Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1932

Lmtjea 6910 69 12 Ikrlijjl 1 MlJ 9 74j 9 ljru 9el M 471 J4 48 Witaerlond 46 21 4 rti VVftnen Kppfuliusö 44 40 44 70 Stxjckholni 4430 4 40 Osli 4330 4336 New ïorlt 484 248J 11 Madrid Niet omc l ao ao ItUie 12 7 1276 iïaag 735 715 L Mil TBuH TlM y wt Wt viWJ JMf l k dat m het RAI gebouw buinenkort een wielerbaan zal worden gebouwd Deze baan wordt zooals de meeste banen 166 2 3 Meter lang zoodat zes ronden 1 iS M be d agen Het hgt in de bedoeling zeer binnenkort met de werkzaamheden m het RAI ge bouw aan te vangen Behalve de baan zul Ien tnbunes Voor ongeveer 7000 plaatsen worden jfebouwj Begm November zal de opening van het Sportpaleis Amsterdam plaats hebben met het verrjjden van een Zesdaa 8che Deze zal dan van 18 tot 24 November piaats hebben Voor de exploitatie van het R A I ge bouw als Sportpaleis wordt opgericht de Internationale Spertgebouw Maatachappy te Amsterdam welke door Nederlandsche en Dmtêcbe geldschieters wordt gefman aerd De leiding van de exploitatie komt in handen van den heer Fnednch Grolms die gedurende een aantal jaren directeur was van de bekende Biheinlandhalle te Keuten Voor de orgamsatie van de wielerwedstfij den zyn Fntz Rust mt Keulen en John Stol uit Amsterdam aan de njeuwe onderneming verbonden Ten slotte vememem wii dat wet alleen wielerwedstryden m het Sportpaleis zullen worden georgamseerd doch dat ook andere takken van sport zullen worden beoefend De overeenkomst tusschen de 4i tematio nale Spotgebouw Maatschapppy en de di rectie van het R A I gebouw moet voor een aantal jaren z n gesloten Alleen geduren de de Wintermaanden zat het RAI gebouw als Sportpaleis dienst doen Wti teekenen hierby aan dat de defini tieve contracten nog niet geteekend juin Dit zal aan het emde van deze vpek tfe schieden ten mmste wanneer AogJ er paar kleine bestaande moeil khaafliover wonnen worden Of het B A I gebouw ook nog voor andere sportevenementen behalve de Zesdaagache beschikbaar zal zyn hangt geheel af van de vraag of er het volgende jaar een tentoonstelling gehouden wordt De beslissing hierover valt in den loop van deze maand Wondt er wèl een tentoonstelling gehouden daj zou de zaal m December weer ontrmmd moeten worden fBulten vérantwoowtem khdd der Redactie Blauw Witte Bloempjesdag 3 September 1932 Geachte Redactie Mogen wy door middel van Uw hl d be kendheid geven aan onzen b Lmpjesdag ZooaU reeds eerdeit herklit is bestaan er plannen om m Gouda te komen tot de op nchtmg van een Tehms voor Meisjes Die plannep hebben inmiddel vast n vorm ge kregen de mtvoermg eir van is al begon nen l ok kan de malaise d = n odyakelyk heid van zulk een iehuis met tf genhouden Ng doen w J een beroep op de mwoners van Gouda helpt allen ons sen klem beetje koopt allen een blauw wit bloempje blauwwit zyn de jeugdkleuren dan kunnen wy straks velen helpen aan een mooien en gezelligen avond m een vnende lyk Tehuis Zaterdag 3 September zullen onze help sters door Gouda gafln met volle mandjes en leege bussen Laat haar terugkeer zyn met mtverkocht en een flink bedragl U Redactie danken wb voor de verleen de plaatsruimte Hoogachtend Namens het Comité Zuster IDA GUNNING Mevr J H VAN WIJK KOUWENHOVLN GOLDA 2 Sept 1932 Het nieuwe Cafe Restaurant Ter Gouw De hoek van de iBleekerssingel en Boek kade ter plaatse waar jarenlang het woon liuis stond waarm de familie Overbosch iater Dr Aalfa hun woonplaats hadden ge veatigdi heeft een geheele verandenng ondergaan Het voormalige woonhuis is ver dwenen en op dezelfde plaats hebben de architecten Van der Heyden n Nieuwen huyzen uit Rotterdam een gehefel nieuw ge bouw doen verryzen m modernen styl dat tot hotel en cafe restaurant wordt ingericht De heer J de Vries voormalig chef tn het bekende cafe restaurant Coomans te Kolterdam die een 25 jarige practyk in dit vak achter den rug heeft opent daar mor gen Zaterdagmiddag 4 uur zyn Caft restaurant Ter Gouw Wat een verandering met den vroegeren toestand Daar is nu gekomen een modern cafe restaurant modem van bouw modern van imichting alles m de puntjes verzorgd naar de eischen van hygiene comfort en gezelligheid en practische bruikbaarheid Leu draaideur geeft toegang tot de ruimp benedenzaal waar de keurige betimmering ea verliLhtmg prettig aandoen Natuurlyk is er ook centrale verwarming dan is er een koel installatie voor de dranken etc en een Philips radio installatie zocgt voor de mu z kale verstrooiing Voorts zyn er gelyk vloers telefooncellen de keuken met gas oven ysmaehine i jskasten alles van het nieuwste systeem hen breede trap voert naar de bovenver diepmg waar een aardige vergaderzaal is die voor partyen ook geschikt is en enkele een en twee perèoons kamers voorzien van koud en warm water beschikbaar zyn voor hotelgasten Voor hen is er ook een badkam i Op dezelfde etage zyn de kamers van den heer de Vneg gelegen 1 en byzondere attractie is wel de daar ook ge legen daktuin die uitzicht geeft op het drukke verkeersptint Spoorstraat Katten singel Kleiweg Het behoeft geen betoog dat een nieuw zaak als deze ook beschikt over een goede povisiekelder en een wyn em bieikeldei Voor hen die per auto kmnend de inrich ting willen bezoeken wordt parkeergekgen heid geboden aan den Kattensingel aan de waterzyde Bericht voor de Scheepvaart Het herstel van de Kleiwegsbrug De Havenmeester der gemeente geeft hiermede belanghebbenden kenmg dat te rekenen van 5 September as af en tydens den duur der herstel werken aan de Klei wegsbrug te Gouda aldaar desgewenscht gelegenheid voor doorvaart kan ken mt de aOitwing Onmiddetiyk na aankomst werd de kist in de kapel opgebaL rd waarna de plechtige metten door Mgr Huurdeman