Goudsche Courant, zaterdag 12 november 1932

Naar de ciipiomatieke medewerker van d Daily Telegraph meldt zal Minister bimon te Geneve allereeiat t pchten de byeenkoms ün de economische wereldconferentie te bespoedigen In verband met het standpunt van de voorbereidende commissie der conferentie die zich voor een uitstel heeft uitgei pro ken zal het hem niet gemakkelyk vallen een dergelyk besluit te verkrijgen Toch zou het mogelyk zyn de Economi Khe wereldconferentie in de tweede helft van Januan bye n te roepen X e medewerker van het blad meent dat 06 stemming m de voorbereidende commis sie gedeeltelyk het gevolg is van een voor cordeel tegen Londen als plaats der confe rantie De corr herinnert eraan dat de voorbe reidende commissie echter alleen de agenda voor de conferentie had vast te stellen en geen andere bealissingen heeft te nemen De Lngeischi Minister van Binnenland sche Zaken Sir John Simon heeft wat den Duitschen eisch inzake de rechtsgeldigheid op hst gebied der bewapening betreft aan at hand gedaan dat tusschen de Europee sche staten een nieuwe conventie moet wor den gesloten waarby zy elkander plechtig belaven bu da oplossing van moeilyklieden xiooit hun toevlucht te zullen nemen tot wa pengeweld Men ziet dus dat sir John Simon een overenkomst voorstelt die den jeeat van het pt pt Kellogg ademt De door den Engelscben minister bedoelde conventie waarin gelykelyk voor de Europeesche sta ten de mate van ontwapemng zou moeten bmen van deel V van de te Versailles gesloten vredeaverorag waarin de Duitsche ontwapening ia geregeld m a w de verwer kelyking van de adviezen die sir John Si mffli geeft zou gelyk staan met een par tieele herziening van het vredesverdrag van Versailles aan welks opstelling ook Enge land deel heeft genomen Uit een en ander blyk t dat de Lngel Khe regeermg het billyke van den Duit hen pariteitseisch inziet en door een groo talmate van tegemoetkomendheid wil trach ten Dmtachland weer aan de ontwapenings conferentie te doen deelnemen Te Berlyn is aan Simon s uiteenzettingen din ook een haitelyke ontvangst te beurt jevatlen daar zyn voorstellen veel poei tirfg en meuwa bevatten en in beginsel de voorwaarden hebben geschapen voor Dmtflchlands terugkeer naar Geneve OïUler tuuchen wachten de Duitschers nadere pre cireenngen af daar r voor hen veel aan iB gelegen te weten of de te sluiten ontwa penmgsconventie in heel haar omvang ook Dat kan all6én HOOGENBOSCH BLAUWE DRUIVEN TAPELPBRBN TAFELAPPELEN SINAASAPPBLIN CITROENEN BANANEN De Goudsche Fruifhandel firma LANOETIEN DEWE0 27 = A I C XTTI7TTD17 Z T HETWASCHGOED DAT i l i9 i lHiU TT BEHANDELD IS DOOR STOOM WASCH EN STRUKINRICHTING N G ROEST v h Gez Etman FluwcelaisfaiEel 8 Gouda Telef 2497 Depot Pnnses Jubanastraat 9 ALRO OB LIGATIEN met Oneevailenverzekeimg uitloting a pari volgens aanwyzing der Ned Staatsloten verkrugbaai in het GOUDA r TELEF 2163 Dealer ALRO Kantoor KLEIWEG 59 Ê UW ADRES voor ÖKGEVALLEN BRAND en LEVENSVERZEKERING MOTOH en AUTOVERZEKERING 1882 Gouden Jubileum 1932 50 jaar geleden haalde Grootmoeder reeds KRUIDENIERSWAREN bij Fa C V TONGERLOO TEL 2685 GROENENDAAL 4 Als attractie zullen wij tijdens de Koop Méér Weken 1 flesch BESSEN of MEIWIJN met 1 pond PRIMA ABRIKOZEN voor I I slechts 50 cent geven TWILFIT Ss KOMT U EENS ZIEN ONZE Sm IICOMAS ETALAGE Zie verder onze