Goudsche Courant, woensdag 9 november 1932

I8I3 Ï l Ziehier den UITSLAG DORL penning wedstrijd De nieuwa President van de Ver Staten iCoosevelt de derde piesident van HoUandshe ai komst De beteekenis dezer veikiezing vooi Europa de laat tc telling van stmnmen dooi liiezera uitgebracht heeft itoosevelti 14 627 445 steitinien en Hoover 10 704 719 Vereemgde Roosevelt 47 van de 531 kies Bttinmoii up zich Hoover sleclits ö9 Hoüvei heelt atuigekondigd dat hij üicli uit het politieke 1 vtui teiug zal trekken na 4 Mauit 1933 den Jatuiii van de officiuele pieöKleüiswiaeeling Kooöevelt hottt Hot ver een tele rajn van dsnic ge luuld vooi d ene gelukweaecitien met zijii overwiiiiiing tie democraten hebben 18 van de A gou verneui bzetels vuii staten veroverd Wat beüeft dö zeteherdeclmg in het Con gres zijn nog steeds geen defmitieie uitela en bekend V Roosevelt de nieuw gekozen piesident van d Ver Staten zal de tweede president ujn diè dien naaii diaagt blechta de tijd ui kunnen leeieii of Franklin l etano Koo ïevely een rol zat spelen die eenigenuate te v rgelijken at zijn met de zeei bijzon iecit ambtsvervulling van zijn naamgenooti en ifKirgangei liieodore Koosevelt was een itequblikeiii Franklin Boosevelt is een democraat Tedidy was een gioot boicsei jagej op groot wüd en t en vlugge kwieke sporUiian Iranklin Koüseveit loopt moeilijk tengevolge van kmdervei lamming en moet aioli wsc m acht nemen Üe oudete Rooeevelt paste op den duur in geen partij rband en liet door de stioh ting van een eigen deide paitij de gioote Republikeinsche paitij een nederlaag lijden bi de verkiezingen Fr nklrn Ro sevelt is geen man die bpoedig buiten liet partijver band zou willen treden Hoewel dit laatste lai paa in de regeenngspractijk blijken lot h 18 ook l ianklm een man die een liem opgedrongen etnjd met per sé jchuwtHij heeft enkele n aanden geleden zjjn in vloed en aan de wet ontleende macht dur ven gebruiken om den burgemeester van New Yoik Walkci een zeer populaire figuur die bovendien een beschermeling wftB van de politieke organiaatie Tammany Hall wegens beweerde misbniikgn in de uitoefen ng van zijn Waiters ambt buiten l t openbare leven te sluiten Ook met den raschtii en Al Sn ith heeft Rooseveit zich nu rersoend maar Rooswelt was voor den an le niet uit den weg g gaan ofschoon ook Al 8mit i Tamn any achter zJch hao Ata be tuursman en regeeringspersoon heeft de a 8 PresidÊnt der Unie een reeds iangdurigen en belangrijken etaat van dienst op zijn naam Geboren in 1882 te Hyde Park bij New York studeerde hij aan de Harvard Omversity en aan de Columbia University in de rechten N te New York aJs advo fcaat practijk te hehb uitgeoefend sindB 1K4 was hij firmant in het advocatenkan Verxaault de botden iQCt GeaponneD Xmn fckoipt uit de TijkMOr tcQ onzer cutoos rif tubbeo aarde t De geheimzinnige verdwijning van Robert Grell Geautoriseerde vertaling Nadruk verboden f or het open aam kwam het geraas van n nroloiomnibus door de poiiUe gebruikt aanvragers voot een iijbewija te laten Pïrffrijaen Ihornton deed ket laam dicht Cieloott u nog steeds dat Grell er de land m had Ik ben nooit zeker bir Hilary waar een kwestie van veimoeden is Maar er tan geen sprake va zijïi ot wanneer hij WH niet schuldig is hi weet wie de schut ige IS Uaar ben ik zoo zeker van dat ik Vi complete hjat van getuigen heb laten opmaken Hier fcijn zij Hij nam een stuk papier en stak het den JMer toe Thorton las heti en gaf het zon ojMnerkingen