Goudsche Courant, woensdag 16 november 1932

toen tot stand gebrachte bezuinigingen als de fusia van Oorlog en Marine en de belaetingbetalmg op postkuJitori ii dooi fractie genooten van den heer Knottenbelt zijn tegengewerkt Ook was met waar dal met de bezuinigmgen op het rapportWeHer ib gewacht of dat dit heeft mjeten dienen als stoot kussen om de critiek op de bezuinigingen p te vangen I Tot iien die al de heer Albarda s d meenden dat er te veeJ bezuinigd worat ide de minister dat het naai men che lijke berekening onwaarsclujnlijk is dat het peil van welvaart binnen afzienbaren Iijd zal aijn hersteld Wat de saJariskorting betrof deze bedraagt in het ongunstigste geval 12 pet vorgeleken met 1928 maar net indexcijfer is smdedien met 16 pet ge daald W l nu de belaatingverhoogingen betieït fJe regeering aldus de ministei moet daarmee voorzichtig zijn om belasting Len omzetbelasting als door den heer HeBkens ik bepleit 7ou nade ovei MOgen worden legenovei den heei Colijn a i iiieikU Il uiuiiater nog op dat zouwtl de achtei tand in de alathrijving op de bpoorvvQgen als liet tekort m het spo rwegpensioen Dnda reedt vroeger iijn gesaneerd len siotti heett de l nl ter veiklaaid dut ar zccJ zekoi gctn reden aonweaig 10 xoor ecu algemeen oplimisme maar dat Il vianho jpsteinmmg eveireens uit den l Oüze 18 In de avondvergadeuDg 19 venolgena de Jubtiüe begrootmg aan de ordt gekomen Het lo van de P C Hoeff Bunkerolie aan baldMord in brand meer sUgzy aan stuurboord jisLermiddag is de bunkeioUe aan bak booidzijde van de 1 L Hooft in brand geraakt Dient aigevolge venmndeide het g heej sgewiQht aan dien kbnl eo ontstond er w ei meer slagzij uan atuurbooid lot 2 t a 25 fel toe De poorten van de voorma lige Javanen logies kwamen zelfs ondei water te staan Op last van dtin havenmees tti dtn heei W i van dt l oU hebben t jen sleepbooten van Gebrs Goedkoop aan l ftkhoord stevige kabels aan het schip be vestigd die kapseizen zullLn voorkomen Het gevaar bestond vei dei dat de sclieeps huid tengevolge van de liitte kou gaan itheurén waardoor de ohe op liet IJ water 70U vloeien In verband daarmedt krtt g de Ion an der Heijden last ttni e wuler liuten tei afkoehug op de Imidplaatben te lichten Eventueel zai de bt iiiamimg er ook V üi moeten zorgen dat de biandende olie zicli met oveor het IJ verspreidt terwijl een peeiaal appar aat een vinding van den luer i ubter van de ÖladareiiHiging m ge GOUDA 16 Nov 19J2 Uit het Gemeenteyerslag 1931 Bevolking en Burgerlqke Stand Huwel ken n Echtscheidingen Het tweede hoofdstuk van het verslag 1931 13 gewyd aan den loop der bevolking den burgeriyken stand en de huwelyken en echtscheidingren De bevolking vermeerderde gedurende 11 31 van 29163 tot 29832 een vermeerde ring dus an 669 tegenover 560 over 1930 Het aantal geboorten bedroeg 60S over 1S30 629 het eterftecyfer was 290 tegen ov er 263 over 1930 het aantal gevet tigden bedroeg 1663 tegenover 1927 over 1930 he dantal vertrokkenen was 1 12 tegenover 1743 over 1930 Teekenend is het dat de totale bevolkings veimeerdering an 669 bestaat uit 36b mannen en 303 vrouwen en dat by de totale vermeerdering over 1930 van 560 dus 109 minder toth het vermeerderd aantal vrou Bij Ruwe Handen Purol leedheid wordt gehouden om zm noodig uitötroomende olie vau het IJ watei af te loouien dwz onde wate dooi een trechier weg te ziugen De Juweelendiefstal by Dr Ir Philips Invryheidstellmg van de drie gearresteerden bevolen Aïen zal zich hermneien dat op Zondag iiiKtdug 24 Juli jl lydeiib afwezigheid van de bewonerb werd ingebioken len huize van dr 11 G L A hilipö in het flatgebouw uun de an HogeaiiioucKla m m den Haag i dat te diens nadetle een gioot aantal juvveclen en andere koslbaaiheden w o tui zak inhoudende lOOö gouden Lngelsche pon ien tot een totale waaid van ongeveti iwee ton werden geatolen Ala veidaohten wenien t efcteeid en latei lu het Huis van Bevvaunj ingesloten liie OostenrykerSj L D leen vioegeiehuis I neehl A M en H lei wyl men onlangs ic Beilijn ecu vierden vtiduchte zekeicii 1 zidi noemende Iieiheii von I ukaielt enz meende te iiebbeir gevonden eveneens LSI Oosleniyker wuns uiflevenng inmid dols weid verzocht Intuaschen bleef dt buit zoek en de ver dachten ontkenden iels met de inbiaak of Itn diefstal te maken Ie hebben Wy vernemen thans dat de Haagsciie itchtbank de invryheidatelling an de eerst genoemde drie patsonen beeft bevolen aon gezien het vooiopdeizoek geen voldoende aaiiwyzmgen voor hun gevangenhouding heeft opgeleverd üeiB drie personen yii gmteren lei be s iliikkuig van deo VuemdelinKeBidienst 111 den Haag gestelji di hen vermoedelyk iver de grens zal K tlen De aanvraag ötti lütievenng van den vier den verdachte koiïit hiermede te vervallen Mr K F MoiöscO was in di zc aak als verdediger opgetreden wen hetzelfde 10 gebleven n 57 mannen en óOS vrouwen De indeeling der bevolking naar de verbthillende kerkelyke gezindten geeft overde jaren 1931 en 1930 de volgende verschillen te zien per 31 Dee van elk jaar Nederlandseh Hervormden 14381 12462 Waalsch Hei vormden 13 8 i vangehsch Luther then 464 433 Hersteld hvang lisch Luth 11 lo Doopsgezinden 99 72 Remonstranten 398 447 Christelyk Gereform 236 262 üeh tot de Geref Kerken 2U 1 2004 hoomseh Katholieken 8360 8144 Oud Roomschen of van de Bisschoppelyke Clerezy 152 136 Nederlandsche Israëlieten 188 186 l ortugeesche Israèheten 1 1 Gereformeerde Gemeente 523 Hersteld Apobtolischen lot een andere kerkelyke gezindte behoorend 524 lot geen kerkelyke gezindte behoorende 1868 Kerkelyke gezindte onbekend 27 GJilMENUUE HfaUlLaiü lilt de gevangenis uitgebroken SensaUcHteele ontsnapping van een doorDuit ehe doilane gearresteerden Nederlander I Door zyn vrienden geholpen 111 ieii nuUit van Zondag op Maand if s naai de lelegraaf veiU eentt de j JmegL iiuai R die te Wijlei dooi de Ümtsthe Jou ne gevangen werd gehouden op sensatio jitolo wyze uit zijn gevangenschap ontkomen I De heer K eierhondielaai te Nijmegen liLif rËgehnalig