Goudsche Courant, donderdag 20 oktober 1932

Ro 18122 ONZE PRIMA AMTriRACIET De kabinetacrieis in Betgiö zoumi de de Kamerontbinding zyn thang een feit geworden De liberalen hebben voft Dy stuk gehouden De koning heeft reeds verschillende vertegenwoordigers bö zich guluid die in aanmerking konden komen voor liet Tormeer€n van een kabinet Zoo onderhieid de koning zich achtereenvolgens met den voorzitter van de Kamer en van den fienaa den kathoü iken demonatiachen minister van kolomen fschofi en den katholieken conservi Lven senator Segers minister Hymana Jen Antwerpsthen burgomeester van Oauwelaert voorzitter van de katholieke Vlaamvhe Kaïinrfraetie den liberalen oud mmister en vjorlitter van de liberale Kan iefracue Deveae en den socialistiHchen leider Vandervelae De koning blykt Tschoffen te hebben verzocht het premierschap ts aanvaarden wat deze heeft afge vezen Ook Segers moet een gelijkluidend aanbod hebben afgewe en Gisteravond kwamen de ministers Sap en Heyman verder van Cauwelaert en andere katholieke Vlamingen byeen in het parlement ten einde den toeetand te bespreken Ook van dien kant werd evenwel mets vernomen Mag men zekere geruchten gelooven dan zou de katholieke graaf de Broqueville minister van landsverdediging in het vorige kabtnei Jaspar Donderdagochtend met de samenstelling van de nieuwe regeering zyn belast Ook Jaspar zou in het nieuwe kabinet treden Voor de portefeuille van financiën werd aan Francqui president van de Société Jénérale gedacht omdat hy samen met Jaspar in 1926 den Belgischen franc heeft gered en zyn aanwezigheid in de regeerinfe van belang kan zyn om de plaatsing in het buitenland te verzekeren van de leenini n die noodig worden geacht om het fii cieel evenwicht te herstellen Francqui wil echter alleen in een regeering treden samengesteld uit katholieken liberalen en sodaal democraten wat op het oogenblik i geheel itgesloten is De vice president vande nationale Bank vaai België van Zeeland die zoo juist bij de saneering van de Egyptische financiën groote diensten heeft belezen zou nu voor die belangrijk portefeuille in aanmerking komen Ook verscheidene liberalen onder wie Hymans zouden in het nieuwe kabinet worden opgenomen Of een dergelyke regeering het wagen zal een financieel noodplan gereed te maken en er mede voor het parlement te ver schijnen dan wel of zij geen ander doel zou dat nu moet kunnen worden weggenomen hebben dan het voorbereiden van een Kawil de Broqueville zyn pogingen met succe merontbinding en nieuwe verkiezingen is bekroond zien Is het kabinet Zaterdag saop het oogenblik nog niet uit te maken mengesteld dan zal de Kamer reeds DinsSommige katholieke en socialistische bla dag kunnen bijeenkomen om het ontbin Bi iedere verboden vrucht herhaalt de oude paradijsslang haar leugen dat het nemen en eten geen kwaad kdn De geheimzinnige verdwijning van Robert GrelL Geautoriseerde vertaling 2 Nadruk verboden Vier van de vijf mspccteura die den generaJen staj der reeherohe vormen waren in het vertrek onder hpn ook Wagnell die een kwart eeuw in het Ooaten van Londen had doorgebracht en die do mindere aclmrkeu door en door kende sezamenlijk en individueel FoyJe aloot de deur Ik wil dat ft nigen uwer het nieuwtjeontter onze nienschen verspreiden dat wijKced zullen betalen ieder die ons op de t6 brengt van de bende die in deaeUrelUzaak is betrokken Kleedt het zelfniaar in de woorden die ge het beste vindt J zou Sheeny Forsler onder handen kuni en nemen Wagnell of Poodle Murphy of öock Taylor Ze zijn missohien in staatBcbter iets te komen Buck heeft juist zen maanden gekregenwegens mishandeling van zijn vrouw zeiwagnell Ik heb Sheeny in den Jaatsten lyd niet gezien maar ik zal traohten h m opw sporen en ik zal het bericht laten verbreiden Jonge Keliner TIJDELIJK GEVRAAGD voor den Zondagavond