Goudsche Courant, zaterdag 22 oktober 1932

M vx 16 April 1762 ten selven dage ontfan gen twee pakkies in t Eerste was 24 g synde mantellaken t geen aan de Ma gistraat alleenig werd gegeven en 30 gl ynde wethoudera geld t laatste werd alle drie maanden gegeven 54 Het mantellaken was een vorm van salaris van de leden van de Magistraat Oorapronkelyk was hun dat geld gegeven om er het laken voor te koopen waarvan zij hun ambtscostuum den wetlioudersmante moesten laten maken In latere tyden echter staat het hun vry dat geld naar eigen believen te besteden Het mantellaken ia dan ctn oni f rdeel an het salaris geworden In ons wetboek van koophandel vinden we Jets dergelyks m het kaplaken des schiopers 6 April Magistraat present alle Den Baiilu versoek apprehensi ror poreel op in hechtenis te mogen nemen de persoon van Jan Verwint alias b jge naamd Jan den Bult voorgevende dat de suppte verdachte zig quam op te houden zich bezighield met gestoote goederen te koopen volgens de attes tatie verklaring van verstheyde Luyde Dog t bleek met dat de Magistraat zoo veel fondament in de attestatie vond door de Baillu opengelegt Doch het bleek dat de Magistraat de door den Baljuw overgelegde verklaringen niet heel sterk vond waarom den Bail Ju syn versoek is afgeslagen Edog echter aan Syn hd overgelaten om hem te dagvaarden voor de eerste Ma gistraat tegen de eerstvolgende zit ting van de Magistraat Hier deed zich het geval voor dat de verdachte dadelijk terecht moest staan voor de Magistraat en niet voor de gewone schepen bank De Magistraat was ook de rechtbank waarbu men m hooger beroep ging 11 Uren hebben Baillu en Scheepenen persistit genomen op de poort over Ma rigie Mison Huysv huisvrouw v Laurens Engelen die tegens haar ban nissement verbanning was binne m de stad gekomen en vleeselyke conver satie gehouden te hebben met een een zekeren Ary Hage Eenige artikelen haar gevangene voorgeleesen synde heeft sy verklaart t de waarheyd te syn en vervolgens haar confessie bekentenis ondertee kend en versogt genade Baillu en Scheepenen hebben persistit genomen over Marigie Mison beteekent in dit verband dat de Magistraat had besloten de strafrechtelyke vervolging tegen Marigit Miaon die zich reeds in hechtenis bevond Voort te zetten Dat besluit wa3 genomen op de poort Nu zou men geneigd zyn hier te denken aan de poort in de Groeneweg het vroegere politiebureau Dat is echter met het geval Met de poort werd bedoeld de Tiendewegspoort die zich bevond ter plaatse waar tegenwoordig de Tiendewegsbrug over de Singel ligt Het water van de Fluweelen singel stond in dien tyd niet in regelrechte verbinding met den Bleekerssingel het stroomde langs de Wasscheru en de Stoomververy m Klem Amerika naar de Karne nielksloot De Kamemelkaloot stond even als nu in communicatie met Jen Bleekerssingel In een vertfek boven den poortdoorgang werd in den regel het onderzoek m strafzaken of zooals men toen zei de examma tie gehouden Uit het examinatieboek blijkt dat aan Mangle Mison s Heeren gevangene een aantal vragen werden gesteld articulen zooals toen de benaming was welke vragen Het geloof is de haard en de kennis is de lamp t Is goed waar die beide branden F EUILLETON De geheimzinnige verdwiining van Robert Grell Geautoriseerde vertaling 3 J Nadruk verboden olai p liy Bi ieder ander zou Foyle een andere mafier van overtuiging hobben W epast meei pratend en minder zeggend Hij had veel P het spel geza bi zijn soliatting van het arftkler van den baronet en wachtte op ïijn iintwooid met een spanning waarvan l eta op n aeztcht te leien was fairfield spt Ide met zjjn horlogeketting Ie prof tp kanloorklok tikte luid vij mi Leert nu Autorijden ƒ 0 50 