Goudsche Courant, dinsdag 13 september 1932

De K 8 erftig helpt Rotterdam MiU de g H te xorgt voor eea Op r ei k 11 grond gemaakte iHitendc egrooting LeeaiMgcn van 10 en 24 milUoUi Veiia ing Bouwvaklooneii Overeenstemtning bereikt Weekloonen met pl m ƒ 3 en ƒ 2 50 verlaagd Regeering verleent haar goedkenring i i iLiiiuei uiuu weel ui iiieiu Hl dal d w ikgeveiii eii twerkneuividbonden met eik4Ur lui oveieendiemiiitng zijn gekomen leii aanzien van etO veil s ög der geldende ari eiü voorwaarueii ui net bouwhedrijl JNa en l t spieKiUg giisieimiddag van de paiujen met ue lutreiaepariementale omimunie i eett ten BlijJte de regeermg haar goeditéuiing iiau de overtieugekuiuen wijzigingen geneen t Het Ned Jorrespondentie bureau bevei jong LothafingBch meisje dat in de eerste twee oorlogsjaren van een bijdehante bakvisch uitgroeit tot een warm voelend door het laed gerypte vrouw voor wie by eigen zorg en angst de veeleischende BoodeKrma taak de eenige mogelyke maar sloopende levensvervulling is M Ehrenpreis De bouwers van Israël P ofeten en Godamannen De groote figuren van Israels Profeten en Godsmannen van Mozes tot Ezra zyn door schr oppernmljn van Zweden in dit boeiend geschreven werk opjgrond der Bybelscbe gegevens met liefde getekend De zeven hoofdstukken zeer gevarieerd opgebouwd zyn met enkele ülujitraties verlucht J £ er en J Luger Amsterdam zwart op wit in een aantal geestige hoofdstukken wordt Amsterdam in zgn straatleven en publiek op kostelyke wyze gekarakteriseerd De humor typische eigenaohan der Amsterdammers spreekt ook treffdid uit de vertelwyze van den schryver en uit de puntige krabbeltjés van dm teekenaar A S Neill Probleemkihderen Schröver een ervaren Ei elsch paedagoog sprIÉkt over zyn onóervibdingen met het neurotische zich ongelukkig voelend kind dat hy door vryheid en langs psychoanalytischeu weg tradit te genezen Vooral den druk der godsdienstige e sexueele opvoeding voelt hy ala oorzaak van abnormale verschijnselen en radicaal breekt hy met alle machtsmoraal van den volwassene Burgeriyke Stand GE BOREiN 10 Sept Daniël z van C J van Berkesteyn en M E Vermey O deBoompjes 6i Neeltje Annie d van M eLangen en L van der Weele Geuzeïfstr 21 Bertha d van B Broer en M W Schouten Raam 15 GETROUWD 12 Sept G H Verschoor en H M van den Hoek OVEatLEatlN Geen Agenda 16 Sept 8 uur Geref Kerk Turfmarkt Herdenking van het 2 jarig bestaan vah de Prinses Julianaachool 28 Sept 8 uur Geb Daniël Verhandcursus De vlottende schuld der gemeente Hotter dam bedroeg op l October 19 1 J 17 mil Uoen I it bedrag was op l Januari iQ ili voornamelyk tengevolge van de betalingenwegens rente en allosuingen van vrdtegeraangegane geldleenmgen tot ƒ 33 3 milliocnopgeloopen Op het oogenbük bedraagt de kasschuld ƒ 39 I70X U0 Op 1 Januari 1932 waa het bedrag datvoor het uitvoeMn win buitengewone wer ken in het afgeloopen jaar was uitgegeven I en dat nog met in een vaste leenm was opgenomen te stellen op ƒ aïii millmen verloop der MBpieknjgeu ais voigl Deie uitgaven hadden betrekking o a op woiiguigtn den bouw van de lectriciteitobriek het I 8 1 8 P M aapa ien ni telefoonnet den wuikoop van materiaal voor de tt am de stichting van een nieuwe Kyk serupimriohting scholenbouw enz Aange e inicrdeparlementale conuuweie en tien het college xich genoodzaakt zag dc kapitaalsuitgaven tot de strikt noodzaketyke te beperken nebben deze in het verstreken deel van 1932 geen groote bedragen gevorderd Daarnaast is de vlottende schuld u huiiiciiiaiudtiche zaken onder voofzilter cliup vau deu aoci elaris generuaQ mr dr h j l iederitis gehuudeu beaprekmg tua de TorlegwiwooiUigeiB van werkgevers eu werkneniersbondeu in net bouwbodnjf iicbben de vertegtuiwoordigera der organisaties aan de Joinuutuie iiiededeehng gedaan van liet toiiipronuB dat tiiascJien lien ia gelroikn teiieinüe aStf den vveubcti der regeeiiug ot vcrlugUig ilüi gi lUende aibeJ JBVOon i iüiu t uuiooL Ie Jtümeu in net liooidbeduji aiju lie overeengekoiiTen wgzigiugeu als volgt Wijziging d uurloouen der Land Joli Arbeidsovereenkomst 11 o o 1 d k i a s 3 e i hana Ueftchoolgeu 7 Üü tjeoetenden 76 Lerste klasse Ueschoolden 75 Ueoetenden 70 1 weedeklasBe UeschooKlen lO Ueoelendeu 6Ü Ongesol ooMen S Derde klasse A UescJiooldeu tA ieoefenden 54 üngeaohooJden 47 Derde laaae liesciUooldeu tü üeoèfenden Ö2 Ongeschoolden 45 V lerde klasse UeacliooJden üeoelenden 46 mgeschoAlden 40 V ijtde kiasdo Geschoolden öO üeoefentjen 40 üngeacboolden 36 31 Tot de hoofdklasse behoorèi o m Amsterdam den Haag Kotter am en Haarlem In Oe Ie klasse zijn bijv mgede ld Utrecht fcJoiiiedanj Zaandam en VelBen Tot de 2ê klasse behoort o in Alkmaar het Gooi Weesp Lewen Delft Dordrecht Arnhem en Groningen in de 3e klasse A zijn bijv ingedeeld Leeu vermeerderd met de bedragen die wegens de byzondere uitgaven van Maiitschappciyk Hulpbetoon ten la te van ue gemeente zyu gebleven itekening houdend met hetgeen ook in 1930 en in 1 3I M dier zake werd betaald kan de som die voor overboeking n$ i dèn kapitaalsdi nst crisisdienst Ul aanmerking komt op ruun ƒ 10 milHoen worde gesteld Daar het zich nog niet la b aitnzten dat op aannei eiyke fvoorwaarden t eonaolidatie van een deel van de vlotteWe schuld kan worden oveegegaan heeft he college van B en W op het departement van financiën bespreldngen gevoerd oVer de vraag of de regeering bereid a B xyn oni trent de f inajuiering van een deel der vlottende schuld een byzondere regeling te treffen Daarby is van de ijjde van bet college meegedeeld dat in normale omstandigheden reeds zou zyn overgegaan tot Consolidatie t een bedrag van igeveer ƒ 25 millioen voor kapitaalsuitgaven welke in het vorig jaar waren gedaan Op een dergetyke leening sou gedfurende den eersten tyd 8S0J 00 per jaar pioeten word afgelost zoodat dit drag op