handel op DuitscJiland loiJi kwam daarbij en buiten zijn weten in tiijd met dt dtviezeiivoorbchiiften Zatei lag vvas de iieei R opnieuw per auio lliiitschland in geweest Hij wilde s avonds p den terugweg de UuitstUe douane bij IJler passeeren Wie sctietst zyn verba mg loen hij hier te hooren kreeg dat ei 11 arrestatiebevel tegen hem waa uitge V laidigd en dat hij de douane umhtcnartn faltóchia naar liet acrestantenloKaal te Wijier lia ta volgen om daar te worden ingesloten in atwacliting van zijn overbrenging naar de gevangenis te Kleef Jii zat natuurlijk niets anders op dan te gehoorzamen en de heer K wtrd in de i i ingesloten De chauffeur van den aangeliou lene biacht de tijding van deze arrestatie naar Nijmegen over en de vriendenschaar welke de heer K te Wijraegen bezit belaomde aanstonds pJomnen om den aangehoudene uit zjjn gevangenschap te verlos sen In den loop van Zondag kretg de heei H van verschillende vrienden be7X ek met wi0n hy zich dooi etn luikje m de celdeur kon onderhouden Het Nijmfegsoh gezel cliap kwam eohter met aUcen op vrienden bezoek doch had tevens een pootig heer ntóegebracht voorzien van de noodlge hl eek werktuigen j De avond viel en in het caté dat vlak bij de cel gelegen is en van waaruit 1b caféhouder de crreBtanteii van voedsel voor net deden de Nymegenaars zieh kennen als gulle gasten De aanwezige stamgasten mitsgaders de kastetem en wen wU be weren ook een of meea douane ambtenaren wwden loyaal getraeteerd zoodat de stemming uitbundig werd en er weldra een g C8t van verbroedenng heeraehte Vlucht m den nacht IntuBschen begon hy hel arrestantenlo haal de man met de breek werk tuigen in het nachtelijk duistei zijn werk en hij verricht Ie dat degehjk en goed De zware sloten biftken Rcen beletsel het werk was vooi den man een peulschillelje Deuren werden vermeld of uit de hengsels t eliaald en ten slotte wöa de toetgang tot de cel van den Kcvangen Nijniegénaar gebaand Deze hiid met veel lijd tot bedenking noodig en was lifHii de volgende minuut op een snellP vluciit door de weilanden Over hekken en i kkera nam hij zijn weg totdat ten laatste ij Holdeuien en daaniiedi de veiligheid van het Nederlandsche giondgebied was ue reikt Hiei wachtte een auto die en heeï R spoedig te Nijmegen bracht In het café hy hel airet tantenlokaal tP Wijler bleef de feeststemming hoogtij vielen Den volgenden morden werd de ont snapping ontdekt Nog nooit moet er in het dorpje Wyier zoowel pret geheerscht hebben aN dien moiiten over de poel die de tlimme Nedfi lander de Duitsche douane gebakken had Omtrent de deviezenkwestie ernemen wy nog dat de heer R by zyn eieihandel van de deviezenvoorschriften loorloopend roote moeilijkheden onde rvond dooi dat hy 7ijn geld met naiir Nederland kon krygen lïlthana sledits t t een zeei gering bedrag l e heer K heoift zich nu den laatsten tyd tevens toegelegd op den handel in tweedehindsautos die hy dan uu Duitschland Hl Nederland invoerde om ze hier Ie ver koopen Je heer B meende zich aan geen strafbaar feit schuldig te maken indien hij het geld dat hy door zijn eierhmdel in Duitschland verdiende bestemde voor den aankoop van anto s eveneens m Duitsoh land Tot zyn pchade heeft hy moeten on dervinden dat de Duitsche douane er an ders over denkt Totaal 291 2 29832 Omtrent de sterftecyfers ovei 1931 geetu het verslag de volgende byzonderheden Het aantal levenloos aangegeven gebore Ufcn bedioeg 27 tegenover 31 ovei 1930 Dt hoogere sterfte van 290 tegenover 253 in 1930 trol m hoofdzaak de vrouwelyke be volkmg 1 8 tegen 130 m 1930 mannen ÏSZ tegen 123 m iJiO Het grootst wan destertte by kmdeien beneden ö jaar m 1931 bedroeg die 30 en In 1930 33 en verderboven den teeftyd van 55 tot 90 jaar waar by de leeftyd van 70 80 voor beide jarende hoogste cyferi aangeven Het aantal voltrokken huwelyken was in 1931 226 tegenover een aantal van 243 m193P dus 18 mindei Bedroeg het aantalechtscheidingen m 1931 B m 1930 was ditaantal 10 Naar de kolomen vertrokken in 19 1 2 mannen en 10 vrouwen tegenover in 1930 iO mannen en 1 vrouw Lit het buitenland kwam hier aan 19 mannen en 87 vrouwen in 1930 27 mannen en 80 vrouwenj tenvyl daarheen vertrokken 7 mannen en 24 vrou wen in 1930 14 marnen en 34 vrouwen LAMSVLCËSCH L A VAN COLLEM GROENENDA L 38 TELEFOON 2 4 7 3 Vraagt Uw bonnen Kuopt meer weken Hinderwet Burgemeester en Wethouders breng n ter algemeeue kenm dat op de Secretarie ter visie is gelegd een vei oek met bylagen van de N V Groothandel en Aardewerkta briek v h Com Jonkei Azn om vergun ning tot het uitbreiden der aardewerkfa briek door een te plaatsen benzinetank met bovengrondsche aftapmrichting op en m het perceel gelegen Turisingel no 63 64 ka uastraal bekend sectie E No 1399 en 1400 Op Dinsdag 29 November 1932 ten 2 ureIS op het Raadhuis gelegenheid om bezwa ren tegen de gevraagde vergunning m tabrengen gedurende drie dagen voor rfieu dag kan op de Secretarie der gemeente vande ter zake ingekomen schrifturen worden kennih genomen De zevwi sleutels van Baldpate voor het Plaatseiyk Nationaal Crisiscomite De dames en heeren der RK Tooneelver eemgingen die onder regie van den heer N de ilooy Jr Zondag jl een zoo succesvolle opvoering hebben gegeven van het geheimzinnig melo dramatisch blyspel De zeven sleutels van Baldpate hebben besloten een voorsteUing aan te bieden waarvan de baten ten goede zullen komen aan het Plaatselyk Nationaal Crisiscomite A Dit svmpathieke aanbod is gaarne aan vaard Als datum voor deze uitvoenng die de derde zal zyn want u s Maandag wordt het stuk gespeeld voor de R K werkloozen Is vastgesteld op Donderdag 24 November e k Ongetwyfeld zal voor deze voorstelling die gegeven wordt in de Schouwburgzaal Concordia de b 11 igitellmg even groot zyn als voor de première Niet alleen omdat men zooals de plaatse lyke pers unamem als haar meening te ken nen gaf kan genieten van een alleraardigst stuk dat vlot en zeer goed wordt ten too neele gebracht maar tevens omdat met het bywonen ervan steun