per uur ƒ 2 Clublessen Privéicssen Op WOENSDAG 26 OCTOBER 1932 s morgens 10 uur zal door de Deurwaarders VAN DE WERVE en DEN BOER aan de Karnemelksloot te Gouda worden vei kocht Nette bediening Prachtige wagens s Houtwaren GOUDA SPOORSTRAAT 35 afkomstig van onteigend graanpakhuis te Waddinxveen waaiondei 7waie planken balken ribben schroten deuren kozunen enz Notaris Mr H C J M FRANKEN te GOUDA zal verkoopen op MAANDAG 7 NOVEMBER 1932 n m 71 2 UMI m het Café JDE HARMONIE aan de Markt aldaar met Erf aan de Kleiweg nr 16 te Gouda verhuuid tot 31 Decemhei 1932 Betaling 8 Decembei 1932 Bezichtiging volgens plaatselyk gebiuik DENK VOORAL AAN DE ilttracfjeverkoop van Hoeden WHTiUgDlPPElM Petten Overhemden bij Zeeuwscha Eigenheimers en Bravo s Uitsluitend prima kwaliteit teg n lage prijzen bij JAC MUL SPOOHSTBAAT 31 TELEFOON 2956 van ouds bekend adres Frans jrai Caiiip RECLUME Bu aankoop van minstens ƒ 10 ontvangt ledere koopei tot en met St Nioolaas BEN MOOI SCHILDERIJTJE CADEAU Leen Brandse ZEUGESTRAAT 8 Foto Albums vindt U in g ioote soi teering by FOTOHANDEL H J DAEMS ZEUGESTRAAT 56 NIEUWSTE DESSINS PRIJZEN VANAF 10 CENT PIANO KRUISSNARIG f 100 ORGEL 8 reg f 25 KADIO WECO met 6 Watt eindlamp en Electr Dynamische Luidsprekei ff 132 SO bij Fa J T KERPER Zn K RNEMELKSLOOT 122 TELEP 3157 Een Demi Saison of Winterjas naar maal voor t sa bij T C Reparon Keizerstr 38 Kleermakerij ZEER TALRIJK zfln de bestellingen welke de uitgeveis A BRINKMAN ZOON I ontvingen op de NIEUWE UITGAVE 1932 1933 Nog beat iat de gelegenheid vooi hen die hun böstelbiljet nog met inleverden een of meerdere ex i f 0 25 ingenaaid of ƒ 0 50 gecaitonneerd te bestellen = Let wel na de verschijning wordt de pr s ƒ 0 40 resp ƒ 0 65 Men zende dus onderstaand biljet nog omgaand in Ëg Geen Gouwenaar kan deze practische Gids ontberen 31 Bestelbiljet Ondergeteekende bestelt hiermede öv de Vxtoevers A BRINKMAN ZOON MARKT SI GOUDA Er GOVDSCHE VRAAGBAAK uitgave 19 K 19SS Prys tot de verschijning f O 2 per er Ex Idem gecai tonneerd f O SO na de verschvnmg f 0 65 Indien men z jn exemplaren door tussehenkomat van een Boekhandelwenscht te ontvangen gelieve men den naam van dien Boekhandel tevermelden I 600 NEDERLAND5CHE ARBEIDERS STAAN GEREED on OOK UW LEPELS EN VORKEN TE MAKEM GERO ZILVER EEN nEN5CHENL£EFTIJD GARANTIE Modellen ontworpen door Nederlandsche kunstenaars Hollandsche zilvermodeilen Lepels en vorken vanaf fl ló o per dozijn Cassettes met tafelzilver voor 6 personen vanaf fl 45 met monogram fl 48 Gratis biilevenng der elegante cassette ZILMETA VLEhVRIJ DOOP EN DOOP Geen vlekken meer geen lastig poetsen Bli vend bestand tegen azi n mosterd en andere scherpe stoffen Onversli tbaar Lepels en vorken vanaf fl ó per doajnCassettes met tafelzilver voor 6 personen vanaf fl 28 de fraaie cassette inbegrepen KWALITATIEF AAN DE 5PIT5 VOORDEELIG IN PRU5NEDEWLAND5CH FABRIKAAT 7 niNZE HArfsrMW GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 22 OCT 1932 TWEEDE BLAD Uit de 18e eeuw meuHclien in den Haag verhuisd dat is du meer dan een tiende deel Onder dit aantal 7yn m de eerste plaatfl de gemeubiieerdwonenden de vTi gezela n vnjgezpllinnen die in den rogel mat heel honk vaat zyn Het kamer leven m een stad ola den Haag IS niet aangenaam t Zijn altyd financieel akkeren die het beroep van hoapeg en hospita uit fenen en nj die het beroep op w ftt groüler schaal zyn gaan beoefenen foor er een speciaal bedryf van te maken hebben ook niet altyd het suoceii dat rij wenachten Het beroeps pension is wel in reputatie verbeterd maar het hoeft zyn bezwaren voor den huurder die in den regel met al te lang op hetiielfde nest blyft zitten Dio vrijgezellen bevolking is