Goudsche Courant, dinsdag 8 november 1932

M0 l l 7 Ziehier den UITSLAG OORLAS penning wedstrijd ♦ Hot standpunt d r RijktrafterinK Na de veiiiiezinir n in Duitschland Geen wyziging dei regeeringspobtiek Van büvoeé e sujde wordt medegedeeld dat men lö i kringen der yksregeenng an neemng i3 dat in den toestand geen iikele vetanderiDg is gekomen De Bijkg legeenng heeft dan ook geen aanleiding om van den tot nog toe gevolgden koers af te wijktn Hel zal de taak der paitijcn zijn of de Rijksdag m staat is positief werk te ver ncJiten De Kijksregeeiing 7ol er naar streven haar basu uit te breiden en zii staat ztK ak de Hjjkskaii eher het in zijn radio rede uitdrukte met open armen voor ieder die bereid ie mede te weiken Practi ch zal de gang van zaken waarschijnlijk zóo ijo dat de Rykskamielter de part teidere ont vangt om hun te vragen óf en onder welke voorwaarden zij bereid zijn zijn kabinet te steunen Indien het antwoord negatief uit lalt aal de njkskanseher den r jköpresideu waarschijnlijk verzoeken zelf de paiLijIei dera uit te noodigen om hun te vragen welke loorstelien zij onder leze oiiistandigheden te doen hebben Wanneer liierbij werkelijk bruikbare en uitvoerbare voorstellen wor den gedaan zal de Rijkaprteident de uitvoering ervan mogelyk maken Een wijzi ging van het huidige preaidentieelo kabinet zal klaarblijkelijk slechts dan m overweging worden genomen wanneer daardoor diü werkelijke verbieedmg van d regee luigsb Bis kan worden bereikt Hhjven de partijen m gebreke aan tui nieuwen opro tot medewerking gehoor te geven dan kan de Kijkspresident alch van verdere moeite ontslagen achten en het Jtabjnet Von Papen eenvoudig asn het hewiod laten Houding der Dnitsch nationalen in kringen der UuitBch nationale Volkspartij woidt betoogd dat de partij met den uitslag zeer tevreden is Het is voor dt Duitach nationalen van gioote politieke waarde dat een ineerdeiheid van een zwart brume coalitie in het Ryk niet meer moge lijk IS De uitjilag iB volgens Duitsch nation do pval lig tevens een n oreel succes voor de leg enng Von l apen iolilieke gevolgtrekkingen kan men op let ogenblik uit den uitslag met trekken Ijar de consequentiea zioh nog niet laten overzien De sociaal democraten foc deni parlementsleden hebben ver klaard dat de partij over den uitslag niet ntevreden i daar zij op steikere verliezen ai 11 de communisten had gerekend Lr zal nu wei getraclit worden de Uuitsch nationalen nazi s en het centrum onder éen loed ie vangen waarbij vermoedelijk ram dtr de gedaciite van een parlementaire coalitie ïal voorzitten dan de vorming van of leun aaji ten kabinet dat nieU het kabmet Von lapen behoeft te heeteii He t ie te ver waclteu dat de naai s die hun stemmen oürai aan de burgerlijke kimgen hebben verloren in het belang van het behoud van deie knngen sterker geneigd zullen zyn t actieve medewerking Men moet afw eh 1 1 of een poging gedaan zal worden om otpen kabinet Von Sahleicher Htraaser te omen Hen verwacht in regeeringek ringen een l igiame ontwikkeling van den parlemen lairen gnng van zaken omdat vnjwel alle öaar zeer zeker de oppositioneele parüjen i lt PU knauw in Jiuii financiën hebben Als Gl ongesteld zat neem dan a mor gena s middags en des avonds een weinig van de van ouds be roemde geneeskrachtige Worteiboer s Kruidt n of U 2 Worteiboer s Pillen en gu z t spoedig hersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal met Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en z zul en ook U helpen De Worteiboer s Krulden en Worteiboer s Pillen verdrijven gal sJum koortsigheid verstojming maag en hoofdpïn wekken den eetlust op bevorderen de spusvertenng re gelen den stoelgang zuiverei het bkied maag en ingewanden enz