets meer van hem maar dan kwam het voorgewende ongeval dat den dood van Jkmesco tot gevolg had Op de haar voorgehoiwien foto herkent zy duidelijk het slachtoffer als haar man Een som van 175 000 fr werd aan haar betaald door de filiale te Ostende an de Société Générale de Belgique som waarvan zy beweert niets meer te bezitten Zy was op het pun een tweede huwelyk aan te gaan Maar de kommisearis Speltiaert van voornoemde brigade bracht haar in het nauw door te spreken van een zonderling telegram door haar ontvangen en van een vreomd bezoek haar gebracht door Nicolas MÜcai uit Barlad in Roememë neef van wijlen baar man en die haar met zijn liefdesverklanng lastig viel Op den duur moest Henriette C bekennen dat haar man in leven is en haar voortdurend bedreigt Hot vonnis van Beuthon De Amtriff voor een week verboden De Duitstihe pers over de verooi deeünsen der vüf nazi Gratie verzocht gratie voor de v jf te Beuthen ter dood veroordeelde nazi s Als motief wordt aangevoerd dat do schuldigen by het plegen der daad niet bekend konden zyn met de noodverordening en met de doodstraf die kort te voren wds afgekondigd CommisHte van onderzoek naur Beuthen De commissie van onderzoek inzake de rechtspleging een der commissies van den Pruisischen landdag is door den vooraitter afg Preiöler nat soc tegen 2 en 3 September te Beuthen byeengeroepen ten eindt zich met de aldaar gevelde doodvonnisbeii bezig te houden De eerste verrüaenia van Nxolaid te meer gerechtigd den ei ch te stellen dat men den vyt nationaal soaaliaten gratie schenke Zy mogen met ongestratt uitgaan Men houde derlialve by de bepaling van de maat der luchthmsstiui rekeiung met het afschuwelyke van hun daad maar terechtstellen mag men hen met Zelfs het voornaamste orgaan der DuitBche sociaaldemocraten de Vorwarts kunt zich tegen een executie der terdoodverooraeelden daar de sociaal democraten gelyk het blad opmerkt by hun goeden stryd met het bondgenootschap van den beul zoeken Niettemin stelt het blad de politieke moeilykheden op den voorgrond die voor de regeering Von Papen zullen voortvloeien uit een eventueele gratieverle mng De regeering Von Papen iieeft den beul geroepen met de socialistische paity van Duitschland Ondertusschen wyrat hei de ryksregeermg hoe langer hoe moeilyker gemaakt de begenadiging eep feit te doen worden daar de nationaal socialisten op de veroordeeling hebben geantwoord met di ei gementen en geweld hebben aangekondigtl Een feit wordt het m elk geval geacht dat iHdien de executies der nazi s niet plaats vmden het doodvonius zal zyn uitgesproken over de noodverordening van 9 Augustus Omdertusschen hebben de vyJ doodvonnissen van Beuthen vooral te Parys gioote vert azing g p ekt vooral nu het Ü A maiinen zyn die hun daad met 3en doocl zullen moetai bekoopen walmeer geen begenadiging plaats vindt De Matin vraagt zich m verband iüermee af of de afgrctgd tusschen Hitler en Von Papen thans onoverbrugbaar zal worden Het blad maakt de opmerking dat Hitler onmogelyk in nog brutaler vorm aan den vooravond der byeenkomst van den ry kadag te kennen kon worden gegeven dat men aan de 230 stemmen waarover hij in het parlement beschikt verder maliiïg heeft Wanneer het vonnis werkelyk gehandhaafd wordt dan zou hieruit kunnen worden afgeleid dat de ryksregeering niét alleen heloten is zonder parlement te regeeren maar vooral dat zy volkomen zeker meent te zyn van de ryksweer voor het geval dat de bewapende macht tegen de vierhonderdduizend Hitler soldaten in t geweer zou moeten worden gebracht inmiddels zyn er ook ui Frankrijk velen die van oordeel zyn dat Von Papen in zyi f hoedanigheid van Pruisisch ministerpresident gebruik zal maken van ztl n recht om gratie te