Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1932

Mn 18127 De geheimzinnige verdwpmng van Robert Greli 3eftutoriBeerde TertaUnf Nidnik Terbeden Ik ben van da politie en arreeteer jeoop beachuldigmt van betrokken te ijn by een poging tot inbraak Je deedt beter geen verzet te plegen K om ömithers Laten wiJ nem naar de auto brengen J vangene bood geen tegenatana Hij teen verbluft ioen hij eenmaal in den S recheroheur den voor Mrgbmaatiegel hem met te handboeien aan jn ondergeschikte vast te maken rech 8 aan den linkerpols v den agent want hij wist niet hoe lang hij op Green a moeten wachten en hij vond het het rstaadigst gopn rialco te Joopen ki Foyle in ïe saena van den wagen achterover leunend v L ® öS aa kan e dit doen Maar niet dat al at je gt voor het K iht tegen je gebruikt kan worden een L f misdaad m de uniform van te Z balmaequé het liT e Want al7dit Seval in ben ik achqldig Je kunt dit tot e verdediging aanvoe Getrouwd N TOM Arts 1 H M D BISSCHOP De Heer en Mevrouw TOM BISSCHOP zeggen mede namens wederzudidie familie harteuik dank voor de vole bUiken van bdangstelUng bu htin huweluk ondervonden Dordreoht 26 Oct 1932 Bur i Martens Toek Hn ti adres am el 69 Gouda TF KOOP hl dm Ha cm fo l Kndwrmde Br odbakk rij n Koeken Bankotfabriek Ook afxoiuleriyk te koop Voor emsitige reflectanten boeken ter inzage Br No 2S6 BertOi ORT Pr Hendrstr 84 den Haag Het ia HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het ia HET GEMAKKELUKST waaneer U m meerdere bladen dvertentien hebt te plaatsen hetzij hier of welk blad ook m bmnen oibuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan Eet ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Marlet 31 Gouda TeL 2745 U zilt dan m eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wmsch en tot dezelfde prijzen als door de bUiden direct wordt berekend ALLE 7600 INWONERS VAN WADDINXVEEN iMwn alken Vrudsf HIT WBEKBLAD VOOR WADDINXVEEN TE KOOP e V Jl M BRMja KOfK BANKET e CBOCOLATERia goeden stand te Den Haas Oen tussclBjIpersonen en zonder contanten onn te ï flat eren Br No iM Soekh OUT Pr Mendr tr 84 den Haag IS BI gfl Advartentifen daarvoor worden tot Woensda rmiddac 12 uur aangenomen aan het Bureau Markt 81 Ooudft Tel £ 746 Zooals éeze sigareh zoo verminderen ook de middelen van het Natio naai Crisis Co nité door de hooge elschen die eraan worden gesteld Voor den komenden winter is daarom een krachtige yerstetking van de kas noodzakelijk Helpt mede aan het mooie werk door een geregelde bijdrage te laten overschniven op postrekening 1 8Ó000 N V UtrechtscheHypotheekbank UTWCHT Pandbrieven f 62 000 000 Ile efv s f 1 626 672 66 0E BANK stelt beschikbaar 4 pandbrieven d99 in stokken van f 1000 f 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr F R HOORWEG Geeo Bedr Ü of llÉIIÉI kan het zónder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meei zorg er aan besteed wordt hoe meerJiet de aiindacht trekt van ledei die het in handen knigt Goed dnikwerk IS voor elke zaak een introductie die met moet worden onderschat Laat ons Uw drukwerk verzorgen Wb leveren pnma werk en daarbfl goedkoop onze pnjzen z jn belangrqk lagw DRUKKERIJ 1 A BRINKMAN ZOON 1 GOUDA 1 l living s Gist tatnine t bl tej lÖn doklerties in zaktotihaaU na ijaebruik na lederen ni lU we Gisttamine tablaties jlcdeian dag Zi houden Uw jiJutm