Goudsche Courant, zaterdag 29 oktober 1932

HO 18129 Wat 0ebaupt ar 3 Novambar a a ta Farlfa Dan trekken wederom de bekende LOTEN CREDIT NATIONAL DE FRANCE émiösion 1920 onder garantie van den Franschent Hoofdprüs ikNMILLIOEN FRANCS of 98 000 Gulden Verder zeer veel prüzei Htaat vj der zeer veel pryzen u a 49 000 GId 2 ajFrcs 2Ü0 000 3 a Frca 100 000 en 6 pryzen è Frcs 50 000 enz TotaaU2000 prijzen Voor slechts DRIE GULDEN kunt U aan deze schitterende trekking deelnemen en heeft U recht op don GEHEELEN MILLIOEN FRAI JCS of een der andere prüzeii die onmiddellijk na de trekking aan den gelukkigen winnaar ten volle wordt uitbetaald 2 stuks è ƒ 5 80 3 stuks ƒ 8 50 5 stuks ƒ 1S 50 LOnmiddellüke toezending geschiedt na ontvangst van poatwissel GIROSTORTING No 135173 of in postzegels aan de Firma J SANDERS Commissionnair in Effecten Hoogstraat 4 Den Haag Telefoon 116587 ledere kooper ontvangt I drie dagen na de trekking gratis de ly st Uw geluksdag kan Donderdag 3 November a s zün om den grooten pros te winnen Bestelt nog heden EEN HALF MILLIOEN FRANCS of Ir Behoed uw hart boven al wat te bewaren is want daaruit zijn de uitgangen des levens FEUILLETON De geheimzinnige verdwijning van Robert Grell tl Geautoriseerde vertaling 86 Nadruk verboden Leg weer weg zei Foyle Wij ieé zijn record in de Registratie vindenj Dp twee rcchcTcheurs vonden eindelijk het portret geplakt in den linkerbovenhoek met de lyainige details er onder U6t ia zfer zeker onze man 7ei hij AmerikMnsohe vingerafdrukken en portret geleverd dpor de lui in New York toen hijvi f jaar geleden een uitstapje maakte naardit land Hier nooit veroordeeld Het ze tïeer weinig omtrent hem Wij zullen erheen moeten telegrafeeren om te vernemenwat zy weten Uat geeft ons een kans op uitstel merkte Green op a Precies Kn intueschen kan ij óns ïnissrfiieii iets vertellen Een gevangene krijgt heel wat tijd om na te dtenken wanneer zijn onderzoek wordt uitgesteld HOOFDSTUK XXVIII Vi I minuten over tienen kwam Heldon ï oyte zijn bureau binpen en vond daar Sir WIJ KOOPEN alle sootten van winkels en zaken a contant Geheimhouding verzekerd Wij zyn overal te ontbieden Zend briefkaart aan M v HAGHGKNBERG Warmoezierstraat 3 Hotterdam üqrvan moei dé schoorsteen rooken j Met Uw hulp zorgt het Nationaal Crisis Comité voor koesterende warmte in de woningen van Uw hulpbehoevende landgenooten Stort daarom nog heden Uw bijdrage op postrekening 18Ó 000 ALLE 4400 INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U BEREIKEN door Uwe advertentiën te plaatsen in HET WEEKBLAD v REEUWIJK dat eiken Woensdagmiddag door de post bil allen wordt bezorgd Het kost U maar weinig Advert tiën moeten worden ingezonden vóór Dinsdagavond aan de Aanneemkantoren te Reeuwijk en an het Bureau te Gouda Markt 31 Zenuwzwakte en Bloedarmoede SANGUINOSE is zuiver plantaardig Er zün hoegenaanvl geene chemicaliën in Omdat het zuiver p alit aardig is wordt het ook door vakke magen zoo goed verdragen w t den eetluBt op versterkf g ingowajden bestrydt en ove de bloelarmoede die de o zaak van zooveel kwalen is SANGUJ OSE kost per flacon Krygbaar bü Apothekerg en Drogisten I VAN DAM Cè De Riemerstraat 4 Den Haag I NEDERUA NDSCH FABRIKAAT Vlfanneer gy de Wortelboer s Kruiden of Wortelboer 8 KUen nog niet gebruikt hebt probeert 5e dan eens Gy zult werkelyk tevreden lyn over de heilzame uitwerking Reeds duizend n hebben er baat door gevonden tegen trage ontlasting slechte Hpysvertering gebrek aan eetlust slümhoest koortsigheid gevatte koude influenza galen maaglijden hoofdPÜ n duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz MOTOREN iNSTAU vmmi o TOONKAMER OBRECHTSnU2 HAAC CURSUS WOlCURe EN LCCTB BÏHANOl DIPUNU Wortelboer s Kruiden 60 cent pv r pakje Worteliwer B Pillen 60 cent per doos 3 doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar i i winnen Bestelt nog heden Publi eke V eiling Op DINSDAG 1 NOVEMBER 1932 des v m If uur zullen in het VERKOOPLOKAAL Goudschesingel 37 ROTTERDAM publiek k contant woi den verkocht 18S Dekkleeden waaronder nieuw en gebruikt in diverse afmetingen en voor alle doeleinden geschikt Div kwaliteiten als Bruin Groen geïmpregneerd rubber en oliezeilen alles in goeden taat De goederen zijn te bezien tegen betaling van 10 cent vanaf 10 uur De Deurwaarders v ARNHEM VINK Oeze weik lefiiiÉ PDDLAIDEX Gevuld met Kalfsgehakt Truffels en Champions Vanaf f 2 50 Minzaam aanbevelend Firma Verschuur Pz Lange Noodgodsteeg 13 Tel 3238 Oudste poelier hier ter stede Geen Bedrijf of Onderneminy kan het zander goed drukwerk stellen Van dag tot da wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het in handen krijgt Goed drukwerk is voor elke zaak een introductie die niet moet worden onderschat Laat ons Uw drutolverk verzorgen Wy Ifljjeten prima werk en daarbij goedkoop Onze prijzen zyn belangryk lager DRUKKERIJ Beter bewijs bestaat niet Dat onze waarwhuwing tegen het gebruik van minderwaardigen arijn dl er op hel oog goed jitilM NIET OVER DREVEN I blijki uil boverv ilaand verslag van den Rotter damsdien Keuringidiensl Waarom loudl U dil risico nog langer nemen Gebruild liever BOOGAZIJN waarvan gij zeker lijl dal hij geen schadelijke bestanddeelen roHingsbacillen en aiijnsaltjes bevat BOOGaiijn pv graoto IIhgIi BOOGroiijnazijn 30 cl pw grMt BOOGkruidenazijn aot IranMlt ptf groot fl ich 4U Ct Adverteert in dit Blad f 1 ï A BRINKMAN ZOON GOUDA Enjroa Fa RENEMAN v d HEIJDEN S5 J ink öop nBOTERLETTERyQn65c of n BANKETLETTER van 45 c of npdSPOORBANKETvon45c kan man npondSPECULAAS Bij inkoop van 4onsBORSTPLAATJESof 4onsSUIKERBEESTENof 4onsglodde BORSTPLAAT of 4 ons PINDA BORSTPLAAT voor O cents kan man I Pd Dikke SPECULAAS e verkrijgen Dij inkoop van 2 pond BISCUITS KOEKJES ofWAFELTJES kan men Ji i ADVOCAATJES 15 verkrijgen ADVOCAATJES 10 WINNEN HET PLEIT V Ci é ITé Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek zonder diSet zonder geneesmiddelen in te nemen zonder baden Uitsluitend uitwendig gebruik Het i tsullaat ia na den zesden dag zichtbaar Schrijft aan Mme COLENBRANDER Ovei toom 445b A dam die U gaan 3 GRATIS zonder eenige verplichting onder strltrte jreheimhouding alle noodige aanwyzingen en prima referenties zal zenden ZEER TALRIJK zijn de bestellingen welke de uitgevers A BRINKMAN ZOON ontvingen op de E NIEUWE UITGAVE 1932 1933 Nog bestaat de gelegenheid voor hen die hun bestelbiljet nog niet inleverden een of meerdere ex J ƒ 0 25 ingenaaid of ƒ 0 50 gecartonneerd te bestellen ®= Let wel n4 de verschoning wordt de prijs ƒ 0 40 reap ƒ 0 65 Men zende dus onderstaand biljet nog omgaand in J = Geen Gouwenaar kan deze practische Gids ontberen S Bestelbiljet Óndergeteekende bestelt hiermede bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON MARKT SI GOUDA Ex GOUDSCHE VRAAGBAAK uitgave 19S2 19SS Prijs tot de verschijning ƒ 0 2B per ex Ex Idem gecartonneerd f 0 50 na de verschijning f 0 05 Indien men zijn exemplaren door tusschenkomst van een Boekhandel wenscht te ontvangen gelieve men den naam van dien Boekliande te vermelden 71 Jaargang Zaterdag 29 Ootober 1932 eovnsdË cevMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE I IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ditblad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen AOVËRTENTIEPKUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkringj j 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den pr s Uefdadigheids advertontiën de helft van den prÜa g ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagetijks afgenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA htj onze genten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagelüka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef aterc 2745 Postrekening 48400 mGËZONDËN HEDËDëEUNGëN 1 4 regels ƒ 2 5 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b contract tot leer geredoceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Boekbandelaren Advertentiebureux en ome agenten en moeten daagi vóór de plaatsing aèn het Bureau zün ingekomen teneinde van opnapw veriekerd te zJin il Deze Courant komt in vele duizenden zinnen Gegarandeerde olblage 6500 ex Dit nunmier bestaat uit twee bladen EERSTE BLaTd Harfststommingen De wijde hemel is met lichte witte en blauwe wolken toegedekt de verkleurende boomen staan roerloos in de late middagion het goud van het zonlicht is verzacht tot een vreemden violetten schijn puntige torens ryzen omhoog in de blauwig violette lucht en ginds aan de kim nevelt een zitverig violette damp Dit is de herfstdag de verstilling van het leven t Ia of al ons begd ren al ons onrustige willen van ons afvalt en er een ongekende vrede in ona hart daalt Wat Vermoeien we ons toch wat zorgen we en wat jagen we door een voortdurende onrust gedreven flier nu voelen we de nutteloosheid ervan de dwaasheid Het is niet waar dat het leven ons voortjaagt Wü jagen ons zelven voort met ons begeeren ons anders willen ons voortdurend verzet tegen het leven en het onvermijdelijke Zoo maken we ons leven druk en onrustig en gejaagd en vol zorg en moeite en bekommernis En het kon zijh als deze herfstdag wanneer we in vrede waren met het Wanneer we op deze stille blauwe herfstdagen het leven aanzien en den vrede voelen en de rust die na het verlangen en de weelde van lente en zomer rondom ons en in ons hart daalt dan worden we inkeerende in ons zelven ons bewust van het betrekkelijke van alles wat ons in dit leven voorbijgaat en voortjaagt En in het bewustzijn van deze betrekkelijkheid leeren we de berusting kennen in het leven Dat is niet de doffe moedelooze berusting die neerzit om te sterven Maar het ia het vrede hebben met het leven zoodat we niet in eindeloos en heftig verzet ons telkens weer wonden scheuren aan het leven Er is een vrede rondom ons in de verre wereld Het is of alle verlangen verstild is in de koele beweginglooaheid van deze blauwen en zilveren dag Maar het leven is r nog en in het leven het streven Alleen de heftiij heid van opgehouden Zoo K urlgi wepkelllk keurig staat U een tnenlel van Bahimann en ook van groot belang is dat de prezen van onze mantels en Japonnen s ooveel verlaagd zijn Bekend zyn onze prima kwaliteiten U koopt dus het mooiste den taagsten prijs Ook in Blauw en Zwart I HET STOFFENHUIS met bijpassende streepen de Éroote mode in ruime keuze en laagste prijzen vindt IJ bij Gebr Spaas Markt 16 Gouda Gelukkig dat onze prima Regenwaterdicht zün r RiBinminttti tn Rcgincaptt eft ontwikkeling onzer jersoonHjkheid datzyn de zaken waarop het aankomt Knals we dat beseffen da staan we op eendag als deze in harmonid met het leven omons heen dan hebben 6 afstand gedaanvan de heftigheid van öns willen en vanonsv voortdurend v erzet en den vrede ge vonden dien we noodig hebben ook juistom te willen on te streven ook juist om IaOP te bouwen ona zelven op te bouwenen te leven s K vnU wi Brieven Hit dé Hofstad Losie bladen uit het Dagboek van een Gouwenaar Bottelaar en de Cliineescfie muur Vrijdag 28 October Onze üüudulie Middenstand is zich Hen laatsten tyd wel bewust van de voorname plaats die zy in liet maatschappelijke leven inneemt tn terecht Werd ZIJ eenige weken geleden by de Jeestelijke tierdenking van de oprichtingsdatum van ue jüudsche Winkeliersvereeniging door een vooraansiaand burger Met genoemd de ruggegraat van de Mii ê chappij ün onderbrak een anders spK r niet het geanimeerde bal datnaiid fervermakelijkste po ppeiikastverto l0fg weid gehouden om met bijna tragische ernst deze