Goudsche Courant, maandag 12 september 1932

MO 18089 De Duitsche Rijksdag ontbonden opheffing van de noodverordening vooi komen De Regeel ins von Papen niet ian het woord gekomen ben radio rede van von Papen Ken histoiiüche grebeui tenia O Getrouwd G H VERSCHOOR en RIE VAN DEN HOEK die mede namens wederzfldsche fa milie dankzeg gen voor de vele bew zen van belangstelling by hun huwelnk ondervonden Gouda 12 Sept 1982 ToekomatiK adres Vlierboorastraat 429 den Haag Tot onze diepe aroefheid overleed te den Haag onze lieve Zuster en Tante vr da Wad N VERMAAT k DE CIDTS Wed R M V DETH DF GIDTS NEVFN en MCHTFN Een fijn gegloceerd bitcuihs met een verrukkeli k koffie aroma 14 d p on Verxade Wanneer gü de Wortelboer a Kruiden of Wortelboer s Pillen nog niet gebruikt hebt probeert xe dan eens Gö zult werkelgk tevreden j Jn over de heil zome uitwerking Reeds duizend n hebb er baat door gevonden tegen trage ontlasting alec te sptisvertenng gebrek aan eetlust Bltfm hoest koortsigheid gevatte koude influenza galen maaffUfden hoofdPUn duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag veratopoing enz Wortelboer fl Kruiden 60 cent p r pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per 003 3 doozen ƒ 1 70 Overal ve krugbaar VyiE ZIEK IS roept den dokter Voelt gij U echter moa én mat zonder bepaald ongesteld te zijn dan kunt U zeil Uw toestand verbeteren U btgint eenvoudig met hot geregeld gebruik der origineele KING PEPERMUNT t Evenals duizenden vóór U zuH ook gij spoedig tot de erkenning komen KI NO u M teste aagelijksche middtl ter opwekking en verfrisschuig Enicn Fa RENEHAN A t d HEUDEW rV V V POSTZEGELS NOG TOT 15 SEPTEMBER VERKRUGBAAR De ten bate van de Alg Ned Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer uitgegfeven postzegels zyn nog tot 15 September aan het Postkantoor te Gouda en aan het Secretariaat van VVV Markt 31 verkrugbaar S Ze ZQn gedurende het gehede jaar 1933 geldig Postzegelverzamelaars en zu die het werk van de A N V V willen steunen mogen met verzuimen zich deze mooie zegels nog uin te schaffen Beter bewijs bestaat niet Dat onze waarschuwing tegen hel gebruik vsn mifKlerwaar digen azijn fi er op het oog goed uiUiel NICT OVER DREVEN K Uijkl uil bovenstaand ertlag van den Rotter damschwi KeunngidJenst Waarom zoudt U dll risico nog langer nemen Gebruikt liever 300GAZIJN waarvan gij zeker ziji dat hij geen schadelijke bestanddeelen rollingsbaclllea n azijnaak bevat BOOGraziinanln 30 et BOOGkruidenazijn Mr InmMK pv grooW DmcIi kianlaoU BOOG BOOGazIJn J Geeo Bedl of kan het zondei goed di ukwerk stellen Van dag tot dag woidt de behoefte d i iraan in elke zaak grootei Hoe meei zoig er aan besteed woidt hoc meer het de aandacht trekt van ledei die het in handen krygt Goed drakwerkIS voor elke zaak een mtioductie die niet moet wordenondelschat v LaaBpnarUw drukwerk verzorgen Ifevi pS jwin W l belangrukTager ma weck en d arbu goedkoop Onze prezen zyn DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON s M oeders geeft Uw kinderen Inhoud van de tegenwoordige groote pakken 5 oni netto en bon voor zwaar verzilverd tafet gerei Het echta Quaker kent U aan degeel blauw rooda ongineele pakken in de TOlgendr drie tveken eiken da de koatelijke Quaker ipijzen U nitt cien hoeveet knohti er en flinker de kinderen worden Want het iiooje gehalte aan eiwit en koolhydraten in Quaker havermout heratelt zeer nel de verbruikte krachten Adverteert in dit Blad N V UtrechtscheHypotheekbank UTRKCHT Pandbrieyen f 61 000 000 Reservas f 1626 672 68 DE BANK