etalaoes mei Yll Yfl BECUME voor Je Itiinlefeii ViS G r8etten zyn met te evenaren in elegance kwaliteit afwerking vn pasvorm Verkrysbaar tot maat 100 c M J L BRUN5 Daal vindt Ü e iTne keuze PHILIPS RADIOTOESTELLEN vanaf ƒ 165 KOFFERGRAMOFOONS met de nieuwste platen en enz Dit IS e n schoen zooals er niet eel voor dien prijs te krijgen zijn Extra stevig maaksel dub bele zool watertong n ledervoering Waarde voor tgeldl GESCHENKEN VAN BLUVENDE WAARDE riiRrMiHKr Nieuwe Goudsche Muzlekhandel GOUDA oor HuJsh art an ROMBURGH naast de Wijkverpleging Gouda V LANGE IIENDEWEG II VERHUIZINGEN en EXPEDITIE Brandvrije Bergplaatse VOLLE GARANTIE LAGE PRIJZEN 3 EIGEN AUTODIENST DAMES KAPSALON M a de long TELEFOON 2019 Speciaal Dames Kap jalon Peimanent Wave sysb WeHn Parfumerien en Toiletartikelen GROENENDAAL 76 GOUDA op LEIDEN en HAARLEM en IJMÜIDEN over Bodegraven Alfen Koudekerk Zoeterwoude Leiden Oegstgeest Sassenheim Lisse Hülegom Bennebroek Heemstede Haarlem IJmuiden GOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Beleefd aanbevelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEF 2534 GOUDA HET LEVENSZOUT voor CACTUSSEN is d spacuüe CACTUSMEST OailMSlIS samengesteld volgens gegevens van Dr WILH VON ROEDBR met aanbeveling van den Heer C D DUURSMA Eedacteur Surculanta Bevat alles wat deze kinderen der woestyn voor goeden groei noodig zun PRIJS PER FL OOII 60 CE T waarbij GRATIS het fraai ge illustreerde handboekje Cac tuaaeii en hunne verzorging Verkrygbaar by oaoEiSTi NTDa oaap WIJKSTRAAT GOUDA Fabrikant ZAADNOORDIJK GRONINGBV Tanloonatollina Koopt Uw K NOMOTTA WOL In Hal Kouaanhuia PRINS HENDRIKSTRAAT 103 107 Telef 3137 Alle kwaliteiten en kleuren verkryg baar Zie de speciale Etalage tadens de Winkelweek Aanbevelend P Rosandal A Zn TELBF 2933 OOUDA MARKT 52 TOMATEN NIEUWE VIJGEN STUDENTENHAVER VRUCHTEN IN BUK VRUCHTEN IN GLAS Oirerw soortep NOTEN BUSGROENTEN merk Sleutelt Heb ie al ge YO YO d Ga dan eens de etalage zien van W fl A Rlatvelcl A C TUYTHOF l ano Tl nd w a TELEF 3316 IN 0EN GOUDEN BRIL Onze Gouden i Zilveren fawlogeB en andere voorwerpen worden ala nieuw voor halven winkelprys onder volle waarborg en garantie verkocht Elke kooper ontvangt GEEN iO Vü doch wel mag men zeggen HOE LAAT Hbl IS om gratu een goud horloge te verkriigen JE ADRES veor het koopen verkoopen ruilen en repareeren van gouden enzilver i voorwerpen en uurwerken 26 GOUDA J HÜLLEMAN Official mt UNiVtASAl CMt KLEIWEG 20 TELEF 2850 De nieuwe kleine Ford model IS GEARRIVEERD EN VANAF HBD BEZICHTIGEN PRUS ƒ EEN DEGELIJKE ECONOMISCHE AI 7I èmmr n MO IBI42 Maandag 14 Movambai 1881 n wmm wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iUdAIVlBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE ILL VVERKËRK OUDERKERK OUDEWATER RE EUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz 1 1 jrichijatdagelijksbehaiveopZon enFecsidagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad uer kwartaal ƒ 2 00 per v eek 22 cent overal wau de bezorging per looper geschiedt Vranco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondugfililad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantorfia Onze bureaux jn dagel ka geopend van 9 l uur Adminiatratie en Redactie Telef Interc 2746 PoBtrekemng 48400 ADVfiBTENTIEPRUSi Uit Gonda en omstrakan behoorenda tot den buorfkrinf i fi