Goudsche Courant, donderdag 15 september 1932

MO laasi FaUlWement I J KalmUn vroeger te Gouda thaiui te Utrecht De curator deelt mee dat heden de derde tevens alot uitdeetingslyst ter Griffie van de Arrondissementa Rechtbank te Rotter dam en een afschrift daarvan ter Griffie van liet Kantongerecht te Gouda is neder gelegd De curatorMr A A J RIJKSENGouda 14 Septemben 1982 Kleiweg 34 Wie in de toekomst licht ziet blinken nem kwelt de duisternis van het leven met meer NiitdiirnmclaoliaiiioiiM 87 l n de deur moet zijn als de hemel veivolgde tjteptien nooit gesloten in den acht want zoodra die dteur gesloten wordt Ml er iets met en onzer gebeuren zooai niet met ailen U hebt slechts te besluiten waar het zijn zal in hngeland of in Bchot and dat blijft ons hetzelfde als het maar een open deur is libbie voelde zich overstelpt Tan aandoe img door deze betuigingen van genegenheid en ZIJ was verbaasd dat AliBOn ze zoo kalm neiae naar buiten Jn haar tranen vond nj v rliohtlng nooit had het ven haar oo ooi geaohenen O het is mooi en nooit is net schooner dan wanneer de sluier van wanen er over gespreid ia de diamanten roppelB die de donkere ruimten van het art TOTilohten en ai zijn dorre hoeken rijk Geen Bedrjf of Omlerneiiii kan hel zonder goed drukweik stellen Van dag tot dag woidt de behoefte daaraan in elke zaak giooter Hoe meei zorg ei aan besteed woidt hoe meer het de aandacht trekt van ledei die het in handen ki gt Goed diukwerk 18 vooi elke zaak een intioductie die met moet worden onderschat Jiaat ons Uw diukwerk vteorgen Wy leveren puma werk en daarbu goedkoop Onze prgzen zun belangiyk lagei Als Gl DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON J ongesteld 2 1 neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde genees krachtige Wortetboer s Kruiden mm of 1 d 2 Wortelboer s Pijlan en gij zyt tn dig hersteld met OMpoBncn Tkih geknipt alt 4 tifim ten onxer cntooll 4 CESPONNEN TARWE Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er tiu eenmaal niet Duizei den hebban er reeds baat door gevonden en zy zullen ook U helptn De Wortelboers Kruiden en Wortel boer s PtUen verdryven gal slum koortsigheid verstopping maag en hoofdpun wekken den eetlust op bevorderen de spy svertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ I 70 Overal verkrijg baar of direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Ondepekela Poatgiro 17039 Zending geschiedt franco na ont vangat vaa het bedrag SHRKDDBD mffiAT Wordt nooit oudbakken Altyd smakelyk met kaas Tke Shrtdded Whjat Cj td Agentschap v Nedahnd t Ai blciw IUdiowcg j Amatad m o TelefooB53J3 in een Keer Wanneer ga in Uw gezellige huiskamer Uw krant leest en Uw kopie thee drinkt verplaats U dan eens een enkel moment in aen toestand van de vele kleine landbouwers renteniers en kleine neringdoenden die met groote moeiliikheden hebben te kampen Overal worden de tolmuren verhoogd afzet voor Nederlondsche landbouwproducten is bigno onmogelifk Menschen die larenlong hebben gewerkt en gespaard zien hun inkomen als sneeuw voor de zon versmelten Dat ga het op hat oogenblik nog zoo goed hebt dankt ge cmn twee factoren Uw werkkracht en Uw geluk Toon Uw dankbaarheid door anderen te helpen dia het zoo bitter noodig hebban Als ge rekeninghouder ziit bi den Girodiamt vul don da machtiging in die ge dezer dagen hebt ontvangen Automatisch wordt dan elke maand het door U opgegeven bedrag van Uw rekening afgeboekt ten bate van het Nationaal Crisis Comité Het Nationaal Crisis Comité werkt daar waar