Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1932

Omtrent de besprekingBn welke Xornian Dftvis f Ijonden heeft gevoerd met d © di ploiiiatieke leitegenwooidigera van Italië Frankrijk Japan en Duit chlaiid zoomede ra t MacDonald is het volgende mede te deelen Engeland en Araeukn zijn het er over eens dat energieke maatregelen moeten worden genomen t t handhaving van den Amerika en Engeland verzoeken de toe8t nimmg van Japan en ook die van Frank njk en Italië teneinde te komen tot nieuwe riohtlijnen bij de ontwapening ter zee Fr moet naar ge tieefd worden d © over eenkom ïten den vorm te even van pn ver drag der vijf maritieme mogendheden fcngeland en Amerika zijn het er over eens dat de stappen fot vet laging der bewapeningen tei 7 een temgslag hebben op de bewapeningen te lajid en in de lucht en zuUeii leiden tot een practische toopaasmg van de aigenieene principes van het plan Hoover op de7e gebieden Het verluidt dat een fonnule m voorbereiding ib welke de cmeonsoliappelijke zienswijze van Engeland en Amerika inhoudt Er wordt ernstig rekenmj mede gehou den lat Italië zioh zal aansluiten bij de Engelsch Amenkaansohg richtlijnen en dat daariijede een morccle druk ail worden geoefend op 1 rankujk en Duitacliland m den zin van een Duitsch Franache schikking Amerika en Ereoland zijn het er over fens dat de vaststelling der bewapeningsvermindering een zaak ia welke allereerst de nog niet ontwapende mogendheden aan gaat Aan de andere zijde m men het er evenwel over eena dit de onlwapemnpsouderh an delingen te Oenève eerst dan tot werkelijk practi oh nut rullen kunnen zijn mdien Duitachland ei aan zal deelnemen Amerika stemt stilzwijgend in met de Engel60 he opvatting dat de kwestie hoe de moeilijkheden welke ont taan zijn dooo het vertrek van Duitschland van de ontwaponingsoonferentie moeten worden opgeheven door een bespreking tuaschen Engeland Franknjk Italië en Duitschland zal kun nen worden opgelost Engeland en Amerika zijn het er over eens at onvoorwaardelijk moet worden vastgehouden aan het principe der metherbewapening Volgens Keutor moet ei nog geen nieuwe afspraak gemaakt zijn voor een onderhoud tuggchen MacDonald en Tor fcian Davis Deze wenscht een nieuwe gedaohtenwisse Ln idiiats ran kaarten Verloofd H BARGER Dirce t Kopje Bloemjndaal en J J BAALE L raarK HBS Gouda Fullbameal nilatoudiap C T9ELBACH Gondi Bovenstaand faiUisaement is door het verbindend worden van de eenige uitdee lingalgst geëindigd De Curator Mr M DE MOL GOUDA 26 October 1932 Kleiweg 34 FaiUuMnent AART VAN DE GIESSEN vroeger te Gouda thana Ie Amersfoort Bovenstaand faillisBement is door het verbindend worden van de eemge uitdee Ungslust geëindigd De Curator Mr M DE MOL GOUDA 26 October 1932 Kleiweg 34 Failliaement I J KALMIJN Vraeger te Gouda thana Ie UtlMht Bovenstaand faillissement is door het verbindend worden van de derde tevens slotuldeelingsl st geëindigd De CuratorMr A A J BUlbENOOUDA 26 October 1932 Kleiweg 34 Als Gil onsresteld zyt neem dan s morgens s middafrs en des avonds een weinig van de van ouds be roemde geneeskrachtige Wor tilboer s Kruidin of I è 2 Wortelboer 8 Pillin n gu zilt spoedig hersteld Beter en goedkoopei huismiddelen bestaan ei nu eenmaal met Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en z i zulle ook U helpen De Wortelboei s Krulden en Wortelboer s Pillen verdreven gal slym koortsigheid Verstopping maag en hoofdpyn wekken den eetlust op bevorderen de spusvertenng re gelen deii stoelgang zuiverei het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboei s Pillen 60 cent per doos due doozen ƒ 1 70 Overal verkr g baar of direct van JACOBA MARIA WOKTELBOER Oudevekela Postgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag