Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1932

Ondertrouwd J C VAN HEIJKOOP en MARIA L F BINNENDIJK Gouda 8 Sept 1932 Turfsinffel 7 Fluwaelensingel 28 Ontvaii dag Zondag 11 Sept van 3 4 30 Fluweelensinjtel 28 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Man Vnder Behuwd Grooten Overgrootvader DIRK BORKUS in den ouderdom van S6 jaar Uit aller naam Wed H BORKUS VAN wingerden Gouderak 7 September t982 Gouderakache Dyk B 174 De begrafenis zal plaats hebben op de Algem Begraafplaats te Gouda op Zaterdag W September lS32 des namiddags te 1 uur vanaf het sterfhuis Vanaf heden wederom Prima Duinkontjn steeds TOoiTadis ƒ 0 80 en ƒ 1 B SMITS PoBlier Spieringstraat 5 Tel 2555 üaflbestedinfl Namens den heer W P ZIJDERILAAN zal ondergeteekende op 14 ISEPT a s v m 11 uur in het Calé Wan den heer P L Bouter te Stolwijk frachten aan te besteden EEN WOONHUIS MET SCHUURTJE ENZ TE STOLWIJK JBestek en teekening verkrijgbaar A t 8 restitutie ƒ 1 bü den bouwkundige J C KOOT A 83 Stolwiik Als OI opgesteld zijt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van oudB beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of I è 2 Wortelboer s Pillen en gü zÜt spoedig hersteld Beter en oedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zy zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gal slijm koortsigheidi verstopping maag en hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per dooa drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van JACOBA MARIA WOKTBLBOER OudepekelB Poatgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag NiitilooriiiHiiliaflhaiileogeM Uit het Engelflch van LEKKERE KOFFIE VAN NELLE S PAKJES KOFFI SKCtAM AANBSVOUN GROEN MERK 40 O pv hiHponcbpakla BLAUWMERK 35 O pv hiHponiJipakJe CIRKELKOFFIE 32 O pir hallpondipakla MAGNEETKOFFIE S8 Cl p r h llpon l p kK FAKKELKOFFIE 24 Cl pi hallpondspakla VRAAGT UWEN WINKELIER Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 9 SEPTEMBER af brengen wö een groot filmwerk van de United Artists nJ DUIVELSHAVEN met de Mexikaansche filmschoonheid LUPE VELEZ in de hoofdrol Wjgestaan door JOHN HOLLAND en JEAN HERSHOLT PUrVELSHAVEN is eén zeer sterk spannend l ilmwerk dat zich afspeelt in het leven der parelvisschers aan de exotische Zuidzee stranden waar voor niets terugdeinzende blanke avonturiers h un slag trachten te slaan Toegang boven 18 jaar Gratis fietsen en autostalling WUNKOOPERIJ LIKEURSTOKERIJ SLIJTERIJ II tRAEDTIIOYS MARKT 66 TELEF 2777 TELEF 2777 WEGENS HET ENORME SUCCES HEBBEN WIJ BESLOTEN OM NOG GEDURENDE EEN MAAND AAN ELKEN KOOPER DIE VOOR MINSTENS ƒ 1 50 BESTEEDT CADEAU TE GEVEN I FLESCHJE LIKEUR OF COGNAC OP I KRUIKJE OUDE KLARE ALLE GEDISTILLEERD IS OOK PER MAAT VERKRIJGBAAR II RBUNie Vanaf Vrijdag t e m Maandag 12 Sept Let wel slecht 4 dagen ® J De belangwekkende Fitoi D HygiUns van hal HuwalIJk Wat men voor het huwelijk van het huwelijk weten moet Een film die door lederen jongen man en iedere jonge vrouw GEZIEN MOET WORDEN ï e geheele film kan en zal menigeen zoowel man ala vrouw en verloofden tennutte zijn De film is vol enistige waarschuwingen en beoogt de hoogheid van het huwelijk te bevorderen ALS EXTRA HOOFDFILM LET WEL RALPH ARTHUR ROBERTS SIEGFRIED ARJJE en CLAIRA HOMMER in Hel D pda Bskadpon Een onovertrefbaar lachsucces is deze gfroote Duitaehe Militaire klucht I Lachen is gezond Deze film is een goed recept f Verboden toegang voor personen beneden 18 jaar Plaatsbespreking dringend aanbevolen Gratis Fietsenstalling