een nette jonge KELLNER Café DE BEU RS Markt 42 Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKE LIJKST wanneer U in meerdere bladen advertentiën hebt te plaatsen hetzy hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zijt dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde prijzen als door de bladen d irect wordt berekend ALLE 7600 INWONERS VAN WADDINXVEEN lezan eiken Vrgdag HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Sf Advertentiën daarvoor worden tot Woensdagmiddag 12 uur aangenomen aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 Als GIJ ongesteld zijt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds be roemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruidtn of I 2 Wortelboers Pillen en gij ziJt spoedig hersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben ei reeds baat door gevonden en zü zul ci oolf U helpen De Wortelboer s KiTiiden en Wortelboer s Pillen verdröven gal slym koortsigheid verstopping maag en hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering re gelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Kllen 60 cent per doos drie doozen i 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag Van woorden kan men nïel leven iir C f Het Nationaal Crisif Comité verschaft de middelen noodzakelijk om in de eertte levensbehoeften ta voorzien doch daarvoor is ook Uw hulp noodig Stort daarom voor h t mooie doel een bijdrage op postrekening 18 Schou wburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 21 OCTOBER f brengen w j het groole uccenfilmwcrk DE GRAVIN VAN MONTE CHRISTO een MAJESTIC FILM Tan de U F A met BRIGETTE HELM RUDOLF FORSTER LUQE ENGLISCH e a Hoe een beeldsctioone fjlm fiK rant e feclreven door een ingevmif van het oogcnblik in een even gevaarlyk als sensationeel avontuur verstrikt wordt is het scenario van deze g ianneode film EEN AVONTUllR WAARVAN ALLE JONGE MEISJES DROOMBNIHll LBfoElf LE l LMÏtE EN TOEGANG VOOR BiJiElf LEEFTIJD LITGEBBEID VOORPKOGBAMMA DOOR ONZE l OPl LjmB ENTREE PRIJZEN van 25 cent tol een golden 15 STELLEN WIJ EEN IEDER IN DE GELEGENHEID WT ZEER BIJZONDERi FILMWERK TE KOMEN ZIENIII VERWACHT VRIJDAG a EEN WERELDATTBACriE FILMllll THALIA THEATER vertoont IJ vanaf VRIJDAG de nieuwste Operette der Paramnunt MARTHA EGGERTH algemeen bekend door haar optreden voor de Radio en MAX HANSEN een nieuwe komische ster van groot talent in De Vrouwen Diplomaat Een allersmakeiykst fitniTerhaal in het genre van LIEFDBSPARADE De succeafilm van dit jaar Heerlijke muziek Nieuwe 3chlager lied 4 Verder Komische films Journaals Teekenfilm enz Toegang boven 18 jaar f Extra bericht Wy Btellen uitsluitend voor de Vrijdagavond voorstellingen beschikbaar een beperkt aantal Couponboekjes tegen onderstaande pryzen 10 Coupons Front Balcon ƒ 5 10 Coupons Balcon ƒ 4 alle rechten inbegrepen Plaatsbegprefcen voordeie coupons dringend aanbevolen Inlichtingen en bespreken aan de Cassa Vrijdag van 12 2 uur TEEKMIi Moilelilaisiij waarborgt U DE BESTE KWALITEIT aan biUqken prijs Skwciaal adres van vet KALFSVLEESCH Allerwefre bekroond met gouden en zilveren medailles plus zilveren Beker LANGE TIENDEWEG 49 TELEPH 2094 Privé 2095 kos i h ns de edita ASF IRIN fa blellen het buisje mei tableHftn Qii08mmien S de prij s van de nieuwe zakjes verpakking met 2 tabletten welke hygiënischer en pradischer is dan losse tabletten f j Daaromt alleen neq echk ASPIRIN in de origineele verpakking nl Wannaer U AspIHn tablaltan koopt moogI U alleen deze verpakkingen veriangan Sivanl dan hebt U da zekerheid we alijk ém adita Aspirin labl en la ontvanMn Denkl niat dal altia wiHa labiel Aspirin I Hal origineele Aspirin haeH op alka W lal hal ingastampalda BAYER kruis als taakan van adilhaid luiveHiaid en kwelilall l a Is glhluifand In oranjaband buisjas o aOtanja zayiM y