Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1932

I Beurs van i materdam wissiiui JEUöISN 26 Oct 27 0 Ollicieol landen as 16 BoiliJD 69 02i 59 03 i arijs 9 761 9 7 BruHael 34 G6i 34 7 iiwitBBrland mm 47 9J Weeoeu w l Kopennageu Itockholm 4ïP 41 7S New Yo i iih a 48k HietoindMl Madrid ao jfej 20 45 Milaan W la Ta l raag 7 37 FrolangaU 1 Ai GEBtENGDE BEMCTTKN WerUoozenrcIletjea te Haarlem Een agent onder den roet geloepen Drie belhameli gearresteerd In liet bureau van het Burgerlijk Armbestuur te Haarlem hebben zich gistermiddag relletjes voorgedaan Een aantal werkloozen die om brandstof kwamen vraten trftclitten door te drfOgen tot de kamer van den directeur welke op de eerete verdieping gfelegen Beneden aan de trap stond eeo agent die hun den weg versperde Men drong ectiter zoo op dat de agent genoodlaakt wae zijn eabel te trekken waarvan hl eohter in de kleine ruimte geen gebruik fcon maken Er ontstond een worsteling waarbij den agent zijn aabel werd ontrukt Met zijn gummiatok probeerde hij nog de menigte tegen te houden doch tegen de overmacht was hij niet opgewasschen Ook de gummifltok werd hem afhandig gemaakt met zijn eigen wapen ie hij buiten gevecht gefiteld en dcwr de werkioozen die de trap opklominen onder den voet geloopen Boven aan de trap sbaid echter een tweede agent ie de werkioozen met zijn sabel de trap afwerkte Twee hunner kregen Juerbij zoodanig letsel dat zij naar het öt Elisabethi MÜiuia moesten worden overgebracht Inmiddels was het hoofdbureau van politie gewaatechuwVl en p n sterke pohtiemacht heeft daarna het bureau ontruimd en op etraat de menigte met de blanke aibel uiteengedreven Drie personen zijn gearresteerd die worden verdacht de hoofddaders vnn de relleIjpa te zijn Tn de wachtkamer heeft men later de sabel van den agent teruggevonden De gummistok bleek verdwenen te zijn De agent die onder den voet was geloopen heefr zioh in het ziekenhuis moeten laten verbinden De nienve Inmg over de Sthie by Rotterdam Het werk één nacht rervroegd Het lag in de bedoeling de nieuwe apoor brug over de Sehie in den nacht van Zondag op Maandag a s in te varen maar omdnt de eerste proefheffing is mislukt en le tweede niet dan met groote moeite is tot aftnd gekMiien heeft n werkzaamheden vervroegd zoodtft nu in don nacht van Zaterdag o Zondag de oude brug verwijderd en de nieuwe brug ingevaren zal worden Dit werk belioort mede door de zeer geringe ruimte waarover men beschikt tot een van de moeilijkete karweien die ooit Gtj de spoorwegen zijn verricht Er zijn uitgebreide maatregelen genomen voor het geval het w ou mislukken De 25 goedere ntreinen die s nachts over beide richtingen op dit baanvak rijden zullen vervallen De goederen wordm s Zondaga toch niet afgehaald Treinen met gist visch en andere aan b ei onderhevige goederen zullen dien nncht ver Amsterdam Ulxeeht worden geleid ten einde do aanHluHing met Roosendaal niet t © iftissen De personentreinen die a Zondags b morgens vToe van Station D P moeten veiwliekken worden ditaiaal op het eniplncement Feyenooi0 sA engeetöld Mocht erdoor het werk stagnatie ontstaan dan worden deze treineiji opgeduwd naar het Beur htation gebracht Ook de PuUman trein is voor dezen jiacht op het emplacement Feyenoord gestationneerd Ileiitigers uit DenHaag komen per eJectrischen trein naarstation D P waar zij den Pultmantteinvinden of indien zulks noodig mocht blijken worden zp per autobus naarHiet Beursstation overgebracht Men heeft maatregelen getroffen die voorzien tot 10 uur s morgens ft Men hoopt echter dat geen van deze maatregelen uitgevoerd b oeft te worden en dat de brug op tijd d w z om B uur dea ï ondagamorgens op haar plaat gt Laatste Berichten DRAADLOOZE DIENST Botaing tiHMht n een luxe aato ea een autobuB Vele gewonde HAKMli LiElN 27 OcP Hedenmorgen neeft n y Velöhuwen een Botsing piaals gehad tuaschen een luxe StUto en e n reiswagen van den dienst Utft eifEtir Apeldoom De auto a zyn in de bocht i deA weg op de grena van de gemeenten Hurmelen en Veldhmzen tegen elkaar gebotst Van de luxe auto werd het linkervoorwiel in elkaar gedrukt De inzittende dame brak een been tn moefet naar de Rykaklimeken te Utrecht worden ver oerd Van de reiswegen werden eenige pasiagdrs hoofdzakelyk door glasscherven gewond Ook z zyn met particuliere auto s naar de Hyksklmieken verg bracht De reiswagen kwam met de vooriiHt den Leidscben Rijn terecht De luxe auto werd gededteiyk in een sloot terzijde van den weg geslingerd De burgsmeester van de beide gemeenten twee doktoren uit Harmelen en Vleuten en een veldwachter verschenen spoedig op de plaats van het ongeval Ook de beide chauffeurs hadden niet ernstige vleeschwonden opgeloopen t n ongeval aan boord van de Heenakerk Een matroot aan bekoMCn verwnndingcn overleden DEN HAAG 27 Oct Aan boord van H M 4Ieem8kerk ün hedenmorgen toor he breken van een stelling de matroos Ie kl J H W Wiedeler en de matroos 3e kl K AÏ Surig in het dok gevallen De matroos VViedeler is later aand bekomen verwondingen overleden De beraaifelagingen over bet wctaontwerp betreffende de verhooging van invoerreehten geachorat UKM HAA 27 Oct De Tweede Karnat lieeft hedenmiddag met 03 tegenga stemmen die der eommunwten Muigen Hne i een moUe Aalberae om de beraadslagingeh over het wetsontwerp tot verliooging der mvoeïreobten te achorsen tot na de algemeene be üou wingen IJe Kamer werd daarna tot morgan vmdaagd STA0SNIEUWS BODEGRAVEN G Me nteraad Door den Raad dezer gemeente is besloten iQ te gaan op de voorstellen om voor vyf jaren weer etectriciteit te betrekken van de Centrale te Gouda Aan enkele ouders zal 50 c van de reiskosten vergoed worden voor leerlingen welke de lagere cholen in het dorp bezoeken Een radio centrale zal worden gereedge maakt door de M I D O te den Haag Nu de christelijke werklooze arbeiders hun ontspanningslokalen hebben gekregen van particulieren is by ro fderheid van stemmen besloten op dit gebied voor de