Goudsche Courant, zaterdag 29 oktober 1932

Lakens en Sloopan Prima sloopen vanaf 29 et Gefest sloopen 35 et Zware lakens 80 et Prima witte lakens 1 58 Luiers geaoomd 29 et Dames mutsen vanaf 49 et Nappa handschoenen met bont 3 7j Alle kleuren wol 19 amisole wol ons knotten 3 Vesten en puU overs vanaf 1 25 Een party heerensokken 1 DAMESGOED Gemolt direetoirs vanaf 50 et Gemolt onderjurken 95 et Flanellen onderjurken 1 15 Flanellen nachthemden 95 et Wollen camlBole s 75 et j CORSETTEN Voorsluiting vanaf 98 et Zqsluiti g 1 59 met BuiklMnd 2 90 Bustehouders 9 et Gordels 35 = recht nog zoo Wanneer twee of meer personen een geschil hebben dat zy uitgevochten willen zien zonder echter den rechter daarin te betrekken dan beginnen zü met een stuk te laten opmaken een acte van compromis In die acte wordt eerst nauwkeurig vastgelegd waarover het geschil loopt Verder verklaren partyen zich te onderwerpen aan de beslissing van een of meer een oneven aantal tevens by die acte aangewezen personen Die rechtsprekei de personen zyn de arbiters en die beslissing heet arbitrage In bepaalde gevallen is arbitrage met mogelgk aangezien van sommige geschillen de beslechting aan den rechter is voorbehouden Pieter Maas en Nicolaaa Tectc V vreesden zooals zy in hun request zeggen voor een geschil met de andere erfgenamen by de Liquidatie mitsgaders schifting acheydmg en verdeeling van den Boedel en Nalatenschap van Pieter Maaa den Oude Die vrees voor een geschil zal in dit verband wel beteekenen dat de erfgenamen al midden in het geschil zaten Verzoekers verwezen nu in hun request naar de acte van compromis die voor notaris Brack op den 2öen Mei 1761 was gepasseerd en deelden tevens med dat daarby tot arbitera waren benoemd een drietal advocaten van buiten de stad die de wedersydse quêstien de plano buitengerechtelyk zonder eemg figuur van Proces zonder ook maar eenlgszms den gewonen procesgang te volgen souden arbitreeren op lossen en termineeren beëindigen naar regt reeden en biliykheid Zij berichtten dat de arbiters gereed waren hun uitspraak te doen en deelden verder mede dat er moeilykheden te duchten waren wanneer de Magistraat de acte van compromis niet goedkeurde Die moeilykheden konden komen van den Hoogen Raede in Holland waaraan ten slotte de acte van compromis en de gevallen beslissing moesten worden voorgelegd By het geschil waren namelyk minderjarigen betrokken Hun voogden hadden nuverzuimd de toestemming van de Magistraatte vragen tot het opmaken van de acte vancompromis en vreesden terecht dat deHooge Rdhd van Holland zoowel die acteals de gevallen beslissing met zou willengoedkeuren Vandaar dan ook dat partyenaan de Magistraat verzochten de door hengemaakte fout te wiUen herstellen dooralsnog goedkeuring aan die acte te verleenen Op het rekest werd welwillend beschikt Uit een vergelijking met ons tegenwoordige recht blykt dat er in wezen niets is veranderd Ook in onzen tijd behoeft een voogd die een geschil dat zyn pupil betreft door arbitrage beslecht wil zien daartoe de toestemming van de bevoegde autoriteit Die autoriteit is nu de kantonrechter die zooals reeds eerder is gebleken verschillende functies van de vroegere Magistraat heeft overgenomen 7 Mey vroedschap Is kennis gegeven dat t proces is uytgeweesen vonnis is gewezen in het proces wegens de Leydsendam en dat tot nadeele van de Stad Burgemeesteren versogt om met d advocaten te spreeken tot aanteekening van revisie hooger beroep De Leydsendam is gedurende drie eeuwen voor de stad Gouda een nachtmerrie geweest In den Vliet tusschen Delft en Leiden bevond zich van oudsher een dam ter plaatse waar tegenwoordig Leidschendam ligt De Veilige en Economische