Goudsche Courant, zaterdag 15 oktober 1932

Ro I8II8 Maandag 17 Ootollar 1081 71 Jaargang fiOVDSOlË COIRA NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS 1 Uit Gouda en omstrekan behooreoda tot den besorgkriiic 1 6 regels ƒ X 80 elka regel meet ƒ 0J2 Van buiten Gouda en den besorgkrliici 1 6 regels ƒ IM elke regel meer ƒ 0 30 AdTtftentifin in het Zaterdagnununer 80 beslag op den pr js TJefdadlgheids ad TtenUfa de helft van dan pi a INGEZONDEN MEDËDEEUNGENt 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op ae roorpagina 60 booffer Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij cootract tot zeer gereduceer ev prijs Groote letteia en runden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën ktmnen u rdlen ingezonden door tusschenkomat van soUede Boekhandelaren Advertentiebnreux en mxe agesÉoi en moeten daags vóór da plaatsiiic aan het Bureau z n isgekomen teneinde Tan opname verzekerd te zDn Dit blad verschijnt dagelijksbehalveop Zon enPeestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 oent met Zondagsblad ver kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wau de bezorging per looper geschiedt ITranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen wfH den dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT il GOUDA bü onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantorao Onze bureaux ziin dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Bedactie Telef Interc a745 Poatrekening 48400 Von Papen vardtdigt zich Ëen verweer De contingenteeringspoltiek Het schuldenvraagstuk DAMESKOUSEN wa oh lJd lijn woel el ollil d icoi e zear ol kwal ttcWASCHZIJDE bullongawoon Z mooi kwaliteit all mod klouron McBEMBERGZIJDE Ijn W I I ol kunilzijde geplateerd ge PARTIJ DAMESKOUSEN ehl 1 Iremazijda norm waarde 2 9S than T KINDERKOUSËN cht EB pli ch 1 macco kleinste maat iBC l r Stllfllng par maal 5 HEEREN SOKKEN macco J p4of lantatia datiini IQc Do WOL JA5PE r lid buii 1 i tangewoon voordeelid 39c Do KUNSTZIJD= g p bij J g t V en idide norii weard 1 35 Ihani 50c 1 HOEDÏ NSTANDAAPDS dlyerie tt euran 2 PRIMA DWcILEN gtoot m ai flSc RONDEAFWASCHTEllïH mei goud r et klein IM i k oulj 40CDUBB3LE CAKEPAN r groot maal OSc WEEGSCHALEN lot 1o k g T wegond 9Sc EliR ASIÉN o 30 i n 44c ROlSCHUIiRS m M p lma 9M Za OF PARKETWRIJVER mal 98c AMANDELMOLENS prima kw lil it Qgc BROODTROMMas g Ut 95 MANUFACTUREN EN WITGOED TH E E DO EK EH iw I p ii 70 70 cM pv luk THEEDOEKEN lutor llnn n 7O 70 CAntinistsr p r 3 ituki 7 MTR GRASUNNEN olld kwillt lt 190 cM br Bd TOor 1 twa pcrioonilakent p r Coupon GEKLEURD BATIST oor i l modotn tinhiii go cM br p MMer GESTREEPT FLANEL 70 cM b voor P m p M 19 on CONGOLINNEN io r l rko kwalltolt 150 oM brood r I porioooiUkoni por Motor 15c 85c 2 14c 15g 39e I f l LA NS blokd n olld kwaliteit 68c 48c Soi lt i tBc I N IJTLAKENS hallllnnend m t wit met gekl u d n rand 130 160 Vingordookjo 19c ONIBIJTLAKENS kun tzlJd wllm t g kl urden rand haai d in kleurao 130 160 oM 1 M Vinger doekjoi 24c BADHANDDOBKIN fraai I i rt de lni e lre groola maat en zware 78 39 2ac I60CT0BERISHET 2 JAAR GEIEDEN dat wij onder enorme belangslellrng van de geheefe W V h 7 l f O ♦ SroolHe Warenhuis in Nederland openden WU hebben than bereikt dat de Bijenicorr ee belang rtjke plaat bekleedt in d go l remr oril nl Kotterdam en omstreken gonleremraorziening van kwaliteit LINGERIES DAMESKOUSEN DW resultaat danken wIJ aan het VERTROUWEN dat WO van onze klanten mochten verwerven door het toepassen van onze sfelragelt DAMES NACHTHEMD ge lreepl ll n l me wil kreagl n mouw DAMESNACHTHEMD li llaoel met gebloemd kreagje on manch l t n lang mouwen pAMESPYAMA ll n ll n l m