werkioozen niets te doen Wegens vermindering van het aantal leerlingen aan de gemeentelyke Nyverheidachool werd eervol ontslag verleend aan den leeraar P Van der Neut De gemeente zal zich aansluiten by de Ryksregeling voor steun aan werkioozen aAASTR£GUT Jubileum Op 1 November a s zal de heer G Noorlander 25 jaar vcrkzaani zyn als watermolenaar voor den polder Beneden Haastrecht welke dag zeer zeker voor hem met ongemerkt zal voorbygaan Groene Krui De j l Dinsdagavond gehouden algemeene vergadering van de afd Haastrecht van het Groene Kruis werd door het gewone aantal t w ii leden bezocht Als men nagaat dat het ledental ruim 5b0 bedraagt is dit e n zeer gering aantal De beschryvingsbrief oor de op a s Vrydag te houden algemeene Vergadering der Z H afd werd besproken waarna tot afgevaardigden wert en gekozen de heer P C Hooft en Mej Voutmaii en tot plaatsvervangers de heeren C Th van Vliet en G van Dieet Vervolgens Lichtte de waam voorzitter Dr Hattkehberg het bestuursvoorstel toe inzake het houden van een cursus Eerste Hulp by Ongelukken preker verklaarde zich bereid den cursus Swelke in Januari in het Wykgebouw zal aanvangen gratis te leiden terwyl het noodige materiaal dat door het Oranje Kruis wordt beschikbaar gesteld reeds voor A tv meisjes cursua aanwezig is en na afloop daarvan zal worden gebruikt Vopr deelname aan den cursus waaraan dezen v inter alleen door mannen boven 18 jaar kan worden deelgenomen wordt eei entree gevraagd van ƒ 1 Ten slotte werd by de rondvraag nog besproken het in de vorige vergadering ingekomen voorstel n l op vergaderingen geen alcoholgebruik toe te staan tegenover welk voorstel de vergadering vrywel algemeen afwijzend bleek te staan GOUDA 27 Oct 1932 De mtewaakte overweg naby de Zwartewcg Van de zjj de van het Gemeentebestuur deelt men ons mede dat het ongeval of den onbewaakten overweg dat op 18 October j l het leven kostte aan een ingezetene der gemeente Reeuwyk voor het Gemeentebestuur van Gouda aanleiding ia geweest zich opnieuw te wenden tot de Directie der Nederlandsche Spoorwegen met het dringend verzoek maatregelen te willen beramen opdat bij dezen overweg de zoo dringend noodijfe wijziging wordt gebracht ten einde een einde te maken aan deze ernstige ver keersongevallen Adres t g n de Kermis Van de Chr Middenstandebond afd Geuda De afdeeling Gdüda van den Chr Handeldrüvenden en Industr Middenstand in Nederland heeft zich met een adres gewend tot den Kaad der Gemeente Gouda waarin op principieele en materieele gronden wordt verzocht het verzoek der Goudsche Winkelieraveite ging tot behoud van de kennis voor kennisgeving aan te nemen In haar adres geeft de afdeeling Gouda van den dhristelyken Handeldrüvenden en Industrieelen Middenstand in Nederland te kennen om principieele redenen tegenstan der te zyn van de kermis wyl deze haar oorspronkelijk karakter van jaarmarkt in vroeger eeuwen verloor en ontaardde in uitsluitend amusementsgelegenheid in den slechten zin des woords Kermishouden toch is naar hare meening in den loop der jaren ga a beteekenen een ter zyde stellen van alle eischen der moraal ter wille van het zingenot een zich losmakea van alles wat tot een hooger leven dwingt en mitsdien van verderfely ken invloed op den volksgeest Behalve deze principieele jredenen voert adressante aan flat ajj in hare vergadering van 6 Ortober 1932 kennis nam van de Motie Gompera behandeld in de vergadering eler Goudsche Winkeüersvereenigirig d d 19 September 1932 waarby een nteerderheid zegge 46 van de 87 uitgebrachte stemmen besloot by den Kaad op het behoud der Goudsche Kermis aan te dftngen dat zjj ernstig wenscht te protesteereu tegfea de in de motie Gomperg ajftigeduide financieele bezwaren voor den Middenstand welke aan de afschaffing der kermis zouden verbonden zyn dat zy daartegenover den iïaad wyst Op de economische nadeelen door verreweg het allergrootste df el der handeldrijvende Middenatanders uitgezonderd de in het cfiitrura gevestigde cafe en restauranthouders van de kermis ondervonden dat zy dïwr de praktyk daartoe gerechtigd den Raad opmerkt dat door het publiek dikwUIa actiulden worden gemaakt om kermis te kunnen houden en dat weken tevoren Wordt bezuinigd op de noodzakelykete uitgaven voOr Wvensmiddelen kleedingen schoeisel om jaarna het uitgespaardegeld t e doen verdwynen in de kassen dervermakelykheidsexploitanten op het marktterrein dat deze vemiakelykheden de laatste jaren meer en meer komen in handen vau gioote kapitaalkrachtige ondernemingen van buiten Gouda dat weliswaar door dit kermisgroot ka pitaal een bedrag van ruim tiendiiLwnd gplden aan staangeld wordt betaald doch dat dit bedrag vermeerderd met enige tjenduizendeji guldens voor onkosten en wutót door de Goudsche burgers moet worden geofferd bsdr gen welke anders voor nuttiger doeleinden zouden wo esteed en geheet of ten deele den G 4Hfln keiatand in t algemeen mede tin go de zouden komen Redenen waaroitt bovenstaande vereeniging dai Raad verzoekt De motiveering yan de motie Gompers te laten oor rekening vaAde 46 voorstemmers en het adres der Gouööche Wankeliersvereeniging aan te emen voor kennisgeving SPORT EN WEDSTRIJDEN wielbknnën De zesdaagBche te Amsterdam Piet van Kempen De Vliegende Hollander Vele eterren die nog thans aan den sporthemel ataan herinneren aan de internationale zeBdaag che wielerwedstrijden Enkelen hebban zich Van da actieve port teruggetrokken de namen echter zijn lederen wieirtjder nog heden bekend Jo n Stol die nog 2U jareii geleden m alle steden van da wereld met zijn partner Walter Kutt Duitsoliland de menigte tot daverend enthousiasme bracht iieeft in HoUand een tweeden eveneens niet te ivergelijken opvolger gevoMden Piet vSn Kempen de nu 33 jarige draagt dP Nederlandsohe vlag sinds 9 jarea triomfantelijk door de g eele wereld Negeo jaar geleden begon hij iii Amerika iijn Buccesloopbaan toen hij piet den Zwitfier Egg als partner zi n eerste