stelt beschikbaar S pandbPleven A 100 in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN UEE Mr P R HOORWEG Bedriegelijke namaak D alom bekMda lUllDOG hokkan wordan ha an ió4 nagemaakt dat man hat var Kh l alleen door dan Mn kan ondarKlwIdaii Hat aitk vtrsdill bedraagt ilachtiankab cantan doch na aeniga dagen raad bamerW men hat anoriM varichll In kwolllalt taat U dm geen onbakend mark aanpratan oltzl nda nat zoo goad Waarschuwing r WoodMilne c eJÈr en 8ULLD0G h A alkea choaa akir Ook hat achta Wood Mlliw rubbaitadar kan nooit vervangen worden door da ga wone soorten plaatrubber Hat paeft U de grootita bojparing IS obsoluut antlillppjng an minstens 37 maal sterker dan lader Let op het ronde stempel en den noami Daar i geen enkel imdtlel verstaat het wel geen enJcel iruddet dat U in allftgtïvallen van blotdarnioede en zenuwzwrakte an lichamelijke en geesteHjke uitputtinmabeter cn vluggtr helpt dan de S nflulno De SANGUINOvSI ia zuivr plantaardig zy wordt door dp deiikiat tp frpsieller verdragen Zy wi kt den eetlust op maakt Uw slaap diep en verkwikkend whenWU nieuwe vperkracht levenslust werkkracht De SANGLlNO i kost per flacon ƒ 2 O f 1 ƒ 11 12 fl f 21 Iweemaal per da een eetlepel Apothekers en Drogisten r V u £ DAM A Co De Riemerstraat Zc 4 Wilt U vermageren Op welk gedeelte ilt§n bet lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek wnder dilSet zonder geneeamiddelPD m te nemen ronder baden Uitsluitend aitwendig gebruik He reaultaat u na den zesdwï U zichtbaar Schryft aan Mme C01 ENBRANDER Over toom 44öb A dam die U gaan GRATIS ondar eenige verplichting onder rtriktff geheimhouding alle noodige asnwyzjngen en prlSa referenties zal zenden Indien nP al IJ zich reedh than abonneert ontvangt U H ♦ Güuilsch Courant TOT 1 OCTOBER A S GRATIS De Abonnementsprijs bedraagt f2 25 per kwartaal ƒ 0 75 per maand of 17 cent per week IS Zend dit biljet ingevuld naar MARKT 31 en V ontvangt vanaf heden de courant tljuis bezorgd Ondergeteekende wenseht zich met ingang ian 1 October 1932 voor minstens een kwartaal per twartaal pei j maand pei week te abonneeren op de GOUDSCHK COURANT tiAAfX ADRES Doorhalen wat niet verlangd wordt 1888 DinsdaB 71 Jaai aaii9 ia Bi mb i fioiiMiHE mmmr NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ka po ï R ï o V r BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MÖERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER RE EUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en z Dit bladverschijntdagelijksbehaiveop Zon en Feestdagen AHüNNLM Nr Sl RlJ ptr kwar aal ƒ 2 45 per week 17 cent met Zondagshlad r hMartaal 2 er week i cent ovt ral wai de bezbrginf per looper gewhiedt Vr mi per pni t per kwartaal 3 lo met Zondagsblad 3 80 At unnLinenl n ordcn Jagelyka aang n n en aan una Bureau MARKT 31 GOITDA ly nn e fgenten a loopers den b M khan lcl en de piatkantorea Onie bureau Ti yn dage yks geopend van uur Adiiiinixtrntie en RftdaJfUe Telefliler 715 I cV rekenuiK 48400 4DVBRTEl£riEPRUSt Uit GoiuU en ooitreken bchponnd tot ém iMiorgkrüifl i 6 ngeli ƒ 180 elle regel dmmt OSfi Van boitmi Gouda an dan baiorrkriBffi 1 6 regels 1 56 eike regel meer OftO Advertentiën in het Zaterdagnnmmar 20 dalag np den prtia Uefdadigheldt adTartentUn de halft van dra prtla NG 2UND£J4 UEDEOËELINOËNi 1 4 regelf 226 elka regel inoar kfiO Op lé oorpagina 60 booger Gewone advertentie en ngesonden mededeeUngen bfj contract tot leer geradaceenlaa pr J8 Groote letteia en Thjtdéx worden berekend naar plaatsruimte Adverteotieu kunnan worden mgeioixlen