geasnatsard door geestelijken en seminanaten wer fn gebeden waarby lithurgische gesungen werden uitgevoerd Hedenmorgen werden in de wiwk jel van het Semmariwn heUige mween voor de zielerust van Mgt Schaep marm opgedragen door professoren va het S ninanuB Om 11 uur werd de jMmteficale Heilige Mis van Requiem gecelebreerd door Mgr Jansen met ponteflcale assistentie imptig aatoongeluk bp Go inc ietn G0iUNOH£M l bept Heden heeft onder Arkel naby Gonnchem een vrij ernstig auto ongeval plaats geh l De vertegen woordiger van de firma Mortier m Gonn chem de heer de Jong ging iji kel eu zyner klanten bezoeken loen tqj yn verfiet ward hy door een voorb rydendu luxe auto gegrepen De heer de Jong bekwam een ernstige beenbreulfij benevens een diepe wonde aan het hoofd De boteruitvoer naar Duitschland Ui N llAAü 2 S t bisteren heeft op hti Oephitement van HuitenlahdHche Zaken ie V ortzett ng plaats gejiod van de be ré kingen met vertegenwoordigers dec DuiLoLlie legetrin j over het boter vraagstuk Do niogLlijkliead von een oplc uig vimi üet viaagstuk is gebleken althans in dien ux dit p de boiiiB van de ler gevoerde bO spFCkmgen thans duor de Uuiteche delegatiL vBiieg met Denemarken en Finland gepleegd liaa worden Het cottfhct in de Scheepvaart Naar wy vernemen heeft de Kyksbëthid delttii iiir de Vries hedenmiddag op het 1 jaiitnieiit an licwnonnsi lie Zaken en Ailjeit een btbprekuig gehad nwt partijen bttiokkei m het tonlbct tu ch n den Bond van VVtfrkgevers m de Koopvflardy e Ig t ontatt Commissie gevormd uit den C tiaitn Bond van liaosportarbeider en de Centiale an oEliciere der Koopvaardij Beurs van Amsterdam Wlb si LliU£ l j M 1 Sept i B pt m MAKKTBERICHTEN Botemoteenng Leeuwarden 2 Sept Aangevoerd 10 3 21 6 2 12 Hoogste veilingprys ƒ 1 2 $ laagste veiling prijB ƒ 105 commiqsiepnja ƒ 083 hoogste in nprys ƒ 1 1 laagste mj nprya ƒ 1 08 middenprüs ƒ 110 Het Cnusbotermerk 65 ctnt DBN HAAG 2 Sept De Crisis 7uivel centrale deelt mede dat m de week van 4 tot en met 10 Sept de prys van het Crisis botermerk en voor de vervoervergunnmg wederom ia vastgesteld op 65 cent per k g Botemoteering Heden 88 cent per k g De Bot e rnoteerlngscom missie deelt mede o t de leeuwordti boternoteAnng voor van daag IS vastgesteld op 83 cenU per kg Wg hei mr eren er aan dat op dezen ex IKrtpiijs Ier boter ntg de accijns konu RADIONIEUWS Programma voor heden H 1 i V wft u n 5 45 Voordracht door C Rijken 6 OG Orgelspel J Jong 6 3o Vervolg orgelspel 7 00 Gramotoonplaten 710 Ver olg VAEAoikest 8 00 Vrijz Godsd reisbureau 805 Vaz Dias 815 Uit het Kliilifius te Schevenmgen Residentie orkest 0 1 V Carl Schuricht m m v het Toonkanstkoor Den Haag Jo Vincent sopraan Huze Lugei alt L v Tulder tenor enW liavelli bas Negende symphonie In dki l p 125 met slotkoor naar Schillers Ode an du i reude van Ludwig van Beet hoven 9 36 Mevr Immink Cost Budde Keligie 1 h hedendaagsche gezin 1000 dr 1 D Tjalsma Vrouw Zorg IT 1100laoo Gramofoonplat Huizen 6 00 Causerie H J Stemvöort 6 30 CJUaene dooi A J Herwig 7 00 Radioiokter 7 45 Causene door A C de Wit 00 De H O V öymphome orkest o 1 vJSchuurman Oft Ouv lannhauserWflgner 9ü0 Kloek Ue zang der vogels 30 8FOIIT EN WCDSTRIJDEN ATHLETIEK Lok bekerwedstrüden en G A K kampioenschappen Telken jare organiseert het bestuur van de Goudsche Athletiek Kring wedstryden voor den Lok wisselbeker welke is uitge loofd door den heer Lok bloemist en welke thans in t bezit is van Thor Gouderak Aanvankelyk waren deze wei tryden vastgesteld op 4 September zooijs wy gisteren ook berichten evenwel wordtti deze wed Btryden op verzoek van eenige deelnemende vereeiugingen gehouden op Zaterdag 10 September vermoedelyk op het Olympia terrein Aanvang half vier De prestaties van de Lokbeker wedatrydzullen tevens dienen voor de persoonHjkeGAK kampioenschappen waardoor aandeze wedstryden nog een extra attractiewordt toegevoegd en zeer zeker door onzeGoudsche Athleten hun beste been zal worden voorgezet j KORFBAL Bestuurswgziging Korfbalclub de linlfjaarlijkidie vergadering der 1 rolongatie 1 Beorsovcrzi cht Ue bema wss Uedi B vi st gestejiid pixeti nl cto opening vormde i en rvtrtc iMii 10 Philip die zoowel van de zijde van het pijbijek ais den dagliandej op ruime sehaal Wieden gekooht De reolameeompiigne die vt Or verschillende nieuwe producten van höt ioncei n wordt gi voerd verleende een stimulans De koers trok lot 132 aan doch d hoogste koersen bleven niet gehand haafd Unüevers kwamen op een et nignun vérlioogd niveau Na Jiet eerste hali aui wa er en open hoek in HVA s die to bf ven 200 verbeterden ten vry belongnjlce afdoening van de Vi p wss hiervoor éc aanlaidende iioofdxaak Tabakken waren stil goed pryshoud Rd Petroleumwaarden verwasTloosd Kon Olie noteerden hooger Schetpvaarten gedrukt AmwUt tondsen vaat De obligatiemarkt waa atil F K M Heyue t Woensdag is te Scheveningen do heer I JL M Heyne directeur der N V Ver Fa r Stearine Kaarsen en Ohém Prod te Gouda na langdurig Igden in den ouderdom van 56 jaar overleden Het aantal werkloozen op 1 September Het aantal werkloozen bedroeg op 1 Sep terber 1718 Ingeschreven zyn by de Arbeidsbeurs Bardewerkers 16S letterzettera 38 bouwvakken 401 houtbewerking 142 lederbewer king 5 kleedingbewerking 35 metaalnyver held 146 papierbraiiche 4 textiel indun ne 85 suikerwerkers 62 sigaren mduntrie 81 landbouw 26 pakhuiaknechta schippers knechts koetsiers chauffeurs 264 kantoor personeel 32 hmaelyke diensten 13 fa bnekaarbeiders 188 transportarbeiders 98 Tot l 1718 Tonaal 1718 vorige week 1717 De scheepvaart door de IJsselhavensluis pedurende de maand Juli kwam door de Usselhavensluifl 230 schepen inhoudende 10290 M3 De Goudeche Motorclub Zondag maakt de