Goudsche Courant, zaterdag 29 oktober 1932

II 18180 Havas het vqlgisnde vierkla rd f De lilgemeéiie ged c hte hv lky i con trj jctii vJ ranscï i pfan ten ligt jH om tob cen ei gelieve en retüftvdaiiGig brdeelde fcrnnnj ermg der betóSteningen te gerakeijten dë verschiIlemloEnch inibet aerland beVihdende legers op lii vastüland vflin Europa eeA zuiver delensïit ka lakter te gev waarjby rekening womt gehuuden mot dft ièeoirapJusi hen tot antli van iedere mogendheii J Dit defensieve kar4 ter zal in elk fceval U t uitdrukking moet ti omen Daar Juer sprake is y n een internationale kweatie zal de duur van den diensttyd in nationaal verband afhankelyk moeten zyn vajj de vermindei mg welke voor het geheel wordt beoogd tjérst als tjat algemecne plan zal zyn aangenonien kan de vermindering an den diensttyd worden overwogen waarbu vanzelf spreMnd met de eischeu van de technische afdwingen van den generalen btal rekening mc t woyden gehouden Het constructiil e plan is ó eöteld in het raam van een reeks veilig heidspacten nameijjk ten eerste het algemeene consultatieve pact waarbij zich ook de Vereenigde Staten zouden kunnen aansluiten verder liet Volkenbondspact en de daaruit voortgekomen verdragen zooaU het pact van Locarno en ook het bovenbedoelde militaire pact dat tot de continent e mogendheden beperkt zou blyven waaruit ingevolge het wederkeerig hulpbetoon een uniformeermg en inkrimping der legers zou voortvloeien De grondslagen van dit pl n zijn in Geneve in overeenfatemming met de militaire deskundigen der Fransche delegatie alsmede in overeenstemming met Benesj en tien ürieksehen vertegenwoordiger benevens andere gedelegeerden ter ontwapeningsconferentie opgesteld iorijd Clüblessen 10 ƒ 0 50 yt i Privélessen j f2 Nette bediening M Prachtige wagens L OÉU s MurstlH SPOORSTRAAT 35 GOUD Vruchten in blik TEGEN LAGE PRIJZEN Fa J C Fjckweiler LANGE TIENDEWEG 45 Telef 2591 Op Zondag 6 November gaat het Duitache volk opnieuw ter stembus Voor de zooveelste maal dit jaar Het valt te begrijpen dat het verkiezingsenthousiasmc danig bekoeld ia Tot nu toe althans it er van een opgewekte verkieziogsstryd geen sprake wellicht dat de partyen in de komende week nog eens hun best zullen doen Maar het is algemeen bekend dat de verkiezingskassen zoo ongeveer zyn uitgeput Verschillende partyen hebben dan ook reeds hun toevlucht genomen tot ogenbare bedelpartyen De nationaal socialisten hebben in dezen liet voorbeeld gegeven Wat de vooruitzichten betreft voor de Bociaal emocraten lyken de vooruitrichten gunstiger dan voor de commbnisten Waar zóó n bord staat kljkdtar dubbel ultK Daar Is een gevaarlijke wegkrulsing en U weel hel Rechts goal vóór HMm Zeep 50 cent MAGAZIJN VOOR PARFUMERIëN TOILETARTIKELEN STROPAX aanzetapparaat voor alle veiligheidsscheermesjes GLADWEG SCHEERMESJES 10 ct fper pakje 10 stuks 90 ct Balt A de Jong Indien het mogelijk is houd vrede met olie menschen De geheimzinnige verdwijning van Robert Grell Geautoriseardo vertaling 37 Nftdnik vtfbedon bent u het chefP hijgt hlj Üm godswit ga niet naar boven Hij ataat op hetportaal atomdronken met zijn revolver m e hand Zijn scliot mist nooit ik vond dat een WUd West sherilï in een tateoenlijk hotel niet op zijn pJaats waa en KUig dua naar boven Hij had mij bliksemsnel onder seliot en ik güde hem toe öiet te schieten Hallo