Aanvang als gewoon Gewone Entreeprijzen Woensdag 2 uur MATINEE voor eiken leeftijd Als Hoofdfilm een pracht CIRCUS SENSATIE Ga naar Réunie iedereen doet t N V UtrechtscheHypotheekbank UTRKCHT Pandbrieven f 6J 000 000 Reserves f 1 526 672 66 r DE BANK stelt beschikbaar 5 pandbrieven sSk lOO in stukken van ƒ lüOO ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOOUWEr Verstaat hat iwal I Daar is efrn ciikfl midili l v Tbtiiat het wel gteii enkel middel dat V in allegevallen van bloedarmoede en zenuu zwakte van lichamelijke en geesteltike uitputting beter en vlugger helpt dan de Sangulnoaa De SA NGUINO SE is zuiver plantaardig zij wordt door de delikaatste ireslcUcn verdragen Zij wekt den eetlust op maakt Uw slaap diep en verkwikkend sphenkt tl nieuwe f erkracht levenslust werkkracht De SANGUINOSK kost per flacon ƒ 2 C f 1 ƒ U 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een eetlepel Bil Apothekers en Drogisten teDEBLANDSCH PABWKAAT S VAM DAM Co De Riemeratraat 2cli Den Haag Abonneert U op dit Blad Thalia Theater vraal t Uw aandacht voor het dolkomische filmprogram van VRIJDAG t e m WOENSDAG De raskomiek Siegfried Arno liezoritt I eenige uren van uitbundige pret in de nieuwste Duitsche filmklucht Meyer Co S in 2e handsch De film die weken lang voor uitverkochte zalen liep in de grootste theaters van ons land Wilt U dus wederom een avond van dolle pret vergeet deze film dan niet In ons voorprogramma ACTUEEL WERELDNIEUWS HOLLANDSCH SPREKEND JOURNAAL PARIJSCHE LIEDJES REVUE ACT SCREENSONG enz Toegang boven 14 jaar Beter bewijs bestaat niet Dat onze waanttiuwing legen hel gebruik van minderwaardigen azijn di er op hei oog goed uiliiei NIET OVERDREVEN is blijkt uii bovenstaand jrorsiag van den Rotter damscKan Keuringsdienst Waarom zoudl U dit risico nog langer nemen 7 Gebruikt liever 300GA2UN vfaarvan gij zeker zijt dat hij geen schadell ke bestanddeelen rottingsbacillen en azijnaalljes beval BOOGaiijn 25 cl p grool nch BOOGrozIjnazijn 30 cl par graoU flaidi BOOGkruidenszijn f toiuali fl grooU nek 40 Cl OxiIlM a cl mr IEDER THALIA PROGRAM EEN SUCCES Wilt U vermageren op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek zonder difet zonder genee middeleu in te nemen zonder baden Uitsluitend uitwendig gebratk Het resultaat is na den zesden dag zichtbaar Schrift aan Mme COLENBRANDER Ove toom 4451 A dam die U gaan 3 ORATIS sonder penige verplichting onder striktfl geheimhouding alle noodige aanwyziiigen en prima referenties zal zenden Bezoekt de Reeuwyksche en Sluipwjjkache Plassen en laat U daarbU voorlichten door het fraai uitgevoerd werkje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWUKSCHE PLASSEN door Dr A SCHEYGROND TWEEDE hprziene druk geniustreerd mot 2B ILLU STKATIE S naar foto s en P nleolieniiiBcn benovens pen duidclüke KAART vaii het Plaoongebied PRIJS f 0 50 BEOOBDEELINGEN VAN DEN TWEEDEN DBDKi Wo kunnen wel niet anders don dit boekje ton warmste aanbevolen Wii wensdieli te zien m de handen van alle belangstellenden maar In de eerste plaats In dlf van alle Gouwenaarsl Maandblad Ned Ver van Huisvrüvvien afd Gimda Deze brochure ia geschreven om propaganda te maken tegen het plan vair drooc legging dier plassen en heeft haar doel bereikt Maar afgezien hiervan ia zij M belangruk zeer goed geschreven stuk werk t welk iedereen met genoegen en niet zoider vrucht kan lezen Vooreerst het hoofdstuk over het ontstaan der plassen hiatonsch interessant daarna een pleidooi voor het behoud vau die wateren