zadaagscJie overwintimg behaalde Daarop volgden zes daagBcheoverwmningen met E Aerts en raet Van Nek Sr In Parijs gtng hij nog e iik met Egg en een keer met Beyl ala wmnair lO den zeedaagschen wieier wedstrijd over de eindstreep Pas in het jaar 1927 kon Piet voor liet eerst eens een zesdaagsche in Uuitschtand winnen Met den Belg Wol stond hij in de derde Berlijnsche zesdaagsche aan de apita en toen hij kort daarop ook m Dortmund in de Westfalenlialle lUs winnaar ti4omteerde toen was De Vliegende Hollander op de Duitscbe b n gaarne gezien Pn een bovenmate met sWa bekroonde gaat Verieden jaar brak Piertvan Kempen eon haast niet te overtref n eord doordat hij in alle zeadaagscthe ra uitkwam Twee jaar geleden moest Piet iich met den ongemeen sterken Duitecheti partner hon gPBlagen bekennen toen de UuitBCliers KausehHuertgen in sèhitterende vaart m Berlijn onweerstaanbaar er van door gingen en den Koning der Zesdaagschen piettegenBtaande allen weerstand paeae rden in liet laatste seizoeö startte Piet van Kempen met ïijn landgenoot l ijnenburg en dit koppel won nl t alleen Me Dordmuntache maar ook df Berlijnsche zeadaagsche l iet van Kem en ziet al apftrtman terug op een aene van overwinningen zooals geen andere renner lean aanwijzen Uoor Rijn faacineerënde ninnier van rijden atal hij binnen Rorten tijd de harten vtai het publiek Kijn ongeloollijke snelle aprints die hij njdt kunnen alleen door weinigen en dao Pleotits door da gïootste sterren aan den aportiiemel worden lereikt Sprinters van zijn kwaliteit echter niet wat gelijkmaUgheid betreft zijn zonder twijfel de ifuiteehers Rausch en Ooebel de l ranschen Broccardo Uuimbretière en de kleine ongemeen vlugge Peix de Italiaan Ui Pacco en met e vergeten de l itenge II BcorMTO vff i De Amsterdamsohe beurs waa hedenmorgen gedrukt ondanks de hoogere noleeringen die Wallstreet had afgezonden Do zwakkere atemmiog voor verschillende producten als koper tarwe en suiker alsmede de scherpe daling van bet goud maaktt eftT ongunstige Indruk evenals de onzekerheid omtrent bet lot dat het Begeeringsvoorstel tot verhöoging van de Invoerrechten heB oren is In de middagur n was de tendena verbeterd en de koeraverliezen konden metalleen worden ingehaald doch de noteering n Btegen boven het slotpeil van gisteren Kon Olie hadden de leiding als gevDlg van aankoopen voor Parijache rekening Het fonds kwam tot 2 po t boven ïieren De Amerik soortefl waren verdeeld Philips 5 pet hooger op geruchten dat de Mij eenflmke order voor verliohting voor Fran sche rekening had Aku a evPneens hoogter Unilevers herstelden zifih eeltelij ï vanbei hedenmorgen geleden veriiaa Buikerwoardeii sloten zicAi bij de algemeene stemming aan waardoor een nieuwe afdoeningtegen verlaagde P zen gp n irtvloed uitoefende Tabakken regelmatig Rubber prijahoudend Scheepvaarten buiten de attentie Amerik fondaen onregelmatig Obll gatieafdeeling prijahoudend MARKTBERICHTEN Veemarkt Goudk ïï Oct Aangevoerd in to l 2087 ituks waarvan 185 slachtvaik ns Vette ƒ 0 13 0 14 Londensche ƒ O W 0 11 per pond levend met korting 524 magere varkens ƒ 8 16 i325 biggen ƒ 3 6 50 2 runderen 14 nucntere kalveren ƒ 3 5 87 bokken en geiten ƒ 5 alles per stuk Handel stug Kaasmarkt Gouda 87 Oct Aangevoerd 341 partyen kaas Pinjjzen Ie kw m r m 32 35 2e kw m rm ƒ 28 30 zware tot ƒ 86 Handel matig BOlïJR Aai voerd 89 ponden boter Goeboter ƒ 0 8 0 90 per pond Weiboter ƒ 0 80 0 85 per ponden Handel vlug EIEBEN ALigevoerd 42 500 stuks Kipeieren ƒ 6 75 75 Eendeieren ƒ 3 25 4 00 JüeJne kipeiferen ƒ ö OO 6 00 alles per lOÓ stuks Hand4 vlug fi Q onbeteekenend geval Naar aanleiding van het Dinsdag j l gepiibliceerde bericht omtnjint erf Zondagavond j i plants gehad i ebbende vechtparty op de Hoogstraat vejzoekt men ona te melden dat de daarby genoemde heer M met den twist niets te maken had Tweede Abonneilientsvaorstelliiig N Amster uisclie TooneelvereeMging De tweede abo nentsvoor8tellii g in den Nieuwen Scbouwbnrg zal plaats hebben op Donderdag 3 November des vonds 8 uur precies Opgevoerd wordt door de N V Amsterdamsche Tooneelvereeni ing dir A van Dalsum én A Defresne JAx verleden eener vrouw Vestire Gti Iqnudi een tooneelspel in drie bedrüvep van Luigi PirandeUo In dit ïeer merkwaardige stuk treden op Charlotte Kohier Philip Si Chapellc tulf s Verstraete Carpenticr Alttng Sara He j RADIÖ TPIELEGRAFISCH WlBBBBERICriT Verwachtm t Matige tot zwakke zuid westelijke tot noordwestelijke wind Meelt tiedeeiteltjk bewolkt WaarBchijnlijk nog r enbuien Later leta kouder ADVERTENTIEN Graanmarkt Gouda Tarwe ƒ 6 25 7 00 Kogge Wild koopen is f en zaak vén virtrouwan Betrekt daarom uitsluitend al Uw WILD EJIf OBELTE 27 Oct 44H1 4 25 Gerat ƒ 5 25 6 00 Haver ƒ 5 50 6 60 Erwten ƒ 11 60 16 00 Bruine boonen ƒ 11 00 13 50 per 100 K G CoSp Zuid HolL EierveUing G A C Z H E Gottda 27 Oct Aanvoar 34 700 kipeieren Prij en 56 68 K G ƒ 6 80 7 00 58 60 K Q ƒ 7 00 7JiO 60 62 K G ƒ 7 20 7 30 6i 64 K J ƒ 7 So 7 40 Bruine 56 6 Poalief Telcf 255S B SMITS SPIERINGSTBAAT 5 Ït G ƒ 6 7 7 50 Kleine eieren ƒ 5 20 j blom Daan v Ollrfen jk 60 alles ï r JAK stuks = V Aanvoer 1200 eendeieren Prijïeri ƒ 2 0 De regie is in handen van Defresne De Eerste NuUaïon ivHet Frits BouwuMster Eenseiiible Op WoeilSaag 16 Ndvenlber te 8Vi uurZalin den Nieuwen Schouwburg de eersteJNUtaavond plaats neODen Op dien vondzal het Frits Bonwmeester Ensemble tentooneele brengei 4J8 of zij oj samen een tooneelspel in drie bedriiiv n door Hubert Henri Oavi in de HoUandsche vertaling VM r ariv iM B O NoUt i lienité J t itK per 100 tuks l Stoomen w Verven OVEHJASSBN en REGENJASSEN ook wa eriHcht maken De Pelikaan Bouda 8t 9 iera n Vttverü ranaf 190Ï woop sterke Jan fan Kempen eH Pijnen inde Amstèrdamsehe wadaagsohë komen daarbij nOR de anaUe Belgen ChariierDe n er ïoodat tezamen met de bovengenoemde renners op de AnisterdAniHche zeedaagache een sprintercorp ain den start komt zooata Europa in deze tei e