atkrijgbaa r Losse splnn ibWlail worden nial naai daoc Bayapgaleiaard REUNIE GOUDA OOSTHAVEN 17 TELEP 2027 J = Het gezelligste Bioecoop Theater preeenteert U vanaf VRIJDAG 21 t m MAANDAG 24 OCTOBER L wel slechts 4 dagen = J de groole Tendeni film behandelende het belangwekkendste onderwerp van den tegaiwoordigen tijd Vrouwfsn dl fil t moadap moo n wordan DE VLOEK DEE ERFELIJKE BELASTING Manuscript van Dr Gurt Tiiomalia Berlyn OUDERSl STUURT UW ZONEN EN DOCHTBRSll Niet alleen het waarschuwende onderwerp doch ook het eminente spel der vertolkers maken deze Film tot een Juweeltje OUDERSl STUURT UW ZONEN EN DOOHTEBSll ATTENTIE By de vertooning van de Succesfilm i De HYGIENE VAN HET HUWEUJK moesten wij honderden teleurstellen Wö raden U daarom dringend aan vooral tijdig Uw plaatsen te bespreken Voor deze Film zal de toeloop nog geweldiger zyn De Wet verbiedt de toegang voor personen beneden 18 jaar Aanvang 8 uur Zaterdags vanaf 6 uur Zondags vanaf half 4 doorl Voorstellingen Gratis Fietsenstalling Prima BM programma Gewone Entreeprijzen WOENSDAG 2 uur MATINEE voor ellten leeftijd Als hoofdnummer de pracht film DE OPOFFERING VAN EEN KIND Een zeldzame Film zooals er vefltfeDoR M uMCfttnmet Gesponnen T i w gekn Bk d aa Twu 4 heUas maar weinige ijn en TOMPOUCENWEDSTRIJD GA NAAR REUNIEl IEDEREEN DOET Tl CESPONNEN TARWE SmRDDBD WHEAT Wordt nooit oudbakken Altyd smakelyk met kaas The Shredded Whc Cy Ltd Agent diiip NedeH iid u I A drie M IU liow g3 AjMi dam o Teletboo53i3 VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtingenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR LIJKVERBRANDING op schrifteliilie aanvrage koatelooa verkrijgbaar bij de afd secretaresse Gouwe 73 Gouda 24 I Ir ilTft Cist tamine tabletten rtón doktertje in iakforinajil r Xiebruik na lederen maalti i twee Gistlamine tabletjes f ledeten dag tï houden Uw 1 Vchaam kerngezond en slimu J ketnn Uw energie GIST IS LEVEN Bij hotifdpiin maag ingeI wandssloornissen neuralgie en onwel voelen zijn een paar Irving s tabletjes voldoende om weer een gezondi mensen van U te makeij Geen dag zonder Gist laraine U ALLE 00ED6 DROOISTEN EN APOTHIK Flacon fan 30 tabletten f 0 7 naooo van 90 tabletten I J Fbcoa van 120 Isbletten f Flaoon van 300 tabletten I ft N V ALGEM HOLL HANDEL INDUSTRIE MIJ DBNNBWEG 140 = DEN HAAG tssBssaass 7I SaapgaiiQ Vrijdag 21 Oetober 1932 miwm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD tOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER RE EUWIJK SCHOOShOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eox Dit blad verschijnt dagelijksbehalveop Zon enFcestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met ZondagsblaJ iwr kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wair de betorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met ZoiidiigRblad ƒ 3 0 Abonnementen worden dageUjks aangenomen aan ona Bureau HARKT 31 GOUDaV bü onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoreo Ouze bureaux züQ dageltjka geopend van uor Administratie en Bedactie Telef luterc Ii746 PoBtrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstraken belioor iid tot den beiorgkring I 6 regela ƒ 1 S0 elke regel meet 0 2 Van buiten Gouda en den beiorgkriagi l fi regela ƒ elke regel meer O SO Advertentifin in bet Zateidagnummer 2fl tt lyalag op den pt a Liefdadigheidft advertentUfai de helft van den pi a ÏNGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regeU ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de oorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ïngetonden mededeelingen bö contract tot xeer gereduceerde prijs Groote letters en rimden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van uollede Boekbandelaren Advertentiebureux en onze ageotoa en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zjjn