tfele iQ ▼ 10 Uw Kas en Spaargelden Spaarbank 3 24 GEMEENTE Giro Stortinga 2 52 ö en Ophaaldienat rente GOUWE 2 QOÜDA M OPNIEUW EEN PRACHTIGE TROWEL CADEAU Aremberg en de pachter van den Leidschenaan Delft toestond om sluizen in den Dam dam de stad Delft aan den anderen kant te maken ten einde denzelven te bekwamen tot eene Doorvaart Zoodra evenwel had de stad Delft niet van dat recht gebruik gemaakt in 1491 of die van Dordrecht en Gedurende sieehts één week van ZATERDAG 29 OCTOBER tot en met VRIJDAG 4 NOVEMBER a s stellen mi voor de verbrui tkers van ALBERT HEIJN s KOFFIE en THEE wederom GRATIS BESCHIKBAAR EEN FRAAIE IMITATIE OUD ZILVEREN KOFFIE THEEOF SUIKERBUS Btl aankoop van EEN POND KOFFIE k 65 75 90 100 of 110 Ct per pond of HEN HALF POND THEE vanaf 621 2 Ct per i apond Voor keuken of provisiekast vormt dit drietal bussen zeker een aardig geheel ALBERT HEIJN s KOFFIE EN THEE ALGEMEEN ERKEND ALS DE ALLERFIJNSTE KOFFIE per 1 2 pondspakje THEE per onspakje 221 2 321 2 371 2 45 50 en 56 ct 16 20 25 80 35 40 ct LOSSE KOFFIE per pond 34 ct LOSSE THEE per ons 14 ct NIEUWE OOGST II ABRIKOZEN per pond 80 35 45 ct SULTANA ROZIJNEN 18 25 35 VIJGEN 16 ojftrA flfiUr 22 WIJ VERLAAGDEN DEZE WEEK IN PÜijSÏlIDELMONTE ZALM Fijnste Roode Zalm per groot blik 57 et ABRIKOZEN Keith 45 PERZIKEN Keith 45 ALBERT HE UN idKoopei Maaikl U hat Isvan a R 661 GOUDA Markt Nr 51 TRANSVALIA brengt een ongeëvenaarde Collectie Velours Hoeden gangen weerklinken maar hy nam geen notitie van Hugh of van my en verscheen noch by den raad noch by de receptie De machtige Pharaoh was doodziek en mannen met gladgeschoren kruin in lange gele gewaden de vertegenwoordigers van de medische faculteit te Kamt werden alleen tot hem toegelaten Laat dien avond zaten we aan tafel in de reusachtige eetkamer Aan het hoofd er van zat op een verhoogde zetel bedekt met zware plooien van een ryk zwart weefsel Koningin Maatkha met Hugh aan haar zyde Ik was aan haar rechterhand gezeten en achter ieder onzer bewoog een lange donkerkleurige slaaf een reusachtigen veelkleurigen atruisveeren waaier de lucht boven ons hoofd licht in beweging brengend Tusschen de massieve albasten zuilen strekte zich voor ons een boschje van palmen en acacia s uit waardoor de juist opgekomen maan duistere en geheimzinnige schaduwen wierp Op den marmeren vloer stapten trotsch rose flamingo s terwyl rondom schoolie muzikanten gezeten waren die aan hun vreemde balvemaanvormige harpen zoete eentonige molodiën ontlokten Slechts een lamp laag en duister brandend gevoed door welriekende olie verlichte met fantastisch licht de zaal waarin wy zaten evenals de gouden schalen met uitgezochte vruchten die de tafel overdekten terwijl zy telkens weer onze bekers met geurigen wön vulden uit groote steenen kruiken die zy op hwi sierlyk gevormd hoofd droe n hun gladde donkere huid glinsterde nu en Zl nx Elalaa TUBEN GLADWEG SCHEERCREAM viraarde f 90 2 65 TIJDELIJK CENT 25 ct p r doosjs ERASMIC TANDZEEP bij ADRI VAN MAAREN aoUWE IS heeft U nog verzuimd eens een PHOEFWASCH te zeaden aan STOOM WASCH EN STRUKINRICHTING N G ROEST v h Gez Etman Fluweelensinicel 68 Gouda Telef 2497 Depot Prinses JulianaBtraat 9 WAAROM TOCH Een Regentendagboek uit de 18e eeuw vu 8 Apnl 1762 Baillu Kerkhoven Burch hoeVe en Secrets Boers gepubli eert hebben bekendgemaakt dat tegens Saturdag den 10e dezer omme gegaan aal worden met de open schaal wegens de algemeene armen 10 April omme gegaan met de open haai present de gansche Magistraat ecollecteert voor t AlemoeBeniershuis 443 gl De algemeene armen had blykbaar dezelfde beteekema als t Alemoesemershuis oals reeds vroeger is medegedeeld waren er m Goude twee armbesturen de