samensfcellin tnt lyi tOe nJet heeft iiw emaakt anentenTrtlins voor Gouda en Omstreken 86 Órt i r Spruiten ƒ 5 9 Spinazie ƒ 2 i Witlof ie soort A18 22 idem 2e soort 15 Uien ƒ 2 jll per 100 K G lilii ƒ 0 9 t 2i ocne kool ƒ 3 8 0 fwpsla l V Kroten ƒ 1 2 80 Peen i 2 6 80 Seldera ƒ 0 70 1 10 jjer 100 bos Bloemkool soort ƒ 8 14 idem 2e so rt i 7 per JOO ituki tóe njrt en meer actie riep Mussolini uit V an Jienive wilde de Duce niet spreken Allen die ueze mooie stad van Caivyn opzoeken zi n hoe wemig mea in werkel kheid gdmteres seerd is b de gebeurteniBsen te Cïenéve i eze eeuw is 4e eeuw van het fascisme Voor de derde maal in de wereldgeschiedems brengt Itt li 4 menschheid en nieuwe humamteit Jvgfö pa zal er over tien jaren anders uitzi de ongerechtigheden die in buoiujere ite ook jegens Italié zyii begaan zullen weder goedgemaakt moeten iKPrden aldus Mussolini De herinnering aan den oorlog komt tot epreker te Milaan de stad van de interventie al critiseeren anderen zulks Over eea eeuwi aldus vervolgde Mussolini zal geheel Europa fascistisch of dooi bet fascisme bezield zyn Moskou en New York zullen daJi naar Rome zteiQ als den wegwijzer Musjolini heeft geen verlangen naar rust en vrede doch flaar meuwe gevechten Hg weet dat bet geheele Itaiiaansche volk hem daarby zal volgen mmuteniang applaus Vervolgens kondigde Muasotini nog aan dat het niet buitenfiesloten is dat Italië als teeken van z n grootsctte gevoelens tegen het einde der leesteiykifeden ter herdenking van den tienden verjaardag van het fascisme misschien amnestie zal verleenen aan de vyanden V in het fascisme IJiimeiUan L Provincie Staten van Zuid Holland De heer C faa Muwwink Mzn gaat heen Naar de Stand verneemt heeft de heer C vm Muiswinkel Man a r Ie Zwammerdani om gezondlieidaredeuen ontelag gfcuoinen als lid vtm de Staten van ZuidUoliaud Ms vjn opvoigei staat op de lijst mr JA de Wilde tB e Gravenhage De apoojTw gtarieven De verlagin ic van de abonnementapryzen i aar WIJ veiuemeu kou de dueciie van tip Ncd Spoorwegen vooiiifmeüB zijii naa ovn Öpoorwe traad voor te aleilen tien jaarprijs van de abonnementen eemte klaa terug W brengen van ƒ 600 tot 640 tweede klasse ön f 600 620 itiflelrde klaste van f 400 360 Wat do verW ïing betreft ioa het in de bedoeling liggen op eeu maaudftbonnemeut ecu onbeperkte verlappngeduur voor te stellen waarbij alleen de eerste maai een lioogei bedrog betaald mOe wordw Volkaonderwjja Ü9 jftarliJkBché al emoene vergadering der Vereenigmg Volksonderwijs zal 5 eu Sov ie HaarlenL worden geliouden Geen VJl R A hoogtgdag Oe betoqgingen op 8 November te s Grave age zullen niet worden uitgez lalden De ufeiete f van Waterstaat mi P J Beymcc neeft wet betrekkmg tut de vragen van het Tweedy Kamerlid den lieer Knot tcnbelt belrei i e mmibtefs vétleeuiïig van meaewecËi aan öb V A K A uitzen ding van de opöj Wovèaiuer a s geJegenneifl van de vourgenomen betoogingcn te tioudejj reaév6eiing ai het verloop vsn die betoogingen thans aaa den voorzatter üèr Tweede Kamer medegedeeld dat by reeds een bealissmg heeft genomen ii bieetaat bij mij aldus de minister overwegend bezwaar om mijn uietiewerkin fte verleenen ten behoeve van het ruilen vanzenduren p aangejaagde uitzending zat duB niet plaats hebben Ik s it het ifenschehjk met het o6g c den vereiBctiten spoed u Uiermede thans reeda in kennis te stellen De eer Knottenbelt zat aa kennisnedfing van mijn beetissmg en in verband met tietgeeü ik reeds in mijiv vorig aohriP n mocht opmerken wellicht termen Jtij öem vinden om van hei opnieuw stelling van tijn vragen af tezien Schippen in Frankryk vragen van het Tweede Kamerhd mej Kat Ia het juist dat de Belgische en Duitsotie r eenngen ten aanzien van de wettelijke bepalingen bij w e de vaart m Trankrijk praotlfich alteen aao i ranaoliB scliepeu ib foege laan een speciale uitzomerifigspositie hebben wetesi te Verwerven Zoo jaj is de iiiinfs er da r reid 300 spoedig medelijk stapelen te doen om e n soortgelijke gunstige positie tie verkrijgen ten behoeve Van de Traitfllrjike Nederlandschenn Frankrijjj v8f 1 0 pd jppera llil fl de niinibter van builenlondscho zaken geantwoord Het is der r eéring bekefcd dat de 1 gierJie rt geering ten aanzien van de wettelijke bepalingen bij welke de vaart iaFrankrijk practisch alleen aan Fiansclie fiehep 3a is toegeafaan een ui winder ingspositie iweft weten tè Verwerven De Duitsdieregeeriiig verke rt niei ïn t on zoodanige positie Verwacht mag worden dat de uitzonde ringepoèitie welke Üians vohr Bjflgië be staat binnenkort zal worden opgejieven Gemeentebrgroeting rata LèiiieniV 1932 B 193S dekking geJwnden B TOW eoi te1i t van ntim e ii milUoen PUatsbig tn d 2e klasse voor degemeMitefondlbelaatiniiSelaBtingTeiiioogiiig Verschenen ifi de geJeidebrjef van B enW bij de gemeentebegrootirll van Leiden voor het dienstig 1833 Die iMJgriwIing issluitend op eeJ h Wr ag van 037 319 tegenet raming tïY AZl2a4 voor 1932 teiwijlfde dienst 193t siaft niet een bedrag van 9 I7p 042 aan ïkon sten en g B94 654 aan uitgaven i De begrooting is sluitend gemaakt nadat B € W een geraamd tekort pp den dienst 19S iid f 399 600 hebben weggewerkt om daarna dekking te vinden voor het aanvankelijk vooB 1933 geraanide tekort ym j 600 193 Het obltege a toiid derhalve voor i V n gevaar zou zijn gebracht De politie heeft een aantal fascisten in besobenning genomen tegen een Iretgencie menigte gelijk haar plicht was Optochten zijn niet to e staan De Regt ering en hare organen hebben mei het optreden van de Nationale Unie eu het Mationaal Jongeren Verbood waarvan deze vereenigingen volgens de gebeune circulaire de zekeilieid hadden verkregen hiermede de desbeti effende overheitlfiorganen van dienst te zijn geenerlel bemoeiing gehad iedere pO ing om aan de Overheid naar politioneele taak om de openbare orde te handha ven uit handen te nemen beteekent een verstoring van de openbare oMe en zaU ais een begin van burgeroorlog m Je