Worteiboer s kruiden 60 nt per pakje Worteiboer s Pillen 60 coit per doos dne doozeo ƒ 1 70 Overal verkryg baar at direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Ondepekela Postgiro 17039 Zendmg geschiedt franco na ontvangst van het bedrag Vefzunelt de bocdca met GespCHUieo Term gcioijpi uit de tl kia ten onzer caitoni dl bebbeo unie 6 autoria rd v rtftUi Ntdruk TUbtdan Mr Jerrold kunnen wi het ge aj met meter twut oplossen Wij hebben en lae 8 onderhanden en u zoudt aliee kun o bederven door one te volgen Laat het TOr en ala er iets komt geachikt om Pnbllteeren zult u ds eerste a n die het raeemi Vraag mij mete ijeei en ik be 00 u dit Berewoord vroeg Jerrold Bererwoord herhaalde Green Ia orde Gaat gij varder WIJ keeren Schel mij op aan het boroan e stoomboot keerde terwijl Green weer ajn eigen boot plaat nam Beide man waren voldaan Beiden wisten dat de woord u houden Pe boot van den Eeo liiiljiiitliiili GEVRAAD van goede t voorz Zelfstandisr kunnejide werken Adres Mevr DE MOL 10 TvB narkt 75 ALLE 4400 Gele tandan bij rookers Na lang zoeken esndelyk datgene wat ik voor myn tanden noodig heb Nadat ik het dne maal gebnukt had waren mgn tanden helder wit hoewel ly er door het vele rooken bruin en leeljk hadden uitgezien Ik zal geen ander merk meer gebruiken dan Chlorodont B Horst Berg Verlangt alleen de echte Chlorodont tandoasta met roodwit blauwe garantiestrook tube 36 oent en O cent Overal verkr gbaar INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U BEREIKEN door Uwe advertentien te plaatsen in HET WEEKBLAD v BEEUWUK dat eiken Woensdajrmiddag door de post bu allen wordt bezorgd Het kost U maar weinij I5 Advertentien moeten worden infirezonden vóór Dinsdagavond aan de Aanneemkantoren te Reeuwjjk en aan het Bureau te Gouda Markt 31 KAASHANDEL WORDT GEVRAAGD een flinke onderbaas voor ons pakhuis te Gouda Vakkennis vereischt Moet lichte admimstratie kunnen voeren Bneven met volledige inlichtingen aan J VAN ZWET ZONENT Ltuvehaven 181 Rotterdam De Firma ALJA te Anstsrdam KeUersgracht 165 IpMliallmli ttr Imrdirlni vin dt Liehiamseultiir speciale modellen in gezondheidsmaasa egordels en bustehouders uitsluitend naar maat heeft de eer de Dames leden van de Vereeniging van Huisvrouwen uit te noodigen voor de DEMONSTRATIE in Hotel De Zalm Markt 34 Gouda op WOENSDAG 9 NOVEMBER a s aanvang te 3 uur n ra waarby geluktudig een GRATIS VERLOTING van haar nieuwste model Aljana al plaats vinden Op de demonstratie wordt niet verkocht MODESHOW MAISON WORTH PARIS op ZATERDAG 12 NOVEMBER bq het grand diner dansant en j op ZONDAG 13 NOVEMBER bti de aftemoon tea in het Carlton Hotel Amsterdam Bob Grisler s White Lyres Orchestra Jazz n Orquesta Fusellas Hermanos Rumba en Tango MAISON WORTH offreert aan elke dame een flacon harer meest exquise PARFUMS ATTRACTIES DINER DANSANT ƒ 6 AFTERNOON TEA ƒ 2 50 Toegang tot de aftemoon tea uitsluitend op vertoon van reserveeringskaait TELEFOON 34000 16 lüncn lloBriieileii m di Saoiuinosi Voor uw gezondheid is hêt beste met te goed De SANGUINOSE bleek voor vele zwakken overwerkten oververmoeiden HET BESTE Waarom De SANGUINOSE wekt uw eetlust ztj bevordert een goede spusvertering en herstelt die waar zy verstoord werd De SANQUINOSE zuivert verrykt en versterkt het bloed De SANGU NOSE versterkt uw maag De SANGUINOSE versterkt uw zenuwen Zy voedt de hersenen zg overwint de hardnekkigste hoofdp n geneest de slapeloosheid zu geeft nieuwe kracht en energie Honderden tnj honderden hebben dit ondervonden Neemt er de proef van SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 By ApoUiekers en Drogisten VAN DAM Co De Riementraat ïc 4 Den Haag Nederlandsch Fabrikaat lieeii Bedrijf of Oflderaemino kan het londer goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van leder die het m handen kr gt Goed dnikwerkIS voor elke zaak een mtroductie die met moet worden jj onderschat M Laat ons Uw drukwerk verzorgen i Wu leveren pnma werk en daaiiig goedkoop Onze pryzen z in I belangnjk lager DRUKKERU A BRINKMAN ZOON S GOUDA ImIa wltto tuden ü wn hm miim d trooo 0 enweeoïl urerel rerkrilgbtar Tena iiiiiiiiii Een uitslag die er ovarigens zijn magl Er It immers voor deze penning wedstriid in het geheele land en geweldige belangstelling geweest I De vele duizenden inzendingen kunnen daarvan getuigen In aansluiting bi da desbetreffende circulaires en pubhcaties heeft onder controle van den Notans H W J K van 6everwi k te Amsterdam de toe éjz rc ffi Aan inzenders van penningen waarvan hot aantal fi± T h 3V iir hllpLr Ja B EN R mwi 1 I Ko l k S Z H 24h 4 S A ¥ r l ï t VA Wl H A 5 0 J to rr iSf 13 tol n mat 17e priji zi nde elk f 00 aan 18 fo n m t 27 p d 11 jo S h H r I Ik 25 aan n nrna d Grool H llmom fts M n u i Srp W s 2 H 82 p j n T M n Tn s5 p i 6 en Dik n k 819 V O Dr srdo 8ij pr ns n n l u rLl Jf worden even van 70 nenmn k ders cieele h ri S 8 Sezonden De offl cieele bescheiden over de toekenning der priizen met vZ itnVr 2047 namen dl inzeniiers Xe t L T l infl kwamen liggen ten h ar t r aVe DORLAS koffie n the Een eeuw vermaard en pnma verklaardl CESI ONNEN TARWE ISHBEDDED VHBAT geeft een smakelyke pap waarvan kinderen houden ThtaieddedWheMC JLttl Agentsdupv N ledud LJtadne$se R diow 3 Am odMn oJTdrfooB i3 7l igaarang Dinsdag 8 ov mb r itSl 60VMÏÏE COIIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER RE EUWIJK SCHOONHOVEN STOLWLTK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eoz Du bladverschijnt dagelijks behalveopZon enFeestdagen AfiONNEHEKTSFRUS per kwartaal J2 2d per week 17 eeat met Zondacsblad uer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wau de tMzorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met ZondagikUBd ƒ 3 0 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan one Bureaa MARKT SI CK UDA b j onze agenten en loopers den boekhandel en de postkaotorea Onze bureaux u dageUiks geopend van 9 uur AdmUiiatratie en Redactie Belef Interc 745 Poatrekenlng 48400 ADVEBTENTIBPRUSf Uit bonda B oinitnk B bahoonoda t t dan baiorgkriitf i 6 regela i IJSO elke regal ina 0i25 Van baitan Qottda an dan bewTgkrii i l regaU l 06 elke lagal maer 0 80 AdrartantUIn in het ZatoidagnammaT Sfl stisUg op den prtja I iafdadlgbaida advartanlifa da haUt van dan pitff N ËZÜNÜËN H£D£DfiËLIMGEN 1 4 ragela f2M elke r gel meer OfiO Op ue oorpagina 60 hooger Gewone advertentieo en jigexondan medadaaUogen b j contract tot laar gundacaerém prys Groote letteia en randen worden berekend naar plaatamlmta Advertentien kunnen worden ingexonden door tosacfaenkonut van iKdleda Boakbandelarea Advertantieboreia en onie agentan an moetan daagi Tóór da pUatalng aan het Bureau zjjn ibgekomen teneinde van opname vanakarj ta sVa arbeidsvrijwilligera t mogen rekenen Bij VX werkdagen en een gemiddelde betaling Mn 1 aj mark per hooM en per werkdag zal de vrijwillige arbeidsdienst derhalve het volgend jaar een totaal bedrag von c ft 130 iiiillnen mark vergen die door het rijk en de Reichsanstalt gefourneerd zouden moe ten worden Hierby zyn echter met inbegrepen de kos ten he voor rekening van de dragers van het werk kom€n Dr Syrup raamt ze glo baal Qp 80 nuUioen zoodat Ie tewerkstel ling van één arbeidswitliger m het geheel derhalve pi m 1000 mark nni Koeten Van andere eveneens met de practijk van den vrijwiUigen nrbeidsdienst vertirouwde zyde wordt echter vertekerd dat deze globale raming veel te hoog ie en dat men genuddeld met 600 800 mark per man en