Goudsche Courant, zaterdag 29 oktober 1932

Geneeskundige dienst op Zondag Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur vervoege men zich bij afwezigheid van den huisarts by de doktoren B G J Evers Oosthaven U en A C A Hoffman Bleekerssingel 55 Apotheken De apotheek van de firma Weyer en oef hamer Goufre 135 is tot en met 4 November des avonds na 8 uur geopend des nachts e chter alleen voor recepten ÜIT PEN OMTREK GOUDERAK De gymnastiek en athletiekvereeniging T H O R alhier heeft besloten om den jaarlijkschen propaganda avond te houden in Februari 1933 De heeren H Stoppelenburg D Blanken M van der Laan en J Oskam werden aangewezen als leiders voor de verschillende te houden oefeningen Voor de leden die werkloos zyn werd voor wat betreft de contributie een regeling getroffen De heer J J Oskam werd gekozen tot bestuurslid HAASTRECHT Een hollend paard Vrijdagavond oniatreeks Jialf acht is het Gevallen Do ec htgenoote von den heer v d B hnd het ongeluk van de steenen trap achter liet woonhuis te vallen waarbij zij zoo ongelukkig neerkwam dat haar linkeroim uit Lte kom schoot Het gelukte den dokter met dü arm hier e zetten waarop mej v d B naai de Wijkverpleging te Gouda ia gel racht waar de arm is gezet Gemeenteraad Vlist iio gemetinteraad van Vliet is bijeengeloi X en tegen Woensdag 2 November a s des voormiddags 10 uur ter behandeling van de rekening van het bOrgerlijk armbestuur ver 1931 de gemeenteb rooting voor 1953 en ter vaststelling Van een aanvulling lier algpineene politie verordening met een bepaling betreffende de takken en boomen bij draden van het electnach net Vleeschkeuring Door den vieesoiikeuringsdienst werd een varken bij den landbouwer v V voor de consumptie ongeschikt bevonden waarop liet cadaver onder politie toezicht is vernietigd Kantoorbediende GEVRAAGD m of vr leeft 18 k 19 j goed kunnende typen en een nette hand schrijvende Soil m opg van ref en verl saktris onder No 4206 Bureau GoodseheCourant Markt 31 20 WIELRENNEN De Zesdaagsche Wielerwedstrijd in Amstudam Voor den Zesdaagschen wielerwedstrijd welke van 18 24 November in het R A Ï gebuuw wordt gehouden en waaraan zooala wij reeds mededeelden de 12 beste koppels wielrenners van alle landen zullen deelnemen wordt ook hier ter stede de gelegenheid opengesteld toegangskaarten voor de dag en nachtwedstrjjden te bekomen Het sigarenmagazijn van de firma Van der Jagt Hoogstraat belast zich met den voorverkoop ONDERWIJS De eerste Indië vlieger de heer A N J Thomassen il Thiterwink van der Hoop doctor in de letteren en wijsbegeerte De heer A N J Thomassen k Thuesink van der Hoop de eerste Indiü vlieger die iiiet luit van Weerden Poelman en den mecanicien v d Broeke den grondslag legde voor de luchtlijn Amsterdam Batavia i gietermiddag aan de Utrechtsche universiteit gepromoveerd tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op een proefschrift getiteld titeld Megalietiaohe oudheden in Zuid Sumatra Deze promotie van den vüegenden Hollander die onze Nederlandsche luchtvaart den weg wees van het moederlaml naar de verzeeschö gebieden in Ned Indifi geschiedde uit hoofde van bijzondera verdiensten met lof STADSNIEU WS GOUDA 29 Oct 1932 VerMhillende waanleTollej tukken n het archief terugfekêerd Naar het Dagblad v Gouda meldt zün de registers van doopen trouwen en overiyden van vóór 1815 en de oeken van de weesof momboirkamer welke destyda op last van den Rüksarchivaria aan het Goudsche archief onttrokken en naar Ben Haag overgebtficht werden t n nu het archief beheerd wordt door een gediplgmeerd archivaris teruggegeven Dezer dagen zyn deze belangrijke bescheiden van h Ryksarchief in Gouda weergekeerd Bovendien heeft het KUksarchief aan het Goudsche archief verschillende voor Gouda waardevolle stukken afgestaan zoodat het archief niet alleen in eere hersteld ia maar nog eenige aanwinsten heeft gekregen Het schutten door de Gemeentelijke UsselhavensluUk Pe Havenmeester der gemeente bericht Wermede dat in de maanden