zeer vlotttnd vooral onder de vrouwehjko helft De Gr IS het aantal werkende vrowwen dat een surrogaat van een eigen huis vestigt dror met twee of drie bijéén te gaan wonen en dua een aoort eenendig ige m te vormen Bulten dip verliulaliistige enkelingen zijn ir tienduizenden gezinnen dit m den looip van het jaar verhuizen Men behoeft niet tH vragen wat een arbeid dit al aan den burgerlyken stand bezorgt en het zou inderdaad met onredelijk zyn ala men hier nii eena aJ waa het maar een kleine retrthutie hief voor het boeken ener verhuissing AI was het maar ten kwartje per persoon dan braoht dit al een dertien duizend gulden m de lade Voor een tenvoudig rekest aan de overheid moet men eon jsagei van tfertig cent betalen rn heel vaak aJs men do bealiBSing er op ontvangt nog een gulden bovendien zoodat het lang niet onredelijk zou z jn voor het werk van den bungerlyken atand een kleme vergoeding te eisohen Wie door mjn hizondere verhuialust overInst bezorgt aan de ndminiatialie mopf er maar iets Voor betalen leder jaar wordt nog eens geoontroleerd of de registers aii den burgerlyken stand wel kloppen met de wei kelijkheld Het blijkt dan altijd dat er bed wat verhuad i3 zonder dat daarvan aangifte is gedaan Een kleine boetP duaiop was ook redelijk Doot te vergen dat by verhuizing van een bepaald formuher word gebruik gemaakt dat voor een zeker bedrag te koop waa had men tevens een aardige controle op de bevolking vooral le tottende die niet geiiiakkehjk ia te controleeren Reeda nu oefenen gem een tebedt uren onderling controle int door elkaar op de hoogte te houden an hen die zich vestigen en uit een anderi plaats afkomstig zijn De gemeente van vestiging geeft bericht aan de gemeente öe verlaten ie en op deze mnnier aohterhaaJt men vele nalatlgen waaronder er ook wel eens 7i n die zomlcr al te vtel orde op hun zaken gesteld te hebben naar een andere gemeente verhuizen De belaeling man wU weten waar zijn klanten zyn gebleven en menige crediteur heeft er ook belang bij dit te weten Het denkbeeld bi wel eens geopperd om ieder meerderjarige een ieginutatie boekje te erat ekke waarin al zyn verhuizingen en veranderingen van staat des levens geboekBtitafd zouden worden Wannrer dit voorzien WH van een portret en een aignale 11 ent kon dit tevens ala paspoort dienst doen en als logifimatiebewys Tegelyk nitt de cijfers over het verhuizen in onze gemeente zijn die over de huwelijken gegeven et name wat iwtreft de z g gemengde imwelyktn Zoowat tweederde van de huwende piiien is van het zelfde geloof by het overige deel ia ei feetnatelling Men weet dat vooral de Katholieken zeer gekiint ayn tegen tJe gemengde huwelykeji Nog altijd 7yn er juist bij dit geloof zeer velen van dit aoort huwelijken Niet mmder dan 698 hutwelyksbanden 7yn in 1931 gesloten waarbij eén der partyen Katholiek waa en de andere niet Daarnaast zijn er 74fi gesloten waarby beide partyen het zelfde geloof hatlden Het is dua inderdaad juist dnt het heel vaak voorkomt In dat aantal van 698 gemengden waren SBZ maal de viouw de Katholieke helft en in 306 ma l de man Secretans Brandwyk aan Heeren Bur gemeesteren om t Tugthuys t geen geaccordeert toegestaan ia vervol gena dezelve Heeren t vonnis ter Exe cutie gelegt vervolgens hebben de bo vengenoemde heeren het vonnis doen uitvoeren d w z z j hebben Marrigie naat de gevangenis laten brengen Zooals men ziet was de straf niet malsch Uit het vonnisboek blykt dat de schepen bank haar confmeerde voor den tijt van vier agter een volgende Jaren m t Tugthuys deaer Stede omme aidaer met haer handen werk de Kost te wmnen en dat z j na afloop daarvan voor vyftig jaar uit Holland en West Friesland werd verbannen Uit het