por jaar heel goed kan uitkomen Provinciale Staten van Zuid HoUand ProTiyctaal wegenpUn Van een techmisehe wijziging m het pro viiieiual wegenplan voor uid Holland 1932 weike tied atiiten hebbeju aangeboden ia te eus gebiuik gemaakt om eenige audere wijzigingen voor te steUen n I een auder tiaté vooi den weg Beikel Bergachenhoek omdat het oude tiaee te Itooge kosten met zieli iou breiyje Ook wordt een kleine wijziging geweusobt geaoht van den nieuw aan te leggen weg Berkel Rijksweg Rijswijli Rotterdam Deze wey wordt uitgebreid met een zijtak naar de veiling te berkel ihans komt in tot aai op h t provmoiaal wegeuplan een weglengte voor van 600 9 KM Restauratie van monumenten Qed Staten van ZuidOioUaod zeUM een Bchnjven atm Rrov Staten uiteen dat het noodzakelijk ia ook op den post monu II enten org niet onaanzienlijk te beaumi gtn lu 1931 18 dit bediag reedae opgeloopen ot 199000 In 1932 loopen eeuigen balang jijke subsJdiea af en kau de post met 6C COO woi den verminderd Dank zij de aar zien hjke sommen welke ook door de prrvincie ijn ten koste gelegd aan eenige der ailer Il langrijkste monumenten m dit gewest constateeren üed Staten thanrj met votdoe iiing dat bedoelde objecten in uitstekenden slaat verkeeren terwijl wanneer geen nieu Ie lestfturatiewerken zouden worden onder nomen over 1933 slechts 17 OOO m totaal voor dit doel jou worden uitgegeven Ündei die onwtajidigheden doen Ged btaten thans 7JJ het op beperkte SQliaal eenige voorst len Ier restauratie wordt voorgedragen Qe Ned Herv Kerk te Naaldwijk Het totale bedrog der kosten l edraagt 240 000 De n mister zal een Rijkssubsidie van f 50 000 bevorderen Voo gesteld wordt dat de provincie een bul sidie zal geven van 20 pet dua 48000 lp verdtelen Over de dienstjaren 1933 19S8 ken zesde gedeelte n 1 f 8000 wordt der I alve op de begrooting van 1935 igebracht ded Htaten stellen voor de begrooting v r 1933 van de Stichting Rosenburg te L isdumwi goed te keuren Ue raming voor dat jaar bedraagt in lo Imi f 661256 tegen een toegestaan bedrag V aii 734 330 vo jr 1932 en een uitgegeven l edjag van f 728 344 87 in 1831 De toestand van het hotel en café restaurantbedrijf ieer zwaar door de crisis getroffen Tn l t Hftelhoud i wordt het resul t it pepublKeefd u een bedrijls e ono vangen omtrent dp planneÉ der werklooien om bij het invallen aD den winter een tocht n ar Washington Irf doen Naar aan leiding daarvan heeft hij aan de politie iiutor tei 1 over het geheele land vcrzotlit hem alle mojrelijlre inlichtmgen te verstrek ke 1 omtrent grootte geestestoeatand enz dezer troepei De etrite troep bes aande uit communis ten wordt volgens de politie p 5 Deo den iatuiii der her ipening van het oongree in do hoofdstad verwacht Een andere groep de officii p e vfertegenwoordn ers van de boeren in veijichiUende plaateen houdt op 7 Dec te Wa h lgton een ootaferentle Curtis in vryheid gesteld 6 CuitiB de man die in veil and met de ontvoering en dood van het kind van kolonel Lindbergh tot een jaar gevaaigenisstraf werd Binnenland Vrywillige arbeidsdiMwt In Nederland m voorbereiding Naar Het Vaderland meldt ts opgericht een voorbereidend werkcomité tot instelling van ten vrijwillige aj beidsdienst in Neder land De Handelsblad oorr uit Berlijn heeft dezer dagen eenige artikelen j ew jd aan de organisatie van den vrijwitHgen ar l eidsaienst in Duitachland Het Dmtsche voorbeeld Wij nlieenen aan deze brli ven het vol genQe Voor werklooze jongeluidnvan goeden wille lö de invoering van dan viiiwilligen arbeidsdienst fipu uitkomst gewo t de sftHle eti g ng van het aantaJ arbeldsvnjwrfhgers vtoral in den loop van de beide laatate maanden bewijst het Op 23 Juli 1931 vaardigde het kabinet Britning een verordening