verleenen Gratieverzoek van de Stahlhelm De Stahlhelm heeft zich reeds tot den r kskanseller gewend met een verzoek om Die Nicolas Mikaj is haar man die onder den valschen naam van Nicolaid in t Jand verbleel Zes maanden na het voorgewende doodelyk ongeval keerde hy naar Ustende terug Samen verbruikten zy bet geld rainden na r üartad keerden terug naar Ostende trokken weer naar Roeineme kwamen opnieuw naar België en gingen in Aug 19Si op de Milcampslaan te ünissel wonen Henriette C ging zich vervolgens weer te Ostende vestigen en haat man reisde weer naar Barlad BUITBNLANDSCH NIEUWS iTALla Economische Conferentie te Streaa Opstelling der agenda Gelyk bekend zal op 5 September a s de te Lausanaie ingestelde commissie tot bestudeering der economisfhe vraagstukken van Centraalen Oost Eurppa ta Btresa aan het Lago Magglore byeen omen Het V D meldt tliana dat volgens de Popoio d ltalia de agenda die is opgesteld door den voorzitter oud nunister Georges Bonnet o a beviit een on lerzoek naar de maatregelen welke getroffen zou den moeten wordfen téttelnde de huidige be lemmeringen in het tranaferverkoer en de door het verdwynen van het goederenver keer ontstane moealijkheden te overwinnen Ook zal oiiderzqcht worden welke maatre alwi gmoDWv dienen taiuWen ten einde het handelsverkeer tussc ien de MiddenEuropeesche iMiden te he itellen Speciaal staat het vraagstuk betreffende de ouitengewoon sterke prjjSdaling vin het gram u de agrarische landen van Midden c OostEuropa op de agenda De conferentie zal hoogK ttwaarschynlyit twee of drie weken duren In welingeliclite kringen beschouwt men haar als een vonilooper van de te houden economische wereldconferuitie POLEN Conferentie van landbouwstaten te Warschau Hiet Handelsblad verneemt uit Warschau i dat gisteren aldaar door den plaatevervangenden ministerpresident Zawadski de op Poolsch initiatief ter conferentie van Lausanne byeengeroepen byeenkomat van dp permanente economische studiecommis sie der lattdbouwstaten van Midden en OostEuropa 18 geopend Vertegenwoordigd zyn Tsjecho SIowakije Hongarije Zuid Slavit Roemenië en Polen door hun permanente vertegenfwoordiger in de commissie en Bulgarye Letland en Estland door hun gezant te Warschau Op de agenda der byeenkomat staat in de Een vruchtbaar mderaoek ia de bank te Ostende In de genoemde fibale van de Soeiété Générale werd een onderzoek ingesteld waar precies op het ot enbUk dat de politie er verscheen mej Mana C zich bevond die aangehouden werd Terwyl men dacht slechts 175 000 fr ingeschreven te vinden op de rekening van de bank vond men er 360 000 frank Om uitleg verzocht Op een nieuw verhoor verklaarde Henriette C dat toen het geld op was een nieuwe verzekering was genomen in de Haatschappy La Balutse te Brussel op den naam van Nicolaid ten bedrage van ÖüjOüÜ fr en ten voordeele van Maria C Nicolaid was naar Bariad vertrokken n iHomriette O vertoefde te Ostende m April 1932 waar haar man haar in Juni benchtte dat hy weer eerlang zou overlyden Inderdaad in Juut kwamen de stukken aan te Ostende en op 26 Juli ontving Henriette C de cheque welke zy uit vrees voor verwikkelingen en daar zy dacht te hertrouwen niet durfde te gaan incasseeren Maar Nicolaid verscheen opnieuw te Ostende een valsche handteekening werd door Beairiette C uit naam van haar zuster geplaatst Nicolaid ging intrek nemen in het hotel Terniinus onder den naam van Dimitn Jonesco Henriette C vreesde echter haar man en klaagde hem aan wegens het gebruik ui een valaclien naam Hiy weid aangehoudt i en weer losgelaten Daar hy scliandaal verwekte werd hei zijn r s naar Bartad betaald maar hy stapte uit te Gent en keerde terug Medeplichtigheid Mej Maria C die zeer bekend Is te