kraagia n iljd n brandebourgi DAMESPYAMA g r pl lla gMloamd garoMring on ijd n brandabourg pilma alwerking DAMESPYAMA gebloemd Ja Je mei oilni pantalon prion llanel DAMES ONDERJURK k iijd g niollonn prima kwal m rondan hal OICIBRJURK prima Cb m i rondom met kent gegarneerd 79c HET BESTE VOOR DEN LAAGSTEN PRUS EH GROOTST MOGELIJKE SERVICE T r herrimidna on pmhm iRMén wIJ i morgw JUBILEUM VERKOOP waarvan Merbll een aantal Toorbaelden STOFFEN TRICOTAGES HANDSCHOENEN KINDER PYAMA o pi üm i m t wH kramai en zijden brande tiourgi laefTIJd 2 jaar 10c ttllatno por mvmt BABYJUftKJE ojPAKJE iTwol in roi lichtblauw en wil SA8Y GARNITUUR m nteltl met iwti aardig model met knoopilul ing xuiyer wsj TWEEDEELIG PAKJE utve wol prima kwaliteit leuk gegarneerd in BABY ARTI KELEN RADIOSA KOORDFLUWEEL in 50 fraaia dotiina 70 brood p Mtr PRIMA GEKEPERDE ftUVWffiL in alkamodorno klawoo 70 br p MfcBEDRUKT FLUWEEL pr g k parda kwal nlauwitodaM 70broad p Mir FLAMENGA do modoitol y J pon non allarnleuwita kl 95 br por Mtr WOLLEN MATTING dagoMlt n arl ln20niod kl 120140 br p Mtr VELOURS DE LAINi allo oimIo klour n 130 140 cM brood p Mtr MOS CR PE hol niouwa waalial v Japonnen zolvar w o L allo klouron 130 broed per Motor DOUBLE FACE voer wlntarmam l moderneklaMPOm 140c l r Mir 65c 13S 1 1 TRICOT g h l g o rd tllp on en 2 knoop 45c TRICOT met wol govoord modarn Q5c GLACÉ mat kapj wart wlt all i mal n ff GLACÉ mrt kap I Mdilad iall m l n 1 GLACÉ mod rn manchottan of nappa bljtond r tolldb 1 HGLACÉ l g nie garnoering zwart wil en moderne klouron 1 8 jNAPPA g h g o rd 2 knoop ol bontrand 7S NAPPA mM br d bontr nd knoopï mooi kleuien 2 j DAMES HEMDEN DIRECTOIRESol SOUSPANT 1 1 o bd macco DA tBSOIRECTOWES kunilzljd gonMlIomowd prbno kwaliteit DAMESHEMDEN prima hall wol oalra iwara kwaliteit 30CMI BABY ARTIKaEN waaronderTruitjei Broekjei Overgooleri Pekje en Jurkjei gsdeeitelljb xuWer wol prima kwaliteit en afwerking Ac DAMES DIRICTOIRES zijde geplateerd n van binn n g ruwd met kruiiverttorklng 98c en i DAMES HEMDEN prima hall wol PeHlang uHitekand kwallteil 1 HEERENTRICOT onB bl kt Pan talon ol Boritrok z sr lolide i i mia Hwaineii en atwerkina 1 9Sc 69c CORSETTEN HEEREN PANTALONS ol BORST ROKKEN m dubb bor l uit kwal f HEEREN ANTALONS ri BORST KtJW tN prima gemwigd jaeger PARFUMERIEËN KINDERKLEEDING NOUVEAUTÉ S lijpltdaa ZUIVERE EAU DE COLOGNE por kvrar llfar 3 STUKK€N RWA TOIUTZHP elk 250 gram wagend taiamen voor TOILETZEEP goodgoparlumaord n c llophaan varp p pakea MO gr TOILET GARNITUUR 7dlg m v porlialow aiod klaiiron compioot FRANSCHE TOILETPOEDER p rdooi ZUIVERE EAU DE COLOGNE 90 p Iboon 4 125 gram VAPORISATEURS ga l krl t 1 ver chr moni m zijdan kwail div kleuren PLATTt POEDBJDOOS m lijn 1 o o m ipl g l n don hoogjl modern 98c 46c 48c 398 25c 90c 1 s 475 GARNITUUR Kraag n M nchrtlen van Hama lag gev Bobbed model KRAAG paieopm mot ruim fraaie eJourga ntTerlng PASSEN van Cr8p GoorgoMe verKhlllend modollon alb klour n WOLLEN GARNEERSTOF modam itropan n kl uren 70 cM brnd ZIJDEN VOLANTS 90 cM br voor Japonnen ei garaearing 11 mod kl VIERKANTE SHAWLS Cr p d Chino w Gmhb Uo 1 90 n VIERKANTE SHAWLS zwa a kwa zuiver zijd CROOTE BONTKRAAG lm P r Honor geheet op zijde gevoerd MEISJESBLOUSE w l ht olld kwatileit vwiohllL kl uren 6 14 j FLANELLEN JONGENSBIOUSE practiïob voor Khool mol punikraag van 6 tol 15j ar allo maton SCHOOLBROEKJK g vo d g deklefant daiilni 13 14 jaar 2 45 8 lot 11 jmr 2 25 3 lot 7 jaar MEISJES PULLOVER ntog 1 zulv r wol 12 lol 13 laar 3 J i 7 lot 11 laar 2 95 4 lot 7 jaar RIJBROEK geh 1 govoord da 8 tot 13 jaar 3 45 4 lol 7 Jaar TRUI met IrekdoHIng hand gobor duurd mollel 8 131 4 75 4 tol 7 j 95c u lts 