Goudsche Motorclub en tochtje naar het zg stille strand te Schevenmgen Vertrek te 10 uur terug ± i uur Woensdag te 9 uur houdt de clob een Ie den vergadering m de zaal van de fa Dum atec ad Markt Oefensvonden Goudsche Reddmgsbrigade Ingevolge het vroegere sluitingsuur der Stedelgke Zwem Inrichting in de maand September zullen de cursussen der Goud 9 Reddingsbrigade op de Maandag en Woensdugavon le in het veivolg niet van 8 tot 9 uur gehouden worden doeJi van 7 tot 8 uur te beginnen 11 tt u s Maandagavond Openbare Leeszaal en Bibliotheek De volgende boeken hggen gedurende demaand S ptember in de Leeszaal ter lezing kunnen nu reeds besproken worden Romans A Berntsen Nebogang Dagboek van wn grootestadsdonunee W Deepmg De g F M Doatojewsky De idioot J K v rbeek Lichting 18 H Gobsth Waan opa 1934 L Penning In den greep van J Koud J p Rönne Nazomer P A de wp Door donker en dood A Doblin kanten A Seidel Das Wunschkind p Studiewerken r Mulford Het geheim des levens N v i Richtingsiynen W Stekel Bneven Jtaeen moeder M von Boehn Die Mode hriid i Volksverhalen uit Oost W J Long Op herten uit Het vroo W boschtooneel Hoe de dieren spreken wer geweer op jaoht H Fletcher Flet Laatste Berichten DRAADLOOZE DIENST Gratie verleend aan de vt f ter dood veroordeelde natlcmaalsocialisten BERLUN 2 Sept By besluit van heden van het Pruisische Staatsministerie z n de doodstraffen die door de buitengewone rechtbank tegeoi de 6 nat socialisten die zich hebben schuldig gemaakt aan moord op politieke tegenstanders by wyze van be genadiging veranderd in levenslange tucht hiusstraf Ter motiveermg van het gratiebealuit wordt medegedeeld dftt de veroordeelden op het tydstip dat zij hun daad deden geen kenms droegen van de noodverordening van den Rykspreaident tegen de politieke uitspattingen van 19 Augustus 1932 en dat zy onbekend waren met de zware straffen die deze noodverordening behelsden Doodel k auto ongeval DORDRiBOHT 2 Sept Gistermiddag reed de 22 jarige A Hartman uit Wieldrecht per flets mt de Zeehaveolaan den Rykastraatweg op juist toen de kermis exploits A C de J uit Vlaardingen met zyn auto daar passeerde De fietser werd door de auto ge grepen en een aantal metewi meegesljpurd De ongelukkige bekwam een schedelbreuk en brak rechterarm en been H j overleed spoedig daarop De auto waarvan de remmen niet In orde Weken te z n werd door de politie m be slag genpmen terw l tegen den chauffeur prooasvettwl is opgemaakt De plechtige uitvaart van Mooselgneor Dr A C M Schaepmann Het stoffelyk overschot van Mgr Dr A C M S aepinann ia gisteravond van de iiint Majellastichtmg te Bussum per auto overgebracht naar Rysenburg Het stoffe lök overschot werd begeleid door Pastoor Beumer en Kapelaan J H Koelman die m de volgauto hadden plaats genomen Te omstreeks half zeven kwam de stoet ih R seaburg aan Vele mgexetenen had den h langs den weg geschaard De klok Iten luidden toen de steet de terreinea van Het Senunarjum naderde De stoet werd opgewacht onder meer door den vicang gene Aal van het Aartsbisdom Mgr D Huurdemail den President van het Groot Seminarium Prof Dr J de Jong vele professoren Op oud sche OU stuur gekomen Thans is het aJs volgt Ie seeretona D Westdorp Westhaven 41 2e seeretaiis Th C v d Linden de la Ktylaan 8 penningmeester Th de W er Vleide Kilde B9 Ie voorzitter C A Bennisi ie voorzitter t Baaiman Zondag a zullen bei ie twaalftallen van Ter Gouw en prOLfwedstrijd op haar terrein spelen WIELRENNEN Van Egmond gestagen Zoowel m de serie als m den her kansingsrit Gisteravond ijn te Roine de aeriee an Lt wtreldkaiiipioenschap wieliennen over korten afstand vOoi amafeur t aangevangen l r waren 26 leelnemera die verdeeld wer den üvei 13 series oodat er dw zeer zuiver n matches a deux werd gereden Bij deze rennen is Van Egmond twee makil geslagen zoowel m zijn serie ais in denherkansingsrit beide malen door Oostent Ijkers dic tal de kansloozen wprden gerekend Van f gmond was zijn vorm totaal kwijt De dariiiBtoornis waaiasii hij penigen tijd geleden liLo ft zal daaraan wel niet onathul dig 7ijn maar hovenditn is deze baan voor sprints lijzondor snel Hij kon m de oon ditie waarop tiij op het oogenblik verkeert niet snel genoeg draaien Hy reed m de achtste serie tegen den Oostwiryker Dusika die m 122 5 sec reed In de herkansingsrit kwam hij tegen den Oostenrijker bthaffer den Italiaan Bere tlnni en den Tajecho Slowaak Hauft Hier had hy dus met drie tegenstanders temaken Alleen de eerst aankomende werd geplaatst Van Fgmond die de leiding nam werd m de lastBt vi meter met een handbreed te door Sohaffer geslagen ZcedaagtKhe in de R A J De onderhandelingen vi wel beëindigd Van 18 tot 24 November Naar het persbureau Vas Dtas verneemt z n gedurende het afgeloopen jaar onderhandelingen gevoerd tot bet oi ieliten van een Sportgebouw te Amflterdaan Deze on der ndeUiw n babbw thau TTtfwet tot korfbul en athletiekcdub Ter zijn tenige wtj igmgen in het be RADIO TlbLLGKAl XSCU W£i UBJ lUCHT 2 SeptemberHoogste siond 7701 te Clermont1 oagate stand 73ö 6 te Vestmanoer Verwuolttmg Matige tydelyk weUi lvt toenemende zuid westelijke tot westeUjka wsnd waai bewolkt of betrokken met tij delijke opklaiing Waarschijnlijk nog ceoige legen Weinig verandering in emperatum De grootste afwykingen kwamen voor op den 3en en 20en resp 2 graad beneden en 7 graden boven normaal Het gemiddelde dagelyksche maximum was 3H graad en het gemiddelde mmimum 2 graad boven i ormaal Het aantal dagen met een maximum bo ven 25 graden bedroeg te de Bildt 14 tegen i normaal Van deze zomersche dagen kwa men er 12 voor tn een onafgebroken reeks hetgeen een record is voor de Bilt De neerslag was in Noord en Zuid Hol land Friesland