Goudsche Courant, zaterdag 24 september 1932

m 11 Januari was het s morgens ten 10 Uuren Stille vroedschap op de ver beurte van 28 st stuivers in de vroed hap zünde geschiede de verandering van de subalterne ampten vii lMie de Lijsten van de regeering De tille vroedschap was hetgeen wy nu verstaan onder geheime raadszitting Blijkbaar werd er in dien tyd door de heeren vroedschappen zooveel gespijbeld dat men het noodig vond aan de thuisblyvers een hooge boete op te leggen De subalterne ampten waren de stedelijke functies die in belangrijkheid onmiddellijk Op het lidmaatschap van de vroedschap volgden Sommige van die functies waren bezoldigd andere niet zy werden hoofdzakelijk vervuld door de leden van de regeerende regentenfamilies Het subalterne ampt was dan ook een inleiding tot de vroedschapsloopbaan Zoo bekleedde Willem van der Hoeve zelf bü zijn benoeming tot vroedschap reeds en tweetal van die ambten namelyk dat van Meester en Regent van het St Catherinen Gasthuys en dat van Meester en Regent viin Ket Oudevrouwen of St Elisabeth Gasthuya Het was gewoonte om bij bevordering tot vroedschap het subalterne ampt aan te houden Eenige van de voornaamste subalterne ampten waren behalve de hierboven aangeduide functies thesaurier ontfanger thesauriers fabryck meesteren scholarchen wees meesteren kerkmeesteren regenten van het oude mannehuya wees vaderen aeleëmoseniers vaders regenten van t leprooshuys tuchthuysvaders Uit die ambten kan meiv zich eenigszina een beeld maken van den gang van zaken De thesaurier ontfanger ia het beat te vergeleken met onzen tegenwoordigen ge meenteontvanger met dit verschil dat om de drie jaren een ander lid vsn de vroedschap tot dit ambt werd geroepen Waarschijnlijk zal alles wel gedraaid hebben om den oudsten klerk De thesaurier ontfanger had lang niet de geheele gemeentefinan ciën onder zijn beheer de burgemeesters bijvoorbeeld hadden een eigen kas waaruit zij verschillende betalingen deden De fabriek meesteren stemmen overeen met de commissie van openbare werken van tegenwoordig De sèholarchen vormden wat wij nu noemen de schoolcommissie Weesmeesteren waren bestuurders van de weeskamer weesvaders de regenten van het weeshuis deze beide functies hebben niets met eikaar te maken Kerkmeesteren zün de kerkmeeatera van de St Janskerk de tegenwoordige hervormde kerk was in dien tijd Staatskerk Vandaar dat de kerkmeesteren door de vroedschap werden benoemd Zeven subalterne ampten Regentin van het Oudemannehuys Moeder van het St Catherinen Gasthuys Moeder van het Oudevrouwen of St Eliaaboth Gasthuys Weea Moeder d i regentes van het weeshuis Regentin van t Leproos huys Aeleëmoseniers Moeder en Tuchthuys Moeder werden door dHrnes waargenomen ZiJ die een subaltern ampt bekleedden stonden ook officieel in hoog aanzien zij waren opgenomen in de Naamlijst der Regeerende Heeren die op gezette tijden van wege de stad werd gedrukt Vervolgens wierd rapport gedaan van 2 poincten punten om in de vergade ring van Holland te dienen Ontvangen 1 2 Het Ie over t Jjcggen van een achut aluys in de have van Schoonhoven en t 2de of men de verpondinge zoude laten op den ouden voet t geen beyde 48 overgelaten aan de Heeren van de 4 agvaart In de eerstvolgende vergadering van de Staten van Holland waren de beide bovengenoemde punten aan de orde Adverteütt ifi dit Blad Hoe maakt men góédt foto s iEèill met oedliooope tpeatellen Fotogr Vfr Gouda ZONDAG Sji FOTOXÖCHT per Het n ar de Plassen Dednamfc ook veer NIET LBDEN Speciaal bezitters van kleine toestellen maken den tocht mee Vertijk h l vMiaf t Stadhuis gt Uik hij mij Door de registers kijkend 7 oekt nd nnar Tlo vrouw Petr n ska