Goudsche Courant, donderdag 6 oktober 1932

UmtsLii gebied de lindeie eciiter rende ons litnd in n hiwaiu iir aijii augrtl lu ceu sloot iLiuht yii hij doJi Leii paai landbouwers dooinat uitgehaald werd Koj fieUeO gaot dan milor up de fujtse zitten en iJetat uuor Il ije veut uiH uut werd hem geoonmian dteid tn ioo werd de jeugdige auibtenaai bibbtrendji van de kou heel netjes ndar üe politie la Aalljn gebiaclit waar natuurtijk gauw bleek dtt het geen ecite kipï en leï WB Verkeersonieluk Vrachtauto rydt op kermiswagen Oiblcravoud oui lialf negtn i6 op den lüjkBweg Oietenliaieveid Iti lioogje van Dl Hilte door HA nu toe oiibtkeude oor aak tep gioüle zeswielige viaclitaut J van de lirrna De nee u l l ekela wel con Uienst onUerliouüt op Vuidtt rdam in boL bing gekoiiiLii met een stilstaande solonwu gen van de kerimsreizigetd icnbeek Van uen salonwagen werd een der lujwanden golieel afgeaulieuid terwijl het inwendige gedeelte trvau gelieel weid verniLld Ook de trutk WLid Itescliaxligd In den wagen bev oQdeu Atcit n u zestal perdonen twt t oian nca twee vrouwen een jongen van zeven jaai en een JïUid van enkele muandeu oud Wonder boven wonder ïijn allen er goed at gekomen SleUiti de twee vrouwen bekwa uien enkele niets beteekende wonden welke dooi Ur Huiziuga uH Wildervaok werden vert ondeu Uooi iiet ongeval werd h t vei keer lor plaatst ernstig vertraagd Het moest door dw maieüiaussee van Baieveld gedurende eruimeii tijd woiden omgeleid De loonsverlaging in dt bouwvakken Nadere uitwerking der regeling iNU ook üe ilgeiiitent iNeutrl ttouwaibn ütiribouu £ iLli biijkeud de uitslag van het itluienouui neen veieimgd mei liet iLbitl ia II V UI de voorloupige ln spiekiugou lu aLiieii Ue vfcitegtnwKiidigeia van de oigaiu oati lil de I ouwnijveilieul eu de auloinei tt II geiiouQen niei welk resultaat Ue Olii LU de h K Itouwvakaibeidersürganisati a 1 ds etrdei hinKitn v jkiaard aecooid te gild 1 eJ ben naai wij vernemen dij dnu tjLj oeiiiJL urgauiutttius besprcKingui met de Il LU etleuUL ajublenuieit vau den iijka iien l ddi wtrkJo iblieidaverzekeuug en ar ijLiii I ai idueliug aaugeviaagd tei nadoi uHvukiiig vJo de getiulien logeling l LüL bejapreKingen zuhen rteda niorg n wol en gütioudt het gwBag van regelmaat en orde in ona hoogste cooimuiuile bestuurscollege Moge hy met zyn gelmd nog vefe jaren bezegelen de besluiten door dit college ge nomen tot heil e zegen van onze goede stad Gouda 5 October 19 2 G J J PÜI H t Qoudscha Stadhuis Restauratie aan de raadzaal vroegere randversieringen Zooala ik aan het slot van mijn vorig ar tikel betreffende ons btadhuiH mededeelde neem ik gaarne de gefègenhé d my door de Aedactie van dit blad geboden te baat om den belangstellenden lezer nog eenige f u zonderheden over de geachitdenis van dit Ue schildery m de Burgemeesterskairer die een gezicht op de stad vun den Ws el kant gat was geschifde d door Chriatofle Pierson Uit de stadsrekening van 16S4 blykt dat deze Bchilder die te Gouda woonde en daar gestorven ia deze schildery aun heetcn Burgemeesteren ten geschenke had aange boden althans deze rekemng vermeldt hu i omtrent 3etaelt Chnstofftl Pierson schilder d somme van hondert derthien gulden a h atuyvers terztike den elven aan de heeren burgemeesteren heelt vereert seeckci l schiiderye ofte afbeeldige van dezp fatudi Gouda I Ue schildery voorstellende het oude alot ia van denzelfden schilder De kaart verbeeldende de riviei I e Lecq wordt m den catalogus van het Mu seum beschreven ais zynde een vogt i ïierapectief van Gouda en Omstreken aan wyzende den loop van de Gouwe den Kyn de Lek de Merwede en den IJ sel Het i i een mooie oude teekening irt kleuren op perkament De kaart destyds hangende m het g achterste vertrek is geteekend door denlandmeter Gerredt Dircksz en wel in hetjaar 1655 Zy wees het rechtsgebied van do stad aan j Gerredt Dirckz was poorter van Gouda en beeedigd landhieter by het Hof van Holland Hy ontving voor het niaken van deze kaart een iwdrag van ƒ 76 I In de schepenskamer hing volgens den inventaris een gfoote schildery Dez schildery stelde ïoor de onthoofding van den apostel Jacobus Zy vormt een van onr voornaamste museumstukken en is geseh 1 ierd door Anthonie van Montfoort geztgi van Blokland die m Ud2 te Montto rt werd geboren Van Montfoort was leerling van zyn ooi Hendrik Assuerusz te Delft en van den Ie kenden schilder Frans Floris De Museumcatalogus zegt van dit schil derstuk dat het als kunattype van zekere periode en als boeiend tafereel groote wa ir de heeft welke nog verhoogd wordt door zy n zeldzaamheid als zgnde het eenige overgebleven stuk van dezen meeiiter i Nederland en een van de drie nog aanwc zige in Europa Het werd oorspronkelyk geschilderd vnor het St Jacobsaitaar in de St Janskerk Hoewel de inventaris van 1771 het dus nog vermeldt ala aanwezig m schepenskam r is het in den aanvang der 19e eeuw als oo veel ander schoons in het ongereede geraakt n werd het later tusschen de plan ken op het Stadstimmererf weer gevonden Thans prykt het zooals gezegd in zij ouden luister in ons Stedelyk Museum De inventaris vermeldt verder dat èn in de burgemeesterskamer èn in schepenska mer een lyat hing waann de formu lereii r einde 17e eeuw Zie m n beschryviug vun het Goudache Stadhrns gebouw mede te deelen Toen nA de restauratie m de tachtgn jaren de voorgevel wederom m zyn ouql schoonheid was hersteld uw am bij het Stadsbestuur de wenstli naar voren het m wendige van het oude gebouw eveneens te herstellen Lit het gemeenteverslag van 18b6 blijUl dat hiervoor het eerst de raadzaal in aan merking kwam Deze zaal werd zooveel mo gel k in haar ïorspronkelgken toestai d hferateld Het plafond werd van de dikk kalklaag waarmede het bedekt was een substantie waarvan men iti Jci aanvang der löe eeuw kwistig gebruik maakte om veel