Goudsche Courant, donderdag 10 november 1932

HO 18140 Vpijdag II dvambep 1932 71 Jaargang Zooais reeds werd gemeld is het bransclit Uit hoffely kht idsoverwegingen z t de tekst van tevoren ter kennil worJcii e biacht van de verschiUende delegatieu ti ontwapeningsconferentie De Geneefscht öta itsr ad heeft iii ver band met de bloedige ge eur mssËn in den nai ht van Woensdag op Donderdag tfii piüLiamate uitgevaardigd waarin ver Idaard wordt dat de staatsraad de zeei dringende verplichtuig heeft gehad de open bare orde met alle wettige middelen te handhaven Troepen en politie zy aange vallen doch de orde is hersteld De staats raad is vastbesloten de openbare orde mei de grootste energie tegen alle onlusten en verstoringen te handhaven De bevolking wordt tot kalmte aangemaand bamenscho lingen ol optochten zyn verboden De Zwitsersche Bondsraad heeft Donderdagmiddag uitvoerig de gebeurtenissen II Geneve en Lausanne besproken en het vol gtnd commLinique verstrekt De bondsraad heeft ia zyn buitengewone iitüng van gisteren de gebeurtenissen te Geneve besproken Hy heeft kennis geno mej van de mededeeling van de Geneefsth refcering dat zy voor Vrydagochtend het regiment infantene van Geneve en een Gp neefsch landweerbataljon zal requireeren De troepen welke belast zyii met de hand having van de orde worden beschouwd aN te zyn in actieven dienst dat b leck i L alüuy doet V D opmerken ongeveer den utziifrdenngBtoestand De bondsraad heeft er ienn s van genomen dat het bondtedepar tafeent voor militaire aangelegenheden een onderzoek door Oe militaire lustitie heeft bevolen ten einde nauwfeurig vast te stel len onder welke omstandigheden de troepen Woensdag by dt gebeurtenissen te G iev hebben ingegrepen De bondsraad heeft voorts besloten het tweede regiment de dragonders gereed te houden De regeenng van het kanton Berr heeft bevel gegeven het negende regiment bfrginfantene en het tweede regiment ca vallerie gereed t houdtn Sociaal democratische actie In het regeenngsgebouw en in parlemen De heimzmnige verdwijning van Robert GrelL Geautoriseerde vertabng 47 Nadruk verboden Foyle nam plaats oor het vuur en waohtte Kouden nacht geliao vroeg hij Te druk bezig geweest om daaiop t ie en mjnheer nnkt luj Wy liebben cntdekt dat de eigenaars van de schuit een ntan ainniimen di den naam tloyd opgaf op de gesciireven aanbeveling von een fir DIS van stoom boo tagen teil die vala li was w nt de agenten ontkennen dat zy iets van en man weten Hij wt i 1 voor een Amen kaansth matroos gehouden Een of Wee Hiaat iB hl op de schuit bezocht doorheen P r niannen die aankwimen in een oep t Blackfnars gehuurd Üe gewone kaailul ben hem 1 yna niet gezien hij ver ti onde ich rtÖoit jp den dag ïiv im mor gpn werd een bnei gebra ht gcadresöeerd ian James Floyd Esq Ik opende fiem niet lonkend dat u dit niis ohien licVer elf udt doen Wy doorzochten de soluut van e in tot einde en Jont staat buiten met ppn Kak vol glinsterende dmeen die u missrtiien zoudt willen zien Wat ik echter het ni eat belangrijk vond was dit Wordt vervolgd v v3 aiTSLUlYCMP GOEDmM VAN DIT SCIZoéN T fiOllDSOlË OOCRMT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN nnRCAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE MEUVVERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOO fHOVEN STOLWUK WADDLNXVEËN ZEVENHUIZEN ena D 1 7iilvi r ca jiitda IijksbehalveopZon enheestddÉen i AbüNNbMLNlblKIJb per kwur aal i l i t week 1 cent met ZenlugBÜla f kwartaal ƒ 2 90 per veek 22 cent overal w ir de bezorging per louter geücbicdi franco per post per kwartaal ƒ 315 met ZondagftJad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageltjka aangenomen aan unb Bureau MAKKT Jt GOUUV 4 onze agenten lii toopers den boekhandel en de postkantoreo Onze bureaux zyn dage ka geopend vau i 6 uur fVdminutratie en K dactu Selef nterc i 746 Postrekening 48400 VDVhRTENTISPlUJS ült