Zooals deze sigareh zoo verminderen ook de middelen van hef Natio naai Crisi Comité door de hooge eischen die eraan virorden geiteld Voor den komenden winter Is daarom een krachtige versterking van de kas noodzakelijk Aèverteert in dit BbuL Helpt mede aan het mooie werk door een geregelde bijdrage te laten overschrijven op postrekening 1 8 6000 Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 28 OCTOBER af brengen vri HARE MAJESTEIT DE LIEFDE een vroolvjke operette film gespeeld door een aantal vooraanstaande Duitsche filmartisten n 1 KaTHE VON NAGY FRANS LEDERER SZoKE SZAKALL RALPH ARTHUR ROBERTS ADéLE SANDROK OTTO WALBURG Regie JOE MAY Diutschland s grootste regisseur Zelden werd er een film gemaakt met zoo n groot aantal Duitsche kluchtspelers maar ook zelden zag U zoo n komische film vol van goeden humor en dol geestige situaties KaTHE VON NAGY als het heftallige pikante baimeisje toont weder welk een channe en groot talent deze populaire fihnster bezit TOEGANG BOVEN 18 JAAR UITGEBREID VOORPROGRAMMA Ons motto bluft Eens per week naar de Schouwbuiig Bioscoop dank zq onze populaire prqzen van 25 cent tot Een Gulden 13 VERWACHT HANS ALBERS in DE OVERWINNAAR THALIA THEATER vertoont van VRIJDAG tem WOENSDAG een daverend lachsucces Een nacht in het Paradijs EINE NAOHT IM PAKADIES met ANNY ONDRA HERMAN THIMIG en RALPH ARTHUR ROBERTS in de hoofdrollenWeer zoo n echte gezellige füm waarby de lach niet van de lucht is Geestige regie luxueus milieu M melodieuse muziek humor spanning U moogt werkelqk niet verzuimen deze film te gaan zien GROOT AMUSANT BIJPROGRAMMA ATTENTIE Heeft U reeds Couponboekjes voor de VrydagavondvoorsteUingen 10 Coupons Front Balcon ƒ 5 10 Coupons Balcon ƒ 4 Alle rechten inbegrepen Inlichtingen en bespreken Vrqdag van 12 tot 2 uur Bedriegelijke namaak alom bÊkmtd BUILDOO hakk n wordan w mi x6ó nagamaakt dal nwn hat var ichll kon ondanchaidaa Hit Mfc nchfl badraagt ilachtiaiMtals canlan doch na aaniga dogan raads bamarkt man hat anorma vanchil ln kwaliteit Loot U di gaan OHbakand mark aan pratan als ziindaMnatzoogoatf Waarschuwing Ook hat achta Wood MIlM rubbariadar kon noolr vai vangen worden door de gawone soorten plaatrubber Rat S Saeft U de grootste besparing absoluut antisllpping nn minstens 3Vi maal sterker daa leder Let op het ronde ttai en den naomi Wood Milne ffir en BULLDOG hakken M tikt irtnuaetir iwèmphav I ife L i t Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het lichaam U ook weöscht zonder gymnastiek zonder dieet zonder geneesmiddelen in te nemen xonder baden Uitsluitend uitwendig gebruik Het resultaat ia na den zesden dag zichtbaar Schryft aan Mme COLENBRANDER Overtoom 446b A dam die U gaarce GRATIS zonder eemge verplichting onder atnkte geheimhouding alle noodige aanwtizui ren en prinu referenties zal zenden Adverteert in dit Blad N V UtrechtscheHypotheekbank UTWCHT Pandbrieven f 62 000 000 Reser 8 f 1 626 672 B6 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbrieven d 9S In stokken van f 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Geeo Bedrijf of Ooderoeiii kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meel zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het m handen krflgt Goed diukwerk 13 voor elke zaak een introductie die niet moet worden onderschat Laat oijs Uw drukwerk verzorgen Wi leveren pnma werk en daarbu goedkoop Onze pryzen zsn belangrflk lager DRUKKERIJ I A BRINKMAN ZOON met OHpODnfa Tttm gdmipt ft ib iHfaiu WUIKI 4 u CESI ONNEN TARWE GOUDA SHXEOOED WHBAT i Wordt Qooit oudbakken Altyd smakelyk met kaas The Shiedded Wbett Cy Ltd Agenndup Nederhndi UAiidtlcMt RtdiOTRg3Affliietdiua o Tdefooa 3i3 Steeds witte tanden a5 ya rd rSn ln t S WÊmÊÊm