schoons onzichtbaar te maken ontdaun met ais gevolg dat de mouie eikenhouten 7oidering wederom te voor hyn kwam Het behangsel het fraiie in deze stadvervaardigde gobelin der 17e eeuw werdschoongemaakt fc venzoD de oude mannere schoorsteen terwyl het schildery daarbover oorstdiende de Goudiche Stedenmaigü werd verdoekt en gerestaureerd het hojtwerk der ramen gaf men een oudeikenhouten kleur en de gordynen werden in harmome gebracht met dert styl der gereataureerde zaai I Uit de nalatenschap van vvylen Mej HH Hoffman werd de zaal voorzien van eenparketvloer terwyl de aanwezige stoeli iwerden vervangen door d oude antiekezetels die vroeger voor de vergaderingenvan de Vroedschap en Burgemeesteren hadden gediend welke stofelen na gereparecid te zyn opnieuw werden bekleed en thansnog een sieraad V in dit mofie vertrek n tmaken i Deze stoelen waren blykens de i tadsrekenmg van 1743 geleverd door Pieter vanHomberge voor een prya van zeven goldenen vyf stuiver per stoel Het bezoek van H M de Koningin en HM de Konüiffin Regentes in 1897 was annleiding om het middenr wm der zaal aande westzyde daarvan bevonden zich nogsteeds de vertrekken lU mijn vorig artikei meermalen gwieemd te vvyzigen inopenslaande deuren die toegang gaven U thet voormahge schavot Tot 1 03 behielp men zich met de bilangryk kleinere raadzaal In dat jaar evenwei roeg de toenemingvan het aantal raadsleden uitbreiding entevens eiechte het wandtapyt groote he stellingen j Het voorstel van Burgemeester en Wtt houders van 6 Maart 1903 bevat omtrent êï i fSi mpprrlfc By het wegnemen van dit gobelin bleek zoo zegt het raadsvoorstel van 1903 de 4ndruk bevestigd te orden dat de zaui oudtyds had de volle breedte m het Stadhuis en dat vermoedel k in het midden der 17e eeuw dit moet zyn m het Iaa st dier eeuw zooals ik reeds heb medegedeeld de kleine vertrekken aan de westzyde bestuurders vóór de aanvaarding van hun ambt moesten afleggen Hoewei met vermeld op den inventaris zal toch zeker ook op schepenskamer gt hangen hebben het gebed dat Schepenen voor het uitspreken van een doodvonnis deden Dit gebed dat geschilderd ia op een paneel is thans aanvve ig in het museum en luidt O Heere God rechtvaerdighe rechter voiiwien gheene ongherechtichevdt noch boosheyt mach bestaen hoe groot es Uwe ghenade over den ellendighen sondighen mensche dat Ghy hem hier stelt over t werckUwer handen Uwe oordeelen hem beveeltende zynen dienst in den handel der g ierechticheyt wilt gebruycken Heere ghvhebt ona tot desen hooghen ampte gestri m Uwe vierschare beroepen ende Uwe vetten ons in de handen ghegeven om dai rnaer te oordeelen wat recht ende billich iom de weduvre ende weeaen den Rvckenende Armen ende alle menschen seiht te I doen Ende t welck het bysonderste es Ghvhebt ons ghestelt over het leven en d nbloede der menschen tot straffe der boosenende beacherminghe der vromen Waeromme dat wy oock Uwe tadthiu ders Dienaars ende Rechters ghenaemt rtor den Nu o lieve Heere en ghenadighe Vader overmits dat wij dese Uwe zaacken met be dienen noch uytvoeren moeghcn sender l we ghenade roo bidden wyU dat Ghj ons Uwen Heylighen Geest sonderlinghe zeer rvcke lycken wilt mededeylen dat wy dit Uwe ampt in aider waerheyt trouwicheyt ver standicheyt en beschevdenhevt moghen doen Gheeft dat wy U alleen voor ooghen hebben ende van der Gherechtichevt endf Waerheyt niet af en wycken ter rechter noch ter slincker kant Gheeft dat wy Uwe wetten ongheschent houden Uwe oordeelen recht uytvoeren ende allen Menschen doen wat de Gherechticheyt eysschet Wilt tot dien eynde ons veratant verlichten onap af fecten suyver houden ende alle onae raatslaghen alsoo beieyden dat sy moghen gere uitgave van lastXX dan waarop aan Ue poi t voir v frzendmg van gemeente iijk j dienstHtukken is verttoogd met 2 5 ton JJe lerkiezmgen voor de l rovinciale Hiaten 1 de gen eenteraden zijn mede oorzaak daai oe gewekt Ue groote en langdurige werklooBheid ook ondei de Ne leitHnc fHlie arbeiders in het buiUnland heeft de uitgaven wegens ondersteuning van behoeftige landgenooten in den vreemde m 1031 dermate doen stij gen di t oor armenzorg f 335 000 meer miest worden uitgetrokken et blijkt dat ten gevolge van de groote werkidofihetd welke in 1931 geheeraolit iieefl wdiirdooi taliijke aanvragen om sub aidie i moeeten wordon toegestaan het reeds verlioogde bedrag geenszins toerei keui if Op liet oogenbhk kan nog slecfits een ze r gUtbale raming verhooging met zan töt zPstitn inilliCien vooi werkver8ch r hag en steunverUeninff worden pjemaakt In Novembc i en December 1951 2X n tot een bedrag van luiin f 35fX 00O voorschot en verstrekt op de hij de wet van 28 Mei 1931 toegestane uitkeeringén ten behoeve van verl ouwer vaii quikeihieten l e alotuUKu ringen welke m de maanden Mei en Juni 1932 zijn achi ziju op rond 1500 000 te ramen Het ajtikel voor me moric uitgetrokken is mih dien sjeefeld op Z fiOOOOOO Ue poat voot niflterieele behoeften en iBcm mat 100 OOq verminderd worden ten gd n ge bil df iaae prgzen der fourage de lage prijzen dei ltpiioodlt de dieren en de bereiding etner mindere hreveolheid mond en 1 ieiuv pr 4eruni dan waarop aanvankelijk wft gtrekend se de ei tV gëneeVk updige imï p w aa ve T f L daarvan werden af nomen De schoorsteensehouw in de leeskamer thans die aan de wtètzyde der zaal M dan de oorspronkelyke geweest van de primitief groote zaal die van de tegsn woordige raadzaal van veel jonger dag teekening geplaatst ter verwarmmg der door de verkleining van de stookplaats beroofde zaal By die verandering gyn verschillend gedeelten van het behang blijkbaar iin plaats verv isseld daar sommige stukk i niet meer m de omgeving pissen en is het gffbelm m de hoeken van het gwote we te lyke vak ingeslagen iNa ingewonnen advies van dftkundigeien met gebruikmaking vhn de Ulilagen