Gouda eo omstrekon bshoorend tot den zurgkring o regelfl 1 30 elke regel meer O 2S Van buiten Gouda eo den baiorgkrlDii 1 b regels j 1 6 j elke regel meer ƒ O iO Adverlvotiën ji hvt 7jtt rdagiiumiii r 2f U U lag t p den prgs ljefdadigbeida d jrmotii u tf h Ift van l n odji u fN E ONÜl MLD£D£ ELINGL t 4 r g U i l 3 h elke regel meer ƒ 0 60 0 i jL oorpagins 0 k buog r ijewooe advertenties en ngezondeo aiededeelingen H contract tot zeer gereduceerévi urtJB Groote letteis en run n wottlen berekend naar J itBroimte Advertentién kunnen worden ingezonden door tuadrenkoriut van uoli e Bovfclandelaren Adve tentiebureux en onze agenten en moet n dm g vóór de plaatoliig ait het Bureau z jn u ekomen teneinde van opname verzekerd te itfn t Het Fransche ontwapeningsplan al Dmbdï by den toestand te deneve Veibod van samenschcrfingen De ooi zaak van het conflict naar Kaapstad Het zicht was te slecht en bovendien had mevr Moliison van de J raii aclie regeenng bericht ontvangen dat aijallei n vergunning icrygen kon om over de b Uiara te vliegen mits zij zelf zorgde voor benzmedepots en mits zy op een Paryschebank een boig stortte van 100000 free die ZIJ aou verbeuren alrf schadevergoeding aan dcii traHSchen staat indien zy een no xllanding moest inajien m de woeatyn ent ransclie tro en lóoesten worden uitgezonden om tiaar op te sporen Aan de eer Hte voorwaarde had zy eigener l pweging ai voldaan en over d tweede was zij zeei boo L had aL mett liaar man afgesprokendat hl liaar met zyn vliegtuig zou opsporen indien zy idP le tiahara mooht blyvensteken Volgens de bvemng Htan tard had de IfJi gdtQlii reg ertng telegrafisch aan de liran ache verzocht voor deze spev iale xluclit de voorwaaide tot storten van een borgst lil in af te zien maar heeft zy nul op bet lequest gekr ea VKR SfAfEN De verkiezing van Kvosevelt Geen schrapping der oorlogsechulden De overwinmng der democraten in Amenka zal volgens de opvattingen in Ivngei sche politieke kringen in de eerste plaatb tot gevolg hebben datt de huidige fepubli keinsche regeenng geen voorUjerei mgen zal kunnen treffen voor belangruke stttppen op buitenlandsch politiek febied maar een ge reserveerde houding zal moeten aannemen Men vreest dan ook dat de huidige toestai in Amerika voor het openen van onderhan delingen over de schulden met gunstig is zoodat daar een Kngelsche betaling aau Amerika op 15 December vervalt eventueele onderhandelingen slechtt betrekking zullen kunnen hebben op deze eene betaling De kansen op een volledig e schrapjiing der schulden worden thans met t oog op den grooten invloed van de Hearstpers op de democraten itoj iets pessimisSscher beoor Socialistische lejd r gearresteerd De leider der Geneefsche socialistiuciic party en hould redacteur van tiet bocialisti aciie dagblad varf Geneve Le irava i Lcon Nicol die by de onlusten vai Woena lag de leiding had is in syn woiiing giar rcateerd lo i de gendanmerie hem vtii ie verbaliseert ii bevond hy zich luist in t bau Hy verzette zich krachtig tegen zyn ai reatatie en uitte ernstige beschuldigingen aan het adres dei Genet fsche regeenng Hy zal worden vervolgd w geni het i f gevaar brengen v in de vedi ht id van ue i staat en wegens opi tung tot i Euei nocwel hy lid van den Hitser hen Na i naieii j raad is heelt hy geen beroep gedaan op I zyn parlementaiie immuniteit i Na de arrestaÖe van 4fin socialistiscneiv leider Nicol is thays ook een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de c mniunisten Lebet Ci ironchct Zy Konden tot nog toe echter met gearresteerd worden Het aantal doo den IS inmiddeli tot XI gestegen terwyl van de gewonden zes ii levensgevaar verkeertn In de groote Zwitsersche stedeji Bern Ba zei Zurich en Laubanne heerbcht groote opwindmg onder de bevolkmjj De regee ring wacht a ± welke houding de Zwit stjische socialistische party en het vakver ijoiid zuUen aannemen 3 BUiiKNLANPaCH