Goudsche Courant, woensdag 16 november 1932

Zr A van As GedipL Pedicure DAGELUKS TE CONSULTEEREN Adres GOUWE l 6 GOUDA MO 18148 Eeeo Bedrij of OoileroeiiiJDii Hukskanseher von Papen heeft giBteren aan den liykspreaident het ontsiag aangebyden van het geheele Kykakabmet i resu dtmt Von Hmdenburg heeit dit ontslag aan genomen en het kabinet beiaat met de afwikkeling der loupende zaken De beshflsiny betreffende de verdere ont Wikkeling van den binnenlandschen politie ken toestand beniat na het aftreden van het kabinet von Papen thans m handen van tien Kykspresident en de leidende politici wier taak zal z jn een uitweg te vinden uit ut moeilukheden Te bevoegder plaatgQ wordt met het oog op de komende gebeurteni sen er op gewe fin dat het zoowel in het belang der zaak als m het belang van het geheele Uuitsche bedryffileven is indien de toestand zooals deze thana bestaat met te lang zal duren De Rukspresident heeft eerst een aantal partgleiders by zich ontboden ten emdi met hen m de volgende dagen byzonderheden te kunnen bespreken Deze besprekin geu zullen evenwel geen definitief karak ter hebben 2y hebben ten doel den Kyks president op de hoogte te stellen van de zienswyze der partijleiders Rykapresident von Hmdenburg stelt het op prys dat de uitgenoodigde partylelders na de bespre kingen nog te Berlyn zullen blyven teï tande ook onderlmg met elkander contact te kunnen hebbèrt opdat zy dè volgde week len Kykbprt nitJit bepaalde voorütel len nullen kunnen doen welke met alleen betrekku zullen hebben op üe kwestie der personen doch vooral ook op het economi Khe en politieke belang d t volgens de partyleiders moet worden tot stand ge bracht Vand g zullen worden ontvangen Hu gtnberg voor de Duitsch Nationalen Kaas voor het Centrum en Dingeldey voor de Duilsche Volkaparty Voor Zaterdag zyn ontboden de leider derN S D A P Adolf Hitler en de leiderder Beiersche Volksparty dr Schaefferfcen antwoord van den laatstgenoemden isnog niet ontvangen A dolf Hitler heeft zichbereid verklaard met den Rykspresidént teconfereeren De te Berlyh vertoevende heei n hebben hun uitnoodikng ook aanvaard Betreffende de te vt eren besprekingenïal aldUH wordt va bevoegde zyde verklaard vooreerst meta wprden medegedeeldDen aan de besprekingen deelnemendeiiheeren zal eveneens women verzocht met mede te deelen voor eeiJ resultaat zal zynbereikt Inpohtieke knngen tefBerlyn neemt men MW dat de besprekmgei ongeveer midden volgende week zullen zyh afgeloopen Dan lekiprij doeren door KWALITATIEF AAN DE SPIT5 VOORDEELIG IN PRIJS NEDERLAND5CH FABRIKAAT jij zult arbeideh tkis zoudt gij eeuvfiig leven gij zult zorgen g i zoiid t ge st erve n morgen FEUILLETON De geheimzinnige verdwijning van Rdbert Greli Geautoriseerde vprtahng 53 tfadruk verboden Er wea een klein kansje dat Ivan Abramoviteh ot Condit bewogei konden worden MD verklaring af te leggtn ofscJioon die kanH al heel gering was In Amerika ot Prankrijk zouden ee geklwongeai kunnen worden te spreken In Eügeland was dJt onmogelijk Geeuwend gaf Foyle zijn pogmgen op en 10 hoofd viel voorover op zijn lessenaar nen weinige minuten firas hi vast m a Hij werd gewekt dodr een htjht tikje zija schouder Green wae teruggdtomen Hallo 7 1 de chef Ik ben eeker in dut Hoe ben je pge8dioten Ureen gjag rnet zijn iniger lirhaam in ïn ieumngstoel zitten J J hebben den Chinees gevonden IJ klom door een vallmk naar het dak WIJ doorzochten het heele Jiuie nauwkeurig MT eerat en er na ha l ik feen klem onder hODd met Keiler Het sehtjnt dat hij en ooinpagnon de Chinees den mm eeni ti d frekend hadden vfor zij hem een kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan m elke zaak grooter Als ai oniresteld zyt neem dan s mollens s middiigs en des avonds een weinipt van de van ouds be roemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of I è 2 Wortelboers Pillen en gu zqt spoedig liersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben er reed baat door gevonden en zu zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdryven gal slqm koortsigheid verstopping maag en hoofdpun wekken den eetlust op bevorderen de spusvertenng re gelen den stoelgang zuiverer het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drio