Goudsche Courant, zaterdag 29 oktober 1932

iOUDSCHE COUKaMT ZATERDAG 29 OCJ 1932 TWEEDE BLAD PRUSDIAIIIIC Elegante Velours Modern Mantel geheel op Maroc m open ol opzij gesloten Otter Murm l shawlkraag In Bruin en Zwart Flatteuse Croule Mén tel geheel op zijde m grooten bpen of opzij gesloten te dra Prima Croule Diagonaal Mantel geheel op gewatteerde zijde m modernen Zilvervos Opossum shawlkraag In Grijs Zwart Aparte Croule Fanta sle Mantel geheel op zijde m open oi opzij gesloten te dragen Haaskraag In div modettnten v slechts Moderne Croule Dia gonaal Mantel ge heel op zijde m zeer aparte im Persianer Cravate kraag In Bruin Zwart slechts Aofdlg Fantosieitoi Mantel met im Breit oliwani Cravate kraag I leuke mouw In Bruia Wit Blauw Wit Zwart Wit slechts 5 90 S Keurige Velours Ray ée Mantel geheel op z de m open of opzij gesloten Schneehaas hawlkraag In Bruin en Zwart voor slechts Qu van gen primaPersianer kraag In Marengo fl A B i 23 £ Ob todkomstiga bevolkingsaanwas onzer groote steden In de laatste 60 jaren konden w ecne iioloBsale uitbreiding waarnemen der stedt hke bevolking met alleen m on i lind maar in de meeste West Europeesche landtn De vraag s zeker op liaro plauth hot het in de toekomst met die uitbreiding zal gaan Zullen de steden zich in ons land zoo blijvtn Uitbreiden al er koïnen btiistdnd in lezen Of wti zullen wij komen te taan voor eene periode waarin de bevolkmg der steden afneemt Dit iB eeïfe vraag die luet alleen wordt beheerscht door den loop dir geboo Lt n maar vooral door de economüclie omstan digheden Welken invloed zullen die m dt naaste toekomst op den bevolkingsaanwas in het algemeen hebben Nu IS het doen van voorspellingen op economisch gebied zeer gevaarlijk De toestanden wijzigen zich voortdurend Ook de best gefundeerde voorspelling valt meen als zicli een belmgryk verschijnsel voordoet waarop meniand kon rekenen en dat de situatie geheel verandert loch IS het daarom met te veroordeelen onze gedachten over de toekomst te laten gaan Ook als onze voorspellingen falen kunntn zy toch nut hebben en bijdragen ot verheldering der inzichten Het js in verband met het voorgaande btUngwekkend kennia te nemen van het resultaat cener studie van den directeur van PubliL ki Werken der gemeente Do heer De Graaf komt tot de conclusie dat niet gerekend behoeft te worden op een onl pj rLnsden groei van het stadslichaam En voort dat de grootte van het toekom stigc Amsterdam binnen betrekkelijk enge gren en vaat staat Naar de schryver meent zal tegen 1 70 eene bevolkmg van met meer dan 900 000 zielen verwacht mo ffen worden die daarna ongeveer gelijk blyft of weer zal dalen Omstandigheden oor welker intreden thans nog geen af doende aanwyzmgen zyn te vinden zoudeit 21 echter tot een inwonertal van 1150 000 kunnen voeren Tot zoover de berekeningen van den heer De Graaf jAK WIJ dienaangaande enkele opmerkin pfn willen maken dan gelden die niet uit luitend voor Amsterdam maar voor onze rroote steden in het algemeen en wel vooral o r liottordam en Den Haag ilet wil ons toeschyntn dat er slechts lene om stand igheid is die den groei der groote steden als het ware onbeperkt kan doen zyn omdat hy de steden in staat zou stellen het onderhoud harer bevolking zelf voort te brengen Namelyk wanneer het mqicht gelukken de voor het levensonder houd noodige organische stof die tegen woordig alleen in de bladgroenkorrels der plinten onder den invloed van het zonne hcht kan worden