2 2M 3T5 HEUPBAND 2 l k H£UPCORSET prln b ci ij l ling sn veler in don rug 2 pr jarrol 1 HOOGCORSET lo l i ro coutll voor l vel In don rug 2 pr i r l 1 HEUPCORSET pri brocfté oor riuilino ver chuilbore rua 2 BUSTEHOUDER prlm o k o 7 met vorm ASc BUSÏEHOUDER p l irko 44 T lu tin S5c VERPUCW SARTiKELEN WARM WATERKRUIK p lm rubbar 4S DAMES VERBAND wallenvulHngp pa k 35cip 10pak 3 GORDIJNEN HEERENMODE HEERENMODE TAPIJTEN CRETONIW aar i 65 cM broW pv Malor ETAMINE mol aardige gaki lr pan Indanihran 11 0 cM br p Meter CRETONNE fcll ondar mooi d Ini ca 120 cM breed p Motor SHl OOW CRETONNI kl 120 cM bre A p M ler OORDIJNSTOF genre handgew ven ar modern ca 120 cM br p M PLUCHEHE dübbal IJdlg nalorol war kwal 120 M br p Meter PLUCHE dubbelzijdig mooi klouron 120 cM b d p r Motar H UCHEnE OVERGORDIJNEN Mol mooie randen p rtol 1M 26S 38S 18c 36c 42c 58c 59c 235 aas 590 ERENDASSEM aearblJz bie i r Uarn dair Hiodomo kleuren DASSEN g ha l zuiver zijde buM n gewoon moolo kleuren coifibinatloï OYERHEMD p lm Pereal lr m denim mol 2 boorden OVERHEMD Duro percal de ln bi grij blauw en bolge 2 boorden OVERHEMD pr SencoHn mod den Met 2 ilijve boorden 1 PYAWA prlma llanel Ir i icho itropon zijden tra im all maten PYAMA p ima llanel zaer moola dan rolmepa v m lu ezljdontrei a PYAMA Uni por cal m 2 kleurig contraif krarog m nranefi 3 PULLOVERS onder mouwen Grlji blauw en baig PULLOVtRS z mouw g ulvv T k tl d m g kl rand n WOLLEN SHAWL mooi m d hand gew denim griJ bleuw en b lge ZIJDE SHAWL m debrndgow don in zeer apart klour comblnollai HEEREN HOEDENp Ital VlIlhoodon nieuwfl model Princ ol Walei WOLLEN HUISJASJES Uni kl ur m contra 1 kreeg an m nch all matan I PARAPLUieS prima kunitz 16 bannn nl uwrt d islni m t qmodern rMhto knopjoa 1 DAMES PARAPLUIES bid all o l d liln prima kwallWI 2 135 175 145 1 175 545 BOUCLE TAPIJT voor ve le klo d olfcn en pHkal de in c 68 cM breed per Meter MOQUETTE TAPIIT v vest kl on randen ell n en geipikk donini c 68 cM b e d p r M l r AXMiNSTEi TAPIJT oor kl eden moderne en Perz deitinica 6B cM per MelorMACHINAAt SMrSNA KARPETJESpraohtigo Perzitcbo ile lo 130 190 cM per uk 79 BOaCLEKARPaiTEN uiverhaarca 190 290 cM W AXMINSItR KARPETT ollde kwal nv l Per c 200 300cM XS BIJOUTERIEËN SCHRUFWAREN HUISHOUDELUKE ARTIKELEN TAFELSERVIEIEN por l ln jn GAIALITH LETTRBROCHSS dIv kleuren hoog t modern 38c MANCHEr ARMIANDEN b ll r ni w t 5 om hoo gohmiord M rohreomd SS HEGRIN POLSHORLOGES nlkk L Kim uorwark lutde riem 11 OBERNE BROCHES galalnh m ÏT iïï 95c MODERN KLOKJE vlerk modal 1 15 cm wakkor on Radium prima vorchreoffld 2 HOUTEN WÏKKEmia OÖE nleo model uilil kend uurwerk I SRVSTTSN mal g l urd i rand par pakj van 50 luk 1 OC GBCLSURDI SIR VEHEN 1 0 tuk 15 M ur n guorlooni 29C C PE CUMET PAPIEU pr kwal P S rol M por 12 rel 3Bc P0STPAP1B t v ni Sotn Cfmap 25 val paplar on 25 anveloppon J C Pricket inh 6 GEKL SERViTlïN I en 36 bijp TAARIRANDEN laman SOc VULPENHOUDER Parkar Sy laam nwt blJpaMMd potlood fai olul VDC POSTPAPIER in dooi m 1 portret 1 van fnmarflrten 25 25 C ECHT LEDER SCHOOLETUI 15 dig dilo hnWh leder SQ 95c dooor nM rily rand 24 d io TAfa THEE an ONTBIJTSERVliS 4S d 1 n toamaii 8 TIOMAS PORSaEIWTAWLSai VIES d bb 1 goudlijn Yw 2 pwioiMn 35 THOMAS THEtSElTVIES 12p r ó n n mol gant kopJM a nt THOMAS ONTBIJTSERVIES bljp ré OOI tl prrtoiM BI DRINKSERVIEZÉN 30 d hB mM BMtaurdon vaal Sj cf o U 0 K AASM6SJES SUIKERSCHB JK FBUnm f MESJES ENZ m ll r Aft handvat W DRINICSERVIB5 r H g l p n krWai ran nn w ilwiltm 10 BLOEMBOLLiN ClAMH nIM d rn nuxhllan 23c tot 10 uw c avottda Waterdag den GEHEELIN DAQ GEOPEWD it n 9 uur tt ni LX m ROfTÊRBAM Meer dan 60t ü personen waren giaterenrriddag