Heilige ueest en de Aalmoezeniers Dat ommegaan met de open schaal was een zeer plechtige gebeurtenis de baljuw de vier burgemeesters en de zeven schepenen hepen hoogstpersoonlijk de giften en gaven op te halen Waarsohünluk zal daar ook wel de gedachte achter hebben gezeten dat men het niet zou wagen zulke voorname hesren met een kleinigheid af te schepen 4 Mey 1762 Getrouwd Jan Epelaer Jm en anna princenberg jdr Machiel van Erven jm en anna van den Berg jdr ton overstaan van Mr C v d Burch an W V d Hoeve Scheepenen Secrets 3r V Brandw jk Da schepenen vervulden de functie van onzen Ambtenaar van den Burgerlyken Stand Waar in dien tyd aan den vormendienst een veel grootere plaats was ingeruimd dan in den onzen vond men het noodzakelijk twee schepenen tegelyk te laten optreden Het aantal huwelyken dat in de 18e eeuw ten atadhuize werd gesloten was naar verhouding van de toenmalige bevolking veel kleiner dan tegenwoortiig De oorzaak daarvan was gelegen in het feit dat de aanhangers van de Staatskerk hun huwelijken lieten voltrekken in de St Jan terwyl de dissenters de andersdenkenden indien zij een geldig huwelük vild aangaan verplicht waren om op het stadhuis t trouwen En waar in dien t jd van GodadienstGeen nog geen sprake was kan men met vrü groote zekerheid zeggen dat partyen die ten atadhuize trouwde niet van de gereformeerde religie waren Waarachynlyk behoorden Jan Epelaer en anna princenberg tot de roomsgesinde Ook tegenwoordig woont in Gouda nog een RooraschKatholieke familie die den naam Prinsenberg draagt Dito d i 4 Mey Magistraat Een digt ontfangen uyt van de i ethorica rederykerskamer uyf gunst Bü de magistraat was ingekomen een gedicht van de rederijkerskamer of het letterlievend genootschap Uyt gunst Hoewel het gedicht zelf niet in het kamerboek ia te vinden is op gemakkelyke wyze na te gaan dat we hier te maken hebben met een dankbetuiging aan de Magistraat voor den geldelyken steun door dat college aan de rederijkerskamer verleend Een en ander blykt uit het Ordonnantie Boek op de Thesaurier In dat boek werden blikbaar de betalingsmandaten bevelen tot betaling van den ontvanger ingeschreven En in dat ordonnantieboek staat onder het hoofd Geschenken te lezen dat aan de Broederen van Rethorica binnen dese Stad op 1 Mei kan worden betaald de Somma van 35 Gl over een jaar Kamerhuur haar d w z hun geaccordeert toegestaan by door de Heeren Burgemeestaren volgens Resolutie besluit van den 2d n Mey 1674 Op 1 Mei kreeg de reder kerskamer de duiten en op 4 Mei daaraanvolgende kwam de dankbetuiging in dichtvorm Voor wat hoort wat Pieter Maaa Cum suis en eenige an 4ere personen versoeken authorisatie op goedkeuring van een Compromis geaccordeert toegestaan Oompromis heet tegenwoordig in ons Liefde innige oprechte liefde is de beste lamp voor de huiskamer Ze geeft licht en warmte tevens en kweekt zegen en vrede aan den huiselijken haard De liereling der Godea uit het Engelsch van UABONSS OROZY 36 Soma wantrouwde ik hem niettegenstaande het feit dat zün houdmg ten opzichte van Hugh gedurende de raadszitting onderworpen en eerbiedig was tot slaafschheid toe Ik kon zien dat Hugh op zyn hoede was en weinig sprak Hoofdzakelyk werden financieele aangelegenheden beeproken Het was klaarblykeiyk het werk van I rtasen de verslagen der ambtenaren i zake landbouw financiën en godsdienst te ontvangen en ze aan zyn vorst voor te leggen Hy scheen de Bismarck van dit schilderachtige land te ztjn en naar mijn meening was het onwaarschyniyk dat hy van plan waa de macht die hy zoo lang had uitgeoefend met eenigen vreemdeling te deelen hij mocht dan uit den hemel zyn nedergedaald of niet terwyl hy toch in het groote gericht