Bo mmmmlÊÊÊmmmmmm Cblorodont eebruiken en dat duzo cina nooit kMK MlauiitMildl WU Im Ww tUtit wilt tanden en een amgenemen maek ln de Zl inS imidltf Wa S d b Uiv Ulilon aont mondn aler gebnilken BoTend e ÏI ft£ SSiï5£r3JÏÏÏ brulk gemaakt Tan Cblorodont landenboijlel TS O ïïf li ï X de Sto Cblorodont tandpaaU met rood rit aie advertentie ontvangt O koetolooe een proeltube vaa Leo orke Oreaden liUJiaBloor Amateiüam Btadboudaiwialla 03 ZEER TALRIJK zijn de bestellingen welke de uitgevers A BRINKMAN ZOON ontvingen op de NIEUWE UITGAVE 1932 1933 Nog bestaat de gelegenheid voor hen die hun bestelbiljet nog niet inleverden een of meerdere ex a ƒ 0 25 ingenaaid of ƒ 0 50 gecartonneerd te bestellen JS Let wel lA de verschqning wordt de pnos ƒ 0 40 resp ƒ 0 65 Men zende dus onderstaand bdjet nog omgaand in t W Geen Gouwenaar kan deze practische Gids ontberen Bestelbiljet Ondergeteekende bestelt hiermede bi3 de Vitaevers A BRINKMAN ZOON MARKT SI GOUDA Ex GOUDSCHB VRAAGBAAK uitgave 19S2 19SS Prya tot Ue verschymng f 0 25 per ï Ex Idem gecartonneerd f O 50 na de versehynmg f O 65 Indien men zqn exemidaren door tusschenkomst van een Boekhandel wenscht te ontvangen gelieve men den naam Van dien Boekhandef te vermelden 71 Jaargang NO 18128 Vrijdag 28 October 1932 fiOTDlirEWMM NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MOORDRECHT MOERCAPELLE BERGAMBACHT NIEUWERKERK BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT pvpvhiii7FN puz OUDERKERK OUDEWATER RE EUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEV ENHUIZEN enz 40VERTËNTIEPRUSI Uit Gooda en utnken behooramU tot den bexorgkrint regels i i 80 elka regel maet S 0U2S Vu bulten Gouds tn dan beiorgkHac i regels ƒ 1 6 elke regêï meer ƒ 0 30 AdvateDtifio ln het Zat nll Kn mmer 2fl tdslag op den pr Ji Uefdadigli id adv rt ntUb de betft Tan du prfl NGhZONDEN MËDËDËELINGEN 1 4 regels 2 Ik Tflg I meer ƒ O 0 Op je oorpagma 50 hooger Gewone advertenbdn en ingezonden medadeekngen blJ contract tot zear geredueetnantiriJs Groote letters en rwiden worden berekend naar plactsruimt Advert ntibn kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van iwllede BoekHandelfren Advertentiebureau en ome agenten en moeten daags vóór de plaatsing ann hA Bureau ztfn iLgekomen tan lnde van opname Terzekenl te yo it bladverschijntdagelijksbehalveo pZon enFeestdag en ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad uer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waiir de bezwgioK pffr looper geschiedt franco per post per kwartaal ƒ 316 met ZoodagaUad ƒ S80 Abonnementen worden dageUjka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUUA bd onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantorea Onie bureaux xyn dagel ka geopend van 9 6 uur Adnunutratie en Badactie Telei latere 274B Postrekemng 4S4ra worden De mail was zeer vermogend en verdiende eel geld ook zijn echtgenoote iezat een am ienlijk vermogen en hooge inkomsten Het eehtpaar bewoonde ee t ioote villa in de Berlijnache wijk Zehlen eiorf en leffle p groeten voet Door ui huwelijk had Hintze zijn clientèle aanmerkelijk uit ebieid daar tal van kunstenaars en componisten uit vriendschap voor iijn viouw hun teld bij hem belegden Hij ver speculeerde eehter zijn vermogen en het zag u zelffl na zijn f ullisBement naar uit dat er een stratgeHlmg tegen hem aanhangig zou worden tremaakt Mevrouw Bindcrnagel steide hem e htei hiar geheele vermogen en liair nkcmtii ter teachikking teneinde de r hulJen te letaltn Het etditpaar ver liund bovendien near een kleme echter nog stt ed8 12 kaïi eri bevattende woning u begin Ie 1 dtntpcsdiiedenis Van deze MOUW Teiwijl ZIJ tienduizenden verdiende bad haar man in het geheel geen mkom Hien meer Zi