engevonden losie stukken bleek het gobel Uook met behoud van den tweeden schooiflteen voor de vergroote raaJzaai tot wandbekleeding te kunnen dienen De restauratie geschiedde op adv ie vnn den toenma igen Hoofddirecteur van het RÜksmuseum te Amsterdam Jhr B W 1 van Riemsdyk door de Fa H F Jantri en Zn aldaar voor een som van ƒ 1000 Het eikenhouten plafond en de pari c vloer werden verlengd door de fa G d Raadt alhier voor een som van ƒ 1306 81 De kosten van bykomen e werken bedro gen ƒ 1341 25 Hiermede was de vergaderzaal voor de Gemeenteraad in haar tegenwoordigen e feiteiyk ook tn haar oorspronkelyken toe stand teruggebracht Ten slotte nog eenige byzonderheden uiden inventaris van 1771 Volgens dezen mventarla trof men in d toenmalige burgemeesterskamer behalv OKMBXODE BERICHTKN De achtervolgers achtervolgd hen vermakelijk ivil b efl zich één der lauute noditen nan de grenii afgeiipeeld sthnift men uit nlt n asn De GraafBchaps bode IHvee jciijidigL Di i sche ambtenaren had d i zich mtt lui rger kleed mg over hun uni tcnii veidekt opgetileld bij hel kippenhok v ii i in iKwr die juiPt even op het Duit viiiK aan dp grens woont it diiibtenaren hadden lief vermoeden Dl Mliien niet ten onrecrfitc dat daar in de luiiit en paiti t varkens gesmokkeld iv u rdeii Hel boertje had deze ongewenschte va it n tHhter niet ontdekt en wa met hun h ïoek hpelemaal njtt mtJenomen Hoe kon nj de iui die alle in Ie war zouden sturen ttp krijgen Hl wist er een a doMid middel i a boot ijii fi eer een paar keei nf en u n u Toep n Kii endieven Kippen uven drijpt die klppendieven Beide ariibtënsreo werdenwplaale van achtarvol p o nu actitervolgden hém vluchtte op het schoorsteenstuk van den Haagscheil strecken tot Uws naams eere ende tot schilder Jacques de Roore in raün vorige stichtinge onses naastena rfoor Jesuni artikelen genoemd aan Ie een schildery verbeeldende de TJssel voor de Stad 2e een schildery verbeeldende het oui e Sloth 3e een kaart verbeeldende de rivier D l cq In het zg achterste vertrek ten westen van de Burgemeesterskamer hing een kaart van de 900 roeden om de stad m de schepen kamer een groote schilderij op het plein voor de burgemeesterskamer een kaart van De Cnmpenerwaard AUe deze schilderyen en kaarten zyn nog in het Stedel k Museom aanwezig Chriatum onsen Heere Amen En thans nog eene mededeeling Tot den inventaris van de burgemee ters kamer behoorde in 1771 ook een yvoren lamertje Naar alle waarschynljkheid is dit dezelf e ivoren hamei liie de Raadsvoorzitter lans nog lianteert Wèl heeft dit ivoren Vele stormen h eft het zien opkomen bezworen loge deze hamer nog lange jaren in onze Sde gemeente bleven geven den klop van 20443 204 20566 20699 20607 20608 20620 don iPrmfc van Wh1 w te ver en daar hl re o Viijdttgnioigeu 14 Ootobei te I on ii ii muil ijii waai hem i enige alapiaken ftolilen Werklooxeiuleun m natura in het e ret halfjaar van im b4 miUioen aan steun in g ld Vdii ue lutBpiaak uuiiiieUe miuiHlei Kujo Ut tóetruiljiouLk il i ouiiiasöie vuii aicuiiiig uuiLitm vLinLiLkkingea lïi Il Uiii uuti wiiklo ï U jjiuleieo iDutalleurüe oiiut t 11 WIJ lift iuigfuüe u uil lil I lUtrt ie lè dlat m liet ee Ml liaJijüui vJii 193 de i veii eid liet Ne i iiaiiun iio volK ki lt mging van de gel eujk iiiKii t ltn vuil d j wcikUxiüUeid pi m o I luyi i ii guldLn iieeft uitgegeven i it 1 duii louUeQ laat die cle legeermgaaüleiam liteU egevcü Aitji de vraa teéiLllun ui Ut m elijk ieJU vaii een zekeresteunMriLLiiiug m iiaiuia lutt ui aanmeiiiiag koiiil auu Jiet belang vaii deo gtsteuna uiu goed a vau de gemeenftiiup ie vulden getoeUt I i tj dt ö VTu sptfilde alliüit ook tuu rol a zi Ji uiigelijks iueBr üpdangmdt gruote motiiyktie d talrijke vooill reng eieu vaii uiis eigtii lajid ik üeuk liit r in de ei iste pluut Hun land ui fumbouwprodu ten uctji et n doeltrtïJtnde distributie omiet de btvotkuig ie bit ngLii Uaaidoor uU wellicht Jiet eu el dal wij tfiaiis herhaalde malen Lcit one gioot lt e iwt iu n moeten waarnemen dat gioüte hÜ mtUiueu truiMsuiijeaven ViUt millioeti voor nn uu aan di tuili rbietfntetrlt bij üy iw LUL ivmim i etu wwUToniwirxi umwutna n wijziginji van Uouidsiuk v lOiiiuuilauUhLiii iaKUiJ dei liijksbLgroi ung LI ijji Het bciieldt o lil ue volgtndt iaeu üe liiLiiiorjepc bt voot onderstand asii pro jK ifl be luten m cïiiactii i p lüü UOU J ii Uwirajf is jfHiuiMj zOoala re dji in den jtisl uirLiic ueji mtgLwèiKttn t n tixlii ittu u 11 i iaa v Lui veimUi voor tx kt aiiiiii van lauera anu in dt ko ten Jor ImiAliou lung van Uremo tti iko pioviucit ondaaika fpvoLimg van atl beluitmgLU tjt iici wlL i ltjK a tiiiiiuiii Haar bc iouliug vooi den ileai i JU l niet nlui Ceiid iit Lit kunnen knj geii lei Wijl liLt zich laat aaniita dat dit wi iiüi geval sal zijii iii komende jaien Spoorwegongeral te Houten Melkwagen door den tren gegrepen Twee gewonden tiWtetmorgtn had te Houten aan dui pOOKneigang htj den lïeuaiuliemöchen wig en noKtloUig ongeval plautjj Uooidai d ulsluilboituien niet waren net xgelateu weid een melkwagfn van den vfelioudtr O door een uil de rnJiting Uen öodtJi komen d gcedeientiein gegreperi en veibrijaeld Op den melkwagen waien ein tiwei tal uoeh tda en de oudste zohn van genoemden vee liouder gezeten hen dei meisje wist van den v ag ii 11 springeu en kwam met de selink vrij de andere werd dooi d n sehok Rewónd Het eigsle was het met dejj 17 Hij het oi niakLn van de begrooting koii jjeeii F Ldidg v ol dl n va lgebteld aangt ien Uil trst ktui wuiUeu bepaald ale de t k ining van de pi ovmcie UiLiite over hel diËQüijaai 1U 51 IS opgemaakt inmHsolien heeft he piovinciaai bestuur eer voorschot root f lUOülK geviaagd jp den te verleenen uudeistnud Lie porit voor oimeratand aan gemeentebe ötuieu is gebiath op f 7 i5 000 daar de ongunstige tijdiomttandiglieden aiJih sleik doen