van de ongelukkige slavin in het openbaar een absolute nederlaag geleden Hoe het ook zy wat hy in zijn schild mocht voeren hy verborg zyn kaarten goed voor het oogenblik en niemand deed een voorstel of sprak een oprdeel uit zonder zich op Hugh te beroepen Konin n Maat kha gekleed in haar somber doch prachtig zwart gewaad zag er stralender eu schooner uit dan ooit Zy gaf zich geen moeite de diepe en hartstochtelijke liefde te verbergen die zy voor haar toekomstigen gebieder koesterde zy had waarachyrüijk van de episode in den naf ht gehoord maar indien dit zoo ware dan deed Hugh s moedige daad haar hem slechts hooger schatten Het grootste gedeelte van den dag werd wederom doorgebracht met het bezoeken van tempels en openbare gebouwen en het ontvangen van verscheidene dignitarissen der stad De vertegenwoordigers van verschillende ambachten en bedryven kwamen om beurten om aan de Lieveling der goïlen het een of ander keurig uitgevoerd stuk werk of een proeve hunner kunst aan te bieden door hun handen vervaardigd goiidsmids en juwelierswerk schatten van smid of kunstdraaier die eenmaal dat gevoelde ik de vitrines van het Britsch Museum tot fderaad zouden strekken en welker pracht Inderdaad een lust der oogen was Dien ganschen dag zagen wy den zieken Pharaoh niet Een paar maal zagen wy zyn rose draagstoel met de prachtige gouden kroon die door de acacia lanen van het park gedragen werd en wy hoorden zyn onwelluidende sarcastische lach door de albasten doorvaart van de groote schepen werd daardoor belet Voor de kleine schepen was die dam niet zoo a groot bezwaar omdat ze er met een windas overgewonden konden worden De groote achepan die van Rotterdam of van De ft naar Leiden wilden waren door de aanwezigheid van dien dam echter genoodzaakt door de Sluizen van Gouda te varen en de Grafelyke Tollen te betalen die aldaar werden gevorderd Natte voeten dan ASPIRIN Die Sluizen van Gouda waren niet de tegenwoordige Mallegatsluis maar het sluizenstelsel van de Haven de z g n donkere sluis intsldténd verkrijgbaar in de oranfc bandbuisjes van 20 tabictlcn nu II 70 en oranjezakjes van 2 tabletten è IL 10 de onderlinge eendracht vóór alles moest gaan werd een nieuwe procedure vermeden en het geschil in de Staten van Holland gebracht Er werd toen op 7 Januari iö7o besloten dat de sluis zou blyven totdat Haarlem en Amsterdam uit de handen van de Spanjaarden zouden zyn verlost Op 30 April 1578 toen dit inderdaad het geval was bepaalden de Staten dat de sluis weer moest worden weggenomen Tevens werd besloten dat het proces dat door den graaf van Aremberg omstreeks 1555 was begonnen weer kon worden voortgezet Dit gebeurde dan ook Aan den eenen kant stonden als eischende partü de gravin van De stad Gouda had er dientengevolge het grootste belang bij dat de dam in den Vliet bleef gehandhaafd want de doorvaart midden door de stad leverde aan de Gouwenaars groote financieele voordeelen op Ook het belang van dé graven vanr Holland was hiermee gemoeid omdat een regelrechte verbinding tusschen Delft en Leiden de opbrengst van de grafelyke tollen sterk zou doen dalen Voor Delft en Leiden was de dam echter een groote sta in den weg Vandaar een belangenstryd tusschen Delft en Leiden aan den eenen en Gouda aan den anderen kant In dien stryd stonden Haarlem en Dordrecht aan de zjjde van Gouda Gouda waakte er angstvallig voor dat de dam bliwf zooals hy was en dat er geen sluizen in werden gestoken Delft daarentegen trachtte langs alle mogelyke wegen een directe verbinding met Leiden tot stand te brengen In den strijd tusschen Delft en Gouda was Delft uit den aard der zaak steeds verplicht ala aanvaller op te treden De eerste groote twist