ngeia 180 elke regel meer L26 Vsa boitan Gouda eo den beiorglDlnKi 1 regela ƒ 166 elke rage meer i M Adrerteotifa In het Zat rdu iiii iuii M ft Inslag op den ptjjs LieidadIgheid dyertantMn de helft van den pi4 INGEZONDEN M£DKD£ËLIN6EN 1 4 regels i 3 elk regel ine r ƒ 0 60 Op ae oorpagina 60 hoogei Gewone advertentibn en ngezonden mededeeüjigtm by cootract tot i wt lereducaerdwi rijs Groote letteis en ruiden worden berekend naar plattsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuaschenkonut van nollede Boekhandelaren Advektentiehureux en onze agenten en moeten daags róór da plaatclng aan het Bureau zyn u gekonien teneinde van opname verzekerd te ajin 06 conomische wereldconferentie Plannen van Sii Joï n Simon De Duitsche èisch inzake lechtsgeldigheid Uespi ekmg van het schuldenvi aagstuk te Washington Roqsevelt uitge noodigd tot een conferentie voor Duitschland geldt en of tusschen UuitschUnd en de ovengè staten de bewa penmgsverachiUen volkonfen zullen wordi n opgeheven Met t pzet heeft sir John Simon by zyn plannen de pletihtige belofte recte betalingen bv door uitbreiding der markten voor de producten van onzen ar beid en van onte boeren en ik heb reed eerder verklaard dat een aanzienlyke frmindermg in de wereldbewapening vvelk nze lasten en gevaren en teven dip van de geheele wereld zal verlichten evencen verband houdt met dezo aangelegenheid BUITENLANDSCH NJBmv VER STATEN De ernstige gevolgen van de weivelstorm die Cuba heeft geteisterd Reeds meer dan 2500 dtwdfu Geleidelyk worden meer byzonderheden bekend omtren de geweldige ramp die Weat Indie en daarby m het byzonder het eiJand Cuba heeft geteisterd Op Cuba hebben de steden Camaguej en Santa Oruz del Sur het meest geleden waar ragenoeg geen gebouw overeind is geble ven Een zware kademuur die Santa Cruz tegen de zee beschermde is tengevolge van een vloedgolf totaal verbrijzeld waarna een watermassa van 6 4 7 m r hoogte he land binnendrong en alles wegvaagde wa zy ontmoette Toen de watermassa zich had terugge trokken bood de verwoeste stad een droe vig schouwspel Overal onder en tusschen de pumhoopen lagen honderden tyken waaronder talryke van vrouwen en kinde ren Ten einde het uitbreken van besmette J ziekten te voorkon j on men ter srori met het begraven der alachtoffers doch hun aantal bleek zoo groot dat de autoriteiten besloten andert maatregelen te ii€men en t bepalen dat de lyken moeiten worden verbrand Per trein per schip en vooral per vlieg tuig werden levensmiddelen verbandstoffen en medicalien aangevoerd Een groote han dicap by de hulpverleemng was het feit dat alle telefoon en telegraaf ynen m de om t geving zyn vermeld De stad Camaguey die meer landwaarts en 30 m hooger is gelegen dan Santt Cruz bleef daardoor weliswaar voor de vloedgolf gespaard maar onderging mettemin een even ernstig lot De orkaan hield er op schrikbarende wyze huis en er bleef geen gebouw gespaard Het door A n orkaan zoo zwaar ge teisterde Cuba is het grootste land der Antillen het ligt tusschen de Golf van Mexico en de Caraibiache Zee De kusten zyn grootendeela vlak doch bezitten goede havens zyn echter op onderscheiden plaat Een nagenoeg ontoegankelyk door de tal ryke khppen zandbanken koiaajrifl n en kleine eilanden Cuba heeft een oppervlakte van il2 191 K M2 Zyn belangryköte baaien zyn die van Nipe en