ontmoette ik toevallig het i rlret van Goldenburg Het l k zooveel ep Grell dat ik dadelijk devingerafdrukken wilde vergelijken Zij kwamen ovtreen en toen sprak de jonge Lomont van het lidteeken ToclI ia het mi een onoplosbaar raadsel wat Harry Gold nliurg te maken had in Grell s huis nietGrell s kleeren aan en roet Grell s eigen dmirf zijn zakken Sir Hihiry Thornton tiomnielde met ïijn rechterhand op de tafel Is dat niet de Goldenburg die het Zuid Amerikaansche gouduiijnbedrog op touw eite vr teg hij Dat IS dt man gaf Foyle toe met zonder Kcnige bewondering Hij had het aoovergebracht dat e i half dozijn van de bestbekende rijkste lellieden m Engeland Imiii steun hadden beloofd toen wij zijn üfifl l edierven Nieman wilde hem vervolgen Die G 3ldenburg had altijd chance Hy al in een menigte groote ondernemingen maar wij konden nooit eenig wettelijk bewijs tegen hem vinden Hij waa een sluweijfhurk welgemanierd welbespraakt vermetel Wel hij is nu do jd e hij lieeft Mie cn even harde noof te kraken gegeven alahij ht i onit bij zijn leven deed Ho heb je zijn vingerafdrukken gekreg i als hij nog nooit veroordeeld m vroeg Sir Hilary vol belangstelling Foyle keek zijn superieur vlak in het ge7ifht en imlaehte Wordt vervolgd Prijs hem alleen gelukkig die het levengelukkig volbracht heeft De geheimzinnige verdwijning van Robert GreH Geautoriseerde vertaling 6 Nadruk verboden Green was een lo verstandig man om zijn chef Vlagen te stellen Hij verliet liet vertrek Een iialf uur later rende Foyle d kamer uit zonder hoed en een taxi roepend ging hy blikBemanel naar Grosvenor üanaens ij de dt ur werd hij begroet door Lomont Wat IS het vroeg hij terwijl de opwinding van den detective zich ook aan hemmcedpelde ftebt u nadere bizonderhedenoiinrent den moord Ik weet het met antwoordde d detective Ik moet het lijk weer ïjen Ga meenaar boven In de sterfkamer sloot hij zorgvuldig de deur Een ware inktkofier stond op de ftchrijftafel Hij draaide e stuk papier tot et n prop pn doopte dien Th Toen naderde hij den vermoorden man besmeerde de vm fi van diens rechterhajtd met het zwart maakte papier en tfnikte ze lioht op een tuk vloeipapier De aecretaris uiterst verbaasd zn hoe hij de afdrukken vergeleek WH ppn sluk papier dat hij uit zijn zak haalde Mijn Brillen voldoen aan de strengste eischra van H H Oogartsen zoowei in de eenvoiuUgste fUf in de Iiue modellMi A TEUNISSEN Opticiin BOEXEKADE 229 GOUDA LEVEEANC1ER VOOR ZIEKENFONDSEN Hebt II Glas iiodiil É Vraagt dan even pr s b ZANDVOORT WIJDSTRAAT 25 TELBF 3361 Speciaal adree voor VENSTERGLAS SPIEGELGLAS DRAADGLAS GESLEPEN GLAS enz enz l i e Ql Wat Is xe fijn Prima Jonge Kaas 30 k 35 et p p Bü een heele kaas biligk tarief Ook pittige OUDE KAAS voorradig Aanbevelend W STRENG Keizerstr 29 GLf S PORSELEIN KUKSTAARQEWERK Lage prijzen Hollmdw Veerstal Brvakhulzin Karq yneg jfK U Levertraan Jlscovitol Levertraan Levertraan Emiiisie H A jH i2i id Drogist S i Wijdstraat 31 mm DË WINTER dlÜBf 9 fl l vro fltll iis l w BRANDSTOFFEN bl i VAN BRumm VpoMwri ZOOEVEN ONTVANGEN Prtmsi Gümnrti Warmwater Zakken tegen zeer lagen prys Driiiitirii lit troiii Kriii KLEIWEG 91 Telef 2018 4 Levertraan ONOVERTROFFEN IN QUALITEIT U zult vérratt zijn doof het geurige aroma en den heerlijken pittigen Kruldensmaak ouder wets lekker en broi Eet ze ook eens op de boterham jnaliegoedt kruideniersen comaslt leszakenverkriitiÜaqr f er 3 ponds 1 AA blik i l aQ VERKADi Practlsche reservekurk § lj éikö fïkcöh SB Gttnf 4 c Voor ledige fVicon wordt 15 cent vergoed ALLE 4400 iNwoNEf Van reuwijk KÜilt U ÉEflEIKEN door Uwe advertentiën te plaatsen in HET WEEKBLAD v BEEUWIiIK dat eiken Woensdagmiddag door