November December Januari en Februari op werkdagen door de Gemeentelijke IJsselhavensluis Donkere Sluia en de waterkeersluizen in de Binnen Gouwe 4 maal per dag kan wordei geschut en wel te ongeveer 8 en H uui en 2 en 4 uur van den IJsset naar de Gouwe of van de Gouwe naar den IJssel by krachtigen wind ver vachtmg van hoog water enz wordt de diienst naar omstandigheden geregeld De wetenfchappelijlce contrdie GOUDA van M vr Dr fr H J d Wlfs op ons bedrijf if voor u sen waorborg voor da onberispelijke behandeling yan Uw wasch u Afhalen en bezorgen m nkela dagen zonder V extra kosten In diezelfde periode kunnen de gemeentebruggen ten behoeve van de scheepvaart van a morgens 7 80 uur tot s avonds 5 uur kosteloos worden geopend DE GOUDSCHE STOOMBLEEKERIJ Het Arena Theater De Kellnerin met Annie Verhuist in de hoofdrol AIb Volgend programma wordt door de Birectie van het Arena Theater in Rotterdam aangekondigd een volksstuk van Herman Bouber en Johan Elsensohn getiteld De Kellnerin welk stuk by de première in Amsterdam reeds door de pers ten aeerste werd geroemd en gewaardeerd Sindsdien zijn reeds drie maanden verstre ken en nog altjjd geeft de opvoering van g noemd stuk in Amsterdam volle zalen pe Kellnerin is een stuk van onzen tijd Van de economische crisis en van de werkeloosheid met al haar verschrikkingen als honger en verruwing der menschheid Tenslotte laat de auteur het toch tot een gelukkig eind komen en geeft ons daarmede de hoop dat ook wü nog eens betere tijden tegemoet mogen zien De vrouwelijke hoofdrol wordt vervuld door Annie Verhuist en de mannelijke hoofdrol door André van Dijk Verder werken mede de heeren Kerm Bouber Anton Burgdorffer etc en de damea Aaf Bouber Claar Viaseher Mien Erfmann etc etc De Oudheidkundige Kring Der Goude De Oudheidkundige Kring Der Goude houdt in een der zalen van Concordia op dé Westhaven op Vrijdag 4 November a s te S i uur des avonds een ledenvergadering Aan de orde komt o m VastateUing Statuten en Huishoudelijk Reglement Een Wereldspaardag Herdenking van de spaarzaamheid op 31 October Door benuddeliug van de Nutsspaarbank alhier ontvingen wij het verzoek oi te nemen de volgende boodschap van het permanent comité van het Internationaal Instituut voor het Spaarwezen genciit tot alle apaarbanken anngeaioten bij den Nederl Spaar büJikbond Jaarlijka twordt in lUle landen op 61 Oc de wereidapaardag de spaar ïu am h i l herdacht Niet door in ledigheid feeei te vierpn maar met daden gedacJilen en oor den die geïnspireerd zijn door de spaaridee Wi zien in den spaarzin evenals m den arbeid den algemeenen en zekeraten waarborg voor bet welzijn den voornltgang en het gevoel van eigenwaarde van den individUPC len mensch U beoelening van de spaarzaamheid beteugelt den wU de eenvoud van levenswijze die zij oplegt brengt de burgera tot eikaar en opent de mogelijkheid om hun arbeid productief te maken op een wijze welke voor ailen het nuttigste is Wij zien in den spaarzin die on verbindt met lien die ons voorgingen en met lien die ons zullen volgen de onvermoeide Btuwkradit van de macht en de welvaart van alle volkeren De ItoodBchap welke wij laten uitgaan op dezen dag behelst oog meer namelijk een aanmaning en een pleolitlge verklaring Do aanmaning is gericht tot hen aan wi de Rpaargelden bij openbare en particulierd iiistelling i zijn toevertrouwd om die gelden strikt eerlijk te beheeren overeenkomstig den wensch en de behoeften van de inleggerfl en overeenkomstig eventueele wet tehjke voorsciiriften Onze verklaring is er één van solidariteit tUBöchen dg apoardera over de geheele wereld die in den vrede onder de volkern tig j GRAND CAFé RESTAURANT VAN VUGT NABU HET HAAGSCHE STAATS SP00K8TATI0N HERBOREN Een verrassinj voor iederen bezoeker It ia a long way to Tiperary maar van Gouda naar den Haag ia maar een stap De bewoners van de Gouwestad en de omliggende gemeenten weten dat allen De treinen die dagelijks 30 maal van Gouda naar den Haag vertrekken voeren even