Nuevitas aan de noordkuat en die van Guantanamo Cienfuegos Jagua en landbouw sedert lang reeds z jn de Cubaansche suiker en tabak Havana sigaren beroemd Voorts z jn de voomaamate cul tuurgewassen ananas bananen jnais kof fie cacao kokospalmen en T st Naar oi ffing van het drankverbod CanMla neemt maatr ge ra om d dorst der Yankees te leaaen De Canadeezen wryven zich in de handen over den uitslag der Amenlcaansche verkiezingen want zy verwachten stelbg veel geld to kunnen verdienen met den invoer van drank in de Vereenigde Staten wanneer hrt alcoholverbod zal zyn opgeheven In Canada worden groote voorraden Fransche w nén opgeslagen bestemd om naar de Vereenigde Staten te worden gezonden Spoedig zal in het l atrerhuu te Ottawa een actie worden begonnen voor de ophef ftng van het embargo op drankvervoer i aar de Vereemgde Staten De conservatie ven die m het Canadeesche Huis de meerderheid hebben zullen deze opheffing weten door te zetten Indertijd was het embargo ingesteld als welwillendheid tegenover de Amenkaansche regeermg In afwachting van een spoedig verdwynen van het drankverbod zonden de wïjnhandeInars m Frankrijk enorme voorraden cham pagne naar de Canadeesche steden aan de Amenkaansche grens gelegen De w n zal zoodra dfi wetten gewyzlgd z n de grena passeeren De grootst voorraden lijn opge tapeld te Hamilton m Ottario en te St Pierre et Miquelon iiLiO maatregelen a a ewnm aa m d Amenkaansche kooplieden vóór te zyn die hur agenten m Frankryk opdracht hebben gegeven op de beste wynsoorten bealag te leggen Ook Palestina hoopt t profjteeren van de herroepmg van het drankverbod Heeds in vroeger jaren leverde Palestina veel w jn aan Amerika F NGBt ND Hevige mijn ontploffing Vier en twmtig dooden vele gewonden Een hevige ontploffing heeft in een stffii kolenmyn te Astmon m Makerfield in ht t distnct Wigan Ijancashire plaats gehad De lyken van 25 slachtoffers der ontploffing zyn reeds geborgen Sommigen zyn on herkenbaar verbrand Een groot aantal ge wonden zyn in het ziekenhuis opgenomen De ontploffing had plaats tydens de nachtploeg aan het werk was omstreek 3 uur Lr bevonden zich 140 man in de whacht tn omstreeks 8 uur 30 waren nog 24 m in m de myn Van naburige mynen werden hulpcolonnes m t zuurstofapparaten en ander materiaal gezonden Een gruote menigte familieleden snelde naar den uitgang van de schacht en werden door de politie op een afstand gehouden om het reddingswerk met t bemoeileken onflieten onder geen beding gewapenderhand uit te vechten op den ♦ De consequentie van de plannen waar m e de Engelsche minister thans voor de üag ifl gekomen is echter dat Duitsch land bepaalde wapensoorten met langer kunnen worden verboden zoodat het met valt te verbazen dat sommige Franschen do haren te berge ryzen De nationalist athe pers m Frankryk gewaagd dan ook van verwntruatende en gevaarlyke voor stallen President Hoover heeft Franklin Roose velt den hieuwen President uitgenoodigd de volgende week op het Witte Huis met hem te komen confereeren over het vraag stuk der oorlogsschulden Hoover maakt in zyn telegram aan zyn opvolger melding van de Britsche en de transche nota s die beiden uitstel van betr ling vragen en verklaart dat minister Stim son hem Hoover heeft medegedeeld dat ook van andere landen wier betalmgen op 12 December vervallen aoortgelyke verzoe ten