terug Er zijn gapmgen m dat spreekt van If ve volgdo Poyle Ala bewijsstukken beaoeven wij aUetn maar de vingerafdrukkeu wenUflëeren Die alleen bepalen het on Wïoek Maar wij kunnen niet z gen of w van Orell zajn of niet voor wij hem in iMiden hebben Wij hebben het linnengoed j de handtaaeh gerontien in Se adiuit en vasfiaWlen ata hctaelfde dat voor ren la gekodit maar er staan geen naMi Qele tanden bij roolcers N lanc loekcn eindelijk datgene wat ikToor mijn tanden noodig hebl Nadat ik hettó naai gebrmkt liad waren min tandenBMUr wit Iioeiwel tH er door liet yele rookentotiln ea iMltfk hadden nit ezien Ik aal Mn ander mark maar gehmlken dan CWol r t A Verlann aUem a acMa CWoroAmtiandpaata met rood rtt Waoiw arantiertrook tube M cent n 1 O cotl Onni mrtaOditar ER BIEDT ZICH AAK een Net Dianstmeliji van buiten liefst in Gouda tegen 1 Januan as van pnma get voora Bneven te richten a uj J H DE JONG Voorstr aat 226 Bergambacht Zr A van As roori GedlpL Pedicure OAGE TE CONSÜLTEEREN A dreg GOUWE 13 6 cents 2 ons Provincial of Social Biscuits Vrije Geref Geffleêntè Tooriieen Geref Gemeepte H V Donderdax 10 November ba lic cis per VU ons Caramelpralines Bitterkoekies Zondkoekies Bies es zat geen dienst worden gehouden DONDERDAG 17 NOVEMBER s nam 7 Vt uur hoopt D V voor te gaan de Etrwaarde Heer ARENDSE 10 cis per ons Hoagsche Mopies van Veenendaal in Gebouw TOT HEIL DES VOLKS Peperstraat Gouda IS ets p hallpond Huishoudcacao Pindotoffee s Borstplaat es Suikerbeesten Het is HET VOORDEELIGST Het is 18 ols per 2 ons Sinaaiappelpralines Choc Pinda s Chocolade Nic Noc pQuy Glacé I8 ols per 1 ons Boterbies e Coffeemilk Toledo s Ceylon Oublles 2 cls p halipond Weespermoppen HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladen advertentién hebt te plaatsen hetzij hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GQUDSChE COl RANT Marlet 31 Gouda TeL 2745 ü zjjt dan m eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensoh en tot dezelfde prflzen als door de bladen direct wordt berekend Importeur van zeer gerenommeerde electnsche koe machme vraagt vooi haar afdeeli ig KOELINSTALLATIES VOOR BEDRIJVEN IIIVUM flIOPtl mr M n Onslnkn Onnoodig te solhciteeren mdien geen bewuzen van verkoopklacht kunnen wolden overgelegd Uitvoenge sollicitaties met foto welke met geretourneerd worit onder No 5252 Adv B ur Die Hxghe Plein 16a den Haag BETREKKINGlNVACANT Zoekt U een betrekking onverschillig van welken aard Abonneert U dan op de dagel ks versch nende betrekkinggids welkeU voor ƒ 1 50 per maand franco wordt toegezonden Proefnummer 10 et i Vele dankbetuigingen tef inzage Eén der vele dat 4 leden onzei vereeniging deze week een betrekking kregen dank zu Uw gids I Uitgave J t AdministraMantoor J OKKEN SCHIEKADE 182 ROTTERDAM N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWCMT Pandbneven f 62 0000 0 Mestfveg f 1 62667266 DE B K stelt beschikbaar 4 i pancibrlev n j 99 1 X in stnklces van f lOOfii 500 en 100 Dtf Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG hu Bedriif of Ofldememing kan het zonder goed drukwerk s es Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan m eljte zaak ootek Hoe meer zorg er aan besteed wordt óe meer het de aandacht trekt van ieder die het m handen krflgti Goed drukw k B voor elke zaak een introductie die niet moet wordep onderacliatt Laat ons Uw drukwerk verzoirten Wo leveren pnma werk en daai4 j geedhot onze prüzen stjn belaD lag r DRUBXntU A BRINKMAN A