iiigekomen teneinde van opname venekerd t sttn Da Kabinetscrisis in Bolgië Een verwarde toestand Een regeerinK de Broqueville dingsbesluit te liooren voorUzen De Kamerzal onmiddellijk uiteen gaan en de verkiezingscampagne zou reeds den volgendendag kunnen beginnen Als jdatum voor deKamerverkiezingen wordt ripg steeds 20 November vooruitgezet we verkiezingenvoor de provincieraden zdfeden dan op 27Nov plaats hebben 1 departement van Binnenlandsche Zaken Deze delegatie kwam namelijk op voor een politiek van ontwapening gegrond op de gelykheid van status tusschen alle leden van den Volkenbond De aartsbisschop van Canterbury hoopt dat de tanks de zware artillerie de duikbooten de militaire vliegtuigen en de oorlogschepen van meer den 10 000 ton beperkt of afgeschaft zullen worden John Simon antwoordde op sympathieke wyze en herinnerde er aan dat de resolutie over de kwalitatieve ontwapening aan het initatief der Britsche delegatie te danken is MacDonald gaf de meening te kennen dat er een moreele catastrofe zou moeten gebeuren om Engeland van Amerika te scheiden ten aanzien van de overeenkomst betreffende de ontwapening en dat htj iets dergelyks tracht tot stand te brengen over Europa JAPAN Japan verwerpt het ontwapenkigsvoorstel van Hoover Het belang der landsverdediging gaat voor Officieel wordt medegedeeld dat het ministerie van Buiteiüandsche Zaken en het ministerie van Marine na gemeenschappelijke beraadslagingen hebben besloten het voorstel van president Hoover om de maritieme bewapening met een derde te verminderen onder alle omstandigheden van de e wyaen en wel ia het belang van d toekomstige troonopvolging van den bruidegom die was uitverkoren om de Kroon te dragen die sns Gustaf Adolf g Irageri nad den beweren dat de manoeuvre der liberale ministers enkel er op geiicht was Renkin tot aftreden te dwingen Nu zjjn val een feit geworden is zouden de liberalen van ontbinding van het parlement afzien en pogingen doen om tot Mei aanstaande met de katholieken aan het bewind te blijven De avondeditie van de sociaal democratische Peuple bevat een zware beschuldiging aan het adres van den afgetreden ministerpresident Renkin een leening van 200 millioen irancs zou door zijn bemiddeling door een finaocieele instelling van openbaar nut toegestaan zijn aan de directeuren der metaalfabrieken van de Ougrée Marihaye die de burgerlijk liberale kranten Etoile Beige en Independence Belg zou hebben aangekocht en omstreeks 1 November een campagne voor algemeene loonsverlaging zou willen inzetten Dit zou ook verklaren waarom döze twee bladen die eerst voor Kamerontbinding geijverd hebben nu plotseling het geweer van schouder hebben verwisseld In politieke kringen weigert men aan het verhaal van de Peuple geloof te hechten maar toch is het buiten kijf dat zekere groote Brusselsche financiers op dit oogenblik achter de schermen een belangrijke rol spelen en de politieke gebeurtenissen sterk beïnvloeden Intusschen verluidt dat de Broqueville in den loop yan den middag zyn antwoord aan den Koning zal kunnen brengen De Konmg wemcht een spoedige oplossing en het is ook zyn bedoeling van het nieuwe kabinet een regeering te maken welke door haar samenstelling een solide indruk in het binnen en in het buitenland zal maken Zooals de zaken nu staan is het bijna zeker dat de Broqueville hedenavond het minister presidentschap zal aanvaarden De liberale ministers van Justitie en Kunsten en Wetenschappen Cocq en Hetitjean zouden niet meer terugkeeren evenmin als de Katholiek Vlaamsche minister van Arbeid en Nijverheid Heyman en de minister van Landbouw van Dievoet Devèze zou weer J naar landsverdediging gaan en minister van j Staat Janson naar Kunsten en Wetenschap1 pen Hymans blyft aan Buitenlandsche Zaj ken Bovesse aan P T T en Forthomme aa 1 het departement