gevormd langs fabriek matigen weg te vervaardigen Lr bestait daarop echter nog zeer weinig uitzicht 1 n wy gtlooven ook niet dat de heec De Graaf aan d ze mogelykheid heeft géllacht Sluit men haar uit dan zou het best kun nen wezen dat de voorspelling veel te optimistisch 18 en dat wy staan voor eene perjodc waarin van bevolkingsaanwas hier te lande en speciaal m onze groote steden in het geheel geen sprake kan zyn Om dit te kunnen beseffen willen wy er aan herinneren dat in de laatstt 20 jaren door verschillende schrijvers is gewezen op den abnormalen toestand waarin in de laatste eeuw West Europa en wel inzonder held ook ons land is komen te verkeeren Deze abnormale toestand bestaat daarin dat het fundament van de Europeesche m dustrieele en handelscentra feitelyk ligt m andert werelddeelen dje West Europa de grondstoffen leveren welke voor zijne m dustrip en de levensmiddelen welke voor de industrieele bevolkmg noodig zyn Ruim 20 jaar geleden werd aan dit ver Schijnsel een merkwaardig boek gewyd door den Duitschen sociaal democraat Hildebrand Dit boek droeg tot titel m het Ne derlandsch vertaald De ineenstorting van de WestEuropeesche mdustrie heerschappy n xan het industrie socialisme Door zyne partygenooten is den schruver toen dei ublicatie naar wy meenen zMB kwalyk genoïnen En geen wonder ooi Dit neemt echter niet w gj dat de iQop Ae de aken nemen hem in fifet gelyk schynt te zullen stellen Hy betoogde namelyk dat op den duur de and re werelddeelen de Europeesche indus trieele producten niet meer zouden noodig hebben omdat zy die zelf zouden gaan vervaardigen Waaruit uit den aard der zaak zou volgen dat West Europa ook niet lan ger de levenan iddelen uit de genoemde Werelddeelen zoö kunnen koopen Kort na het eindigen van den wereldoor log dped de bekende econoom John May ard Keynes een soortgelyk geluid hoorem n nu IS ongptwyfeld het streven dat men n alle landpn waarneemt om zich zelf te o len het streven naar autarkie een tp ken dat het proces hetwelk aan den be taanden toestand een eind zal maken i aande ia stuurt Ouitschland aan op international tweedracht Ook uit maar zy zyn milder in hun tischen n wenbchen daartoe slethtüj een bepaald percentage te beblemnien loch zyn u i uitlatingen typeerend voor het feit dat ook l iankryk zich scherp zal gaan zetten wanneer de Duitathers te veel gaan vragen Zonder Lmii budwig de bekende schiy ver te veei naar voren te brengen is hel toch opmerkelyk dat ook deze kenner van toestanden de internationale verhoudingen zeer somber inziet en dat hij veuiieeiH m men te weinig reaiist ert hoe tuihtig di internationale situatie eigenlyk wel ia Wy hebben n die richting bteedia gewaai achuwd voor een te groot optimisme en op het moment waarschuwen wy nogmaals i r Is een groote hoeveelheid buskruit opgesta petó en alom zyn brandende lonten Het eenige wat de leidende staatslieden nog afhoudt om die lonten voor het vreeslyke vemietigingsdoei t bestemmen is de alge meene oorlogsschuwheid een schuwheid die wy met genoeg kunnen waardeeren Had den deze leiten plaats gevonden m de jnien vóór 1914 dan hadden wy geen enkele vredesdag meer gekend Nederland alb klem land kan helaas niets doen om de komende verdwasing bmnen perken te houden Wy moeten afw ach ten en paraat zyn Wy moe n ons zoowel instellen op vrede als op oorlog en m beide gevallen nagaan wat wy hebben te doen om ons economisch te kunnen verdedigen Wanneer opnieuw de handelswegen