kiem worden gesia i l WoningTOonicniDg tn crisia Adrea van den Nationaleo Wonmgraad aan des Minister Ëen achttal wenscben De Nationale Wonmgraad lieeft een adres aan den Miuieter im BinnenlandsUie Zaken gezonden waarin nordt aangedrongen op Jiet tretteu van etai aantal maatregel u lu ve bancl met den invloed vin de huidige crisis op de wouingvourcienmg en woning expioitatie door veret uigiugen en gemeenten Tenemde de moeilijkheden welke de cri81 bij de wonmgexploitatie veroorzaakt en de gevaren die de cubis voor l t peif van ae voikehuisvesting doet outstai zou goed Verdtre drastische bezuinigingen noodzakelijk om het financieel evenwicht In den Staat té bewaren Het oordeel der Mü ran Nj rerh d licht door een coupon belasting door belasting van goederen in de dooue hand overigens een zeer Joornig probleem welucht door een invoerrecht op Rollie thee is vtel en te zwaar belast en door een radiobe lasting ook nog wel eemge miluoenen gevonden zouden kunnen worden Uoor beteie regelmg van den j6ondagsdiei ët op de spoorwegen zouden die althans op zondag beter kunnen reiideer n tiet voornaamste gevolg van de tegenwoordige wyze van Zondagsheiliging is dat oe autoüus en dien dag druk werk hebben en goede i ikomüten maken Door overgang van dien zilveren tot een nikkfelen munt zou ineens een kapitaalwinat verkregen kunnen worden die voor productieve aanwending in aanmerking zou kunnen komen Zoo zullen wellicht nog enkele objecten gevonden kunnen worden die op minder schadelyke wyze eeuige nieuwe baten kunnen opleveren maar vooral zal op verschillende poa ten ingrijpender dan nu moeten bezmnigd werden zal niet het eind een te zuaren last te dragen krygen Wil zullen ons moeten instellen op veel eenvoudiger levenspeil op min r voorzie i uj 7 r iiiogeiyk het hoofd te biedenv veiaoekt de lonï In alle behoeften door de overheid en f V r o j 1 n Nationale Wonmgraad den Mmistet te wü Minister de Geer heeft in de Millio9iieniiota den algemeeaen en econonuscflen toestand aldus gekarakteriseerd uurzame versoberingen elk op zichzelve en alle tezamen vormen een onverbiddeljjken eisch van den gewyz gden economischen toe and ijlechts wie in een 4ool s Paradise leeft en meent dat een verarming als thans de wereld ondergmg zonuer mv oed op de verzorging van onze collectieve behoeften kan bleven omdat de toovermacbt van den Staat over onzichi bare welvaartbronnen beschikt kan hieromtrent anders denken in Maatschappu Belangen hel t dschnit van de Ned Alaatschapp voor Nijveriicid en Handel wordt de ingediende KyksDi gro ting getoetst aan de hierboven aangehaaide uitspraak van den Minister van l inancien Wie zich werkelyk rekenschap geeft vaa de economische positie van Mederiand in de wereld kan naar het oordeel der redactie geen reden tot hoopvolle verwachtingen koesteren aangaande een spoedig te verwachten herstel De economische politie moet h i dan oolf door deze gedachte gek d worden hoe de ovelgang naar een period van minder welvaait misschien van be aalde Veianning met de minst mogel k scnadelyke gevolgen te regelen Dat geldt in bijzondere mate voor de Kgksbegrocting Het volksinkomen daalt onrustbarend De nood en de eischen die deze aan s Ktjk=Schatkist stelt stjjgen even onrustbarend Na de ww waarop Minister de Geer zich vJfersteW het evenwicht m 3 Kyks financiën te vinden t hebben nagegaan vat de redactie haar bezwaren tegen deze begrootiug samen in deze conclusie dat de door de Regeering voorgestelde mancregelen niet voldoende rekening houden met den warkelgken toestand die een veel lager welvaaltspeil teekent dan de Hegeering meent V rhooging van belasting uit het dalend inkomen van het volk beteekent een erder ondergraven vin de basis v n het economisch leven Het blad zegt dan vedhr Er is om de begtotamg in evenwicht tei rengen maar één mogelijkheid verder drastische bezuiniging De MUlioenennota kondigt deze wel aao ï en deel der voorstellen v n iKt RapportWelter zyn reedte overgenomen vele andere zullen overgenomen moeten worden Maar het jg een ernstige vraag of daaiénede wA kan wordengewacht tot een volgende begrooting Wyzün dan alweer zooveel armer dat de bezuinigingen nog grooter zullen moeten zijn en Ie opgelegde lasten zullen ten Steele hetherstel of de aanpassing tegengewerkthebben Op poflt die verreweg t grffotst is van de gehefle begroeiing die voor Lager Onderwijs ƒ 106 millioen is slechts 30 bezuinigd Hierop zal leker meer bezuinigd Monumenten J Wijngaarden7 Schaffelaar 6 45 Cursus knippen engtoT versieren 7 00 Weekoverzicht Wat er de wereld gebeurt Spieker Corn A Cra B 00 Grauiofoonmuziek 8 15 Concert m d Grooteof 8t Bavokerk te Haailem de Christelijke Oratormm Vereemgin g ol V George Robert Solist Marcel Uupró w ganiöt Van de otre Dame te Panje lonn A J Drewes Het jonge meisje van heden 10 30 Va Üiaa 10 40 Gfamofpoumuaek TWBEDt KAMëK De opcenten op de invoerrecbten De Kegeering Geneve en Üucky De heer Colgn zal tegenatemBen Wonmgraad den Mibi ter len bevorderen aat Ie de lastenverdeeiiug tusschen Kijk en gemeenten met betrekking tot de tydeos de oorjogscrisia gebouwde Woningwetwoningen wordt lierzieii in dier voege dat het Kijk van nu al aan ook zal dedlen m de z g ezlra tekorten op de exploitatie van deze woningen voor zoovei die tekoiten niet het gevolg zyn van verkeetde handgUngén verkeerd beleid of nalatigheid van de zyde der betrokken gemeente of oorporatie 2e de rente der tegen 6 pet door het Jk ingevolge dg Woniftgwet verleende voor cliolten wordt veflaag 3 door particulieren En in de leniging van dezen nood zullen ook de kleine irJtomens de inkomens beneden de ƒ öooo vormen tezamen 70 van bet geheele belastbare inkomen huiï deel moeten bydragen zullen alle belangen hun offer moeten brengen Deze begDootmg op zichV zelf een knap stuk werk is een noodmaatregel een begin van den moeilyjten overgang van een verleden van welvaart nMir een hedvn van verarming Zal deze overgang met besjjoedigd