uitspraak ie bektemtoonen Inderdaad de ideeën vbn Koperwiek dien promotor van üeineentelyke Spaarkassen Sportterreinen en Warenhuizen maar ook tiet hauiainft afwijzen van den Zeergeleerden Caret van Mandere ten spijt eisch ook ik deze eeietttel voor mijn standgenooten op foen ik nu in Ue courant las dat in de Korte Akkeren een winkelweek zou worden georganiseerd nam ik mij dadelijk voor dit stadsdeel te bezoeken Deze neringdoenden toch zullen dit blijk van mijne belangstelling weten te waardeeren Tevens zal het hen prikkelen met nog grootere zorg hunne etalages te verfraaien Ik wilde hen ecliter verrassen en reeds hedenmorgen toog ik met mijn vriend Longavita op pad Hoe zal Ik mijne grenzelooze verbazing schetsen toen ik de Hooge Schielandsche Zeedijk betredend op die plaats een geheimzinnig bouwwerk ontwaarde dat mij onmiddellijk herinnerde aan een koperdiepdruk voorstellend de Chmeesche muur dat een Aardrijkskiindeboekje dat ik in mijne jeugd bü mijn studie raadpleegde ver lyk het voornaamste daarvan als geheel behouden blijven maar al hetgeen dat niet tot een speciale rubriek van kunst behoorde stuift weer uiteen nadat het den hamer van den vendumeester is gepasseerd Het is helaas het lot van vele verzamelingen dat zy weer eenmaal uitéén zullen vallen en men vraagt zich af of hier nu niet een taak voor den Staat of de gemeente ware te vinden om te trachten dergelijke collecties te behouden Men spreekt zoo graag en met veel ophef van de krachten levende in de maatachappy waarop de Staat moet bouwen Hier is ook een kracht een groote kracht levende geweest en mia schien bracht die meer tot stand dan zoovel van die andere hooggeroemde krachtenT Wat hier bijéén was is niet alleen een schat van hooge geldelijke waarde maar vooral een onbetaalbaee schat die door onverflauwde toewijding en hoogen kunstzin is bijeen gebracht Veel meer dan de geldelijke waarde ligt in deze verzamelingen opgehoopt een kapitaal van geestelijke waarde die niet in munt is te taxeeren Het stemt weemoedig niet alleen om den persoon zelf die hier zijn levensarbeid voor een deel vernietigd ziet maar ook om het verlies dat de gemeenschap lüdt nu dit alles dat misschien voor ons allen als maatschaplijk bezit was bestemd weer voor goed verdwynt Het uiteengaan der verzamelingen Scheurleer is een verlies voor den Haag en helaas slechts weinigen sphünen dit te beseffen Velen zyn op de kijkdagen gaan tieuzen uit nieuwsgierigheid en enkelen misschteti om te kyken of er niets van hun gading is Het meeste zal echter wel door de beroepskooplieden worden aangekocht die het straks met veel winst zullen trachten van de hand te doen Dat is dan het eind van al de toewüding van den verzamelaar dat deze of gene negotiant er een winstje mee maakt MCXUX Een op ibare verkooping zaak zelf bly geluk en zonnige vreugde Het is ook tet altyd vrede en rust Voor demeesten van ons is het vol kommernis enzorg Stormvlagen loeien om ons heen Enin een ijzige l krimpt soms ons hartsamen t Hoe weinigep zün ë maar wien het leven brengt wat ze ervan verwachten of zpK mttar een klein deel van wat ze verwach ten Hoe einigen zyn er die het gelaï loeren kennen of ook maar de voldoening Verreweg de meesten van ons mo ten ouder geworden bekennen ik had het anders gewild anders gehoopt anders gedacht En voor hoeveit n ia daar de smart der ontgoocheling de kwelling van het zelfverwyt En toch aanvaarden we We aanvaarden omdat we geleerd hebben dat we het leven niet naar onzen wil kunnen dwingen maar dat dat leven ons zijn wil oplegt n dat ons leed en onze pijn een gevolg zijn van ons voortdurend verzet tegen dien levenswil Dat is de berusting die niet krachteloos maakt Het is de onderwerping ook zoo het moet aan onzen nederlaag Maar S een onderwerping die niets bitters en niets smadeljjks heeft omdat ze gefundeerd