wordt verleend aan De mot in de Statenzaal Ko0t Zeeland 4Ü0U gulden In een voorstel tot wyzigmg dei provin eiale begioot ing van Zeeland voor 1932 komt een post voor van 4000 voor heisteL en bestnjding van motsehade In verscliil lende lokalen o m de Stotenzaal is vnjwel idU bekleeding enz in zeer ernstige mate dooi motten aangetast Teneinde de kost baie wondtapyten von de daaiuit voort I komende gevaren fe behoeden is liet noodig I de lokalen grondig motvrij te maken cq de bekleeding f vemifuwen Fen buefwis Sifing met het rijk om eventueele uijdri tf IA nog gaande Deviezen overtredingen Te Bochum vqf Nederlanders gearresteerd ie Hochum m Duitschland yn vijt Ne dejlandsche ondeidanen uit Amsterdam en Dtrecht gearresteerd zoo meldt V D Hun worden overtredingen vun de deviezgnver ordeningen ten laste gelegd Pen bedrag van 74 000 Maik weid in be slag genome iwee uutos waaiover rie mannen de beschikking hadden zijn in be wiring genomen AJIe vijf zijn zy ter be prhikking van de justitie gesteld Hy het niiaal vpji de iJuitsohe Bank und Discontogesellachaft te Boohuni hebben de heden den Duitsche effecten te koop aan ff boden Aangezien zy weigerden zioh op de gebruikelijke wyze te legitinierren stel de de leiding der hank het depaitemenl van l inancien van het geval m kennis Daai aihtte men het raadzaam in te giypen Deswege 7yn dan ook de mannen in bewa ring genomen Het onduziek is thans m vollen gang Druiven eten m het Westland i 80 000 bezoekers B na 47 000 K G druiven geconsumeerd Blykens het rapport van den Ikmd Westland zyn de dyuiveneclgelegenhedcn van dien hond gedurende het afgeloopen seizoen Iföoclil dooi onj 6veer 80 000 bezoekers die 40548 K G dimven heblien geconsumeerd en n tegi nomen Lr blykt een gioot vefschd 1 bestaan in den gang vin aken by de voisohiUende aangt l ¥ nhe len waarvan het gemiddelde aantal be oekera per dag van inTde van 10 tot 150 en de gemiddelde ver koihte hoeveelheid druiven van 7 tot 104 K G Hierbij schijnt het geopend wjn op Zondag een groote rol te spelen Vooi zoover mogelijk is opgegeven het aantal bezoe kpr op de Zondagen welk aantal gemid d ld ppi Zondag meer don Iwepinoal zoo groot is ttlB het genliddelde pei dag Hieruit kan worden afgeleid dat het aantal bezoe kers op de Zondagen ongevee 19 000 heeft bedragen De door de dnriveneetgelegenhe den verzonden hoeveelheid druiven ia vnn weinig beteekeniB geweest De jaariukiche kinderzegeb Ontwerp van H Uvigne U jiMirJijkaclio ïogelfl voor het Jtnid zul len dit jaar nasr wij vernwnen ontworpen worden dqor den jongeii kunstenaar H La vigne tg Anjalerdam een gewezen leerling van pro jjRolaD l Holat Hij heeft teekenm tim fcem Hkt in tweejcleuren dus geen tdomoatAge waarop jongens en meisjeski pjea yn afgebeeld mei in de hand een biem als lentebloem een korenbloem als Bymbooi vao den zomer t en zonnebloem Vüoi del herfst en een Kefsfroos voor den winter l e waarden zijn IJ 6 6 en 121 oent de veikoopwaarda 3 9 10 n 16 cent Sluitmg van wecen in Kuld Holland jedeputeerttb Staten tkn Zuid Holland lit bben gesldtca iw OeiHoenewf onder de gemeente Mphen aan den Hija en den Hee itwag oöHer de gemeeaiten Alphen aan den Hijn cti Woubï ugge gesloten te verklaren vfCT het vferlewr niet alle ajotoriijtuigtui iri 1 eide rtetUi gea Op veB 41iiUeoda punten nullen waarechuwiugsboïrien worden geplaatst Üeiangli lftbendsn indien naai hun moe umg berOfiyjrVjaD dit bealmt mocht open aun woj tien Woor Moveel noodig geweien op arl 91 2e kü vaa het Motor en li wiel legJemcnl en op art 3 2e en 3e lid vun de Motor sji Ifijwielwet Invotk van Appelen Peren en Druiven Geen contmgenteenng V at het Corr Bureau veliucmt zal thans niet worden i vergegaan lot Lontmgenteermg van deii iriVoel van appelen en peren le p l i no 181 en 182 van de Huiidelsstati tiËk en dwiven pmt no 185 an d £ Han Iel88tati8tj k TWEEDE KAMEft Mtniaterieele toezeggingen CFeen nieuw afdeetingsonderzoek over het opcenten ontwerp De droog making det Zuiderzee wordt voort ge et t Kegeeruig m gisteren bij monde van den premier en van minister de Oeei aan hit woord geweest bij die vooitcetting van Hl Aigemeeno BeschouWingen in de Tweedo Kamti Uaaraan gmg nog een debatje voor a ovpr hel voorst van den oorzltter om iA de Algemceue Beschouwingen voort te gaan met de beliandelmg van het opcenten oniwerpje legenover de heeren Knotten belt hb en Albarda i d die dil vooi 9lel bgstredeu en eefi nieuw uldeeJingson ierzo noodzakelijk achtten omdat men Il I te 4jo n had met een gansch ajider ontwerp dfifl het oorspionkelijk ingediende met nafnc omdat daarin Üians een verhoo King yau dea aulkeraocijns is opgenomen Htond j heer Aalbfirsc r k die afdee iingi9q u £oek onaog aclitte Hij bleek m r rheid dei Kamer achter zich te lubbeai ijiet 44 tegen 37 stemmen die der link rjyjde en de s g p werd het voorstel van den heer Knottenbelt om eeist afdee Imgsondersoek te houden verworpen MeP wacht heeft daarop minister Huys Il BeBrenbrouck rtie in zjjn rede verschai line aiWiemende mfliiienten liad liet ver wijt van blapte en gebrek aan legeerkracfit t t het kabinet gericht afgewezen Hl Iton daarbij wijzen oji de abnormale inatandi ieden die ttUkens andere oplos riingei fipchen van de moeajijke problemen welke ic i voordoen Uitvoprig ih de nu Ulster daarbij ingegaan op de kwestie van de looit ui er bouwviikarbeidei en vooral p het bekende Nijverdal felegram waarbij hij apeciaaJ opkwam tegen dp bewering als üou zijn departement een aJidere politiek voeren dan lnjzelf als minister Op Sympathieke wijie fieeft de minister daarbij het optreden van den aecretariB generaal van zijn departement in deze üffaire verdedigd Oea heer Aalberse zeide bij tog dat deregeerthg gaarne nog nadere voorbei eidingza treffen vooi een departementale herin deelmg Een andere regeling vnn den njkssteun voot de werkloostónuitkopring der geloeenteft is in ovelTv in Binnenkort iseen wetsontwerp inzake het bevrachtings wezen te verwachte i Inzak de drooglegging dei Zuiderzee heeit