doozen f 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bediag Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het in handen krygt Goed drakwerk is voor elke zaak een introductie die met moet worden onderschat laat ons Uw drukwerk verzorgen Wu leveren pnma werk en daarbi goedkoop Onze pryzen zun belangrijk lager DRUKKERIJ ▼ efinidi t iMMi ma Gt oniiai Tki cnfoasi 4 CESPONNEN TARWE A BRINKMAN ZOON GOUDA ALLE 4400 SHKBDDBO WHHAT Wordt nooit oudbakken Altyd smakelyk met kaas TbeShNddedWbMlQr Ltd AgentKlitpT Nedaluil I Anilri wi f lUdloiwg Am ttnlaffl o Tcl fiMa53i3f INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U BEREIKEN door Uwe advertentien te plaatsen in HET WEEICBLAD v REEUWIJK dat eiken Woensdagmiddag dooi de post bn allen wordt bezorgd fSSm Het kost U maai weinig K Advertentien moeten worden ingezonden vóör Dinsda ravond aan de Aanneemkantoren te Reeuwvk en an het Bureau te Gouda Markt 31 Wonnaar ga in Uw gazelliga hui kamar Uw krant laast en Uw fcopj thaa drinkt varplaats ü dan eens een enkal moment In dan toaitand von de vale kleine landbouwers ranteniars an klaina naringdoanden die met groota moeiliikhedan habben ta kampan Ovaral worden de tolmuren verhoogd ofzaf voor Nadarlandscha landbouwproducten It bi na onmogalijli Manschan dia jaranlang hebben gewerkt an gespaard zian hun Inkoman ais snaauw voor da zon varimaltan Dat ga hal op hat oogenblik nog zoo goad habt dankt ga aan twaa factoren i Uw werkkracht an Uw galuk Toon Uw dankbaarheid door andaran ta halpen dia hat zoo bittar noodig habban Alt ge rakanlnghoudar zijt bij dan Girodiaritt vul dan da machtiging in dia ga dezar dagen habt ontvangen Automatisch wordt dan efke maand het door U opgegeven bedrog van Uw rekening afgeboekt tan bata van het Nationaal Critit Comité Hat Nationaal Critis Comité warkt door waar plaattalijk niat voldoanda in dan nood kan wordan voorzian 18 0M Slypn KV Aaw Stwas lu lOS NEVE OkU ratf mk onto Stfifidfl vfitii tAnilAii i i i w ww wian vj Jat 1 roedfl moor dan itf Jaren lar Ipaau Chlorodont gebruiken en dal deip ona rïfoilhMA W Mtaldl WU h bbw i da witte unden en een aangenaoien imaak m den mmt é mtó ouMllt wlJ ijmda line Chlbrodont tnondwat r gebruiken BuTendtealr rdt door em t ehoato buallla aUaoB jrabmik gemaakt ran Cblorodont tandenboratcli tw t O Omdobl Tr Verlangt alteen d eobte Cblorodont tandpneta met rood wit blauwegaraiitleatrDok tatMSfi oenten 60 cent Overal rerkrljiibnar Tij o toeaending ran 9 d M adrertentle ontrangt U koatalooe een proeftub van Leo Werke Dreadea Bijkantoor Z éiaaterdam Stadbondenkado U f ZEER TALRIJK E z n de bestellingen welke de uitgevers A BRINKMAN ZOON ontvingen op de NIEUWE UITGAVE 1932 1933 Nog bestaat de gelegenheid voor hen die hun bestelbiljet nog met inleveiden een oi meerdei e ex a ƒ 0 25 inijenaaid of ƒ 0 50 gecartonneeid te bestellen l ®= Let wei nè de veischijning woidt de prus ƒ 0 40 resp ƒ 0 65 Men zende dus onderstaand biljet nog omgaand in 1 = Geen Gouwenaai kan deze practische Gids ontbei enl =® 1 Bestelbiljet Onderaeteekende bestelt hiermede btj de Uitgevers A BRINKMAN ZOON MARKT SI GOUDA Ex GOVDSCHE VRAAGBAAK uitgave 19S2 19SS Pnjs tot de versehyning f O 25 per ex Ex Idem gecartonneerd f 0 50 na de verschynmg f 0 85 Indien men z n exemplaren door tusschenkomst van een Boekhandel wenscht te ontvangen gelieve men den naam van dien Boekhandel te vermelden 7I Jaargang VHjdag 18 November 1932 6011MEË COURAMT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEIXE STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en z ft 4DVESTENTIBPRUS1 Uit GootU en omstnken btthooraad tot den beiorgjkrlng 1 6 regels i SO elke regel me Ol2S Vu btuten Goude n den hezmrgkrin 1 6 regele 1 66 elke regel ineer 0 30 Adrertentieo ia fa t Zeterdsgaoinmer SI i aleg op den prtji Liefdadicheule advurteutKa de helft van den pr i INfeEZONDKN HJ DËD££UNG£N 1 4 regels f2M elke regel nwer OfiO Op ue oorpagme 60 booger wone advertentien en ngexondea mededeeüngen bfl coatraci tot seer geiedoeeerdM Jiyi Groot letteis en rhuden worden berekend naar pUcterulmte Advertentien kunnen worden ingezonden door tosechenkomst van wollede Beakaandelar Adve