kerngezond en stimuleeito Uw energie Ki hoofdpijW maag mge A x I wMidsslootmssen neuralgie 4h 1 9 onwel voelen zijn een paai IS LEVEN U ALL OOIOR DROGISTEN SN APOTHiKlJJ Hmm na X tabletten f 0l7J OA kl f t£A living s lablet ea voldoende om weet een gezond mensch v n U Ie ken Geen dag zonder Gist lamme laMil m M tablelta I A I tas 130 lablilttn lias WOtabIMKn It RV ALGBM HOLL HANDEL INDUSTRIE MIJ DBNNBWEG 140 DEN HAAG aa = i f VamuA dt hmémP met Geapomwn Tvm geknipt idt di ia EB ooKK entooii 41 T T CESeiONNEN TARWE IHHHIvnBp WBE T Wordt nooit oudbakken Altyd smakelyk met ksM J 1lKSlnddedm Cr Lid Agent pv Ktedakad 9 I i l ili i ih i i m A im rt m o TcldSi ii Mi3 isdriegelijke namaak lULLDOG hakkfii worJii hêéit w6é nommoalitf dat hmii twi var chlt aU Mi door dan mmm kon ondwfctwidM H mtl Wiefcll b draa0t slMhtsonliolt c nt n doch na nige dogM reéds bamarkt men h t noniM verschil In kwaliteit Loot U dm geen onbekend merk aanpraten als zi nde nelxoo flood WaarscRuwing Ook het echte Wood Miliw fubberieder kan noolf v vangen worden door de gewone soorten plaatrubber net B leeft U de grootste besparing i absoluut antlsllpping en minstens 3 i mooi sterker dan leder Let op het ronde stempel en den noomt Wood MilneïSr en flULLDOG tiakken til tik irliinniriii Mtah r ERKADE RUYTER SPECULAAS l 1 ige h kruidensmook ZEER TALRIJK E s ï 3 SÏ z n de bestellingen welke de uitgevers A BRINKMAN ZOON ontvingen op de h 9 NIEUWE UITGAVE 1932 1933 NIEUWE UITGAVE 1932 1933 Nog bestaat de gelegenheid voor hen die hun bestelbiljet nog met inleverden een of meerdei e ex è ƒ O 25 ingenaaid of ƒ 0 50 gecartonneerd te bestellen C Let wel nü de verschymng wordt de pnos ƒ 0 40 re ƒ 0 65 Men zende dus onderstaand bdjet nog omgaand in f Geen Gouwenaar kan deze practische Gids ontberen Bestelbiljet Ondergeteekende bestslt hiermede bv de Uttoevers A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA f Ex GOUDSCHE VlfAAGBAAK mtgave 19S2 19SS f ttnjs tot ersehitntng f O 25 per fix Idem gecartonéeerd f O S jm de verschvmng f Indien men zun exemplaren door tusschenkemst van een Boekhandel wenscht te ontvangen gelieve men den naam van dien Boelchandel te vermelden 71 J ai g iig OoiidniHlai 17 Ootobep 1981 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit bladverschijntdagelijksbehalveopZon enFeestd gen AfiONNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 1 oent met Zondagsblad er kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wa w de bezorging per looper geschiedt Knuico per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zoodagxiilad 3 80 Abonnementen wtmlen dagelqks aangenom i aan ons Bureau MARKT UI GOUDA bg onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Oose bureaux 4in dageU ks geopend van 9 6 uur Adnuniatratie en RedacUe Telef latere 2745 FoBtrekenmg 48400 ADVEBTSNTIEPRUSi Uit Gooda en onvtreken behoorend tot dea beMTfkrinf l £ regels il 80 elke regel meta O Van buiten Gonda en dea besoq kriiifi l è regels f IM ike regel meer 0 S0 Advertentiën In het ZatenUgnniiimar tt fl at lag op des ffiïjs Liefdadlghelde TertantUn de iMlft rvx deo pt i JNGËZONDE MËDËDEELINGËN 1 4 regels fiM elke regel meer f OM Op ae toorpagma 50 hooger Gewone dSvertentien an uigezonden mededeelmgen hij contract tot seer feredueeer4ei ptftB Groote letteia en randen worden berekend naar