liep dikwijls een Iwel eind om de 25 pfenn ng voor de tram uit te apa ipu maar hij rcfd in haar auto rond Als j ZIJ voor een gastspel op reis was zat zij dikwijls 8 nachts idts in de derde klas en hij zat aan de speeltafel en vergokte haar geld 7ij had soiiifl niet genoeg m haar porten onnaie om ctn kopje koffie te bettUen maar hij gmg op de jacht of bezoeJit de renbanen Zij moe t van oude japonnefi nieuwe laten maken hoeden laten vermaken moest zich elf kappen en zoo afstand doen van al wat voor een zangeres van liaar rang vanzelfsprekend is hij had nooit ge brek aan geld en i at dit met volle handen in vrooiijk geielst ap uit Haar geld Va dit geid dat zijzelf verdiende kreeg zij elko maand nadat hij haar geheele gage van de ff erakaa had afgeliaaid 400 mark voor hu houdgeld voor een gezin van 9 personen waarmee zg d Bn nog stand moest of iouden Het gezin oefitond uit zooveel personen omdat mevrouw Bmdei nagel haar moedor en twee usteis bij cli in hum had geno men Hierover en over het 8 jarige dochter Ij Lrica ontstonuen voortdurende twistpar tijen die ten slotte er toe leidden dat zij het huis verliet en een verzoek tot echt e heiding indiende Daar er gre n twijfel aan bestond of de rechtbank zou het huwe hjk onmiddellijk wegens mishaixdeling en e htbrenk door den mm ontbinden waar door Hmtzö zoodoende van zijn onbekoin merd luxe leventje zou worden beroofd 1 eeft hij haar opgew i I t en neergeiwïlioten Met dit schot is eindelijk bekend geworden welk een hel ln huis dez vrouw jarenlang heeft verdragen De toestand van de gewonde zangeres la op het o igenbhit vnj guuatig en wanneer er geen complicaties bijkomen hoopt men haar te kunnen redden De kogel Is echter nog niet verwijderd ITAI lé Bevordering van vreemdelingenverkeer Buitengewone verlagingen van spoorweg en andere tarieven Ter gelegenheid van de vele fetdten menigte trachtte nog eenige malen naar de bmnenstad en de parlementswijk door te d ingan docli stet s weet werd zij door de bei eden politie t luggealageii Het parleneutsgobouw was door een groot aantal politie agenten l waakt Dok op de publie ke tribune van het Lageiftuis had ton groot aantal agenten pliats gefionien Een UUITSCHLAND Nieuw plan van Von Papen Wtizigmgen tn het kabinet te warh ten waardoor een motie van wan trouwen zou worden vermeden lil velband niet de oïlieieele veikianng dat Bijkskanaelier Von 1 apen iooala te voren het voUe vertiouwen van dtn Kijksprefcideut gemat komt het blad der Chustelijke akveieeni ingen Dei Deutsche met het bericht dat m regeenn knngen de getlaclite den Rijksdag steeds opnieuw te out inden wegen de eventueele ernstige ecneeifOfntie opgegeven Het sclijit dat de Ri ksregeeiing thana een ajdereu weg wil inelaau Het verluidt dat aj een nieuw werkver chaffingspl n w 1 op tellen zoomede nieuwe herv i uiugf plannen Bovendi n schijnt men zekere wijzigin gen m liet kabiret te wiUen aanbiongen henigo mu iBter zenden worden vervan gen door mannvO die bij zekere paitijen in den Riiksdag e n zeer ffoot vertrouwen hetrtrea Ue jiitif P n b éo recBPte noo veiurdemng schijnen hierbij een lol te spelen Er IS dus eej nieuw program der regeer ng on Papen te verwachten Men gelooft dat het langs dezen weg mogelijk zal iujn en me ti van wantrouwen in 1 n Hijti lag ie veiiiijden en de t esteinn ng van een mcLiderheid te verkiij gen voor e n soort pi eftijd ten einde het nieuwe w rl vi r cni ffiip plan te kunnai teu UI V er ieggtn Groot werkverschaffingaprogram Ontkent het weikM i chaffmgs program ma woair er het kamet heden aal beraad i slagen deelt de IWrlmei Borsenkurier mede dat de regetiini 500 000 werklooz i j arbeid wil vcrEd ef en waarmede een be drjg van 760 0lil 0L M voor het volgend j i ir genneid 