zyn ontvangen De regeermg zoo zegt President Hoover ziet zich gesteld voor een wereldvraagstuk van het grootste belang voor ons land en hy IS daarom van oordeel dat een g dach tenwisseling hierover m het algemeen be lang zou zyn Spoed ia hi rby een eerste vereiechte en Hoover spreekt de hoop mt dat het Roosevelt zal schikken de volgend week lang genoeg te Washington te vertoe en om het mogelijk te maken over deze dangelegenheid te beraadslagen en hy pr zoekt tevens aan deze bespreking democra tische leiders uit het Congres of andere ai viaenrs te doen deelnemen Wy dienen een open oor te hebben zegt Hoover voor voorstellen van onze schuldenaars betreffende een concrete schadeloosstelling in anderen vorm dan di Broa aan de zuidkust Het hoogste geberg te het steil naar de Caraibische Zee afhel lende Sierra Maestra hgt in het zo het bereikt in den Pico Turquino 2o60 m zyn grootste hoogte De vlakten zyn buitenge woon vruchtbaar De Sierras Maestra en de los Organoa hebben ryke koper yzeren mangaanertblagen de tertiaire kalklagen by banta Clara bevatten asfalt Goud is m geringe hoeveelheden aanwezig Minerale bronnen zyn talryk maar worden slechts wemig benut Het klimaat van het eiland is tropisch maar wordt door den noordwestenwind zeer gematigd m h t westen is zelfs de winti r merkbaai In Havana wisselt de tempera luur tusschen i gr cn 4L gr in Juli be draagt de gemiddelde temperatuur 27 8 gr lu Januari II 8 gr De regentyd duurt er van Mei tot November de droogste maan den zyn December l ebruan en April en de regenval bedraagt 1390 mm De noordoost passaat is de voornaam te regenwind bomtydb woeden er orkanen zooals thans weer aardbevingen komen alleen m het oostelyk gedeelte veelvuldig voor De plantenwereld vertoont het eigenaar dige West Indische karakter in de tropische bosschen die tot de toppen der bergen rei ken De meeste vormen getykep op die van Midden Amerika De bevolkuig bedraagt omstreeks vier n itlioen inwoners De oorapronkely ke Indiaansche bewoners zyn reeds lang verdwe nen de tegenwoordige bevolking bestaat uit afstammelingen van de sedert 1511 et heen etrokkM i lanken sude sub J slaven ingevoerde negers In 1880 i de slaverny geheel afgeschaft en daar de vrye negers weinig lust toonden plantage arbeid t verrichten heeft men Chine sche koelies ingevoerd Tusschen de inheemsche blanke bevolkig d Creolen en de ait Europa afkomsüg Spanjaarden bestond langen tgd groote na y er Dp regeermg bevoordeelde de laatst genoemden Cuba was een Spaansche be sitting waardoor by de Creolen een 1 streven naar onafhankelykheid ontwaaitte i waarin zy gesteund werden door de Noord Amerikaansche Unie zoowel met geld en wapenen als met leiders der beweging Dit was de aanleiding tot den bpaansch Amen kaanschen oorlog die eindigde met het ver les van het eiland voor Spanj Nadat het sinds Augustus 1898 onder Amenkaansch bcfctuur had geetaan kwam het m Mei U02 onder een eigen Cubaansch gouverne ment De zelfstandigheid der republiek werd in zooverre beperkt dat de Lme zith het recht van interventie by binnenlands che twisten en het oprichten van marine sta tions heeft voorbehouden en dat de republiek geen verdragen in stryd met haar eigen on afhankelykheid mag sluiten en geen leenin gen mag aangaan welke haar middelen te boven gaan Het voornaamste bestaansmiddel ifl de met loicl