aanwezig toen RijkskanBeliPi Von Papen op een congres van de Vereonigde Economische OrgaiÜBaties voor P derborn en omgeving het woord voerde i Itijkskanselier Von Papen hoeft godurende meer dan een uur gesproken en daarby in de eerstg plaats kwesties van economischen en socialen aard bes roken en ten slotte den binnen en buitenlandschen politieken toestand behandeld Von Papen herinnerde er aan dat hij steeds weer Westfalen het gedeelte van het rijk waar hij gebore is opzocht om er nieuwe kracht en moed te vinden De rÜkskanaelier zette allereerst het economische plan der rüksregeering en het doel der economische politiek uiteen ArbeiJ en brood te verschaffen en vry baan te maken voor het herstel van het bedrijfsleven is het voornaamste doel Sinds de mastregeien van economischpolitieken aard zijn bekend gemaakt is dg koers van waardepapieren welke ter beurzo verhandeld worden met ongeveer 2 milliard gestegen Daarbij gaat bet niet om speculatieve doch om ibeleggingsaankoopen waardoor de credietbasia van het Duitscho bedryfsleven aanmerkelyk is verbreid Door den beteren toestand van de bedryven e de arbeidsmarkt heeft de Aüksminister van Financiën reeds thans kunnen besluiten de maandelyksche bydrage in de criaissteunverleemng aan de gemeenten in October tt verhoogen Vali 50 tot 60 miUioen Mark ttnvijl in November dit bedrag met nog j millioen zal woirden verhoogd De sterk becritiseerde machtigingsverordening mzake de sociale politiek zal de sociale instellingen in stand moeten houden In dit verband refereerde de Rykskanselier aan den open brief van den vice president der XaUiolieke arbeidersorganisatie waarby hy er onder groeten bijval den na druk op legde dat hij gaarne een beroep laat doen op zyn katholiek geweten Do rijkskanselier moet het evenwel in hooge mate bedenkelyk achten indien door verantwoordelijke geestelijke leiders van de katholieke arbeiders de indruk wordt gewekt alsof door toedoen der regeering de welvaart uit het land wordt verdreven Uit dezen open brief spreekt op zoo krasse wjjze dat de uitwerking welke het economisch plan der ryksregeering in sociaal opzicht moet en zal hebben niet wordt erkend dat de rijkskanselier dit optreden met genoeg kan laken Oe rykskanselier behandelde vervolgens handelspolitieke kwesties Tegenover de critiek der regeling van den invoer van zekere landbouwproducten schilderde Von Papen den ernstigen noodtoestand van den landbouw welke er toe De vrucht van den arbeid is de smakelijkste spijze FEUILLETON De geheimzinnige verdwijning van Robert Grell Geautoriseerde vertaling 25 Nadruk verboden Hij bracht Wils naar de plek op eenige pas afstand van het huis maar zoo dat niemand van het huis uit hem kon zien en gat hem bevel te blijven waar hij was Hij zelt keoidc terug naar den hoek waar Taylor dü rechercheur die hem had begi oet toen zij kwamen aanrijden wachtte Het andere einde van het plein was bewaakt door een van Taylor b helpers Lola was m de vul ais Poyle haar in de val wiWe hebben Hij wenkte een agent in uniform die aanden anderen kant van den weg op en neerliep Ug man knikte reeheroheurs vanwelken rang ook salueeren noot en namzijn standplaats m op menige stappen atstandn i Zi behoefden niet lang te wachten Een taxi blijkbaar per telefoon geroerpen kwam aansnorren Wills keek als betooverd naar de slanke rechte gestalte van de vrouw die op de stoep voor het huie stond Hü bukte zich half en richtte zich toen weer up Ue chef vioektg zaoht en knikte en politieagent toe OnmiddeJHjk sprong de agent met uitgestrekten arm midden op leidt den invoer van zekere levensmiddelen aan een regeling te onderwerpen Juist de contingenteering van den