den gewonen dienst van 1933 tou moeten i orden uitgetrokken Ten aanzien van de Irisisuitgaveu werd voorloopig uitgegaan vLi het boven aangegeven bedrag van f 10 muofii Daarop zou in 1933 ƒ 2 millig n zyn f te lossen Het resultaat van de gevoerda besprekingen is geweesiö dat voor de verenging van de loopende kasgeldleehingei A verstrekking Van gelden iér aflossing vin de thans onder Ryksgaran e dpgenom n leeningen als algemeene voorwaarde wordt gesteld Wordt 74 6U 69 64 64 o6 41 66 47 39 60 40 36 1 45 36 BOSKOOP Rykstuinbouwschool te Boskoop Toelatingsexamen Voor het toelatingsexamen voor de liykstuinbouwschool te Boskoop gehouden op en 10 September j l slaagden 47 candidaten D van der Bjjl te Alphen a d Kyn L W Groeneveld J Reuvenkamp A L Timman te Amsterdam E Engeiberts te Arnhem P R Bregenbeek G VM Lunneman W Mesraan A Radder te Boskoop C Stleger te Breda A Adel van Neck Bussum D Pols P J Winters Delft L R Lanjouw Deventer J Kool M den Ouden Gouda T Ghr G Akkermans G Bendeler P van Braket Bu L van Duyn M £ ylstra J G MontfoJH A J van Pesch A G ait s Gravenhage R P ten Broek Harderwyk Tj H Koning Hengei i R Feith Hilversum B M Molewater de la Rive Box Huizen NÜ J G Hermanidea iNoordwyk b Zee J van Asch W y tfl jEygelaheim E J de Jong Kot terdam Tj T PhiUppo H de Muyser Hillegersbèrg N de gt Wageningen W A Spreng cheveningen A Enklaar H H MeulenbHMtecht J O M Franken Velp P luwdorp Voorburg A W Spruyt Waddin veen H Gros G H Kuhaak N Voorhoeve Wassenaar J van Ast Winterswijk W Sneljeman Woerden A A H ogtstnil IJmuiden AfgeWezen 6 candidatcn UOORIXRËCHT in deze genieenle is iiiAi overgegaan totuitbreiding van den ondergrondachen telefoonkabel Tengevolge hiervan zal weer eengroot gedeelte van het bova ondscii netverdwijnen lied Htaten hebben het door den Kaadl genomen besluit om 80 ojKreoten te heffen op de fondsbeiasting goedgekeurd Tot leden vau d conimiesie belaat met het onderzoek van de begrootmgen van de geineeptebednjven voor 1 zijn benoemd de heeren M A van den Berg H Frederikfl en J J van Uennep dat het college ikl bevorderen dat een op reëelen grondslag opgemaakte begrooting j Aimelo Hengelo Enschede Zwolle voor het dipnstj 1933 welke in den ge j garden Ui lj n en i indnóven woneu dieöst slhH hii den raad wordt Tn gediend Alsdön fe de r eering bereid deper 1 October 1982 vervallende kasgeldlee jningen uit s R ks schatkist welke succes sieveiyk tot een bed ag van ƒ 34 1O0 00 zy n aané egaan te verlengen tot 31 December 1933 zulks tegen bsaling vag een rente fan 5 pet en onder voofl aarde dat een tweetaF kleinere gemeenten leeningsovereenkomaftn respi ten bedrage al beidevoorwaarden welke niet worvan ƒ 10 millioen jen van in Maximum ƒ 24 j beheerscht doqr het landelijk ooUectietmillioen zullen worden gesloten waarby i s ntract zullen dienovereenkomstig wordenbepaald dat op den gewonen dienst voor P wJ iï 1933 5e hierboven genoemde bedragen van zoogenaamde aoMole bepalingen waarz n tl X oannrux ii oe behooren de vacantiebona worden even resp ƒ 2 millioen en ƒ 880 000 zullen wor x t 1 I nB verlaagd den uitgetro Ken mdien plaatselijk of gewestelijk daartoe Jpdien totpiet aangaan dezer overeenkom patroons aanleiding 8 i wordj sloten zal de vlottende schuld heöthat hebben de arbeidersbesturen noh W9 rt Tot de 3e Hiasse behooren o m Amersloorb uen Ueldw de ijollenstreek Gouda llreda süoseh lAsaen Veendam eli Wlnscho ten In de 4ö ktaBBe zijn o fa iqgMeeJd Middelburg Vhfsingen en Aipnen L d Kijp i Tot de be rm ƒ 5 millioen bed gen Aangezien bereid verklaard tot redelijk verleg over nog v chillende kapitaalsuitgaven moeten worden gedaan en de ongedekte crisisschuld toenemende ij terwyl voorts in de maanden November en December op de betaling van aflossingen van geldleeningen moet worden gerekend zal r van moeten wotéen uitgegaan dat de vlfft eit acbüM ultimo December a 8 tot circa ƒ zal zqn toegenomen B en W stellen nu aan den raad voor goed t keuren dat er met het RÜk twee leeningsovereenkomsten wMden aangegaan Lan resp ƒ 10 millioen en ƒ 24 millioen en bepalen dat het bedrag waarvoor kas l ningen zullen worden aangiegaan het tydvak van 1 October tot en met 31 JDecember 1932 op 26 millioen zal worden vastgesteld d e vraag in hoever de nieuwe arbeidsvoorwaarden Xe handhaven zifh Worden partijen het niet eMiö over dp nemen maatlegelen of de vast te stellen arbeidsvairwaarden dan uilen dfe door een paritaireoomaiiissie met een on rtijdigen voorzitUa eventueg de Arbitrageeommieaie wordenvastgesteld nieuwe nvereenkomst zal in einde tember 1933 duren BeapreUng net de Regeerhi Hèti door de partijen getroffen oontoromiaheeft met onmiddellijk de goedkeunng derregeering kunnen wegdcagen doch Is eerstaan den Manisterraad glatermWdag voorge legd r t Deze h eft tei slotte beslist dat de Ke B 6rlnR gezien Je overeengekomen loonaverlagii tot xtThrsubsrdieering der werkloozPn Mn 2tr tot het financieren Van houwplamien zfiJ overgaan Op I Maart e k wengeht zij evenwel den toestand ne er onder de oo en te zien of zij ijiet de partic ipeering kan doorgaan De nevenbedrjjven WaarsK Jiijnlijk zulie de schilders en steenJiouwers dezelfde verlaging al § het hoofdbodnif aanvaardep Over de stucadoora is noè niets bekend De loodgieters die zich tot duaverro bui tell deze aangelegenheid hebben gteuden Hullep niet langer al criaiswerkloozen worden beschouwd gelijk d6 metïwlböwerkera met wie zij in dezettde bonden zijn ver cMiifrd totdat dbk zij rilet de regfling vam he Aor bed rijf zijn irieegegaan agrarisfhen Hteun op welk bedrag echter heel spoedig ongeacht nog den aanstaanden steun aan den tuinbouw zal atijgen tot 4 è 5 miltioon Tenzij verder aandraaien van de hroef niet mper hftpt vanwege de sterk verminderde koopfcradit van het publiek Kepds nu zijn de cons uitiptie van bote