Ostende werd op haar beurt ondervraagd Zii was op de hoogte van de heele zaak en bekende onmiddellijk schuld De doode ging zelf het ganache trucje onthullen uit wraak Wat nu Nicolaid zelve betreft men weet hoe deae werd gepakt te iDrussel in eene financieele inrichting der Emiel Jacqman laan op het oogenbiik dat hy eene nieuwe aftroggeiary wilde beginnen j Twee valiezen die hem toebehoorden be j rusttöi in de bewaarplaats van het Noord f station en in eene dezer vond men een was dat haar heengaan een zegen voor haar bioer wufl geweest dat het zijn levenssfeer had verruiind en zyn geheele natuur er bij opbloeide nis een rooe Zy verzekerde zichzelf dal in het Groote Plan van een wijzen on alliefhebbenden God niets verloren kan yaan Opgeven betj i kent niet altijd verlies lyden neen het kan zelfs zijn dat daardoor de kieni gelegd wordt voor den boom die zijn worteif m de ee uwigheid heeft en dia bloeien zal te midden van de onsterfehjken In deze bhjde ï temnnng snakte haar hart naar eenzaaniheid en stilte Zij verwijdeWe zich spoedig vnn de kerkdeuren ofschotm velen haai zochten en zonder een woord t gen lemiind te zeggen liep zy snel den weg lang in de richting van het kleine boBch waar 7ij fip zijn minst twee crississen in htiar leven had doorgemaakt Onder et wündelen raadpleegde zy met zichzelf en de ttlte was goed voor haar en de ademtocht van de lucht uit haar geboortestreek hl felijk dooi de frischheid van de zee srheen als een zegening op haar te rusten Zij wist toen dat de overhaaste reis niet zonder doel waa eweeat dat ze een plaats had in het Plan der dingen dat hetvooi hïiar een noodzakehjk deel was van het d gcHjksch werk Zij kwam dus m een eenigszln onderworpen en nadenkende stemnüng hij het witte hek de plaats der herinnering Zij aarzelde alleen een oogenblüt voordat zij de koele gTt ene diepten van het boa verder inging Zij was verlangend n oogenbiik te taan op de plaats van samenkomst met tinnr eisen hir te spreken en dan zou zij terug gaan en haar lot verder dragen Wordt vervolgd Moge elke btoeme der aard vergaan De vrucht des Levens die rijpt er aan kunnen voortgaan Het wag een goede manier en u wordt hieel erg gemist Er was elders werk voor inij te doen Janet en voor jou is er hier werk Luister Zi boog Bich naar voren met stralende oogen en Janet bewonderde aeer het blank van den hals rtanr waar die zich uif het tneouwwit vnn haar boezem verhief Wat zy fluisterde deed een plotpeJingen blos ovei Janet a gelaat komen Een hmdje een klem kindje komt erin de pastorie van KochaUan en niemanddan ZIJ om er voor te zorgen zfi zjj medelydend Ja ik zal hiyVen ik zal door diken dun blijven Er waren tranen in haar oti en toen zy de tiap naar haar zolderkamertje opging en Zich neerlegde op haar Spartaanaohe bed niet om te ap maar om te peinzen tot ver na middernacht over het ingewikkelde leven mysterie Het droevigst van alle gedachten was dat z y voelde welk een onmetelijke klove de klove der ervaring haar nu scheidde van de meesteres haara harten Zy twijfelde er niet aan terwijl zij naar haar geziqht keek en de niet te beschrijven uitdrukking van haar mooie grijze oogen gadesloeg dat zij wae neergedadld in de diepten waar niemand haar kon helpen dan God Janet Alken bad vurter dat de God hunner vaderen rondom al de kinderen van haar Uefde mocht aijn en dat beiden geleid modit i worden langs de paden des vredet Aldus biddende viel zij inslaap Den volgeoden morgen zat Afiaon met innige voldoening In haar hart naast haar echtgenoot en de vrouw van haar broer in de bank van de pastorie Een kleme triUing ging door de kerk toen men haar terugzag want vergeten was ZIJ niet en zou zij nooit worden Zij voelde met lioeveul vriendelijkheid