zoovele malen tal van bewoners van stad en omgeving naar de residentie hetzij om er zaken te doen of voor dienstaangelegenheden maar zeker voor een groot deel ook voor hun genoegen om van de geneugten die het Haagje biedt te profiteeren Wie van het Haagache Staataspoorstation de stad ingaat moet het Bezuidenhout paaseeren Het is natuurlijk de velen die dien weg zij gegaan wel opgevallen dat vlak bü den hoek van de Rijnstraat sinds geruimen tyd een reusachtig pand in aanbouw was waar vóór een jaar het gezellige caférestaurant van Vugt stond De eigenaar van dat caférestaurant heeft een jaar geleden het koene plan opgevat zijn inrichting te herscheppen in een groot royaal opgezet modern établissement zooals de residentie nog niet kende zooals er in ons heele land ook niet één te vinden was En hü heeft dat plan op kordate wijze tot uitvoering gebracht op een goeden dag werd het gebouw gesloten en terstond tot in de fundamenten gesloopt tegelijk met een groot naast aangelegen perceel en op het toen verkregen zeer groote terrein is een geheel modern caférestaurant verrezen met aparte lunchroom en een idylliachen tuin met vijver en klaterende fontein in fantastische belichting een schepping voornaam en rustig en vol intimiteit en gezelligheid Het geheel demonstreert op merkwaardige wijze hoe door innige samenwerking van de levendige fantaisie van den kunstenaar den practiechen zin van den man van het bedryf en de technische bekwaamheid van den uitvoerder iets werkelijk schoons tot stand kan komen Het nieuwe café restaurant lunchroom dat de heer Van Vugt heden heropent is waarlijk iets heel bijzonders en verdient daarom de aandacht ook van hen die niet tot de residentiebewoners behooren Frappeert reeds het uiterlijk aapect van het nieuwe gebouw het interieur ia een wonder De fantaisie van den kunstzinnigen Ed Veterman heeft hier met aanpassing aan de eischen der practijk door den heer Van Vugt gesteld een sfeer geschapen zooals men die voor een zaak als deze maar zou kunnen wenschen De geheele inrichting de meubelen de goudkleurige zoldering de terracotta wanden met olijfkleurige afwisseling het zware vroolijk getinte tapijt dat de gansche groote zaal dekt de kostbare verlichting aan zolder en wanden het geeft alles een gevoel van echte behagelijkheid Wie zich er neervlijt in een gemakkelijke stoel denkt er niet aan spoedig te verdwenen Als nieuw snufje zijn er naast verschillende telefooncellen in t midden der zaal op meerdere genummerde tafels toestellen waarmede men zoowel in de zaal kan telefoneeren als naar buiten Als ander novum wijzen wij op een 7 talen sprekende portier in imponeerend keurig uniform gedoscht met een statiesteek op het hoofd die zich vanaf de straat reeds laat bewonderen Is de groote zaal beneden café restaurant waarin de keïlnera in livrei bedienen op de eerste étage is de lunchroom de blauwe zaal waarin meisjes in bij de zaal decoratie passend costuum serveeren Nog een étage hooger is een e t intiem dineraaaltje met bijzondere wanddecoraües dat zaaltje biedt een ruim uitzicht op het bosch met de Hertenkamp Op dezelfde étage is ook de groote keuken diu er op ingericht is eik denkbaar gerecht voror diner en lekkernijen van de patisserie in enorme quantums snel te leveren Alle moderne machines zijn daarvoor aanwezig t Is iuidelijk dat in een zoo up to date inrichtiiig ook een uitstekend orkest is en dat by afwisseling de radio zich doet hóoren H t is eker van beteekenis ook mede te deelen dat de heer Van Vugt zijn nieuw nvboi bedrijf geheel door de Nederlandsche iwdustrie heeft doen inrichten ondanks het feit dat meerdere benoodigdheden uit het buitenland tot lageren prijs konden worden geleverd Dat is een daad die onder de huidige tijdsomstandigheden alle waardeering verdient De openstelling van het herboren caférestaurant Van Vugt is heden zonder twy fel een groote verrassing zijn gunstige ligging aan den wreg van en naar het Staatsspoorstation maakt het zeker weer tot de vaste