gevoLlen in vtr Uiiltende noocUijdende g met nten Ue geringere belablingopbiengut is ooriaak da de loCbtaod van het Kijk in de KOdten der geiiiiientebuiahouding moenl woiddu verhoogd Uaarbir komt nog dat leiBchllltmde gemeente welke tot dusver de begiooting tiehljen kunnen doen i den wagen door den loco motief e ii eind meegesleurd De macitimist hraolit den trein tot stilstand waarna de ai me jongen weid opgenomen in liet nabij lltand waclitliuiw l innengedragen iju lm Kervoet was hern algereden en dit lienaams deel lag naast de spoorlijn Nadat ter plaat fxowitieelen steun van het Hijk te vragen j tf xioii gesteld Oeie werd met het £ 11 en j ï 8f i f j achterste ran den wagen door den loco end werd de getioffene en ook het gewonde nieipje met den zelfden trein naar de BijkskJinieken te Utrecht vervoerd Het pilar 1 I lei f ongedeeld en holde naar huis Doodeiyke aanr dmg Gistermorgei fnisticeka negen uur heeft aan don l arkweg op den hoek van de Van Scliagenstraat te Voorburg in de nabijlieid van de Ned Heivoimde Kerk een dood lijk oneeluk piaat gehad De 23 j8rige A A woneiidt b de flima de Iruyter is door l t rijtr toe onbekende oorzaak door een hiif MUit iisluurd door den heer h uit t rtirug langereden A weid een eind n eegesleurd en kwam tereclit tegen een op het liottoir slaande ijen mepomp Ue ge ne liteiei dip ftixtedig ter plaatse waren konden nii t anders dan den dood conata tt Ttn Ier poliliebranrurd is A naar liet lijkenhuib op de Algemeene Begraafplaflt+i I V ergebracht I l it en door de politie ingesteld onder 7oek IS gebleken dal Ie wieJrijdei woBht te van oliaKenfatraat uitreed en bij bet overdeken van den l arkweg de verkeers regels met in attil beelt genomen Ala e voli dam van werd Inj door de auto ge re pen He t thiihtolftfr i toen van de hete pe Hhngerd en bcoff door den val een zware f Dhedelbreuk bekomen waaraan hij onmjd dellijk la overleden De bestuurder van de auto hfeit nog ge racbt door sterk naar rechlö utt te wijken de Aanrijding te voor komen üit had evenwel a tiet n lol gevolg dal tiet s aehtolfer tUBscheii de mto en de op bet Imttoir itaande benïinepomp he 1 knelt H gffiMikf Het rijwiel w s totaal ver j niekl teiwiji de imto aan de voorzijde vnj ernatig i beerliadigd Voor het gerechtelijk onderzoek 7ijr het lijk en de auto in heslaj gennnien Poging t € worgen j PnbUeke vrouV het slachtoffer Gisternfltht heef ee man die op bezoek was bij een publieke roiiw wonende in de Uoelstraat te Hotterdam gepoogd deze V rouw te worgen Ue vrouw nep om hulpwaarop een buurman kwam toeloopen Uebezoeker is toen geyluclit Ue vrouw en detuurmin konden een volledig signalementvan hem aan de politie opgeven Later mden nachf is dan ook op straat aangehoudende 2f jarige A W cjioenmaker wonendete Kiiterdam Hij is door de vrouw pertinent herkend Ue man is m verzekerde bewaring gerj 4b0e NibD STAAfSLOTËRIJ 5e klasse TrekUng van Donderdag b Oct Hooge pry zen ƒ 1000 lb29 StiJb 4754 198J1 ƒ 400 2254 46 0 Ö169 Od61 7Jl ö J o f 200 i 311 40t 6 biöl 75 7 lÖOtib laö j ƒ 100 llflo 168G Ö594 76S7 UiM 17314 19578 20498 21710 Pry zen van ƒ 70 27 34 46 lU 171 d88 417 Ö 2 5W 617 750 S5l 144J 158 1 1 iy 1991 2130 2269 2471 2474 24yb 2o 7 t i 2801 2877 3051 3052 3194 3249 32j i2bJ J387 3442 3659 3722 385S 3925 3920 d i 4062 4350 4543 4665 4t b2 4798 498i al4h 6062 154 5187 5297 6319 5387 6480 i 4M 550d 5674 6682 5746 6838 6850 5902 5Ü y 6009 6068 6163 6182 6200 6 f 4 6272 i 6390 6591 660S 6762 6804 6807 6966 70 H 7082 7134 7141 7361 7461 7668 7675 7 il 7 83 7896 7969 7987 7992 Si yi uy 8190 8306 8385 8427 8693 8684 8767 m S937 9034 9143 9238 9284 l 39ö 9738 a ö5 9878 10045 10142 10207 10288 1Ü309 l 6 4 10575 10602 10780 10795 11132 1117 1120 U387 11477 11496 11601 11631 11746 lUSU 11961 12030 12069 12138 12463 12488 126ol 12662 13011 13129 13258 13260 13469 1351 loB67 13696 13721 13868 14228 14278 IJ Si 14386 14468 1462 i 14689 14723 14823 I5inj 16266 15364 16366 16506 15698 15753 168M j 16910 16025 16WÏ7 16752 16789 16932 rOU 171 7 17263 17344 17406 17422 17517 r6Bl 17703 17714 17729 17781 17823 I7b30 ISOÜt 18248 18357 18393 18472 18504 18638 18 üJ 19118 19159 19263 19446 19531 19671 jyt li 19716 19807 19863 19986 20122 20134 f 20220 20252 20338 2 4 9 20480 20642 2Ü 021009 21055 21068 21073 21089 21094 21344 21462 21581 21602 21726 21808 22487 22822 22873 22934 23045 23110 2 211 2H27 ióUÜ i4n 23670 23808 26 30 100 101 1113 UO 129 1 182 223 237 254 3119 340 141 J4I 361 356 360 398 421 436 444 4jJ 466 483 608 646 564 606 6 19 66 683 687 744 796 912 949 9 lt 104J 1061 1090 1097 1099 1131 1147 1254 flU Nieten 101 Któ 254 30 398 421 546 66796 91S 099 1131 1345 1386 1455 1489 1681 1616 1626 166 1668 1698 1767 1774 1806 1816 18 3 IMM1889 1953 2094 2196 2258 2282 2i i 24 J 2438 2484 2489 2633 2687 2695 2697 J70 2710 2766 2792 2798 2821 282o 2811 Jb W 2927 2945 2955 3087 3091 3093 309K 31 lO 8151 3276 3333 3365 3393 3452 3524 3 j1 3699 3639 3665 3753 3764 i78l i836 3899 3923 3936 3951 3965 3966 3988 40211 4014 4127 4134 4178 4184 4249 4266 42 6 4 U j 4361 4J79 4388 4426 44 16 4481 4603 4611 4615 4628 4693 4698 4769 4785 4787 4784 4796 4838 4 48 4893 4939 4941 4968 1021 5046 5061 5077 5088 5096 5107 6129 üiM 5237 52S8 5265 5399 5417 5464 6469 54ii5 5514 5625 5538 5660 5596 6677 5690 67 9 5736 5740 5754 578Q 6818 5825 5858 6S E874 5898 6039 6043 6073 6101 6113 6120 6154 6165 6195 6327 6856 6474 6462 ÖJhJ 6586 6648 6664 666 6736 6777 684 6S5 6906 6911 6921 7007 7086 7155 7181 7ttio 7188 7193 7239 7308 7316 7404 7476 0 7785 7906 7922 7963 8012 8015 8020 8Üei 8087 8167 8176 8180 8214 8347 8882 8d i 8437 843S 8484 8515 8561 8662 8580 S U I 8628 8651 8701 8743 8747 8777 8S0S 8 4 8883 8873 8947 8Ö52 8963 9001 9004 9069 9161 9178 9179 9181 9184 9207 9225 92i4 9230 9235 9236 9278 9352 9394 9401 i 4 2 