uit die den we k loo7eii de niogelijkliei opende 7ich aaneen te sluiten tot vrijwillige arbeidacolonnes en teuen een geringe vergoeding doorgaans 30 pfenning per dag plus vrijen kost en on deidak werkzaamheden van Edgpmeenen nuttp te verrichten Hier regulariseerde men den loop van een riviertje dat telkenjare buiten zijn oevers piaclit te treden daar draineerde men en rut Pige landstreek elders legde men uj wieJpflde i aan Op 1 September 1931 werkten èr 106 arbeiders in vnjwilligen arbeidsdienst een n aand later 289 op 1 Januari 1932 dus vijf maanden na de uitvaardiging van de ver ordening bedroeig hun aantal 6610 Pas in het loopende jaar begon er meer schot lu Ie zaak te komen Op 1 Maart waren er I uim 20 000 op l Mei 40 300 op 1 Juh 74 500 arbeidsvnjwilligers aan iiet werk De Duitache regeenng benoemde in Juli II den president van de Reichaanewalt fur ArbeitHvermittlung und Arbeidsloeenversieherung dr Ryriip tot rijksconimissans voor ien vrijwilh en arbeidsdienst enstelde een apeciaal fonda te zijner beschikkin zoodaL hij op 1 Augustus j 1 toen denieuwe verordening m werking trad o er irta 50 miUioen mark beschikte En im ging het snel crescendo Op 1 Aug waren er 97 000 arbeidsvi ijwilligers aan het werk op 1 September reeds 144 000 en f 1 October j 1 ruim 300000 Hoereel het lu t Voor het begro tmgsjaar 1953 gelooft dr Vdup op een gemiddeld aantal van 200 000 oCkie LU 10 r do presidtnta en de Uijka dagvetkiezingen binnen 8 maanden dat zij geen nleuw n verklezingastrijd kunnen riB keeren De Rijksdng zal waarschijnlijk in Januari niet zoo lichtzinnig over zijn lot I ealiasen als in September maar voor delegteruig ra er geen enl ele aanleiding hjarpolitiek te wijzigen BUITKNLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Het einde van de verkeersataking in zicht Twist tuBBchen natlonaal ociahsten en communistische stakingsleiding De d rectie van de B V G deelt niede d t het verkeer weer in normalen omvang zal beginnen Uit een mededeeling van de com II uiiittische staikmgsleiding blijkt dat ereen twiat is gerezen met de nationaal socialist n l eze zouden omdat de comihimiatische revolutionnaire oppositie de stekmgverraden heeft hun aanhangers bevolenhebben het werk weer te hervatten De communisten zullen heden opnieuw vergaderen om hun standpunt te bepalen tegenover de erauderde omstandigheden Het einde van de Berhjnache verkeeresta king IS in zicht De rechf r van inetruitie heeft tegen on geveer de helft van de ai restanten Ier zako nn mcleetatie hij het openbaar verkeer een bevel tot gevangenhf uding uitgevaardigd VBBEBNIODB STATEN DoodTonnu van Scottsboro venuetigd Uet hotste bondsgerechtshof lu V ashmg ton heeft het doodvonnis uitgesproken tegen de s ven negers van Scottsboro die terecht stonden beschuldigd van aanran ding vHn een blank meisje vernietigd De verkiezingen voor het presidentschap RooeevelU kansen tot 1 geetegen I e Atnerikaansehe verkiezuig ssrrijd wel ke met ongekende verbittering wordt ge V erd hteft tot u toe nog g n dooden of gewonden geeisuht Men n nit aan dat vandaag ongeveer 41 raiUioen Amenkaansche kiezers naar de stembus zullen trekken 1 0 luitzithten voor Itoosevelt zijn nog gun stigei geworden aangezien de meeste progreeeiev lepublikeinen en een groot aantal industrieelen en bankiers zich thans aan zijn zijde hebben geseJiaaid Senator Borah lieeft zich er tot nu toe nog niet over uit t Haten op wien hij zijn stem zal uitbren g doch men notmt aan dat hij op Hoover zal stemmen In Wallstreet wordt 7 1 gewed ten gunste van Roosevelt President Hoover heeft Maandagavond op weg naax zijn geboorteötad Palo Alto uit den aalonwagen welke was gerangeerd op een eenzaam spoorwegstation in de Roe kyMountains een