plutsnumte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusachenkomst ran eoUede Boekhandelaren Advertentiebureux en n agenten en moeten daags vóór da r ft Tin aan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname veneketd te s ib f Het geiyktydig verschUnen i van prins Nicolaas en prmfes Helena hoju it ho gst wavschynl jk verband met de regetuig van geldquaesties De vrouw van Nicolaas ftt reeds eenige dagen geleden te Boekurt aangekomen hetgeen aanleiding heett ge geven tot twee lezingen ten eerste dab Nicolaas van haar af as en ten tweede dat men i et tezamen heeft wü en reizen ten einde opzien te vermyden De Itgeering i het over liet standsunt dat men tegenover prmses Helena laliinnemen met eena ge worden Lr loopt een gerucht dat in ver band hiermede litulescu zyn ontslag bmft genomen doch d t is onjuist ii GLLAJND Oet honger y Kh neer I Buitengewone maatregelen vap d pobtie Oisteren zyn 00 werkloozeo uit êÜ deelen van Lnge id konfende op verschil lende punte m de buitenwyken van Londen aangekomen waar er plaatselyke maatre gelen getroffen zyn om hen onder te bttn geu en te voeden y zuUen heden lU Üy Park aamenkomen vooi een betoogmg De commissaris van j oUtie der Londehsche City heeft bevel gegeven Sin alle pelitieverloven te schorsen tydene v aanwc igheid Londen van de deelnemers aanden hongermarsch In totaal zyn XHOOO agenven gemobiliseerd en de i Ê Êh order gegeven zich gereed te SSuen voor het geval dat ae voor heden m Uyde Park vastgeatSlde geoete hongerdsittonstratia tot onlusten aanleidiifg mocht geven De politie verwacht c at de Londensche werkeloozetj eveneens zullen deelnemen iMin de demonstratie btraalsgewyze komen uit alle nchtmgen de btoeten der hongerdemonstranten beden in de rlchtii g van Londen Zy worden begeleid door krachtige sfdeelingeu poütia IfALUE MuMoUni te laan Italië verlengt niet naar nut in vrede s Onder het geloei van sirenen is MocsotimDinsdag per autg m het feestel k versier de M1I41U1 aangekomen i In een toespraak welke hy op het Dom plem hield heeft Mussolini er aan heni nerd dat van Milaan uit in het Jaar 4 15 de beweging om te intervenieeren Is uit gegaan en daarmede de geest van een ntewv leven is angetreuen Tepvül m alle Unï n eu zelfs in landen van oude cultuur on el er lield en onrua t oor de toekomst bestaat is Italië met bezorgd voor zyn toekomst Het geheele Italiaansche volk wordt bmgezet m een onoverwib elyk leger minutenlange toejuichingen Niet m conferenties ligt het heil Minder toufereutiei eu meer kracht om besluiten te nemen mmder congressen een ruk op de eerste plaats aii koperpro duceerend land g ekomen is Voigena jfficieele meded e ngen heeft de pai ontdekte laag een inhoud van 10 mülio n ton zuiver koper De tot dusves bekend koperlagen van lOO d lihodesie hebben ook i u inhoud van 10 milUoen ton en di van dan l elgi schon Congo Katanga een van o m ton De pas ontdekte koperlaag is de grootste maar langvniet de eenige an Kualand eli ï ala zyn Ue schat ingen overdreven vaat staat dat de bovjet hn 3 een 1 r ryii hte kopergebieden an de tofkomst bezit Het Rusland van voói dtn oomg had landbouwend gebied weinig bet oclte aaiii koj er Hoe verder echter het V fjaaidplan opschiet hoe grooter de behuLtfe auu koper wordt De Rus4ii ciie kopti rtaen yu zeer ryk Volgens officieeie opgaVeai b vulten de groote ertslagen m