EOON GOUDA VMr de tZV overigens z n mag I Er i immer r 4t iC Teiarga g i u rr s l if duizenden Inzendingen kunn fdaarvan S n In aonsluiting bij de desbetreffende circuloires an Püb cafies heef onder controle van den No tan wiir n ï 8 l te Amsterdam de toe Tulfn K 9 oor h t fHfr P g woarvon het aantal pt n tV k enS Vaijoe E Stark d 1 Burg T hlil p cra an ser EN R w l o ri vi iK p E P w r j f t o n Muldsn 1191 penningen Oam Hlv lJ i y d heeren J A Kok M t lot n iS 47 e pril d k 2 D h H Kool Soror N H inin UB neeren M Koof f mn KIM mm NU lio in O rk or ï 819 S UW n n oir K V3 DORLAS koffie en thee Een eeuw vermoord en prima vorWoardf ALLE 7600 INWJONERS VAN WADDINXVEEN lezen eiken Vr dag HET WEEKBLAD f VÓÓR WADDINXVEEN 13 Advertentién daarvoor worden tot Woensdagmiddag 12 uur aange nomen aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 OESI ONNEN TARWE ISHSBDDED WHEAT geeft een smakelyke pap waarvan kinderen houden J WhmC Ltd As ach p N lerti l 7h Jaapgang Dandardag 10 Havambai 1981 eOlIDSCHll COÜMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELUE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalveop Zon enFceBtda en ABONNhMËNISFRUb pei kwartaal 2 25 per week i7 eent met Zondagablad lier kwartaal 2 90 per week 22 cant overal wau de bezorging per looper gescluedt jfraoco per post per kwartaal ƒ d ib met ZondagAUad J óJiü Abonnementen worden dagel ka aangenomen aan ons Bureau MAUK T il GUUDA tn oaze agenten en loopers ten boekJumdei en de poatkantorco iAue uureaux x u dageiqka geopend vau tf 1 uur Admmutratie en Kodactie li i t mterc itb i oatrekenmg 4MUU AOVEBTENTlfiPiUJSi Uit Gooda en omatnUn bahoorwk tot du buorgkringj i f regel f i 30 elke regel meet Uö Van boitan aMKtB a dan baaorgknaci 1 6 regela i M elke regel meer f ÜMi AdvertantUtan in tet ZaterrtajaumiMK m 3 alag op den prijs UetaadigbeMJa advertentMB de IwUt vaB dra a M VSish JÜlsDh Uk DhsDLtAANGt 1 4 regela 8 26 elke regel aeer 0 Mb Op iM ourpagma öÜ booger ibewone adverteatiea en ngexonden mededeuiliigeii b eoiUraet tot i er geredueeerdaii piqa Uroote ietieia en rknden worden berekend naar plaataruimte Advertentién kunnen worden ingeaoudaii door tuaaetMükomat van wUede Boekttanoeiaren Advobtentiebureux en onze ageiaea tax moeten daaga vóór da pi t oatt net Bureau zyn liigekom n teneinde van opname venekwcd te aOn held maar vooral door aiiin strijd tegen ianimany Hall die wult rom emdigde met ten einatigo nedeilaaig van dest luaUi igo polititke tojpoialic Htt ging te eu den buigomeester van New York die ten vriend wua van laiuuany en hoewel de ongenade an lummany ki ül Roosevelt bij de a s eikieziugeu zou be ooven van een mach tigen steun toonde hy toch na eemge laricliug daarvooi niet bt vree td te ajn Buigem LSti r Walker lK t £t dan ook inder daad liet veld moeten runnen op giond van onii geüi atigheden m ijn adiiimistratie lammauy Hall had voor de ütóide maal t 11 cmolifee uedeiluag geiedeu i Èjf a zijn paitijgenoot maai juist het leit dat Rooae elt met gesotuoomd liceft mibstanden in heti ei en kamp uit den weg te ruimen lietft de duuocratiBclie kansen vergroot Beteekenia voor liiuropa l eiut ö tdenaaiö het ben vooi de micio foon m Amenka i tdt voeringen gehouden over de btteckeuia v n Roosevettb aaiistian de ottaieele verkitzing tot pres dtnt van de Ver btaten en wel m het liijzionder ovei di beteekiJiiB daaivaji voor liuiopa Ue spiekeis vonden het vctl waard dat nu een eind gekomen was aan de onzekeiheid