invoer treft de consumenten het minste en beschermt de nationale productie Ten aanzien van den tegenstand van het buitenland tegen de con ngentecringsplannen sprak de rykskanaelier de verwachting idt dat de huidige moeilykheden spoedig zullen zijn overwonnen en wel des te sneller naar mate onze partners by de onderhandelingen zullen inzien dat hier sprake is van noodmaatregelen tot redding van den Duitschen landbouw en dat onze maatregelen urgent zijn Nadrukkelijk sprak de rijkskanselier de gerwchten tegen dat de contingenteeringspolitiek mogelijk de valuta in gevaar zou kunnen brengen Een dergelijk gevaar bestaat niet De bewering komt dan ook niet van een instantie welke de verantwoordelijkheid draagt voor de valuta Het verwet dat de economische politiek tot tweespalt leidt verwierp de rijkskanselier door er op te wyzen dat een economische politiek moet worden gevoerd welke all takken van nyverheid binnen het mogelyke beschermt voor de volledige instorting Het moet de taak van iedere ryksregeering zyn de grondproductie van liet land te beschermen als basis voor de moreele en materieele wedergeboorte van de natie De rijkskanselier behandelde uitvoerig de kwestie der buitenlandsche schulden Al is het aldus Von Papen ook gelukt in korten tijd meer dan vijf milliard mark op buitenlandscho leeningen terug te betalen zoo is het niet mogelijk thans nog eens kapitaal naar het buitenland te laten gaan Daarom moet verwacht worden dat boven het bestaan van het ytillhalteverdrag het buitenland het bedrag der aan Duitschland geleende gelden zal consolideeren De rijkskanselier wees er daarby op dat Duitschland ter economische wereldconferentie het stand punt zal innemen dat de schuldenaar zijn verbintenissen slechts kan nakomen door een betaling in waren Tot slot gaf de rijkskanselier een kort overwicht van den politieken toestand Een krachtig staatsbestuur is noodig om de factoren van onzekerheid zoo mogelyk terzyde te Jitellen en hei volk het gevoel te geven dat het wordt geleid Uit dien hoofde heeft de rijksregeering wat de buitenlandsche politiek betreft den stryd moeten opnemen voor het recht en de vrijheid van Duitschland Wij willen niet bewapening tot den stand van wapening van onze buren doch ontwapening van geheel Europa en de geheele wered gelyk recht en gelijke veiligheid Ten aanzien van de binnenlandsche politiek wees de rijkskanselier nog eens op hetgeen tiij te Mtinchen heeft gezegd over den tien weg en liet rijliuig dat juist vaart kreeg bleut met een ruk stilstaan i e btauwo uniform is in sommige gevallen gunstiger dan do met m het oog vallende but erlileedmg der lecJiérclie Breng Wills na ons naar liet Maictoester Row Politiebureau hn het portier openend stapte Poyle in terwijl do chauffeur dt n motor weer aanzette De prinsee was halt overeind gekomen en gaf een kreet van verontwaardiging bij dit binnendringen Met een streng strak gezicht gmg Poyle naast baar zitten Zijn hand omsloot haar pols en hij trok haar neer op haar plaats ik zou met traciiten dit portier te openen ais ik u was zei hij rustig U zou eruil kunnen vallen De vrouw ging zitten en dacht snel na Zij had geen moeite om te raden wie Foyle wns en zij had ook den kijkenden bottelier gezien toen zij het huis van den hertog van Burghley verliet Om tijd Ie winnen speelde ze op volmaakte wijze de verbaasde beicedigde half veisohrifte onschuld Wat beteekent dit Hoe durft u mijaanranden Waar brengt u mij heen De rechercheur glimlachte terwijl hij met de gewone politieformule antwoordde Ik ben van de politie misscihien behoef ik u dit niel te vertellen en ik brengu naar het Malehester Row Politiebureau Om mij te arresteeren