laatste berolp gedaan p de kiezers door middel van de radio V indaa r worden gekozen de president de vicepresident de senatoren in 33 en de tilgevairdigden m 47 Staten voorts de gou verneura in 34 en versehillende ho ge func t onansfcei in 36 Staten terwijl in U bond ptaten bovendien zal worden gestemd over dg prohibitie Opmarschen naar Washington Communisten boeren werklooze zeelieden Van versdiiliende kanten heeft he hoofd der politie te Washington mededeeling ont miBcli onderzoek naar den toestand m hot hotel en calé restaurautbear jf ingesteld dour het accouu tantebureau J P de Haan tiï Amsterdam Het onderzoek heeft zich uitgestrekt ovex 46 ondtruemtngeo be taan de uit 22 seizoenen dei iiemingeu en i £ Jftu ondernemingen Beide klob ea bevatten zo wel hotels als coffr restaurantbednjven Uiti een recapitulatie bJijkt dal hij een effectieven teruggang van de omzetten der seizoen bed rijven ad 811 322 84 de win tderving m de maanden Mei lm Augustus kan worden geraamd op f 668 062 voor ondernemingen hetgeen gemiddeld psr onderneming ƒ 25 83066 bedraagt Voor de jaarbedujven tijn de cijfen lesp 801 062 20 669362 40 en 21 917 79 Een kraolitige acUe wordt aaribevolea bij overheid hypotheekbanken geldgevers huiseigenaren enz teneinde tol verlaging vtvn de belastjngen gemeentediensten ren te en huren te geraken Kesumeurende wordt te kennen gegevan Ie dat de hotel oafé restaurantbedrijvea m noodtoestand verkeeren 2e de constante lasten in verhoutünf ia de sterk gedaalde omzetetn t hoog sijn 3e verbetering m dezen toestand alleen kan worden verkregen indien a voldoeude credieten ter beschikking kunnen worden gesteld b door de overheid geltlgevers liypotheekbauken eu huiseigenaren voldoende medewerking wordt verleend Nederlaadsciie Spoorw gM De plaatsbeVrUseneQiitrole vetacbei l Biy de Nederlandscbe Spoorwegen Is eenverscherpte controle op de plaatobewuxenvoor het reizigersverkeer voo pfsehreven 5iSEXf Jïf LW y wwegiii HetVolk meldt De directie der spoorwegen lieeft besloten aan al het trdnperboneel dat den leeftyd van 60 jaar heeft bereikt of overschreden ontslag te geven met recht op direct in gaand pensioen De ontslagbrieven voor hen di ondtr dezen maatregel vallen z n reeds klaa zoodat de lutreiking daarvan binnen enkels dagen I W worden tegemoet gezien Beperldng van den lnvo r van vlecacfa in Ëngelsnd De Min v Laadb m Lngeland heeft medegedeeld dat het niet mogelt k is nieuwe invoerrechten op vleesch te fïeffen omdat hierdoor ook de D nuuons zouden worden getroffen Alleen een beperking van den in voer van vleesca ts mogelijk Tot dusver zijn by de hieromtrent gevoerde onderhall delingen de volgende resultaten reikt Ten eerste vermindering van den invoer van schapenvleesch uit Zuid Amenka met 20 en ten tweede vermindering van den In voer van Amerikaanach rujttlvleesch n 1 met 10 Wanneer blokt dat deze beperking van den invoer met voldoende ie zal nog en vemundenng met 10 plaats hebben Onderiiandehngen worden gevoerd met Nederland Denemarken Zweden en Letland over een vemundenng van den invoer van varkenavleeach en vet njpt 30 r Deze beperkingen van den invoer zullen voortoo pig gelden voof de maanden Noveraben e December De gevolgen van deze beperking van deit imoer zal een algemeene prijastyging van 1 et vleesrh in Engeland zyn In UW onheil schmlt een prys Zorg gij dien te vinden hoofdinapeeteur haalde d e wsarm Foyle en Wrington 7ateü m even onder Waterloo Bridge Zij gingen langs de rijen schuiten die aan de zuidzijde gemeerd lagen De groep rechercheurs met steeda waakzame oogen spraken zacJit me elkaar Ztj hadden niet veel hoop hun prooi nu leeds te vin den Het onderzoek was alleen maar een o rzarg8maatregel Nu en daij stopte een van