dhef zegt hij ü t is all right Kom boven Ik zal je mets doen Wachtwfi Ik dien hond van een procureur een ogel door zijn lijf heb gejaagd en dan zuilen WIJ een borrel gaan drinken Op dat oogenblik stond ik met hem op Mn verdieping ik dprst niet te probeeren em de revolver af te nemen want hij was een snel schutter Ik stak dus mijn arm r de zi ne Ik heb met veel tijd sheriH zeg ik übTI drmken en kan je het later met hem in het reine Dwngen Afgesproken zegt hij en ik neem hem e naar beneden naar de gelagkamer Ik Belangrijke Mededeeling De N V Houthandel v h Fir a J G Alblas Waddinxveen heeft van 1 November a s af een Opslagplaats te Gouda gevestigd bij N VERDOUW Fluweelensingel No 94 Vanuit deze OPSLAGPLAATS wordt U tegen scherp concurreerende prvizen geleverd Uw dagelyks voorkomende benoodigde houtwaren o a GESCHAAFDE EN GEPLOEGDE DEELEN aren o a VUREN BINT EN DEELHOUT GRENEN EN VUREN KOZIJN RAAM EN DEURHOUT KRAAL SPONNING SCHROOTEN PLINTEN enz WANE DEELEN JUFFERS SPARREN RADIOMASTBN enz enz TRIPLEXPLATEN m OREGON PINE FINSCH BERKEN RUSSISCH BERKEN en ELZEN Aanbevelend N V Houthandel v h Pa J G ALBLAS Aan deze OPSLAGPLAATS is tevens verbonden een zeer goede gelegenheid om Uw houtwaren MACHINAAL te doen bewerken Aanbevelend N VERDOUW L O Ruiten Qouda CRABETHSTRAAT 48 TELEFOON 2202 ACCOUNTANT EN BELASTINGADVISEUR Belastingadviezen bU voorkeur Maandagsavonds 8 10 uur ALBERT HE UN No 1 J IN KWALITEIT Eli PRIUS GEMENGD VOER machinaal gereinigd pond 31 2 Ct Per 10 pond 31 Ct L J per 25 pond ƒ 0 721 2 per 10 pond 27 CL maïs per pond 3 Ct 10 10 10 10 10 10 DIKKE GERST 4 36 45 36 45 45 55 HAVER 5 TARWE 4 BOEKWEIT 6 ZONNEPITTEN 5 J HENNEPZAAD 6 OCHTENDVOER wetenschappelijk samengesteld per pond 6I 2 Ct per 10 pond 61 Ct I per 25 pond ƒ 1 45 per 10 pond 55 Ct 10 65 10 25 DUIVENBOONEN per pond 6 Ct GEM DUrVENVOER 7 KIPPENGRIT 3 ALBERT HEIJN Maakt U hal la van goadkoopar Deze prijzen gelden tot en met 5 NOVEMBER a s en alléén afgehaald uit onze winkels R 671 OUDA Markt 51 I Oeze weik gifiluÉ POOLIIIDEN Gevuld met Kalfsgehakt Truffels en Champions Vanaf f 2 50 Minzaam aanbevelend Fjrma Verschuur Pz Lange Noodgodsteeg 13 Tel 3238 Oudste poelier hier ter stede Vraaat an draaal klaadlng naar maal STELT NIMMER TELEUR van P H DE PATER 4e KADE 72 Nw gadeelte WINTERJAS vanaf ƒ 28 Gebrs de Jong BANKETBAKKERS Telefoon winkel 2871 PEPERSTRAAT 36 SPECULAAS I met amandelen i n riim DIKKE SPECULAAS met amandelen r T SPECULAAS A zonder amandelen GEBAKJES 7 CENT PER STUK Verder een uitgebreide sorteering KOEKJES en BANKET Onze Siroopwafelen zun dagejijks versch aan het Station verkrüghaar Let öpiïj TIJDENS de Koop meer weken vanaf 15 November tot 5 December geven wrj behalve de bonnen als EXTRA RECLAME IETS GEHEÉ NIEUW VOff GOUDA Bij aankoop van Ininstens lO fculdeniJontvangt elkekooper een praktisch hulëhou elllk luxe artikel CADEAU 1 i J G PI MEUBELEN BEDlENl i TAPIJTEN 1 ilNDJï l AGEN Verlorélf een paar sterke WERKSCHOËIIEli Vermoedeltik verloren ifopepde Ia Heizerstraat tolwaan de Veerstal te Gouda fe eeriyke vindei kan opieen flinke beBoning rekenen daar het een paar reuzen beste schoenen waren S v p terug te bezorgen aan boord van het schip van de Nittipairbk ts GOUDA t allen tijde een waardevol bezit STEEDS VOORSPOEDIG tot Dinsdag a s liggende by de Mallegatsluis S S van Dantzig