allen haar opnamen en hel vriendaohappelijk welkom in hun ougen en de huiselyke en opbeuiencie atmosfeer van de plaats Maar toen de eeifite noot van den lofzang werd aangeheven O God of Bethel by Whose hand Thy people still are fed Who through thi weary pilgrimage Hast all our fathers led vuideu haar oogcn zich met dwaoe tranen At de snaren van haar ziel trilden onder de betooverittg van het herinneren van het geloof en van de tioop Zy keek naar het gelaat van haar eohttjenoot het wa strak aJs en yzeren masker maar haar zwijgend beroep voelend beantwoordde hij dat met een glimlach waarby hy haar diep in de oogen keek en de vingers aanraakte die op den houten rand voor den bijbel lagen Tot hem zei dg dienst niets en hem verveelde zelfs de preek waarvan Alison etk woord inwo met een adenilooze belangstelling zooals iemand die versmacht van dorst ee i ve fn chende teug drinkt Haar liel werd er door opgeheven en vervuld met groote dankbaarheid Voor haar bestond er geen zioh terugtrekken van het geloof neeJi er was een nieuwe noot een klank van blijhad van verzekerdheld van warme menBchelijke depJneming kostelijk ala balsem uit Qileed In de woorden van haar broeder Alison wiet en de wetenschap beurde haar een oogenbllk op toen haar hart twaar FEUILLETON Zij weet g een eteek van h uiahouden en geeft er nog minder oni Alle dagen zijn voor haar hetzelfde en aJe het aan haar lag don souden de Flanellen gekookt worden daar ben ik zeker van iiit iiriHstlaDluiiiiihiid Uit het Engelech van DAVID LYALL Vertaald door W J p WecBelink Van Rossum Ik twijfel er niet aan maar wij kunnen je nog niet mfesen Janet O zeker wel Ik heb een oogMiblikhoop gekoesterd dat juffrouw Tibbie nüjisehien ergcnü en klein huisje aou huren en dal een dieostbode als ik dan een kans zou hebben Maar nu zy nmar steeds blijft rondtrekken in vreemOte plaatsen en boeken Schrijft voegde zi er aan toö op acherP toon waisruit bleek dat zij Tibbie gehe buiten den knng der stervelingen waar zij omgang mee kon hebben plaatste schijnt ZIJ zooietg te kunnen ontberen Zij streek de plooleji van de japon barer oude mecsteree glad en gaf er een licht tikje op toen zij ze over het voeteneinde van het bed hing daarna stond wj stil alsof zij bereid was de kwesüe te beeprekrai tot den dag des oordeels Janet je plaats is m de pastorie vanRodiallan en hier moet Je blijven tenminste nog zes maanden Waarom zou ik blijven vroeg jMiet onwrikbaar Zij en ik passen niet bij elkaar Waarom zou je dan gaanr Zou je rustig in een vreemd bed slapen Janet Aiken als je moest denken dat de beste flanellen van den dominee op een goeden dag gekookt zouden worden P U lacht ny uit en dat is niet mooiU bent ook veranderd juffrouw Ailie Hetkomt door de Ëngelache menschen en £ ngelsehe gewoonten Waarom gaan de Schotten zioh met hen vermengen Elk land moet i p zichzelf bhjven dan zou er nooit zoo n verwarring komen De verwarring zetelt in jezelf Janet zei AJieon met groote en bijna droeve vriendelijkheid De dingen waarmede je je hoofd vermoeit komen er in het gelwe niet opaan Zij zyn van minder gewicht dan hetzand op de kust Ze hebben niets met hetleven te makeai O Janet dat is vol vreemde krsohten die ons op de knieën brengenJij en ik toen wij hier m de pastorie aamenwaran en eiken dag deden wat wij wilden wisten er niets van Wij hebben nooit geleefd Wy waren slechts kinderen die huishoudentje speelden Het vreemde vuur in de oogen van baar oude meeflteres de hartstocht in haar gtem vervulde den g€e t van Janet met n vneemd onteag en deed haar zwijgen Zij voeïde dat zij niet meer dan een kind was dat beknord werd om zijn eigenzinnigheid O maar ik wilde ik wilde juffrouwAilie dat wij op de oude mttiler hadden