en in het midden van het land 55 tot 75 procent beneden normaal in id Limburg ongeveer 40 overigeha 15 tj t 35 bepeden normaal Te de Bildt werden 222 uren zonneschijn waargenomen tegen 175 normaal Dit aantal uren is overtroffen tn Aug 1006 1911 en 1 14 met resp 224 254 en 226 urem APVERTENTIEN Ontvlftkken en Oppersen van HBERKN COSTUTJM lUeen persen ƒ 1 00 ÜDE PBIIKAAN GOUDAStoomerti en VerrerH vanaf 1 07 U TBI KFOON IMI EomomiBciie toeaadCtng t H Ncd Indie Prof mr Brnins voorzitter der te bmoemen comwlwie Iaar W vem nen zal eer binnenkort 4e nameiwtelling van de commiBHie voor eco nomi8 6 toenadering tuBschen Nederland € n de overige gebiedadeelen van het Kyk bekend worden gemaakt De regeenug heaft prof mr Bruins vensocht het voor aitterschap dezer commissie op zich te ne men Prof Bruins heeft zich daartoe be leid verklaard Aanleg provuwiale wegCn en werkvenKhaffing Overleg tiiasch n tien Zsansche IfemeentebMitiiren £ én W der gemeenten Zaandam en Wormerwer hebben aan Ged Staten het vftrzoeJt gencht om de werkiuamheden aan dr wegen nog m dezen herfst aan te pak ken en voor zoover Vi voor uitvoering ge reed Wat n by die werken voor oover zy in het geolied dier gemeenten liggen Mi sluitend Zaansche werklieden te gebruiken Daarop is geaatwoord dat Ged Staten wenschen dat t dezen opzichte overleg zal worden gepleegd met alle tien Zaansche ge meentefaesturen Als gevolg daarvan werd naar hst iland blad meldt gisterenmor gen onder leiding van burgemeester Ter Laan te Zaandam © en vergadermg gehou den waarbij vanwege Ged Staten aanwezig vaaren jht Keigersman provinciaal hoofd in fenieur en de heer Kryn chef vMi de uit ióeriBg van de w gen Dewn hebben ter vergadering medege d eld dat er mderdaad een groot stuk werk voor uitvoerii g gereed is ïTl de meuwe provijicdale weg van liet Kalf te Zaan m naar Purmerend in aan sluiting aan de nteu f fe beug over de Zaan waarvoor Woens dag de eerste paal geslagen is Indien men echter verlangt dat het werk door Zaan sche werklieden xal worden uitgevoerd dan kan dit met anders geschieden dan zonder machines dus met schop en kruiwageh Dan wordt het dus een vorm van werkverschaf fing en is het de vraag of de loonen daar door geregeld kunnen worden in overleg met de vakvereemgingen Djt overleg moet nu eerst geschieden Het spreekt vanzelf dat het werk op deze wyze uitgevoerd aanmerkel k duurder komt dan by aanbe teding met machines Maar de steun van provinciewege en van het Ryk is daarby niet uitgesloten De dagelyksche besturen van de tien ge meenten zullen ten spoedigste over deze belde onderwerpen beraadslagen Doorvoer van zeevuch stopgezet Het Nederlandache contingent in Frankrijk niet langer benadeeld Op de vi agen van het lid der Tweede Ka mer den heer Drop betreffende het nemen van maatregelen in verband met de ver zendiirg van versche zeevisch uit Engeland m vrachtvervoer via Hoek van Holland naar Irankryk antwoordde de minister van Economische Zaken en Arbeid dat het hem j nni geworden was dat versche zeevisch in beperkte hoeveelheid uit Engeland via Hoek van Holland werd ingevoerd en daarna werd doorgezonden naar Frankr k zoo dat die leveringen ten nadeele kwamen van het voor Nederland door Frakrljk vastge stelde contmgent voor versche zeevisch In overieg met en met medewerking van de desbetreffende Nederlandsche importenra vischhandelaren is bedoelde verzen ding van Engelsche zeevisch evenwel stopgezet ZDOdat te dien opzichte geen verdere maatregelen behoeven te worden genomen Gemengde berichten B t rUegongeluk n b j Tubbergen Verbalen van ooggetuigen Omtrent het ong uk niet een Zweedseh poatvliegtuig bij Tubbergen waarbij de piioot en marooniat welden gedood meldt bet Twentscli Dagblad Tubantla nog het vnigcnde Aan den rand van een ongelijk heldevetd op een terrein waar zicti een aantal hooi oppew bevindt is de S E A A E neergeatoR Dit teii ein is eigendom van den land bouw er Golbaeh op Droste wiene boerderij ir de onmiddeUijke nabijheid ligt De zoon van Golbaeh vertelde dat zijn vartet èn liij nacht om twaalf uur nog op waren Z9 hoorden te middernacht zwaar motoigeronk hetgeen op zich zelf nietfl bij zondeia ia daar eiken D it enkele vlieg tuigen daar pe speren Het geronk was ech tei ïwaarder dan gewoonlijk en de 0U maakte te en Kijn v der de opm rking dat hel toestel dat uit de richting tusschen AinielO en i riezenA een kwam blijk 1 aar erg laag l e l it den gehfelen oiptrek stroomden de menseigen toe overal Rad men het eware geionit en defj enorm n stag gehoord IJp kapelaan vnn ïe parochie te Geentelen was ook gewekt door het ger en den slag en onmiddellijk naar de plaats dA v ouheilf gegaan om zoo mogelijk geestelijken bijstand te verleeoen D narconiet Ltter gard vf F aanvankelijk buiten kennis maar Onze uitvoer naar Ëneeland Een adres der Ned K v K te Londen aan onzen minister van economische ssken Van den itiinister van iM onomiselie Za ken en Arbuid is het volgende adres gezon den De NederlandaUie Kamer van Koophan del te Londen heeft met toenemende ver intrusting kennis genomen van atte maat regelen die van Britwhe zijdt genomen zijn in verband met den invoer an buiten lundsche producten Offlclioon ZIJ tot dusverre uilaluitend eeu adviseerend standpunt heeft ingenomen en dus den Nederlandechen exporthandel naar gelang er aanviagen voor steun bmnenkwa ir en door middel van advies heeft bijge ataan vermeent zij dat than daar de oon ferentJe van Ottawa is afgeloopen de tijd gekomen ia dat Ivan Nederlandsche zijde turtle moet worj gevoerd In de eerste plaats zal ook al worden alle te Ottawa gedane verstellen met uitgevoerd vooreerst ten dreigende wolk bo ven den Nederland£clien expoilhandel naar liet