door tuaschenkomst van aobede Boakhandelaren Adverteatiebureux en onxe agaoten en moeten daaga v66r di aan bet Bureau x Jn mgekomen teneinde van opname nrwkerd t it n Von Papen zeide dat het antwoord van Frankryk het vraagstuk der geiykgerech tigdheid niet nader tot een oplossmg heeft gebracht en dat de Duitschë regeering zal becaden wat thans te doen staat Hy iprak van de gigantische poging de werkloos heid te overwinnen de maatregeien der re geenng die niet beoogen de sociale instel lingen af te breken d wh integendeel deze voor de t oekomst te beVouden Fn met na druk besloot hy dit deel van zyn betoog dat het gaat om arbeid en brood Zoowel tegen de Communisten aU tegen de Nationaal socialisten keerde von Papen zich scherp vejfoeiend elke nieuwe coali tie elk nieuw compromis De quiver formeele democratie ïieeft afgedaan en hO kondigde in samenwerking met de landen een grondwetswyziging aan die het moge lyk zal maken dat de Rqksregeenng bo ven de partyen gtaat Hierby zal tegelyk de verhouding tusschen het Ryk en Peui sen opnieuw geregeld worden Met het land toe te roepen Met Hinden burg en voor Dmtschland eindigde von Papen zyn rede Frankrljk s antwoord op het Dult9Che ontwapanlngt memorandum Geen oplostiing dan m Ket algemeen kader van den Votke bond lu lie mitwooiü diiL üe l iiuiH lie re ec nii p I et JJuilsLlic memui tUK uui in uücg 1 ü 1 jkt t uet Ugulieid gegeven heelL worüi uu gti JU lul lie regeeiing der i raiMtho iit Duu lek oVieriuiKd aüfi leUain te iitaAia ISAl m lUHi WCmOgea 1 om een fc eoitkiilGii Een waarachuwmg aan DuitHchland Wffnne r ie Uuitathe regeermg wcti ge Hotitigd zou verklaren Heat gen bewSp©ningssland te ve ianderen met een beroep p de omstandigt eid dal Van de zich in voorbereidini bevindende overeeïikomsten Bleejil i rnvoldoende rei ultaten te verwacn t n zyn dan zou zij met afleen in strya handelen i et de duidelyke verplichtingen van d door haar onderteekende vertragen maar zy zou ook de toekomstige verwezen Itjking lier algemeene ontwapening lOOftls 71 ze zelt zegt te wenschen onmogejyfc maken Het doel 9 tot ten overt enkomit t geniken die an de volkeren werkeiyke vréleswaarborgcn verschaft en een verlicftting van hun toeatand mogelijk maa t Indien Uuilsehland net voornemen heelt tesaman met tranlinjk en de andere taten aan dit werk te arbeiden en er besprekingen dvar ta voeVtn dan is mots wenachefijker dan dit De rlehtanoer n der Pranache ontwa peningspolltl k Wit den lakeiykenl kant betrelt wordt in de nota verklaard dat de t ransche regee iing niet bebo It te dralen met de bekend making van i u nohtanoeren Zij zal op den wen der ntwapening verder gaan naar mate feroottre garanties te vinden zxuieh zi n in d utgemeene oi anisatle van den vrede Irankrijk legt er vervolgens den nadruk p dat Ie i ransehe veiligheidsgedachte en de uitdrukking veihghefd voorkomen in net Volkenbondsstatuut en dat iirankryk nidl voornemens is em veikapt iniperiaiume te verdedigen trankryk beeft in de kwestie der veiligheid positieve voorstellen gedaan Het IS niet alloen bereid eventueele ambitiea van Uuifsohland te onderzoeken doch het verzoekt dese amblti u evenals die van an deiL talen Niets 7 u voor de p aeiitcatie von de wereld doelmatiger stftynen dan een saiiienwtrking van Huitsohland én tirank ryk op dit gebied Gavaar voor den nienwcn bevape mngswedloop üet oaiv de orde atellen van het geueele Midden en Oost Europeesciie probleem zou deilialve het unmiddeiiijk gevolg zyn en op leze brto Ie basis zou de bewapenmgswefl loop puieuw beginnen By