Kamerboek blykt dat aan de Burgemeesters verzocht ia om Mamgie in het tuchthuis te mogen opsluiten en dat deze hebben goedgevonden en verstaan de Regenten van het Tugthuya deser stad te authoriseeren toe te staan om in der selver buys in te neemen Marytje Mison ingevolge het vonnisse van Heerea Scheepenen in dato huyden den 7 April 1762 voor den tyd van vier jaaren geconfmeert in het Tugthuys deser Stad om aldaar geduuren de die tjjd met haer handen werk de kost te winnen Het tuchthuis bevond zich in den Groeneweg ter plaatse waar tegenwoordig de by zondere neutrale school staat De herinnering er aan leeft nog voort in den metofficieelen naam Achter t Tuchthwa waarmee vele Gouwenaara de Geuzestraat by voorkeur aanduiden Het Goudsche tuchthuis diende blykbaar met alleen voor het opbergen van misdadigers want een dag nadat Mamgje Miaon was opgesloten namen Burgemeesteren het navolgende besluit Is na voorgaande deliberatie beraadslagingen goedgevonden ende verstaan de Regenten van het Tugthuys deser stad te authoriseeren toe te staan om janmgje Melchera weduwe van Frans Verhoek als Provemerster in het gemelde huya in te neemen en te onderhoudan in kost en drank waar toe wekelyks zal contribueeren bydragen het Aelmoesemershuys zes en dertig stuivers Ten tyde van het dagboek waren er in Gouda nog twee armbesturen de Heilige Geest en de Aalmoezeniers Aan elk van die b de besturen was de zorg voor een weeshuis opgedragen Het Heiligegeestbuis waa tot voor onge veer tien jaren de wapenkamer en het klee 4ingmagaKyn van het garmzoen het Aalmoezenierahuis i8 later omgezet in het Vereenigde Wees en Aalmoezemershuls De Burgemeesters bepaalden nu dat van de inkomsten van het Aalmoezemershuls zes en dertig stuivers moesten worden af gezonderd voorde verzorging en huisvesting van de armlastige jannigje Melchers en dat z in het tuchtbuia moest worden opgenomen De gevangenis was blykbaar het goedkoopste kosthuis dat men voor haar hier ter stede had kunnen vinden Wordt vervolgd Nadruk verboden Dr Mr J SMIT door Scheepenen op verzoek van den Heer üaiUu en Schout werden gedaan Marigie Mison was s Heeren gevan gene d w z zy werd beschouwd gevangen te zitten op last van den Heer Met den Heer werd bedoeld de souverein Die souverein waq met de Stadhouder maar waren de Staten van Holland en Westfnesland De baljuw was de vertegenwoordiger van den souverein hy had Mangie Miaon gevangen laten zetten en rechtsingang tegen haar doen verleenen Uit de bu de vragen gestelde antwoorden bigkt dat Mangle Mjson tussthen de 39 en 40 jaar oud was en m de Messemakerssteeg woonde Haar kostwinmng was pypmaker Zy was getrout met Laurens Engelenbergh Haar man was echter eenige jaaren geleden naar Oostindien gevaren Hij was tussenbeyden weer thuys geweest en een jaar geleden weder derwaarts vertrokken Op de vraag of haar man met als nog in de Oostindien ende in levende lyve was antwoordde zy nog geen be scheyd van hem gehad te hebben loen kwam de beslissende a raag 0f sy gevangene met weet dat sy op den 20 Juli 1757 ter zake van begane over spel gepleegt met Eenen Teun van Heukelen en naderhant met de Persoon van Ary Hagen is gebannen geworden voor den tyd van vyftig agtereenvolgende jaren uyt den Lande van Holland en Westvriesiand zonder middelerwyl daar weder inne te komen op poene van swaarder straffe Mangie antwoordde daarop dat sy door ontsteltenis het selve niet heeft verstaan en gemeent had voor vyf Jaren gebannen te zyn geweest Uit de vraag en het antwoord blykt dat Mangie vyf jaren van tevoren voor vyftig Jaar uit de stad was verbannen Banms t ment of verbanning was in dien tyd een zeer geliefkoosde straf By voorkeur werd een misdadiger voor