is in de erbarming dat vreugde en droefheid lief en leed betrekkelijkheden zijn en dat het goed ia goed moet zijp zooals het leven over ons beschikt Want nietwaar Dezer dagen heeft de openbare verkooping plaats gehad van een we mogen wel zeggen befaamden inboedel Dagelijks worden dergelyke verkoopingen gehouden maar als regel is er dan niet veel anders te koop dan olledaagsche gebruiksartikelen en huishoudelyke voorwerpen De inboedel der familie Scheurleer wie feet noodlot van de tydsomstandigheden zoq zwaar trof was echter geheel anders saïnengesteld In het mooie patricische huis dat in zyn voorgevel een sterke overeenkomst heeft met het Mauritshuis was het eeniga dagen een stormloop van kijkers die in Bi mbeduidendheid gelijk dat op dergelijke kijkdagen het geval pleegt te zyn al het tentoongestelde met groote nieuwsgierigheid bekeek Hier was het levenswerk te bezichtigen van een man die zyn kunstzinnigheid kon botvieren omdat hem de geldmiddelen daarvoor niet ontbraken Wel uit de geheele wereld waren hier mooie en curieuse voorwerpen aanwezig byeengegaard dor een man die meer dan iemand anders oog had voor dat mooie en curieuse Het is ondoenlijk ook maar eenigermate een opsomming te geven van het vele en zeer uitéénloopende dat hier byécn waa Het stemde weemoedig te bedenken dat dit alles met zooveel liefde en toewijding met zooveel kennis en smaak byeengebracht nu plotseling weer in duizend richtingen zal uitéén gaan Wel geheel anders zal het oogmerk van den kundige verzamelaar geweest zyn maar helaas het lot heeft anders beschikt Slechts een klein deel was dat alles van het ontzagwekkende museum dat de familie Scheurleer bezat Gelukkig zal waarschyn levBii aei bucvcü t w slotte njet de vraag welke uiter dit streven is verstnrHèt verzet lSft l y te wederwaarcigbeden wy beleven maar streven en werl J uiterlijk gebeuren in ons innerlijk Voor da Hulïvrouwflnzsgt alias de reflecteert hoe wy erop reageeren De vorming van de wereld binnen in óns do groei Modelwasscherij blijven we aanvaarden het leven zooals het is O het is niet altijd het is niet in hoofd ging in een medi oJie kwestie Alaar die adveitentie van heden ia geen cijferacbrift Ze bedoelt precies wat ze zegt Dank u zei Fairfield droogjes Ik ben nu nog even wijb als in het begin SpiJt mij mompelde Foyle zoetsappig U zult spoedig wel wijaer worden Het ding IS nog niet af Als u mij eenige oogev bUkken wil excuseeren zal ik even mijn lirieven doorloopen en dan zullen wij ais u Cl niets tegen hebt naar Loidy Eileen Meredith wandelen Een afwij zend antwoord kwam op Fairfield 8 lippen De laatste keer waarop hij Eileen had gezien was in zijn heruinermg geenft Toen had zi hem uitgemaakt voor een moordenaar Sedert had zij vernomen had elke schaduw van verdenking van hem was aftienomen Hoe zou aij hem ontvangen als hij haar onveiwacht met Foyle bezocht Waarom wilde Foyle dat hij ging Misschien beteekende het v el niets Hij vertelde ziciizelf woest dat er thans geen reden waa waarom die ontmoeting hem verlegen zou maken Den een of anderen dag vroeger of later moesten zij elkaar wel treffen Waarom nu niet Hij snakte ernaar haar to zien en tooh was hij zoo lenuwachtig als een kmd bi de gedaolite dat hij naar haar toe moest gaan Het dichtslaan van een lade en het zachIs diohtknippen van een sleutel m een slot vertelde hem dat Foyle gereed was Hij nam een nummer van de Daily Wire en zijn hoed en handsohoenen Nn Sir Ralph zei hij opgewekt en samen gingen zij de smalle trap af die naar een van de achterdeuien van Scotland Yard 1 idt De detective was blijkbaar in een spraakzame bui en Fairfield kreeg gee ge logenheid hem t vragen naar do dmgeu i Yuchtte Deze schans nu heeft dëoprnerk1 16 Zijn geest vervulden Niettegensta de ohzolt begon hij belangstelling te gevoelen j aa nheid van ons