ontstond naar aanleiding van het feit dat Maximiliaan in 1487 van der Goude misnoegd over het maaken van nieu ire Spuyen en Verlaaten aan den Leydschendam stellen zich daartegen en doen die fiSiKKuk n slaan en vernietigen De dam bleSN dam In 1536 stond KarjMC n Delft toe een Nieuwe Vaart str k 3è uit den Rhyn door Zegwaart tot in de Schie te moogen maken Daarnaast gaf hij aan Delft verlof om zoolang die nieuwe vaart er nog niet was by provisie voorloopig te mogen stellen twee verlaten sluizen met eene Culck in die Leytschedamme omme die Schepen mit cooren bier ende andere wairen alsoo daerdoor te laten Die nieuwe vaart is er mede door het heftig verzet van Gouda nooit gekomen maar de voorloopige vergunning om sluizen in den dam te maken is de oorzaak geweest van een heele reeks van processen tusschen de HoUandsche steden Weliswaar kwamen die sluizen er evenmin maar de stad Delft putt uit het besluit van Karel V een rechtsgrond waarop z j haar latere acties heeft gelSaseerd Inderdaad ontstonden al spoedig groote en zware proseduren toen de leenman van den Overtocht aan den Leydschendam de graaf van Aremberg in 1555 verzocht om sluizen in dien dam te mogen maken Door de beroeringen in dien tyd het voorspel van den tachtigjarigen oorlog zyn deze processen echter opgeschort en daar door geheel onbeslist hangende gebleeven In het begin van den tachtig jarigen oorlog werd de Overtocht door den Vijand afgeworpen en vernield Het was daardoor zelfs niet mogeiyk om ook de kleine schepen over den dam te tillen De stad Delft maakte van dj n ongeordenden toestand in die dagen gebruik om met goedvinden van Prins Willem I in het eind van 1574 den Dam te openen en in den selven te steeken zeekere Verlaten sluizen De wyze waarop Delft dit wist goed te praten was bultengewotWi handig Haarlem en Amsterdam zoo was de Delftsche argumentatie bevinden zich in handen van den vyand Ons krygsvolk kan dus vandaar uit niet worden ondersteund Is er nu een sluis dan kan ons leger dagelijks op gemakkelyke wyze van alles worden voorzien Maar Gouda en Dordrecht lieten zich niet vangen Aangezien echter in die benarde tyden de stad Gouda De eisch was een sluis m den Dam te mogen hebbenéOp den 7en Augustus 1579 werd die eis afgewezen De familie Ajemberg die deir Leidschendam in leen had van den Graaf Tto Holland had nu blykbaar haar bekomst van dien dam gekregen en verkocht op 7 Juni 1581 haar leenrecht aan de stad Delft Al spoedig kwamen er weer nieuwe moeilykheden In den dam lag een duiker De stad Delft liet nu in 1589 dien duiker op zoodanige wyze vermaken dat er schepen door konden varen Hierover ontstond een geschil dat zoo n beetje werd gesust De twist laaide echter weer op toen Delft in 1617 aan de Hoogheemraden van Rynland en Delfland verzocht den duiker van steen te mogen maken Hierop kwam weer verzet van Dordrecht Haarlem en Gouda Afgevaardigden van de vyf belanghebbende steden kwamen byeen Besloten werd dat de duiker van steen gemaakt zou worden en een bepaalde grootte zou hebben maar dat er geen schepen door mochten varen Toen nu echter bij een namens Dordrecht Haarlem en Gouda gehouden inspectie na den afloop van het werk bleek dat Delft zich niet aan de voorwaarden had gehouden werd te dier zake door ue drie samenwerkende steden een rekest aan het Hof van Holland gepresenteerd Weer werd een schikking getroffen het verdrag van 1617 De zaak was alzoo nogmaals geaust In 1636 werd de trekvaart tusschen Leiden en Delft aangelegd maar reizigers moeaten ateeds in Leidschendam van de eene schuit in de andere overstappen Dat vond men lastig en daarom veraocht Leiden in 1648 aan Rynland twee riiuizen in den dam te mogen leggen Dil verzoek