Bnteclie Keizerrijk I lijven hangen wel ke onzekerheid ook al mocht het later meevallen voor geiuiinen tijd en nu reeda tn hoogst Inuikenden invloed zal uitoefe nen ji de mentiltteit van den Nederland aohen exporteur Nederland lieeft door jarenlangen vlijti gen opbouw van industrie land en tuin houw veetoelt vissclienj enz getracht zijn ufneinera waarondei ook de Britsche zoo goed 11 ogelijk II bedienen Wederkeerig heeh het a l jd 1 = vrijhandelfiland zijn dei ren opem e teld om buitenlandsche pro ducten du ook de Bntsche ongehinderd binnen te laten Uaar deze maatregelen toch in hoofdzaak genomen worden als een represaille f dreige nent tt en tjriefmuren die door an dere landen opgeworpen zijn en waaraan Nederland zidi niet schuldig heeft gemaakt vermeent de Kamer dat Nederland zoowel op oeconomische als op moreele gronden het recht heeft tg verzoeken dat haar een bevoorrechte positie wordt verhtnd bij den handel met liet Bnt ic he Keizerrijk De Kamer ie er van overtuigd namens de geintereeïieerden t ij den Nederlajid sclien Britachen handel niet heter te kun nen doen dan het bovenstaande te Uwer Kxceilentie b kennis en beoordeeling te brengen in de ho p mdien dit niet met het landsbelang in stnjd is te mogen ver nemen of u de opvatting van de Kamer m dezen deelt poedig kwam hij weer bij De kapelaan h ett hem niet naar de oorzaak van het ongeluk gevraagd tn zoover bekend heen de inecanicien daarover aan niemand iets medegedeeld fttergard die zwaar gewond wBfi aan hoofd en t eenen zeide erg moe te 7ijn en stameldt schlafen schlafen Daarnaast toonde liij nog zorg te hebben voor de post die met het vhegtmg werd vervoerd doch op dat punt stelde men hem rusi ilrie poetzaiiken e n zware en twee klei ne zakken werden met het toestef veivoerd De post welke vrijwel onbeschadigd bleek te zijn werd naar het postkantoor te Almelo veivoerd vanwaar ze naar Zweden is ver zonden 1 Hssagiers waren er niet in de cabine maar wel wa ier er levende wezens in nl een moeder aap n et eenige jongen De moe dei bleek tl tl te zijn evenals iv cv der j ngen bén dei aapjei was echter gehpel ongetleeid Het diertje is naar Almelo ge braolit Zooalfi gemeld is het vliegtuig eerst tegen den schoorsteen van ten boerenhuis opge botst Deze boerderij eigendom van den landbouwer Boerman ligt een eindw ego ten Noorden van den straatweg De lieei Boerman vertelde dat hij te omstreeks 12 uur wakker was gcwoiden doordat een vli tuig heel laag over het huis vloog Hij hffi toen zijn ontstemmmg over dat feit uitgespioken Toen de maohi ne echter direct wwr terugkwam had Boer man gemerkt dat er iets met in orde wss IJ e zotkt een terrein voor een noodian dmg had hl gezegd 1 at er toen gebeurde veitelde B is haast niet te beBohrijven He WIS een geweldig gtiaaa en het afschie ien van een kanon was er mets bij De scliooratetn werd ifgerukt doch daarvan hoorden wij niets Het toestel heeft ook nog Ie ftpits an den gevel aan de voorzijde af gerukt Nadat het toestel den st hoorsteen van het lak dei boerderij had afgerukt is het i tn de andere ijde van den straatweg biijkbuar met den leoiitervleugel tegen een I uiB g vleien waarin de h er imming een kruidenierswinkel heeft lubschen dit huis n de i oerdenj van Boerman vloog de b E AAK tegen eenige dennenboomen welke totaal afknapten Ook LOige palen van het telefoonnet wer den vernield Het dak van den kruidenierswinkel werd zetr zwaar beschadigd Onder dat dak be vonden zioli de slaapplaatsen der negen km dferen van het gezm Immmg Wanneer men de aangeiicihte verwoesting zie mag het u n wondtr lieeten dat het toestel niet tot dt binnenzilde et huis ia doorgedron gen l e ionder Hin wk aan een em attg gevaar tHitHn B De lie r I mmii Q 0ine dat hij ook wakker was gewirden door het motorge ronk loen het toestel tegen het tiuls op botste was het een geJuid dat hooren en Wen vert ing JnmwddeHijk was hij naar boven gerend waar hij de kindereai over eind 7Utend in hun bedden aantrof geluk kig allen ongedeerd Binnen in huis Is vnj w I geen Bchade aaneencht maar het dak 13 leelijk toegetakeld Keelameplaten en eeiU Uithangbord ijn telfa weggerukt De kas tflnjeboomen welke voor het huis stonden werden van hun krumen beroofd De bevolking van Geesteren ia diep on der den indruk van het vreeselijk ong uk De landbouwer Boerman vertelde dat het wel heel mgelukkig is dat het loeatol met c n 50 meter ten Zuid i van zijn huis ifl npegekomen Daar Ie een groote vlafcke weide waar het toestel weliiiht had kun nen dalen Op mnm met Maunee Chevalier De pMl sU$l Han Beuker en Wouter Denijs zijn mtgenoodigd om mede te wer ken aan ten tournee van Maurice ClievaJiar gedurende de tweede heHt van September Zij zullen als hegeleideis en tevens als solislen optreden te t ariis Weenen Home Milaan Tunjn Praag BrusBel en Antwer pen Noodlottig aoto ongelak Twee dooden en tw e zwaar gewonden Gisteiavond om 11 uur is op den Haai lemmerweg hij den overweg van de fpoor laan nfiir de Haarlemmenneer een uit Amsteidam komende vrachtauto p en mo tomjwiel met zijspan gel eden Vermoedelyk brandde liot achterlicht van li t motoirijwiel met De vrachtauto ver pletterde motor en zijspan vrijwel en zwenk te vervolgens naar ret hts door de afrasteiing neen op de trambaan waardoor het tiamspooi van Haarlem naai Ansterdam versperd werd De motorrijdei en zijn ISjarig dochteitje dat op de duo zat werden onmiddellijk ge dMwi njn viouw en en kind di in den zijapan zaten werden over den veg geslin gerd Ook de chauffeur van de vrachtau o sloeg uit de stuur cabine en bleef ernstig gewond bewusteloos op den weg liggen Hedennacht i ook do vrouw m het zie kenhuiH te Haarlem overlet en Het kindje dat bij de moeder in de zijspan 