dé Regeenng haar standpunt herzien I 111 verband met dcta fllgemeenen aandrang 1 op vooitzetting der werken Bij nota van ijziging zal de minister vore Waterstaat j ajnnog gekfan aanvragen voor voortsetting j van de voorbercidmg van de inpoldering van den Noord Oos lder Uaarnaaat heeft de premier ejikele ver langenï lut de Kamer ii ewezen oo wenscht hij de huurwetten met te dowi h r leven geea loontoefllag aan land en tutu bouwers fe geven eecn rijkHHfeunregeliiig in het leven Ie roepen oor de binnen srhippenj an evenmin zeJfslandiKen aJs de binnenschippeTi m de Iwetaande ateunregelihg op i nemen Vandaar dat hij de motie Uiiymaer van ïwist a r met kon nnn vaarden Wal de demonstraties betreft 7eide de Munster dat wanneer de noodzakelijTcheid mocht bl jken de Jtegeennp demonstraties wel zal veifemderen en aoo noodig een wetsontwerp tivttt aangaande indienen Geen enkele demot tfatie heeft invloed op de plannen dej Jtogeermg Het parlement is loor de Re penng de toetest n voor haar beleij N a de lede van minister Ruve de Beeren i roHck heeft minister De Ge i het tinan i le gedeelte van het debat Iwhandeld erfit behandelde hij de berwaieii dit er fe Meini wa bezmniigd verv oltrens het be zwir dit er te veel was bezuinigd IJour na tot ift belastingen overgaande hesprak hij op J j fde wijze itrst het bezwaar dat Ie beJoHtmcpn te veel zijn v rzwanid en er oigeos de grief dat Z J te n tpig zjjn ei waani in de e greepeering der hezwa len latf reed opgesloten f mitiisterB riPi uiping dat htj den gulden middelweg heeft bewandeld Do heer Knottenbelt Jih die betoogde dat er m vroeger jaren te weinig was bezui nigd kreeg te hooren dat versohülende STADSNIEUWS de hondtrden üie getroffen dooriT n t ier tutlen m hulpbehoevende omstan digheden verkeeren roegan flbewyzen zullen verkrygbaar worden gesteld by adressen welke nader zullen worden bekend gemaakt terwui 1 I vendien dames dezer dagen ze aan de n ningen te koop zuilen aanbieden I De pryzen zyn opzettelijk laag gesteld j 75 cents en 50 cents plus rechten oodat I by woning dezer hefdadigheidsmtvoenn VOOI luemand bezwaren kan opleverent Verzekert U llen van een plaats gy zult gemeten en gy doet een goede daadOp stap gegaanOp liLt Veeistal weiden gisternacht zonlu geleide vijf koeien aangetioffen welkep haa gemak stad waaiU trokken De do litie heeft de dieren naai n tal gebraJuwaai ZIJ des ochtends dooi den eiaenaar iju afgehaald De beesten waien uit e nuiand a den Mooidrechl he liendtweetnlsuapt Een leemk onceval Ity hel tapeten op een lorrie aan it n ot t 1 liiniseiiedyk 10 de 12 jarige d liaiul uit de Kees liaebsens Rolwagpiidieeg uiii ijet wagentje gevallen en daoiop oVer e itiiK gestruikeld De jongen bekwam een 1 o u beenwonde Hij n m de Wykverple mj vtiboiiden en vervolgens ntwir huis ue hlacht Gevonden voorwerpen Op eiken werkdag des voormiddags tua sthen 10 en 12 uur en des namiddags van £ tot 5 uur zyn aan het Bureau van Pohtie inlichtingen te bekomen omtrent de navol gende aldaar gedeponeerde gevonden voorV erpen diyerbe aleuteli 1 stoel i dameahanil e hoen Voorts zyn te bevragen regenjas J v Dorp Noorderstr 6 Bodegraven 2 schroef leutels J ï fatholten Bleekerssingel ïcgenjas v d Poll Spieringstraat 9 geit N V hyk W 1 ombergstriat 23 badmuts 1 Bobma Molenwerf 24 portemonnaie met inh L lillemuns VoorwiUens b7 dames portemonnaie met mh L Hamerslag Turf markt 53 ceintuur J Buitenlmis Molen werf 24 pet H Spier Nobelatraat 12 RK Kerkboekje G Groenendaal St Josephatr 4 ketting met slot H Diiesten IJsseJlaaii 95 beursje A de Boer Slapperdel 13 dameshorloge C V Rhyn Bloemendaal 29 Waddinxveen sjaaHje T Voskuil Zout manatraat 40 achooletui B Lafeber St Josephstraat 98 armbandje 1 Vermeulen orstmanstraat 41 vheger 1 Loktiin L Noodgodsteeg 37 kinderportemonnaie met inh Rabouw Prms Hendrikstraat 122 zweep J A de Jonge Woudstraat 4o woJ len doek C Borst Boomgaardstraat 29 damesparapluie W Twigt Steynkade 8 portefemlle t n v A de V H Kok Wach telstraat 20 halsketting H de Jong ti Martenssmgel 119 sigarettenkoker B Al phenaar Vrouwesteeg 39 halsketting met medaille A Hortensius Wachtelstraat 48 portemonnaie met inh A Oosterling R v Catsweg 56 badmuts de Wit Voorwilleh 117 vulpenhouder C de Pater Bloemen daal 8 Waddinxveen das v d Sanden Flu weelensingel 60 jongensmuts F Verkaik F W Reitzstraat 14 kinderschoen F La feber Gr v Bloisstraat 5S damespotlood J de Vroom P C Bothstraat 43 honden penning C v As Vlamingstraat 48 da mesportemonnaie met inh M A v d Bas Weth Venteweg H 68 Reeuwyk zakmes H Corthesius Weth Venteweg H 88 Reeu wky kinderportemonnaie met inh M van Leest Vondelstraat 38 autostep J Ne derberg Tumstraat 35 horlogeketting T A de Brum Gioenevveg 33 paar heerensokken en kindermuls H Spruyt Boeken bergstraat 110 horlogekettmg Nederhof v Stryenstraat 20 portemonnaie met inh Hoogeboom Weth Venteweg H 121 Keeuwyk rozenkrans B Ouweneel N Ha ven 229 handtaschje J Lorje R v Cata weg 64 kinderportemonnaie met inh M Heerkens P G Bothstraat 60 autoped J Ardennen Turfmarkt 90 portemonnaiemet Ulh de Pater Peperbtraat 118 herdershond H Vredenburg R v Cataweg 168 horlogeketting A M Leyenaar Tweedp Kade 20 fietspompslang H Dneasen IJssellaan 95 portemonnaie D v Dam PC Bothstraat 72 Ubakspyp L Bol Park9b mondharmonica P Voorkamp N Hav 203 damcsnng K Scharleman Lemdulsteeg 26 portemonnaie M v d BergKuiperstraat 34 12 portretten m etui L d Togt Raam 306 knyptang B v d Sloot Groeneweg 62 overall B de Brum ÏCerkweg 104 Waddinxveen dameshoed 1 V d Want v Beveminghlaan 20 2 school boeken G Kolster K Tiendeweg 21 nng P J Hoogenboom Tweede Kade 72 njwielpomp J Rohde Zoutmansplein 15 heerenportemonnaie P Hooymeyer Gouwe 197 geldstuk S Zeelte Noorderstraat 23 konyn t C Nobel Snoystraat 95 kinder schoen J Hendrikman Bleekerssingel 37 kinderhoed J de Rek Raam 165 padvindersmes G Tarase Naaieratraat 23 kmderrauts J Krieger Jan Philipsweg 21 nerdershond Gemeenteveldwachter Hekenaorp 2 jongensjasjes Melkinnchtmg Turfsmgel 