honderd jaar tegeiyk verbannen Kwam hy dan terug dan wacht te hem gevangenisstraf of geeseling of in vroeger tyden het verlies van een hand or de doodstraf De overheid ging hierby uit van de gedachte dat men een misdadiger by veroanmng niet de kost behoefde te ge ven en dat dit goedkooper uitkwam dan hem in de ge vangenis te zetten Het directe gevolg van al die banniaseinenten was dat overal in het land menschen rondzwierven die ner gens een thuis hadden en op den duur van kwaad tot erger vervielen Het loont de moeite het vonms waarby Mangje Mison in 1757 werd verbannen e i de daaraan voorafgaande behandeling vaii de strafzaak nader te bekyken De geheele strafzaak is te vinden m liet vonnisboek Daaruit blykt dat Marytje Mison s Heeren Gevangene woonende in het Jan Melsen poortje en zynde een Pypen r maakster van haar handtwerk ia 1767 reeds met Laurens Hengelenberg was gehuwd Haar man wa omtrent ses jaaren 6leeden gevaaren na Oost Indien In yn afwezigheid zoo bekende zy had zy verspel gepleegd met de persoon van Ary Haage mede een getrouwt man Verder bekende zy dat zjj ook reeds vroeger m overspel had geleefd Naar aanleiding van deze feiten n id de Baljiiw in 1757 de volgende straf tegen haar geeischt dat sy gevangene over en ter sake ooriz aal werden gebragt op de Kaak bozytïe t Raadhuys deser Stad omme aldaar met een Briefje op de borst waar op geschree e al staan Fameuse overspeelster Len half Uur ten toon gesteld of wel dai sy Gevangene door s Heeren dienaar niPt de Gardens om den hals sal werden omge leyd rondgeleid en ten toon gevoert cnde m alle gevallen dat sy Gevangene sal wtr den gebannen uyt de Lande van Holland ende Westfriesland voor den tyd van vyftig agtereenvolgende Jaaren zonder middeler wyl daar weder te komen op poene i n zwaaJHler straffe en dat sy Gevangene zal werden gecondemneert veroordeeld in de kosten van haare Gevankenisse en Mise van Justitie de ovengB kosten aan de strafzaak verbonden De schepenbank had Mangie Mison wel voor vyftig jaar verbannen en in de kosten veroordeeld maar zy had geweigerd haar te kaak te stellen af ar te doen rondleiden Dat de schepenbank had geweigerd op dien eisch in te gaan was het bewys dat moderner tyden in aantocht waren De Kaak is nog altyd aan het Stadhuis aanwezig Op het kleine balcon aan den kant van de Botermarkt werden de daartoe veroordeelde misdadigers ten toon gesteld Zooals uit het hierboven medegedeel Ii blykt was Mangie binnen de v jftig jar n teruggekomen en had zy haar vroegeren Ie venswandel hervat Zy bekende ook nu we het gepleegde overspel A n het eind van het verhoor moest zy de door haar afgelegd en blykbaar aan haar voorgelezen verkla ringen met haar handteekening b krach tigen De arme ziel kon echter niet schryveii In het examinatieboek staat onder haar verklaringen een groot beveng kruis n et een inktvlek er overheen Rondom het kruis staat geschreven Dit Merk is ges elt by Marytje Mison In kenmsse van my als secretaris Brandwyk Uit het dagboek blykt dat zy verbolgens aan de Heeren van de Magi raat om genade smeekte Nergens noch in het examinatieboek noch in het vonnisboek kan men Inaen dat Ary Haage die toch ook getrouwd was afrechteiyk werd vervolgd Dit hangt sampn met de toenmalige op atting dat overspel van een vrouw een veel ernsliger feit was dan overspel van een mau Zooals men weet is ook nu nog overspel een strafbaar feit Vervolging lieeft echter alleen op klacht plaats Daarby moeten zich echter zooveel bijzondere omstandig heden voordoen dat practisch no i tot vervolging wordt overgegaan 7 Apnl regtdag present alle De saken van Cinq syn benlag heb bende syn de stukken en bewysen over gegeeven en de saak gehouden in