van transportmiddelen 1 By de katholieke Vlamingen zal de Bro5 queville echter jiog op heel wat tegenstand kunnen stuiten daar deze parlementsleden zeep ontstemd zijn over de wijze waarop de liberalen minister president Renkin ten val hebben gebracht Dit blijft het vraagteeken BUITENLAKDSCfl NIEUWS DUITSCHLAND De huweliüksinzegeningijtË Coburg Het plechtig bruil Afeest van den toekomstigMt Zweewchen troonopvolger Giteren is zooals gemeld he huwelijk van den erfprins Gustaf Adolf vau Zweden met prinses Sybille van Sakse i Coburg en Gotha kerkelyk ingezegend en hiermede hebben de feeatelykheden Se Coaurg hun hoog tepunt bereikt Om tien uur gistermorgrti begon de opmarsch van vereenigingen en scholen die zich opstelden langs de straten waardoor de bruidsstoet zou trekken Een groote menigte was op de oeen Te 11 uur verscheen de itgp van den bruidsstoet die geopend werd door een bereden eereescorte van de landspoütie waarachter de dames der brui lof tgasten kwamen die gevolgd werden door de bruidskoets waaromheen ruiters van dt landelyke ruitervereenigingen reden Terwyl de stoet door de straten trok luid de ktokkei van bijna alle kerken en uMka van de stad Het kerkplein en de ingangen naar de St Moritzkerk waren met vlaggen en dennengroen versierd Hier hadden de dames van den Louiaebond waarvan prinses Sybille lid is zich opgesteld Toen alle gasten aanwezig waren reed de bruidskoets voor Voorafgegaan door acht bruïdsmeisjse en acht bruidsjonkers schreed het bruidspaai naar het altaar De ex hertog van Coburg geleidde prinsej SyOiUe en de kroonprins van Zweden zyn zoon Gustaf Adolf Exkoning Ferdinand van Bulgarije begeleidde de exhertogin van Coburg en de kroonpriuses van Zweden De bruid was gekleed in een crêmekleurig crêpe satin gewaad met de zilvergestikte emblemen van het Hertogelyk Huis en een myrten krans in liet haar De bruidegom droeg de uniform van het Stockholmsche garde regiment De overige dames waren in middag toilet en bijna alle heereti in gala uniform Nadat alle gasten plaats hadden genomenzette het orgel een praeludium van Bach in Vervolgens zong een dtie stemmig knapenkoor Dir dir will ich singen waarna de gemeente het Loof den Heer zong Nadat een geestelijke eenige kerkelyke ceremoniën had verricht hield de slotpredikant dr Schanze de trouwrede naar aanleiding van psalm 71 vers 3 waarin hy wees op de beteebenis van het huwelijk en op de Terwijl het bruidspaar voor het altaar knieldi om de ringen te wisselen werden in den slottuin 21 saluutschoten gelost De gemeente iong vervolgens Nun danket alle Gott waarop de stedelyke predikant dé trouwacte overhandigde en het bruidspaar den zegen gaf Een gemengd koor zong tot slot eenige liederen van Handel waarmee de plechtigheid geëindigd was By het vertrek van het gezelschap begeleidde de ex hertog van Coburg de hertogin de kroonprins van Zweden de kroonprinses en de ex koning van Bulgarye grootvorstin Kyrill van Rusland Door de stad begaf men zich naar het slot Coburg waar de bruiloftstaf els voor 140 gasten gereed stonden ITAUB De goedkoope huwelijksreizen naar Rome Meer dan 1000 in twee maanden tyda Volgens de Milaneesche bladen heeft het aantal jonge echtparen dat een huwelijksreis naar Rome heeft gemaakt met gebruikmaking van de redactie van 80 pet op ne spoorwegtarieven de laatste beide maanden meer dan 1000 bedragen Ook jonge echtparen uit het buitenland hebben nadat zij de grens overschreden hadden van dezi guhstige bepalmg gebruik gemaakt Zooala men weet geldt deze alleen voor de tweedu BINNENLANU De v rhoogi g der heffing op benzine Ënwtige bezwaren v i de üptaafsche Dl N V BatnafseJie Inipoit Maatschappij veikütipkantooi KonmklijkeSliell producten te Den Haag hvch in een brief aan den minister van Finuneieu de bezworen uitcen ezet üie bij Imar bestaan tegen het ontwerp