de booten en een man klom aan boord van een eohuit bmnen enkele minuten hoofdschuddend terugkeerend Foyle en Green heten alles aan de rivierpolitie over Ze kentl n hun werk Maar hoe snel ze ook werkten ze kwamcm langzaam vooruit Onrustig keek i oyle op zijn horloge Het begon reeds te sthem ren en de hcliten van de brug weerkaatsten in fantaetiache vormen in het donkere water De chef sprak met aaohte stem tot Wnng ton die met een echeipen hoojdknik toe stemde U hebt gehjk mijnheer Ala wij nu nemen die het nweate kans geven 1 unncn WIJ de andere laten tot wij klaar zijn Wij zullen verder gaan Vooruit jongens De twee booten schoten vooruit onop gttmerkt voortglijdend in de ectiadu der schuiten Het was moeilijk werk ir de toenemende tchemermg want ver riioiden keepen drei gde een draaiende liriiter die daar gemeerd lag hen f e verpletteren maar steeda vermeden zij het gevaar ofschoon het oor de ongetrainde oogen van Foyle leek alpof de veilige vaargeul slechts een mesbreedte had meer met Rij Londen Bridge ataken zij naar den overkant over en hier begon d eigenlijke jacht Wrington signaleerde daj do lichten cedoofd moeaten worden en zij slopen vo r ui twee zwarte vlekken op het zwarte water Eena ntsnapten zij naiiwehjks aan i et gevaar lecn douane boot aan te varen en stemmen vloekten hevig tegen hen m de duisternis Er 16 een nieuwe nachtwaker in een rij schuiten even boven Tower Bndge fluisterde Wrington m spanning Wij zullen het daar eerst probeeren e k zacht aJ u wat te zeg gen hebt mijnheer Het geluid reikt en hee eind over het water Aha hier i het Foyle had goede oogNi maar hij kon al leen een vlek onderscheiden op de plek waarheen Wrington wees een vlek met n helpt mi een handje HOOi DWlUK XXXIV Ho J rk hij ook was en olwhoon de gevangene plotseling was overvallen ha l l oylo de giootste moeite den man vast te howlen tot zijn kameraden hen te hulp Kwamen foeh was het g t n gemakkelijke taak en m het kleme vertrek werd gevoch len terwijl de politiemannen aan hun ge ingene hingen als honden aan een gewon den beer Niemand sprak een woord men I o rde iilleen de hijgende ademhaling van w ratelende mannen het huiven van luu etstjBppen en nu en dan een hevige t tag vanueer het en of ander meubel omviel Hun groot aantal was eeo beletsel ui die kleina kaimt Soms rukten 4ianden aan 1 oyie soms aan hun i i vangene De chef Held vart als een buldog tot c n plotrf Imge deining zijn hoofd in scherp toutact bracht met den muur Half versuft Het h onwillekeurig zijn greep loa T e gevangene rukte zich los en sloeg kwaadaardig van 7ich af Een man viel zwaar den grond Wordt vervolgd FEUILLETON De geheimzinnige verming van Robert Grell n kiem pun t flikkerend Ucht De twee niotorboüten voeren langzamer en nadCKlen al het ware op hun teenen aan weers ijUeai 1 schuit Toen zij dichterbij waren nam de vlek den vorm aan van een schuit aan fi i lang touw dwy Stop beval Wrington Wil u met mij nan boord gaan Ready Terwijl ZIJ langs den kant van het soliipsci lurden sprongen de twt e mannen aant d Green en Jones waren aan den ander n kant er gesprongen De chef gat fl ii terend een bevel en de drie anderen iii en om een kleine dekkajult hoenstaanttrwij hij de deur op ide en naar binnenK g Het wsH bijmen geheel donker en der uk van oude tabaksrook drong in zijnneus Ir Hij etond stil en streek en lucifer aan 71 h op alles voorbereid houdend Een v italte zat te slapen m een stoel aan de an dere zijde der kajuit Foyle tak sIuTpwid o er en sloqg stilletjes zijn armen om het n iddel van den man diena armen m t al Zijn kracht tegen z n vj dejt drukkeiut De man plotseiing ontwakeiKl vrorsteKAa hevTg Houd je atiJ beval oyJe met kraoht 7 in ereep vasthoudend He Green Wrln