9410 9427 9438 9459 9489 9506 9530 m 9658 9662 9706 9714 9716 9733 9768 9782 9919 10018 10054 10079 10081 10136 10150 10181 10205 10211 10233 10264 10266 10373 10409 10425 10450 10608 10516 10565 10566 10576 10645 10653 10723 10747 10772 10811 10866 10685 10932 11028 11047 11079 11100 I 11138 11176 11261 11308 11322 11325 m i 11393 11407 114U 11423 11439 U47o ll=i41 11562 11567 11696 11600 11621 11643 11708 j 11728 11783 11836 11856 11881 ll 2Ü 1194 11965 120 2 12096 1 110 12114 12180 1214 1 166 12280 12290 12314 12361 12406 12414 12620 12530 12666 12688 12695 12709 12 21 12727 12831 12916 13001 13016 13084 13149 18150 13207 13242 13247 13252 13302 I i3 i2 18333 13374 13404 13431 13476 13495 1 687 13717 13745 13763 13865 I387I 13890 13918 13942 13998 14048 14070 14082 14096 UiO 14120 14231 14251 14318 14346 14386 14414 14628 14546 14681 145 5 14617 14652 14C66 14744 14747 14762 14777 14783 14793 14831 14898 14916 14918 14941 14969 16000 1501 16078 15086 15182 16133 15168 15261 i6ai6 15824 15346 15407 15433 15498 15521 165 J 16603 16606 15625 16628 15632 16635 15691 16716 15717 16721 15767 15778 15788 16S42 16868 15902 15912 15915 16176 16186 16196 16223 16224 16298 16304 16306 16315 1645 16480 16518 16554 16566 16649 16656 löeS 16694 16738 16800 16831 16846 16851 lfi89f 16958 16973 16978 17019 17035 17038 17059 17166 17201 17263 17287 17313 17331 1733 17410 17415 17424 17447 17471 17472 17495 17499 17506 17508 17536 17653 17656 17505 17627 17671 17686 17817 17871 17872 17894 17906 17 67 17960 17969 17987 18049 1 060 18063 18072 18096 18098 18165 18220 18230 18266 18259 1S283 18394 18400 18410 13444 18480 18536 18 06 18678 18699 18716 18817 18828 18846 18889 18996 19027 19029 19041 19176 19199 19262 19328 19368 19373 19378 19436 19521 19663 19591 19728 19726 19740 19786 19797 19840 19894 20017 20025 20028 20116 20188 20140 20142 20257 20259 20263 20271 20273 20800 20813 20345 20369 20388 20837 20 66 21118 21131 21396 21430 21706 21741 21906 21913 22059 22091 22301 22318 22601 22609 22863 22897 23126 23137 23309 23336 28636 23677 23842 23851 23960 23976 20761 20779 21043 21096 ai267 21393 21676 21666 21853 21878 21977 22046 22212 22268 22460 22518 22856 22857 23091 23108 23244 23276 23454 23630 23800 23820 23882 23884 jtOCiHi 20701 £ 0961 21022 f 21177 21573 21811 21960 22148 22406 22786 23037 urn 3231 23436 23447 8178 23793 23861 23875 20868 2 164 21441 21755 2194u 22095 22328 227 IS 22126 23166 23396 23685 21854 hXAÜöNlEUWö GOUDA 6 Oct 1932 pe tol van het Goudsche llypad jngeneii gebleken is dut de tolboomeu yga de tollen op het Goudsche Rypad tus gjjgn Boskoop en Alphen a d Kyn b j jBiïtemis met verlicht zyn en zulk voor 1 ïoot ter plaatse met bekeui e autonio btasten gevaar kan opleveren ver ochtei djANWB en de KNAC aan het ge Tueeiilelieataur van Gouda om een voorzie nmy lüo poedig mogelyk te bevorderen Hierop ontvingen genoemde vereenigingeii bericht dat opdracht werd verstrekt om reflectoren te doen aanbrengen aan de hangiuile en do aansUgzyde der tolbuomen en verder werd de pachter gewezen op de bepalingen m zyn overeenkomst om oor voiaoende verlichting zorg te dragen wan neer deze tolboomen in gesloten toestand Urankwct üurgenieester en Wethouders van Gou la jreiigen ter openbare kennis dat op 1 Je tober 1932 by hen i ingekomen een ver ïoeksehrift van D de Jong wonende te 6oada Woudstraat no 9 om een verlof A ingeïolge de Drankwet oor de volgende lüialiteit de beneden v oor locaiiteit au I bet perceel Buelekade no 42 Bmnen twee weken na de dagteekemng deler bekendmaking kan ieder tegen het verleenen vau dit verlot aehnftelyk bezwa ren bu Burgeme ïster en Wethouder m brengen Met D m oen l e liar J viui Leeuwen iMiUd bij genieeiitewtrken jjnat op 1 November as wegui liei bfreikeh van den 65 jarigea leet ttid met peiisi en riij lieelL de gemeente 43 jaar tethend Bovendien vervulde hy 33 jaaj dö milctie van opwinder van het uur w ik in den bl lanatoren Odh Electnciteit en Gastari ren aar wij v men en is uit eenige lugezeteiien ticn voorloopig eonute opgoriclit dat pogingen wil aanwenden om door een algeuieeae uetie tot verlaging te komen van de üwns i ei l8nde tarieven voor elecAriGiteil en gu uKmede van het tarief voor meterbuur Een aanrijding hnoi inej J b 11 wonende albiei ia biJ jj politie aungifte gedaan dal xij met haar iv iil op den üraal Florisweg is aangereden rto i een luxe aut waardoor het voorwiel m liaar njwiel werd vernield Uoor de Militie woidt efu onder oek ingesteld Weer een wt krab gevangen Door ten visaehei N Kostei te Reeuwijk n giHleiocbtend in een palmgfuik een ueemd tliti gevangen Het zag eruit als nti groote kikker met im lange pooten Men veimoedt dat nieji hier weei te doen heeft met de Chinpesrhe kiaib welke votig iwr ocik leeds in de Plaa is gevangen Het dier IS nog in liet bezit van den heer Koster Leelyk terecht gekomen üinsdanavond om half negen wilde de l er C J V Helmond zich naar Bodegravui begeven om les te gaan geven aan de 1 K gyinn veroenigmg Esto te BodegraifiQ Foen liij hy Bfidegraven naby de Hjjookje brug waa moest hy ftiliwijken voor feu auto waaibij hij kwam slippen Ue hter V II viel op en grond en kwam met ïijn bepn lussohen het wiel en de ketting terecht Hy bozeeide zich zoodanig dat hy oor de auto van den heer v d Meer uit Bodegraven moest worden tliuiag bracht Scheepvaart door de IJwelhavensluts Gedurende de maand September kwamen floor de ysselhavenalms 195 schepen m houdende 10049 M3 BurgerlUke Stand GtJBOftLN 30 Sept Willebrordus Jo inea Maria z van A J van der Weydei H J Bemelman Nieuwsteeg 9 0 = traneina d van H Buifrman i ii M Noorlaiidei Bockenbergstraat 46 GETROUWD 5 Oct L Bakker en J 1 Verboom J van der Kleyn en D H A Appel A Bezem en N P van der Veen tl L Visser en K M van den Dool ► van der Laan en G Visser M