de post bij allen wordt bezorgd Het kost U maar weinig I Advertentiën moeten worden ingezonden vóór Dinsdagavond aan de Aanneemkantoren te Reeuwtjk en aan het Bureau te Gouda Mariit 31 Drogisterij De Gouéëiie 6splr Markl 6 VEREENIGING VOOR FAeClLTATIEVE LIjKVÊrtéWAWOVNQ Inlichtingcnbladen Tarieven en Voorwaarden en iolichtiajlla omtrent liet FONDS VOOR LlJKVERBRANDINO op chriftciyke aanvrife kosteloos verkrijfbaar bij de fd aecrctaretse Gouwe 73 Gouda 24 ydmi U eens proef met onze öékëh Bsinketsoorten ALLES late KWALITEIT ij Beleefd aanbevelend L DE iONB l ia tlwkkerlj DleliTs aat 1A ZIHT ONÏE ETALAGES iToop eènïraVé rèVwl illini Lsveriifto uil waarrMd n dipWM vanaf m fn pii HfigèH Joh Desding A Co Itainfaari OOmrJlltBB 84 Tel 8404 m mi mmuiwvvu ii ilil M I n i iu w i mm lupi a ii i i p ni i HÉ mSÊSSm W aarUlc géede waardevolle publiciteit biedt U alleenhet dagblad dat door ACTÜEELEN inhoud het t nieuws van eiken dag de volle aandacht heeft der lezers Een blad dat verouderd nieuws bevat wordt doorgaans ter Jüijde gelegd Het aantal lezers der GOU DSCHE COURANT neemt dagelgks toe Des Zaterdags wordt ze gelezen döór 11 6 mwoners Vlh Gouda en zeer velen in dè omgeving Daarom biedt het dagblad de GÓÜÖSCHE COURANT U jde voor elke zaak noódige gOëile SVïlardevolle publiciteit In moeilijke tijden is verdubbeling van energie noodig iiiiiÉDile Ciüi iit ftttont yw iép diniriiK l bh ttum tn 611 ütAf it ttt t BI lat ÉüküüÉlta GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 24 SEPT 1932 TWEEDE BLAD Een Re entendagboek uit de 18e eeuw den baljuw van een burgemeester en van twee schepenen van de pui van het atadhuia afgekondigd Blijkbaar waren de Goudsche overheden voor het financiëete heil van hun medeburgers ten zeerste bezorgd informatie vooronderzoek en be eediging door den Baillu versorgt voor voorgemelde Schepenen en Secretaria wegens een diefstal t geen geschiet is in de kerk op den 7 December 1761 Getuygeai Dirk en Neeltje van Roon Maria Allot Johanna van Oye en alle den Eed gedaan De baljuw had by die afkondiging van het placaat twee schepen commiasarissen bü de hand en maakte daarvan gebruik om hen met een vooronderzoek en het beéedigen van getuigen te belasten Evenals tegenwoordig een verdachte in een strafzaak voor de volle rechtbank verschijnt maar het vooronderzoek geschiedt door een rechter comraissaris stond vroeger de verdachte terecht voor de volledige schel enbank maar werd de informatie gehoudeai door twee daarvoor aangewezen schepenen de reeds hierboven bfSsproken SC hepencommissarissen Zooals uit het bovenstaande blijkt vertoont de schepen commiasaris in deze func i tie groote overeenkomst met onzen tegenwoordigen rechtercommissaris Het beëedigen van getuigen in strafzaken geschiedde toen anders dan nu Nu worden die getuigen als regel niet bij het vooronderzoek maar op de terechtzitting zelf beeedlgd 27 januari Gezegelt als Scheepen met Mr C V d Burg 2 Transportbrieven van Loarente den eene voor Mevrouw de Wede van den Post Mr van den Kerkhoven gepresenteerd door de Ma kelaar Swanenburg en dandere en Dat zegelen vam transportbrieven van losrente was het gevolg van het feit dat de losrentebrieven op naam waren gesteld Wilde men zoo n brief verkoopen dan moest hy op een dergelijke wyze worden getransporteerd als tegenwoordig een huis of een stuk land De overdracht moest dan plaats hebben voor twee Bchepen commiBBariBsen en deze bezegelden het ctmtract waaruit bleek dat de losrentebrief uit de handen van den ouden in die van den nieuwen uitdrukkelijk aangeduiden eigenaar was overgegaan Zooals uit de aanteekening uit het dagboek volgt behoefden de partyen zelf niet bij