en een beschruvmg van haar flora en fauna over de bedrijven die er werden en nog wonleJ uitgeoefend en di waarde der plassen ala oord va ontspanning De sclirUver heeft ir moerdaad alles van gezegd wat gezegd kon worden en heeft buitendien zu n betoog opgeluisterd door een keur van vele photo s i kleine schetsen alsmede een kaart van het betrokken gebied De ornithologie neemt een ruim deel in beslag Dr R Baron Snouckaert van Schauharg n Orgaan der Club van Ned Vngelkwidiget t 1f j ï P diorenwereld van dit echt Hollandsch landschap wil wam aaSb vofen verzorgde brochure van den Goudsehen bioloog A Schoygrond Jan P Strijboa in de Telegraaf Verkrdgbaar In dken boekhMKl 1 en bil UUienra A BRINKMAN ZOON Ie Goail J NO I808S 71 Jaanigang Vrijdag 9 8ept nbep 1932 HOVMHË JOIIMIVT bÜ If ADVERTENTIEBLAD OR GOUDA OMSTREKEN MEUWERKERK SuSïïï n Tn J A BOSKOOP OUDERAK HAASTRECHT MOORÜRECHÏ MOERCAPELLE MEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOtNHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit biadverschijntdagelijksbcIialveopZon en Feestdajicn ABONNEMENÏSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met ZondagaWa uer kwartaal ƒ 2 90 per week i2 cent overal wa r de heaorging per looper geschiedt t ranco per pont per kwartaal S ló met Zondagfiblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT Aï GOUDA I U onze agenten en loopers den hoekhandel en de poBtkantorea Onze liureaux n dagelijks geopend van 9 fi uur Administratie en R idactie Telef Int n iTIÖ Pustrekemng 48400 DVEKTENTIEPRUS Uit Gouda en omatreken behoorenda tot den bexorgkring 1 6 regelB i 30 elke regel meer 0 2Ö Van buiten Gouda en den beiorgkrlnjc 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentiën in bet Zaterdagnuminer 20 iJRlag op den prüa LiefdadigheidB advertentlëD de hoUt van den prÜ INGEZONDEN MEUEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer 0 60 Op lie oorpagina 50 t booger G wone adrertentiëi en njrezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerde urUa Groote letteis en runden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van soliede Boeklandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags v6ór de pluataing aan hit Bureau sijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te Un 1 Beiersehe Volksparty Ifodigen voor Maan I dagochtend fractievergjiiiffing n aan In dr I heden gehouden byeenliomt van du Duit ichI Nationale fractie is wöarschijnlijk ook de houding besproken welH Graef de tot dozo I fiactie behoorende viqfljresident van den I Rykspreaident aan dejf ag zal leggen De economische dfcacundigen van Centrum en Nationaal Solalisten zyn heden in een gemeenschappjijke conferentie oijeengekomen Het staat thans ast dat de Kijksd g Maandag alleen kenn zal nemen van de Regeeringsverklaring Het debat begmt indien men intusschen Inict tot verdaging besluit Dinsdag Het issal door den Natio naalSocialist Gregor itrasser worden ingeleid Voor de Sociaal Den ocraten zal Loebe de gewezen Presidert van het Huis het woord voeren terwyl dr iBrüning waarschünlyk de spreker V het Centrum zal zyn Elke fractie zal twee spreekbeurten hebben daar het aftntal fracties echter sinds de jongste verkiezing aanmerkelijk kleiner is geworden t X het debat uiterlijk Donderdag zijn afgeloppen BmTË iLAND3C0 NIE UWS DUITSCHLAND Willy Forst v olgd Eenige weken geleden kwam by Neu Streiitz een door den filmacteur Willy Forst bestuurde auto in botsing met een motor rywiel waardoor de nlotorryder en zyn aP qjt a