Sim ertand en J G Nolte M IJaaelatyn en M A Broekhuisen A Hoogerwaard eii W J IJsselstijn J van Leeuwen en G Wildschut B J Baas en L W de nriun OVERUuDiBN 3 Oct Pieter Berlyn Oct Gernt Uithol 70 j Oct 8 uur gebouw Tot Heil des Volks Chr Middenstandsbond Lezing van d n heer Boa t Uct ö uur Soe de K4unie Ue heer O Sipken voor bet Nat Genootschap Oct 8 uur Kleine Kerk Peperstraat Eerste winterlezing met lichtbeelden van Je Ohr Vrouwenbond afd Gouda £ pre ker Dr Joh v d Spek Dir van Maas oord f Oct 8 uur Gebouw Gouwe 187 Offacieeiopening van het Sterhuis tehma oor meisjea 8 t Soc Kle Réunie 2 uur Dierendag ffloacoopvooratelling Oct 2 uur Offideele opemng meuwe Ambachtaschool 12 Oct G b Daniël EH BO alleen voor dames 17 Oct 8 uur Bovenzaal Cafe Ter Gouw Bleekeraaingel Byeenkomst afd Gouda Ncd Esp Ver La Eaconto eatas ma 19 Oct Geb Daniël E H3 O leider Dr v Elk 26 Oct Geb Daniël EHBO Cursus ver binden UIT DEN OMTREK l UÜDl l Ah Ue gemeentebegrouli lig ten tw de male verworpen m de gisterenuvoiid geiiouden vergaue ring van den Raad waren met Uen vooriit ter UurgenieeuLer 11 üeignun allt leden tegenwoordig De notulen werden aangehouden Ue voorzitter brengt m herinneinig liet Vrydag jl genomen beaimt tot verwerping der begrooting eh heeft deze vergauermg belegd op verlangen van Ged Staten ten einde de leden alsnog lu de gelegenheid te ütelleu om op het besluit terug te komen De heer de Bruyn legde hierna een vtiklaring ut en motiveerde zyn stan tegen de begrootiiig Ook de heer Boer zeide dat detfé begroo ting staat m het tecKeii van bi fijl tingvei l ooging en geen bezuiniging waaroni hy weer zal tegen stemmen Hierna stelde de voorzitter de vraag ut de raad weigerde de begrootiiig vast te stellen Deze vraag werd bevestigend beantwoord met o tegen 2 stemmen zoodat nu de be grooting VOOI de tweede maal is verworpen Wethouder Noorlandcr stemde nu ook voor weigermg doch dit zal wel op een i gisbimg berusten SCHÜONHOV bN Inbraken opgehelderd iwee Oostenrykt rs de veiniucde iyke daders Ue politie is ei m geslaagd de daders op te sporen van inbraken die m den naehi van 29 op 30 Juli ji hebben plaats gthad by den heer W Hooykaas aan den Opvveg bn in Hotel k la Station Het zgn twee üostenrykerb G en K beiden 18 jaai oud die kort geleden aan den Moerdyk zweivei de zun aangehouden en reedh driemaal over de grens waren gezet Van het huis van bewaring te Dordrecht zyn zy naai bchoonnoven overgebracht waar zy zyn verhoord Verschillende personen die lei lil de omgeving van de perceelen waar m gebroken is hebben opgemerkt hebben hen herkend De verdachten wier verklaringen met elkaar in atryd z jn ontkennen te Schoon hoven te zijn geweest Zy zyn na het v r hoor opnieuw te Dordrecht ingesloten KKLUWIJK Inbraak m de Ned Herv Kerk Woensdagmorgen ontdekte de koster va de Nederl Herv Kerk dorp Ueeuwnk dat ongenoode gasten zich toegang haddenvers Jiaft tot het kerfcgöbouw In de cqI sistorie had men de kasten doorzocht en dtmhoud op den grond gesmeten Veimistwerden een paar kleeuingatukken terwyleen collectebusje was geledigd Men vermoedt dat m het busje weinig geld zat Uepolitie stelt een onderzoek in MUZIEK Jaap Spaanderman te Arnhem Hartelijke begroeting by zyn eerste optreden als dirigent van de A O V Gisteravond concerteerde de Amhemsehe Orkestvereenigmg voor de eerste maal on der leiding van den nieuwen dirigent Jaap Spaanderman m de concertzaal van Mu fc acrum te Arnhem De goed gevulde zaal begroette hem geestdriftig toen hy het podium betrad De aecretaria van de A O V mi Donath verwelkomde den heer Spaanderman hartelijk en herinnerde met genoegen er aan di t het geheele orkest met algemeene stempien en de deskundigen met byna algemeen fatemmen hem hadden gekozen terwyl lok een groot aantal abonnes hun instemming met de keuze had mtgeaproken Spr over handigde den heer Spaanderman een krans met Imten in de kleuren van de stad Arn hem Het orkest voerde een Fransch program ma uit Uitgevoerd werd om di Derd Symphonie van Saint Saena met orgelbege leiding van De Wolf Mej LiUi van Elk en Gerard Dekker als pianisten Dit werk ga het orkest gelegenheid te toonen wat het onder Spaanderman vermag Voorts werd nog uitgevoerd jCai naval Remain van Berlioz en Nocturnes van Debusay Als soliste trad op mevrouw Bertha Seroen die als noviteit voor Arnhem bracht Scheherkzade van Ravel ZJj oogatte een welverdiend succes KBCHTZAKEN Met een hwlreigd Voor een Itelijk feit stond de 32 jarige arbeidei J P V voor de Rotlerdomsche lechtbank terecht Hij zou op Dondertlog 4 Augustus zyn patroon den landbouwer M V d Velde uit Woddinxveon met een zeis hebben gedreigd Ik zal je den kop van je romp hak ken 1 had hy geroepen Met twee andere arbeiders was V dien dag aangenomen om te maaien Hij dieed ïijn werk onvoldoende Zyn ooHegas hadd n al en paar maal gezegd Je doet het met goedi Ue patroon kwam het werk m specteeien Hy zag ook dat V er niete van tereeht bracht Uftt hebbe wij ook al geze d nepende beide andere arbeiders Nou ik heb jou met langer noodig zei de baas Je kont wel weggaan Toen vetsoboot V van klmr Hij bagon i vloektn Lil ic razen ui eindetyk kwam luj met de zeiB naai Van dei Velde lo j ie tts iiiiht uciiterutt deinsde Wat Jiob jt tegiii imj vioeg wne dend Ssika legen jou maur tegen j wiik jiitwooidite de bnus Weteen kwuni met ülB veiseliiikkehjke btdidiguig voui den dag hen coU a moest iitli tiisaoJieiv hem eu den patroon attUeB on kia waren ei giojte ongelukken geljeurd De polilieroLtitd was uvei dil geval ziei veruntvvaiirUlgU Sic Je voüi zei by dat je mot eeMs uuii tegen je bedienden een aanmerking op het w k nioug maken ionder de kan It loopen van ie woideu veiTiioord Hot U M eiaeiite legen 3 maanden bevangeuiasiiur itlKJAl iue WttUüitiiJUtit VOETBAL Het proef ei f tal ge lagen BriHiol lto er spctu ee vlotten