zouden worden geblokkeerd dan zullen wy heel wat sterker staan als m 19J4 het geval was Wy hebben een prachtig vergroot taiwe areaal wy hebben onze rogge uitgebreid wfl heb ben een te groote vee en varKensstapel wy zwemmen m de melk en m den boter en wy hebben steenkolen genoeg om ons te kunnen bedruipen Wy moeten echter nieuwe afzet gebieden zoeken en wy moeten trachten met ingeland tot een regeling te komen die misschien minder voordeden oplevert ala m vroegere jaren het geval was maar waar by wy ten minste eenige zekerheid verkry gen ten opzichte van de hoeveelheden die wy naar Engeland zullen kunnen en mogen exporteeren Doch ook hier zou eenzydig held een fout zyn Wanneer Engeland van ons goederen wil betrekken dan moeten wy ook onze sterk terugloopende import van Engelsche goederen weer op peil brengen en daartoe zyn onderhandehgen m Londen noodzakelyk als tegenwicht tegen de üuit sche economische agressie Wy vername i van een Duitsther wieu lamilie van geslacht op gehlacht voor haJi tisUoekindtn n de Skandinavische landen geiusd lieett lat in de laalate twet w km ntf r afgebri ken is dan in de vroegere ge ntraties is opgebouwd De pro Dmtachc bti mming m Zweden byv is gehet l gewy gd ea men begint ook daar z ch hoe lan ger hod meer fc ngelsch te orienteertn Dt bntsthe Kroonprins heeft van die stem ming gebruik gemaakt tydens zyn verblyl iji iweden hetlt hy by de enkele gelegen heden die hem daar geboden waren den 1 adruk op de Britsihe goederen ge eg I zoodat men nu ook meer de leuze gaat hoo rtii Koopt L ngt lsche goederen Wat heeft von 1 apen hiermede voor Is dt Duitothcr ioo bekiompen van inricht dat hy de veranderende stemming m byna alle iiuiüen die groote afnemers van Duit sche goederen waren niet bemerkt Denkt hy dat men zal slikken wat Berlyn propa geert Wy kunnen het ons niet indenken dat een dergelyke mental teit zou kunnen bestaan en dat de uuitsLheis die tnh overal ptnetreercn nitt prtLits zouden we ten hoe men ovei hun actie denkt Irou wens zy weten het want niet lang geleden i er een veitrouwelyke circulaire van het Duitsche consulaat uit gezonden met een vrageniyst betreffende de toen hangendt bojLotbewegmg Wanneer men zich niet schroomt orr de geheele wereld tegen zich te krygen dan moet men of zeer bterk staan of men is Isezig een noodsprong te doen teneindt an dere gevaren te bezweren Het is dan dt politiek van de bekende kat die in n d rare sprongen maakt Staal Duitschland sterk dan zullen wy hebben af te wachten hoe Frankryk de grootste tegenstander op de doelbewuste daden van Berlyn zal rea geeren Is het een Duitscht noodsprong dan hebben wy af te wachten of die noodsprjiig dt komende moeilykheden kan oiftervangen Dan zullen wy tevens weten tegen welke gebeurtenissen de Germanen zifh aan het beschermen zyn In dit verband is het typeerend te zien welke maatregelen de i ranschen genomen zouden wiUen zien sommigen eischen dat de saldi welke aan Duitschland moeten worden betaald voor geleverde goederen zuilen worden geblokkeerd en dat deze ge blokkeerde bedragen zullen dienen om de h ransche particuliere vorderingen welke onder de MiUnalte overeenkomst vallen te vereffenen Anderen willen deze richting Men betoogt wel dat dit een ziekteverschynsel is maar daarmede moet men naar wy gelooven voorzichtig zyn Er zyn verschillende landen die eene soort nationale planhüishoudmg opzetten En het daaraan ten grondslag liggende beginsel past by veel wat onzen