N W O Goederen van Jansen Tilanus Friezenveen Boter St Nicolaas 16 cent per ons Ouderwetsch gdiruid St Nicolaas 14 cent per ons Gewoon St Nicolaas 10 cent per ons Fijne Borstplaatjes 16 cent per ons Goed gevulde Boterletters 22 ct p o SEBR KAMPHUIZEN GRACA ter snelle genezing van alle huideuveis bij zuigelingen Per pot vanaf 50 cent J C LANGERAAR GedipL Drogist Burg Martenssingel Tel 2839 HET LEVENSZOUT voor CACTUSSEN Ij d speciale CJICrUSMCST CARACASf samwiyesteld volgeiw sfeg veiia van Dr WILH VON ROEDE met aanbeveling van den Heer G D DUUBSMA Redacteur Succul Btai Bevat all s wat dez kinderen der woeitija voor goeden groei noodig zijn PRIJS FKR FLAOOM 60 GENT waarby GRATIS het fraai geïllustreerde handboekje Cac tuMcn el hunne verzorging Verkrijgbaar big ZEER TALRIJK zün de bestellingen welke de uitgevers A BRINKMAN ZOON ontvingen op de DROfiiSTi ARTON O0OP8 WIJDSTRAAT GOUDA Fabrikant E ZAADNOORDIJK GRONINGEN NIEUWE UITGAVE 1932 1933 Nog bestaat de gelegenheid voor hen die hw bestclbiljet nog niet inleverden een of meerdere ex è ƒ 0 25 ingenaaid of ƒ 0 50 gecartonneerd te bestellen tS Let wel n de verschijning wordt de prijs ƒ 0 40 resp ƒ 0 65 S Men zende dus onderstaand biljet nog omgaand in IS Geen Gouwenaar kan deze practische Gids ontberen I Bestelblljet Ondergeteekende bestelt hiermede bij de UUgevera A BRINKMAN ZOON MARKT SI GOUDA OOSTHAVEN 29 Ex GOUDSCHE VRAAGBAAK uitgave 19S2 19SS Door enorm succea zijn wij besloten de prijsverlaging van de Permanent Wave van ƒ 6 per volledige behandeling nog gedurende deze maand te bandhaven Beleefd aanbevelend M J de Jong Dames Kapper L Groenendaal 7S Gouda Tel 2 119 Prijs tot de verschijning f 0 2S per ex Ex Idem decartonneerd f 0 50 na de verschijning f 0 65 I Indien men zijn exemplaren door tnsschenkomst van een Boekhandel wen wht te ontvangen gelieve men den naam van dien Boekhandel te vermelden 71 Jaargang Maandag 31 Ootober 1988 mimm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BEROAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDE RKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOOffflOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eoz j A0VEBTENTI£PRU8t Utt Oonda n omstreken behoonuda tot dan baiorgkrinc 1 regelja 1 80 elke regel meer 0i2 V n balten Ooada en des beiorgkxlBfi 1 6 regeljB 1 66 elke regel meer 0 80 AdTertentUbi in het Zaterdagnammei 81 tfelag op den pi s UefdadlgheUU adTertentUn de hetft van den prtfa UiGEZONDËN UEDËDEEUNGEN 1 4 regela ƒ 2 26 elke regel meer 0 6a Op de oorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ijig zonden mededeellngen bfj contract tot zeer geredaeeerdan prjJB Groote letters en randen worden berekend naar pU sruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door toaschenkomat van aoUede Boekhandelaren Adverteatiebureux en onze agenten en moeten daags vÓör de plaatsinff aan bet Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te stin Ditbladverschijptdafielijk8belialveopZon enFe 8tdagin ABONNEMEMTSFBUS per kwartaal 2 2S per week 17 cent met Zondagsblad per liwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waur de bezorging per looper gescmedt franco per poat per km rtaal Sllö met ïSondagaÏjlad iü m a j O OU Abonnementen worden dagelijks aangenomen ban ons bg onze agenten en loopers den boekbandel en de poatkantoreal Unze