worden duyzal dé harde nood zelf hiertoe dwingen d vingen tot ingrijpender besnoeiing vanuüle uitgaven en dan op nog hardere wQxe De maatregelen die de begrooting voötstelt wijzen nog te veel op een opvatting alsof het voorstel zou gaan om het overhruggen van een tigdelyke depressie al laat ook de toelichting een ander ernstiger geluid hooren Dat tegen dew bfgrooting die het zwaar punt legt bg yerhooging van belasting en die een zeer zware verhooging op de groote inkomens voorstelt in sommige kringen wordt te keer gegaan als tegen een uitmg an de reactie die de lasten op arbeiders en ambtenaren wil afwentelen wyst op ontbreken van begrip en verantwoordelykheids gevoel bil deze verkeerd voorgelichte en verjiolitiekte massa De taak van de Regeering om het Jjelang van het geheele volk te beschermen fégén deze groepsbelangen en verpolitiekte actie eenerzyds tegen den stygenden ek onomischen nood anderzyds id een uiterst zware Wanneer nïet ekonoraisch en sociaal inzicht maar poütiet en groepsbelang hier den doorslag zouden moeten Aan de voortzetting y n de behaüdelmif an het wetsontwerp tot tydelyke lieu4 dn 30 opcenten op de invoerrechten en ilea bieraccyna ging gibtermiddag een W Ie lyst van wetsontwerpen en conclusies vooraf die echter in een oogwenk atgeha merd werden Daarna heeft de heer Oud V D in een uitvoerige rede uiteeugeiet waarop by en de zynen met deze opcentenheffing niet kuanen medegaan pezeMp aigumenten als de heer Bierema jm aaiig oerü tgr bestryding van het zuiver fiscaal karakter van het ontwerp vernamen we ook van em Het verdrag van Ouchvvoegde hü eraan toe zal onder deze omstandigheden mets uitwerken derde stateit immers niet daarby betrokken zuJJeii Jiu zeker zich daartegenover beroepen op hm recht van meeatbegunsUging Verder klaagde hy er over dat de woorden van Dr Colyn te Geneve geregeld door de Ifaden der Kegeermg worden gelogenstraft Deze Kegeering i 200 luidde zün grief grypt elke gelegenheid aan om haar optreden in Geneve ongedaan te maken Vervolgens betoogde hy dat deze verho ogmgde fouten in ons tarief weer accentueert en dat verschillende productiekosten erdoorzullen worden verhoogd tot schade voor het bedryfsleveji m t algemeen voor den landbouw in het byzonder In de plaats vandit ontwerp kwamen volgens den heer Oud In aanmerking een techiusche herzieiung j van het tarief zonder aantasting van om 3e m gevailen wwnn hel tón Bevolg yndelspoWiek te verhoogmg van den Uvaa de aalmg vaal den loon tandaard l el verhooging van te zu door andera Oorzaken de huurwaarde 111 successiebelasting gedurende 4 tl 5 jaar eea couponbelaBtmg verbonden aan de inlioai slcnbelastiiig verbonden aan de inkomstenbelasting Dit ontwerp zou geen tudeljjk karakter dragen indien het wet werd Tenslotte sprak de he r Oud de hoop uit dat de heer Colyn nu niet zou omvallen gelyk verleden Jaar toen deze r ooJgt ilwongen stemde vóór een ohtwerp waarvau lnj tegenstander was Met andere woorden de tegenstandera ter rethterzyde moesten ditmaal voor de portefeuillequaestie met uit den weg gaan Vesdediging heeft het wetsontwerp vervolgens gevonden bij den heer Kutgers van Rozenburg C H die de beteekenis ervan gering achtte velgeleken by wat het buitenland op het stuk der tariefpoliüek te zien gtelt Maar gelet op den tegenwoordigen crisistoestand waarin het buitenland tracht zya overtollige producten hier te lande tegen Ik prijs te spuien zou by een gron dige wyziging in ons handelspolitiek in dien deze dopr dft pntwerp gebracht werd nog zd k niet vinden De h Hkkatda S D zelde om pniicipieele ml Ttegcn het ontwerp te ïfln ten vaa die rijdenen was reeds door de vorige bestryders aangevoerd het ontwerp ia een fout ten opzichte van de iutcrnationale handelspolitiek Ue andere reden i i h ontwerp geen onderschcjd maakt naar de dnagkiacht Die draagkracht gedachte waarmede reeds door de sociaal democraten bi de teclinische herziening van het tarief eikder Minister Colyn gejichatod werd euiter in een tarief niet vHI te verwezmlyken Hy twyfelde verder aan het Waken van de verwachte hoogere oïibreng en oefende scherpe critiek op de Begeerlng di eenerzyds de salarissen en looneft wu verlagen anderzyds de kosten van Ifivens onderhoud doet stygen door een voorite als het onderhavige lerwül volgens da heer Albarda de grootste en armste geiinnen daardoor het zwaarst zullen worden getroffen Na den heer Albarda kwaro Dr H Co n aan het woord Op de meest hoöelüke 1l leidde Mi zyn oppositie in met de verW ring dat het geen nfeename taak v hem was dit ontwerp te moeten = 1 na zeven jaar dezen Minister van FlnsnVë te hebben gesteund Zyn bezwaar tegen het ontwerp was in hootdzaak gelegen 1 hetverbiflï tusschen deze tarieisverli ging en hBvetdrag van Ouchy waarbij M er den uadïuk op legde dat het j deze T hoogi ig slechts ëén jaar zal 8 hem én eenennjale ontbrak Immers re nu weten we dat de begrooting voor 1 nog ongunstigCT zal zyn da voor 1933 De heer Colijn betoogde dat het praf ondoelmatig is een tanelsverhoSg slechts één jaar tc laten werkenj dan liriiP irijsvcrhAiglng maar niet de wacnte mfm a A l r Ook ontwil kelde hy beiwajj Ktegen de voorgenom navordering Hoofdzi k was voor den M Uiiyn ds qüaestie vaS het verdrag v Uuchy Wei kon artikel 2 van het wetso werp volgens hetwelk de verhoogmg M zal gelden tegenover onze pfttners M dit verdrag onze eer tegenover hen redo maar het verdrag zeli km er niet den gered Volgens den heer Colij i l voor dit verdrag een goede kans Ü T wcest als fit ontwerp niet gekomen zij door andere oorzaken de huurwaarde m den zin van het rapport Vliegen van met rijkststei ingevolge de Woningwet gebouwde vere nigings enieentewoningen lager is geworden dal ffilmldige huurprijs deae huurprijs wordwverlaagd en in de kfesten tlezer verlaging naar evenredigheid door het Kyk wordt bi gedragen 4e m gemeenten waar nog geen huurtoeslageu aan werklooaen gegeven worden deze alsnog worden ingevoerd en dat debestaande