Zou u dat durven wagen Weet u dat ik Prinses Petrovska ben Er is hJer een vergissing in hetspel Ik zal mij bij den Russischen gezantbeklagen Wat beweert u dat ik heb gedaan opbouw van den staat Sinds het noodzakelijk is geweest een rijksCommissariaat voor Pruisen in te stellen wordt meer en meer erkend dat het noodzakelijk is het rijksbestuur te wijzigen De kanselier besloot zgn uiteenzetting met een waarschuwing tot de economische leiders van wie groote vecwachtingen worden gekoesterd In dit uur gelden al onzo krachten ons denken en oBs handelen Met Hindenburg voor een nieuw Duitschland De redevoering van dflb rijkskanselior werd met groeten byval begroet Met het Deutschland Jled werd het congres besloten UrraNLANDSCH NIEUWS KNGEUAND Oudste inwoonster overleden Op Bchoot gezeten bÜ Walter Scott Bijna 112 jaar oud ia in het lersche graafschap Louth de oudste inwoner van GrootBrttannië en Ierland Katharine Plunket overleden Zy heeft vier koningen en een koningin meegemaakt en heeft nog op schoot gezeten bij Walter Scott Van auto s moest zy niets hebben zy had er nog nooit in gezeten In haar j ugd h zy den eersten spoortrein zien ryden In haar lange leven heeft zij wel een stuk of twintig groote vindingen meegemaakt Tot df jongste behoorden televisie draadlooze telefonie en de moderne bioscoop ï ij hield van muziek doch moest niets hebben van dé radio PjgncAjtieele oyeH temming in Lancashire Betreffende wederinvuering 4Surige werkweek Tusschen de werkgevers en de werknemers in de katoen industrie van Lancashire is naar officieel wordt medegedeeld principieele overeenstemming bereikt tot wederinvoering van de 48 urige werkweek in de spinneryen Hoeveel de loonsvermindering zal bedragen staat nog niet vast Naar Reuter meldt werd deze overeenstemming eerst na zeer lange discussies die den geheelen morgen duurden verkregen op de conferentie die te Manchester wordt gehouden tusschen vertegenwoordigers van beide partijen in het conflict pnder voorzitterschap van LfOggett den vertegenwoordiger van den minister van arbeid Men herinnert zich dat tegen de wederinvoering van de 48 urige werkweek bij geen van beide partyen byzondere bezwaren bestonden De werkgevers wilden de 4S urige werkweek weer invoeren als de werknemers de voorgestelde loonsverlaging van 1 shilling en 8 4 pence per pond sterling aanvaardden en de werknemers stelden als eisch dat zy slechts in een kleinere loonsvermindering wilden tostemmen wanneer de 48urige werkweek weer werd ingesteld Ik ben een vriendin van Lady Eileen Meredith dochter van den Hertog van Burghley Zij zal u vertellen dat ik haar zoo juist heb verlaten U verwart mij met iemand anders Het was prachtig gedaan Het mengsel van verontwaardiging en trots zou ommi o menschen onder den indruk gebracht hebben en het dreigen met een beroep op den Russischen gezant was zeer slim Heidon l oyie knikte Dit iB geen arrest antwoordde hi Het is zelfs g en aanhouding tenzij u mij er toe dwingt Ik verzoek u mij te vergezellen en rekenschap te geven van uw doen en laten op den avond van den moord op Harry Goldenburg Ik wil op je bedreiging ingaan en wij zulleo naar den Russischen gezant gaan als je wil Lola Zij maakte een beweging met een hand als een schermer die erkent getroffen te zijn en haar hoofd omkeerend glimlachfo zii vriendelijk in zijn gezicht Niettemm voelde ij zich ietwat nerveus Ze was Tjidy KUeon gaan opzoeken met haar oogen niet gehfel open voor het gevaar dat zij liep Goed gebruikt hebben de kranten hun nut Toen hij den moord aan de pers meedeelde had Foyle m t verteld van het vinden van het kleine portretje De vrouw wist niet dat Scotland Yard een portret van