tyd eigen is Aanvankelyk leidt dit streven als elke ombouw der maatschappy tot evenwichtaverstonngen Het IS echter met onwaarschynlyk dat dit evenwicht niet weer zal worden teruggevon den op de basis van het vrye wereldverkeer maar op dat der nationale planhuishouding Mocht dit zoo zyn dan ziet het er voor ons land met zyne dichte bevolking en wel inzonderheid met onze groote steden niei best uit Wy wyi n in de eerste plaats op de inkrimping van het handels en scheep vaartverkeer die uit een en ander zou voort vloeien en waarvan vooral Amsterdam en Rotterdam de dupe zullen worden erder op de inkrimping der export industrie bn tenslotte op de mogelijkheid dat het verlies van nzB kolomen of een geheel gewyzigde verhouding tusachen de kolomen en het moederland de voordeelen welke die kolomen voor ons land opleveren zouden doen inkrimpen of wellicht geheel ver dwynen ooals men ziet staat men hier voor waarachynlykheden die zeer belangryke gevolgen kunnen hebben ten aanzien van den bevolkingsaanwas van ons land en wel inzonderheid van onze groote steden nundeiing der bewapeningen Het geheel zoowel hetgeen betiekking eeft op de veiligheid als hetgeen betrek king iKift op de bepcikuiL van bcwt penin gen 18 onderzocht do i de plu lic ommissH van den Opperaten Kaad dpr londsverdedi ging en volstrekt niet alMn maar het ge eelte dat op de bepeiking der bewapening betrekking heeft Hotgeoji Paul Boncour en zijn medewei kers die de internationale atmosfeer van üenève kennen hebben willen vermijden Is opnieuw te vervallen in de oude fout om van de veimeerderlng der waarboigen van veiligheid een voorwarde voO de bepeiking der bewapeningen te ninken en m antvvo rd daarop weer en te envoorstel te krijgen waarbij de veiligtieid wppr afhankelijk wordt esteld van voorafgaande vermindering der hewipeningen Men liepft zeer sterk den m dl uk dat ditmaal deze beide o ratiea vol komen gelijktijdig or ien zijn helEPpn 1 fpn grooten stap vooruit beteekent en de kansen op succes gio telijks zou vermee rde I ren Ontwapeningsdebat in de Franscha Kamer Paul Boncours ontwapenmgBpIan Bepaalt wch niet tot Frankryk maar draagt een algemeen karakter Uo ransche Kamer lieeft giEteren zicli be zig g ouden met het meuwe oniwape iiingapla dat de or Paul Boneour te Geneve ill worden ingediend De ietit larisi rf had reeds gisteien een uitvoerigo analye van het Fransche plan td beperking df i bewapening gegeven rog voor Heinot zondei den vc ledigen tekst hekend te maken die voor de onferentie van Geréve gere erveTd blijft m de Kamer mededeelingen had gedaan Het plan in zijn gehf I omvat ees ont werp voor etii alcemeeti pltin t t onderling overleig met inbecnp van de Ver Staten etn ontwerp voor ee n verdrag van bijetand vfflligheid en controle dat Engeland slechts 7ftl binden voor zooVer dit land reeds gebonden IS door de overeenkomsten van carno maar dat speciaal zal toegepast wor den voor de stalen vnn het Europeesche vasteland een ontwerp voor een verdrag t t proeresBieve vorming van een interna tionile strijdmacht he innende met een hombarriemente luohtvloot maar vatbaar n r uitbreiding en protocol betreffende Ie toopapsing van het he insel van rechtw elijkliPld in fltfiat voldoenuiff te geven aan de Duitflche eischen en eindelijk een ont werp voor een algemeene conventie tot v r Gevolg hiervan ja dat m liet ontwerp 7Plf nog peen sprake is van pen vermindeiinf vaii den diens tijl in frankrijk van twaalf tot negen