7 1 zijii Hierin zal voor etai bedrag van 2c jCCi OT M worden voorzien I ir r de u tkf ering welke de gemeenten an dns vücr ondti t uning van werkloozen zou len moeten doen terwijl het resteerende f oedrag gevonden zal worden door de uitgave van lelHdingtons De huwelijki el van Gertrud Bindernagel t Dezei dageai heeft eeu ip lenbaiiende ie vol ver aanslag plaats fceiiad op de bekend i Beilijnfiche operazangerefl Gertrud Bmder r nagel D zangeres waa tien jaar geleden j van haar eersten ecitgeuoot gesoheiden on de d ide vrouw van den bankier Hintze ge Een Britsch Amerikaansch accoord Kesultaten van de besprekingen tuss en Norman Davis en MacDonald ling te hebben ovei enkele punten alvorens Londen te verlaten voor 1 a ijs en Geneve Het is mogelijk dat dit onderhoud den rpeda beieikten vooruitgiuig tijdena de besprekingen m Downingstrtet betreffende het ontwapeniiigaplan van Hoover en de Biitache voorstellen nog bevordert yolgena een latei bericht heeft Het vfrluidt dat bij dit bezoek opnieuw de ortw ipemugskwestie is besproken O MacLcnal 1 ich naar Genfeve zal begeven 1 nog iiift bekend BurrENLAJSDat h nieuws aNui LANa Onlusten m Londen Meer dan 5ü geiitondtn en ele an staties by de wt rkloozendienioneLraties ueweldig gedrang veroorzaakt ongevalkn VVt ikiu iui ufKoiiisÜg uit aUö dtelcn van het Verecnigd Koninklijk hebben gisteitn tn Hydepurk gedunonfatrceid waai by het tot woeste toi aeeku en hevige botsui gtii met de j litie ia gekomen Mt tr dan iAi perBfuen ow ttn groot aantal iwüüebeambten weiden i ewond Lr zijn zeer vtU personen geaueeteord Kort na twaalf uur stroomden de demon bliujitcn uit vijf verschillende richtingen straalvorniig door Louden naar HydSuaLk De omgeving van Hydepuik was door dm zenden politiebeambten te voe en te paard en met motorwagena bezet Bij de ytiongeidemonstianten sloten zich onderweg duizenden Lmdeusche werkloo zen aan oodat iith on eveti 3Ü0Ü0 men schen voor de hekken van Hydepark ver diongen Het verkeei m de omgeving was volkomen stilgelegd ündi 1 de werkloozen bevonden üch velo faludenteu en ook moeders die haar kinderen op den arm dioegen Plotseling wierpen penige demonatranten een voorbijnj dende pol tie auto met stcenen zan 1 en flesBchen Direct vei schenen bereden ogen ten die van de gummiknuppejs gebruik maakten Het Kwam tot een hevige vechtpartij De werkloozen erwondden feenigo politiebeambten dooi steenwoi pen In korten tijd lag een gro t aantal personen hevig bloedend op htt plaveisel Zij moes ton per ziekenauto worden weggebracht Van penbare gebouwen restaurants en winkels werden de ruiten ingeworpen l enige werkloozen bestormden een vrachtauto en wierpen daai van af met boenders welke ZIJ in den wagen vonden naar de ngenten Na de demonstrat e is het op verschillen de plaatsen tot lUk etn hevig gedrang ge komen dat vele personen m onmacht vielen en onder den voet werden geloopen De tUechtigheden tentoonstellingen en demon sfridÜjOfjl die m de komende maand n tei vi j yan den lOdeti verjaardag van het fl Mn te Romt zullen plaats vinden i jn de prijzen voor de spoorwegverbindingen met de Itahaansche hoofdstad aanilenltjk verlaagd Van 26 October tot it Apnl wordt op alle itaUaansche retourbiljett n voor Kome 70 pet leductie verleend Voor rei zigera uit het buitenland zyn de biljetten an de verschillende grensstations af 3Ü dagen geldig Voor degenen die over een afstand van meer dan 400 K M naar Kome komen iü dagen De biljetten voor een traject van l fr 40ü KM 10 dagen gtldig terwyl de geldigheidsduur van een biljet van een plaats mt die minder da l O iCM van Home verwyderd is 5 dagen bedraagt Deze termünen kunnen echter desgewenacht nog verlengd worden dwz de 304aagbche tot een maximum van 60 