het transport tegenwoordig te zijn Wel echter moest de makelaar een notariëele acte vertoonen waardoor kwam vast te staan dat hij door partijen was gemdchtigd het transport te doen beweikstelligeji Het blijkt hier dat de verschillende handelingen die tegenwoordig alleen ten over staan van een notaris kunnen plaats hebben in dien tijd nog tusschen schepenen on notaris waren verdeeld Maar er blykt tevens uit dat de notarispositie steeds belangrijker wordt Terwijl in de middeleeu fc en van notarissen geen sprake is en hun functifea ten deele door Rchepeneji ten deele door geestelijken worden vervuld hebben zij eerst het werk van de geestelijken overgenomen en beginnen nu langzaam maar zeker de schepenen te verdringen In het hierboven aangehaalde geval speelt bij het transport voor schepenen ook de notari al een zij het dan nog bescheiden rol Nadruk verboden Dr Mr J SMIT Wordt vervolgd Rectificatie In een klein deel van de oplage waarin het eerste artikel is ver schenen staat abusievelijk vermeld dat de acheepenskamer was de tegenwoordige burgemeesterskamer en de burgemeesterskamer de tegenwoordige raac zaal De scheepenskamer was net voorste deel de burgemeesterskamer het achterste deel van de tegenwoordige burgemeesterskamer Losse bladen uit het Dagboek van een Qouwenaar t moed kruipt waar t met gaan kan Donderdag 22 Sept Wij Ooawenaars z n n merkwaardig slag van menschen Nauwelijks hebben wij met schier bovenmenschelijke krachtsen wilsinspanmng een belangrijk besluit genopien nauwelijks heeft onze vereerae Gemeenteraad dat puikje der puiken met de grimmigste vastbeslotenheid zich opgewerkt tot de eenzame grovtschheid dtergenen voor wie een ideéele gedachte richtsnoer is geworden in de Toekomst of ziet reeds wankelt de genoegzame zekerheid reeds woelt en bruist t m den boezem der Burgerij De Kermis is afgeschaft de Goudsche Kermis wijd en zijd bekend van heinde en ver besproken en bezongen De hemeltergende schandalen de afschuwelijke uitspattingen zij zijn opgehouden Oouda is n net stadje geworden met n nette Uur ge rij De laatste kermis was vroolijk drukbezocht rustig van verloop en zeer geslaagd t Was pf iedereen deze laatste keer ereis goed en terdege wilde vieren want men waardeert alles pas goed als men op t punt staat liet te verliezen of als men t verloren heeft De Raadsleden gaven elkander hun eere woord dat zij nooit meer zouden herroepen Droevige demonstratie van twijfel en van gebrek aan wederzijdsch vertrouwen Armzalige poging om zichzelve moed in t $ spreken De Goudsche Winkeliers Veteeniging gaat in verzet t Schijnt dat de leden liever kermis vieren dan belasting betalen Zeker er waren nog van die edelaardige leden meer edel dan aardig voor wie het betalen van belasting nog steeds is een exquis genoegen n feestelijke gebeurtenis maar helaas de meerderheid Ltelde het eigenbelang boven dat der Geme enschap Welk een treurige ontaarding Maar nog erger ja er waren er zelfs die beweerden niks van principes ie willen weten Hoe is t mogelijk De haren rijzen iemand te berge bij zoo n mentaliteit Hoe zou n Hollander toch in vredesnaam iets kunnen bezien zonder zijn principes rbij te halen Het is waar deze laatste kermis was zedeloos en watgelijk Zètf bert Ürgttaige geweest van het schaamteloos vertoon eens jongen mans die gespeeld van ieder gevoel van welvoegelijkheid zijn colbÉrtjas uitloog om zich vrijer te bewegen bij t slaan op den Kop van Jut en die zich aldus ongepast ontkleed vertoonde aan eenige leden der andere sexe zélf constateerde ik met afgrijzen hoe jongemannen en jongedochters vrijelijk en onbeschroomd gezamentl jk gearmd naar beneden gleden in de Rodelbaan persoonlijk