maanden Wat het ontwerp formuleert zijn nlgempene beginselen op nlle landen van toppassing me name het i pginsel aan de nationale strijdmacht var Ik land een steeds m or nitgespioken de fensief k rakter te geven en steeds meer l streven naar de transformatie van de legere in miHtiea Keeds thans cijferR va st te I stellen hetzi voir de legersterkt het7ij voor den diensttijd daarvan kan natuurlijk j nog geen sprake zijn Dat zijn détails die 1 elke regoering voor zichzelf te bestudepren zal hebben wann pr eenmaal de beginselen aangenomen zijn en die m oen algemeetn constructief plan met thuis hetiooren In de Kamer heeft Herriot gezegd dat het plan werd irgediend zonder veel ver waehting maar omdat wy alles willen prohe eren wat rnaar in ons vermogen h om te verhinderen dat de OnCwapemngsconfö rentie mislukt en d it de mogpndhedtn daar van naar huis teru ketren met de opvitting dat er mets andt rs opzit dan zioh maar wet r zoo ki ichti mogelijk te vyap nen Vandaar blykluni de nadruit dien hij legde op het feit dat een van de krachtiggliB factoren die m den oorlog voor ï ri nkrijk gewerkt hebben was de volkomen onschuld van dit land aan den oorlog Wy weten niet wat de toekomst mhoudt maar wij willen het recht geheel aan de zijde van ons land hebben was een van zyn uitmgen en hy hesloot met een beroep op het geweten van de geheele wereld dat deze nieuwe poging van Iranknjk erkennen en steunen moet De Kamer luisterde zeer aandachtig en juichte den minister president herhaaldelijk t ynft eenstemmig toe Bi de debatten heeft de afgevaardigde Franklin Bouillon een verwoeden aanval aedaan op MacDonatd Herriot zoo zei hy f prpefct van hem aU vriend Het bloed ssty t iemand naer het hoffd als hij dat hoort Met dezen man zal Frankrijk onder het juk van Umtsohland komen I JlPiriot protesteer h ttgen dew uitlatm gen l rnnklin Bouillon ging eohtcr voort en eidc flat Duitpctilnnd pich vtvorhereidt voor den revanche o rlog Tenslotte diende Francois Albert een mo n in leidende De Kamer keurt de erklanntjen der legeprinu goed en vfi trouwt er op dat zij n op de volgenrif gmndilagen grhsworrle pf titiek znl voeren lo eerbiedtelng der do iti t volkenbonriBpart t efltetdc Ijegmfte Jen mef nRinp v al de ei oordppling vnn eiken aanval belufl o algemt ene ver Iftping dei doeltreffend gocontroleerdie bewfipcnm en uitbreiding dor bevoegdiieden van den volkenbon I me het Oos op de w larbofinff van d rechtsgelijkheid der volken en de mteinationnle veiliglieirt 3o ntsehnffmg der parliciiliere wapenfabricnffo in alle linden controle p elke fabTicaee fn eiken handel in wnppno on of r smn hi nes nUITSCHLAND De I estspiele van Bayreuth n 1933 i L biiei uioeinje 1 edWpiele l Bay leUUl VUKIUI piiiatb u u dl Juli tu lU AU Joo z y beg iineu niel de MeisLttflingeiweiKt vuoiiö opgevueid wolden op 3Ü Julió 5 6 tJ en Iti vuguslub PaiËjialwoiat vooi het eeiat e p Zd Juli opgevoeidUük zullen de i ealapiele dilinaai aiet uilwerk wolden bealoien Verdere Parsifal vooibtai ngen vinden piaata op 51 Juli i L i lU AuguatuB Ue lling wordt twee lal uitgevoerd De etiste maal van 24 tol Juh te twee maai vun 12 tot 16 Aug JFliA u i Uu Afschaffing onUngenteenngBpolitiek Veivangiu aoor duuaneiariuven De laiybehe imaneietle eoiiespondent van het lianUe bUd weet te melden daL ete gioüle lijnen van ie li ranse ie invoeie püluiek blijKbaai een belangiijke veraiidi t ng tflu goedee cKonu Het nunwieiie Her iiui ia VOOI nemen dö eontingenleermgapo1 