plaatselijk niat voldoende in den nood kan worden voorzien RO Stereo liH X NEVC ClkM fohnrmpk SlypM NV 66J0M l V V V POSTZEGELS NOG TOT 15 SEPTEMBER VERKRIJGBAAR De ten bate van de Alg Ned Veieeniging vooi Vï emdelmgenveikeei uitgegeven postzegels zun nog tot 1 Septembei aanhet Postkantoor te Gouda en aan het Secietariaat van VVV Markt 31 verkiygbaar IQ Ze zun gedurende het geheele jaar 1933 geldig Postzegelverzamelaais en zi3 die het weik van de A N V V willen steunen mogen met vemuimen zich deze mooie zegels nog aan te schaffen Beter bewijs bestaat niet D t onze waarschuwing legen hel gebruik van minderwaardigen azijn éit er op hel ooggoedwliiet NIET OVERDREVEN h bli kl uil boven slaand verslag van den Roller demschan Keunigidienst Waarom loudl U dil risico nog langer nemen Gebruikt liever BOOGAZIJN waarvan gij zeker zijt dal hij geen schadelijke bestanddeelen rotlinasbacillen en azljnaalljes bevat 25 cl l ck BOOGazijn BOOGrozijnazijn par greote ÜMcb BOOGkruldenazijn voer IniiuéV ov Qrooi lUtch u i i OwHwi lUwh BOOG V N V UtrechtsGheHypotheekbank UTWCHT Pandbrieven f 61 000 000 Ëeseives f 1526 672 66 DE BANK stelt beschikbaar S pandbpleven d lOO l in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr F R HOORWEG Indien U zich reedh thans abonneert ontvangt U de Goudsche Courant TOT 1 OCTOBER A S GRATIS De Abonnementsprijs bedraagt ƒ 2 25 per kwartaal f 0 75 per maand of 17 cent per week IS Zend dit biljet ingevuld naar MARKT 31 en V ontvangt vanaf heden de couiant thuis bezorgd Ondergeteekende wenscht zich met ingang van 1 Ootobei 1932 vooi minstens een kwal taal pei kwartaal pei maand pei week te abonneeien op de GOUDSCHE COUUANT NAAM ADRES Doorhalen wat niet verlangd wordt 71 JaaPBang Oonrfapclaf 18 pffambai IBSS eOIIMHE MRAIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELJ NIEU WERKERK o uderkerk OUDEWATER Rjp lEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit bladverschijntdagelijksbehalveopZon cnFeestdaéen ABONNEHENTSPKIJS per kwartaul f 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad Lier kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wa ir de bezorgring per loojier geschlfBdt nuico per post per kwartaal ƒ 3 lo met Zoodugablad ƒ 3 80 Aboiinementea worden Uaffel ks aaugennmen aan ons Bureau HABKT Al GOUDA iiji nz ogenten en loopers den boekhandel en de poatkantoreo Onze bureaux t jn dage üka geopend van 9 1 uur Adminlatratie en Redactie Teleflatere ilib Postrekening 48400 iDVBRTENTUQPRlJSt Uit 3oada en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 ngela ƒ 180 elke regel meer 0 Z6 Van boltan Gouda an den bezorgkring 1 S regels 1 6 elke regel meer f OM Advertentiën In het Zaterdagnummer flfi UsUg op den pr s Uefdadlghelda advertentlën d helft van den pi a INGüIZONDËN HEDËDELLINGEN 1 4 regels ƒ 2 6 elke regel meer ƒ 060 Op Ie roorpagina 60 hooger Gewone advertentiei en ngezonden mededeellngen bU contract tot xeer gereducearrfaa prijs Groote latteis en n nden worden berekend naar pUataruimta Advertentien kunnen worden ingezonden door tuss enkomst van ioUede Boekbandelaren Advertentiebareux en onze agenten en moeten daagi vóór de plaataing aan het Bureau z a ingekomen teneinde Tan opname verzekerd te 1 11 Oe Dultschd parlteitseisch Het afwijzende antwoord van Frankr k Ëngelsche stappen te warhten h weging waü de opperbevelhebber der Lhi 1 nsehe luchtstrijdkraehten Merino en ad miraal louanne die geafennd werden door liot garni7üpn van Hnntiago en de daar gedetaehferde luchtmaoht Gistermiddag verschenen 