werd toegestaan en de dam werd geopend Zoodra was dit niet geschied of een proces volgde Dit proces bleef hangen een beslissing werd niet genomen Intusschen kwamen er nog nieuwe processen by Dat blykt uit de beweringen van Dordrecht Haarlem en Gouda dat het proces van 1655 betrekking had op de hoogte en het proces van 1682 op de breedte van den duiker Een gulden tyd voor de advocaten I Terwyl die processen nog hingen bepaalden de Staten van Holland op 30 Juli 1700 dat 4e Binnenvaart uit de Stad Rotterdam door de Steeden Delft en Leyden lot in oen Rhyn en te rug ten eeuwigen dage zoude moeten blyven een Algemeene Vaart Nu zou men denken dat hiermee alle moeilykheden voor goed uit den weg geruimd waren Het besluit van de Staten immers maakte een beslissing van üen rechter dan als oud gesneden ivoor Ik beken dat temidden van deze pracht en overvloed ik er juiat aan dacht hoe heerlijk een goede sigaar zou zyn toen ik geheel onwillekeurig want ik oefaide my langzamerhand een geschikt derde wiel aan den wagen te worden een paar woorden opving die Koningin Maatkha Hugh half hoorbaar toefluisterde Zyt gy dan niet gelukkig met my Hugh fluisterde iets tot antwoord dat ik niet verstond maar hetwelk klaarblykelyk niet geheel bevredigend was want zy schudde het hoofd en zeide Waarom wilt ge dan heengaan Ik zou de goden wel willen smeeicen de tyd te gebieden stil te staan en Osiris zyn dagelijksche tochten aan het gewelf des hemels te staken Ik verlang niet anders dan dat de eene dag den anderen in dezelfde llefelyke onveranderlyke eentonigheid zou volgen Het is noodzakeiyk myn volk te gaan bezoeken liefste zeide Hugh en noodzakeiyk dat ik myn nederige hulde ga brengen aan Prinses Neit aknt die door myn tegenwoordigheid vmi een troon beroofd is Jfa dat weet ik Dat heeft Ur taseii verzonnen Hy betreurt in zyn hart dat hy de kroon van Kamt niet op het hoofd van Neit akrit zal plaatsen Ik geloof dat ge hem onrecht doet hij Is aan u en i w huis verknocht Omdat ik hem met geschenken overlaad zGdde zy droog en omdat hy de goden vreest wier lieveling gU zyt maar Neit akrit ia jong sommigen noemen haar overbodig omdat nu was ultgemaSdatDelft recht had op een regelrechte erhi ding met Uiden Maar voor onze proceslustige voorvade ren bestonden er blykbaar geen dammen die de wegen naar den rechter afsloten In den Leidschendam lagen behalve bIui zen ook duikers In 1759 besloot de hIaH Delft den Oostduiker in den LeidacW dam af te breken en een sluis van dezelfd hoogte en wydte te laten aanbrengen ïT durende de werkzaamheden verkreeg Del t de toestemming van Delfland en Rijnland Burgemeesters en Regeeniers van Gou da zagen echter in het aanleggen van die sluia een schending van het xrdrag van Natuurlyk hadden zg het mis het ver drag van 1617 waa door het Statenbealuii van 1700 temet gedaan Er moest er zo echter procedeerd worden Dat proces kwahi vffBC Hoagheemraden van Rynland die n dien tyd nog als rechters optraden Wat te verwachten Was gebeurde Gouda werd bij vonnis uitgesproken op 7 Kovem ber 1761 in het ongelyk gesteld Volgens vaste gewoonte er werd toch maar geprocedeerd met het geld van e n ander ging de stad in beroep bj den HoogÈn Raad van Holland Ook nd werd Goud in het ongelyk gesteld En dat vonnis vdn 4 Mei 1762 wordt nu door v4n der Hoeve in zyn dagboek vermeld i Tevens blijkt daaruit dat de AS nog niet van zins was zich by de beslisjii v n denHoogen Ra ad van Holland nee tl 1 gen i Hoewel uit het hierboven meddtedeelde duidelyk Molgt dat de slijlzen in An Leidschendam zyn geblevep i de vemere ge schiedenis vifci dien darii bij stukje4en beetjes uit het dagboek naar voren wa den gebracht 7 De herinneringen aan al