agtfiian Mft ri tflrtwjjl ito den Het onderzoek zou hebben uitgewezen dat de filmacteur schuld aan het ongeval heeft zoodat de justitie thans een vervolging tegen hem heeft ingesteld wegens het veroorzaken van dood door schuld Het hotelbedrijf Ben treurig beeld Meer dan 600 failÜBsementen in éèa jaar De Duitsche bond van hotel en caféhouders waarby ongeveer 1650 plaatselijke vereenigingen met tesamen 160 000 leden aangesloten zyn houdt te Munster de jaarlyksche algemeene vergadering waarmede een tentoonstelling gepaard gaat Het jaarverslag geeft een treurig beeld van den toestand in het E oitsche hotel en cafébedrijf In totaal zijn er m het afgeloopeu boekjaar 605 f faillissementen voorgekomen waarvan er 228 by gebrek aan actief opgeheven werden De passiva in de overige faillissementen beliepen in totaal 13 676 000 mark waartegenover slechts 2 164 000 Mk activa stonden Vergeleken by het vorige jaar is het aantal faillissementen meer dan verdubbeld De omzetten zyn gemiddeld 40 tot 60 achteruitgegaan Het vreemdeiingenverkeer is aanzienlijk verminderd zoodat b v te Berlijn de hotels slechts voor 40 te Munster zelfs voor slechts 25 bcïet waren De cafe s hebben vooral onder de herhaaldelijk verhoogde en nieuw inge voerde belastingen te lyden daar de belastingen voor het cafébedrijf sedert 1913 vertwintigvoudigd zyn Hot verslag betitelt deze belastingpolitiek als onteigening in den waren zin des woords Door de onzinnigste belastóngen en extrabelasttng heeft men de laatste bedryfamiddelen uit de zaken geknepen met het gevolg dat het met het bedrijf steeds meer bergafwaarts is gegaan De bond eischt thans een radicale oplossing van het geheele belastingsysteem dat op het bedrijf drukt en voorts opheffing van verschillende misbruiken die geleidelijk ten nadeele van het hotel en caféljedrijf zyn ontstaan ITALIË HerBtel van Midden en Z O Europa Voortzetting der confer fntie van Strega Voor den aiuiviing van de gisteren gehouden conteientie xijn twee suboomnussiet voor landbouw en ImBiicicele kwestie gevormd De Fransche vertegenwoordigerBonnet verklaarde dat Frankrijk met gelooft aan de doeltreffendheid van afzonderlijke hulpacties voor afzondeilijke staten docli een liohaajii wenscht dat geheel Midden denen Zuid Oost Europa omvat Uit dienlioofde zal het zich ook niet verzetten legenbilaterale verdragen al zal bet niet fwijKend stann tegenover zekere preferent es Belinlve de eiftchen nopens een verlagingder handelsbelemmeringen legde Bonnelden nadruk op de noorlzakelijkheid de andelflbelansen der noodlijdende staten nctieEte doen zijn waarbij misschien ook gedacht e en Jpeciaai rtfm u jj De vertegenwoordiger van Zwitserlaim wem op de hizondere positie van Zwit erInnd als crediteur en importce r+ nd land De vertegenwoordiger van Nederland prak zifh uit voor federnlisme Donderdag zullen de commissies haai werkzaamheden aanvangen FRANKRIJK Het antwoord op de Duitsche nota In politieke kringen neemt men aan dat het Engelsche kabinet heden o a het Fransche antwoord aan Duitschland zal behandelen Het Fransche antwoord zal op zyii vroegst morgen misschien ecliter Maandag a s aan de Rykaregeering worden overhandigd Iji politieke kringen in Parijs is men verrast door de zeer gereserveerde houding der Kngelache regeering Men had stellig verwacht dat MacDonald tegen de Duitsche eiachen stelling zou nemen Men neemt dan j ook aan dat het antwoord op de Duitsche nota een zuiver Duitach antwoord zal zijn ï nu lanu Het Engeleche vakvereenigingBcon