haar had en hij had het onwaarschijnlijk geacht dat de bewalters van het huis haar zouden herkennen Ofschoon zij als avontötierster had geleefd in vele streken van de wereld had zij totnutofl geen moeilijkheden gehad met de EngeiBche politie Zij vroeg zich af hoeveel Foyle vrist Het had blijkbaar geen doel m v7 Het verschil in eiochen betreffende de loonsvermindering van beide partyen blijft dus bestaan DUITSCHLAND Overeenatemming tuBBchen Italië en Duitschland Inzake de betalmgen in het han Naar verluidt i by de beaprekingen tusschen de Duitsche en Italiaanache vertegenwoordigers inzake de betalingen in het handelsverkeer een volledige overeenstemming bereikt Volgens deze overeenkomst kunnen genoemde betalingen morgen worden hetvat Fop dezelfde basis als waarop zy zich op 30 September afwikkelden OO0TW IIIJK Bloedige boteing te Weenen Vier nationaal Socialisten vermoord In het district Simmering heeft Zondagmorgen een schietparty plaats gehad tusschen een afdeeUng nationaal socialisten en een aantal sociaal democraten 4 nationaalsocialisten werden gedood terwyl meer dan 30 personen werden gewond De nationaal socialisten hadden voor Zondagmorgen te Simmering een byeenkomst belegd Toen een afdeeling S A mannen het tehuis der sociaal democraten passeerde kwam het tot oneenigheden tusschen de politieke tegenstanders Er werden eenige schoten gelost Voor het leven der twee gewonden wordt De politie zond onmiddellijk een groot aantal tieambten naar Simmering De beambten zyn het S D tehuia binnengekomen waar zy een aantal geweren en pistolen in beslag hebben genomen Dertig personen werden gearresteerd lij ziJn onder strenge politiebewaking naar het politie preeidium overgebracht VEREENl DE STATEN Hoover s ontwapeningsplan By uitvoering zou koopkracht vsn Europa met 1000 millioen dollar toenemen In een verkiezingsrede verklaarde Hoover dat het aannemen van zyn voorstal om de bewapening met een derde te verminderen aan de Vereenigde Staten jaarlyks meer dan 200 millioen dollar zou besparen ter wyl het de koopkracht van Europa met duizend millioen dollar zou verhoogen Ten aanzien van de aanstaande economibche wereldconferentie verklaarde hij dat deze veel moeilykheden uit den weg zal ruimen Verder verklaarde hy zich een tegenstander van de schrapping van de oorlogsschulden en het democratische voorstel om du invoerrechten te verlagen waardoor volgens hem de koopkracht van Europa vergroot zal worden acht Hoover niet in het dl uk op hem te maken met de belangrijkheid van haar rang en connocties Prinsessen zijn goedkoop in Rusland U bent natuurlijk Mr Heldon Foyle aprak zij Ik heb gehoord dat u heel slimbent Ik begrijp niet wat ik met den moorduitstaande heb zelfs als ik lX ia Kadiaell en wat ik erken Wij zullen zien Kunt gij bewijzen waaru was tusschen tien uur toen u het Palatial Hotel hebt verlaten en middernacht opdienzelfden datum Zij lachte vrooüjk U bent niet zot slim als ik daciit riep zy uit Denkt u dat ik een moordenares ben Ik ben legelrecht naar een liotel bij Charing Cross egaan het Splendid en heb den trem van negen uur voor de boot naar Parijs gepakt Dit is gemakkelijk te bewijz a V ontkent dus niet dat u op dien avond m Grosvenor Gardens bent geweekt en dat vieid binnengelaten door Ivan Abraniovitch Grell s kamerdienaar en naar 7ijn studeerkamer zijt gebracht Zeker doe ik dat antwoordde zijlachend AU dat alles is waarop u mij aanhoudt dan kunt u mij © ven goed nu al laten heem aan Beet Wij zullen zien antwoordde hij Het rytuig stopte voor het Malc iester Kow Politiebureau HÜOFDÖTUK XXI Foyle gaf den ent di de deur vam het njtuig opende met zachte stem eeniga be e velen Prmses