halte wa men gezelligheid en aangename verpoozing vinden kan ernige doeltrelfende bescherming zien niet alleen van de persoonlijke met veel moeite bijpengebraehte apuarpenuingen maar ook van de materiefjie in6 llectueele en moreele rijkdommen van de mensohheid Cursu Yolksuniversiteit Willem Andriesaen Gaarne herinneren wg hen die de gewoonte hebben tot het laatste oogenblik hunne inschrijvingen uit te stel en dat a s Dinsdagavond 3 uur in de zalen van het Hotel de Zalm Willem Andriessen zün cursus over Ontwikkeling der Klaviermuziek opent Dat Willitm Aj driessen de grootste Nederlandsche pianist js van dezen tijd is een onbestreden waarheid de enthousiaste recensies in alle groote dagbladen na ieder concert vaarop hvj speelde getuigen hiervan Nu hij zich ook in Gouda wil laten hooren door eerst over muziek uit alle tijden te spreken en deze daarna te spelen zou t jammer zyn wanneer door onbekendheid muziekliefhebbers van deze avonden zouden verstoken blijven Ten overvloede xy gemeld dat ook nietleden van de Volksuniversiteit dezen cursus kunnen bijwonen Inliclitingen geeft gaarne Mevr de Vooys Markt 8 Schouwburg Bioscoop Hare Majesteit de LieHe Dol vennakelyke operette film De gfBchiedenis van een barm 8J De goschiedL iiib vun een baniieiöjel Inderdaad maar een heel gelukkige gotdiiedents En wat voor t publiek van t allergrootste belang ia tit n hvA vcruiakelijke geschiedenis Hoe kun het ook anders dat veritiakelijke bedoel ik uls een fUni ien rolbezetting heeft als deze KaMie von Nagy Ralhp Arthur Roberts Adele Sandrok Otto Walburg enz eiiz Zoo n iiUa moet een groot lac hsuoces woideiiM Lia Kat e von Nugy is barmeisje en een zeer lieituilig barmeisje zoodat zij er een talrijke schaic vun aanbidders op na houdt die echter den een na den ander van den Baron lot den llec liteanwalt toe een blauwtje bij ham loopeii Ook Freddy van Miliingen is n et gelukkiger Wel zou zij met hem willen dimsen iils hij haar rouwt Dig prijs is hem editor te lioog Edocli als liem koit daaiop door zijn familieleden aandeelhouders van de fabriek waar hij werkzaam is zijn gevraagde loonsverhooging slechts zal worden toetfestaan onder voorwaarde dat dj een bepaalde dame trouwt gaat hij gekke dintfen doen Om zijn familie blamtoren vraagt hij Lia teil huwelijk en veisüliijnt zelfs met liaar en haar vader oen gewezen circusartist op het diner dat ter gelegenheid van het fabrieksjubileuni wordt gegeven Dat zioli hierbij tal van uiteret komische ver wikkelingen voordoen laiit zich raden Ten einde verdere blamage van de heele familie t voorkomen zullen Freddy a wenschen worden ingewilligd indien hij van Lia afziet En na lang aarzelen geeft hij toe Het leeds bestelde verlovingediner wordt omgezet in een feest ter eere van zijn mededirecteurssehap en alles belooft voor de bedreigde familie reeds ten goede te zullen keeren als Lia ten tooneele verschijnt en ongezouten de waarheid vertelt De Baron die mede aanzit krijgt zoo n respect voor haar dat hij zich zeil voorneemt Zij zal zijn zevende vrouw worden Hoe de twee geliefden elkaar tenslotte tooii nog krijgen en Haie Majesteit de Liefde z eviert ook over de familieleden aal ill u met vertellen Uat moet u zelf gaan zien De film is ongetwijfeld uw belangetelling waard uitver frans koop meubelen deken karpetten bik Winkelweek in De Korte Akkeren Officieel geopend door burgemeester Gaarlandt De winkeliersvereeniging De Korte Akkeren organiseerde een winkelweek met daaraan verbonden een etalagewedstrijd welke gisteravond werd geopend en zal duren tot en met 5 November Daarom was er in dat stadsdeel gisteren groote drukte en baadden vele etalages zich in een zee van licht Wanneer in de Korte Akkeren een winkelweek wordt gehouden weet men dat de deelnemers hun allerbeste krachten inspannen om de belangstellenden in aantrekkelijke smaakvolle uitstallingen tot koopen te verleiden En zoo is het ook deze keer Vele fraaie etalages zijn er te bewonderen en even talrijk zün de pryzen die men