gres Henderson over ontwapening De voorzitter der Ontwapeningsconferen tie en vroegere Engelsche minister van Buitenlandache Zaken Arthur Henderson heeft op het Vakvereenigingscongrea dat te Newcastle wordt gehouden een redevoering gehouden waarin hij een intensieve ontwapening der militaire mogendheden bepleit en ernstig rekening houdt met de Duitsche eischen inzake gelijkgerechtigdheid Henderson verklaart o m dat men beweerd heeft dat Duitschland mogelyk niet meer zal deelnemen aan de conferentiewerkzaamheden indien zijn eischen niet zouden worden ingewilligd Voor de ontwapeningsconferentie zou het een ramp beteekenen indien Duitschland zich afzijdig zou houden Dit zou waarschijnlijk leiden tot een hernieuwing van den ouden bewapeningswedloop Ten slotte richtte Henderson tot de sta ten overwinnaars het dringend appèl het ontwapeningsprogram practisch door te voeren In het bijzonder moeten aldus Henderson alle aanvalawap en welke Duitschland en andere staten op grond van de vredesverdragen zyn verboden in grooten omvang worden verminderd Slechts een zoödanig ontwapeningsprogram zal de oplossing der kwestie van de Duitsche gelijkgerechtigdheid aanmerkelijk vergemakkelijken Mollison terug Amy Johnson is gisteren met een verkeersvliegtuig naar Cherbourg gevlogen om haar echtgenoot J A Mollison te begroetten die daar per schip aankwam Mollison was zooala bekend niet in staat om over den Oceaan terug te vliegen tengevolge van zyn slechten gezondheidstoestand Per iootj5 het echtpaar naar Southampton Jimniy B Walker opvolger ruimt op New York atom van verbazing De voorloopige opvolger van den afgetreden burgemeester Walker van New York Mac Kee heeft in de acht dagen dat hy thans in functie is in de gemeentelylte administratie van de stad New York reeds een zoodanige opruiming gehouden dat de New Y orksche bevolking by na niet bekomen kan van haar verbazing en dat in TammanyHall den zetel van de New Yorksche partüorganisatic der democraten gnWte ontzetting heersoht Mac ee heeft de salarissen van de door Tammany HoU in de belangrijkste functies geplaatste personen sterk verlaagd en zyn eigen salaris met löOOO dollar verminderd Tegelykertyd heeft Mac Kee alle ambtenaren over wier saiarirf hy geen zeggenschap heeft dringond geadviseerd zijn eigen voorbeeld te volgan Ook in andere opzichten tracht Mac Kee het goede voorbeeld te geven en o a de gemeentelijke bestaursmstantieb tot zuinigheid aau te sporen Voor zyn dienstwerk maakt hy geen ge Centrum en Nationaalsoclalisten ben otiicieuse nota van wantrouwen van Centrum en Nationaal Socialisten Het economisch progium als Iietboom tegen Von l apen s regeering Hindenburg ontvangt von Papen von Neurath en ioeiing heeft vel zekeid dat de Kyksregeeiiiig du belangen der arbeiders en bedienden by de ten uilvoerleggin der noodverordeningen binnen het kauer üer jnugelykiieden zal lu aclit nemen en er den nauruk op gelegd dat al deze maatregelen toch sleciits ten doel itóbben de uerkeloobJieid te verminderen en df DuiLsche sociale politiek en de sociale verzekeung over de crisis heen te helpen l aar Wolff nog verneemt heelt de minister van arbeid ychaeffei by de besproking met de vertegenwoordigers der vakvereenigingen voorgesteld een commissie uit de vaküonden te vormen die bij de uitvoering der sociaal poiitieke bepalingen der noodverordening haar medewerking zou verleenen De vertegenwoordigers der vrye vakbonden hebben nog voorbehoud gemaakt omtrent hun houding tegenover dit voqrstei de