7ft is niet gpwond Kranige oude dame Voorkomt een inbraak Te Kulteid uu is uungLhoudcii de 32 jarigtlunkwerkLi A S die p hteLerdiuid Geen reddmgsmiddelen aan zee Omdat er s Zondags gezwommen wordt In den gemeenteinad van Zouteiandekwam aan de orde een verzoek van Vieemdelingen verkeer om een bijdrage m de kogten van aausehaffmg van reddmgamiddeIen B en W staden voor f 26 ie verleenen ben der teden KRiss van meoijmg dat de Ktie te outelajide met gevaarlijk is Boven dlt n kon de veieenigmg zelf heat dg koeten betalen Meikwaardig was de redeneermg van een der andere leden Hij had principieel be £ waar tegen inwilliging van het verzoek Omdif de Zondag op liet strand ontheiligd wordt had hij g en vrijmoedigheid B en W in 1e7en te volgen üe hurgemeeeter Htaatk eréf liet eeh ter een ander geluid hooren Het ging vol gens hem niet aan zulk een standpunt in te nemen Uok p Zondagen moet hulp wor den verleend aan menschen die in nood verkeeren nl zijn ze langs een zondigen wea in dien nood geraakt locih staakten over het vooretel van B en W de stemmen zoodat de zaak In de volgend vergadering weer aan de orde komt Paniek m een New Yorksche Ondergrondsche John Duys kalmeert de r izigers en brengt ze in veiligheid Wij le en in de Tabakskoerier Tot de honderden die op 8 Augustua ontsnapt zijn aan deh verstikkingsdood in eu Oïidergrondsehen trein te New York behooit d op onze tabakt maikt welbekende heer lolin Duys Hij kwftm juist van Cuba en was aan de imJte der Twee en dertigste = tiaat in den subway geslapt om naAr zijn kanteor te gaan hven voor City Hall stond de trein plotaehng stil alle lichten gini en uit e de wagens vulden zich met etii dikken rook Door koitsluiting was in den trein I rand ontstaan lien minuten langer in dien trein enWIJ waren allen gestikt vertelde de heer Du s Een hevige paniek brak uit onder de iieizigers maar John Duys hehfeld zijn tegenwoordigheid van gei st Hij wist de men clien in 7ijn wa en waaronder vele rouwen on kinderen te kalmeeren trok aan den noodbeugel waardoor allg portieren automatiich worden geopeijd en hielp de reizigers uitklappen Door de pikdonkere en vol rook staande tunnel voerde hij het verschrikte gezelschap naar een plaats waarden t ft v as en daar kropen allen één vooi één door teji nauw gat naar boven op atiast D New Yorkache dagbladen waren vol lof o er het kordate optraden van den hefer Duys De Rotterdanaehe Diergaarde In de Dierganrde Is men wel gedwongen nel te leven De teleurstelling met den 7ee ol fnnt h nog maar enkele dagen oud en reedfl zijn er wter aanwmsten te ver melden die 1 ij d bezoekers groote belang stelluiï zuNen kunnen wekken De verza njeling in het Keptielenhuls ia namelijk door de onvermoeide zongen van twee trou we medewerkers weer kostelijk verrijkt De heer J T W Emde 2e machimst s s Statendam bracht nl van zijn laatste reis een mooie partij Aroerikaansche sierscbild padjës uaidige bontfeekicurdt iiioerosUewo nei 111 L ui ten bubij aliigutoi ioo klem aJb Hiitn ie Ideu ziet va l sno aigei nog dan die w laiuitL Jo yhme Bakei iieh liLt lotogiaiöLieii Ook de zee JKjuarien wer den door den lieei Emdg goed bedatilit eeiugL i ontervlek pidviasolien Op 3i nu t ji hgeiviacli tliHomyeteius tiehoepU d Daainoa ït verraste de heer H J L Bosman hüulduiatliimsi 111 s b bajak de Dier g narde met een partij sUiiltert nde IndisUie koraolViöschen die de aquaimm ver aiiie Img welke toeJi al rt e ls aantrekkelijk was z er hijzondei maakt Het metst Opvaiieud is een kleine cwUec tie UiUsle iJcJialve de prachtige Balisteb üncatud I lauw 11 et oianje roude lijnen die tnuwens nedH in de verzameling vertegen wooidigd wa vindt men nu eenige Bulistes armilus wier zwarlbrmue kleur aan Ijeh en keet do r d ep biuuw wordt atgewi aeid J e baliates visiichen zijn verwant met de kof Ier Ji l litasviastlieü eft hebben da r II c liun eigenaardige tanïlen en kieuwope i mg gem en Het v L sch is bij de meeste sooiicn vergittig dooi de aanwezigheid vaji ten aikaloile en veioorzaèkt hevige verl wii iiiingsveisthijn elen en ingewandsstooinissen In hel dubbele aquarium tot dusver al letn bewoond doi r oon groote tekelvaiken viscli JUiodon hystrix vindt men nu ook een flink txeiiipLaar vin de cenkleurige ie traodon iinmaculalus Beide behooren tot de kotfer ot naasv chen xlie bekend zijn door hun vermogen om hun lichaam met lucht op te blaïen waardooi aij zelfs met de i uik omhoog aan Ie oppervlakte van iiet wafei kunnen drijven Verder trefien wc weei een groote vei Bcheidenheid van de kleuinjke bewoners der koraaliuien aan belioorend tot ver schillende tunilies Verwant niet liet beken d iHiebmd korialvischjt Amphipnon per cula dat zi ili zoo u terat moeilijk m het leven laat houden 7ien we hier im Amplil prion polyninus o k met drie witte banden over het JiehaaMi waarvan echter de lioofd kleur niet otfliije maar zwartgnjs met oinnje is Up alHtflei andere setoiten z0f aia de kleurverandeiLmleEpinephelu en Lu tinnus en versch llenSr merkwaardige vor men die voor de eerste maal m het aqua rmnt döi Diergaarde aanwezig zijn kunnen we zonder fe uitvoerig te worden niet in gaan Welliclit is er binnenkort nog gelegen held daarovei bijïonderheden te melden Wanneer men weet hoeveel moeite het kost al deze bewoners der warmere zt een veilig en wel naar hiei te trnnsporteeren dan begrijpt men welk een diepgevoelde er kentehjkheid de Diergaarde paet tegenover do boven reed genoemde heeren Pmde ei Bosman LUCHTVAART Sportvliegen naar Engeland Ook van de Nationale Luchtvaartschool Gasteren in het vroege morgenuur 11 een luchtviootje onzer sportvliegers van Waalhaven opgestegen met bestemming het vliegveld Heston naby landen Er heeft zich een