zag ik hoe de tenten der werpen schiet en gooi spelen we rden tot gevaarvolle holen van hazardspel verslindend al de zuurverdiende penningen van eerzame doch onstandvastige slappe Gouwenaars ja ik bedoel Neen wij moeten de kermis principieel bezien ernstig en vastbesloten met de tranen van geluk in de oogen betalen wij allen tesamen de twintigduizend gulden en juichend roepen wtf uit Weg met de Ke mis Eindelijk hebben wij dan toch weer n leuze Ach Natuur trekt meer dan zeven ossen f doot weg is verachijnende den 19 ja nuari 1762 n De Heeren van de Dagvaart d w z de Goudsche afgevaardigden naar de Statenvergadering waren ditmaal vrij in de wijze van stemmen Steeds zond de stad drie afgevaardigden ter dagvaart bestaande uit een regeerend burgemeester en twee adjuncten of medeafgevaardigden Eén adjunct was altijd een oud burgemeester de ander een gewoon vroedschapslid De verponding was de belasting die aan de Provincie Holland en West Friesland werd opgebracht blijkbaar atond op de agenda van de Staten een voorstel om in die belasting verandering te brengen Aia de vroedschap magistraat ver gadering van de magistraat daar niet anders verhandeld wierd als in de vroedschap i2 januari ten 10 uren Magistraat wierd de subalterne ieder syn qualiteyd haar les vor rgelesen Met dat de les voorlesen werd niet bedoeld dat de aubalternen op hun nummer werden gezet maar dat hun de plichten van hun ambt werden ingeprent D n 20e Januari half 10 Uuren Luy den 10 uuren boven op de verbeurte van een penning Ontf 1 2 Rapport verslag van t geen voor gevallen is in de Statenvergadering Hoewel van der Hoeve niet vermeldt welk college op 20 Januari vergaderde blykt uit het groote aantal afwezigen en uit het behandelde onderwerp dat het hier een zitting van de vroedschap betrof Een vergadering van de vroedschap werd blijkbaar van zoo groot gewicht geacht dat al een half uur voor den aanvang van de zitting de klok werd geluid De vroedschapszaal bevond zich ter plaatse van de tegenwoordige raadszaal hij Wrfs echter aanzienlijk kleiner dan nu Men sprak in dien tijd van boven omdat de vroedschapszaat zich bevond aan het einde van het bovenplein In den tijd van het dagboek onderscheidde men benedenplein en bovenplein Beide pleinen zijn ook nu nog aanwezig Men staat in het benedenplein zoodra men den drempel van het stadhuis heeft overschreden Loopt men dan dat plein af en stapt men vervolgens een paar treedjes op dan komt men op het bovenplein het groote portaal voor de tegenwoordige burgemeeaterskaraer In Scheepenskamer gestaan over een borgtogt van Mr Vincent van Eyck ontfamger Borge Mr H van Eyck van 25000 Ckilden Schepen Mr C v d Burg W v d Hoeve Secrets Mr G van Brandwyk Gzn Tegenwoordig gaat het zich borg stellen heel wat gemakkelijker al is het voor den borg nog even gevaarlijk zoodra de persoon die borg wil zyn en de schuldeiacher het over de borgtocht eens zyn is het borgtochtscontract tot stand gekomen Men achtte blijkbaar voor dergelijke werkzaamheden van notarieelen aard de aanwezigheid van alle schepenen tegelijk niet noodig Die werkzaamheden werden dan ook verricht door twee schepenen schepencommis sarissen geheeten Er waren steeds drie chepen commissarisson waarvan om beurten twee den weekdienst hadden 19 januari Betaalt ten Compt kan tore van den Ontfanger Mr V van Kyck de somma van 2000 gl wegens amptgeld als vroedschap waarvoor we derom gekreegen een obligatie schuld bekentenis groot 1000 gl en een qu tantie van dandere 1000 gl die met mijn Een vroedschap koo en mocht geen arme stakker zyn hü moest om tot de uitverkorenen te kunnen worden toegelaten over ten minste 2000 gulden beschikken Zooals