overige vakvereemgingsleiders hebben het voorbtel goedgekeurd Kijkspresident von Hindenburg is gisteren uit Neudeck te Berlyn aangekomen Nadat hij rykskanaelier von Papen en den ryksminister van Buitenlandsche Zaken von Neurath had ontvangen heeft hy ook den voorzitter van den Kyksdag Goering een onderhoud toe estaar lie van binnenlandsch politieken aard en die eeiier regeeringsconatructie niet aan de orde geweest De bespreking gold slechts de regeling der formaliteiten voor het afleggen der regeeringsverklaring tydens de Maandag aanvangende iRykszitting In regeenngBkringen wordt de indruk meer en raeer versterkt dat Rijksdagontbinding na de politieke debatten in den llyksdag en vóór den aanvang der stemmingen nauwelijks te vermyden zal zyn In het feit dat de heer von Papen heden na zyn audiëntie by de Itykspresident den heer Goering heeft ontvangen ziet men het bewijs dat de president van den Rijksdag het toch wenschelyk acht overleg te plegen met den Rykskanselier over de verklaringen welke hij bij de ontvangst van het presidium van den Rijksdag door den heer Hindenburg zou afleggen Waarschijnlijk is bij deze gelegenheid ook gesproken over de aanstaande vergadering van den Rijksdag en over de mogelijkheid deze vergadering eventueel uit te stellen Ter voorbereiding van het parlementaire debat zyn de Duitsch Nationalen bijeengekomen sociaaldemocraten communisten en Üe economiaciie leideia van N b U A i en Jiet C e iiutiiu liebben Uuiiuetdagiiuudug ge u i jnüe ttiugtj uien can bezoek gebiacJiL aan üLii 1 letfiiiünL van den Kyksdug Oye üetrt il ule bet vtsrioop tezei bewprei mg tvordi liLk volgtiiiUu gtimeenscnappeiuke couiiiiuiuciuu verütreKt 4ii en g emeenücbappelykf beBprtkuig weiite JJünder i£i gnudtidg plaatü vond tus scnen algevaiir iigdi n van N Ü U A P en de C intrumparty zyii kweöties vatv econoiiu iüliun dai d ibdsproken Up i ei voorgrond dei bespreking atond het urgente problüt iii Oüi werkelüüstieid teiwyl voorts aan U orde was een gedacfitenwi selmg ovet de conjunctuur het ecunomifecne program der regeeriftg von Papen en de bezorgdhPid voor den a s winter De deskundigen van beide partyen spraken er hun ernstige bezorgdheid over uit dat de subsitüeering van alle bedryven door belaetingbona het nttgestreefde doei de arbeiders weer naar hun werkplaatsen terug te voeren niet zal bereiken doch veeleer zal leiden tot een bittere teieurstelling Het sociaal politieke gedeelte van de noodverordening welke het geheele bestel van sociale rechten en instellingen ter beoordeeling overlaat aan een regeering die slechts over een Ideine minderheid in de volksvertogenWDorrtiginir heschllttl ffi eKef tf vi vindt in werkneraerskringen werd algemeen afgekeurd Daarentegen brachten de besprekingen aan het licht dat voor een werkelijke werkverschaffmg mogelykheden voorhanden zij in de ten uitvoerlegging waarvan de meerderheid van het volk vertrouwen zal hebben Betreffende de ontvanget van de vertegenwoordigers der vakvereenigingen bü den Ityksminister voor Arbeid Schaeffer vernam Vas Diaz uit vakvereenlgingskringen dat het den minister niet is gelukt de ernstige bexwaren te ontzenuwen welke door de vakvereenigingen worden ingebracht tegen het sociaal politieke deel der noodverordeningen De vakvereenigingvertegenwoordigers van alle richtingen hadden zich scherp gekant tegen de maatregeien der regeering en verklaarde dat zy zich er met ieder toelaatbaar middel tegCT zouden verzet n Door eenige vakvereenigingsvertegenwoordigers is de