Rijksregeling wo t gewijzigd indien zin dat de liuUrtoeslag wordt gegeven os van het aan den werkloozensteun ge etelde maximum 5e rij ka voorschotten ingevolgd de Woningwet worden veiatiekt zoodanige schaal rat de vereenigings en gemeentetxraw fenl mmste wordt gehouden op het peil van 1 be de verhoogi g der rente voor nieuwe voorsohotten van 41 tot 5 i ct ongedaan gemaakt woMt moeten worden Stopwetje het mes zal k geven zbu de naaste toekdmst er voor dns hier dieper moeten worHen ingezet Ook op Wilt en m het byzonder voor de ug de Defensie zal door an re organisatie luid gebarende massa wel heel sontler desnoods door inkrimping al zjjn in den tiiea Maar wy mogen hopen dat de werlooji Os dè laatste jaren specia l op dit ItWykheidszin van ons volk tenslotte z kehoofdatuk de uitgaven reeda sterk besnoeid lyl inzicht zal doen zegevieren ovfft onzan g Wei meer te Wzuinigen zyn Evenzoo kelyke demagogie Ook dan zal de toekomst zün op de administratie der sociale verze nog zwaar tgenofg zyn kering versoberipgen noodig Terwyl wel OO0S4I of4éveren De 7e ctoor de njksfondsen weer kapitaal voor vereeniginra en gemeentebouw wordt bosohikbaar gwfteld onder voorwaardenOmtrenb rente en aflossing die met bezwaarlijker zijn dan dig der rijksvoorsohotten MjA re opbrengst vaa f meerderheid der CtHnmisHi e voor de Finqp cieïi WIS lioor verhooging van het aanUiJ opcenten UFdeoJaala van indeeling der gemeente inde sTkiaese ïenslot geven B eu W een uit oerig overziclit van de plannen tol uitvoering van Vracl iUende openbare w ken waarvan vaner velen jna overleg met Ged Staten zullen moetCT worden uitgesteld Wy kozullen moeienworden uitgesteld De relleijn in Den Haag Minister Bujna de Beernibrouck be antwoordt de vragen van den heer Albanda Op d e bekende vragen van den heer Albarda over het i ptrègjiBt Ji 30 September 11 te ben Haag doi eden van enkele vereenigmgen en door de K litie en de hou img van de Overheid daariiegenover heeft jhr Ruys de Beerénbrouck Mmister van 8e aan de verleening vfln vllrschottm door het Kijk of dAir de rijkafondsen geen voorwaarden woriJen verbonden waardodr het type der te houwen woningen wordt gedtukt de taak om dekking te zoejito voor een bedrag van ruim een millioen gulden en pu B en W daarin zijn geslaagd jonder voorstellen te doen waardoor de beiuoeiingen der gemeente op gfeen enkel terrein behoeven op te houden mag het college baar bescJioüwingen gerusti samenvatten in de tq merking dat de fmancieele toestand der gemeente Leiden w l byzonder ernaXig is maar niet S gpelooe Uftt bet geraamde tekort voor 1933 aanvanlfcelijk f 602 193 bedroeg was vooral van beteeken s omdat m de ontwerpbeyooting reeda vqjrschiUende bezijimajjrgen waren verwerkt terwyl de uitgaven onder deitdrang der beiuimging zbq laag mogelijk waren gehouden iSÜjging van de uitgaven voor arm en werkloozenetenn waren de Voornaalmate oorzaken van bet geraamdetekort wf rbij kwam lftt a wiöaten der lieihtfabneken iyp f Slo fllö moesten torden uitftetfcAkei derhalvt een verlaging van f 168 490 in vergelijking met 1932 De opbi engst der gemeeq fondabelasting nWeatvoorte ii i verbani et de tijdsomstandigheden van f 7000 tot f 6660 per opcent worden verlaagd twwiji ook voor verschillendeandere bflastingen een mindere opbrengstmoeat worden geraamd i Voor den dienst 1932 moest een dekking worden gevonden ïanY 399 6UO voornflimelijlg door tie stijging van uitgaven voor flW i B en weftloozensteun en schoolkindér Het aanvaaketijk ivoor 1933 gor Amd tekort van f 602 193 stellwi B en W votsr te dekken door besparing op de exploitiatiekosteai der Lichtfabrieken ad f 96 110 be Bchikking otfer eeh deel Ait bouwre erve van die fabrieken ad f 68 819 overboeking van het nadeeUg saldo ad 81 222 van het grondbedrijf naar de reserves beschikking over het atig soldo van 1931 ad f 214 706 vermindering van subaidies etc ad f 17 334 verhajtf peöaioéïibijdragen 3 pet r het 9 gen ptosioeai en 6t pet vOffr het w duwenen weezenpenaioen ad ƒ 75 0Qo n iudeeling der gemeente in de 2e klaase def Tenelotte wordt den Minister gevraagd of hij thans niet het tij latip gekomen acht dat van overheidswege bijzondere maatregelen worden getrotfen om het heffen van onredelijke huurprijzen voor particuliere woningen tegen te gaan D Bacon e port naar Engeland Omlprhandeloigen te Londen Naar wy vernemen veitoêven drie regeeringavertegenwoordigerg in Londen om besprekingen te oeren over den Nederlandschen l aconexport naar Engeland Utaat Minister van ttinnenland b Zaken thans uitvoerig g ntwoord Het WM der H eermg bekend zQOtzegthij dattmen zich van particuliere zijde heeft OQgeniaakt om zich angB den weg te sohai n dien het Btaatahoofd zou nemenom even tueele pogingen het Btafltshoofddoor schreeuwen of anderszins onaangenaam te zijn dadelijk njet een krattitigehuldiging te kunnen o rstemmeh g lan r geproduceerd en 6 7 u t de do Ijf verband met bovenstaa id bericht ver neemt het Correspondentie bureau nog dat oe voorgenomen beperking van den baconinvoer in Engeiand voor onze industrie vah ffrogfgewicht ia Zooals men weet ligt hej in het voornemen voor ieder land een coiT tuigent vast te stellen daarbij rekeniUtj houdend met debetrokken bacon induetrie De Ottawabesiuiten hebben deze kwestie naar voren gebracht en onderhandelingen Over de uitwerking der gewone besluiten noodzakelyk gemaakt vooral in verband met het aan Canada toegestane kwantum Uct totale verbruik van hacon en h mi iK dioeg in de jaren 192 1 30 10 670 millioen CW t Van deze hoeveelheid is ongeveer l iT in mimona en uit Terachillende aAdere landen ingevoerd Nu li het in de bedoeiing de productie in Engf land in 4 maanden telkens met lO p op te voeren Dit zou tengeyolge hebbea dat in ongeveer jaar de productie vant bacon in Engel d Wdubbeld is Voor de contingenteering ia echter og geen basis vastgesteld en dit vormt by de besprekingen een der voornaamste pouteD RADIO lilEUWS Procriunm voor