kan winnen terwijl men bovendien verschillende avonden zal kunnen genieten van de Happy Fellow Band In Het Verdenigingagebouw had gisteravond onder groote belangstelling van de zijde der winkeliers en in tegenwoordigheid van den burgemeester en mevrouw Gaarlandt en de wethouders de heeren Donker de Witt Wijn en Koemans de officieele opening plaats De voorzitter der vereeniging de beer M A V d Broek sprak een welkomstwoord en richtte zich daarin in t bijzonder tot het gemeentebestuur en mevr Gaarlandt Met vreugde wees spr op het groot aantal deelnemers ongeveer vijftig aan de winkelweek en etalagewedstrijd Burgemeester Gaarlandt die de winkelweek officieel opende dankte allereerst voor de vriendelijke woorden door den voorzitter gesproken en zeide verder dat het gebeuren in de Korte Akkeren de volle belangstelling van het gemeentebestuur heeft Het stemt tot vreugde vervolgAe spr dat ondanks de zeer slechte tijdsomstandigheden de Winkeliers blijven voortwerken en het getuigt bovendien van energie saamhoorigheidsgevoel en wakkere werkzaamheid Wie aan de Korte Akkeren denkt denkt aan diegenen die met hun handen hun brood verdienen De directies van de Kaarsenfabriek de Garenspinnerii en Wasscherij welke bedrijven nog met volledig personeel werken verdienen daarom wel de erkentelijfcheid van het Gemeentebestur Spr wees verder op de werkverschaffing die velen werk geeft De bedoeling van het Gemeentebestuur is om In onze gemeente werkgelegenheid te zoeken In de Korte Akkeren zit een toekomst vervolgde spr en de winkeliers hebben dit begrepen en zij die de crisis zullen doormaken zullen daarna een toekomst hebben Spr wees verder op da uitbreiding van Gouda dia evenals in bijna alle gemeenten naar Oost en West plaats heeft Ook de Korte Akkeren breidt zich uit en spr hoopte dat spoedig meerdere huizen zullen verrijf zen De bewoners kunnen op de medewerking van het gemeentebestuur rekenen Met de wensch dat de winkeliers in de komende dagen een belooning zullen vindenvoor de moeite die zij zich hebben getroost verklaarde burgemeester Gaarlandt de winkelweek geopend Vervolgens werd koffie aerveerd en Het de Happy Fellow Band die ook reeds eerder op den avond met muziek de bijeenkomst opluisterde zich hooren in vrooljjke klanken van bekende moderne melodieën Namens den heer Janssen overhandigde de voorzitter hierna aan burgemeester Gaarlandt een schilderstuk voorstellende het wapen van Gorcum Zenuwachtig Slapeloos en Overspannen Mijnhardt s Zenuwtabletten zullen Uw zenuwen kalmeeren en sterken en Uw slapeloosheid verdrijven Buisje 75 et Bij Apoth en Drogisten Burgemeester Gaarlandt dankte met eenige woorden voor de vriendelijke gedachte Inderdaad denkt spr met genoegen terug aan de jaren in Gorcum Maar toch wegen deze niet op tegen die in Gouda doorgebracht Met eenige vriendelijke woorden dankte de burgemeester ook den heer Janssen Vervolgens sprak namens de vereeniging Door Eendracht Saamgebracht de heer B van Kersbergen die o m wees op de samenwerking tusschen de beide vereenigingen Tot slot dankte de voorzitter de heer en mevrouw Gaarlandt de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en de juryleden de heeren Sibbes Duchateau en Steinbach die de etalages zullen beoordeelen J Calvünachool voor M U L O KeizeiTBtraat 69 De heer J Chriatiaanse onderwijzer aan de Ulo afdeeling van bovengenoemde school ontving een benoeming als onderwijzer aan de Chr Uloschool te Alkmaar Thalia Theater Bine Nacht im Paradiea Allergeeeteiykate film met bekoorlijke tafreeltjea en wysjes Een film als dig van verleden week is in haar genre moeilijk te overtreffen En het is daarom een ietwat gewaagde ondememingr om een van het zelfde soort daarop te laten volgen Maar de productie van de Duitsche operettefilms is blijkbaar onuitputtelijk want Eine Nacht im Paradies brengt weer iets nieuws in ieder opzicht en op minstens even voortreffelijke wijze Het is een film vol jokkentjes en halve waarheden Walldorf Ralph Arthur Roberts