inbreuk op het geldende arbeidseil tarief recht door de noodveiordening een schending van de grondwet van het rijk genoemd en in uitzicht get teld dat men hiertegen langs juridischen weg zou optreden De ryksminister van Arbeid tieiawoning beieikten waar zij de deur open vonden en die huisvrouw natuurlijk gaarne bereid oiii voor haar ongelukkige meesteres te orgen Water stond te koken en thee was spoedig geieed die Alison niet weigerde te drinken St eed hield Tibbie een oog op de oprijlaan gericht vanwaar aij voiwachtte dat elk oogenblik een boodsohapper kon komen De ochtend begon nu te grauwen en op een van haiir onderzoekingstochten naax de deur zag zij Madge hard door het park loopen zij snelde haar tegemoe Zij hebben vader gevonden riep zijbuiten adem toen zij binnen het gehoorvan elkaar waren Reohtimt lag hij bij hetmeer Ja hij is gekwetst De inspecteur zegtdat hy op het hoofd is geslagen maar hijirt niet dood en zij brengen hem hierheen Ik heb een van de jongens op een fiets naar Guy gezonden Hij moet hier komen vmdje met Ja natuuriyk maar heb je gezegd datze je vadfer naar hier naar de portierswoning brengen Ja het het dichtehij gelegen huis Maar ik goloof mei dat Aliaon datn doorHtaan kan Zij hoeft genoeg gehad zei Tibbie bevreesd Maar imsl nu had Madge weer een van haar buitengemeen runstige ingevmgen Ik geloof dat je je vertnst Tihbie kgeloof dat zij weor geheel de oud zou zijn indien zij zag dat hij haar noodig had Wijmoeten hel er tenminste op wagen wantdaar komen zij al aan en wij hebben geentyd meer haar hier vamdaan te lat n eaan Tibbie snelde terug om Alison voor te be reiden op wat in aantocht was inaar toen ZIJ de deur had beieikt pciienen de woorden aan haar verhenielte te kleven en zy stond met etonilieid geslagen totdat de kleine stoet die den lnof Crewe droeg in het gezicht kwam liet was een vrueselijk oogenbUk voor hen allen toen Alison die op den drempel verscheen haar oogen op de uitgestrekU gestalte vestigde die over het grasveld gedragen werd Onmiddellijk week de uitdrukkmg van verbystenng op haar gelaat haar trekken ontspanden zich haar oogen werden levendig en opmerkzaam Tibbie zag hoe zjj zich opriehtte zooala iemand doet die aJ zyn krachten bijeen raapt voor iets dat zijn uiterste inspanning vorderen zal Instinctmatig gingen allen terzijde staan tenwijl Alison weer werd wat de natuur haar had gemaakt oen hulp en steun voor velen Sij liet de dragers naar de woonkamer van de portierswoning gaan en stona er bij terwyl haar echtgenoot op do sola word neergelegd daarna wendde zij zich tot hftfl r zualer en zei mot heldere etem Zorg er voor dat üuy dadielijk gehaald wordt laat mij nu alleen Zij verlieten achtor elkaai het vertrek on de deur werd goBloten terwijl zy geknield naast haar echtgenoot hieef HOOFDSTUK XXVIX Geef bevel aan uw Huis De bewoners van Kyle zijn troffoh op de zachtheid van hun winter op het gelijkmatifre klimaat dat zij het gphoele jaar door ik toch niet Als ik een man trouw dan zal ik toch niet aan eon ander denkai Ik dacht zelfs dien dag toen ik hem ontmoette met aan Arclue maar och ik kon Edmund niet overtuigen Zie je toen werd hij norec h en bitter en alles wat slecht in hem was scheen opgejwekt te zijn Hij wilde geen woord gelooven van wat ik zei en zijn wantiouwen in mij maakte hem hard tegenover de geheele wereld daarbuiten en verlengde de uitsluiting Ik tioorde dat ij verleden week en deputatie naar hem to ezonden hebben om hem te verzoeken liet werk weer te laten