uit het bovenstaande blijkt vloeide tengevolge van iedere nieuwe vroedschapsbenoe ming 1000 gulden in de stadskas die er nooit meer uitkwam Dat arpptgeld behoorde tot de stadsinkomsten eriTwerd dan ook door den thesaurier ontfanger of zooals hij ook wel heette tresorier onder de ontvangsten geboekt 22 januari Extra ordinaris regtdag Buitengewone rechtzitting ten 10 uuren wegens de zaak van de Erfenis van Cincq De zaak van de Erfenis van tJincq was blijkbaar in die dagen in Gouda van een zelfde belangrijkheid als de zaak van de erven Pieter Teyler van der Hulst vóór een vijftiental jaren in bepaalde kringen m ons land Verschillende Goudsche families zoowel behoorende tot de regeerende kringen als tot de gewone burgery maakten op de nalatenschap van Cincq aanspraak Dat er ook zeer eenvoudige menschen met smalle portemonnaie ö onder de erfenisjagers waren blijkt wel hieruit dat sommige van hen pro deo procedeerden De naam van Cincq leeft nog voort in het mooie hofje dat zich bevindt aan de Noordzijde van de Nieuwe Haven De namen van hen die op de erfenis aanspraak maakten komen hier In Gouda op een enkele uitzondering na niet meer voor alleen die van Lena en Abraham Hoebeek voor wie de notaris en procureur Willem I a Force optreedt herinneren nog aan een hier ter atede woonachtige familie Ontf 1 8 2f januari Publicatie om 10 uuren t Placaat gepubÜceert van tie puye van h t Stadhuys wegens de attestatie de vita Present Baillu Burgemeester i Cerkhoven Scheepenen Burg Hoeve Secrets Brandwjjk Dit vereischt een eenigazlns uitvoerige toelichting Evenals tegenwoordig de Staat der Nederlanden had toenmaals de Provincie Holland en West Friealand vaak groote bedragen aan geld noodig in de behoefte waarvan zy voorzag door het uitschryveit van leeningen van verschillende soorten Ken van die soorten i het best te vergelijken met onze tegenwoordige obligatieleening De inteekenaren kregen a bewijzen van deelnraning zoogenaamde loerentebrieven die in tegenstelling met de tegenwoordige obligaties op naam waren gesteld De naam losrentebrief wees op het rentedragend karakter van de schuld en op de mogelijkheid van aflossing daarvan tegen het in dien brief vermeld bedrag Maar omdat die losrentebrieven op naam stonden moesten de eigenaren zoo zy rente of hoofdsom wenschten te ontvangen eerst bewyzen dat ziJ inderdaad de personen waren van wie de Provincie had geleend Te hunnen behoeve werden dan ook door de bevoegde autoriteiten biJ wie zy persoonlijk hekend waren bewijsstukken afgegeven Zoo n bewijsstuk heette attestatie de vita bewijs van leven Nu was er blijkbaar met die attestaties geknoeid en was het voorgekomen dat onbevoegden renten en hoofdsom hadden geïnd Vandaar dat de Staten van Holland en West Friesland ter bescherming van de obligatiehouders een formulier van een attestatie de vita hadden vastgesteld Alleen hy die een attestatie de vita in den door de Staten vastgestelden vorm kon vertoonen zou voortaan rente of hoofdsom kunnen ontvangen De Staten gaven daarvan bij een afzonderlijk schrijven dat vrijwel de kracht van wet had eea zoogenaamd placaat aan de verschillende steden kennis En dat placaat werd nu in tegenwoordigheid van den hoogsten regeerder van Gouda Wat is hel herhaalde hij Mr Lomont antwoordde de detectiveernstig ik wou dat ik het wist Tenzij onülieele ideiititeitgeteldel verkeerd ie en dati met aan te nemen is de man die hierdood ligt niet Robert Grell HOOFDSTUK VL Lomont ging duizelend aehterun en zijn hand zocht steun tegen den muur Foyle s stem leek hem onwezenlijk Hij staarde naar tien reohercheur nlaof hij aan diena verstand twijfelde Zijn leven was tot nu toe i erf eld