petrovika werd gebraoht tn voordeel van de werklieden en landbouwers Hoover verklaiude ten slotte dat de Vereenigde Staten niet verantwoordelijk zyn voor de wereld depreaaie De leiders van de democraten zien geheel de dood of verminking van zoovele duizenden jonge menschen tijdena den oorlog en de vergrooting van de l ers van 2 tot 6 miUioen man en de revoluties in Rusland en China over het hoofd Zy vergeten geheel de dumping van den handel door Rusland in zyn pogingen om geld te verkrijgen tot het bereiken van zyn doel Amerika heeft zooveel eigen middelen dat het er kan komen op eigen kracht BINNHNLAND Nieuwe belastingen Op coupons en radiotoeateUen in ernstige overweging De minister van Financien iieefb medegedeeld dat hl sinds eenigen tijd mvooring van een couponbelasting in ernstige overw mg lioeft Kon eventueel ontwerp zou e enwel niet voor 1 Januari 1954 in working kunnen treden Ook heoft de minister by de desbetreffende cotamiiSdie aanhangig gemaakt een belasting op radlotoaataUsD De Tweede Kamerverkiezingen Liberale candklaten Het referendum van de afdeeling a Gravenhage van den Vrijheidabtmd Het referendum der HaagscJie libeialen lyer Ue eerste twee plaatsen op de voorloopine lyst der caadidateu voor de Tweede Kamer lu den kieskring s Gravenhage heeft tot resultaat j etiad dat jhr mr dr £ A van Beresteyn het groofflt sntsi stemmen kieeg voor do i erste plaats Voor de tweede plaat verkreeg de lieei C J van Kempen do volstrekte iiieerdeiheid De Centrale Kiesvereeniging Haarlem van de Liberale Staatspartij De Vrijheittobond heeft op hare voorloopige candidiitenlijst voor de Tweede Kanierverklezmj 19ii gepield als no 1 mr W O Wendelaar Ie Alkmaar en als no 2 dr S E fi Biereniu te Usquert De crisis varkeiuwet Vervoer van varkens zwaarder dan 10 K G slechte toegelaten indien zü gemerkt zijn De Nederlondsche Varkensoentrale heeft aan den minister van economisdie zaken csi Arbeid verzodit te bepalen dat van 24 Oct af het IQ voorraad houden afleveren vervoeren of doen vervoeren van vorken zwaarder dan 10 K G slechts zal zijn toegesiaan wanneer deze voorzien zijn van da voorgeschreven merken Dezo merken bestaan uit twee letter aanduidende het district waar de varkens zicii bevinden en het raerkteeken van da centrale De merken moeten zijn aangebracht door de in dienst van de geweatelijke varkenscentralee staande merkers teil eenvoud ig gemeubelde wachtkamer versierd met een lialf dozijn jwrtretten van hoo geplaatste poliUeanihtenaien en eeu futogravure van lier Majesty the Baby Daar liet de politieman haar alleen hen oogenbiik later kwam Foyle bij haar Ue vragen welke hi den chauffeur bij het betalen had gesteld leverden geen resultaat op Hij was door de dame aangenomen om haar naar Waterloo Station te brengen Het wa i een in het ottg vallende list dio er toe releid iOn heblien dat men haar spoor bijster raakte want daarvandaan had zij een treui oinnibu tram of rijntlg kunnen nemen naar elk punt van Londen Het spijt mij zei hij vorontsotmldigend Wij zullen u een paar uur moeten hier Éiouden tot uw verklaringen onderzocht zijn Mest antwoordde zij luohtig Het lal Min verniakeUjke ervaring wjn Ik heb nog nooit te voren een politiebureau gewen Misschien zou u mij wel willen rondleiden terwijl WIJ wachten Mr Foyle Ue oüef bewonderde haar zelïvertroiiwen Ken vrouw met eeu aangenaam geziqht tikte op de deur en Lola keek haar wantrouwend aan FoyIc s blauwe oogen waien op haar gelaat gericht fk vrees dat ik mij dit genoegen raoet ontzeggen sprak hij zoetsappig Er zyn andere dingen die onzen tijd in beslag zullennemen Kerst zal ik genoodzaakt zijn u doordeze vrouw te laten fouilleeren Wordt vervolgd