Ka uktan gemiddeld S pet zmver keper terwyi bv de ert en van de btah Copper er h üVenf maar 1 60 pet de ertsen van de Chile Copper Ühili 166 pet van de Jo Imto apanje ZAO pet van de Bwana M kubwa No rdIthodesje d t 0 pet en du vau Union Mi mère duhaut Katanga Conguj ger iddeld fl 41 pet nebben Verleden jaar heeft Uuaiatid ijn o erproductie welke by het begm van het Vgfjaarsplau iot 18 ÜÜÜ ton gedaalj was weder op ongeveer 7Ü00Ü ton br leat il t Planschat voor 19d2 di de koperproJuetid oplaö 000 ton 1 Volijens de jongste berichten is men met het raff meeren nog ten achter n zeer groote metaal voorraden gaan met de blakken op fde afvalbergen Dere techntscn miêitukkmg zal vermoedelyk echter dj n opmaisch der Kussische koperproduetio op den duur mvt kunnen tegenhouden én Hualaii i onver mydelyk van koper invoerend IJb der eer ste koper uitvoerende landen worden ttO£ M£Nle Prins Michael s verjaardag Kroonprins Mic iel van Koemenie die te Sinaj vertoefde ia Dm dagmorgen te Boe karest aangekomen De prins die gisterenzyn elfden verjaardag vierde l ad van komng Carol toestemmmg gei egjsn om rae zyn moeder prinses Helena die momenteelIn Boekarest verblyf houdt tezamen te lunchfiiti Geruchten over Prinses Helena Prine Nicolaas keert deze wfek te BockarMt erug Prins Nicolaas van toemem van deu koning heeft mee edeeh m den loop van de week te boeka en 2ich voortaan weer in Rtjemi vestigen De bladen voegen hieraan de prins wfi r inspecteur gci eraal van het leger zal gorden van weikan post Ij j in verbaui Aet zyn morganatisch Ijuwelyk afatano h e ef t moeten doen kiezingen zal een oplossing in deze of gene ricliung mteten worden gevonden Kieds uu staat vast dat het iijksgereehtshot het dictatoriale sLre en van Von lapen tieelt veroordeeld Zal de rijkakaiiBeliei de heteekeuiB hieivuu inzien en in het vervolg er zioh vour lioedtn n et al ig zeei buiteu zijn boekje te gaaur Uf zal Vou Papen ge prikkeld door het feit dat de Leipzigeche reohters niet dooi dik en dun met hem mee ijn gegaan uit ik rok zieli m nieuwe avonturen atoiteu en door een staatsgreep zijn positie steviger tiachteu te bevestigen De toekomst zal hiervooi miaseliieu bmuen zeer atzienbaien tJjd uitsluitsel geven De uitspraak van hat Riiksgarechtthof Ëen dwazeitoestand Twee r eeringen Ëen verwairend vergel k Door iiet lomio dat ie LÊ ipzig door het ujksgereciilahof ih gtveld met betreJtkmg tul het ge SQJiil dut tusscliea 1 ruisen en enkele ander staten eeneizyds het rijk aan den andeien kant is geiezen ia een uiterst zotte en geconiplicterde toestand ontstaan Terwijl de aanvankelijke bench ten liet heten Men herinnert zieli waarom het ging de tegenwo vdige regeering Von 1 apen hieft op O Juli met gebruikmakmg der gewapende macht de i ruiaische regeeung aan welker hoofd Braun atond haai congé gegeven de rijkskanselici wierp zich zeJ op ala rijkecommifisaris en stelde di firactit aan als zyn plaatsvtivangti De gevolgen van deze handeiwjjze lfidie nieei of mindtr als pen staatsgreep kminen woidtn aan geduid iajn door de mVspraak van Leipzig weer gedeeltelijk te niefc g aan daar de rmsiBche regeering ij het dat haar aclitabevoegtllieden aanmerkelijk zijn beperkt weer terug lyin keeren Daar te ifjksoommiaaarib ondert ussdien wordt gehandhaafd Ui ot n intUl utaatiireohieiijkati toestand m t leven geroepen die nauwelijks