heden Hi lversuni 5 00 Causerie Max T Ut 5 7 0 A y R 0 Kamsrerkest o l v toais Schmidt 6 3o SpoHprnatje Ü Hollander H 3o Engeische les v gevorderden door Fred ï ry 8 00 Vaz Dias 8 15 Con ï tgebouw Amsterdam o v d rWillem Mengelberg Marix Loevensohrirl llo 10 30 Kovace Lajo en zijn orkest 1100 Vaz Dias llflj Kovaca Lajos fiuiz n 6 46 H ï Slelnvoojt Een staand lijstj lT 6 i i X nEe Nederl odscbe De Kegee ing wist met dat den éi iis mera aoii tieie dfimonstratiè tevoren in een bijeenkomst was aangeraden zich van sta Sr pïoertendoodera te voorzien terwijl hfliaï as door dn puEilicatieè in de bladen bekend werd dat m de geheime circulaire waarmee ile leden van de demonetr refide vereepigmgen waren opgeidepen aangespoord werden om zoo noodig over te gaan lot geweld Ouciy De gedachten van het verdrag van begonnen reeds leiden I d aldus dr Calijn enkels landen tot oen kentering te 1 goide richtin maar thang verzwakt l geermg positie waarin we door verdrag xoude zün ge Dat eefi cadet de politie hulp verieend l eeft ift overeenkomstig het bepaalde bij art 24 van het Reglement betreffende de Krijgstucht Dit gebeurde toen de politie m zijn nabijheid zich genood Jtakt zag gewa penderhand op te treden C en een menigt demonstü anteik Na afloop van dit tr ff n heeft t4n inspeetAut vftn politie den cadet e kennen gegeven t zijn liulpverleening niet wei verlangd Van deelneming aan een oharf of aan eenlg ander pohtieoptre den door jongelieden met itokken ew r pend ia niet gebUfien nooh dat v n de gemeeQtefon abelasting hetgeen een hoofe zijde der fasbiabei berhaaljdeljjk de orde in UitBlag verkooping Bouwrnanewoning weiland hooiland achuren em onder Waddnuveen De uitslag van de openb verkooping van Notarissen Schrameier Verbnigge Lourena en Van der Leeden en van Mr G Nauta te Kotterdam vwi de Bouwmanswoning onder Waddinxveen naby de Waddinxveensche brug plaatsel gemerkt Esse No 1 met Schuur Hooiberg verdere aanhoorigheden tuin en andere diverse perceelen Weien Hooiland in den polder Bloemendaal ï aldus De bouwipan woning No 1 met 3 schuren hooiberg l verdere aanhoorigheden tuin erf en een perceel weUandi en een perceel Hooiland watering en kade aan de Winterdyk kooper de heer G lerlouw te Waddinxveen m Een perceel Weilandi ji egen ten Noorden van perceel I de heer F Mulder te Waddinxveen voor ƒ 7000 IV Eien perceel Hooiland Watering en kade ten Oosten van perceel UI de heer P D Stuurman te Waddinxveen voor ƒ 5500 V Ëenige perceelen Weiland Watering en kade aan den Winterdyk en VI en VII Eenige perceelen Weiland Watering enz een en ander gelegen ten Odsten van perc 6 aan den Winterdyk de heer C R Dryver te Waddinxveen voor ƒ 8600 en Vlll Eenige perceelen Hooiland Watering en kade aan de Winterdyk de heer C P Broer te Waddinxveen voor ƒ 4700 £ aardige TentocuwtellmA van Handwerken Gisteren en hed is In de z Kunstmin der Societeitj Ons Genoegen een tentoonstelling gehouden van handwerken van allerlei aard welke alle vervaardigd zyn van nomotta wrti een wolsoort welke de eigenschap moet bezitten van absoluut mot vry te zyn Er ia in de expositiezaal een groote collectie byeen van gehandwerkte kleedingstukken in allerlei variaties fantaibiewerk en alleraardigst speelgoed voor de Jeugd waarvan de ontwerpen en jiatronen kuiuien wordefi aangevraagd De wol bij tal van wmkela hier ter stede en in de omgeving verkrygbaar Hedenavond is deze aimtrekkclyke tentoonstelling nog geopend van 7 10 uur Achtste Inspectievergadering In den Nieuwen Schouwburg Vandaag werd in den Nieuwen Schouwhurg de achtste Inspectievergadering gehouden van leden van het onderwijzend personeel in de mspectie Gouda De vergaderingwerd hedenmorgen ongeveer 10 uur geopend door den Voorzitter de heer H deBiouw inspecteur In zgn inleidend woord m erkt by o m op dat het verschuiven der inspectieyergadering naar het laatst dermaand October biykens t t groote aantal dat zich voor deelname had opgegeven 400 van geen invloed geweest waa op het bezoek In de morgenvergadering trad als spreker op de heer W C van de Volkere uit Sant poort die op hem eigene geestige en dus onderhoudende wyze een aantal proeven met vloeibare uCht Üet zien Door een en ander werd het talryke auditorium in hooge mate geboeid zoowel door de interessante proeven zelve als door de mondelinge toelichtingen van den heer v d Volkere In de namiddagvergadering sprak Dr van Schelven over Kinderpsychologle In ons blad van morgen komen wy meer uitvoerig op beide voordrachten terug Een poatduivenvereenigiitg opgericht Met 22 leden is te dezer stede opgerichtde postdmvenvereenigir g De LUchtbode Het voorioopig bestuur b ataat uit de hee ren C Wabbyn voorzitter A van Reeden Da Costakade 6 öecretajis M v d Heuvel penningmeester Binnenkort ivordt een vergadermg gehooiden waarin het organiseeren van een tentoonstelling zal worden besproken j k Burgeriyke Stand G0E3OREN 24 Oct Johannes Anthonius Wilhelmus z van H F W van Soest en A M Nieuwenhuizen H v Alphenstr 24 Willem Frederik z van W A Ste bergen en G S van de Koolwyk Letbma straat 26 GETBOU D 26 Oct A Eyer en G C Krdbn J Flux en H J Noorlander M Stoetman en A C van r wen G A A Verheul en J Kelder J Prangeren A Trommel OVERLEDEN Geene s v Agenda 28 Oct 8 uui G Heerenstraat 5 Offi cieel opeiiing Winkelweek Korte Akke ïTov 8 uur in Hotel de Zalm Vfïlksaniversiteit begin cursus Wülem Ajidriessen Nov 8 uur School Pr Hendjrikstraat Centr ReddingabriBade Cursuszwemmen i j 2 Nov 8 uur Geb9uw Tot Heil Jb Voo de Herv Geref Staataparfj spreekt Db Ekering I j 3 Nov 8 uur Niebwe Schouwbuff Tweede iLbowiementsvoorstéiifing door de N V Amsteij Tooneelvereeniging Dir van Dalsum en Def reM d 16 Nov 8V uur Nieuwe Schouwburg Eerste Nutsavond Het W8 BouwmeeaterEnaemble UirPKWCWTREK ODDEW ATER Kmu ondei cfaeiding BIJ K ölu besluit ib de eere medaille in broD verbonden aan de Orde i an OraOje Nawau verieend aan 3 Rjetveld voormanbÖ de N V OüeslageMÖ a W Verloop alhier