lEUWÜ iUa Glë Koude en sneeHw Het IS thans leeds vry koud in de hoog geleggen gedeelten der provinciën Luik NamenTLuxemburg en HeuaRouwen Ie h lsenbom heeft het voor de tweede maal fel gesneeuwd fe Chimay wyst de thermome ter 3 graden onder het vriespunt te faaint Hubert 2 graden Het kwik is m den afge loopen nacht nog v tscheident graden meer gedaald JbNGlkLANU Nobel prys voor letterkw e John Galswo lh De Academn der Wetenschappen teÊtocknolm heeft besloten den Nobelpryovooj letterkunde voor dit jaar tje te kenïienaan den Engelschen schryvci John Guls worthy John GaIswoi hy die den l4en Augustu 1867 li boren en dus thans 65 jaar oud ifi hem zyn grooten roerfi voornamelyk te dankëff aan zyn uittgebrei en roman c cLüs The torsyte faaga Hy bestaat uit de zes i volgende werktn The Man of Property 190fi In Chancery 1920 lo L t 1921 Ihe white MdJ iey 1924 Ie Silver Spoon 1926 en § w n Song 1928 Amy Johnsof heeft te eulag Zy 18 erg booB op de Fransehi regeenng Amy MolliBon Joiinfcon i nog met ver trokken voor liaar voorgenomen vluoiit netje is geweest uit Domrémy ipuur een telg uit het Maison de France Z zou de dochter z n van Louis van Orleans en Isa belle van Beieren taire kringen hebben de geb urtenissen groote beroering veroorzaakt Algemeen wyt men de voorvallen aan de jarenlanj attie an Nicol en Di ker die evenals geheele socialistische party van Geneve aai den uitersten linkervleugel van de Zwi sei sche souaal democratie staan De sociaal democratische leiders Grunm lig en Keinhardt hebben zich m den loop van den nacht naar Geneve begeven Het Zwitsersche vakverbond heeft een spoedvergadering van de voorzitters van alle aangesloten orgamsat es byeengiirüepen ten einde zyn houding te bepalen ten opzicht van de gebeurteiussen De politie heeft den verkoop van het socialistiscne blau Travail op straat ver boden De kiosken mogen het blyven ver küopen Niettegenstaande de byzondere maatrpge len bleef het ook Donderdagmiddag nug zeer diuk op de straten te Geneve in de nübb id van het Pleinpaiais stadskwartier Dl politie moest eemge malen faamenscho Ungen juiteendryven Er werden pamfletten uitgedee d wat de politie met kon verhin dtren Hu staaft deze bewenng met de volgen de argumenten de zorg van verscheidene eaellieden voor Jeanne to nzu nog een kind waa de pogingen v an invloedryke zyde Hn Jeanne naar Chi ion te roepen de plotH lingQ eerbiedige houding van den Dauphin nadat Jeanne hem even rzude had geno men en hein haai geheim h verteld het gemak waarmede Jeanne zich aan het hof bewoog haar familianteit met de leden an het geslacht Orleans de lelie in haar blazoen DUITSOHLAND HmdentHU g steunt van Papen Vasthtiittien aan de g dachle van nationale concentratie De eigenlyke oorzaak van het conflict ligt zoo zegt men iij de geweldige nederlaag van de party van Nicol geleden bg de stemnting op 2J Ottober j 1 over yn be lastingvoorstel tah vier vyfden van de be volkmg Tan beiiuiÜng vry te stellen en allea te laten betSlen door de overblyvende nj ken Nicol werd daardoor radicaler en ging actie voeren voor een revolutip De pt htit wist dit en had dan ook mtgebreide voor ze rgsmaatregelen genomen by de protett vergadering van de Union Nationale df Pitrty die tegen Nicol maar de politie had luet gerekend op een goed vooibereii oifoer Naar reeds werd geifleld is geble kes dat Nicol zyn aanhangen tot oproei hadv opgewekt Dat de politie op onlusten rekende blykt ook hieruit dat zy Dinsdag a ond 6ÜÜ man recruten uit Lausaime liet o erkomen Dat waren de soldaten die Woensdagavond zyn aangevallen Natuurlyk hebben andere radicale elemen ten communiatei en anarchisten van de gelegenheid gebiuik gemaakt om het volk op te zetten Het optreden van de troepen is door voor aanstaande Zwitsersche knrigen goedge keurd aangezien slechts door energif k m grypen een verdtre uitbreiding van d mumstische onlusten kon worden vooVko