dagen de overige tot ten hoogste 30 dagen Dit kan geschieden tegen bybetalmg van 2 pet van den oorspronkelijken prys voor eiken eraan toegevoegden dag met een minimum van 20 pet intusschen hebben ook byna alle kleinere spoorwegmaatachappyen belangryke pry3 verlagingen ingevoerd op de trajecten wel ke aanslmten op het net der ataatsupoor wegen Deze reducties vaneeren tusschen oO en O pet Ook de sclieepvaartmaatachappyen bieden belangryke voordeelen De passagiers ent vangen namelyk een boekje met 19 troo jes welke recht geven op belangryke re ducUea by het reizen oer treio en j r tram pêr autocar en i er vTiegtmg In verband nM een en ander zyn ook de toegangapry zen voor de theaters eien dieientuin en de luchthaven te Home aanmerkelyk verlaagd VfcB STATEN De Lindbergh affaire Betty Gow keert terug als kltldermeid voor de tweede baby Betty Gow het Schotflche kindermeisj dat by de Lindbergh s in dienst was toen hi n eerste kinü ontvoerd en vermoord werd zal weer in de Ula Lindbergh terugkecren voor de verzorging van de tweede baby y was zooals men zich herinnert aanvan kelyk er van verdacht m het complot te zyn geweest dat tot de ontvoermg van het kmd leidde maar zy i3 later van dezen blaam ge heel gezmverd De beschuldiging had haar zoo aangegrepen dat zy rust noodig had lot herstel van gezondheid maakte zy op aanraden van de familie Lindbergh een rei i naar ii ng tand waar sy haar familie opzocht Dinsdag s Betty te New ork terug gekeerd Haar verblyf op het schip Heef onopgemerkt en zy was hoog st verbaasd toen zy door een verslaggever m het qua rantaine station werd aangeklampt Z j bleek geheel hersteld te zyn van de beproe ving die z had ondergaan door het onafgebroken verhoor door politie inspecteurs vingerafelrukken van heff dit aid Wsdadigera bekend waren De leohereheufs moesten nu onderu ken of zij l leronder ook konden vmden die dezelf warui als die van bon gevangene Do heele wetensotiap d r vingeiafdrukken voor Afl tie doeleinden bestaat in het vraagttttfr W claaeificatie Het onmogelijke te k 7ijn telkens luyriadtA registers na 1 ii n Het toegepaste systeem wa zeer eenvoudig in het gebruik In vijf minuten had Oreen de 16 4 = ao blad Op het andere stonden twee idver tenliefl R F U wordt streng bewaakt Vergeet met 2315 Vergeet met 2315 G I £ 27 14 6 Morgen B Zeer vreemd zei Foyle Sehnjf aezorg vuldig iver en taa ze naar de krant bien gen Ze kunnen geen kwaad doen Laten WIJ nu heengaan 0 De iijift hmg zwaai over een sombere wereld terwijl zij Victoria Street doorlie pen Green Wiens geest een weimg minder vlug was dan die van zijn chef waar het verbi ldingskracbt betrof deed een vraag 1 oyle antwoordde afgetrokken De geheim zinnige advertenties waren voor hem vol stitkt met geheimiinnig i herinnerde Zich het eijfereohnft dat in Grave Street was gevon len en vond dat in die richting wel eenige hoop la Bovendien wa er nu ten n mste e n man m verzekeide bewaring dip iets van het geheim wist en zelfs al hield die ook zijn lippen tot het einde toe eealoten wa er een kleine kans van een nieuwe iioiltmg van het onderzoek Won neer vingerafdrukken en Pmkerton dat niet konden oplossen kon mon nog zijn toevlucht nemen t t de kranten Met een por tret overal versfweid zou er allicht iemand zijn lie den man herkende Terwijl Foyle het lioht opdraaide m de inBer vfdrukkenafdepling ging Green aan tafel zitten pn bekeek met een vergrootglas ofKviitdig Ifi afdrukken die hij opeen vei papier bij 7toh had lAngs een kant van de kamer wftren hooge loketkasten waarvan de loketten genum merd waren van 1 tot HE4 Deze bevatten maai ten slotte gaf hij toe Het grappige van de zaak was dat hij geen waker wilde ijn op den dag dat we het grapje uitnaal den ei dat ik