British Aviation Hospitality Association Fhe Viacountese Pli bank and the Committee gevormd om de sportvliegers van het vasteland wo uit België Frankryk Duitschland Zwitserland en Nederland te ontvangen De Nederlandsche deelnemers aan dezen tocht zyn de heer MAG van der Leeuw uit Rotterdam met zyn Puss Moth de heer R van Romunde uit Den Haag met een pas sagier de heer F ten Bos uit Almelo de heer C Kolff met den chef instructeur der Nationale Luchtvaartschool de heer C van Nierop uit Hillegersberg en de heer C van t Groenewout uit Rotterdam met den heer jhr P H v d Wall Repeiaer van Putters hoek uit Dubbeldam allen met Panoervlleg tuigen De administrateur der Nationale Luchtvaart School de heer M J L Roaman heeft de tocht naar England meegemaakt Na aankomst op Heaton zyn de deel nemers in verkeersvliegtuigen naar Londen vervoerd en is de thee aan boord getierveerd Vandaag werd in sportvliegtuigen ge vlogen van Heston naar Bristol en vandaar naar I iverpool Hoston alwaar een gardenparty aan de deelnemer i wordt aangeboden Het diner zal worden gebruikt op den White Star Lme Auristic Het gemeentebestuur van Liverpool zal het gezelschap ten atadhuize ontvangen en na het diner een bal aanbieden Den derden dag zal na een picnic de luchtreis worden voortgezet naar een der vliegvelden m de Midlands en verder naar Heston Een afscheidsbanket in het Mayfair Hotel zal den dag sluiten Den vierden dag zal van Heston worden opgestegen naar het luchtvaartpark Han worth verder naar Lymphs waar een lucht vaartmeeting op groote schaal de deelne mers het afscheid met gemakkelyk zal ma ken Evenwel zal de vloot dien middag het Kanaal weer oversteken naar de respec tieve continentale bestemmingen OOST INDIE Ernstige Sym tom n Begrijpt men in Holland wel voWoende In het Soerab Hbld van 16 dezer vinden wy een artikel van Zentgraaff o rhet opschrift Ernstige Symptomen HHyconstateert dat thans velen in Nederlandleven in de verwachting dat het bezit vankolonlfen ook thans nog direct voordeel kanmtleveren aan een volk welks algemeenwelvaartspeil zoo belangrijk hooger ligtdan dat van het armoevolk in Indiï Wyciteeren wrder i Het volk m HoUand ook in dezen tjjd nog krachtig door zyn zichtbare en onzieht bare reserves de arbeidende klasse ook thans nog beschermd door een kostelyk complex van aooiale voorzieningen en zich hardneJdug verzettend tegen elke verlaging van het loon hoezeer deze noodig en re delgk ie door de belangryke verlagmg van het prijsniveau En hier een volk eene swygende massa van tiwitallen milhocnen menschen naar Hollandschen maatstaf volstrekt armoedig bezitloos uitgemergeld Voor deze gtwel dige menschenzee is het leven eene aan eenschakeling van kleine maar nypcndu zorgjes een bedachtzaam tobben over eenten Zy zwygt en draagt Z blyft rustig en in haar gloeat met de neiging tot v erzet welke in Westersche volken vol heftige lat geerten zoo snel kan uitlaaien tot ge vaarlykeji brand De Oostersche massa aanvaardt en mom pelt dl taqdir het staat geschreven hn ziet aan gimische zyde der zeeën Daar vragen welgevoede welgtkletde welgehuiBveste arbeiders om maatregelen tot bescherming van hun product en zy schyuen zelfs niet te wUlen begrypen hw fachandelyk grof het verlangen is dat hun welstand zal worden betaald dooi den bezitloozen Iidander Di r IS stil of openlyk verzet tegen zoo veel dat de zorgen der Indische Hegeermg kon verlichten Men heeft gezien hoe velen in Indie die zorgen verlichtmg zien de Volksraad nam amendementen en motie aan welke eene dmdelyke taal spreken Zy schrapten den derde nkruiser van de begrooting zy verminderden het Marine budget met ƒ 592 000 welke door Nederland moeten worden betaald zy wenschen eene voor Indie gunstiger verdeehng der defen siekosten waarvén Holland een grooter en Indte een kleiner bedrag zal dienen te be talen En men begrype het wel deze voorstel Ien zyn onlangs aangenomen met de hulp van Hollanders aan wier goed vaderland sche opvatting niet kan worden getwyfeld Begrypt men in Holland wol voldoende wat dit beteekent Begrypt men hoe de stemming in deze samenleving moet zyn wanneer personen van allerlei politieke richting Swnengaan iji het pogen Indie te ontlasten an een met goed te praten finaneieelen druk waarvan Holland profiteert Men spreekt van de billijkheid der koa tenverdeeling tuaschen iHoUand en Indie doch men dient nooit uit het oog tt ver liezen dat Indie een land is zonder eenige fman cieele weerkraoht De resents door bedryf en onderneming gevormd bleven met hjer doch vloeien naar de landen m het V e i ten en zoo bleef dit land zonder weer standsvermogen van beteekenis Dit 18 geen verwyt aan peraonen of systemen de omstandigheden moesten hiertoe leiden en Holland heeft begrepen dat het Indie moest geven wat mogelijk w is Maar het feit blyft bestaan en niemand mag spreken over kostenverdee ling wanneer hy met kan inzien dat Holland het grootste deel van yn welvaart dankt aan Indie dat bezitloos bleef zonder andere draagkracht dan die wordt geboren uit het bewonderenswaardig vermogen dezer bevolking tot aanpassen tot dragen en aan vaarden Hy die dit met begrypt of niet wil er kennen zal nooit beseffen dat eene bil lyke kosten verdeel mg Indic wel zeer zal moeten ontlasten voor men haar als recht vaardig mag qualificeeren Zeker ook Holland heeft zyn nooden en zorgen de malaise liet ook ons vaderland niet onberoerd Dit mag eohter geen reden voor Holland Un om te vergeten wat het m dezen tyd aan Lodie sehultlig is Ook hier teekent het begrip eenei eereschuld zich af RECHTZAKEN Verooitleeld De Kotterdamsche Rechtbank heeft gis teren veroordeeld W J P 3a jaar koopman te Capelle a d IJssel gedetmeeM en L L de G 27 jaar