Naar het W B m 4 A heeft Hykspresident ou Hmdentjurg gisteren den Kykakanae her von Papen by lith ontvafrgen en dezen gehoord over de opvattmj van het kabinet o er den binnenlandsch politieken toestand l è KUkspresiden verklaarde daftrna dat iu ook verder oc zou vasthouden aan de ge dachte van eenU aiionale concentratie zoo als die ten grondSag lag aan de vorming van de regeenng door von Papen Daarom geeft hy den Kijkskangeher opdracht b de btsprekingen met de leiders van ile wir en die daarvoor m aanmerking komen ïfe onderzoekiCn öf en zoo ja hoever zy van ztn zyn de regeenng by de ten uitvoer leggeng van het Jwgonntn politieke en economische programma t © ondersteunen bind van de week de eerste onderhAMdelingen iieJ4 dan tevorenMan Aan den anderen kunt heeft men in L4fnd n de hoop dat de democraten de politiekvim hooge beschermende rechtep der Hoover regeermg met zullen voortzetten Lenverandering van koers op dit gebied kanechter pas meritbaar viorden na de ambtsaaftvaarding van Roosevelt in het voorjaar van 1933 i KANKUUJt Jeaiuu d Arc E i dochter van een priiw vjin Orléaiu Gedurende verscheidefie jaren had een Naar het W Ö verneemt zullen le sprekingen met de party leiders eind van diweejt beginnen Hoofdtaak by die besprekin gen al de grondwetahervorming zyn He den beginnen de onderhandel mgen tusMhen von Papen en de landsregeeringen dwz die van Beieren WurtemburiC Baden en faaksen gezamelyk Wanneer artSfere lands legeeringe neen conferentie met von Papen vvtnschen worden zy apart ontvangen ZWEDEN Noj prys voor Scheikunde Aan Irving LiSigmir toeg nd Reuter meldt uit Stockhrlm dat de weedache Akadtmie voor Wetenschappen aan den Amerikaan Irving Laiyjinir den Nobelprya voor acheikundp heeft toegekentL Parusch medicus di Paul Jacoby een tudie gemaakt van de afkomst van Jeanmd Are De re ltaten hiervan zjjn thans do e zya aoon in de Mer ure de trance gepo J liceerd m Lilt het onderzoek i volgens h Ki gebte ken dat Jeanne niet jket nederige herderin H bele d e d iiiog£ji te wezen hmg nu Een to rnige blos bedlekte de bleek wan i van de goedwilligheid Vw armee hïj haar en van het meisje Ik eet dat u flpionüfïi op wy hebt éft estuurd apiak zij mmacbtcnd Jk ben niet hier gnomen om u dit te vrageö Een oogenbiik Laat nij uitsprekefi VaniMijgen stom Lady Eileen op m onge WO n vroeg uur om precn te wezen vw uur dp en ging mt om een exei pt r Irving Langmii aan wi n de weedsche Academie den Nobelpiys Vot nuhtikundeheeft oegekend werd 31 Januari 1381 te Brooklyn geboren ily wa van 1906 tot 1909 docent aan Stevens Institut te Hoboken en werd daarna chetricus in et RcsearclwLabordtonum voor phi is he themie van de General Llectru Company i bthenectady Irving Langraflr studeerde earst aan de H j stak zijn hand in zyn jaszalt haalde r i een klein pikje uit gtwikkeld in kran ttnpapier en maakte iet vojrAiitig open Kinkelend viel leta op Foyie s lessenaar Wel lieve God nep Green uit Het isde schcede van den dolk De ehef nam het ding op een kleine fltheede van glanzend staal met een schroef aan den buitenkant waarniu het aan den gordel vast glmaakt kon wojden Hif nam Iffet voorziditig bi do mteinoen beet Ik geloof dat je geiyk hebt zei hij Enwat 18 er nu m dien brieft HOOPDfeTuk XXXVI De beweegreden die Lady Eik on Mere ditli iiy haar handelingen hudderi beziel I waren nauwkeurig begrepen dooi Heidon toyle Ze was na haar bez iek ann de poli ttie te Waterloo Bridge in de allergrootste onzekerheid Geen wgenhfik sloeg zy geloof aan de medödeeling omtrent liet gevonden lijk De politie was in staat gewÉpet het cijferschiift van Grejl te nntoyfer en zij giste maar al te juiet dat zij bete dan zij zelf erin ïjeslaagd waren dif beri htite voren in t un nat was er dan van hav waar aciiflUJI briefje geworden a zat achterover geleifiid in dqn grooten leuningstoel haar annen ruPtend op de brpede leuningen haar vuisten gebald