van wet tot tijdelijke lielfmg van opi enten p alle invoerrecliten en op den accijn s van ImT alsmede herziening van het tarief beneveld tegen de voorgestelde wijzigingen Het voornenion dpr Uegeermg om de benzine waartier te belasten heeft adressante pijnlijk verrast en verbaafcd Zij begnjpl niet lioe dit voornemen kan worden geleciitvnjirdigd door de luededeelmg Ui de Mem van Toel dat de minister heeft afgezien van de door do torn missieWelter voorgestelde verhf oi ing van de wegenbelasting vooi vrachtauto s eii autobussen Als straks zoo vfaaat zij van deze of gene zijde andermoal een plan aan de hand wordt gedaan tot veryterkiiig van s Kyks middelen en de Kegeonng ziet van dit plan af zal dit dan laidennaal reden zijn een zwuarder henzmebelastmg te goan hellen Zulk een verliooging 1R naar da stellige nieenmg van adressante uiterst l edenke jjk en derde klas en moét de reis rnid iiuWTOI I JMWMfeMgYl ii£ JÊaL worden binnen zeven dagen na de huwelijkhvoltrekking De maximum geldigheid van de kaartje is veertien dagen en zij geven niet het recht onderweg uit te stappen BNGiOANO De werkeloozen te Londen Prins George uitgejouwd Toen Prins George gisteren te Poplar een der volksbuurten in het Oosten van Londen aankwam om een nieuwen vleugel van het zeeliedentehuis te openen steeg ei eenig gejouw en kreten van honger op uit een groep van de menigte spoedig werd dit echter overstemd door het algcmeene gejuich Vóór de aankomst van den Prins werd een betooging van werkeloozen gahojden waarbij eenige werkloozen tot in iet gebouw drongen Ky werden echter verdreven nadat drie hunner waren aangehouden MacDonald en John Simon naar Geneve Van de mogelykheid dat MacDonald met John Simon naar Geneve zal gaan om te komen tot een betere algemeene overeenstemming tusschen de naties van Europa wordt melding gemaakt in een communiqué dat gisteren avond werd gepubliceerd over de ontvangst van een delegatie van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders in het Nndat liij zoo don terötcn stap had geda an om een nieuwe en machtige kracht van guerilla 6 aan de zijde van de wet te brengen keeide Foyle naar zijn bureau terug om de zaak nogmaals te bepeinzen Zijn gedachten dwaalden af Tjfar Sir Ralph Fnjrfield Hier was een man wiens diensten onschathaar zouden zijn lüs hij kon worden overgohajdd te helpen Grell kende hem vertrouwde hem Foyle was een man die nooit dffcermgste kans verzuimde Hl vond liet waard het te probeeren Weliswaar was Fairfield bij hun vorige gesprekken allesbehalve bemoedigend geweest Hij zou waarschijnlijk met de grootste omzichtigheid behandeld moeien worden Foylo schreef een briefje las het snel over en uitgaande gaf hij het een klerk om het dadelijk te laten Verzenden Mr Heidon Fnvle zendt Sir Ralph Fairfield zijn beleffde groeten en zou zioh zeer verplicht achten wanneer hij hem vanavond ♦ egen zes uor op zijn bureau zou mogen ziefi of ingeval dit niet kan vroeser om hem te spreken over een bplangrijke dringende iaak Dat was alles FoyV verspilde nooit veel woorden Dien avond werd Sir TÏJilpli Fairfield om vijf minuten over zessen ftHnffediend Hij nnm den aancebodcn ptoel niet aan en bife f met een onbewegelijk gezicht op eenige passen afstand van de d iir staan Foyle was te verstandig om hpm d hand toe te steken Hij wist dat zp niet aangenomen zon worden Hl knikte vriendelijk Goeden avond Bir Halph Ik hoopte dat a aoa komwi Ik mu a niet nijn lastig de ü hef zat en gn op hem vast bij den arm Wat beteekent dat vroeg hij lieesoh Bedoelt u dat Grell niet dood is Zoover ik weet is hij op dit oogenblikeven levend als u en ik zei Foyle Als uer alles van wil vernemen geef mij dan uwwoord en neem plaats U doet nujn armpijn Vergeef mij zei de baronet werktuigfrlijk en nam plaats in den leuningstoei dienaast den lefsenaur stond