wedstryd en w nt mei i Icn aannehouwe van ei lO oul tueseiioj weri üeeic giatermiadag op het paita terrein het eaellanuöeh eijial eeji oeten wedatiyd gespeeld legen de l ngeisvhi derüt ktas prol elub Uriatol Hovejs U ti net algemeen hebben ue bc otn ei van een goeden viütten wedstrjjd iuniieii genieten waarin natuuilyk vooral hei tj nu voetbal dei tngelschen opviel De opatelhiig dei beide eUtulien wad aiv i volgt Holland van Mate doel Weber ei va i Itun aehter j Paauwe B Paauwe en van Heel midden iNagi la Bonsema v d Broei fliüt en van Nellen vjor Bristol Kovels Wmüsoi doel Pickering en Donald achter irving StoUdart en Le wis midden iVlac Nestry Houtledge Ivilev hyres en Jackson vooi Ue leiding berustte by scheidsrechter is raels Reeds dudelyk is het te iien dat de gaaten luet van pian zyn met iich t lateii sollen want reeds m de eerste minuut dpelens valt een i ngelsch doelpipit Nauwelyka is afgetrapt ot de voorhoede trekt er met het leder tusfichen uit a be legert in een oogwenk het Hollandsche doel In een minimum van tyd w de bal oi de doelmond gelegd en even vlug kogelt de links binnen Lyies het letiei in het ntt 0 1 Van iNellen lost een slechten ehuivir waarmede Windsor weinig moeite heeft Aan den anderen kant kogels tackwon naast De gasten vertoonen tuaschen de bedryven door goed veldspel met fraai kop werkyLr volgt da en peiiode waaim de tiUgelsehen het spel geheel beheerschep en het Hollandsche doel met hun felle goed opgezette aanvallen in het nauw bfengen Len doelpunt kan met uitblyveil Op e n gegeven moment breken de gasten door de Hollandsche achterhoede en Uiley die 7ieli goed heeït opgesteld vergroot meteen fraai keihard schot de voorsprong O 2 De Hollanders geven zieh evenweL met gewonnen en kort voor de rust acoorl Mol met een hard achot het eerste tegenpy R t Nadat v d Broek m het zynet geschoten heeft iB het rusten Na de thee zorgt het Hollandsche team na enkele momentei voor een verrassing Nagels iet het leder goed naar binnen van welken kans v d Broek profiteert dooi met een schuiver m den hoek de partyen op gelyken voet te t ren gen 2 2 De gasten beginnen nu echter goed lo te komen en ondernemen aanval op aanval Uit een vryen schop bezorgt Stoddirt Bristol weer de leiding terwyl vlak daai op Mac Nestry den stand op 4 2 brengt Dezelfde speler die den geheelen wedstryd uiterst gevaarlyk was scoort e en daarna no 6 Na eenigen tyd begaat een van de Engelschen een overtreding bmnen het beruchte gebied De toegekend penalty wordt door van Nellen m een doelpunt omgezet 3 5 Doiih er is nog met goed en v afgetrapt als Lyres uit een voorzet van rechts den stand op 6 3 brengt Jackson zorgt tenslotte voor no 7 Kort voor het einde verkleint v d Broek len achterstand met een f ram schot 4 7 Het Nederl Elftal samengesteld Voor den wedstrijd België Neder land op 16 dezer De Keuze Commissie van den KKVB heeft gisteren na afloop van den wedstryd van het Nederlandsche Proefelftal tegen Bristol Rovers het volgende elftal samen gesteld voor den extra wedstryd BelgiëNederland welke op 16 Oct a a te Brusael zal worden gespeeld van rechts naar links Doel Van der Meulen H ï C teveurs aanvoerder Achterhoede Van Run PSV Weber ADO Muidenlinie Pelikaan Longa Van den Broek Xerxes van Heel i eyenoord Voorhoede Nagels bnachede Adam HVV Van den Broek P V Mol KFC van Nellen D C Reserves Van Male i eyenooHd vau Stokken DWS B J Paauwe Feyen oord en Bonsema Velocitas RADIO NIBiUWS Programma voor heden Hilversum 5 5 30 Uadio Kinder koor ng 5 30 6 30 Concert door Het Om roepOrkeat 6 30 7 Sportpraatje door den heer H Hollander 7 7 30 Vervolg Concert en Mevr Ida de Leeuw van Rees over de a a Naai en Knipcursua 7 0 8 Dr C H Sluiter over Nieuwste ontdekkingen in t Heelal 8 06 Nieuwaberichten 8 058 10 Gramofoon en Fred Fry over de a EnirelBche leasen 8 15 916 Concert door het Concertgebouworkest 9 15 pl n 10 Uitwnding van het tweede bedrijf van de Oipwa Il Seraglio 10 Vervolg Cuncert i l i lll l l l 1 II I l l llll lllll i II gebouw Orkest pl na 10 30 11 Koxutt LajOB en zyn Orkest 11 1106 Nieuwsbe richten 11 6 12 Kovacs 1 ajos en zyn Orkest Huizen 6 45 Cursus handeparbeid vour de jeugd 5 45 45 Orgelconcert 6 45 Cursua Knippen en Stof versieren 7 30 J H Hemmers bver endings lief dt 4 1 8 Nieuwsberichten 8 Uitzending van de Openbare Vergadeni uitf ande van d ContactcommiBBie der drie Geref Jeugd bonden na afloop Nieuvvabenchten daarna tol 11 30 Gramofoon UIT D £ PERS Ue moeiUike Politle taik Ui lUueliiiiing Vin iei lioulüiwlikil vuii jl aieidug vaii de bt andaard knipt lul blad ikL volgende uont onuverhaal vun ekeieu heui Cjukimoii tas uit de l akkul leuBlolle uöj cell jpmeikilig ik heb eiu geval uygowoond w ai di poiUit t rubgeüievsn weid Dat wat in üouua tn ü üoizaak buivan was Je t mweitiglii iü dei eomiiiuiiislHelie tu Ui deiaweti Hot la toen gebleken dat up üua opgeliltste ï olitie agenten wiei rudcio ze angst tot redelooze mop maai iiiuK dun ovoFslaat nielti zoon indruk iiiaiiki Ufl getinuüi mu rd en gediscipli ikeiid oplieuen Onze arbeideiswi r woidl steeds meer een actueel vr lag stuk lot slot kameraden ge we t dat vau het Inlagen van iw lubeid alles at liaiigt rgt voox de diseiphne naai biniieii en workt lutt ai uw krach l n aau de voji bereiding vuiu het mas btiie geHliKfeipluie rdc opticHleu naar bul Uu Ue bUudaard ir i kent duarby uaii Viel welke clementfii onze politie lieüen le doen Utelt blijkl wel ovei iüdelyk ml lu IradiQ piuduct ni de licei las stiuka iu Ue vooifaLi iy n alaaii by de alreke ning ot die taak maar veilaten aan bUndo volgoliiiben liet H juiiiniei dal de Standaard met oj le tioogte i van liet geval waarop blyk liufU ble wordl gedoeld Ware zuUts wel liet geval gewetat de ledactie öju er zeker ip heb in gewezon dal van deze tewenng 1 lety en meniendui aan is da t