beginnen op zijn voorwaarden maar hij weigerde Htj was zichzelf met Sedert dien afschuwelijk en dag in het bosch van Rochallan is hij zichzelf niet meer treweest Daarom vraag ik hoe God inditjTi Hij de menaohen liefheeft zulke dingen kan laten geschieden tiet was met eerlijk Alles was zoo onschuldig en zie wat er van gewoi den is Ik wilde dat ik mij kon neerleggen om nooit nooit meer te onèwaken Tibbie die haar nop stevig bij den arm vasthield liet haar doorpraten zeer goed begreep zij hoe noodig het was dat sij lucht L af aan hnar opgekropte gevoelenR Maar de vreemde en onmeedoogende wijze waarop haar zu tor do treheimen van haar hart ontsluierde vervulde hanr mett oen droefheid die nooit moer geheel zou worden uiteffwiRcht Ook 7 ij zon oproerig hebben kunnen vragen waarom oen vrouw als Alison die als noneeweren poheen om de i nnfltige en vredire zijde van het leven te genieten zulke hittere ervarinpen moept doorworstelen Zij was blij toen zij de por in het midden zult gij het veiligst gaan FEUILLETON DAVID LYALL Vertaald dooi J P WcLsclink Van Rossum 82 Ik laak mijzelf niemand dan mijzelf Tibbie vervolgde zij koorteachtig In dealleieorate plaats deed ik verkeerd doorhem te trouwen tenwijl ik niet van hemhield Daarna ontdekte hij dat van Archie Hy zag ons samen en het was onmogelijkhem er van te oVertuigen dat ik mijn iiuwelijt niet bejammerde en hem met haatte Ik neb mijn uiterst © be t gedaan hem tot if andere gedachten te brengen maar een man ƒ ala Edmund vertrouwt met daix wat zijn oog n zien en hij verbeeldde iJch dat ik Archie Mockerrow nog liefhad Het is nieiwaar ia het niet Tibbie voegde zij er meteen snellen onschuldigen blik aan toe vertrouwende als een kind op de wijsheid vanhaar die zou antwoorden Lieveling je bent te lang op een ge düchte blijven hajigen zei Tihbie kajniee rend offtchoon haar stem beefde ondanks haar poging i en zoo téllig mogelijke toon Ban te slaan Maar je antwooi mij niet Je kentmij is het niet TiÉbie Zoo n vrouw ben gemeten Het moest haar ongetoolelyk Hchynen dat men toen mevrouw Jrewo op lil Novembcniiorgen Imar ramen aan ue zonzijde opende nog maai vier weken vaS KersLiniH verwijderd waa Jien licnia iieT t hing over do kalme zee de zon brak er doorheen met een zachten glans die de Ironaende rotsen van Ayr met een bijna hoven nardsdie soiioonheid overgoot De lange vlakke uitgestrektheid van de kust wiiarop in dit vroege uur geen levend schepsel te zien was gat een indruk van ruimte die rust schonk aan de ziel Alison stond een oogenblik stil en kook naar hot tooneol dat haar vanaf haar kinderjaren bekend waa en wanrm zij i€ lerpn dag een nieuwe schoonheid ontdekte Hnar gelaat mooi als het zelfs m haar jcusd niet was gewpost woerppiegelde wat van den vrede der bovenzinnelijke wereld of liever den vrede harer ziel Alison was mot haar zJeken echtgenoot gekomen toen zij zonder tebms waren Hii to beproeven wat de Sohotwhe lucht voor hem kon doen üij woonden m oen ruim prettig gemeubileerd huis aan het strand ewiige minuten irainna van de pastorie van Kochallan Kr waren er velen die Alison ürewe beklaasdon om alles wat zij had doorgemaakt en bovenal om de ellende van de laatste maanden miar niemand die haar m liet gelaat zae kon andere denken dan dat alles goed met haar waa He sloeg juiat acht uur en zij leede de laatsto hand aan haar tollst toen zij het korte kloppen v n don postbode aan do de ir hoorde Zoodra hij vertrokken wo belde zy en verEocht haar brieven boven te brengen Wordt venrolgd