mnrgarinp en vark navleetich stc gedaftld En tenalotte voor e zrióveelste maal het publiek kaïj eon gulden maar één keer uitgeven en ide meeste consumenten hebben weinig guldens H M de Keningb Moèder H 1 dte Koningin Mooder ia vOQrnenienflom lïonderdag 15 dezer per Sifl tsspoornaar Arolsen te verM kken Na V pn verblixf van eenige da en bij deii Virst van Jff ldeok en Pynnont hof t Hare Majeetejt rtkele i Hïen inhet Schwarzwald door tg brengen n omelrèeka half October f 0 4 niiyiüCB f ï O te Itfhde terug te ke ren OEMENGDE BSfiïci Twee münwerkera in Heerlen Ke Hun motor tegen een raast Voor een fietser nltgewefcn Zondagavond omstreeka twaalf x9t heeft in de OanzewPide te Heèrleïbeide gttaeentj Heerlen een ernstig motorongeluk ptWagphad De twee mijnVerkirs Fr ïlrWïig 28 j ar Éud en Fr Teichert 26 jaar oud bei den wonende te Hoensbrodi reden per motoqpna ir tuiis In de Gfinzeweide thoesten MgWOod aast gereden RAnTn TBLBGRAFISCH WSbR RldBr 13 September VerwaohiingZtwakke KiÉ matige zulde lijke U t Köitel jke wlnÖ Half tot zwaar bewolkt oKJ W kPn Aanvankelijk weinig oV geen regeh yatet toenraiende kaui o ri en I den gewijzigd eu jn hel bizooder niet artikei 164 Welles tweede mtuiede luidt in den bij het verdrag vastgelegden tand der bewapening wordt g eQ wtjiiging BINNENLAND liet cüniuct m te ttcueepvi iut h peB dtv luet kiinu n vei vKli toegestaan voor Duitscliiaod lo den Vollfenbond ia opgenomen üese kan eventueel gewenïcüt uctiijneiide wijzigingen goedjtffüren DerüalVe berust de besluaing alleen bij den Volkenbond irankrijk Jcan niet m Btrijll bandelen met de veriïU itingen nrelKe het genover den volkenbond heelt aangegaan en behoudt 2ich voor tezajoertijd aan den Volkenbond de motieven ulte i te zett n welke het irankrtjk onmogelijk ma ken tx e te stemmen m de herbewapeiuog van Duitachlaad Ic iwoiUflUtiiii li tk u Kiy lici uituuuiiik ieiJstiuiieioe i iit peu die i L Kuuneu uiitttieii uaai er etui bemauimig oor i te kiIJlden üei ziju tie volgeuüe vaartuigen ue liotLefdum en de voieudani vau de nolMuii Amerika i ijn ue üaiaviur 111 t üdiavier V de Uatavier Vil en du Uai ivit Mil van VVm Muller eu Uu de IJsteiuaven van de tiruia gebroeoeid van Oden de jonge Jacobus van de liimzetcolijn de l oel liiep van üé tirma Van Krieken de isernissu eo de Maas vui de irma Van Kh de Afie f eJieller van de lirnia Ivuyper vau INuii eu tjfieej en de hxport van de Üotterdani ixtnden i ijn BUiTlfiNLANOSCa NIEUWS FiUNKÜUJiu Wtlk lot wacht Uorgoelov Ue piesitlent van de l iansclic repubhek Lebrun heett Maaudaguuddag de b idL verdedigers van Uorgoeiov die een laat tt poging dede uüun client voor liet schuvotte redden ontvangen Dq deiitutieve beslissing vou den V csi oeul is eeist Dinsdag of VVoenauag te wachteii aangezien de verdedigers nooit directatwoord op verzoeken van dezen aard ntrangen Mocht president Lebrun wat volgens een V V bericht verwacht wordt het Vverzoek om gratie weigeren dan zal de executie van Gorgoelov iXinderdagmorgen plaats hebben DUITSCUUINU OpUckterü op grvote chaal i i oor het personeel van Ascfaingt rte Berltjn ilet grootatfl restauraiitbedrgf in ijerlyn dat in vruwei alle btadi eeleii restaurants lieel t Aschiiigei populair by de Berlynera en de bezoekers van ilierlyn is up aiuwe wyie geüuieiide geruinien i d Jonge aardige vrouwen staan achter ile tafeU waar de spyzLii aait de keüuers worden overgegeven waar ze dé besteUingên van de kelinerü in ontvangst nemen zoo ook de bons tue dlf de bestsUingen naar de keuken door welke op haar commando aïlevert Zoo is liet jaren by TAschin r gt st euxoo is het nog Maar zoq 2 1 het wel metlang meer btyven want het is uitgekomen de de koude mameels zooals deze vrouwen In den volksmond iieeten sinds jurehop groote schaal opUchtergen hebben gepi fftl I Jtr weni volgens een afgesproken systeem gehandeld Wanneer twee gasten dezelfde apUzeti bestelden dan Schreef de liellner een bon en overhandigde die tusachcn twee vingers geklemd aan dci j ffro w Uie wiet dadelyk wat dat tö beteekenen had ZÜ riep twee bestellingen af en de keuken gaf die dour doch op de bon stond er maar één genoteerd Pe kelluer verrekende dus slechte é n maattyd en hy incasseerde er twee Het gewin dealde hy met de jijEfrouw gelyk op pikwyls wanneer er geen twee gelyke ïnaaltyden werden besteld gat de keUner in het geheel geen bon af doch hg streek zich over het voorhoofd En dan gaf de juffrouw ioch de beatellmgen door naar de keuken U et eigenaardige is wet dat verschillende keUners eiji joffroawen zich op deze wgze bevoordeelden doch iedef voor zich eert afapraak hadden gemaakt Sedert 1926 heb bovendien ligt de ttnklichter tnsia van Van Uuimei ne iScJieept iaitbedrijl te Maa asluiK zonder bematuiin Wat de tiatavieiiijn betreft kan nog Vordtn gemeiu dat de batayier li welke Wions ie liouden ligt zoodra zij weer te Uotlerdam aankomt in het contiict betrokken zaï worden omdat de arbeidttconti ac t u van de equipage dun beëindigd zullen n i e ilatavier IV Heelt nog één reis te goed indfen het conluct m het zeevaarMaedrijf voortduurt tal de dienst op Londen dus na het volbrengen van die reis getfiecl geslaakt moeten worden Binnenkort worden te Itotterdani nog eenige schepen verwaciit vui welke de equipages zicti bij de stakende ceeiiedMt cuien franBluitea Uet gebeurde U Umuid L uiiilieut het 8 Ueuiae luei hef siouinsclup 3ia l Uoralecui m ue haveu ue hoogovens e Ijiuutdtfii van uug te mfideu dat net peeiutii vdu üfa i fuiiaieu Uouu loCAiemiiitag naa gegeveu dit aoiiip uaar Am teiüalii lu venialeu ioen ue kapiuim op de Dfiktttie der liyogovena kwam werd hij opoitis door een aauitu meunen oiürmgd dit aem dieigdeu dal ij au nij zou willen vertiekien gcweld zuuuen gebruuen ue kapitein verzociil liiorop den baas der buiteuuavea vau de hoogovens de