de kweatio wUko Irrankrijk is vocirgelegd is derhaiv © gulieel tiuropa onmiddellyk geïnteresseerd en i rankrijk kan hel niet verantwoorden voor zich alleen een antwoord te geven m uj probkem van een der elyken omvang JKlairhhjkelijk gaat het om sneer 1 Aangezien volgens de verklaringen w kc de Kijksminister von Neuratn en Kykam ntster von Schleicher den JU n Auguatux tegenover den ambassadeur Iran ois Pon eet hebben atgelegd uit chland eischan cv lt betrekking hebbeo op het aeewewo zou liet gelieeilt vlootregiem der t ogend heden mede m het spel betrokken wordCfi De onvoorzichtigheid van een alzonderlljk aiitwo rd zou derhalve betrekkin t hebben op heT güheeig bewapenin regiem der W6leld Uit punt kan niet ontgaan aan de stherpa nnigneid der verantwoordelijke Mtaatslieclea len lotte wordt er op gewezen dat ge6a enkeio bCBliftsing mogejyk ia buiten d n olkenb nd het bovendien voor de discui 810 over het Verdiag van V rsailles van pri mair belang is dat h t met eenz dyi kan wor IS evenwel niet doorgegaan Slechts de nat roc ent communistische leden en de vice voorzil r Rauch Waren verschenen lionng confeï rde nog Üe Zitting van den üuit chen KykiMidg ia giotermiddag wel een der mees verraaüeiidi geweest welke ooit heeft plaata ge unuea ie drie uur werd de zHting geepend looi President Uring die m afwjjkmg van liet geen gebruikelijk is terstond het woord verleende aan den communist lorglei du etn wyzigmg der agenda voorstelde n I het plaateen hierop vaji de ophefting der nootl verordening en een motie van wantrouwen tegen de regeenng Üeze noodverordeningen aldus verklaar de hy zyn een geschenk voor de bezitters en een beiasluig voor de werkende klasjt Interruptie dei Lommuniöten de liongt r Ka nselier moet aftreden i President Gonng stelde voor direct over tt gaan tot stemming over de tegen de r gteriiig v oil 1 apen ingediende moties van wantrauwtn Voor htt geval hiertegen be zwaar zou bestaan eischte spr directe luiting der zittmg Afgevaardigde Loebe sociaal demoeiaat stelde voor de door zyn fractie ingediende moties eveneens direct op de agenda t plaatsen Krachtens dè e muties zouden d nog luet van kracht zynde gedeelten dei nüodverordenmg niet m werk ng mogen treden voor dl Kyksdag zich zui hebben uitgesproken over de moties betreffende d intrekking dezer iwodverordeningen bpreker verkiaardej dat ook hy tccoord ging met d spoedige afwikkeliag der mo ricH President bonng richtte vervolgens tot de afgevaar hgden de vraag üf er bezvvaar bistund overeenkomstig het communistische voorstel als e erste punt op de agenda te plaatsen de atemmmg n over de mgedien de motlea Er bleken geen bezwaren te bestaanHierop stelde onder algemeene opwindingde nationj socialistische afgevaardigdeDr irioll oor de zitting gedurende eenhalf fur te schorsen Dit voorstel werd aangenomen met een meerderheid bestaande uit Nationaal bocia listen Centrumen Beiersche Volkaparty In het Huis heerschte groote opwinding Overal vormden zich groepjes welke de gebeurtenissen druk bespraken Sledita langzaam verheten de afgevaar figden do zaal Heropening van de xitting Tegen 4 uHr werd de zitting van den Bykfldag herÖtiend Reeds na het luiden van de eerste bel waren de afgevaardigden m de zaal aan vezig terwyl de reyeenngs barUc leeg bleef President Goring verscheen in de zaal waar hy allereerst plaatg nam op zyn af gevaardigdenzete om na een korte bespre king met eemge vooraanstaande leden vanzyn tractie plaats te nemen op den zeteltvan den Presidtint van den Kyksdug President tjormg ging daarop