3o militaire vliegtuigen boven bantiago die stroolbil jptten uitwitrpen waann werd gedreigd het regeeringspaieifl te zullpn bombardepren indien Davila niet aftiad lenafotte zag de president zich gedwongen liet ultimatum te aanwarden en deed hij moiledeetnig van 7ijn aftreden Hij wordt ervan beschuidigd 7ljn positie ais voorlot ig president te heb ben misbruikt om zijn verkiezing tot grondwettelijk preaidpnt veilig te stellen In een proej veiklaaide Merino dat Davila was afgeweken an den weg van het ware sooia1 ship ROEMENH Roemenie en de Habsburg dynaatie Oimoodige ongerustheid In politieke kringen te Boekarest is en ge stnsatie gewekt meldt een V D henoht uit Boekaiest door een hoofdartikel in het dagblad Patua gesahreven door iemand die in nauwe relatie van den oud minister president Julius Maniu staat in het artikel werd Ie aandacht t op gevestigd dat on langa bij den doop van de zoon van Frmsea llena en aartshertog Anton van Habsburg te Modimg bij Weenen de plechtigTieid een karakter droez die gehttl in het telken stond van de restauratie der Hababurgers De bijeenkomst kreeg daardoor zelfs een 7gterc Internationale politieke beteekenis wnnr bijTAinder de aandacht op viel m verbank met do aanwezigheid van ex koning AHonso van Spanje Het Koemeensehe volk wenactU niets met een mogeUlke restauratie der Hnbshurgers te maken te hehben en de schrijver acht het dan ook een zeer ernstige fout dat de Koemeenscbe ge7nnt te Bern h J dp plectitiglieid aanwezig was Het artikel heeft zooveel opzien gebaard dat de rpgpenng het noodig hpcTt gevonden in een officipele verklaring mede te deelen dat de aanwwjgheid van den Hoemeensciien ge7ant bij de pleohtiirheid moet worden beschouwd als een daad van beleefdheid te ennver de croolmoeder koningin Maria BINNENLAWa De voorgenomen verhooging an de invoerrechten Van 10 tot 15 percent Naar de N ii Crt verneemt zal de ver tioogmg vdii dt luvoeiieivhten welkt de iteerm4 aan de Staten Generaal zal voor steiltn een heffing zijn van 5ü p enten op het bestaande tarief Daar voor de nieeéte fcoederen het tarief bijyde wet van 19 December 1931 8t hl no leed s ver ioogd ia van 8 tot 10 piocent zou de nieuwü veiliooging di laatste pieu ceatage lot 15 opvoeren Het blad brengt in verband hiermede in her innenng iat in htt vtidiag tot verminde iilig van haiideisbeleminermgtn dat den l5den Juli j 1 te Geneve gesloten jB t iisehen Nederland België en Luxemburg de Nedeilandsche legeeri g zicii in de slotbepaling de btvotgdheid had voorbehouden om tusschen de onderteeken ing en de in werkingtieding van genoemd verdrag lp welk tijdvak het bij liet verdrag voorziena mité van adviea voor rijzende geschillen ver uitlegging of toepassing van he ver liaa nog niet bestaat eventueel de maatrigelen te nemen voorzien in ien tweeden zin van het protocol ad artikel 1 en 2 De lier bedoelde zin luidt Onder voorbehoud van het gunstige advies van hel tomitö van deskundigen bedoeld in artikel 6 h eft 7tj ieder der vaV cliagatuitt ndo pnilijen bovendien de be voegdheid in uitzondenngsgevallcn all andere tanefipsat regel en van fiscaal karak t r te treffen du haar noodzaket k moch ten voorkomen De regee ing moet derhalve deze verhooemg beschouwen ais een van fiscaal en niet van beschermend karakter Geen Nederlandache dumping in Belglé Categorische tegenspraak der Regeering De prijapulttiek van hoogoven en mijnbeilrjjf uj üt viugtu vuil üiu liitr Vlijen lu V IU uiu luti duiupiiigpiuklijken weike m ttigit uour Aedeiiuuasuie oudeineiningeu iiiti