monteur chauffeur en koopman eveneens gedetineerd wegens diefstal van autoi in Rotterdam en Amsterdam tot twee en een half jaar gevangenisstraf ieder De Recht bank nam in aanmerking dat den laatstt i tyd van deze diefstallen herhaaldelyk voorkomen Zy achtte daarom een flinke straf noodzakelyk temeer waar de verdachten buitengewoon dnest de diefstallen op touw hadden gezet De 41 jarige koopman N S mt Lindho ven recidivist en gedetineerd die mede plichtig zou zyn geweest aan de diefstallen werd vrygesproken De moord op r ksveldwachter Tap te Kerkdnel Het cassatieberoep der gebroedm Rverworpen De drie gehroeders B zyn door de Tiel sche rechtbank veroprdeeld tot dertien jaar gevangemsstraf wegens moord op Oude jaarsavond 11 gepleegd te Kerkdnel op den Ryksveldwachter L Tap die na n vechtparty met deze personen in een grep pel dood werd gevonden waarby bleek dat Wb zes messteken had ontvangen In hooger beroep veroordeelde het gerechtshof Arnh i éen der gebroeders G R tot der tien jaar en de beide anderen beiden g heeten J R tot ü jaar Voor den Hoogen Raad heeft de procjreur generaal tot ver werpmg van het cassatieberoep geconcw deerd De Hooge Raad heeft het beroep verworpcoL i oherism J B Ü e9 Nerte yehidï1ft rf ter C Einstem La sculpture africaine K H de Raaf en J Ons Stroommgen en gestalten in de letterkunde H ten Kate Over land en zee M Gysen Ontdek Amerika A Tophani Memoneg of the Kaï ier s court P Frémeaux Les dermer jouri de iempereur J Jaurès Geschiedenis der Fransche revolutie 4 dln K E W Stroot man Van Wasa tot Bernadotte Sdieepvaart door de Mallegatsluis CieUuii iide dg maand Augustus kwamen dooi de Vlaliegatsluis 41U4 btoomschepen mhoudLnde 300571 M3 en Ai2 andere sche jx n met ten inhoud van 64124 M3 lotaal 46i6 soliepen mlioudeude 584695 M3 Ver dt 4 houtvlotten vormen Ie 15 koppels iilmakcplf 4 j lagen hout l G estelj k adviseur De bialebop van Haarlem heeft kapelaan N Greyteman alhier benoemd tot geeste lyk adviseuir der afdeeling Gouda van de RK Bonden van Slagerspatroons Koperhlagers en Loodgieters i abneksarbeiders Bakkersgezellen Cacao en Suikerwerkers Metaalbewerkers Transportarbeiders Kleei makers ea Naaisters De verordenmg tot regeling van de Wmkelalmtmg B en W hebben afgekondigd de verorde nmg tot regeling van de avondsluitingsuren voor winkels en de datum van inwerking trediag bepaald op 1 September UIT DEN OMfREK CAPELLE d IJSSEL De firma A Vuyk Zonen heeft e n 00damge opdracht voor scheepsreparatiea ontvangen dat zy in den loop der week ongeveer 80 arbeiders zal aannemej GOUDt RAK Gemeenteraad De Raad dezer gemeente kwam giater avond m openbare vergadermg byeen Te genwoordig met den voorzitter de Burge meester H Bergsma alle leden De vergadering werd op de gebruikelyke wjJM geopend waarna de notulen werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Medegedeeld werd dat Ged Staten heb ben goedgekeurd de wyziging begroeting 1932 Eveneens de heffing en verordemng vergunmngsrecht De heer Boer brengt verslag mt als com misflielid tot nazien der rekeningen en ad viseerd na een paar opmerkingen tot goed keurmg Medegedeeld wordt dat het waterleiding bedrijf een nadeelig do heeft van ƒ 800 de geme ptedienst een voordeelig saldo van ƒ 4900 Het lichtbedryf een voordeelig saldo van ƒ 3 07 en het Burgerlek Armbestuur een voordeebg saldo van f 3400 Aan de orde komt daarna de verordening Drankwet De Voorzitter deelde een en ander mede mzonderheid over het in gebreke blijven van den heer G Rook en waarom B en W geawodzaakt waren deze zaak te doen slui ten Spr meent dat B en W met Katten dyk evenzoo moeten handelen zoowel met de verloven als met de vergunningen en dat deel van de gemeente vry van verloven houden B en W stellen den llaad voor aldus te besluiten De heer de Bruyn zeide met te hebben geweten dat Rook zyn verlofrecht met heeft betaald Door de cnsieomsfehdigheden is het hem niet mogelyk geweest te betalen Spr zegt dat het met aangaat om menschen die m dezen tyd niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen broodeloos te maken De heer Noorlander pleit voor opruiming dezer verlofzaak De heer Vleggeert sluit zich by den heer de Bruijn aan Het voorstel van B en W wordt verwor pen met 4 tegen 3 at De verordening op de Winkelslmting zooals deze hier is aangenomen ib door den Minister aan de Kroon voorgedragen ter goedkeuring Ingekomen is een schryven van den heer Vleggeert aan den Raad waarin hy vragen stelt aan B en W over de werkverschaf fmg allereerst waarom het Armbestuur de werkverschaffing aan werkloozen heeft ter hand genomen en waarom het loon dat wordt uitbetaald veel te laag is De heer Noorlander begrijpt niet hoe iemand over meer loon durft te spreken De mensehen verdienen ƒ 14 per week en dat acht spr een béhooriyk loon De Voorzitter zegt ook bezwaren te heh ben tegen de regebng doch hij is er niet m gekend dus draagt hy ook geen verantwoording De heer de Bruyn meent dat hier van werkverschaffing geen sprake is Het hout dat gezaagd wordt is om uit te deelen a a winter aan de werkloozen zelf De heer Boer zegt dat hy het volste ver trouwen heeft m het Burgerlyk Armbestuur en de loonen die uitbetaald w rden zyn hoog genoeg Na nog enkele schermutselin n over de wer cverschaffing gaat de raad in besloten zibtmg ter afdoening reclame s ÏTOr WIJK Burgerlijke Stand GEBOREN Cornells Marcus z V A van Wijngaarden en M Kouwenhoven Wouter 7 V P P de Jong en A Vermey Antonie z v F Struve Gozina Cris tiena d v T C Koot en J H v Schalk Bertus z v J Honkoop en A Ben schop WiIIy d V J Verkaik en W von Miet GrEHUWD P J ett oud 25 jaar met E 1 de Jong oud 17 jaar OVERLEÜFN A T Verkftik oud SI j i imjmÊSk echtg van N O de Graaf