onmiddel lyk over tot stemming o er de moties van den afgevaardigde lorgler communiBt Op dit moment verhief Kykskanseher von Pafj n zich van zyn zetel en vroeg het woord Toen president Gonng den Itykskan seller het woord weigerde begaf deze zich onder buitengewoon groote opwinding naac den preside tfazetel waar liy den president van den Ryksdag een blad papier voorleg de waarop de verordening van den Kyks prentideiit imzake de oiitbitiding van den Uyksdag wordt bevolen Lie tekst van deze verordening luidt Op grond van fiartikel Ji van de Grondwet van het Hyk ontbind tk den Kyküdag omdat er gevaar bestaak dat de Hyksdag de m treklang van myn veroidening van 4 Sep tembei jl eiucht Ueze verordening is ge teekeiul door Hykspres dent Von Hinden burg rykskanseher von Papen en den ryks minister voor binnenlandache auken on Gayl Hoewel de ÜjjksOag dus eigenlyk ree i i was ontbonden liet de president van den HykwUvfi rmr de sten ing dawgWiH n Het bleek dat 3 atgevaardigden tegen 51d voor de vooi stellen waren Na deze temmmg verklaarde President Gonng na voorlezing te hebben gedaan van het besluit tot ontbinding dat de stemmmg uitwees dat de overweldigende meerderheid der v awertegenwoordiging de regeermg haar vlftrouwen had ontnomen en slechts 32 at gfvaardi den haar steunden Hy zou den rykapresident van dit feit mededeelmg doen en hem verzoeken onder deze omstandighe aen het besluit tot ontbinding terug te nemen Spr voegde er nog by dat hét besluit totont nding met by verraasuig kwam Renisb de ontvangst van het ryksdagiAesidiumdoor Hmdenbuï had de vice voorzitter Graf D nat den rykspresident medegedeeld dat vriendwi tegen het rlementaire reg emwarwi In tegenstelling met deze verklaringwilde hy Gonng stnkt volgene de grondwet verder arbeiden en de rechten der volksvertegenwoordiging verzekeren Gonng stelde daarop voor heden Dins dag een nieuwe zitting te houden met een door het seniorenconvent vajtt te stellen agenda Deze door Gormg aangekondigde zitting Ten slotte werd bèktiM dat de zitting waa uitgesteld totdat daf staatsrechtelyke quaesties die uit den toe nd voortvloeien zyn opgehelderd Rykakansclier 1 den Kyk dag art AA der In een echiijven heeftvon Papen den voorzitter bencht dat hy m strydgrondwet geweigerd heeff den liyk k nseher het woord te verleewa hem daar Hwwheeft gedwongen het ontbjadingabesluit vanden Rykspresident te ove ndigen zonderhet voor te lezen i De voortzettmg der zitti en de gehouden stemmmg waren zoo 6 Von Papen in htryd met de grondwet Ook alle verdere byeenkwnsten en beslui ten van den ontbonden Rfiksdag met uit zondering van de in art Sb der grondwet genoemde mogelykhedeii zouden in stryd yn met de constitutie Ratiiorede Van von Papen k vele met Duit elangstelling zyn febben Gisteravond heeft de Kykskaneelier een radiorede gehouden R kskanseticr von Papen heeft ge8prokei dne kw rtiei lang tot zyn DuitaAe landslieden MiUioenen Duitschers in éiB binten uitsrh l hi hebben geluisterd nwr hetgeen het hoofd van hun regeering eft gemeend te moeten zeggen Doch schers zullen lekei met verklaringen aangehoord iCrachtig eemgazma opgewonden echter klonken zyn wooAn vooral in denaanvang toen de I UM r zelf hetDwMüehe voth Y m laff iJBwW vaM da mit tmg van den Ryk dag die zelfs niet instaat bleek de verklaring van de regeeringaan te hooreiyvÖe Ryksdagpresident wasop grond vwr artikel 33 van de R yksgrondwet ve icht my het woord te geven Hyheeft my dit geweigerd Ik verzocht voorde tweede maal het woord Dit werd opnieuw geweigerd Von Papen vertelde verder