bureaux n dageUJks geopend van uur Administratie en Redactie Sel f tnterc 2746 foajkekenyg MUÜ T L 4 r Paul Pc coüir over de Fra sche voorstellen De a s veikiez iKen in DuitecMand hi het teeken van Von Papen Paul Bonc r de Fraiische miniter van oorlog heeft iin een vertegenwoorcLge van i Bureau MASKT SI OüUoll BINNENLAND DUITSCHLAND Uuitsch postvliegtuig verdngelukt i Piloot en mtM conist waarschijnlyk I omgekomen Van het Duitache vliegtuig van don geregelfkö nachtdienst Londen Keulen lïerlijn dat 2 rdag om 20 55 van broydoii vertrok jlvérden om 21 40 y 0 S f8einen ontvangöi waaruit viel af te leiden dat de machine in moeilykheden versperde en op zee iMis gedaald Een plaatsoepaling werd echtêf niet gegeven Daar men vermoedde dat zij niet ver van Dovèw voor de kust moest drijven is een reddingsboot van Dover uitgevaren om het vliegituig op te sporen A n boord van het vliegtuig dat met vrachtgoederen is geladen bevinden zich alleen de piloot en de marcom st In het Kanaal woedde een krachtige Zuidwesterstorm die bywylen een snelheid van zestig mijlen bereikt Den geheelen nacht is door de kustwachtdiensten van het Kanaal gezocht maar het gelukte niet eenig spoor er van te ontdekken By het aanbreken van den dag werd door Keulen een vliegtuig uitgezonden naar Londen om naar de vermiste machine te zoeken maar ook deze pogingen bleven vruchteloos Bij het Engelsche Miniaterie van Luchtvaart was gisteravond laat nog steeds niets nieuws bekend over het verblyf van het Duit8che poBtvUegtuigf t $a 1 Het Uinisterie van Luchtvaart verklaarde dat het vlieg tuig waarschynlijk in het Kanaal was verdwenen In een storm zooals die in den nacht van Zaterdag op Zondag in het Kanaal heeft gewoed kan geen vliegtuig zich lang drijvende houden CHINA Spoorwegongeluk biJ Soelejau Vermoedelijk negentig duoden De sneltrein Nanking Shanghai is by Soetsjau gederailleerd De machinist had de signalen welke dienden om aan te geven dat er werkzaamheden op de lyn werden verricht niet gezien Het aantal dooden en gewoHden wordt op ongeveer 90 geschat De provinciale begrootiits voor 1933 van Zuid Holland et Centrum en de Beiersche Voikeparty déi Beide Kfl tholieke kiezérsorganisatiea behoÏBven nielflei g bevreesd te zyn Ditmaal hejeft het iètntrurii geen byzondcre aanvaj leit te verdS ten van de zijde der nationaalsocialisten nocl van de söciaal deViiocraten I Het zyn alleenj ye Duitsch nationalen die izkh byzonder tegen het Centrum willeji ïifchten iVlaar hun aanvallen zyp zonder be jttókenis Van die Zjjde dreigt het Centrum l éen gevaar Het is bekend dat een aantal llonaervalieve kathoïieVeni veelal tot derl landadel behooren d bij deze party zyn aanJgesloten Invloed ivan beteek nis hebben iKy echter nooit geha l j De nationaal s ciali9ten beschikken met flheer over het élan dat zy by vroegere gelegenheden Jwbbeii ten toon jfespreid De buggesfteve werking die van bun zelfbewust optredeu uitging heeft niet weinig ingeboet Hitler is de man van de verzuimde gelegenheden Zyn actie heeft haar hoogtepunt overschreden Dat de party zetels zal verliezen kan inen veilig aannemen Hiervan zullen waarschynly k de Duitschnationalen eenigszins profïteeren Maar dat dit groepje van 7 ditmaal tot een party ven beteekenis zal uitgroeien is onwaarschynlyk De verkiezing ataat in elk geval in het teeken van Von apen