25 damestaschje W Klein VierdeKade 80 doos metaalwaren G Eegdeman Blauwstraat 16 dameshandachoen P Ae Jong Kmperstraat 25 kinderportemonnaie H v d Nadort Crabethstraat 6 sleutelvan melkbus B Saalbach Oosthaven 61 aameahandschoen A de Groot Weth Venteweg H 137 Reeuwyk regenjas H vanbijk Pr Hendnkatraat 25 eemg geld LBos Boelekade 54 portemonnaie met inh N V Leeuwen N Gouwe 4 damesparapluie M de Jong Geuzestraat 9 ceintuurvan regenjas H Zoet Stolwykersluis H 8 handdoeken J v d Klis Ketelstraat 49 dameshandschoen C Bloot Geuzestraat 46 portemonnaie met mh Th de Jong Martenssingel 82 dameshandschoen N v Herten Gouwe 107 vulpen Schouten Zout janstraat 58 horlogeketting met medail Ion G 3 Stravcr N Haven 332 boven da ineépW P Postkantoor Gouda halsket yjiff Vos V Bergen Uzendoompark 10 halsketting H Vervoert Houtmansgracht 5 kindertaschje N v d Berg Karnemelk sloot 102 rozenkrans B v Hof Joubert gtiBftt 202 autoband met velg G v Nieuw poort R V Catsweg 61 mantelceintuur J Nieuwenhulzen Boelekade 241 paar laar gen de Meter Gouwe 47 kinderschoen E I Bout Nieuwe Haven 306 dameshandschoen Vi de Jong Nieuwe Haven 262 portemon itfie met mh P Koster Vlamingstraat 33 heerenrywiel C Groen Spieringstraat 81 oameshoed J J Maree Kleiweg 89 meis lesmuts A Engelbrecht R v Catsweg 108 tKO speldje H Gons Oosthaven 17 portemonnaie met inh S de Vroom Walvis straat 12 ceintuur W Kempen Achter willens 16 huissleutel W v Rossum Spoorstraat 19 sierspeld J G Slot Raam 63 damestasch met inh Hageman Park straat 13 dameshoed de Ven Wydatraat 4 neni C Brokkmg Turfmarkt 69 jongen muts C Schouten Zeugestraat 58 lint v grafkrans M Nielen Coornhertatraat 1 Agenda 16 Nov 7 uur Zaal Calvyn Turfmarkt Geref Zendmgsbond Optreden van zendeling J Tams f 16 Nov 8Vii u Oafe Central Zeugstraat Ledenvergadering afd Gouda Mercunus Lb Nov 8 uur Blauwe Kruis Goudsche Reddingsbrigade Medische cursus voor heeren adspiranten van 7 8 1 Nov Vrye Geref Gemeente de heer Arendse van Veenendaal 7V3 u Hei des Volks Peperstraat i Nov 8i4 uur Het Schaakbard Kleiweg Openbare lezing over Het noodlot dei tegenwoordige koninkryken UIT DEN OMT RBK REüUWIJK Gemeenteraad Zitting van 9 November 1932 De gemeentebegrootmg Voorzitter Burgemeester L J Lucasse Aanwezig alle leden De VOORZITTER opent de vergadering mei het voorlezen van het formulegebed De notulen worden na een opmerking van den heer VAN ROON goedgekeurd Ingekomen stukken De VOORZITTER doet daarop mededeeling van de ingekomen stukken Verzoek adhaesiebetuiging De raad van Berkenwoude heeft aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid een adres gericht tot wyziging van de Cri Bi3 Varkenswet ten gunste van de mesters van zware varkens met bacon mesters en van de landbouwers voor het verrichten van hmsslachtingen Verzocht wordt aan dit adres adhaesie te betuigen waarvoor B en W voorstellen hieraan te voldoen Zonder eemge discussie met algemeene stemmen aangenomen Moederschapszorg De R K Vereeniging Moederschapszorg heeft bericht geen tehuis in de om geving van Gouda behoorende tot haar ver eeniging te hebben De vereeniging had een subsidie gevraagd waarover in een voorgaande vergadermg reeds was gesproken Nu geen vereeniging m de nabyheid is stellen B en W voor mede gelet op de be sprekingen in de voorgaande vergadering geen subsidie te verleenen aangezien de vereeniging Moederschapszorg te Heerlen iB gevestigd Het voorstel van B en W wordt daarop met 10 tegen 1 stem aangenomen Verpachting Vlachrecht De uitslag van de door B en W gehouden verpachting van het vischrecht luidt als volgt perceel I Plas Elfhoeven ƒ 650 pach ter H J Lafeber perc ïl s Gravenbroek fm pachter H J Lafeber perc III Klem Flfhoeven ƒ 25 pachter E v d Starre perc IV net en ruigt ƒ 1 pach ter C den Ouden De raad heeft thans te beslissen of het Kegand wordt Na eemge discussie omtrent voorwaarden werd het gegund aan de genoemde inschryvers of hoogste bieders Ophalen van vuilnis Aangezien op 1 Nov j 1 het ophalen van vuil door de Gebr Burger geëindigd is hadden B en W alvast een mschryving doen houden om te zien aan wie eventueel het ophalen gegund kan worden Het aanstellen van een vuilophaleri het aanschaffen van een vuilnisauto achten B en W in deze tilden met gemotiveerd Zoon auto kost niinatena ƒ 2500 5 rente aflossen m t jaar dua het eerste jaar ƒ 125 rente plus ƒ 500 aflossing is ƒ 625 loon voor den ophaler ƒ 18 per week is ƒ 836 te MHnen dua ƒ 1461 en dan nog benzine en olie B en W stellen derhalve voor het ophalen van vuil weef voor een jaa te ver pachten DisciuBies B en W nemen hun voorstel met terug m stemming gebracht wordt het met 6 te frea 5 stemmen verworpen De heeren REER IDSINGA en v ROON Bteilen hierop voor dat B en W met andere voMBtellen zullen komen en Burger tot l Januari as door te laten gaan onder het wtfde loon Aangenomen Vermindering van biljartbelaating vergunning en verlofhouders in deze gemeente verzoeken kwytschelding of STOote vermindering van de biljartbelasting n verband met de ook m deze bedryven heerschende cnsis De belasting bedraagt ingevolge art 31 jmdecies der wet op de personeele belasnng voor hen ƒ 20 voor ieder biljart Art 81 duodecies par 2 van genoemde wet opent de mogelykheid geen of mindere be lasting van biljarten te heffen B en W stellen voor inplaats van ƒ 20 per biljart per jaar ƒ 10 te heffen van de biljarten die gehouden worden in koffie huizen en andere voor het publiek toeganke lyke innchtmgen Met de stem van den heer van Roon te gen wordt het voorstel van B en W aangenomen Dus moet over 1934 ƒ 10 worden betaald Verlichting zomerhuujea De eigenaars van zomerhuisjes aan den Korstendijk verzoeken aansluiting van deze plashuisjes aan het electrisch lichtnet Het advies van de lichtcommissie had ter in zage gelegen De lichtcommissie is er met op tegen wanneer m de koeten van aanleg wordt byge dragen en een verbruik van 50 K W U ge garandeerd wordt De heer SCHOUTEN vraagt of de aan leg dan ook voor uitbreiding vatbaar is