zlih nirnmei in geval heelt voorgedaan als m de takkol 1 vetiueld t Is pure fantasie die de Lezers van liüt blad wordt ipgedibehl Ued G Crb De loiitiebode orgaan van den Alu jti J Vun jwunepeiaoneel ti n g n moiiine aan dt ï D A l geeetveiwante oiga niaatie die ook mee zal doen aan de betoo ging in Uen Haag vun S D A P en V egen de KtgeeiUig scliiytt uver do cri uek op lie oplieden dei politie in de bla lm dii Aibeiderspers eu vraagt Wut wil dfc Aibt idersi er8 met deze journalistiek bcieiken Ons ia het vol komen onverklaarbaar Haar sonsationeele wyzc van benchtgéven waaivan wy vel andere siaal tjis zouden kunnen noemen heett geen ander tésulta t don dat ei n groot deel van buai lezeia allee wat tot de pohtie betioüit gaat haten wat noodwendig te eenigertyd weer tol nieuwe en heviger botsingen moet leiden en dat het poli liepeiBoneel van de arbeidersbeweging w idt vervreemd Wenscht de Arbeiderapera ditr Zoo neen en wy veitrouwea nog steeds dat dll het geval is dan is liet de hoogfete lyd dal een andere hou ding dooi haar woidt aangenomen Als ei getyk m Den Haag geacliied de een ambtenaar van poUtie die een met minder belangryke taak m de samenleving veivult dan welke andere ajiibtenuar ook op de meest verrader lyke wijze wordt gestoken dan ataat liet geheete Nedeilandaolie politieperaoniol hoe ook georganiaeerd achter dezen collega i b n Jls de Arbeideiapeia Dük in die omstandigheden niets beteia vvert tt doen dan mee te zmgen in het koor dei üoini limieten voor wie voor al als litt de politie betrelt niets tt dol is dan zal zij te laat bemerken hoe vei ZIJ daarmede in de eerste piaata tegen liet belang van de arbeiders heett gehandeld MARKTBERICHTEN Veemarkt Gouda h Oct Aangevoerd in totaal 1935 stuks waarvan 176 slachtvarkens Vette 12 13 i et per pond levend met 2 korting 630 magere varkens ƒ 6 14 1069 biggen ƒ 3 5 f runderen ƒ 150 200 16 nuchtere kalveren ƒ 3 1 graskalf 2 schapen 35 bok ken en geiten ƒ 2 5 per stuk Handel stug Kaasmarkt Gouda fi Oct Aanvoer 385 partijen Pryzen le kw met rm ƒ 28 32 idem 2e kw ƒ 24 27 zware ƒ 35 Handel vlug BOTER Aangevoerd 599 ponden Pryzen Goeboter ƒ O 80 0 90 Weiboter 0 7o 0 80 per pond Handel vlug KIEREN Aanvoer 61500 eieren Prezen Kipeieren ƒ 4 75 5 25 kleine eieren ƒ 3 50 3 O eendeieren ƒ 3 50 4 00 per 100 atuki Handel vlug Graanmarkt Gouda 6 Oct Rogge ƒ 4 6 Gerat ƒ 5 50 6 25 Haver ƒ 6 6 50 Erwten ƒ 11 5016 50 Bruine boonen ƒ 12 14 50 per 100 KG roop uid HblIandsche Ëierveiling G V C Z H L te Gouda i Oct Aanvoer 64300 kipeieren Pnj zen 56 58 KG ƒ 4 60 4 80 K 60 K ƒ 4 so fi 00 60 62 K G ƒ i 1 50 62 6 K G ƒ 5 10 40 bruine 66 66 K G ƒ 4 SO 5 10 kleine eieren ƒ 3 4 10 BAmOTRLl GRAKÏ rn WKFUBFRirHT 6 October Verwachüng Meeat matige zuid w este lljke tot zuideiyke wind Zwaar bewolkt tot betrokken Waarachijnlyk regenbuien Zachter des nachta DRAADLOOZB DIENST Een autobotidnf AlL LDUt ttJ 6 Uei oisieravond leeJuen luxe auto beaftiuru door den neer Sior uit Hengelo op uen Aintrsloorisuitji weg met groote snelheid tegen een auiaiaiftme vruentauio Jiffei Uüm van den expeuiieurLogieouerg iieidu autus werden i rusugbeschadigd AUvroUw Stoik die nouht haiuecblgenuüt in de auto zal bekwam eenhchte verwonding Overigens wetfl n fira jmgewofid t Ophdfing van deu Kaod van Arbeid te Uelft DL m l U i Wy veiüeuiui Uttl I iiij wirdtii aungmonien dat in de vacur iuie vuil voorziltui van dun Raad v ui Ar Ijtid te DordruJiL l al vvyidi U vuorziuu door le benüeliiiiig V ifl Vil G Snoek lleukeuiuiid voiM iiter vun üu Rauji va AXtibXO 1 Delii cu üul etnfUg ovefwugmi Wordt Ie uplieliiiiy vun deu llnui van Aibeid to Uelit i ii de veidiiiUing vim liet desbetref Knde gebUMl tiib elien du Radttn van iUbeid l Liavetiiiage en le Itollei dUia Beurs va Amsterdam Wlï 6EUiüEItóEN 6 Oct 6 Uei Londen Beilyn larijfl i UlUBSot 1 Z Witsellaag Weeaou Kopahbagtai Mockliolm Ueiu NüW üik Madrid Uilaan fraag i roiougatie 1 UlllOiieei 3641 85ai 6e07i 5809 40 11 4798 44 60 44 EO 24ÖH 44 76 44 50 43 6U 2 4f4i Niet oHicieel 2DU5 2036 12 76 ia 77 7 36 737i Beuratiyeraicht = i = De dtemnimg op di AmsteidlUhsïSie beurs waa bedeu weiaig opgewekt al gevolg van bet mislukken der vier MogendliedenoojiJ tentie en het sombere beeld dool den heel üohjn in Geiievi geseJietat omtrent don Int tucblaud lip itaridtiltgebud Dg handel bleet üesnieLlemin kalm en ai was tiet aanbod v dt giootei giwiiüen liot bitel bmnen iiuuwi leiiAOn De koe plust was zeei gering hetgeen vciantwotudelijk ia vooi de belang njke vfiliezMi die vooral ter beurze moesten iwoiden aangetoond Kon Olie haddei ten kalm verloop Na 6 pit lager inzet btokkilde de noteering uog een kleinighei ut Uok dt ADVKRTENTIEN GOED KOSTHUIS GEZOCHT beioepskoithuifeiv oiv noodrg te schiyveii Bneven ondêi No 3852 Buraaii Goudsche Couiant Maikt 31 Hazenjacht Geopend Vanaf heden steeds vooii idig VERSCHE HAZEN Volle hazen ƒ 2 50 Drleluig hazen i B SMITS Poelier SPIERINGSTRAAT 5 Telef 2555 Stoomen of Verven van Overjaiicn ea Wlnterjaisen iimIi nisuwl DE PEUKAAN GOUDAStoomeri en Verrerti vanaf 190710 Telefoon 30M Wopmpoedeps genaamd HFermitan werken BETER dan alle andere woï werken BETFR dan alle andere wormmiddelen en mogen met gelijk gesteld worden met wormpatronen worm kopkjes bonbons torentjes enz daar al deze midttelen met die krircht bezit n die er van verwacht wordt Wormpoeders genaamd Farmilan 1m Zitten een bvjzohdero vindmgryke samenstelling pn verdrijven zeker Spoel made maag en andete ingewandiwormen zoowel by volwiisstnen als by kmderen WORMPOEDFRS genaamd FERMITAN ko jten hy cent per doo ioo oi ƒ 2 40 Ov ral verkrijpbnr f dirrd v m Ittgbi Miril Wirtilbnr Postgiro n 19 HinV PFKFl Fermitan wordt door de i Ni tö lan l che Wet beschermd Wormpoeders niet voorzien v in h t w K rd FFRMITAN worden uN nam lik eaehouwd Men wacht zich dua voor namask