Van den ex keizer Wilhelm Xi werdj gesproken als van den RedeKaiser Von fapen kan men gerust noemen den iiode Kajizlei Stad en land reist hy at Werkgeversvercenigingen of boerenbonden behoeven slechts een vergadermg te beleggen en kanselier Von Papen treedt op als feestredenaar Men moet toegeven hy is een begaafd spreker Maar in de politiek is hy een speler Ken speler nog wel die alles op één kaart durft te zetten Daarby heeft zyn prestige veel geleden door de jongste uitspraak van het Staatisgerechtshof in Leipzig Wat zal er geschieden na de verkiezingen Dat Von Papen opnieuw den Kyksdag zal ontbinden en daardoor de grondwet van Weimar openlyk tot een paskwil zal maken is niet waarschijnlyk Hindenburg zal er wel niet voor te vinden zyn ofschoon de DuitschNationalen heftig jn die richting advaseeren Bij de partyen is de kalmte eenigszins weergekeerd en het heeft er veel van dat na de verkiezingen een reorganisatie van het kabinet zal plaats hebben Eenige Centrumsmannen en enkele nationaal socialisten van de tweede grootte niet Hitler dus aullen daarby de plaats moeten innemen van die leden van liet ministerie wier plaats wankelt En hiervan is zeker Eykükanselier Von Papen nummer een Korting van 10 pet op de subaidics Salarisverlaging voor het personeel Belastbigverhoogtitg het idslag dagen RECLAME VERKOOP ESANTELS MJni r kilnR prl i 500 Ged Stftteh der provincie Zuid HoHand hebben aan de Staten van die provincie da begrooting van de provinciale inkomsten en uitgaven voor het dienetjoar 193 aangeb3oden Ged StWen merken op dat deze begrooting in nog sterkere mate dan die voor 1932 de gevolgen van de moeilijke omstandigheden waarin tengevolge van de langdurige crUia staat en maatschappij zijn komen te verkeeren vertoont Ged Staten zijn van oordeel dat op de subsidiebedragen te beginnen niet t dienst jaar 1933 zonder overwegend bezwaar een algemeene korting van 10 pet kan worden toegepast 12ZS 23 All r Woensdag Oondardag Vrijdag Zatardag De besparing welke met die voorgestelde korting zal worden verkregen bedraagt rond f 46 0 Een groep van uitgaven ten aanrien waarvan bezuiniging mogelijk is gebleken betreft de onderhoudskosten der provinciale waterataatswerken De besparing op deze uitgaven welke rond f 98 000 of 30 pet bedraagt is ten deele een rgevolg van de ingetreden prijsdaling UitslulUnd onz b k nd b i r oonfl oil Naast de hierboven aangegeven maatregelen welke tot een besparing c de zakelijke uitgaven moeten leiden 7al ook een beaulniglng op de personeelsuitgaven niet gemist kunnen worden Voorgesteld wordt een tijdelijke korting ten bedrage van 5 pet met uitzondering van de kindertoelage alamcdle een uitbreiding in het verhaal bijdrage voor eigen pensioen ten bedrag van 3 pet van den pensioensgrondsla tot de vóór 1 Juni 1923 aangestelde ambtenaren ZIE DE ETALAGE Dinsdag 1 Nov R K Zondag Met de voorgestelde maatregelen wordt voor den dienst 1933 een bezuiniging verkregen van naar raming ruim f Tl fiOO t w f 55 OO0 als gevolg van de salariskorting en f 16 500 door de uitbreiding van het verhaal der bijdrage voor eigen pensioen tot de vóór 1 Juli 1923 aangestelde ambtenaren der lage prijzen welke IhanA te bodmgen zijn de voorstellen van de hoofd ingenieui van den provincialen waterstaat betrelfende de uitvoermg van buitengewone werken onverkort m de begrooimg