hoe hy niet de gelegenheid heeft gekrqgen zelf het ont bindmgsbesluit van den Ryksda f voo te lezen De stemmingei welke na het over handigen yan het ontbindingsbestuit heb ben plaats gehad zyn echter in stryd met grondwet en derhalve ongeldig De Ryksdag die de speciaal uit Moskou overgekomen Clara Sïetkin met aandacht heeft aangehoord heeft geweigerd in deze beslissende uren den leider der Hoksregeering aan te hooren die rekenschap wildi geven van hetgeen gedaan is ± De R Jkskanselier schetste den tryd van het Duitsche volk voor vryheid en gelijk gerechtigdheid Dit zyn de eenige grondsla fiKn voor de samenwerking met het buiten land Wi kunnen ons onmogelijk als een vollj van den tweeden rang laten behande len goed maar ais üo ii zullen wy elkaar leuren kennen Zw my du na Goeden nafcht ik vergeof uv Maar dat vnl ik ni jeggen vader er 13 nietó te vei eten weet u dat niet ie atephen treurig eg dan goeden nacht vader ik houd van u en plotseling glansden dp oogen van Stephen Da t IS gemakAlijker zei hy met blyden lach der jeugd dte geen wrok koes t rt joeden nacht vader ik hond van u en Ik dank u hartelyk dat u my naar Mi laan hebt tnloit aan waar ik zooveel geIford heh Nu zullen wij allen gflukkig zijn not aÏA in vertelsetboeken yn verleden jongensachtige lach klaakon mot de echo er van in zyn ooren en in7yn hart ile reinste vreugde die fiy ooit in7ijn oiirnslig leven had gekend viel t dmun Crewe in laap den tdaap waaruitgttn aaidseh ontwaken is ff Heel teer en ingewikkeld is de webb van lift mens ihelyk leven Op hot rogePblik dat Edmund Crewe nt iep vterd er oen jongetje in de paslo tio van Rmhallsn gel ren en groote I racfittze jongop met oogen als sterren Nadat zij ha ar taak vervuld had van Patruk Fleming och man had maakt en hom Waar zoon had gegei en om het werk t voltooien boosr de kleine genUaan het hooft en ging hoen om te hloefen in het betere land het land van den morgen en de eeuwigdurenHe lento wendde hy zich om op zyn kussen en viel in slaap Haar getant wa heel zacht ter wijl ZIJ t enn e oogenblikken naast hem zat tien 7IJ zeker was dat hy vast sliep borg woordje te zeggen Ik weet met of ik het wel mag toestaan maar daar het een zeer byzonderegelegenheid i geloof ik dat ik het moetMaar niet langer dan twuiti minuten otun hall uur beste atephin anders wordtJe vader zoo opgewonden dat hij vannachtgeen oopenblik slaapt 1 7ag liem glimlachend aan toen zy de deur siw t en vs achte p het portaal voor lat zi naar beneden naar de meisjes ging iiaar oogen Rif Niemand n Aliaon zelf i f wat het betfekende zi k een vre le m huis een eensgezinde familie onder oen dak te hebben Ue goede verstandhoudir tui Hchen den vader en Stephen zette de kroon op alles Het kwam niet in haar op dat dit alles haar werk wa zij dankte God slil in haar 1 art on ging naar beneden Ga daar 7itten Stophea het ia de Iaa a van je moeder zet de luer Crewe en wot s naar het voetoneind van het ed Maar loop eerst tweemaal de kamer door opdat ik kan zien dat het been wt r kolijk heolemaal veer ip orde is Bijn vader en ik voel m jzoo gozond 70I de jongen zyn levondigT vingersdooi 7yn haar strykend Profesair Keilerwas dezen winter m Milaan toevAUig oi imoettedt hem op straat en hy htinnerdezi 4Bv ja werkelyk en hield mi aadehjkstaanWT Hy was zeer in zyn schik Hijzegt dat ik er m de toekomst niot don minsten last moor van zal hebben Ts dat nietmtwi Het ia mooi en je hebt hard gewerktvertelt je moeder my Zij gelooft vaat in jejongen Zy heeft van jou zoowel als vaJ De grootste kunst is