poliue op te bellen Ue manuen uie met de vlet gekomen waren gingen ectiter mee naar de teletooncel en zeiden dat j den baas zouden ueerni hieten uuiiueer bij durtde toicioutereu JJe haas zwiclitle vooi geweld Ue kapitein en ue baab liebDeu geen revolvers gemeli Heb scüip is zouais gemeld blijven l ggoo In en doorvoer van groenten en ajinUppelen uit Frankrijk verboden Ue ininistet van Kconomitiehe Zaken VnAibeld lieeti Fmij njk aangewezen algluitdwahiuil L et ingang van M beptembre Vió d de lu en dooivOer van aardappioleii vei boden ia I Voorts i l rftnkrijk aangewezen als land waaruit met ingang van dienzedideu datumde inen doorvoer van versche groentenvan 16 Maait tot en met 14 October vei1h den is tenzij de zendingen vergezeld zijnvan een achrillelijke vcrkitAkug afgegevendooi den lantenuektenkundigeu Uienmvan dat land inhoudaude dat de veischcgroenten niet zyu aangetast door detf Uolora iokever en dat zij afkomstig zijn van engeteeld zijd op plaatsen waar de Coloradokever met voorkomt en voor zoover bekefid met is voorgekoiuen binnen een alfiland van 200 K M len slotte ia bepaald dat dnLbetfUlS wordt iverleeiid vooi zendingen weike een gewictit van bU K U met t boven gaan onder voo waarde dat dé invoer geSdiiedt I bgs liet kantoor der invoerrechten te Koosendaal en dat het hould van den l lanten iektenkunben deze oplichteryen gespeeld en dat kon L dig Dienst verklaart dat de betrokken xoo long omdat het controlestelsel niet veel beteekende Controle ia niet zoo eenvoudig oordeelde de directie in onze zaak is betrouwbaar personeel vereischt Maar daar heeft het dan wei aan ontbroken want in totaal hebben meer dan 80 leden van het personeel zich aan deze oplichting schuldig gemaakt en voor zoover kon worden ttaiggaan moeten ze meer dan 50 Q00 mark verdtensten hebben gemaakt Waarlchynlyk ia deze sopi echter veel hooger Ten slotte zyn de geheirjizinnige teeken dia de kellners met de juffrouwen wisselden opgevallen Doch men dacht dat het ging om een enkel geval en de betrokkenen werden dan p staanden voet ontslagen Later is uitgHkomen dat er veel meer waVen die zich aan defgelyke feiten bezondigden en toen is er een onderzoek ingesteld dat maanden heeft geduurd Tegen ëü leden vair het persbneel is nu rechtsingang verl nd Dit bedrog op groote sc4 aal heeft in B rlyn veel opzien gebaard ENGELiTN Cïandhi Vil een nieuwe hongérataklng beginnen HU lal in vrijheid i Cr en geatcid Volg iia te Londen ontwngen bericht is Ganidhi van plan ziph vf honger te laten stervan indien de Vngel he reg ering haar vooral om en afzonoerlijke verkte gaotfanisatie Voor Ie paria s n BKJtsch lndië te vormen niet taat varen GandM zal 2Ü September op het middaguur rdet zyn vasten beginaen Dit besluit is hetVevoIg van een correspondentie tuss iken Gandhi Sir Samuel Hoare en MacDonald Gandl vani meenin dat Iwt yooratel om een afcónderlijke Idesorgahisatie te w ifmen vafit de paria s die 20 pet van de Br Indi he zenËling geen bezwaar yoor besmetting op steun aan den Landbouw w betaalt het pub kr Op bet oog blik drie millioen gulden feteifti de boeren per weekl Het yllandeisblad beiefeent fchoeveeJ de due cDtrlawetten Tajf z iveL eti VarkeneWt het cohsmjiTOten puWielflkip het oogeimhk per weèW koateft Volgens eigen mededeehng van de VörkonscentraJfe wordt op het w genblik eenbedrag van ruim een half niUioen guldenper weck van het piRiiek geheven helwordt meer omdat het de bedoeling dennchtprijH van 16 oent prt kg levend gewacht die nog louK geen kostprijs is teverhoogeny LlJit eigen cijfers der Crisiazuiveloenliaieblijkt dat het botft en margarineetendepubliek het oc enblik IJ miliioen guldenper week opbrengt het zal 2 a 2J million worden öbideifj uien den mejkprijs op 6 i Went wü brengen en er bovendienaccijrv xen op andere spijavetten in de maak zijn Tenslotte de TftfWewet die ons 26 i 28 niillioeu per jaar koet en dus een half millioen per week Kr 18 echter ok nogi een suikerhieleri steun die geelt óm te beginnen f 14 mlKP lioen uit de sohatVlnt aan directen steun en verder een z g compenseerend invoerrecht van f 2 40 teneinde den binnenlan Bchen anikerprijs boven dien op de werei markt te doen uitgaan dtt r cht kost ons per j r f 5 mMi oen te onién met de 14 dus i9i Riillioen of per wtjT k f 0 4 millioen bevolking uitmaVen zal leiden tof het uitr meerekent veel méér De rekening wordt dan Bldtaat Suikerbieten per i eek m VarkeoB Vla enz eenvallen van de Hindoes Naaf verluidt heeft de regeering hetvoomemeo fCtwidhi aarsohUnUik op 20 September Idadeiyk in vryheid te stellen nadat hij z jn vasten begonnen is De rtlecing vni van plan zQn pandl i naar Sabhamati A hram z n speciaal ver bluf bU Aiunedftbwt te doen overbrengen 0 5 1 5 0 6 Te sunen f 3 millioen O r kend naar het ogenblik brengt het pubUck us elke i tik drie MilUoen gulden Verder jje aalt dt fiscus nog f 1 miUioen T oor vlossteon beneveps eenlap BiiJlioenen voor We9ti rieschen tmnl ouw hw te zoméh f miUioén dus pej week f 0 1 milIio© j Wartnecr men de in oerreetitverhoor i ging en contingenteenng v n rundvleesoh Zij uitwijken voor een fietser die uit da notitmg Heerlen kwam Daarbij kwauM zy in botamg met een ijzeren most van het i amwegnet öeide mijnwerker werden o o Q grond geslingerd Dpkt r n poiitie waren q oedig ter plaatse maar hulp mooht niet meer baten i e beide slocfatoffffirs waren reeds overleden De verongelukten waren beiden gehuwdErbiug een Dnitsoher laat een vrouw atwee kinderen en i eiobert eem 1 001 eeoviouw en één kmd na Drie kinderen ontvoetd Uit een weeshuis te bloemendaal Sedert eeun ü maanden reeds lioildi kiudejpolitie zich bezig met de opaponng van dne kmderen die in Juni uu een inliuliimg tfe Uloeuieudaal ontvpeid zijn Hel zijn de dne kinderen l liaabeth Keina en llendri v n ingen oud reep 16 15 en U jaui