over te nenion Bij üo begrooting is gevoegd het Wegenverslag 1932 dat een overzicht geelt van den stand van werkzaamheden welke ter uitvoering van het Provinciaal Wegenplan in het afgeloopen jaar hebben gestrekt of Hl het volgende jaar zullen strekken Waterstaatwerken en Wegenpliil in Zuid Holland Het program voor 1933 De k Nrting der ambteniarualariMeil In hun toelichting op de rrovinciale begroeting voor 1935 hebben Ged Staten een overzioht gegeven van de waterataatswerken Als gevolg van nadere ramingen op de inkomsten en vermogenflbeJaating fs behoefte ontstaan aan nieuwe dekkingsmiddelen waarin slechts door een verhoogitig von het aantal opcenten op de inkomsten en verinogenaljelaBUng van 10 op 13 kan worden voorzien Wegens Feestdag van ALLERHEILIGEN is onze zaak morgen DINSDAG GESLOTEN C F BUSCH 10 MARKT 12 Van een verder gaande bezuiniging op de provinciale uitgaven zijn geen bedragen van eenige beteekenis meer te verwachten tenziLbealoten zou worden bepaalde onderdeelelr van de provinciale bemoeiingen stop te zetten of te beperken Ged Staten hebben geen vrijheid kunnen vinden om van het hatig slot waannede de begroeting op den gewonen dienst opent althans een gedeelte voor latere dienstjaren terzijde te ieggen Ged Staten Jiebben vrijheid kunnen vinden om ook in verband met de bijzon l enuei Ik weet niets van Mr Grell sedert hij Groavenor Gardens verliet Wilt ge u nader verklaren Kalm haalde de rechercheur een exemplaar van de Uaily Wire uit zijn borstzak en las K £ 27 14 5 Morgen B Dat s aan u gericht zei hij Hethelpt niQt to zeggen dat u er niet van weet H t IS gisteravond gevonden op een man die gearresteerd werd bij een poging tot inbraak m Mr Grell s huis Ik beval dat het naar de krant gezonden zou worden samen met de andere die bestemd vies voor de riogen van öir KaipJi Fairfield Blijkbaar was haar belangatelling opgewekt Dan waa de andere voor u nep zij uiten keerde zich naar FairfieW Ik was alver baasd of Zij zweeg bemerkend dat zij had erkend wat ZIJ pen oogenblik te voren had ontkend b oyle fl voet drukte zwaar op de teenen van den baronet om hem te waarschuwen niet te spreken Ja dat was voor Sir Kalph zei hij Daarom heb ik hean hierheen gebracht V ijt het die den sleutel tot hel geheim in handen hebt Wij weten dat u uw juweelen naar Urell hebt willen zenden dat u m relatie staat met zijn vrienden U bent jong Lady Eileen en begrijpt niet dat u met vuur peelt Uw stilzwijgen kan uw minnaar geen goed doen het kan u en hem kwaad doen U hebt bezoek geha f van Frin ea Fettovska eon avonturierster niet waard den zoom van uw kleed aan te laken Ü zijt er al bij betrokken Neem den raad aan haalde hem over een meuwen drank dien Ik zelf had uitgevonden te drinken het voornaamste bestanddeel was sodawater en liet er een sterk kop koffie op volgen intuösohen gelukte het mij hem de revolver af te nemen onder voorwendsel ze te bewondern Eerst wilde hij ze niet aEgeVen en vertelde mij d t ik Ze cadeau kon krijgen zoodra hij met dien hond van een procureur had afgerekend Maar ik kreeg ze toch en toen jk hem verliet was hij zoo goed ais nuchter Er was nog een vervolg op het verhaal Ik had den sheriff en den procureur gewaarschuwd die inmiddels hun ruzie hadden bijgelegd dat de man dien ze moeaten transporteeren een slimme vogel was Maar ze kregen hem toch op