Spr wil 50 K W U tenig brengen op 30 K W U Weth VAN LEEUWEN zegt dat deze zaak rypelyk is overwogen in de lichtcom missie en dat ze als zeer riskant werd aan vaard Uitbreiding kan plaats hebben Het verzoek wordt daarop met algemeene stemmen aangenomen overeenkomstig het advies der lichtcommissie I Wqziguig begrooting 1932 De wyzigmg die noodig ia heeft voor de raadsleden ter inzage gelegen B en W stellen voor hiertoe te besimten De heer REER vraagt omtrent eemge posten nadere inlichtingen Deze worden verstrekt De post kleeding politie was met ƒ 60 overschreden en nog eemge andere posten De heer REER kan zyn goedkeuring niet aan deze wyziging geven wyl de posten van overschryding met door den raad zyn goedgekeurd Hy hoopt dat dit m den vervolge niet meer zal plaats hebben De wijzigingen worden daarop met de stem van den heer Reer tegen goedgekeurd Mededeelingen De VOORZITTER deelt mede dat de kas en boeken van de verschillende bedryven door het verificatie bureau zyn opgenomen en geen aanleiding hebben gegeven tot by zondere opmerkingen Voorts wordt medegedeeld Dat de verordening op de verplichte aan sluiting aan de waterleiding door Ged Sta ten goedgekeurd is teruggezonden Dat mgevolge een eourantenbencht overhet te Iaat aankomen vai de motorbrandspmt by den brand van Burger de Directeurvan het postkantoor te Gouda een alarmeerinrlchtmg aan de hand doet kostende perje ar en per pereeel ƒ 15 Daar B en Ween goedkooper systeem weten wordt hierop met ingegaan $ De motorbrandspuit is maar tegen derden verzekerd en kost ƒ 75 terwyl algeheele verzekering ƒ 212 50 kost t kost dus ƒ 13 50 meer Voorgesteld wordt om dit by de begrooting te behandelen De VOORZITTER deelt mede ƒ 100 te hebben gehad voor den brand by Burger van de Brandverzekering De Nederlanden De raad had vervolgens een besluit te ne men omtrent het verhoogen van de steun in verband met het verstrekken van brandstof fentoeslag Geïnformeerd werd of steuntrekkers van den bond dezen toeslag ook kregen De declaratie van de brandspuit te Gouda welke by den brand van Burger had dienstgedaan was ingekomen Zy bedraagtƒ245 66 en die der gemeente Reeuwykƒ255 67 totaal ƒ 80132 Aanmerking werdgemaakt op de declaratie der gemeenteReeuwyk waarop werkdagen van 14 en 21 uur voorkwamen Aanbevolen werd het reaervepersoneel m zoon geval te laten vervangen Behandeling gemeentebegrootmg Algemeene beschouwingen werden gehou den door de heeren Hagen Schouten en van Roon De commissie stelt voor alle posten m de begrootingen betrekking hebbende op het pensioenvethaal der verschillende ambtenaren over welke de raad de beschikking heeft inplaats van 6 8 pensioen verhaal toe te passen Hiertoe wordt met algemeene stemmen besloten Ten opzichte van salariskorting we 1 door de commissie geen overeenatemmmg bereikt en Wordt dit overgelaten aMi het oordeel van den raad De VOORZITTER meent nu maar te moeten afwachten wat Ged Staten omtrent korting voor Buigemeester secretaris ont vanger en wethouders ter tafel zullen bren gen en daarmede m overeenstemming een korting op de andere ambtenaren toe te passen De heer VAJ ROON meent ook dat de raad geen grootere of kleinere korting op de overige ambtenaren dan Burgem enz zal toepassen en meent dat de verdere dis cussies hierover wel kunnen worden ge staakt De heer VIS W J V B fractie houden ons aan ons voorstel in de commissie gedaan de bonden hebben toch geen medezegging Echap over het vaststellen van het salans Hierop werd het voorstel van den Vnj heidsbond dat luidt tot f 999 korting 5 van ƒ 1000 tot ƒ 1499 7 van f 1500 tot ƒ 199 10 van 2000tot ƒ 2499 12H en van f 2500 en hooger 15 m stemming gebracht Dit voorstel wordt verworpen De RK fractie stelde voor tot f 990 eeen korting van ƒ 1000 tot ƒ 1499 3 van f 1500 tot ƒ 1999 5 van ƒ 2000 tot f 2499 7 r en van ƒ 2500 en hooger 10 wordt verworpen met 7 tesren 4 stemmen De heer DE JONG wil alanu een bemiddelingsvoorstel doen en tot f 500 vry De heer REER kan nu wel met BK fractie meegaan mits de ovenge korting zoo wordt gelaten als m hun voorstel is vervat Na verdere discusoie wordt zyn ge wgzigd voorstel tot ƒ 500 vry van ƒ 501 tot ƒ 999 a van ƒ 1000 tot ƒ 1499 5 van ƒ loOO tot ƒ 1999 I T o van ƒ 2000 tot ƒ 2500 10 en daarboven 12 o m stemnung gebracht en met 7 tegen en 4 stemmen voor verworpen De discoMies hondm aan De VOORZITTER deelt mede de provm ciale Griffie te hebben opgebeld over de te verwachten korting op de aalanssen van Burgem enz en als antwoord te hebben gehad nog even te wachten De heer HENDBIKSEN informeert of liet reeds bekend is dat ö o zal worden ge kort Spr meent dat nu dit jaar zal woi den gekort maar een volgend jaar weer Na breedvoerige discussies wordt het sa lans van de Gemeente Verloskundige nader geregeld Len toeslag zal worden gegeven van ƒ 200 voor 1933 en oorts ƒ 499 vry van korting van ƒ 500 tot ƒ 999 3 c van ƒ 1000 tot ƒ 1499 5 van ƒ loOO tot ƒ 1999 7 van ƒ 2000 tot ƒ 2489 10 en van ƒ 2i 00 en hooger 12 Dit voorstel wordt met 6 stemmen voor en 5 tegen aangenomen Bij volgno 125 stellen de heeren REEK on ID8INGA vooi geen uuiforuikleeding meer te verstrekken In stemming gebroclit wordt dit met 7 stemuien legen en 4 voor V ei worpen De heer REEK informeert naar den toeslag voor onderhoud van wegen voor de jwldera De OORZITTER deelt mede dat f 1000 wordt gegeven van poldei Reeuwyk f 340 van de provincae voor d Gouwe en 200 voor polder Middelburg WU echter de pol der Middelburg voor het ontvimgen van ubsidie m iianmerkmg komen dun moei dezt worden gevraagd Hiermede zijn de uitgaven der begrooting afgehandeld Inkomsten Gemeentebegrootmg De VOORZniER vraagt of allen er voor ijn om de bydrage pensioenverhaai van 61 p t op 8i pet te stellen Aungeuomen met de stemmen van de hee leu Scliou en en Idsinga tegeti De heer VIS wU de 20 opcenten op de onbebouwde eigendommen laten vervallen D 0 R irTEK Aegl Hoe komt u er I IJ in te vel lagen in ctezeii tyd we hebben di p uilen noodig U en W zyn hiervoor niet