een zakenman die aan den grond zil begint ermee Door een contract met dA rijken Gerd Brenken Hermann Thimig h pt h j er weer bovenop te komen en hÜ d t dan ook alle moeite om Brenken aan zich te binden Van zijn laatste geld geeft hij een groot diner maar op het laatste oogenblik zegt een zekere jongedame freule von Büdingen af en Walldorf die erg bijgeloovig ia beschouwd dit ais een slecht voorteeken Zijn vrouw weet echter raad Een ateliermeisje Monika Böhnicke Anny Ondra dat haar nieuwe japon heeft thuis gebracht wordt tot freule von Büdingen geproclameerd en moet voor groote dame spelen Het tweede jokkentje En zoo gaat het door met alle grappige en verwikkelde situaties met de uitnemend spelende hoofdpersonen en met de vele andere allergeestigste typen alles gedrenkt in vlotte amusementsmu ziek en aardige liedjes Een film die niet alleen boeit door de vele bekoorlijke tafereeltjes doet schateren van het lachen om de malle verwikkelingen maar die ook telkens treft door fijne menschelijke trekjes Dit is een film die ongetwjj feld succes zal h t ben een succes dat alleszins verdiend Bal zijn En dan is er nog het voorprogramma dat een allergeestigste teekenfilm bevat die getiteld ia Ever try somebody else en dan verder gaat met Ik doe het ook maar alii we bij elkaar behooren kan niets ons scheiden n een komische film Herlock Skolmes een imitatie van den grooten detective met bijna dezelfde naam in een ma rionettentehater Staking in de wasscherijenT Een ultimatum aan werkgevers In de waschindustrie hier ter stede dreigt een conflict Nadat de werkgevers per 1 Juli j i de collectieve ari eid3overeenkomst hadden opgezegd zijn langdurige onderhandelingen gevoerd doch men heeft geen overeenstemming wcA n te bereiken Dezer dagen hebben de induatrieelen hun laatste voorstellen gedaan welke neerkomen op een algemeene loonsverlaging van 10 en o m het doen vervallen der bepalingen dat bij verzuim wegens vermindering der werkzaamheden 70 en bij verzuim wegens bedrijfsvertraging 100 van het loon wordt uitgekeerd De ledenvergaderingen der drie samenwerkende arbeidersorganisaties hebben deze voorstellen onaanvaardbaar geacht Besloten werd den werkgevers een ultimatum te stellen dat de volgende week Zaterdag afloopt Wordt voordien geen bevredigende oplossing verkregen dan zullen dewerknemers op Maandag 7 November a s in staking gaan Het conflict omvat negenbedrijven en betreft ongeveer 160 arbeiders Bterfl Vragen van het Raadslid H ZÊbêt aan Burgemeester en WethüudttT van Gouda inzake stempelvavanöe yoov werfcloozen Het lid van den Gemeenteraad de hM H Zanen heeft heden het volgende vÜftL vragen tot Burgemeester en Wethond van Gouda gericht 1 Hebben Burgemeester en WethoHden kennis genomen van het verslag der rechtzitting van de rechtbank te sGravenhu waarin behandeld Is de BoskoopacheX stootjes en w arbU de heer Officier vm Justitie opmerkte dat met medewerUni an de overheid in dit geval ons Stadabt stuur inwoners onzer stad o m ook ile heer Schoutense aan deze opstootjes konden deelnemen daar hun als werkelooien vrijstelling van stempelen was verieend teneinde propagandistische arbeid te verrichten Zoo ja willen B en W den Bud achriftelijk mededeelen of hetgeen de heer Officier van Justitie verklainle op misverstand berust of op waarheid In het laatste geval willen B en W dan mededeelen of de vrijstelling van stempelen wat een bevoorrechting kan zün genover andere werkeloozen verleend in door het College van B en W pf door den ambtenaar met den dienst der werkeloosheid belast met of zonder medeweten of goedkeuring van den Wethouder van dezendienst Willen B en W in dit eerste geval de toezegging doen dat zij in t vervolg op geen enkele wijze het deelnemen van Goudsche werklo zen aan dit soort van propagandavergaderingen welke meestal relletjes of opstootjes tot gevolg hebben zullen bevorderen En in het tweede geval willen B en W dan maatregelen treffen die er toe leiden dat dit soort van vrijgevigheid van