de boot Toen ze te NewYork aankwamen kreeg ik een telegram van den kapitein een vriend van mij Hij vertelde dat de gevangene niet alleen van de boot was ontanapt maar dat hij de handbagage van zijn bewakers had meegenomen Deze herinneringen hadden hen tot Berkeley Square gebracht Fairfield voel JB zijn hart snel kloppen ofschoon zijn gezicht onbewegelijk was toen de deur op Poyle s schellen werd geopend Misschien waa zij uit misschien weigerde zij hem te ontvangen Geen van beide dingöi gebeurden Binnen drie minuf en was Eileen bij hen in het salon Zij bleef een sierlijk figuurtje in het zwart bij de deur staan en Bchnkte een oogenblik toen haar oogen op den baronet niBtten Zij boog koeltjes Ik wist niet dat u hier waart Sir Kalph Ik dacht dat Mr Foyle mij wensohto te spreken Aïj was Ijskoud en vol zelfbeheeraohing Hij liad half verwacht dat zij eenig excuus zou maken voor de verongelijking welke zij hem liad aangedaan maar daar sprak zi zelfg niet over Als Fairfield niet zooveel zelfbeheeraching had gehad zou liij open1 jk hebben doen blijken dat hij boos waa om de beleediging welke zij hem aanoeed Foyle antwoordde haar Ik heb Bir Kalph hierheen gebrflolit Ik daoht dat zijn aanwezigheid misschiennoodig kon wezen Zi liep de kamer door en ging met gerimpeld voorhoofd op de sofa zitten U hebt z er de een of andere onaangename zaak te behandelen Haast u alstublieft ermee De chef wist dat hij te doen had met een vrouw die acev op haar hoede was Haar koele grijze oogen waren vaat op hem gericiit alsof zij zijn gedachten kon leaen Hij geloofde dat hij een kleine trilling kon ontdekken in de slanke handen die op haar schoot rustten Ik wilde weten zei hij langzaam watde beteekenis was van de advertentie welke in het ochtendblad van de Daily Wire van hedenochtend door Roberf GreJl tot uiB gericht Hij had er een eed op kunnen doen dat zijn schot doel had getroffen dat zij ietwat ineenkromp terwijl hij sprak Maar als dit zoo was dan toonde zij verder daar niets van In plaats daarvan la hij verbaamg Op haar gezicht toen zij antwoordde Ik begrijp u niet goed Welke adver van ven man oud genoeg om uw vader te zijn en £ tel vertrouwen in ons FEUILLETON Zij was opgestaan en haar alank figuui tje stak hoog uit boven den zittenden r óhercheur Zij sclieen op het punt zijn Hoordeii kwalijk te nemen maar barstte piotbeling iD lachen uit U zou bekt digend zijn als u niet zoo vermakelijk was Mr Foyle Denkt u nietdat mijn hulp ietwat overbodig zou wezen nu u Ziouveel weetr vroeg zij ruetig Ik ge loof dat u uu maar moest heengaan Zij zelf hield de deur voor hen open om hen te laten vertrekken Tot verbaxing van Fairfield stak zij hem de hand toe terwijl zij den redierdieur overJiet hoofd zagi Kom alleen terug zoo spoedig ge kunt fluisterde zij k moet u spreken Foyle had schijnbaar niets gezien ot gehooid Maar zoodra zij buiten het geaicht van hut huis waren keerde hij zich naar Fairfield Heeft zij u gevraagd terug te komen Wat De baronet was verbaasd Ja Hoe wist u hetp Hebt u het gftboord Nt en maar ik hoopte dat zij het zoudoen toen ik u raeo hierheen nam Dat wande hcL le reden van uw bezoek Ik verwachtte niet dat ze iets zou erkennen of vertellen Fairfield bleef plotseling stilstaan en greep zijn metgezel bij den arm Uw liedoeling was Om welke reden Hoe kon u het weten Wofdt vervolgd