maar een kameraad moest Ue Bevangene had een t nnt aangeraakt dat toyle een tijd lang raadselachtig was t egescftenen maar het was jiem reeds dui delijk geworden ln den gewonen loop der dingen zou een inbraak in Groevenor Gar dens loor twee bekende misdadigers met noodMkeiijk m verband gebracht behoeven te worden met den moord De derde man wilde met oIh een medepliohtage herkend orden In elk geval ik nam het baantje opme en hij igaf me de eleutels en het planvan het huis Hij vertelde mij niet wie erachter zat ün ik Vroeg niet te veel Hijnoemde zich Mr Smith en wij ontmoettenelkaar tweemaal ln de Hij noemde n ftroeg in Leman Htieet Whitechapel Daar zou iJt vanavond met de buit bijhem 7i n gekomen Wou weet p alles wat Ikweet Wiet geheel zei Foyle kalm Wat i het adres van het speelhol waar je hem het eerst Reht ontmoet Ike schudde het hoofd Och wees nou een man m neer jelaat den boel nou toch met uit mekaar agwina wat ik voor n heb eedaan Wij zullen zien zei oyle ontwijkend Waar ifl het Onwillig gaf Ike het adrw Green stak hem de pen toe en wees hem op het onder einde van het vel papier Lees dat door en teeken het alfl het in orde 19 Ue man zette een krullige tiandleekening en weid na een opgoruimtl Goeden nacht Mr üoyle door een rechercheur naar het ai restantenlokaal gebracht Heidon toyle leunde met zijn ellebogen op tafel en bleef m diep gepeins verzonken onbewegelijk als een standbeeld Met een schok sprong hij o toen Green tïmg kwam Beiden 0 ten zei de ander laco uiek De andere irerelH eigert iets omtrent yioh te vertellen Yankee Zoo herhaalde I oyie Dat is Grell ook Op dezen tijd van den avond zal er wel niemand in de vingerafdrukafdeeling zijn Wij zullen dus zelf eens op onderzoek moeten uitgaan Al wij hem hier niet hebben IS Finkerton van de Amenkftanacrfie recherche in Hotel Lecil gelogeerd Wij zul len hem onzen man laten zien om te weten of hij hem herkent Sest mijnheet fcn dan is er nog iets loen jk den man fouilleerde vond ik dit Jk weet niet of u er iets uit kunt opmaken Ik kan het met Hij stak hem e n envelop tóe die reeds was opengescheurd ffeadrenseertf aan J Advertentie afdeeline VHn de T i f Wire Er in waren tw e gewone blaadjes poBtpa pier en een postwisael Op een wae geschreven Waarde liet r wees aoo goed inffesloten advertentie te plaatsen m uw volgend Zend God u kruis treft u zijn roe Vraag met waarom maar vraag waartoe FEUILLETON De geheimzinnige verdwijning van Robert Grell Geautoriseerde vertahng oo Nadruk verboden Daar wee ik alles van zei Ike ajnBehouders ophalend U weet dat ik m eengö ooB geval niet zou piepen Ik beo geen Dutch Freddy die ijn kameraden verraadt ïk ben dien kerel die me dit baantje heeft opgedragen niet verschuldigd Wat wil u hel eerst weten Vertel ona alles op je eigen manier r heb Je de sleutels van het huis gekregen Het cijfer 1 werd bij d teller en noemer gpvopsd n Green ging dadelijk naar het veertiende loket in pph nj van do loketkast jEjenummerd 21 7oo enrens dan zou hij hef register dat hij zocht daar vindrai Fen pooejc k ek liij zorgvuldig de verzameling door Hier 18 het zei hij ten laat te en las Charlen J Conil Amerikaan No 9781 Gewoon mindadigerB regigter Wordt wrvolgd Van den knul die jelui tegelijk metWIJ iiebt ins erekend Ik zat een spelletjeIwo te spelen ongeveer een week geledenhl een kioe m de Commercial Road toenme kerel me wÖnkt eo me zijn voorsteldoet Ik liad erheen wn in maar de chiöpea die de kroeg houdt zei me dat hij tevertrouwen was en hij bood me de helft Je vertelde i reddy dat je maar een oerda kreeg viel Green hem m de rede grmnikte Ike sluw Dat moet e n vergiasinz van me fieweest zijn Hoe het f IJ Ik zei dat Ik do helft moest heboen of mets Hij kletste nog een beetje