legtciiuysuuip zuuUtn wüiden UiMfeoeitnu hebben de niuust erd Verschuur en ixtlutitu van Ulokland iiei volgende geant WtKilU Xlet IS niet juiat dal in Btlgie door JNe üeiiiiids he oudeiiicniiiigeju iiitt itgeeriiiga 1 ulp üumpiiigpraktijKen worden uiigeoejeiid Op ik piijspolittek van het hoogovenbedrijl te IJiuuideii die vooi zoover liuar tKkeiid feitthlH doot beginselen van goede koopmau ttiap v t rdi eltiU utlent de tiegeunug tttnerlei invloed uit noth httlt zij zith bereid veiklanyd aAn genoemd bedrijf op eni tilui wijze subsidiea te veilgenen tot dekkmg van gtletlen vtilitztn Dat het hoog uvLiibeüiij to iJ muiden zijn product m itelgic öU francs per ton lager Itveren u don de normale piijs daar te lande bedraagt oelit ie Kegel ring ondtnkbaar Voor de U iinje fSassaumijuen geldt Jittzelfüe Vo r dumping van st tnkoltn mt de Lunbuig htlie mijnen in ütJgie behoeft reeua daarom l ttii vrtts tt btstaan omdat 111 België ua in oer van steenkolen is geooutingenteerd Stemmen biJ volmacht D anda tlit vmi belanghtbbenden wordt tivtytigd op de bepujiiigen van de K itswet waaibij htt gtooiloofd is bij volnuotit te steiiuueii iitt deabt tl ellende attikel luidt De kiezer 10 met inathtuenimg van net 111 deze wet bepaalde bevoegd bij volniacni ie blemniüü indien zijn berotp of werk zitamheden medtbitngen dat hij tierliaalde lijk ot ultlians gedurende tiet gedtelte vau tiet jaar waarin de stemming gawoonljjü valt weikianui pleegt te zijn buiten de ge ineente op welker kiezerslijtt hiJ voorkomt mits zijne afwezigheid mdieu hij gedurende het tijdvak of de tijdvakken waaiio hl aldus weikzaam is een of meermalen in die geniti Ie terug komt als regel jtelkena Jao dei dan dne dagen duurt Mede s in t maahtneming van het in leze wet bepaalde bevoegd bij volmacht t httiiimen de vrouw welke gehuwd met een oss hL eitung het nunuleert aan liet erfit hil tusBCben het voor Duitscliland gel lende oiitwapeningsByateein van Ver ïaiileB iu n intwapeningsconventie waartoe de itneilsUie eonterentie te eeniger tijd mis hien komt doch die niet voor Uuiisch and geldt Onder u 48ctien is thanis een zeer moeilij ke toestand in het leven geioepen daar hranknjk flat weliswaar blijkens de jonffflte nota wil streven naar en nieuwen reclibstoestand m t üuits Jiland door voi doringen op den weg der organisatie van den vrede niettemin den UuilseJien gelijk heidseisch 700 nadrukkelijk mogelijk heeft vei worpen Uuitschiand 7 1 uit dit stand punt dp ronsequenties trekken het 7al niet veuler deeJnenien aan de werkzaam lieden der on twa pen mgscon Teren tie 7oodat de kan fcn op volstrekte mislul king hiervan aan merkelijk ijn t rgroot Onder de7e omslandigheden behoeft het met te vn bazen dat reedsSJ iana gemchten de ronde doen dat de genoiSiiid do Angelsaksisch staten hetzij een bennddelinKsactie 7ullen inleiden het7ij een d ruk rp hrankrijk 7uilen uitoefenen teneinde dit ind ertoe te bewegen ernst tp maken net de onfwapemng Wanneer Irankrijk er inderdaad top 70U zijn te brengen zijn he wapenmpspeil m belangrijke mate te ver Iflgpn 70U dp door I iiitsehlan j voorgestane mcfitsgelijkheid practlsoh geheel of ten nafl Miij yijn verwerkelijkt en 70u er een pinct komen aan de felle en gevaarlijke te femRtelhneen tusseben Vanjs en Herlijn Maar pt zijn vele pessimisten die vreezen dat er heel wat water doer de Betne 7al moef n vloeien voordat ranknjk afstand doet sn 71 0 militaire overmacht Intupschen BUITENLANDSCH NIEUWsT FRANKRIJK Trein ui een ravijn gestort De passagiers waren officieren en