zonnestralen op fe vangen en den geur der rozen te gemeten Wie in die kunst zich oefent moet met zwaarmoedig heid gebroken hebben FEUILLETON iiiHiiriiitchiikiiiiiiibiiii Uil het Engekfch van DAVID LYALLVertaald door S J p WesaeünkVan Rosaum WfH je w l wat my daarvan ht levendigst voor den geest staat Zy schudde het hoofd Ik zie je daar op je knieën bij je avondgebed ioen schaamde ik my dikwyls tegenovei je Ik zou hebbei willen wegsiui P n en wegbrijven maar het beeld ver Ilauwdo nooit zelfs met toen wy geheel OS van eikaar schenen te etaan iij antwoordde niet HOe kon ziji Welke woorden zouden hier passen WiJ waren in Parys heel gelukkig Edmund gelukkiger dan wy geweest zijn voor y hier kwamen Je bent hier dua gelukkig geweest O ja volkomen en als je beter bent I ik nog gelukkiger zyn Meen je dat werkelnk lieVa Stellig Wil je mi dan en kus geven uitsifeen J egmg Tn langen tyd heb ik er geen ge Z i bloo Je rea en kuste ham daarna Il IJ wat gemaakt Het blïjft tooh met by wat geliethebber hè Het wordt wat ïk bt doel dat sehilderen ik j eloof het wei vade 3 Sk Akhft afschrift van het testament weg ver R zadit de kamer en liepJai naar het aohterhek van 0e zadit de kamer en liepJangti het strand pastorie van Kochallan Iwpe dagen later s avonds laat kwamen Ajn a en Stephen Madge was den votigen gekomen De luer Crewe was len gaiM n dag hefl opgewekt geweest en Madge verklaarde dat zy tevreden was met 7yn uiterlyk maar y had hem af en toe gedurende zyn jekt6 gerien Anna en Ste phen echter waren zeer geschokt Toen da hoer l rewö Stephen op den drempel zag lang mager en bruin in staat zonder stok Ie wandelt n en gezond van uiterlyk of soho n wat uoliraal nam zyn gelaat oen uitdrukking van innige voldoening aan Kom hi r myn jongen ik kan bynaniet gelooven dat het Stephen is ben jenu heelemaal goed Ja Vader volkomen dank n zei Stephen met oen vreemde verlegenheid wanter Vk s niets m dezen maneren zieke metztjn vriendelyke oogen dat hem herinperdeaan den vader dien hy gekend had Maarik vrees dat het met u niet al te goed aat k ben hee best nu kun je nie blyven Stephen want je moet het stof jfen derem arwassch n en wat gebruiken mfiar beloof mij daarna te komen m ai wijsamen wat kunnen praten Ja vader stellig kom ik zei Stephenernstig en getrouw aan zi n belofte was hlJbinnen een uur terug Alison lf p met hem ftnede haar de dear om een waartohuwend Ik zult in elk geval wat oift handen hebben je uit genoeg hebben om van te levón als ik ben h ngegaan Spreek zoo niei vader want natuur lyk wordt u beter Jïiflsehien 8 ik ga snel vooruit mynz on Dus ben je gelukkiger dan je een lan gen tyd bent gewoost Ja dat ben ik maar ik was heel bly haar vatfhvond te zion u kunt u niet voor stellen lioe geluïkig want natumlyk als 7y er niet was geweest Dat ia het myn jongen en vergeet dat fiOtnt Btephon Je autt tr aan denken totihet eimle van je leAn wie i n J vafler lit oft geredr wie hem heeft opgeheven vanwaar hy wa do plaats waar geen hoop IB Ik zal het mot vergeten zei de Jongen ernstig maar 7yn oogen flikkerden onruatig toin hi zyn vader op zoo gevoelvollen toon ho rde spreken Dat IS alles wat ik heb wilten zeggen Ik w t dat i k haar by je kan laten Zeg my nu goeden nactit mijn jongen Slaap wed Het 8 lang gele len dat de familie onder één dak sliep ia het met Ja en nu zyn we oen familie en is datnu met prettig zei Stephwi n el weer ietsvan zyn jongensaAtlge droefireestigheid inzyn tem Het wa zoo gezellig bwiedep eOZJ Js er zoo bly moe Het iB gewoon hoerlyk Htephen wij kennen elkaar niet heel