ad vis De zaak van Cinq was blykbaar zoover gevorderd dat de partyen hun stuk ken en bewysen of zooals men nu u zeggen hun dossiers inleverden om de schepenbank in de gelegenheid te stellen Vt nnis te wyzen De schepenbank wees uit den aard der zaak met dadelyk vonma maar hield haar beslissing aai om zich te Iwuien beraden gedagvaart Spamay over schuit van kalfsvelle Commisaans geordonneert als j ch pen commissarissen aangewezen Eytc en Burch Erieven uit de Hofstad MCXLVII Verhuizen Bén vim de kwalen m een groole alad ia dit van het verhuizen In de residentie Uu isLlit dic kwaal voortdurend epidemisch Dit 18 natuurlijk alletn mogelijk ais ervoor laad woningen genoeg is tn dat is inder daad het geval br Ja overacliot m zeer rui me iimte en de veihuialuatigen kunnen huQ hart opiiiilen Voor de verhuurders is die kwuiil niet veel voordeel want er ia en gdnre menwhen dat heel graag eens vei audert tn dit heel dikwijla doet Het ia niet het beste deel der bevolking lo dien zin dut het ula rcgtl zijn wonmg met 1 t tr teft welkt haai toekomt Ala het huis is ui igiwoond gelijk het populair heet dan zoekt men ten nieuwe om daar dit pro tes opnieuw aan te vangtn Verleden jaar zyn tweo en vijftig duizend a in tn atnkt ondti aoefc waren onderwor pen Toen plaatste hij ze op het vuur en roerdt iiu en dan in den inhoud Toen eindelijk het pi oces was afgeloo pen werd op de bodem van den smeltkroes een lepeltfe vol onhetwrslhaar stofgoud ge vonden Fred glimlachte met een brf den lath van voldoening en wachtte op het oor dl cl toen e recheroheur die het vreemd had gevonden dat hij iijn handaahoeiien hiid aangehouden terwyl hij m de smeltkioea roerde op hem toetrad en anei een handschoen van zijn hand trok In de vingpiH wartn sporen van atofgoud genoeg om Fred te doen veroordeelen tot diia jaar in Old Bayley Met n hatf oog zag Fred dat ie rechercheur Uians opttond en langs het dak van den wagen op hem toekwam Het geziclit vitn den dief was onathuldig en hij glimlachte alfl iemand die weet dat hij mets te verbergen heeft toen de chef nftast hem gintt zitten Hallo Mr Foyle bhj u te zien zei hijmet t n opgewektheid waarvan hij bestwist dat do ander er niet inliep Het ighing geleden dat wij elkaar gezien hebben De detective beantwoordde den groet met ton Opgeruimdheid die rs heel oprecht was Het ia chance dat ik je ontmoet Fred dv vervolifde hy Maar ik heb altijd chance II bent de mflJi in de heeie werelddien ik gaarne wilde ontmoeten Wal 13 er eaande eromde Fred dadelijk vol argwaan O met jou la flltes in orde stekte dedetective hem i nist Ik wil alleen dat je niij hetpt Laten wy aan de volgende balte Na de beide burgerlyke zaken kwam aan de orde de strafzaak van Mangie Mison Den Baillu Eyach gedaan hebbende wegens t quaad leven en tegen haar bannissement ingekomen van Marrigie Mison zynde de Eysch om haar te confineeren gevangen te zetten voor 25 jaaren in t tugthuys en voorts gebannen en gecondemneerd in de Coaten en Misen van Justitie ver oordeeld in alle kosten Hebben Heeren ScheejMnen goedge vonden na rype dehberatie na ryp overleg om haar te confineeren ge vangen te zetten den tyd van 4 jaaren haar verder gecondemneerd in de miae van Costen veroordeeld in de kosten en voorts haar vonms gehouden in Ef fect van den Jare 1757 en voorts het door hen in het jaar 1757 gewezen von nia gehandhaafd Versogt door BaiHu yck Burg en afstappen en een ginaaje drinken Toen hy geruslgeateld was volgde Piwd den detective by liet af tappen van den wa en Zy waren in hun beroep vyanden dat waa waar maar m Jen regel waa hun In de gelagkaiuer van een dichtbijzynd koffiehuis sprak Freddy openlyk en eerlijlt terwyl hy zyn vermouth Alurpte liiy dat