te vinden Wethouder HAGEN zegt dat de ze post van luini f 1700 niet kan woiden gemist l en voorstel van de heeren Reer eu Vis om de opcenten terug te biengen op lU in stPmiiiii gebraeiit wotdt met 7 stemmen voor en 4 tegen aaagenomen Hieiop öteji de heer Sdiouten onder öteund door deu lieei Idsmga vOor om fiO i peeiiten te heffen op de vermogensbelas Ling in temming gebraolit wordt het vootstei öcliouten en Idslnga aangendnien Dus 50 opcenten op de vermogensbatAsting Sa ltaaldi at De VOORZITTER deelt mede dat op den kapitoaldienst SOO aUat hetwelk door de onderlinge braudassuranti te Keeuwyk aan de gemeente is gageven B en W hadden nu gedaclit hiervan een brandolarminnoh tmg voor de vrywallige hrandweer van de mqtorspuit te laten maken en vragen mach i iiig om m dien geest eena uit te kyken Aangenomen Begrooting Burgert ArmBettuur Het veilioogde salaris met 100 van den e tetariÈ van het Uurgerhjk Armbestuui UI 193Ü wordt ingetrokken en teruggebracht rp f iOO evenwel werd een gratificatie van 100 boven het salaris van f 100 met 8 tegen 3 stemmen toegestaan voor 1 jaar Begrooting Gem El ctr Bedmf De commissie heeft geen bemerkingen Ue heel SCHOUIKN mu de prys viui liet lieht van 35 op 30 eent per K W U wil len zien gebiaelit Voorzooveel een vastifchttarief betreft heeft dit voor de e ge mt ente niet zooveel beteekenis alleen za kenmenschen zullen dil m hoofdzaak aan gaan vo 1 anderen haalt dit niet zooveel uit T wijat ten overvloede op Hilligers lirg waur ook een vaetreoht tarief is Er wordt daar 25 eent per K W U betaald en vervolgens 5 cent Spi dnngt er op aan een algemeen hehtprysveilaging in te voeren Het voorstel m stemming gebracht wordt met 9 stemmen tegen 3 voor verworpen Bcfrooting Bonwbedryf Aan de gemaakte bemerkingen door de tommiBBie gaan B en W acooird Aangenomen Begrooting PlaBaenbedriif Ue kapitaaldienpt geeft in ontvangsten pn uitgaven aan 226 Ue commissie vraagt hierover nadert inlicJitingen Deze worden verstrekt De heer HCHOUIKW wil de zomerhutojes aan de plassen belasten en vraagt aan den Voorzitter of het jui t ia dat de lieei Vün Boven met den Burgemeeater in verband met deze aangelegenheid de plashuiajee heeft bezichtigd De heer SCHOUTEN zegt dat bewoners van de plashuisjefl peen bezwaar zullen ma ken dit zelfs zullen toejuichen wanneer een belasting van b v f 10 per jaar wordt gevraagd Ue commissie was het gebleken dat de hdpr Van loombergen in zes jaar slechts vyf maal aflost terwyl de afspraak was van zes aflossingen n en vnn 2 pet en 5 van 12 pet Bovendien was met den heer Van loombei en afgesproken dat by de aflossingen per dne maanden zou doen wat nu geheel andera blykt De commissie kan hiermede met accoord gaan De heer HKNDKIK8EN zegt fait de heer Van loombergen ov ral in toegestemd heeft om het risico van de gemeente zxwveel mogehjk te verkleinen Spr had nu raar staan kyken en heeft gedacht aan het geval dat deze er soms tusachen uit trok t De heer iüuEH i an toch hebben we de borgen nog De VÜOKZirrBK Zyn de heeren bang dat de beei an Toonibeigen er tusschen lil zal trekken Verschillend stenunen Neen oeeul De heer AN ROON egt gezien n dat op nel plassenbedryj met een tekort wordt gewerkt om de lan dên Kurgeineester afge3 ane koepel te vei huren De iieei HfcNDRIKBEN En dan aan den Burgenieeflter Da VOORZIUER voelt nieta voor huur Ue heei HENUKlIüiliJJ wil belasting op üf bootjes waarmede m den plas wordt gevaren De VOORZlflER iegt dat dit verleden jaai ook was gedaan maar dat daarover een storm van veiontwaardiging ia opge gaan die belasting ia ten siOlte weei ingetrokken l e tieer Hb DUlK8Ei J verzoekt aan B tn W met een vooistel tot reorganisatie te komen Ue ijegio ting 11 iitbedrijf wordt hierop ni i algeninne slemmen vastgesteld BOSKOOP Hed Uerr K rk Din dag had dt verkiezing plaatb van twee notabelen Hiervoor bestond groote be langstelling omdat het ditmaal de vraag zou zyn ol m het toUege van kerkvoogden en notabelen hetwelk geheel vrgiinnig 13 in tegenstelmg met den kerkeraad welke geheel rechtzinnig is weder vryzinnigen zouden worden herkozen vooral nu de pre dikant Dr P Glas die altyd streed voor de handhaving van het moderne beginsel inmiddels naar Scheemda is vertrokken Uitgebracht werden op den heer J Hooftman vryz 145 stemmen den heer D van Wilgen vryz 144 stemen den heer W Kranenburg cont 149 stemmen en den heer J van der Heyden ger bond 141 btemmen De heer W Kranenburg werd alzoo ge kozen iterwyl er een herstenunmg moet piaats vinden tu schen de beide vryzmnige eandidaten lengevolge an deze verkiezing js de ge heel modem samenstelling van het coUe ge van kerkvoogden en notabelen verbro ken In orthodoxe knngen heerseht de opvatting dat m de komende jaren dit college geheel in handen van rechts zal komen UAASIKEGHI Dat WM riiak Dr W H K uit Rotterdam reed Zater dagavond van den Zuider IJsseldyk en ver melde met zyn auto daarby een tweetal palen van het electrisch net De wito werd beschadigd doch de inzittenden kregen geen letsel Wie volgt Uter len behoeve van de tooneelveteeniging Nut en Genoegen wordt tot versterking harer kas een lotery georganiseerd De trek king zal op 1 December as plaats vtiuten MARKTBKaiCHTKM Kaasmarkt Woerden 16 Nov Aangevoerd 310 part yen Pryzen lo kv m r m ƒ 32 35 2e kw m r m ƒ 28 30 zware ƒ 35 Handel traag RBCHTZAKKN Ken burgemeester veroordeeld Voor de Rotterdamsehe reehtbank had zich dezer dagen te verantwoorden de 53jange J J S burgemeester van een kleine gemeente m de omgeving van Gouda Deze verdachte zou tot den 19 jangen koopman M Grandia uit Hillegersberg hebben gezegd n neus U bent 19 jaar metwaar en u be klaagt zich erover dat de burgemeester ditwoord tegen u sprak vroeg de politierechter aan get Grandia Ja zeker edelachtbare De burgemeester het verstek gaan Get Grandia gaf een omstandige en dui uelyke uiteenzetting van hetgeen hem op dien dag 2 Sepember was overkomen Hy had een auto bestuurd en by een bocht reed een m razende vaart rydende motorrijder byna