houdbaai kan woiden goaoht aangezien 1 ruisen nu opgeHtlK ept zit net twee tegeenngen die de meest uiteenloopende standpunteu uiiiemen Wel atemt het tot verheuging dat do lechtera te Leipzig een niet verwachte male van objectiviteit aan deu dag hebben aan BUiXiiiNLANlteCM NüüUWS DUirbCHlSlNO Kedcvoenng n va nn Auguct Wühtelm en xube In het Sportpalast in Jferlyn hebbcii gisterenavond Prina A fin n Pruisen en de leider van de nationaal soiialistiaéhe fractie in den Pruisiachen Landd i Kube het woor 1 gevoerd Fflns August Wfihelm Daarna nam Kube het woord Hy oefeddefelle kritiek uit op Duitach nationalen nRukaregeering De huidige Kukskanselierheeft ïich als Centrumafgevaardigde steedsaan de z jde der sociaal democraten ge voegd Ka den 6en November zullen de nationaal socialisten de vorming van eenPruisibche reg ering wel p zich moetenr men Aan het slot van zgn toespraak onderstreepte Kube het anti Semitische kaï kter van de bewegin Groote overstroommgen in het Muiicl gebied De hevige neerslag heeft m het stroom gebied van de Moezel groote ovecfitroóïnui gen veroorzaakt Eemg riviertjes zyi bui ten hun oevers getreden Te Boulay staan de straten geheel onder water Het verkeer ia gestremd De door de overstrooming aangerichte schade is zeer aanzienlek RUSLAND Ausauch koper op de wereldmarkt By de in de laatste maanden in Uiialaad ontdekte koperlagen is er ni een geKOTien in de buurt van Wosnessinsk Olts ahnsk Oeral van zoon grootte da Rusland met LoitdeB Britcltt bestaat en zelfs ditns politiek in velerlei opzioat beetrijdeu Son laptn woidt m eJk göval Uiaus ktlijk gehandi caf t m zijn poging on het tjeginsel üti uuloritairt sPaatsieiding waaivooi hij m ver fclierdone redevoei mgen nadi uk keiijk piopagandii hö It gema akt in daden om la zetten Dut dit ziju conservatieven Dat tinkB juichfc ligt voor de hand do rechters te leipzig hebhen wel ia waai da veiordeniAg van den iijkspresident dü 20 Juli 19ii veicenigbaai veiklauid met de 1 jkHgrolidwtt voorzouvei do Husiselio tl iniaters tijdelijk van hun ainbtsbevoegd heden worden beroofd maai aan deu an deion kant hebben zij even nadiukkelijk tö hennen gegeven dat het liuisisohe minis teiio Braun niet de veitegenw ooidigmg iji veiaehiileiide iietlamen o a deu rijl P rtiad mag worden onLiioiiiKn i en en au der bcteeJient daf aan de zetfstanUigtieid en di lechtcn ddt lauden m beginsel met mag worden getorud Braun Silvering en üieus ambtgenooten worden door het rijk gerechi Shot beschouwd als de rechtmatige autoriteiten OuK iililillMlÉ HII het dat het gezag van Von i apen door de uitspiaak in beiai iijkö mate is aangetast én dat dit eoliec van zeei gtoute betetkeuu m in verband met de aanatdande vetkiezingeu die uu Hel eens minder gunstig kouden uitvaJlen voor du partijen waarop Von Fupen in liooldzaak steunt Oentiuni sociaal aemo uateu en nation aal SoeiAlisten zulleu ongi gelegd en d m d bezateflKrVon Papen toy Twijteltl voordeel hebben van Von 1 apen s op zekere foogte onaangenaam te zijnf prestige verliefl ir aar intussehen blijft het een raadsel hof Uverigens mag evenmiu over het lioold worden gezien dat de toéiAaud geeciiupen door de verordening van 2q Juli ondanks Uu theoretische erkenning van de lechlen er uigezette luudsregeermg practi cli biijtb bestaan da r het ooimuissarisBchap van Von Papen hetwelk dour dt öracht rordt