u my zag op myn woord dat ben ik zei hy ernstig lerwyl tjn snellecepaf trachtte te raden wat de rechercheurvnn hem wilde Die kerel droeg een goudenhorloge en ofscihoon ik myn best wilde doenlilt hem af te rollen had ik het gevoel da£Ik er in zou lonpen Ala u een minuut oftwee later wfts gekomen zou u Waarom apreek je over die onaangename dmgfn Jreddy zei toyle met zijd hand wuivend Je weet hoe onaangenaamik hel zou vinden iets te doen dat nistvnn je geest verstoort Hy trok hem naar een afgelegen boekjo an de gelagkamer Ga mee hierheen Nu luister Keïi j8 Ooldenburg of een van zijn kameraden Freddy Hchnkte en keek peinzend naar d punten van zyn glanzend gepoettte laarzen De kerel die Grell heeft gemold Ik ken hem oppervlakkig zei hy voorzfchtig Hy was in een geheel andere branche v fpt u Werkt ook meestal alleen Wordt vervolgd nuten lang Ik zal u heipen zooveel ik kan maaru moet my laten beslissen wanneer ik neutraal vul blyven zei hij ten slott Vaiigenoman zei J oyle en d beideniannui drukten elkaar de hapd hierop HOOFDSTUK XXIV Dutch ired veranderde van plaats en sm f verder op de tram zitten op een mm Itr m het oog vallende plek Hij voelde dat zijM kans was verdwenen en dat nu juist Heidon iovle op deze tri moeat komen il ed 70oalH Ired aou hebben gezegd de deur dielit tred wiat heel goed tioe hij den voorzorganiaatjegel moest ontgaan door de politie Kenonien tegen zakkenrollers n 1 1 it al d rueeen der zitplaatsen dicht moesten we en In plaats van achter een slooht offer Ie gaan zitten nam men naast hem plaats met een helper achter zich wien men de buit toestak Een behoorlijke zakkenroller en Dutch l red wae een er kend meester m de kunst houdt nooit en ooffenblik langer de buit bij zich dan noodig 18 Maar met l oyle op den wagen was tiPt te gevaarlijk werken voornamelijk als men alleen was Daarom vond Ired de wereld een ellendige plaata Hij wfls alleen en zonder eenige gedacJite aan stelen op de tram geklommen Als liet in 7ijn werktijd was gewï psl zou hij tenmins een misschien twee medeplich tnren hij ich cehad hebben Het toeval wilde dnt een deftige businessman met een massieven gouden ketting over zijn dikken huik vlak naast hem was komen zitten Fii Fred lad beslist dat het horloge aan het emd van den awaren ketting wel waard wüfl er een poging voor Ie wagen Boven dien sprak de blijkbaie rijkdom van den man van een waarsohijnlijke portefeuille voi bankpapier Ja zelfs bij afwezigheid van tin helper was het de moeite van een kansje waard En toen kwam Foyle en be i erf alles Als iemand op de tram iets ver loor zou hij weten wie de schuldige was Wapt Heidon Foyle had een van de grootste coups bedorven welke een zaKktnioller ooit op het punt stond uit te voeren tred onberispelijk gekleed en met onbcrispohjke referenties wns blj Greenfiteide de Bond Street juweliers gekomen met een foimule om goud te maken Hij had den steen der wijzen gevonden Het spreekt van zelf dat ik niet ver lang dat ge hierop ingaat voor ik heb be f p en waartoe ik in staat ben zei hij lueh lig Ziehier Dien handvol stofgoud heb ik zelf gemaakt onderzoek he en zie dat het lil orde ia Ik wil u het geheim dit te maken verkoopen voor lOOOOO pnd st Ik verlan ï geen geld voor ik u een demonstratie lieh gegeven Dit werd m orde gebracht De juweliers geloofden met een vertrouwen dat niette censtnande hun lange ervanng niet geschokt wflfl in Fred Nie lemin namen zij tie voorzorg l oyle er bij te roepen van wien Fred tot nu t e alleen den naam ken k Tn een klein kamertje in Tlerkenwell 1 fld het experiment plaats Met sluwe oprechtheid mo ikte Fred n smeltJcröes gereed len aanrien vnn f n mtcezocht publiek nadat de versobillende ingrediënten