Haar gedachten ffang bracht baat angstaanjacen dt onclu ies AIS de politie gespionneerd had en dat vond ze thans een zeer loci vhe stfljï dan moesten ze niet alleen haar bnefje gezien hebben maar zy hadden waarschijnlyk den persoon die de adverten t e brac t gepakt en oudervr gd £ n ais iX het ijevul wus was dan iiieW Kobeit Gieils schuilplaate verra ien Hatir hart btgoii onregelmatig te kloppen Als het be ek vaitde recheieMlure niet gewet was om een lyk te horkennen maai e n leven den gevangene Stel dat Grell nu pens in hun handen was L spiong oveieind Haar armbandhor loge öloi d op kwart voor etv n Zij Jiad heel wat uren zitten peinzen Ze was reette gekleed la eeii bruin wandeltoilet en ze bad sedert Ifiai teiugkeer zelfs huar hoed met afgezet üp haar schellen kwam een meisje net een kop koffie en hesfhuit n en een hlad Dat hennnerd haar eraan dat zy sedert ze was opgesraan nog niets had geten 7 j drt nk de koffif en at de besohui ten wachtend op het rytuig dat ze had be steld Hmnen een kjfartier was zy op weg 1 aar Scotland Yard In de ronfie hal waar nion kwaiii door de groole tourniquet leuren bij de breide trap van den hoofdingang gnelde e man in uniform toe om haar kaartje in ontvangst te nemen Door de gro te ramen kon zij ouder haar liet woelige leven n n den oevfcr en het verk ccr op de rivier zien Had e nvier haar geheim verrarfen De agent keerde terug en ze werd door den groenen en gryzen ffrfrrg nmir Fovfe knmer gebracht HM b yn verjiw aan en zijn hoed fn wandelstok lagen p tafel Hy elimlachte haar beleeffl to en 7i tmcht if zonder Hiicices va zyn vriendelijk gedicht te lezen Fr was voor haar iets vernederende In den ti lond Zij die tinar best edaan h d den laatfden keer van hun noienzyn üe mensch is mets dan een net maai i een denkend net feÜÏllÊtSj tk erzoek ontving i van dienst wjn met ernstige t ê Waarmee kan ik iLndy Eileen vroeg hij teeldjieid van de Dady Wire te koc ien Nadat nJ dö advertentie had ontcyferd en gezien d A z geen bepaalde aanwyzing had ge veB l trent de verblyfplaats van Grell ging ei Afièr aar huis en las daar een bericht d5t ik wil het bekei en uit ons b re afkoAiatig waa dat he pn nisl ma t 0 hWr mmnrfar wel veilig was Zij glog wetr de dei r utt dezen keer naar hel Waterloo Bridge PoJitiebitreMi w deed daar eeoige vragen Bileen was opgesprongen Ze wM chlhaar boos Ik verlang niet te weten hoft volnwuüit uw apionneeren van een onseimWige trouw kan wezeiT Ik bert bly te vernemen ilat u i t vol maakt vindts antwbordde hy snel Ik wilde u dat al een maar doen gevoelen U kunt of wilt met bêgrypen in welk een gevaarlyke poBitie ge bevindt als i voor aet met vuur te speten b r jfc nienmnd die a eer Rviftpaihip voor u voelt of u heter lieKnjpt dan jk Daarom waaxschuw ik u Zq WH9 in een stoel naerifevalleu en haai gnjze oQgen ontmoexien de zyne half u tdaaend lialf smeekend Zy antwoordde snel en op den man af l kunt my vertellen wat er met MrOrell 18 getwurtf Hy opende zyn handen met ëen gebaarvan verba fiBg Mair waarde jonge dame Ik wou datwy het zelf wisten Hfiar voet traj lde op den vloer Behandel ftiij alstubliett me als een kind Mr Foyle Er ia hIr gebeur sedert gisterochtend Ik eisch te weten wat dit is l oyle was steeds vriendelijk jwgeno vrou wen en ha r dringende eiBc3i amuseerde hem meer dan hy h n kwaad maakte Daar u het eiseht zei hg vnendelyk nnuwehjks klem leggend op h t woord eisejit zal ik het u veitiellen Als resul taat van etnige inhchtinKen is bet oog ge houden op Lady Édeen Meredith 7y i j isteren gevolgd naar het advertenfipbureou van Ie JJailv Wire waar z fn tender oek msleldi na r een zekere ndvea tentie m geheimschrift die in di hlad zou ver schijnenDaar ze niet vPTkrtj g wat ze ver lanirde liet zo ëen btïefjf ac htcr waarin ze itmand m de volgende C rden waiflrst huw de De poJttie kent t t ehteimfchntt Wees zeer voorzichtig R F werWt met hem arnetl M