den betrokken ambtenaar dat mede tot zeer ernstige gevolgen kan leiden zooals dit in Boskoop het geval is geweest niet meer plaats vindt P R PeeJt Na 64 dienstjaren gaat heden Peek de dienst van de N V De Goudache MacWuli Garenspinnerij vtrlaten Toen hy op lïji rigen leeftijd daar kwam had hü al vier jaren in de baanderü het wiel gedraaid Zp diensten werden door de directie steeds g waardeerd Het opleggen van ware riemen kon in t bedrijf niemand beter dan ftA Ook het herstellen van riemen op tijden waarin een ander niet werkte maakte dat allen weer op tjjd konden beginnen Allen die hem gekend hebben in sn goeden tijd hopen dat hij nog lang van iijn pensioen zal kunnen genieten Het heeft H M de Koningin behaajd aan Peek toe te kennen de aan de Orde vui OranjeNassau verbonden Kere Medaille in brons Benoeming Onze oud stadgenoot de heer C J van Oostenrijk onderwijzer te MaarUnadijk is benoemd tot hoofd onderwyzer te AmbtVollenhoven Benoeming De heer J van Beek directeur van JBosanna heeft een benoeming ontvangen iJs directeur van de Chr Gem Zangver te Ouderkerk a d IJssel Benoemmg waarnemend Griffier Op Donderdag 27 October j l zün benoemd en beëedigd als waarnemend Gnffier bij het Kantongerecht Gouda Mejuffrouw G A J Liber Rykskterk Ie klasse bij voormeld Kantongerecht wonende te Gouda de heer Mr G J Hovingli woneadste sGrftvenhage Een bijzondere reclame Iets geheel nieuws voor Gerii De firma J G Potharst en Zoon heeft het voornemen tijdens de Koop meer weken van 15 November tot ö December behalve d bonnen als extra reclame practische hoi houdelijke cadeaux beschikbaar te atellen Voor meerdere bijzonderheden raadplege men de betreffende advertentie in dit n mer Wandelsportyereeniging Goiidt Morgen Zondag maakt de Wandelspo vereeniging een korte tocht Gewandeid wordt naar Reeuwijk en terug Het bestuur hoopt dat alle leden precies om 9 uur present zijn Aan dezen tocht kan ook worden deelgenomen doo personen d e geen li i ïÖ van de vereeniging Voor volgende week Zonda wordt er een langere tocht vastgesteld Hervormingsavond in de St Janskerk Maandagavond 8 uur heeft in de St Ja kerk een Hervormingsavond plaats W woord zullen voeren de predikanten Db van Dijken Gz Ds J P C ten Brink Ds J J Simon Burgerlijke Stand GEBOREiN 26 Oct Tannie Hubertia d van L van der Kleü en J C de GniiJl Oct Anthonius Maria z van J Vtf weij en P Nederhof Johannes a van Aden Hertog en M A Rietveld Oct Casper Jacobus z van C Jochema en A M Kalmeijer ONDERTROUWD 27 Oct M I J der Veeken en H A Heesbeen A H en J P Boef OVERLEDEN 27 Oct Nicolaas W perahoek 3 j Jannigje Hoogendijk AgCBdA Oct 8 uur Zaal Concordia Uitvoerl Oct lOH u v m Zaal Central ZeW straat Toeristendub T O P ledenver Muziekvereeniging D E S l Nov 8 uur in Hotel de Zalm Vol veniteit begin cursus Willem Andrie HEDEN HEROPEfiD Grand Gaf é Restaurant D H VAK VÜ6T DEN HAAG f im BEZUIDENHOUT PREDIKBEURTEN Zondag 30 October GOUDA Kfni Kerk lOJ u v m Dö H Beversluis eni pred te Öfhiedam vOor de Ver v Vrijz Ilervoiimlen onderwerp Stil zijn tot God tekat Psalm 63 2 Luthersche Kerk 10 u v m Ds Simon Herdenking Kerkliervormmg liturgie zangkoor üeref Kerk Turfmarkt 10 u v m en 6è u n m Dl tffli Brink Ueref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en ö u n m Leesdienst 31 Octt 7i u n m Ds R Kok van Vee nendasii Ohr Geref Gemeente Gouwe 139 10 u v m en 5 Uk n m Ds J B G Croes Ver CalTün Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u m en 54 u n m Prof J Hevenjn te Utrt cht BOSKOOP Ncil Herv K rk 10 u v m Ds J de Bruin te Rottirdam 6 u n 11 Da J v Woerden van Zwam merdan GOUDERAK Npd Iferjv Kerk 9i u v m Ds Deur van Sdionnïioven 6 i u i m Ds Kleyno te Willige Lan gerak I HAASTRECHT N l HerV Kerk 10 u v m Ds de Voogd v d Straaten 31 Oct I 7 u n m Ds de Voogd v d Htrantei Herd Kerkherv m zangkoor Geret Kek 9 w v m en b u n m De Ërdman STOLWIJK Ned HervL Kerk 10 u v m Ds B J Kanis Rvangelisfjtipgebouw 9i u v m Do lioer UjklPina te Waddinxveen modevakschool De