Hek gelieel uf te seliutlen en die te vei ngen door een iiieuw bumeustel van dou mtiianeveii Al moei men natuuilyk niet open op lage taiiuveii hel feit dat met het V ei mooi den van üea iiileiuationalea han Uel doii eontingeut ung gebioktn woidt 1 van gtoote beteekeiiis Zeer snel zal een en ander n et m zijU weik gaan aan zien het de bedoeling ie de liandelsverdiagen op ic zeggen en met elk 1 lud opnieuw te on derhandelen la de New York Htiald woidt gezegd dat het voornamelyk te danken is aau imeiikaanscihe protesten dat Fraakrijk met zyn contingenteeringipolitiek bt ekt Het was Amerika dezer dagen emdeiijk gelukt voor de radio apparattii afstraffing van de eontmgenteering te verkrijgen en veivan ging door tarieven yBLLrlé De miekkelanj tiert wdts Enkele weken geleden wem door de Belgische regeenng de invoe van vee uit Ne Ierland zuo goed als stop gezet of zwaar belast De staatsstalien die vj oeger over het algemeen druk oezet waren voor het keuren van het uigevoerde vet zyrï hierdoor na zoo goed dis ledig folrechten maken heiinvoeren van vee volstrekt met meer loo nend Andeis is het echter met het ömok kelen van vee over de grenzen De sluik handel ia de laatste weken ioo sterk toegenomen dat de Belgische douanebngadea met meer by machte zyn om het smokkelen tl gen te gaan Aan de controle van St Gilles aa alleen reeds werden in enkele dagen dertig stuks zwaar vee in beslag ge nomen Tg Kieldrecht wisten de tolbeamb ten in een nacht de hand te leggen op tien tjks vee Langd dei weg van Kapellebiug over Kemseke St Pauliswaaa naar bt Ni coUas bemerkten de grensageüten dat een ï laar beladen vrachtauto in volle vaart over de grens kwam ryden De vrachtauto was geladen met vee Daar de chauffeur peen gehü r gat aan het bevel tot stoppen werd op de vrachtauto geschoten Deze bleek echter gepantserd te zyn en sLaagde er 111 te ontkomen In België tiet men zitn thans genoodzaakt overal de douanepofiten te verdubbelen De smokkelaars zouden 1000 tranken per stuk gesmokkeld yee vei d enen BINNENLAND Regeering en Bouwhedrgf Ook hu de Btucadoors i ootendeels overeenstemming Na de verkregen ivereenatemmmg m het hoofdbedryf oer bouwvakken zijn ook achttereenvolgena in het schildergbednjf en b Ie ateeijpuwers da nieuwe arbeidavoorwdarden t stand gekomen en wel eveneens op de basis van ongeveer 10 pet Veiv laging Het slechtst vordeiden de onderhandelingen in het atucadoorsbedryf Aanvankeli k stelde de meerderheid der j ezellen zioh op het standpunt dat zij huB p icht reeds gedaan hadden door in het begin dea jaars by den afloop van het coUeotipve contract een taiietaverlaging van 6 6 pet te aanvaarden dp h vrywUlig gedeeltelyk na stakingen loen de regeering van een ander oordeelbleek waren de arbeiders tenslotte genegen de tariefsverlaging van 6 6 pet te stellen opiC pet dooh de uurloonen wenschte men buiten de verlaging te laten ITians IS ook tot een uui loon verlaging van omstreeks 10 p t besloten Voor Anv sierdarn daalt het nurlo n aldus voor de vaklied va n 88 tot 80 cent en voor de opperlieden van 83 op 75 cent In Kotterdam waar het uurloon 86 cent bedroeg wordt het ook 80 cent legen annstaandm Mnamlag hebben de I i langtiebbende orgiinisatie m het ntuca ilo irabednjf een bespreking nangevra g l met de nterdeparl mintttle ommiesie om aar liet compromis v H r tt leggen Of de regeering zon Ier meer tot verlotvring van pri iB9teun aan de werkloozenka mn zal overgaan is onzeker De