waargenomen wordt bestendigd zoodai de i ruisisohe regeeriug de aanwezigheid van een dwarakijker ook in t vervolg haL moe ten gedoogd leder is het er inmiddels over eens dat de verwarrende tofttand die het uitvloei set IS van het teio dat er thans m ruisöu twee regeeringeii bestaan welke ieder oogenblik met eikaar overhoop kunnen komen w liggen op den duur moet leiden tot een chaoa zal du naar een com promis moeten gorden gezoem tiet is piet aannemehjk datjmen reeds voor 6 JSovem ber tot een verfBiuk komt Uooh na ge noemden datmn dan dag der njksdagver 1 et voimiH dat beiden partijen gedeeltelijk gelijk gedeeltelijk ongelijk geeft tal kun en worden uitgevoerd Dat Von Papen de rijkskonseliei in elkgeval op o belangrijS punt eo ernstigeMttlaag heeft geleden kan alleen reeds rden afgeleid uit het feit dat de uitbraak van Leipzig het hem onmogelijkheeft gemaakt in eeh vloek en een zuchtde voorgenomen gAmdwetahefwening erdoor te jagen Immers het vonnis beiieletdat het niet den rijkscommiseariB maar eiechU in Juli aan den dijk geeette regeerit raun geoorloofd ia den personendie voor Pruisen zittirig m den rijksdaghebben Isstgevmgen te verstfekken zoodatd Pruisische regeering m de gelegenheidwordt gesteld Von Papen met min eumaoht tegen te werken Ook in menig an er opzicht kan het kabinet Braun maatregelen nemen alsof er heelema T geen dr aAler met uw ghnstereude oogen Hy was te slun om letri te seggen dat als getuigeuia gebruikt kon worden ik gel t nit dat die mbiaak deredeuIS dat u heiden aan het weik 2ijt gegaan zei liij U wil iet8 te weten komen fk ver onderstel dat u de zaak zoudt opge veij alsIk u kon Helpen Vastberaden schudde fioyle hel J oofd ie weet dat wij dit niet kunnen doen in Sia geval van misdaad Mr Green zal tiij liet verüoor een goed woordje yoor je doen V dev kunden v j met gaan Ike zejto zijn leeg glas neer llij geloofde dat hij de oVerhaiKl ad dat hij veel kon winnen jjon pièt verliezen wanneer liy aan dronij Ojii beteie voorwaatden Het was een verkfiïde ofschoon hetl natuurlijke meelung l eldon l oyle had met de minste bedoeling en ook met de inaoht met Ike te onderhandetien z odat die ongehinderd zijn aanvallen cp de mUatacliftppij kon voortzet Tlielpt me M neer zei Ike Ala u wil dat itspnek zal ik het doen wanneer u irfij lot Besl Foxie ond op Wjf zullen het hierby h P zelf poedvmdt Mr hem nu maar nair dtf cel lai Hij was de deur uit geffaan atappen stierven weg toen Ike t d § oonclueie kwam dat 7ijn pogin g toi bluf mislukt Hij verhief zijn at m He Mr Foyle Ga neg niet weg lit aal vertellen wat ik weet Kom temg len als je denkt dat men je zal gelooven antwoordde Ipyle Het zal echter beter zyrt foor iedereen als je de waarheid zegt De man b eef somber zwijgend zitten en de clief kon voelen dat hij hem in het duistei van den wAgen woedend zat aan te kijken De andere detective keek door het raampje Hier komt Mr Greei mqnheer Gearmd eii in riendHQh appelijk gesprek Ike naderde de hoofd iliapecteur de Niet voor ZIJ aan het hoofdbureau gekomen waren hield zijn welbeepraaktheid op De chef stapte het eerat uit en gaf eenigo be velen terwijl do zoogenaamde politie agent ua0 de ce werd gebiaoht Ike iwerd naar boven gebracht naar het bureau derrecher clie Alleen Heidon ï oyle en Green bleven bij hem Ga zitten en maak het je gem ikkeiijk zei de clieE ojigewekt