wintermaanden zijn weer aangebroken dames en meisjea die lust hebben heel gemakkelijk knippen en naaien te leeren gelieven zich apoedig op te geven De beslist gemakkelijkste methode Ook op de daglessen kunnen leerlingen geplaatst worden Aanmelding Dinsdags Woensdags en Donderdags aan do school GOUWE 127 DE DIRECTIE Gouwe 127 Een Overall woor ieder Bedrijf indl U In De Kleine Winst 9rtaTiendeweg 22 GOUDA aBE Stoomen of Verven van Overjassen en WInterjeuen als nieuwl 4 B PELIKAAN GOUDAStoomeril en Ververö vanaf 1907 in Telefoon 30 6 HUISNAAISTER Bekwame huisnaaister biedt zich aan voor japonnen en kinderkleeding en verstehverk Brieven onder No 4204 Bureau Goudsche Courant Markt 31 H H Kappers GEVRAAGD een Nette Leerling Brieven onder Nq 4197 BureauGoudsche Courant Markt 31 8 Gelegenheid gezocht voor 2 personen degelijk Middagmaal te komen gebruiken circa half één s Zaterdags en Zondags niet Pi ijsopgaaf onder No 4188 Bureau Goudsche Courant Markt 81 10 TBLBPOON 77aSeO Als U maar varstanct had van ledei dan wilde U zeker ook dat leder uit de looiervi van Roes te Delft gebruikt hebben voor Uw schoenreparatie Het is wel duur maar ook iets aparts WU gebruiken niet anders HEEREN ZOLEN EN HAKKEN f 2 DAMES ZOLEN EN HAKKEN f SO Het beste leder daardoor weinig rep iratie d a t is een lang meegaan van Uw schoenen ADVERTENTIEN Dankbetuiging Hiermede betuigen wy onzen hartelüken dank voor de zeer vele blijken van belangstelling zoowel buiten als binnen de stad ondervonden by ons 25 jarig huwelijk FAM VEBBREE GOUDA 29 October 1932 Hieronymus v Alphenstraat 12 P V d Heuvel B Martenssingel 131 TE HUUR voor gezin zonder kinderen aan de Westhaven 10 Te bevragen WESTHAVEN 60 TB HUUR OngBHi Zit in Slaipkamer Brieven onder No 4196 BureauGoudsche Courant Markt 31 8 Danklietuiyiflo ZESDAAGSCHE WIELERWEDSTRIJD TE HUUR Ondergeteekende betuigrt z jn hartelüken dank aan de GOUDSCHE BRANDWEER voor de vlugge vrüwillige hulp waaraan het danken is dat de hofstede bewaard is gebleven inzonderheid ztin dank aan diengene die de Goudsche Brandweer heeft opgebeld Ook zijn hartelyken dank aan den Burgemeester van Gouda den EdelAchtbaren heer E G GAARLANDT voor zfln tegenwoordigh id met zyn ondergeschikte politiemannen Fakliiii ol Werkplaals desgewenscht met winkelraam Te bevragen KUIPERSTRAAT 27 18 24 November R A I GEBOUW AMSTERDAM SHORT EN WBDSTKIJOEN De grootst ZoodagenrooKors Van da wertld aan den Start PEFABER GEDIPL SPRAAKLEERAAR SPRAAKVERBETERING Behandeling van Spr gebreken Stotteren Stamelen Lispelen Spreekuur Zaterdag 2 30 3 30 GOUWE 6 10 De voorverkoop is begonnen I Verzekert Uvan een plaats bij o i Voorverkoopbureav I a Mlddaga 13 tot 18 uur 1 Staanpisalaen ƒ 0 8 Ktplaataen ƒ 1 50 ƒ S I s Avonds 20 tot 5 30 uur a morgens Staanplaatsen ƒ 1 75 Zit ilaalBen i 2 50 ƒ 8 Alles verhoogd met Sted Bel ZITTLAATSKI ZIJN ALLE GENUMMERD Voorverkoop Firma v d JAGT Hoogstraat 15 Telef 2324 P ssePartouts met foto alleen aan het R A L Gebouw verkrUgbaar SLUIT U AAN bij de GECONTR PARTICULIERE NACHTVEILIGHEIDSDIENST Inlichtingen en tarieven bü den ondernemer P NOOTENBOOM P C Hooftstraat 4 Prijzen der plaatsen T BURGER Landbouwer TwaaUmorgen Gem BEEUWUK BIEDt ZIOH AAN VOOR HEDEN SPECIAAL AANBEVOLEN LUNCHTONG 20 et per on GETSUFP LEVERKAAS 28 WILDPASTEI 35 BOSCHBESSENJAM 36 et p flacon HUZABENSALADE 35 cl p portie KALF8CR0QUETTBN 15 cl p tuk Aanbevelend A J OPSTELTEN Teleph 3082 Gevertigd 1906 Van alle groote plaatsen in Nederland goedkoope tweedaagache spoor retourbHjetten naar de Zesdaagsche EENVOUDIG MEISJE bij Dame of Heer als huishoudster of in klein gezin v d en n P G en v g g v Brieven onder No 4160 Bureau Goudsche Courant Markt 31 8 GEVRAAGD jongste Bidiende leeftijd 14 15 jaar Zich aanmelden by de N V KAASHANDBUaiJ GOUDA moN Op vertoon van deze BONj geven wy van 29 tot 31 OCTOBER EEN HALF POND ZACHTE BAJKKET gesorteerd en EEN HALF POND KLEINGOED zeer fijn lasaman vooi 4 oant Alleen bij L DE JONGH Bank tbakk rij DOELENSTRAAT la I