manachappen van het Fransche Vreemdelmgenlegioen Reeds 50 dooden Naar uit Oran Algier wordt geseind 18 een personentrein waarmede 510 mili tairen van bet Fransche vreemdelingen legioen waaronder officieren en manschap pen werden vervoerd in de omgeving van Tlemcen in een afgrond gestoit Volgens de eerste tot nu toe ontVangen bericiiten ou Ue iijkBdafionttuQding dio op zo sensiituui ie wij7e haar beslap heelt gekregen heofl een oogenbiik bijim alie aandacht oppeeiacht en bijna doen I tt ftntwo i dat Herriot Frankrijke preimer lm rop i pft gegeven Men liennnert zicli daf de Ouitaclie re1 1 01 m to Paiijs durtelijk te versfaaa hi it gei evt ij dat de lïuitache rechtagelijk held emdehjk cf na dienl te worden verwe ziniijkt on at deze zicli ook dient uit te Ftrekktn t it de bfwapening Deze eiFirh tieeE te t arijs gioo e beroering gewekt en df J InnKehG legeeiing in vpiilegenheid gp tuncht vooral t en Mussolini de Italiaan Bche dictator het bovendien noodig at litte in t n opiienbarend artikel te verklaren lat IfnUe 7Hh oJkomen aansloot hij het Uultsehe gti Qclpunt ttovendien 7ijn ook de J neelgilien ftei in begin el lïiet de UuU chers enns en het Kde kan wellioht ook ge eed worden van de Ameiiknnen bI kan niet worden geloochend dat vojial de An jfplsrfksiBrhP stoten met geestdriftig Ijn gestemd ten nanrien van een herleving van 1 het JJtiifsche miliiarisme d at allicht onver II ijdelljk 70U 7ijn wannfcr UuitpehlandWier 70U worden toegestaan zich naar hartilHSt te bewapenen Wannetr men de Fmnsclie antiwoordnota an nile hoffplijksfranjp ontdoet btijkt dat de retreenng Herriot op den IJmtschen eiscli inzake gelijke reehten op t gebied der dp fensie volkojncn afwijzend hee gereageerd Il erkent de trnnsche nota dat alle landen 71 mogen klem of gioot snjn lecht hebben p tiationale veiligheid Het merkwaardige IS echter dat irankrijk zijn eigen veftig fitid trartit te waarborgen door middel van ten geduolite weermacht tprwijl hel feitelijk van Uuitschlnnd verlangt dat d07e slaat zich loutei en alleen verlaat op internatio PBle verdragen Wel stelt Irankujk voor de algemeene organisatie van den vrede te renliaeeren waarmee vermoedelijk zal he fioeld Fijn dat I ranknjk nieuwe garanties irooten worden geboden ten aanzien van 7ijn veiligheid maar t denkt er inmiddels niet aan doo vrrandeiing van het verdrag van Versailles pen emde te maken aan Uuit ohianda militaire minderwaardigheid Vo rftl woidt lilt ïe Hran elie nota die aan de hand doet de geheele aak aan den Vol kenhond voor te leggen duidelijk dat I a rij8 zich met man en maclit zal verzetten tegen een uitbreiding hoe germg ook der üultscho bewapening Nu 19 het ook 4 ReensMna noodtg dat ifuitsehlands weer macht wordt het aantal dooden niet minder dan 50 be dragen terw i 80 man m n of meer ernstig zyn gewond Men neemt aan dat het on geluk heeft plaats gehad ten gevolge van het feit dat een spoord k m onderspoeld Nadere bizonderheden oirfbreken nog Men vreest evenwel dat het aftntal dooden aan 1 zienlyk grooter zal zü Auto verbindingen Panja omgeving j Met Otroen autobussen 11 7e maand september zal ladoozenmen chen dic builen 1 arijs wonen en in de stad hun dageiijkuch weik lieijften en den vekn l aiijzenaara dit voor werk of genot gen de plaalaen m de huurt van l aiija Il oeten be70eken iets helfben gebraciit dat in hun leven een groot demak zal heteeke nen Wij bedoelen denlnieuwen autobus d entl van de firma OiR oen üezt omvat tien lijnen welke in den loop van de e inaiMid achtereenvolgens in gebiuik