tegen hem op Get s schuld was het met dat de racer een paaltje ondersteboven reed Maar een veldwachter die yhngs uit het gemeentehmb te voorschijn kwam be weerde dat het wel zyn achuld was Hierover rees een kwestie De onbekend gebleven motorrijder ging er vandoor en verd moest ten Kaadhuize verschynen Hy f tond erop dat de s tuatie buiten zou wor den opgenomen temeer omdat de veldwach ter zeide dat hy proces verbaal zou opma ken De yeldwachter weigerde aan het ver zoek van den jongeman gevolg te geven Midden in het uispuut verscheen er een heer boven aan de trap een beer an mid delbaren leeftyd D vroeg Wat IS hier aan de hand Grandia gaf zyn wenseh te kennen Een situatieteekening alstubheftl Het antwoord luidde Sn neus Het was de burgemeester in hoogst eigen persoon die dit woord had gebezigd Politierechter tot Grandia Ik vind 00 n A ord met aardig m een mond van een burgemeester het komt heelemaal niet te pas voor het hoofd van de plaatae yke politie Overeenkomstig den eisch werd d burgemeester by verstek veroordeeld tot ƒ 10 bo ete of 2 dagen hechtenis 1 RAPIO NIKUWa j Programma voor heden j Hilversum 530 Concert door De I Notenkrakers en Orgelspel 7 SDAP kwartiertje Overzicht van de afgek open week door Jan Oudegeest 7 20 Uitzending vgor den Centrale Bood van Transportarbeiders 7 56 Gramofoon 8 S 0 berichten 801 De Vakbeweging Algemeene miei ding Wezen en doel der vakbeweging door S de la Bell 8 20 Concert door De Fliereiluiters 9 In Fantasie radio parodie van Paolie door Tummera 4o Orgelspel 10 Nieuivsberiehtvn 1010 Concert doo De FlierefliuterB 11 12 Grunofoon Huizen 4 5 tnesch Kinderuurjte 5 80 Ds D Zwart over Alle folken Syn dlscipeb ek it ryske folk 6J0 6 anp door heC Zangkoor Halleïuj 6 6 80 3 van AWwroa over Dt dagtMk van den Fneachen boer 630 7 Mevr G Feddema Hoogtand leest FncwOie H tabies f f 730 Onderwysfonds voor de Binnenvi 7 45 Ji Nieuwsberichten 8 10 80 iiuèn ding uit de Broere iUrk be Bolsward 10 30 10 40 Nieuwsberichten 10 40 1130 Gra mofoon Laatste Beriditea DRAA1 L00Z £ DifiC S De contingeateenng vai Ba qi UUvoenoMhtigiag aan t vragen by de VarkenaceBtraie DihN HAAiG 16 Nov De Nederiandpcjw Varkenaoentrale maakt bekend dat u v band met de op 23 Nov as aanvangende contmgenteenng van dezen datum af gse ander gezouten varkensvleesch dan Bacon naar GrootiBrtttanme en NeordJerlwtd mag worden uitgevoerd zonder Uitvoer machtiging van de Ned Varkengeenttlale Deze uitvoermachtigingen kunnen wor den aangevraagd by de Ned Varkenscen trale 1ste v d Boschstraat 1 dea Hitag In aanmerking tot het verkrijgen van deze uitvoermachtigmg komen alleen z j di regelmatig gezouten varkensvleesch aan bacon hebben geëxporteerd Belanghebbenden worden verzocht zich met de Ned Varkenscentrale in verbinding te steUen Ëniatig auto ongeliik by KaamadonkvMr Twee matig gewoBden RAAMSDOiNJCVEBR 16 Nov VWtWh tend omstreeks 9 uur had op de meawe brug Keizersveer een enisUg auto ongeluk plaats Len iuxe auto gemerkt G 42124 kwam met een vaart van ongeveer 80 K U aangereden en abpte op de brug De wagen kwam tegen het yzeren hekwerk va de brug terecht De bestuurder van d aatb n zyn echtgenoote de heer en mevr B uit Amsterdam werden uit de auto geslmgerd en met een zware hersenschudding opg no men Per auto zyn z j m zorgw kkend n toestand naar het R K ZiekenhuU te Raamsdonkveer overgebracht De auto werd zwaar besehadiga Flantenboter ea waar t e ta verkregen la DI N HAAG ib Nov De ÜriHU ZuivM t entiale deelt mede dat hem bénditeo W oote komen dat o ui in medtsche krlngon twijfel oestaat of nu de inwerking tredbig der Criais Zoivelwel nog wd margarine uil lihutetid uit plantenohö vervaardigd hi ta verkrijgen y vestigt ei daarom de Uui daeht op dat LedoeKta plMUtaardige nrtË line oi k Uians nog wordt aangemaalÉl aedert het inwerkmg treden der Crisia Zdi vetwel m vervaaitiigd Zou de e niet by winkelier vooihaoacn niooht ajn kan men iili wenden tot de Vegetal lersvereeni f tüxanttnweg 73 huis Ar sterdam di f bereid lieeft verklaard te berichten wa fg b margaiine m te verkrygeo COBRB8P0NDENT1E Chr W 8 El ia vooi bedoelde bijeen komst ovetr dit waariy k niet meuw onderwerp voldoend ruimte geboden Voor een prop gandarede la dit blad met de plaats REDAUTIE Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 16 Nov 16 Nov Offieieel 8 2 i sn 921 least 9 761 9 76 34 55 MUi 47 92J 47 43 43 43 65 491 Londen Berlijn Parys KruBHcl Zwitserland Weenen kopentiagen Stockholm Oslo 4 ew York 2 4BU 24 h Niet ffiAieeiPraag 7 36 7 36 Madrid 20 S7i 90 MUaan 12 76 12 76 Mnoverilcht De ondernemingslust op de Amsterdamfi h beuFB iB tot een minimum gedaald 0 en kvon ler als men m eanmerking neemtdat over verwhiHende belangryke viaag lukken besprekmgen worden of zutien wor len gevoerd die op den economischen toe tand van alle be haafde landen groeten invloed zullen kunncr uitoefenen Vooral te tehuidenkwestie verheugt iich op het ogenblik in een groote ttenJ le van de ge 1 eele wereld en nu er tegen een vqcJengJngvan het beetonnde niorabonum of ali ehfielschrapping In de Ver Stalen Min tUmn van protect ia opgestoken neemt men Ofo afwoehtende houdüig Aan pü handel was van z er beperkte i tingen en zriffi in fabaUcen ging to gjedaiti niete om D vervraehting dat dtoi tlui tend maken van de franw+w begraoMng eenk unstijgen invloed zou hebhen opdè Berlijnche beurs kwam de tendenz ten goed Amrt erdamBche petroleum waarden bleven oppwl Philips flauw Aku en Unilevere ei rIer irti ia er Suikerwaarden moetiten methuier Koersen genot en nemen De oppositietegen de opruhting ler Niva en de 7wakkesteinniinir op de suikermarkt werden ongunsiig opgenfsnen Tabakken verdeeldRubbei zwakker doch zonder affaire OokMijnw aarden en Scïiefpvaarten kdöden ilechtt weinig affaire trekken De o H fctie fd eling hleef op peil RADIO TGLEGRAFTSm WVBRBRRim 18 November Verwachting Zwakke tot matige wind Meest uit oostelijke richtingen Nevelig tot Kwaar bewolkt Weinig at geen neenlag Wrinig verandering in temperatuar