Wjj willen eena met pralen Ike Wil je watt drinkenP Hier Het oordeel dee menechen ikake U met moedeloos het stemme U tot nadenken FEirirxwroN HOOIiDbTUI XXVIl iiAsn grimmige lunWHi tmde ouder de grijze snor van lioofdmepecteur Green toefl i oyl @ weer de kauter instapte en de deur loot Ike eok recht in de koele blauwe ogen van den ctief der irecherche recherche den aiui zijn anderen kant Het scheen dat Ike Ked Ikes vluggdï eest was in épanning r lwit te voren had ij geiboord da zulk l hebt deyn 4teer de bovenbaad m heer trkende hij volmondig Ik geelitoe Ik zal ii allea vartellen rflit Ik weet A 4clioon dat niet veel is zijn anderen kant Het scheen dat Ike betrapt iwas m de eetkamet en zich op genade of ongenade had overgegeven Hij had k eén gastvrijheid werd geboden In een i ll tiebureau en nog wel aan iemand die tphceterd dl betiapt was iyi hoewel hij aouter loolit koesterde gevoelde hlj zioli toehgevleid Alle misdfldifers aan den voet ofaan den pita van hun vak staande zijnzeer Ijdel Dat is een beetje buiten je gewone lijn vervolgde toyle den man onderzoekend aanziende Een goed opgez plan door eentoeval liiiHlukt Nu weet je even goed alsWIJ dat jfij je met kunnen dwin en te spreken Alaar het zal ons een eindje op wegh pen als je ona h v vertelt van wien je le leuf ls hebt kregen Het helpt met Mr Foyle zei Ike Deeenige man die nM mlj hierin waa betrok kem w 8 Dnttfh i Ted U moeat herd zien te pakken te krijgen omdat ik alles ervenvoor den reohter zal veHellen Hij heeft mii de sleutel gageven Weea niet dwaa Ike viel Green hemin de rede De gevangene keek ran den een naarden al de filosofie van den beroepsdief die weet dat het spel verloren is Hi grinnikte even toen hij den politieman metWe handboeien aan in den wagen zag Wel bent u het Mr Smith Daohb udat ik met te vertrouwen waa met dat beetjein huis Je bent er deze keer ingeloopendat ie zeker Waar is ired Il red wie = vroeg oj e Ia er nogiemand bij dit grapje betrokken P Maar Ked lk e was een te oude rot om dit fe gelooven Instinct zoowel als redeneerThg vertelde hem dat hij verraden was en de afwezigheid van Pred gaf voedeel aan iüjn argwaan eg neem mij noij met Mr toyle zei hl minachtend en voegde een woorden stroom erliij waarin hij uitwijdde over destappen dig hij zou doen om Dutch btea te betalen zoodra hij er de gelegenheid toevond Geen der reoheroheura viel hem inde rede Hoe meer hij aprak hoe beter wanthij kon zich jets an Wlang laten ontvallen Nu Inj 400 dicht by het bereiken van ujnloei woË moebt 1 oyle met tact dnt nDo wet dnngt er zeer terechLOp ao tat rbedreioing noch beloft u jpöprokW ltftgWO Itn tegen iemand lie ifiu eep misdaadld lesftiuldigd Van het oogenblik af dat etn Wtitieman het beeluft genomen heeftleujktnd te arrc teeren uag hij direct noch mdi ct teïijpenpoon verlokken iets te zeg en Iht zyn aoli iW kan bewijzen en hiJld ge on en een waarschuwing uit te spreken omtrent d Ëventueele gevolgen wfin r per zelfs een vrliwillige verKlariAg wordt naneeboden Grppn had eep vnlpenhoucfe uit zijn zak jrehaald en een paar bladen oliopapier voorzidi neerftelegd Foyle Meef ataan Laten WIJ elkaar niet v fkeerd begrijpen zei hij Wij heioven niets daii dat delechtbonk 7al weten dat je ons m eèn riderji zaak hebt geholpen Als je verkieet tezwijgei kunnen wy er nlets aan doen 11 ch jets j Wordt vervolgd