Zij zijn uit een gezin waarvan de luoeüer is overleden De vader dié tevens voogd ic had hen aanvankelijk mt eigeQ bewegUig in het Hervoimde Weestmis te Ainsterdaia geplaatst Aa eenigen tijd eiachte Ue vader de bladeren terug waartoe hij natuurhjk het recbt ll ad De Voogdijraad I echter meende rede Echt en goed 1 zyu l oeücrs alleen ïamieei zy ue iiaiwteckening aragen van deu labrikaiit A JU ii ijaidt Maagpoeders iioo dpyngowwr iueapynpoeders Woestpoeders Wormiiofcders enz fer poeder Ö et i er doos 46 et By uw drogist uoii w Ucbben um uuii te nemen dat Ue kuiuei eu bij den v ader in e n verkeerde uiugeviug zoudun konion en stelde bij den üUiulei vau jUötitiB eeu uiilzeggmgöproce uuie in In atwauhting van de bealisaing bi pauide de otticier au justitie dat de kmutien voütloo g dÊksx dt hoede van het ll 3ivouiide Weeahuie uden blijven lenuludê Ui ui 3t Ie vuel ui couUw t met Jen vader te laten kohien weiden de kinderen oudergebiaciit lu oen depeudiuice vun deze iiiiioiiting te llloemenduai oude kwaiueuf lutuös üJieu werd de uuizegKiugHfitoceuure toegewez waardoor d kinderen deiyiiüel Ie Sbig vuil het Hei vormde Weeshum ïuen deze toe tand re Us eenigeu tijd zijn beslag had kwam d vader op IB Jjuni perauto ztju kinderen in Ijet gentieht te Bloe mend al bezoeken tiiiidadien uÉ li e u etiiiiKi leiugge ten zoodat mmBi i vermoe deu li U dut dg vader er droor een tiucjem gestaagd la de kijiuercn met zich n deu uto te ontvoeren j De Voogdijraad eft de zaak lu handen van de Kindez liue gegeven e noodige iiuiszoekingen zijn gedaan n de vader ia De kinderfiolilie vermoedt dut de kinaeicii naar iiet buitenlanff zijn gebracht zyblijven echter ouviiulbaar In verband hiermede heeft Ue kindeipoU ye zioli nu tot de pers gewend met het verzoek de algnaleiuenteiT vau e ontvoerden bellend te maken Deze luiden Signalement van Elisaffeth flink postuur Knap uiterlijk gezonde kleiir donkerblond haar grijsblauwe oogan Vftiii Itólua groot voor leeltijd donkMuiterlijkr ï fi rt lioar donkere oogen bieekegeiaatsJtieuy Van Hendrik klein voor teettijd tenger postuur awart haar donkere oogen gezonde kleur Een valsch geld fabrie Commuiiistigch praktlzjün gearresteerd De laatiite weken waren voortdurend valaclie gulden eu kwartjes in omloopgebraidit iii ldff De Tel Benige roomij pv entea i hadden aungifto gedaan dat zij valache guldens iu ontvangst hadden genomen Het signalement dat zij van hun klant gaven wooa er op dat men daarbij ateeda mot 3 izelfdeiKiuitgever te doen had Daardoor leidd he spoor naar een 29 jarlgen praktizijh in de Koker traat in Amsterdam eeo communist die reeds herliaaidelijlt met dr justitie iu aanmkmg is geweest Er word huiszoeking gedaaoi iu ïijn woning waar men hem aantrof Men voodtoen ein volledige inslffllatie voor het in ken vap valaohe guldens en kvrajrlnefl doctivalsch gold kon inei niet vmden wel ofltdeJiTe iiien en fteele partij iuntèn die in i t n vergevorderden staat van voorbereidingwaren om eens dejKvonn vah kwartjea aan te nemen Doch kwartjes waren het nogniet bc man ontkende valecii geld te verva digen Hij ontkende eveneens ooit vaJacö geld tg hebben uitgegeven en gaf voor de fabriek fe gebruiken voor het maken van broches In ftealag werder genomen o p en stel matrijzen en een pers De man ia door lel roruiinayentera herkend l lïjff i ijn zal Jer beschikking van de justitie irorden gesteld nADIO NIEUWS Programma voor beden H i 1 w e r a u m 6 30 Kov cs Lajos 1 tp orkest Betty Kenfait begel Pierre Pallaj 7 30 dr M Th Hillen De Grieksche Mythologie 8 Omroeporkest 5 v Nico Treep Terman Ensat jodelzang L W Nyian4 Interoationale Chansons 10 Vaz ïHa 11 gramofoon Hulzen S 80 KRO iKunstens ipble o V piet Lustenhouwer 6 P Beilli r 8 perantocursus 6 16 KRO emtemblel o l v Plet Lustenhouwer 7 10 unst doof Do Albertus van floy s KBO Orkesl oJ t Jofi Gerritseijlf Faut Prenkel piano Vaz Dias U gramofoon JSTADSMBUWS GOUDA 13 Sept 1902 Opleving in de bouwvakken VerminderinK van werklooeheid te wachten ooals nten elders in dit blad kan lezen heeft de Regeermg na een gisteren gehouden Ministerraad nu er tusschen de werkgevers geversen werknemersbonden in de bouwvakken overeenstemming is bereikt tot verlaging der weekloonen met ƒ Ü en ƒ 2 60 uer week 2 bereid verklaard tot extraaubaidieeni der werkloozenkassen en tot het financieren van bouwplannen over te gjan Die bereidverllaring geilt tot 1 Maart a 6 op welk tydstip de Regeering den toestand opnieuw onder de Uogen zal lien en overwegen zal of zy met de participeering ka doorgaan Het is bekend dat hier ter stede meerdere bouwplannen aanhangig zyn welke niet tot iiitvoering konden komen in verliand met de financieringsmoeilykhedeai Nu de Regeering zich in den hierboven genoemdMi zin Jieeft uitgesproken bestadt er dus kana dat die moeilykheden worden weggenomen waardoor die plannen zullen iuiinen worden uitgevoerd Geschieot zulks dan heteekent dat een opleving in de bouwvakktai en dientengevolge termindering van l et onrustbarend aatitat werkloozen dat voor de houwvakken hier tot 411 is gestegen De door de werkgevers en werknemersbonden tot overeenstemming gebrachte contractloonen zyn voor Gouda datyrt de 3e klasse is geplaatst voor geschoofde arbeiders 58 cant was 64 oent voor geoefende ar beiders Ut cent was 64 cent en voor ongescbookku 41 ceut waa 47 cent Voor QAiliBre büzonderheden verwyzen wy naar de betreffende rubriek Goudsche Winketiersvereoiiging AJgemeene vergadering De Zaterdagavohdmvrkt en e kermis De vergadering van de 3 iudsche Winkeliersvereeniging gisteravond onder voorzitterschap van den heer S Rietveld in café Central gehouden was na afi andeling van de gewone zakei en een verslag van het Congres door den heer Verschut voor een zeer groot gedeelte gewyd aan de besprekingen betreffende de