om dat RiüOöe elts mandaat veel had van een opdiaolit van het volk Daarbij komt nog dat oe nieuwe president niet zooals lloovei geiemd zal woideu door een oppositie u litt Congres De nieuwe piesident zal zo g diagen voor t cn veiBterking van het i redit vadi de Vereen gde btaten en voor heti Lehüud van den goudataudaard terwijl een liberale taiieipoliüek Wvoeid zal wor den Roosevelt zal beginnef met de atbiaok van de beauiermende tanBlmuien De indruk m andere landen lu ii mecbte lauden i eelt Itouaevclta ver kiezinj hoop aetyeKl ou een veibeteiiug m Ut ecouuiniselil veiliuutlingen Canada ib zjei tevte en en verwaciit eeu veilaguijg dei nelmuien welke lu hooge m te den Oauadeea fiieu uitvoer beleuimelen Ook in de ZuiU Ameukaansotie stalen heeiaelit voidoening ooral lu Biazilie dat houpt vau lie belootue taiiefwijzigiugeu veel piolijt te tiekken Ie Sjangjiai heelt men de veikiezingeu lu Amerika met buitengewone belangstellmg gevolgd en daar Roo eveJL goed op de hoog te wordt geaeht met de problemen van het Veire Oobteu koecteit men gioote veiwuoli tingen vau hiwi Men ho pt dat de nieuwe pieaidenl kruclitig in de bres zal spiiugeu voor e u politiek tot haudbaymg van het mgeumogendhedemeïdng en het Kellogg pact Algemeen toont de l iansche pers gfoote voldoening over de 1 effing van het drankverbod en do daar door geopende gelegenheid vüor den uitvoer van rausehe wijnen en likeuien wordt i Mfcugde begroet De 1 in Midi schrijft o a dut wanneer dl nieuwe VmenkaaiiBehe president o k UI de uiitwapeu ngskwestie de politiek vun Heovei vo itzet meu van hem een uog vïijziiiniger standpunt kan veiwachten 0 I el gebied dei handelspolitiek iieeft Hoover sieli reeds als en resoluut aan hanger van het vrije luilverkeei doen keu iien De schuldenkwcbtie waarbij Irank lijk het meest gemteiusseerd is kan nas behien dour de veikiezing vau Roosevelt Lot een delinititve ptusismg worden gebiaelit Men verwacht dat de nieuwe presi dent teneinde het tekort op de begrooting te dekken vun de athuldeaaars een QUid betrug zsi verlangen aia lestbetaJing voor hun schulden Uok mt Reilt Journal veiwacht een aoep lei politiek van de nieuwe regeering en hoop dat de nieuwe president zicb op den weg naar den viede bij de kiuropeesehe staih ltedeu zal aansluiten toor Roosevelt n OConiwr werd hy m 1910 gekozen m den Benaat van den staat New Yoik in 1913 trad hij als zoodanig af en werd hij benoemd tut ondermmist i van marine Niet minder dan i jaar bleef hij dat ambt bekleedden en tóen in 1917 de Ver Staten m den oorlo kwanien wonnen het ambt en de po itiaJvan Rooeevelt UJ Waalungton nog aan be kems Inmiddelfl waien hem tal van eerearabten toege allen m Lomniiaaieö beslurui en col leges van toezicht Zoo vonden wij aijn naam vetmeld in verband met leiding of toezicht inzake da Hudson ft eaten het eeuw feest van Plattsbui de Harvaxd Univeisity Vassar College Coinell Univoraity en de Woodiow Wllson lundation in 1918 inspec erde Roosevtlt de Amen kaansche mannestrydkrachten m de Eud pcesdie wateren m 1919 gai hij m Europa leiding bij het demobiUsatiewerk Zijn be lan iijkste weik Jfas natuuilijk uitoefening van het gouverneijifiirtbambt van den staat New York ahKlSpvolger van Al Smith Met Rooa ell komt wederom een presi dunt m h4 Witte Huis die een Holland scheu naaLiSr draagt Dat waren vóór hem de presidenten Theodore Roosevelt en Van Buren In 1 1 lueeW den nieuwen president een ernstig ongeluk getroffen Met zijn kinderen