Half verbluft treek hy met zijn hand over zijn voortioold en zijn zelfböheersching keerde terug Hoe sehokkond ongelooflijk do mededeeling ook leek Irukte de kalme stem vanFoyle er den stempel der waarheid op Het spreekt vanzelf dat ik u mijneerewoord geef zei hij Foyle was ove tui d dat de baronet niets wist Van het begin af verhaalde de rechercheur alles van het ondery oek Fairfield leunde voorover en luisterde oplptlend met vastopeengpklemde lippen Nu en dan knikte de baronet beirrlipend met het hoofd De dpterttve sloeg mets over zelEs niet de beflchuldicing en hft besluit van Lady Eileen Meredith De baronet slikte even lOlooft u dat ij mij werkelijk wildevermoorden Ongeduldig srhuddP hij het hoofd toen Foyle knikte Doet er met toe Ia verder Ga verder Foylp eindiede 7ijn verhrtiftl Fir Ralph s bilk wa eoripht on een Vanity Fair nrent die m een hlat an de miinr hmtr Hij trachtte zijn ffedachten te regplen Van een man die geloofde onder verdenMng gevallen al j tk met voelde dat u graag zou I weten hoe de zaak etondP U waart een vriend van Mr Grell j Welnu vroeg SirRiriph koel Ik ben hier Mr Foyle Wilt u mij verte Heri wat te z gen hebt en er een eind aan maken üyn manier was zoo vijandig mogelijit Er was nog eleeda de angst voor arrest in zijii gecflt maar zyn houding waa hoofdzakelijk Ixeti gevolg van i yn geloof dat de rechercheur hem had vewiaciit De ohef raadde gedeeltelijk wat er In zijn geest omgine Ik eisch eer t uw eerewoord Sir Ralph dat lietgerai ik u vertel door u aan geen levende ziel zal worden oververteld zei hij Dan zal ik u ee lijk en openhartig het heele verhaal van on onderzoek doen en u kunt bealiasen of u ona wilt helpen of niet Neen wa cht een ooeonblik IK weet welk een oprlijk vriend u van Hohert Grell zijt en daarom zal ik u L i hpel vertrouwen Hi i met dood Hij heeft zich vprborgen Hi t staftt nu aan n of u ons wilt helpen hem tn vinden Ais hij onschuldig is heeft hij niets te VTee V Hij keek den ander onderzoekend aan terwijl hij hem plotseling meedeelde dat Grell in leven wa Hij wilde weten of het werkelijk een veirnaainc voor hem was of liet niettegenstaande de waakzaamheid der recherche Grell on ijn mannen was gelukt zich met dnn baronet in verhindmü fp tellen Fairfield hurl zijn mond epopend om te spreken Ken roode klpur kwam en verdween op zijn val © wannen en zpnuwachtij speplde hij met zijn stok Toen sloint hij zijn lippen vast opeen en stapte naar de plaats waar FEUILLETON van moord te staan iwua luj plotseling eenvertrouwde van de jKilitie gewoi den HiJwas van aile vrees voor zichzelf verlos iSnBob Grell leefde dat was het vreemdstevan iiiles Wat beU ckende dat Waar wasde oorzaak vfm deze buitengewone verwarring Grell wai altijd getieimzinnig maarzoover zijn vriend wisl was hl een absoluut latHoenlijk iiian Hoe was hij betrokken geraakt in eCn zaak die zoo tegen hempleittev uan moest hij om fclUeen denken legen zijn overtuiging m kon hij beet tietverhaal van het pistool gelooven Zij hadgcdatht dat hy schuldig was aan den moordToen hij haar den laatsten kew iiad gezien was ZIJ als een vrouw geweest die tot ailMzou overgaan om zich te wreken Maar nuwi t zij dat hij niet schuldig was Dat koneen groot verschil maken in zijn optr en Zou hij zicli vorhmden met Foyle on hemhelpen Grell binnen het bereik der wet tebrengen Wat dunkt u Sir Ralph wilt a ona helpen j Foyle a kalme stem stoorde zijn gedaoh I tengang Hy nnlnHictto den vasten blik van f ten detective Als ik het doe wil dat dan xeggen dnt u Grell wegens moord zult arrestee n De chef streek over zijn kin en aarzelde even voor hy antwoordde Tk ben zeer opte ht tegenover u geweerd Sir Halph Ik w ct het niet Zooala de zaken op het oosrenhhk staan hjkt het of hij er de hand in had Hij is de eenige Tio zich kiui vrijpleiten Wordt vervolgd MMMWMlil