worden gesteld Ie l arijs is li beginpunt dezer iijnen dp l lace la t oié orde m van daar gaaf het naar hontamettleau Greil Man tes Mampei olombiflM Meluo Meaux benlis Fontoisp KamboiöHet plaatsen die in in kring rond Parijs Uggen Vijf lijnen 7ijn rtertfl geopend De hifssen hebben m de kom der gBraeente Parijs reen stopplaatsen Goudmynen De l ngelaelK finnncieT Joseph Aspinall eigenaar directeur van ten l anjsehe Bank die I 7Pr dagen in een hotel to Parijs v vfingcn vierd genomen geeft vooi ingenieur enanr van goudmijnen m Nederlandsch bnvana te zijn Hij wordt beschuldigd van oplichtins en misbruik van v ertrouwen De IVlBlin gelooft dal zijn ntvreemdmgen fie 4S millioen frank te boyjpj gaan ijn Bank Ifl de Banque Bebie die reeds 15 jaar te l arijs gunstig moet bekendstaan Aspinall dio in tngeland faUliet gmg had de Bank uit de moeilijkheden gered t en liet daaimede icn oogenblik dreigde mis te loopen fn 7ijn omgeving hoopt men dat ft lp met behulp van de soliede tngel sehfl kapitalen die Aspinall achter zioh heet te hebben weer in orde zal komen BNGBLAND De familie Hutchmson Met den treller Lord Talbot naar Aberdeen De heei HutchinBon is met den kapitein van den l ngelbtlien tioiier Lord lalbot lot overeenstemming gekomen over het vervoer van hem en zijn geheele familie en perso neel naar Aberdten br zijn twee hutten aan boord waarvan éen aan mevrouw en de kinderen 7al worden afgestaan CHILL Een nieuwe omwenteling Aan Davila a bewind een einde gemaakt 1 liiliago li elt wedtrom een omw6 Ae ling plaats gehad die ditmaal echter gei bloedig kaïakter droeg en die zooals ree bekend i lutft geleld tot het aftreden van den president dei republiek Davita en de heaotming t t vooiloopig president van genei aal üartolomeo Ulansche Het kabinet zal worden gewijzigd Davila 13 voorloopig pgenomen in het gebouw van de Ameri kaaiisehe legatie leider der levolutionaiie en vruchtbaat maken Zij die nooit ge weend hebben hebben nooit geleefd jroot en algemeen was de deelneming die aan de Heniijnga iwerd betoond uit elk deel van het land waar hun naam bekend en geëerd was Ze omvatte hen als de gol ven dei zte Zijn gemtente stond om liem heen als ten stut IJ steunde hem niet haar deelne mmg en haar gebeden zoodat in korter tijd d in hij tjad verwachl de diepste duisternig van de wolk week en hij opnieuw zijn hoofd naar den hemel van zijn droomen kon opheften Het was geen vreemde plaats meer sinds fidi daar waa eerder een weliewaar onbe kend maar geliefd gewest waarheen zijn hart uitging op elk vrij oogenblik en waar hel gemeenschap zocht met de onsta felij ken hen man die zoo leeft en sterk en edel terugkeert lot de plichten van zijn dag heeft een groot werk te doen Alison die zeer verbaasd was over de veranderingen in de fijnste vezels van haar broeders wezen en die zag hOe groot en sterk en edel hij geworden was nadat hij door het lijden gelouterd was verwonderde zioh niet meer over de vreemde werking van het noodjot maar boog het hoofd in zwijgende aanbid ding voor zijn oniutaprekelijke wijsheid j Na langdurige fainiheberaadsiagingen weid de volgende schikking getroffen Het tiuifl waarin de heer trewe stierf werd ge kocht door zijn weduwe en als tehuis voor ijn kinderen ingericht Het was zoo dicht bij den tuin van de pastorie dat meo haast kon zeggen dat het ttn geheel uitmaakte nitt de eïgendonimen van de kerk en daar beloofde Ahson altijd voor hen kfaar te zul Ien htaan wanneei 71J ook wilden komen ij beJODtde ook eens m het jaftr daar met hen samen te komen