lidd hij na een vermoeienden bergtodUt warm en bezweet een bad genomen in een Ijskoude beek tengevolge waarvan hij een gevaarlijken aanval van krlKlerverlaaiming kreeg Maandenlang veikeeide zijn leven in g vaar en loen dal eenmaal geweken was was Roosevelt eeu invalide Met ijzeren energie vocht hij lefeen de belemmering die 4ijn lamheid vooi liem beteekende en ten lotte elukte het hem zijn kwaal groeten deeta te overwinnen zoo ver datjiij m staat was zijn arbeid te hervallen j De stalen energie waarmee Rwsevelt de i evolg6n van zijn ongeluk he weten te overwJnnen heeft wonderhjfifIfHhoeg veel mmder tot de massa gesprokenrilan het feit dat hij uit dankbaaiheid voor zijn heratel een imchting voor onvern ogende l ui rs aan kinderverlamming stichtte bij de heete bronnen te Warm Springs m Georgia waai hij ze f voor een groot deel geneüng vond Ook het feit dat hij in 1931 toen New ïork doMeen ipidemle gete terd werd zoodat in en hall jaai tijde een kleine ÖOO kindeien den dood vonden door ktnderver tamming voor de bereiding van n serum een halve liter bloed afstond droeg meer b j tot iijn populariteit dan de verwin nmj van de moeilijklieden euier verkie zingscampagn die voor n noniioal mens h uiterat zwaar is In 1930 gekozen tot gouverneur van den staat New York heeft Hooseveh zich veel bekendheid verwoi ven door zijn radicale plannen vo i de bestiijding der werkloos Toen de recruten arriveerden werden xe ooor de memgt aangevallen Verscheidene recruten geraakten tusschen de memgte xe werden geslagen en de geweren weiden hen afgenomen en kapot geslagen De soldaten trokken zich terug naar de Boulevard da Pont d Arve n achoten met machinegeweren De menigte werd voortdurend opge wondener en er moeaten auto a met miteaüleur afdeelingen gerequireerd worden De gewonden werden door Roode Xruls ol daten naar het ziekenhuia gebracht Vol gena de laatste berichten waren er i doo oen en i zwaar gewonden De autoriteiten zya van meeiung dat de aanvallen op de militaire troe n reeda g ruimen tyd van tevoren zyn voorbereid aan gezien vele communisten in bet bezit ran wapens zouden z n geweest UUlTbCULA D De aiUing lan het Uuitache kaMnet Axeen ootalag van of wi zigingen iD de r karegeerug De plannen van oa Papen JUIÏKNLANpaCH NMU Wa an Cauwelaert afgetreden ab Inirgemeeater van latwerken l e soctaluleit spreken xich uit vour Hameawerkuig met de liberaleo Het bocialistisch arbeidei verbond beleg üe Woensdagavond een algemeene vergade img om een besluit te nemen over de kwes tie van de voiming van het schepentolldge tt Antwerpen De b eenkomsi was druk be zocht door ca OOI alge vaardigden i middernacht eer t weid de beshssing be kend 480 afgevaardigden hadden zicb uit gebproken voor samenwerking van gouaiib ten en libeiulen tot vorming van het col lege van wethouders lO slechts voor aa menwerkmg met de katholieken tervyl bü ulaueo stemden Dientengevolge treden de katholieken u t het schepencollege Burgemeester van Cai welaert die meer dan 8 jaar het ambt heeft waargenomen treedt at ZWirst RLANDOngeregeldheden te Geneve h 3 doeden 15 zwaar gewonden De Nationale Uiue een bur eriyke party die pos onlangs te Geneve gevormd is had Woensdagavond een vergadering belegd om lil het openbaar te protestceren tegen de leden van den Het Duitsche Rykskabinet ia Woensdag voor de eerst maal na de RukMlagveriuezmgen bueengekomen voor n bevpreking over den politieken toestand ben attreden van het kabinet oi van ui kele leden