waarsdiynlijkheid bestaat dat de He l ptring met name van den Al Ned Stucodoorshond zal vordcrin ofk voor gemelde geiiippnten de verlaeiiK van ïq jKt door te voeren op straffe van mthouding vnn den extra steun Dit standpunt zal temeer grond helhen omdat de stucadoors dg hoogst b zokiigdp groep vormen onder df bouwvak aibuders ondanks het feit dat zi vepjal L f n 1 uren ppr week werken H j kreeg meer dan hïl vroeg De practijk der Vtrkenawet D Vee en VlepHchhandel Bphrijft het olgende Ue practfjk spretskt a dat de Var kenscentrnle voor de beweging van de on tevredenen in de streek der zwaarmestenj niet meer oneevoelig i blijkt o t wel uit het feit dat de Centrale Maandag te Rot terdam f en 40o varkens hoven de 160 JC O deed annkoopen tot n v Hen richtprijs n I 15 rent De boeren en handeiarpn die Hi cent vroegen krecfn IS cent geboden oo kon een jtoopman beleven wat hij nog nooi had prvaren daf hij meer kreee dan bij vroeg l nfin hetlR crmistijd en dan staat de wereld wel pens op haflf kop Het Groene Kruis 36e algemt ne vergadering Oisteren heeti de uid Hollandsoiie Ver eetnging Het Oioene Kruis in Tivoli lil Rotterdam onder piewidmm van dr J I ll Uias haar 36e i lgeim eiie vergnderlng gehouden In Mjn openuighwouid h eft de voorzitter ei op gewezen dal mlutBcllen wel vaal tciat dal in de nabye t ekomst de vitale krachten dei vereeniging aan ernfatige beproevingen zullen blootstaan en dat eene belangryke inKriinping zoowel van iijks als provinciale Bubsidies te waohten Maat Wil rie verteni t üig zidi handhaven op de hoogte waarop ZIJ staat dan zal y veel meer dan tot dus ver moeten steunen op hetgeen in eigen klachten BOhuilt lly de bestuursveikie Og werd de secretaris de heer ft Poolmai herkozen gekozen tot bestuursleden werden de heeren J E FeiBser uit Rotterdam C van Gelder aita te Nieuwe Tonge en dr Joh v d Spek te Poortugail Dr v H Hennnns heelt in de midttog zitting een lezjng gehouden over het onderworp Wat kunnen rn moeten wy tegen de t eslachtsziekten doen Het zalf maken van onze Japonnen W IMON VOOR GEZETTE Ï GUREN d s Blizonütr floed leeutdoor gezette figurengedragen te wordendoor de zeer at 1 leedende schuinelijti der halauitsni cling aan de voorzijde In plaats vaneen kra ig is hiereen pLtte bies gestikt een licht crêpe georgette ve t wordtIn dt halsopeninggedragen De rokkleedt slank af daarbet hcupgedeelte glad is en vaa de kniehoogte af de klokken beginnen Het raodei is even eens geschikt voor a s moeders de rok wordt dan evenwel niet dicht gestikt zooala dit gebruikc lijk Is maar de reeb ter voorzijde komt in dat geval met druk knoopea over de hreede onderslag Patronen verkri g baar tot n met mratt S2 D 865 GeiOEftD IEIS ES URKJE Zeer ongemceo ishet Jurkje dat onzeafbeelding te ziengeeft Het ronddoorloopende pasjepuntig aan de voorzijde met schoudersluiting heeh alsverilering eenigeeenvoudige motievenin den steelstcek diemet kleine Franscheknoopjes kunnen orden aangevuldDe lurk wordt mei enige groepen plooien aan de pas gezet terwijl de Üjn van het annsgat laag valt Patronen geschikt voor metljes van 2 6 laaf Een Hef jurkje dat het maken aUezzlns kxmtl D ao6 Duidelyke patronen voor het zelf maken van deze modellen worden onze lezeressen tegen kostprijs toegezonden na overschryving van 58 cents op Postrekening 44431 of na inzending van dit bedrag aan postzegels aan onze Administratie Markt l Gouda Wil vooral juiate maat en nummer van het gpwenschte patroon opgeven I