Zaterdagavondmarkt Zooals bekend heeft de Bond van Marktkooplieden tot B en W het verzoek gericht een Üaterdagavondmarkt in te stellen Namens de drie Goudsche Midden standsvereenigingen werd een tegenadres higediend y het bestuur der G W V was van den Bond van Marktkooplieden n verzoek Ingekomen door afgevaardigden in deze vergadering hun belangen te laten toeli chten Het bestuur had dit verzoek echter afgewezen Do ry der woordvoerders werd geopend door een lid dat het standpunt van den bon4 en h t gemeentebestuur toelichtte en de bduuideling van de zaak in den geiheenteraad uiteefizeite Spr noemde het prae advies van B en W in deze onjuiste voorlichting De Voorzitter zeide dat hef standpuntvan het bestuur der G W V en ook van deCentree is rfat het belang van de wiiike eif in het aJgemeen in het oog moet wor = ii gehouden en als zoodanig kan h et in len Van een Zaterdagavonclmarkt onmoTijk een belang genoemd wor Jen Demarkt ia van belang voor de kooplieden envooV de winkeliers in het centrum Voordiegenen die daarbuiten gevestigd zyn isie nadeelig pit is oorzaak dat het bestuurde zaak bestrgdt Qgvendi n is de beweringvan deii vorigen spreker dat de Zaterdagavondmarkt koopjes biedt i eds een bewy dat Ze nadeelig ig voor de winkeliers Heilid ieide datt e wmkeliers aan de buitenItönt dan Bok Riaar een plaatsje op demarkt moeten nemen Voor velen scheptdeze markt de gelegenheid een boterham teverdienen Een a der lid was het met het fctoog van den vborzittef s maar men mag niet uit het oog verliezen dat een markt menschen van buiten naar de stad trekt een belang dus ook voor de winkeliers Na nog eenige discussie volgde een stemming waaruit blbek dat de overgroote meerderheid met de door het bestunr ingenomen houding inBtemde Betreffende de herdöi g van het 30jarig bestaan der GJM V eelde de secretaris mede dat op 12 October la s in de Soieteit Ons Genoegen s middags voor de kinderen eöj miirionetiten theater Wl worden vertoond en dat hui vereoape ingen uilen worden aangeboden Des avonds is oor de leden en hun hüisgenootcn een var ng i n hetzelfde tjieater De heer Barrend flftg clarinet zorgl aafl de piano wgeleid voor muzikale intermezzi By de rondvraag kwam de afschaffing n de kermis ter sprake en gingen uit de vergadering stemmen op oni een verzoel te cbten aan den raad de kermia te la doorgaan Op verzoek van eh voo rzitter wordt beBlU d t deze kwestie eerst in eenübeatuuï H gadering zal worden behandeld waarna ze tijdig voor de behandeling van 8emeent6begrootit in een algemeene vergadering zal ter tafej kome Inspectrice van Kleuterscholen y in Drente Onze vroegere stadgenoote Mejuffr P Woerlee is door 4e Centrple Vereeni9pgiög voor den opbouw van prante bepoemd tot Inspectrice over harfe i€utergcholen voorioopig voor het tydvak jvan één jaar A N WiB RnitertoeriBMe weieaop het aaiigggeven uur kwamen p nöioA kapiteins van den Genera n Staf A Schilling én A Stroave berg t paard by de controle 20 min late e S ken zy naar d n Haag De paarden Jack en Minerva die reeds 2U0 KM hadden afge1 legd waren m goede conditie De heer A C Coster controleerde de tyden van aankomst en vertrek terwyl de heer G J Schilt de paarden tydens liet kort oponthoud een uitstek ide verzorging bereidde i en bestelauto van de kou Sioomwaaadiery Daalmang ist Co dour den trein gegrepen De inzit lemlen aan dtn dood outeuapl Door den trein die om 11 uur ö vauÜiUiooi u naai Aalsmeer vertrekt is Zateidag op den onbewaaKten overweg m denLegineerpotdei by Uithoorn de auto vande i on jtoomwasscihery en bleekery Daaluïixna ie CÓ aungereden en danig gelievend De bestuuider en de kneciit werdeu er tutgesimgerd Beiden bleven gelukkig ongeueerd De trem l ongeveer een half uwvertraging De auto die Uians in de werkplaats v n dd liriïia Van der Weyden m de ftieuwatraat wordt gedemouteeid toont aan dat dc wageu door deu trein ia gegrepen toen iiei voor te gedeelte van de auto de juiat luid gepoBbeerd Het voorstuk ia dan ook met bescnüdigd maar m hpt a hterstuk ia eeu gat geslagen terwijl het houtweik onderaan is verbujzeld Hiéimt bJijkt wel dat de inzittenden up het nippertje aan den dood zijn ontkomen Wedvlucht postduiven De postduiveuvereeniging Het Westen hield Zondag j l een concours v uit Vilvoorden Aankomst eerate duif it ii laatst duif 10 30 20 AVDe prjjzen werden behaald als Volgt PBroekhuizen 1 8 6 27 M Maaè 2 11 21 G Blanlten 3 12 13 23 26 W de Jong 4 19 20 P Prevoo W Wildschut 6 9 10 14 16 W LuUnenberg 7 17 24 A Harreraan 15 A v Reeden 18 v d Wryde 22 De postduivenvereeniging t Centrum hield Zondag j l een wedvlucht vanaf Vilvoorden Afstand 124 K M Aankwnat eerste duif 9 24 48 laatste duif 10 2 10 Los 8 uur üiT üKN OMTiUUK De pryien werden behaald als volgt HWiewr 1 18 20 J de Jong 2 3 7 F Schouten 4 6 Q Wabbyn 6 16 17 H Korevaar 8 14 H Versteeg 9 11 C de Jong 10 M Holthuyzen 12 13 j Bennis 16 19 Schaakclub MeMemaker De deze zon jdtgeachreven bekerwed streden met vooRijvzijn byna ten einde Er moet nog gelttjnpt worden tusschen de h ren P de Mol en T v d CaaV weke de laAtstaangeblevenen zyn Het vefloop der beide laatste ronden was als volgt 7e ronde P de Mol iL Joosten 1 Wt T v d Caay J J Jager 1 0 P Hekker punl na lotmg 8e ronde 1 V d Caav 1 p t na loting P de Mol Ju Joosten i O De heeren P Hekker J J Ja en L Joosten zyfc afgevallen Aan de Iwinenden winter door den Rotterdamacheii Schaakbond te houden compctitie iwedstfflden wordt door Messemaker met twee tientall n deelgenomen De hierin medespelende veieenigiJigen zjj n naar apeeisterkte in groepen verdeeld De groepen waarin Messemaker uitkomt zyn Groep 3 Spang 11 Westen II N H M W Steinitz I N R S V V Messemj ker Ü Chiirlois I Groep ö pfon IV Kxcelsior I hardingen 1 W ateinitz II D K S C Messemaker II Een toenemend aantal leerlingen op de