kalm geweest Dat er dingen als misdaden moorden rechercheurs woren wïst hij Maiir tot nu toe waren dit slechts namen voor hem geweest leta dat de krant meer l esbaar maakte Hij was een ongeveer dertigjarig man met ten schraal gezicht ietwat holle wancen waarop nu en don een tenngachtig bloaje kwam een hoog voorhooid dat voortdurend gefronsd wae en kleurlooze o en Al6 zoon van een bekend rechtsgeleerde had hij aijn geluk beproefd in de City nadat liij Cambridpe had verlaten Binnen weinige jaren vrés het behoorlijKe inkomen waarmee hy was begonnen verdwenen door zijn speculaties en toen was het dat een vriend hem bi Robert Grell had aanbevolen die zijn verblijf juist in Engeland wilde vestigen James Lomont t ad f flarne van die kana gebruik gemaakti vant het salaris waa zeer behoorlijk en zou hem in staat stellen een zekeren stand in de maat chai j op te houden Niet Robert Grell herhaalde hij onge u Hw pytioon IJe jonge man wierp zijn schouders achtt rover met een ruk alsof hy zfjn eigen gevoelens wilde tjeheersdien en naderde het lijk met blykbarec tegenzin Zijn handen filiink als die van pen vrouw waren vast gesloten en z ijn ademhaling ging krampachtig Een oogenbhk keek hij en toen aohudde hij zwakjes het ho rfd Hij is het niet fluisterde hij met drogehppen Daar is een oud lidteeken over denslaap Ut Grell s gezicht was niet mUvormd Hij stak een hand uit en greep Foyle zemiwiichtig bij den schouder Wie ie die man Mr Foyle Wat bet ekent dit rIIps Waar is Mr Grell Foyle s hand was naar zijn kin tq eheven en hij streek er driftig over heen Ik weet niet wati het beteekait bekend hij geprikkld U weet er nu even veelvan 3J ik Deze man is niet Robert Grell ofschoon hij verbazend veel op lieoi lijkt Nu Mr Lomont ik vertrouw erop dat uliJervan geen woord zegt tot eenig menachter wereld voor ik u permissie geef Dit geheim nioeti voorlwipig tufsc en ons beidenhhjven Zeer aeker Niettegenstaande al zijn schijnbare opTeclitheid had Heldon Foyle niet alles verteld wflt iiij Wi t Tn diep gepeins vwliet hij ei huis Kijk mijnheer verklaarde hij laterlot don commissarifl niemand dfie Grellkende had het lijk van nabij gezien Debottelier had het als een feit aangenomen Jat iit zijn meester aa Het was een puur loovig FEUILLETON Foyle verbeeldde zich dat er nog iets anders dan oageloovigheid uit den toon sprak niiiiir besliste dat hij zich had vergist De J zenuwen van den jongen man waren geschokt Zoover de tijd het had toegelaten had hij vernomen alJcs wat er omtrent hem te vernemen was Lomont was nieti ontkomen aan het net van onderzoek dat ge s X niien werd om allen die met Robert Gielt in aanraking waren gaw€ st Niet minder dan drie hoofdstukken in cn boek dat óf nfdeeling van Gerechtelijk Onderzoek was begonnen samen te tellen waren aan hem pewijd Zij iagem met andere netjes getypt en geregwtjieerd in Poyle s bureau Een was zijn ondergeteekende verklaring van de gebeurtenissen op den aVond van het drama De laatste tijd waaróp hij GreJi levend Umi gezien was half zeven toen zijn patroon naar Bt Jermyn s CJub was vertrokken Hijzelf was naar Savoy Theater gegaan en even over eiven thuis komend had hij met zijn eigen sleutel de deur geopend en was regelrecht naar bed gegaan Hij WIS slechts gewekt toen de jwlitie haar intrek in het huis nam Btoven het derde stond Ondeizi ek aangaande loopbaan en overeenstemming in df verklaringen van James Lomont IJe gordijnen waren omlaag gelaten enslechts Pen flauw lirhf schemerde door dekamer Foyle tilde een kleine electrlgche lamp met groenen kap vaa de tafel en fdrnaidp het lifht zoodat het op het ge I Jjiftt van den doode viel i Kijk zei hij c kalmeQ tocvi herkent k