hnai en woeste oogen en een enorme l oislkaa Maar dadelijk dicirna barstte een lievig rumoer los dat spoedig onderdrukt werd door drai man met Je waie kaken Het jargon van de heele wereld werd gehoord p zulk ern tijd Slechts zelden ont alond ernstige ruiie want Keiler en zijn heiipers hadden een sRelie wijze om de on tevredenen te bf bsndelen Als ceii man la ttg werd tikte de kleine man met de woeste c gen die bij den wijzei stond hem op dfen schouder i u 8 genoeg zeg zei hij dreigend Als die waarschuwing niet voldoende was filak de kleine man zijn hand m zijn jaMak m als die er uitkwam was ze versierd roet ipn zwaar koperen bokaijzer Kr was slechts tén slag noodig on den lastige ftUe belang ttelling vwr het öl el te doen verliezen en daaina werd inj vergcgeven aan de tieedere landen van Jim een reu achligen portier tije wanneer het donker was geworpen hem op een unstig oogenblik op straat smeet II et een woeste waarschuwing zijn mond dicht te houden opdat er niet noe iets er ireiH mei lieni zou gebeuren Uat wa het huia waar Heidon toyle al il en wiifie binnendringen een hu s waar in o 1 vo rzorgen wprfn genomen dal er gpen onbevoegde Tton binnenkomen waar U de vo rzorgsm a al regelen legen verrassing 70 volmaakt waren dat ieder ding dat herkend kon worden als apepJraateriaal van pen tof gemaakt was die gemakkelijk vt r brand kon worden of oplosbaar was bij een temperatuur lager dan kokend water Jien groote pan stond voortdurend op bet vnur hen drie ncht=gaakroon wierp zijn schijnselop ten groi te tafei in het midden van dektinier waar omht en aan dne zijden twaalfof vijfUen mannen zflt i met de grootsteaandacht ietiend op Men bankhouder i n man n H zwarte kaken en dikke zwarte wenkbrauwen was ue bankhouder en hij zatifi Pin haltcirkelvormigen rand van den Vleiden kant der tafel VouP hem stond een i liiiimendp stalen dooe groot genoeg om en pik kaarten te bevatten terwijl debovenste kaait zichtbaar was door ean opening in het deksel J lie kaarten werden door veren naar boven m Ie dooh eebraoht en aan Ue zijde gaf pen Hinnlle opening den bankhouder gelegen hpid de akraten er bij eén tegelijk uU te balen aldiw de kaarten die er onder lagen 7i fitbaar inakenH waardoor de wedden schappen beslist werden Aan eiken kant van de doos waren de gebruikte wmnende cn verliezwide kaarten en links vMi den gever stond ten blad dat lenst deed als toonbanklade bij het ontvangen of uithe trien van het geld fcen stuk laken waarop de afheeldinepn van le dertien kaarten van én kleur geschilderd waren was op dp tafel dicht bij de spelers vastgemaakt en zij plaataten hun inzet op de kaarten waarvan 7ij verwachtten dat ze zouden uitkomen Jweemaal zou de doo kaarten uitsrfmdden te midden van doodsthe Btilte tj die reld hadden gezet cp de eerste kaar welke te voorsetiijn kwam wonnen zij die op de tweede kaart zetten verkiren Er was dood sche Btilte terwijl de toer eesjieeld werd beiialve het geluid van een wijzer p den muur bewaakt door een korten dikken man I innen kunnen vinden Ik kon niet één man op een dergelijketaak uitstiiien beweerde de ander U kent UH liuis niet e zouden hem vermoordenvnoi WIJ liem te hulp konden komen Hij Ring voor 1 oyle achteruit alsof hij leng was dat zijn chef hem aou slaan Want dt handen van hoyle waren tot vuisten gebald en 7ijn o L n ohoten vuur Torfi