die procesden zyn op het Goudafche archief bewaard gebleven in een zevental dllfï é en zVrare portefeuiÜfig I J Ik heb gemeend de geschiedenis van den Leidschendam eenigszins uitlvoeng te ittoeten behandelen ten einde té llaten zien hoe onze voorvaderen het belaiw an dei stadstaat Gouda bbven alle pidere beiiangen stelden en tevens om een vergelyking te kunnen treffen inet de sluitwerken bij de galg tusschen Grt uda en Mdbinrecht Laatstgenoem e werken zyn een veel grootere bedreiging voor de scheepvaartdoor de stad d de sluizen in den Leidschendam Want het is h o goed ala zeker dat hi t geheele groote verkeer langs Gouda heen zal gaan al zal Ban op den duur misschien een Goudsche nederzetting bjj die nieuwe werken ontstaan Wy kunnen ona echter niet meer voorstellen dat een troep Gpuwenaars naar den Moordrechtachen Dyk zou trekken om de sluizen te vernielen of dat het Goudsche gemeentebestuur zich tot den rechter zou wenden met het verzoek dat de nieuwe werken zouden worden weggenomen De tyden zyn veranderd Gouda is geen stad staat meer het Goudsche belang is ondergeschikt geworden aan het staatsbelang Voor de hoogere belangen moeten de lagere wyken Wordt vervolgd Nadruk verboden Dr Mr J SMIT fWitte tanden Chlorodqntj SPORT EN WKDSTRIJDIN VOETBAL Programma voor Zondag 30 Oct K N V B Aideeling I Ie klasB Hilversum t üooi Z F C Schiedam H D V S H B S Amsterdam Blauw Wit R C H Den Haag A D O Feijenoord DeUt DHC VSV 4e klauw Utreeht Voorwaarts E A C Utrecht Kampong Victoria Amersfooi t Quick Woerden Amersfoort A P W C Amersf Boys Soest Soeat P VC schoon en 4b zy dan zoo schoon deze geheimzinnige Neitakrit die ik nooit gezien heb maar die myne verwante zal zyn wanneer gy myn vrouw zyt Vertel my van haar Ik vond dat dit een verkeerde zet waa van Hugh Het ia nooit geraden belangstelling te toonen in de eene dame in t nwoordigheid van een andere en het verwonderde my niet de oogen van Koningin Maatkha van toom te zien flitsen en naar i meende ook van jaloerschen achterdocht Wat kan ik u vertellen zeide zy onverschillig behalve dat sommigen haar schoon genoemd hebben 4s zy jong Zy ia weinig meer dan een kind hw gestalte ia recht en hoekig zy heeft groote oogen maar zy zyn niet donker en l W haar heeft een eigenaardige kleur Wat 1 ik u van haar vertellen Vertel hem dat Neit akrit schooner dan een man uit een vrouw geboren denken kan zeide plotseling een onaange name aarkastlsdie stem recht achter wfc dat haar oogen blauw en geheimzinnig P als het licht van Isia wanneer zÜ 8 1 e eenzaam opkomt in den nacht dat h haar is ala de stralen waarmede O hemelen overgiet wanneer hyzelf ter gegaan is Vertel hem dat haar HcbM lang en slank is als de aieriyke papyrus fj zachtkens zich beweegt op den wind en haar voeten wit en doorschynend zyn 1 ollfwt gepolyste slagtand van den jongen Wordt vevolgA A f dealing 11 Ie kiaase rjinuiden Stormvogels D F C Eokhuiien WestrFrlsia Sparta Hnarleiii Haarlem Ajax go a d Zaan KF O VUO Rotterdam Xerxes Hilversum 2ê klasM A Botterdam D CL Unitae Rotterdam Neptunus B E O Rotterdam 8t Hooger ON A Dordrecht OD8 RF0 Den Haag Quick H V V 2e klaas B Gouda Goudar V IOS Gouda 01ympia S V V Rotterdam Overmaas V D L Rotterdniii Excelsior Fortuna 3e kluse A Leiden LFC DVC Wassenaar SchGvettjngen Celeritas Den Haag Laakkwartaer Bodegraven Rijswijk Rijewijk Alphia 3é Uaase 0 VloArdingen de Holïondiaan Oonootdia Rotterdam R D M Delft Rotterdam St Volharden Ooal Rotterdam E D B D H 8 Gouda G R V de MussoHen 4e klasse C Rotterdam BI O D ekkerkerk Rofterdam S M V Crooswijk WnH Mooldrecht Mooidrecht GOoiderakJ flinxVeen Waddmxveeii D D C Reserve ife klaase i i irdam Xer ea 2 A Ü 0 2 j i feidani Feijenoord 2 Exc