Johannes Calv Aschool Wegena voortdurende toeneuiing van het anutal leerhngen op de fchahnea Calvijnsctiool h e ft het bestuur zich genoodzaakt gezien Ijangende het uitbreidingsplan het gyuinastieklolïaal aJa leslokaal m te richten nadat hetzelfde reeds eerder gedaan waa met dg beatuurskamer Aan het gemeentebesfuur znl gevraagd worden het medegebiuik van een anler gymnaaü okaal Een tweetal aanrijdingen Op de WaoJiteUtraal is een driewielige bakfiets va P v d O aangereden door eeu riiet een paard bespannen wagen Van de fiets werd het Imker voorwiel vernield l ot merker als bedoeld m de VarWenscriaiswet is benoemd de heer J van Tilburg Ëen fietser uit hjCt woonwagenkamp en een wwirijdster uit Bodegraven kwamen op den iftieuwijkache botsing Beide fietsen werden beschadigd j zn alhier STOLWUK Ë auto te water gereden Nam tm zljn val eên paaseerende 1 wielrydster met haar Kjjwid mee la het wat He en onSM eeks 9 uur is een luxe auto uit BergamAht bestuurd door den eigenaar den heï Blanken op den Goudschen weg in bet water gereden Een juist passeéTmd6 Melrijdéet Hejuffr M SchoutenBuitenhuls uit StcHwijkerslui werd nog Voor de auto te w ter ging door deze gegrepen en kwam mede in het water terecht De auto heeft voor zyn buiteling drie 000 len en een paal van het electrlsch net omVer gerede n erd hei ongeval opgemerkt en terstond hee7f RMk p geboden om Mej Schouten op het AQr brengen De hulp Tan Dr Adam moestVorden ingeroepen Verdacht van diefstal De politie te XlékióiDgen heeft vannacht zwefvende aangetroffen ekeren K uit Gouda IC wordt verdfieht van iefatal van en bedrag van o a f 200 inleen hoerenholstede in onze omgeving Hij is ter beectiikking gesleld van de Goudsche politie f Oi enbare Leeszaal en Bibliotheek EIck wat wils uU de bibliotheek H Kuyper van Oordt Het zonnetje jn paradys Vriendelyke ki iek van kleihsteedsche uitstervende geslachten een sfeer scheppend vreemd aan dezen modernen at jl H Z Smith GyJ vrouwen Een schrijnende aanklacht van een vrouw die als cl auffeuse van een zlAentransportauto de oorlog meemaakte tegen de t miQischeltJke beschouwingen van de thuis blyvers over den held unoed en dapper = heid van de vrijwillige kra Aten die naar dïe overbrenging naar de Wykvefpleging te Gouda noodig oordeelde De inzittenden De auto ia later door dé kramnwag vanden heer Ter Louw te Bengambadit g lldit De politie heeft van n en ander procesverbaal opg ma kt het oorlogsveld trekkea de Saint Exujiéry Vol de nuit j Een vliegenier der luchtpost wordt op ieen nachtelyke tocht boven de Andes doo eenstorm overvallen en ils vermist opge gefen Xrota wroeging en leed mag de dl I redtedr die den dienst ozgaidseen hilet ve ilfeen het teven gaat f rder i A Thomas Die KgtJr wird Soldat Ontn erend 4ac0MM Bk Bing i t een infflHSKan t w tfff iii6l iii hg ïnffhaoi Sn laiUiL t i3 MTKluaid IU hebben wij m eeu uourBcUuwiug gi wezeu op de misleidende parktijken van veraihiilcuae peisouen die z g i vungeliaO Ue eu maatschappelijk weik verrichten in uavotgiug van het Leger des Ueils en dooi Uuu uniiorm eu werkmethode steeds bij het publiek verwuinng wekken De algeui cne malaise en groote werkloosheid zijn m dit jaar herhaalde malen mi middel gebleken tot mialeidthg en beurog Verscheidene malen zijn z g p at mgabureaux opgedoken die door adverteuLieb en op andere wijee werkzoekend puijliek lot zich trokken Deze werkzoekendenmoesten lii t U ot meer betalen terwgl vanijemiddelmg of werk zelden o l nooit leteterecht kwam Oils instituut heett ook zooveel luogeiijk de aangeslotenen op dergelijkepraktijden gewezen i la Kedenmorgen om ït xi niltt vootzitterschap van den gewezen R ksdagpresident Loebe s d J byeengekomen Als vertegenwoordiger der regeermg waade departementsdirecteur Dr Gottheuoeraanwezig Ook de president van den K k dag Gdring n de gezant von Preder al vertegenw 00 rtiiger van de landen waren te genwoordig Bg den aanvang der zitting beeft de Depart mentö directeur Gottheuner voor de Myksregeenng een lange verklaring afgulegd waarin hy het standpunt der Uyluregeering uit en e tte Met de overhaiMhgmg van de oorkond ia de ontbinding van den Kyksdag van kracht gewordenAan alle verdere werkzaamheden van de nog in vergadering byeén z nde afgevaardigden ontbrak hiermede de grond voor verdere besprekingen Maatregelen inzake de opheffing van ZWEMMÊi 4 Zus BrauoW xi kte ÜKferdaad gevolg van een insectenbeet of is er wat ernstigers gebeunt de noodverordening van 4 Sept van dit jaar en het opzeggen van het vertrouwen van de regeermg zyn derhalve niet genomen JiiUua lUatgen overleden UTÜiEOHT 13 Sept Hedennacht is inEr loopen in Rotterdam merkwaardige ® ouderdom van 77 jaar in bet DiacongoruchtJen in verband met de onverwachte 1 easenhuis hier ter atede waar hy eenuitschakeling van Zus Braun mevr operatie had ondergaan overleden de bePhüipsen Braun op de Spelen te Los ® musicus l f JuÜus Rbntgen Angeles fdlius Köntgeu werd op 9 Mei i8ö6 t Zus Braun zou toen ze op de tribune zat P ï geboren zyn opleiding voor piarto met vóór haar andere toesohouwera met j 8 Reineeke door een mug in het been zyn gebeten V compositie G Morita Uauptmann doch een prik hebben gevoeld welke van i eohter en Franz Lachner Svas teeraar aan de MuziekDchoil van de Ver een injectie is geweest Op die manier zou Totmkiuist te Amsterdam en was mede oprichter van het Conservatorium aldaar klier was hy hoofdlefraar voor piano eu later directeur Later werd hy benoemd tot directeur van Excelsior van de My tot Bev der Toonkunst en t elix Meritus Hy was lid van de Staatscommissie voor Toonkimst Aan de Universiteit te EdenbuiJl werd hem het eere doctoraat verleend Oageval met doodel hen afloop HELMO iD 13 Sept Giste navond heeft op den Helmondschen weg evrii voorbjf de s0oorlvn te Mierlohgut een ongeluk plaats gehad dat