van het kabmet ia met te ver wachtan Het is ook onwaarucliynlyk dat de mimater voor landbojuiv treiherr von Braun xal aftreden aangezien de kweiue der contingenteermg voor een oplosaing staat welke waarschynlyk de betrokken partgen zal tevreden stelleii Voorts werd in de kabinet tlng beulu ten ter gelegenheid van de byéèhkomst vau den Rukaraad met de dan te Berlyn ver toevende muusters van de Diutache landen besprekingen te voeieo Len officieel communique ia over de kabmetazttting met ver spreid De kweetie der contugenteenng Von Braun heeft zoo zegt men geen aonleioing tot aftreden ornaat de kwe t an conti4Btteermgen waarover ïujt naui het heet zou kunnen struikelen door h t kabinet m het geheel niet in bebondelmi genomen ia De e zaak blyft dus nog enigen tijd hangende Dat men er leta op vinden wil om uen invoer van Je zoogenaamde v redelingaproducten verder te beperken is een aan xe kerheid grenzende vvaarschunlykheid maar evenzeer is vrywel zeker dat men daarby zoekt naar een modus die voor de lander welke als goede klanten van de Duitsche uduBtne kunnen worden beschouwd min of meer aannemelyk is Als men meent dezen modus te hebben gevonden wat nog eenigen tyd kan duren dan zullen er ge lyk men m pot ieke knngen aanöeemt eerst weder onderhandelingen met de be trokken staten moeten worden gevoerd iLitt uitwerkte m een klem opithrij boekje 1 UI IS ZIJ uaui huift teruggekeerd en kwam c ni een half uui weer uit en gmg naar het dr j vend station bij Waterloo Bridge Dur vio ZIJ en rechercheur te spreken en IJ verwesifcn haar naar het hoofdkwar til te W appiiig na negen uur s moigena Ma hm zegt dal liij geen kana had vroeger it I en te telefoneeren Zij i met naar Wappmt gegaan voegde hij erbij toen hij i dat zijn chef op de klok keek Ze is legelreoht naar huis gegaan en is sedert niet te vo radlijn gekomen J en 71 cht gefluit kwam door toyles ton den en zijn blik ontmoette den van Ihorn ton Zij wist dat de advertentie in de DuiIv Wire ou verschijnen en ze stond vroegT om iell i waarschuwen dat wij op dehoocte waren ingeval hij een adrea zoti tgeven ij zag t en een klem artikeltjedo r Mr Ovan liedacht voor zij naar hunterugkfprrfe en toen werd haar nleuwRtrie ngheid opgewekt en Ö hoopte door naarW Uerloo tt gaan een reciiercheur te vinden dien ze kon uithooren Wat dunkt j Green Ik ben het meb u eens mijnheer Het zou mij mei verbazen al lA i kwam 8tr Hüary Thornton liep naar de deur en beantwoordde den groet van Wnngton dien hij bij de deur passeerde De riviet reciiercheur was blijkbaar erg m zijn schik Wordt Terrolgd Voor de armen van geest ts de reis door het leven een lange tunnel of letters ip de tasch zelf Ik heb nog n ets t hu ld van Wrington Misschien heeft hij no lete te lapporteeren En nu omtrent Coldenburg Ik heb Pinkeiion opgedragen 7ijn o pbaan in Amerika te onderzoeken Ze hebben ontdekt dat hij vijf jaar geleden due ma inden in han Fransiseo was en dat liij m dien tijd blijkbaar goed in het geld 7at brell kwam daar een maand voor Ooi denl ur g er vandaan ging en zij verlieten Je atad een dag iia elkaar Een toevallige feelijktijüigheid Misschien wel misschien niet Grell s bewegingen werden in dien tijd m de Ame iikaansetie pers viijwel weergegeven en het 13 best mogelijk dal Goldenbuiig daarheen jing met de bedoelinf hem daar te ontmoe ten Meer dan dat Grell logeerde m het Waldorf Aston in New York twee jaar g leden Goldenburg ging rechtstreeks uit In dië waar het hem te gevaarlijk