aiOr j frdanit Sparta 2 C V Vl 2 ynaag VUC D H Ó 2 Haaffl HB S 2t Goud 2 fl Keoprva m klasqjt i Keeerv ödnigeh Fqrtui De Vis SoKam S V V DeYHaag V Lp Sl Delft BEC 2 H f Reserve Alphen Alphiè 2 BodÉravenBodegraven 2 S V Utrfht Ü V V S Vjllox 3 l tieolit Hercules ii lp eft 2 Afdeellilg III Ie klWee Eenaeiied Enaeh Boys Vllcs d Apeidopni Rob et Vel J ubao Zwolle P E C A Ö O V V Deventer Go Ahead Wagenlngen Ahii lo Heracles EiiBohedé Afdeeling IV Ie klasse Middelburg Middelburg N O A D Eindhoven Emdhovon Bleijerlieidc Tilburg Willem II B V V u Tilbuig LONG A M VV ïiieda NAC PS V Afdeeling V Ie klasHe Ironingen Velocitas Be Quick Leeuwarden Leeuwarden Friesland Meppel 4Icidea Veendam Assen Achillea G V A V Öneek Sneek Fnaia Q V B Ie kiaase Gouda 3O N A 3 11 uur Moercapelle 1 Zwervers 1 Ülyiiipia J Moordrecht 2 11 uur Boak Boys 1 Nieuwerkerk 1 2 30 uur Dilettant 1 Gouda 4 2e klasse A 8 hoonhoven 2 Dilettant 2 Lekkerkerk 2 G 8 V 3 UrootAmmers 1 Waddmxveen 2 ONA 4 Stolwijk 1 2e klasaa B Woerden 2 Gouderak 2 ü S V 4 Olympia 4 11 uur Haaatreoht 2 Boak Boys 2 Zwervers 2 0 N A 5 3e klaa e A Boak Boys 5 Nieuwerkeik 2 12 30 uur Uioeneweg 1 Wieuwveen 1 ONA 6 Bodegraven 3 11 uur Voorwaarts 1 Stolwijk 2 Zwervers 3 Gouda 5 12 uur 3a klaaie B Haaetiecht 3 Lekkerkerk 3 12 uur Nieuwerkerk 3 Boek Boys 4 Dilettant 3 Ammer8tol 2 Gouda 6 Voorwaarts 2 11 uur 3e klaue Q Gouderak 5 Ammerstol 3 9tolwi k 4 0 N A 7 Oudewater 2 Nieuwerkerk 4 = RUILBUREAU voorbons en plaatjes Verzonden aan Mevr T H te Gouda 10 Van Houten s bons Mevr K P W te Baam 109 Cactussenbona Genoteerd voor Mevr O te Gouda 146 Klaverbladplaatjes In dank ontvangen een schenking bons van Mej R te Gouda Dit voorbeeld dient navolging Een groot aantal gebruikers van diverse artikelen bewaren bons en plaadjes totdat ae op een gegeven moment ze opniimen door ze een bestemming te geven waarvoor ze o i werkelijk te kostbaar zijn dikwyls aannuiak van kachel of fornuis of vulling prullemand Hebt u geen liefhebbers in uw gezin of familie och ïendt ze dan aan het Ruilbureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda daar staan liefhebbers geboekt by tientallen Hebt tJ niets weg te geven wel te ruilen Ook best liefst in groote getale HET RUILBUREAU ADVERTENTIEN WISKUNDE iMaan san rriMdeii op x er UUDke tootwuiden voor leerlinfen H B S en Gnuuudnm tooi ouulidatan BOUWEONDle OPZIGBTEB uu dooi P a DAUVILLIER ni H B MABTENSSINaEL U KINDERGOED Gemolt directoiis vanaf 25 et Gemolt onderjurken 39 et Flanellen onderjurken 45 et FlaneUeii 9fiachthemden f 59 et FlaneUei pyama 8 l OO ERENGOED Cfemolt f iemdrakken vanaf 80 et GemaltlHpantalons 80 et Jaeger mmdrokken 65 et Jaeger mintalons 65 et MoltonMieniden 95 et S KEIWEG M TUfiFAfARKT hbek Gouwe Wij zijn er in geslaagd door opheffing van een der eerste Mantelfabrieken een schitterende Collectie de allernieuwste MANTELS machtig te worden die wij tegen uiterst LAGE PRIJZEN in den handel brengen Deze Mantels zijn nog niet geëtaleerd doch zijn in onze magazijnen te bezichtigen Mantelster waarde van 12 tot f 14 00 voor f 10 15 tot f18 00 voor f 13 50 20 tot f 23 voor f 17 50 24 tot f 28 voor f 2175 27 tot f 34 voor f 25 75 enz hoogere prijzen zijn verlaagd naar evenredigheid Bezoekt onze magazijnen U zult tevreden zijn over onze prima qualiteiten en solide afwerking Groote sorteering longens en Meisjes Jekkers BLAUWE DRUIVEN TAFELPEREN TAFELAPPBLEN SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN Axnbeveland TOMATEN NIEUWE VIJGEN STUDENTENHAVBR VRUCHTEN IN BLIK VRUCHTEN IN GLAS DiverBe aooriên NOTEN BUSGROENTEN merS SleutcU De Goudsche Fruifhandel rirmm Wad A Rlalvald LANOETIEN DEWE0 27 = TELEF 8310 KoopTb nze Adverteerders