wis hij gevawtf kalm terwijl hij begfh t preken f Eenfman vkp uw ervaring moest weten dat het W 7ijn oeroep behoort gevaar te looppn aV u overtuigd was dat er gci n andere weg wfi on bewijzen in handen Ie krijgen had u iemand erheen moeten aturen Dat doet er nu niet toe Stel u voorvandaae onder Mr jreen s bevelen Greenik hen m pen uur terug Ik ga naar diepJaatH Handel naar eigen goedvinden alsje denkt dat ik in gevaar l en HOOJ DSlUK XXXVll Het arospel ip niet moeilijk voor de spelers Het IS penig pn allien chance en daar in Iifft de bekorine Terwijl barparat of ehe minde fer bijna onveranderlijk de spelen zim wanneer de politie een mval doet in pen spppihuifl in het West Knd ziet men in het teerartver gestelde gedeelte der stad dat Faro de eerste plaste inneeft Wj de keuze der dobbeiaara De eenvoudigste vorm ia eew K n wedden op het omdraaien van opn kaart uit het geheele apel Ofsrhoon het klaarlichte dag wa waren vfln ie kamer waar gewerSt werd de luiken ge iot i en de gordijnen neffgelaten Heelheid IS de bron waaruit de meebti liandthngen voortvloeien FEUILLETON De geheimzinnige verdwijning van Robert Grell XlUtörl8ee de vertallng Nad verboden id Wflé lang hebt u dit geweten niet vroeger kunnen ftvervalien De ander maakte een verontachuldigende dbeweging Ze zijn sluw Het zaakje li al drie tanden vo r vn er de lucht van kregen Dat Was oni eveer een nmand geleden en liebben alle m geli3ke trucs geprol eerd onze mannen binnen te krijgen Fr is enrain kans if plaate te overvallen met n bevel t ♦ mheehtenisnemin om lat J de vo rdeur als de achterdeur dub i ïijn en r slechts een mensdi tegelijk ördt towrelaten Voor twee of meer doen niet op n Voor wij de deuren n kon i l n zou er gern spoor van bewijs r te vinden zijn straal van drift kwam in Foyle s en alles goed en wel Mr Pennv el te pas dat u reeds n maand IS ï i bestaat en dat dit no do rgaarsWaarom hebt u niet allfen lafen pM eeTen Als de denr open was had iij zijB weg naar I piullelen zoodai de voorwerpen onmid lellijk prin gedompeld konden worden Minr Heidon tovJe had hoop In Oet Lighte geval kon liet hen leen maar mislukken Hij keerde naar Scotland ïard terug en sloi t zich t inlie minuten lang op om zien te vpi mommen loen hij weer in Hmlke Strtft kwam was hlj niet langer de krtmgt flmkp goed t ekleede rechercheur üea vüih pet tiedekte 7ijn verward haar Zyn gezi ht was vaal zijn oogen waren met bloed doorloopen en zijn anor was slordig iiitppkamd hen smerig machimstenpak had hij ntr zijn eigen klceren heen aangptrokki n Hl liep met wankelenden pas Cru n en de plaatselijke inspecteur zagen he waggplpii langs de kroeg waar zij nf g waren daar dit een plek was waar zIj diplit l ij liPt sp elhuis konden blijven n Sinike Strppt mhobbelen Bij het einde sthoen hij m de war en keek ernstig naar vprbche dene huizen veór hij naar het sper hol gin Met 7jjn knokkels klopte hij op dr deur onder te letten op klopppi of Schel Ze werd een klein emoje geopend wijd genoeg ds het grimmige gezicht an Jmi den portier er door kon kijken Zi h met een hand aan den deurpost va il houdend grijnsde l oylp vriendpli k naar den bewiker J lalI uwe jongen ik wil na r hmnen Dop die deur open wU je Maak dat je wegkomt dronker 7wabber Je woont hier met zei Jim d i dronken indringer aankijkend en snel epn bealutt neni nd Wordt rarrolfd