in de ethte bet ëkelus iiioedci over hen te zijn en gedurende dien tijd aan Janet Aiken de zorg voor het kmdje in de pastorie over te laten Dat was de taak die Janet gaarne en inet aangeboren gochiktheid waarnam vanaf het oogenblik dat het als een klein lood onooglijk bundeltje in haar armen was gelegd was haar uitgehongerd hart verzadht tot al de t4 pderheid van het moederschap en ZIJ had onmiddellijk trouw ge7woien aan den derden Patrick Fleming t itdat de dood baar öt en zou sluiten Janet was nu met koorden aan de paatone an Rochallan verbonden die dOor niets ver broken konden worden INa Kerstmis keerden Anna en Htephen naar Milaan terug om hun etudie in den winter te voltooien Madge ging terug naar Cambridge en Alison nam haar oude plaate weer in m de pastorie van Kochalian Het was wonderlijk zoo gemakkelijk aia de over gang wa en zoo anel aia da klore milder wdd tot 71J eindelijk geheel verdween Het waa ongetwijfeld het kindje dat het hen allen zooveel gemakkelijker maakte zicji te schikken en vrede te vinden en het WHS ook him aller tieer en meester Waar het kuid Is daar is Jezus zelfl libbie besloot na heel lang met zitJizelf t lade g aati te zijn Anna en Stephen weer naar het buitenland te vergezellen Zi verkterde in een onrustige geiaagde stem niing die zij alleen dooi hard te werken illhans tenigerinate kon beheerschen Niemand heett raij noodig AUie jij het minst van allen en het kindje van Pat behoeft niet door twee tantes groot gebracht te worden nog daargelaten dat Janet Aiken mij zelfs met in staat cM het vijt minuten per dag vaat te houden Maar je zult niet lang wegblijven l ib Wij kunnen er nu niet metr tegen zoolangvan elkaar Ie zijn Het is een ander levengeworden vmd je ook niet Zal ik je eens 7eggen waf ik vmdAilie zei libbie in etn heftige uithajstingvan gevoel e bent veel te goed voor dezewereld en ik veriang meer dan lete nndeisterug najr den tijd van de oude worstelingen tusschen jou en Janet ever den scho minaaktijd ou je daar niet een herhalingvan kunnen geven ten pleziere van mij ail en maar om er mij van Ie overtuigendat We met al te dicht bij het Konmkrijkzijn gekomen Aiiion glimUcbt FEUILLETON i Ala ik aan het verleden denk libbie I dan zie ik mij met anders dan als een kind een zwaar lastig wat heerschzuohtig iijind Precies als de kleine Pat viel nlibie in ie Ik niet dat je eiken dag eeai stoit snijdt voor je eigen rug in de manier waar p je met hem omgaat Uit het Eugeiflch van DAVID LYALL Vertaald door J P Weeaelmk Van RoBBum l en tiian een deugdzame zelfvoldane liian die ieder de wet trachtte voor te achiijien vervolgde Alison alsof zij Tibb niet had gehoord En het genezend middel moest VS el krachtig werken Ik hoop dat flf t enezen ten geloof je dat Ut het ben ver volgdg IJ met de uitdrukking van eenpein zend kind m haar oogen kon opnemen 7ij barstte in tranen uit en Het antwoord van Tibbie bestond hierin dat ZIJ haar innig omhelsde O JOU lieve onveriretelijke en onnar volübare rouw 1 Je bent altijd dezelfde de hulp en tmoal voor iedereen Ik voet mij nietig pn klem tn waardeloos dair niemand in dt wijdB wereid mij noodig heeft ij 7PI l ze woorden over hiar sohoudera p i trap en toen zij de kleine hai bereikfi IttK er i n roote vierkinte brief op de tatel met en West Indische postzegel Xcen kwam een hoogroode kleur op libbie a wang n 7ij stak haar hand bijna beschaamd uit alsof 21J hem voor haar zuster wilde veibergen Dat 19 het schrift van Archie Macker row lib zti Alison verwonderd libbie knikte aiot Toigt