den 48 jarigen gepensionneerden spoorwegarbeider G Verhem bet leven heeft gekost Verhees was den laatst tyd werkzaam by de la Docters te HeUuond welke firmade vorige week met haar tenten te Eindhoven stond Gisterenavond was men bezig het niateriaal liaar Helmond over te brengen Oageveer H uur kwam de tractor met aanhangwagen ilink beladen van Eindhoven en ook V had op den wagen plaats genomen Naby zjjn kosthuis zou de wagen stoppen om V er af te l len 2g Meter voor z n kosthuis echter en voordat de wagen stil stond sprong V er af met het noodlottige gevolg dat V onder den wagen terecht kwam De achterwielen gingen heu over het hoofd De man was b$na onmiddelljjk dood Oe Veendam te Rottel daB aangekomen ROTTEJiDAii 13 Sept Vanmorgen om iialf negen meerde het s Veendam van df Holland Amerlkk Mj de Wilhelminakude te h otterdAin Uidimaatregelen behoefde de pohtie ditmaal niet te nemen I lledenmiddag ia het ers neel afgemon aterd men getracht hebben de sterkste zwemster van de Nederlandsche ploeg daarvoor ging ze toch in Amerika eker door onschadelyk te maken De N R Ct vond deze verhalen zoo ernstig dat het isich gewend heeft tot de naaate verwanten van de zwemster ten einde te vernemen of hun iets bekend was dat tot een dergelyke verondewtelling immers anders kan het moeilyk zyn aanleiding zou hebben gegeven De yader van de zwemster deelde mede dat hem alleen geschreven was dat Zua door een insect was gebeten en hy voegde er aan toe dat als hy iets wist van hetgeen men hem vertelde dat hy het dan zeker met onder stoelen of banken zou steken en de begeleidster van t Zus haar moeder stellig evenmin Men zal dus de terugkomst van mevrouw Braun en haaj dochter moeten afwachten om te ervaren of zy nog wat nadera kunnen meèdeelen over het geheimzi ïnige ziektegeval dat het uitkomen van Zus Braun veKhinderd heeft MAUKTrfEKlCHTklN Veemarkt Rotterdam 13 5ept Aangevoerd 223 paarden 3ü veulens 611 magertf 10 6 vpttê Aideren 264 vette kalveren 6fi0 graflkalvereu 622 nuchtere kakveren 247 stfhapen of lamme en 10 varkens 5 biggen 2 ezels Prezen Runderen Ie lew 66 70 2e kw 4965 3e kw M 45 ceofper K O Stieren le kw 40 fiO 2e ki 36A40 3e kw 81 36 cenKper K G Kalveren lê kw 1 0G 1 15 2e kW 65 86 3e kw 4 0 cent per K G Beurs van Amsterdam wiiii yiOËumsN ia Sept Oliicieei Londen 8 69t 8 6T Bei lijd t M H a6 Parijs m ftwi Brussel aui itt i Zwitserland mm 48 06 Weenen Kopenhagen 4Ö 1U tOLi Htockliolm 75 9w Oslo u se ir New York 2 4 IM Niet ofiaie Madrid auwi 106 MUaan 12 ia T frasg 7J61 7 37 Melkkoeien ƒ 140 210 kalfkoeien f 140 216 flüeren ƒ 5 280 pinken ƒ 60 90 graakalveren ƒ 20 35 vaarzen ƒ 120 160 werkpaarden f 130 235 slachtpaardeii ƒ 76 170 hitten ƒ 60 100 nuchtere kalveren ƒ 3 0 fokkalveren ƒ 4 8 Op de vette markt was de aanvoer van 1 koeien en ossen groot Handel kalm prijsm 1 onveranderd Een enkel pfima exemplaar ging 2 cent boven noteering ijtieren flin j ke aanvoer stugge handel Pryzen onvijranderd Vette kalveren redelyke aanvoer Willige handel vooral in de eerste Jwaliteit In de prezen kwam zoo goed al geen verandering Een enkel prima kalf gmg tot Zhi cent boven noteering Beursoverzkht 1 Uc Ameterdamsche fondaeumarkt ondw vond heden in steifce mat e terugslag van de langdurige koersstijgiiA De koers yas aeer eenzijdig georiënteerd wijl nel pwblieK overwegend la hauae oonditien had loopen De politieke moeilijkheden in DUjij ebland en de kwestie der Duitsohe mt WH gelijkgereohtigdheui deden veten besluitèd tot wmstnemingen waar tegenover de vraag zeer beperkt was Ue koerae i epen daardoor ofer de gfeheele linie sterk terug De zwakke atemmmg in aurkerwaarden weesspiegelde zich IU de koersteewegipg Ook de suikeratd iug v iis A ak gestemd UVA verloren 14 pet Verschill 0 fe mmder tou rante soorten leden miuder groots riiexenVnn de Ind fonds nleden m deeetiteplaats Unilevers verbee gr ote poeben waren aangp boden Dg noteeringen liepen 10 ot terug Philips verloren 7 pet Aku s haaiden een gedeelttf vao het verlies van t pet Weer inHubbers brachten het er niet beter af IliijawaardHi 1 Tabakken ïfeer bsperk ta I markt waarbij de koersen lager fletiespi vaarten kaïui ook hier werdei verliezwi nang loond Amenk fondsen aiwak speciaal heden belangrijk lagi Op de magere markt was de aar oer van melk et katfkoeien groot Handel iets beter Jong vee tamelykc aanvoer w tflig kooplust lagere pryzen Graskalvereol ruime aanvoer Iets williger handel gelyke pryzen Nuchtere fok n blachtkalveren uiPt bijzonder groote aanvi fr Strc ve handel Pryzen fllaclitkalvereh gelyk FokkalveXen beter Paarden enz flink aangevoerd Stugge handel Prijzen van vorige w ek moeilyk te bedingen Biggen geringe aanvoer vandaar geen noteering Schapen geringe aanvoer en zoo goed als geen handel Vandaar geen noteering Kaasmarkt Bodegraven 13 Sept Aangevoerd 843 partijen w v 339 met r m 13204 sti s 146836 K G Pryzen 1 kw m rim 24 27 2 kw m r m 20 23 Zwaardeïe tot 31 Handel matig Boterprifs Maaatriclit MaAsTRXOHT 13 Sept Algemeene niUldelprys ƒ 1 48 Aanvoer 145 150 K G Laatste Belichten DHAADLOOZE DIENST De vUeirende familie dftor een Enfcetscnje J f awiei K vonden De Engelitche trawler 4 ord Talboh heeft in een telegram aan de reedery vaij het sdiip te Aberdeen medegedeeld dat de trawler het vliegtuig van Hutchinson en Koperwaarden daar de kop rpnjfl belangrijk lager waa fcijn familie heeft gevonden 1 Xdvertentibn Het telegram iSfitt als volgt Reikjavik tTuur s morgens Hebben Hutchinson ge jvonden Verleenen hulp zullen Hutchinsoiij jj j W ttfdtehtmak0 en zyn Ijegeielders met het aanbreken vaifl t den dag redden De ollUbiB tiilg van dc Rijksdag E PEUKAAN GOUDA SfoooMiij V KT rO vanaf 11107 U TELEFOON M fiEBLUN liS Sept Dé i lksdagoommiaile t4r bescherming van de rep Mi der vt ksvartaiwmwoordiging gu ïveride rikJksi Eee