beiden zoozeer ge wekt het bezichtigen van deze raadsel lialph Fairtield die met groote stappen op en neer liep en ongeduldig naar de klok keek iiij antwoordde niet direct op den groet van den rechercheur maar begon dttdeUjk met 4e reden van zijn bezoek Hebt u de Wire van hedenochtendgezien vroeg hij kortaf Foyle ging voor zijn bureau zitten on verstoorbaar en onbewegelijk Ween antwoordde hij maar ik weetwelke advertentie u hierheen bracht Het ib een feit dat ik ze zelf naar de krant hebgpstuurd ïk zou u hebben laten roepen aJau niet waa gekomen Grell zond ze voor uin zonder f f igen twijfel Ue beleekenis van de toestemming van den rechercheur dat hij wist van do advertentie trof Fairfield niet dadelijk Hij sloeg het nummer van ds Wire open Wat begrijpt u van dit helsciie drngp vroeg hij Voor mij ie het absoluut Gneksoh Met een brief van den stapel correspcndentie ongeopend in zijn handen draaiae Heidon Foyle zioh om en keek zijn ondervraieer aan Het is eenvoudig een los schot SirRalph merkte hij rustig op Grell denktdat u genoeg verstand hebt om u dat getallater tg herinneren Hebt u eenige kennisvnn cijferscbrift Tk heb een elementair begrip dat menom het op te lossen moet uitgaan van devftftkst terugkeerende letter E nietwaar Juist zei Foyle Maar er zijn anderesystemen waarbij dit niet w rkt Let wel ik poseer niet voor pxpert Als ik een c jterscbrih moest oplossen zou ik naar een specialist gaan evenals ik nftar een dokter voor de verhalen welke zijn metgezet hem vertelde Er waren weinig hoeken van de I wereld beschaafd of onbeschaafd waar de I chef met was geweest in den loop van aijn arrière Hy sprak van avonturen in Buei noa Ayrea m Zmd Afrikff Kusland en de Vereenigde Staten en een dozijn andere lani den over messteken en reVoWersqhoten zonder 1 Nieuw Pruisische bevestigingswtjze achlige bastions heeft zooveel tijd in beslag genomen dat wij helaas de Korte Akkeren dezen morgen niet meer hebeen bezocht Nadat de grijze strateeg mij staande aan de keelzijde van de vesting in theorie het verschil tiisschen de üiid zandzakken en knuppetslagen zichzelf in de hoogte te steken De baronet maakte hierover een opmerking INfeen zei Foyle Jn het algemeen ia i liet leven vaji een detective meer eentonig dan opwindend Ik heb dertig jaar noodig j gehad om de ervaringen op te doen waar j vim ik u vertel Dingen gebeuren altijd j onveiwacht Sommige van mijn gevaarlijk ste ervaringen hebben plaats gehad in En geland in het West End In ben eens bijna doodgeschoten in een van de beste hotels 1 door een politieman uit Amerika hierheen j geetuurd om een man over te nemen dien ik had gearreateerd Hij was de sherif van j het en of andere kleine stadje en had de reputatie goed met de revolver te kunnen schieten en was met den districtsprocareur over gekomen om den man mee terag te nemen Zij leefden er goed van terwijl zij hier waehtten op een boot die hen terug zou brengen Op een ochtend liep ik naar Fa J H VAN STRAATEN had verklaard Longavita ontving zijn opleiding voor den wereld oorlog bestegen wij onder pr lest van eenige arbeiders de kern omwallingen Na onze inspectie deelde mijn vriend mij mede dat hier nauwelijks van een Oud Nederlandsche bevestigings vijze die zich kenmerkt door de afwezigheid van groote metselwerken mdchti rden gesproken Wij besloten nu naa wij de gevechtswaarde ernstig in héjpel hadden getrokken een opzichter fe raadplegen Zijn antwoord i irs korf en onverwacht Ziet V niet heeren dat hier een natuurreservaat wordt beschermd Inderdaad overden rand van den gemetselden maur kijkend zag n wij heel in de diepte eenongerept stukje natuurschoon een fraaie speelweide Aan de noordzijde ingesloten fif J I tlT f füMeksgebmwen leek dil welden de procureur met een gezicht zoo wit als i papier Wordt vervolgd i Ple een landelijke idylle I r