werd om er te blijven daarheen woonde m helzelfde hotel en vertrok birm drie dagen naar Kaapstad Waarom zou hij via New York naar Kaapetad gaan De meening die ik heb gevormd kan goed of verkeerd zfjn maar in elk geval hebben wij een aanknoopmgepunt gevonden tusschen de twee man nen Daar zit wef iets in t Sir Hilary toemet een hoofdknik Nog meer Bij zijn bezoek aan NewTork was Idenburg vergeaeld door eenvrouw wier beschrijving in alle bijzonderheden overeenkomt met die van Pflnaea Petrovska ofschoon tij ach toeo the Hon Katherjne Balton noemde Er is materiaalgenoeg In dexe formatie Sir Hflarv nm er doen oiii aijn kan eraden te lielpen Dan is er de pi mees Zij is zo glad als een aal maar als de lul m 1 iverpool haar te pak ken kunnen krijgen iiouden wij haar eeni ff weken vast p beschuldiging Blake te I ebben bedwelmd Dun i er Ivan Abramovit Il Wi kunnen mieeetiien de hand op 1 ei leggen Ik weet met of er nog meer in dit zaakje betrokken zijn maar ieder dien wij van Grell s beude te pakken krijgen 1 eteckent zooveel te minder hulp voof hem Fen Ucht tikje op de deur ging het bin nentreden van een boixlschapper vooraf die fcn envelop op tafel legde ea tü Wer ver dwten Wp tern Union mompelde de cher Dit km fts wezen van Pirikertoa 9ar Hilary Uaat u nog nie heen I n de envelop opénacheurend liep hij de kamer doi r en haalde het codeboek voor den dag Binnen korten tijd had hij het eheimaohrift ontcijferd Wij komen er dirhter bij zei hij Del inkterton 8 hebben de hahd gelegd op BiHv the Scnbe die de foto heeft herkendvan den dolk jt oarmee de moord werd gepleegd als nen die waarschijnlijk in hetbezit was van Harry Gol enburg toen hijhem het laatst sprak Dat mag verbeeldingof fantasie wezeoi of het is belangrijkHallo wat is er Het was Green die de oooferentie stoorde Lady Eileen Meredith mijnheer Maehin rapporteert dat zi haar woningheeft vertalen dezen morgen om vijf unrnaar Charmg Cross 8tati Mi ie geloopen eenexemplaar van do Wire heeft gekocht het lintF h f f dortr TP tpltcn fn rIsBrpn FEUILLETON vele gevo lift rekkingen uit te maken In elk eval ga ik thans zien of ik mijn meenin gen bevestigd kan krijgen Ik weeti best dSt er soms rook zonder vuur is maar miju iiaring lieeft ii ij geleerd dat men gewoon hjk wel kan wedden dat ei ergenh vuur is als me roc aiet De verkorte vorm van spreken werd soms i ebiuikt dooi Heidon loyle in het terede neeren van zaken met iemand op wiens lugheid van hersenn hij kon vertrouwen Thorn on draaide aan zijn grijze nor en ijn o Ren schitterden goedkeurend Dat 18 goed zpi hij Maar hoe verklaart dat GreU dadeljjk raenschen bij de landi ad in Londen om heiil te helpeen verdwijren p het oogenhlik dat hij ze neKMiighad tl 7i n eiB helden menschen bij betrAkken dat witen wij maar hoe komt het dat7 allen zoo loyaal tegenover hem ajn Wijw ton lat misdadiger t enover elkaarnicli te vertrouwen zijn tenzij er een krachtige reden voor is Hoe verklaart dat Er kunnen ten dozijn ledenen voorzijn Alleen als hypothese kan Grell overwicht over deze menschen hebben door zete dreigen met het verklappen van de eenof andere misdaad welke te hebben epleegd Ik weet dat zeH fucht de grootstedrijfveer tot zwijgen is Toch 13 het vreemd zei Sir Hilary mei gefronst voorhoofd Wat denkt n nu tedoen Ze in stukjea breken als wij nu dehand op hen leggen Wij hebben er een den man dien wij met Red Ike gevluigennamen Hij il zoo gesloten als een oastermaiT ferwiil wii h m hphh Vnn ïiif tiMo