tenuebureux en onxe agenten en moeten daags vóór de plaateliiK aan het Bureau xljn ii ekomen teneinde Tan opname verxekerd te xjjn BERGAMBACHT BERKENAVOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPBIJS per kvmrUal 2 2i per week 17 cent mot ZondalsW iwr kwartaal ƒ 2 90 per veek 22 cent overal wair de bezorgui por looper goaduedt F raiico per poet per kwartaal ƒ S 16 met ZoiukzaMad ƒ 3 gt Abonnementen worden dajfel4 ka aangenomon aan ona Bureau MAAKT 31 GOUDA by onze agenten en loopera den bookh del en de postkantorea Onie bureaux n n dagelgki geopeiul van uur Adminutratie en Bnlactu VéUL Interc 2146 Poatrekemng 48406 e Het Engeltche Ontwapeningsvoorstel Su John Simon s uiteeazettingen te Geneve Een poging om Duitschland naar de oniwapenuigsconferentie teiug te brengen kwalitatieve ontwapening gesplitst in de punten bewapening ter zee bewapening te land en Juchtbewapenmg en de kwan titatieve ontwapening waarvoor naar zyn meenmg wtvoenge onderhandelingen die lange jaren zouden kunnen duren noodig waren Tenslotte verklaarde Simon dat de Engelache regering het voorstel tot instelling van een permanente contröle commlssie van den olkenbond aanvaardt en dat in de toekomst alle staten sich op di elfde wqze aan een controle van him bewapening dienen te I onderwerpen De hngelsche regering heeft thans een yoorfatel gedaan waarop een I meuw en Bolted bouwwerk van ontwape I nmg kan worden veatigd In de Londsche bladen v rlen do ngei I ache ontwapemiigsvoorstel UI gunstig bc j oordeeld de algemeen op nm is zonder on derscheid dat deze p ai ni n ook voor Duitschland aanvaardbaar yD I Daarentegen mi een de t der t ratuwlK pers naar hecien mt Pa i wordt gese nd scherpe critiek op de il i ir John himon I gehouden uiteen ettmger en Ie Lngelsche I voorstellen De J ransche peia verwyt hr I bimon dat hy m et n de laiigcl genheid van Liigelsch stü lpunt heelt ue piokcn en gten rekenjng icef geiiouj n met de spe c ale positie difi l rankryk inneemt Het kabinet Von Papen in zijn geheel afgetreden Hmdenburg heeft het ontslag aanvaard De Rukspresident begint leedb heden zun besprekingen met de partyleiders Geen uitnoodiging aan de sociaal democraten I Jn de openbare buitenguwuia ittmg van I het bureau det ontwapemngaconferentie lieeft de Lngelsche mimstor van buitenland sche zaken hit John bwion hedenmorgen zyn sedert dagen met groute spanning ver wachte groote rede o er het standpunt der Lugelsche regeenng ten aanzien van ile grondslagen der ontwapening gehouden In zyn rede verklaarde hy ter inleiding iiat de 1 ransche voorstellan een zoo uitge bteide en uitgewerkte behandeling van het ontwapeiungsvraagstuk gaven dat het nieL slechts onvoorzicnig doch ook onmogelgk zou zyn zyn c andpunt hiertr i i u tr m het kort te bepalen De voorstellen verdienden dat zy aan een nauwgexet onderzoek wer den onderworpen De Engetsche regeenng waardeert den geest die uit deze voorstellen spreekt en lu er dankbaar voor De hn geische regeermg is echter m tegenateiiirg tot de 1 ransche voorstellen met voornemens een meuw plan m te dienen dat om zoo te leggen zou kunnen concurreeren mei het t ranache Zy geeft er de voorkeur lan tot internationale overeenkomsten inzake de ontwapeningskwestie te komen Up het oogenblik hield zy mch bezig met een kwes tie die naar I aar meen Ug df fMitief moet worden opgelost vóór roen overging tot de uitwerking van een tot in onderdeeien gaand ontwapeningsplan De li gel he regewdng wil 11 I een grondslag vinde om dffelijkgerechtigd heidskwestie op te lossen Dit vraagstuk is een belemmering voor de werkzaamheden der ontwapeningsconferentie De verklaring die hy namens de tngelsche regeenng wenschte af te leggen zou het mogely maken deze moeilykheden uit den weg te ruimen en den toestand aldus te wyzigen dat alle leden der ontwapemngsconfereiitii gemeenschappelyk aan de uitwerking van het concrete irternationale ontwapemngsplan op een algemeen bevredigden grond flag zouden kunnen medewerken Sir John Simon zeide dat hy zich ter uille van de eenvoudigheid by de behan delmg van net gelykrechtigdheidspro bleem slechts tot het geval van Duitschland zou bepalen hoewel dezelfde overwtgingen ook voor Oosteniyk Honganje en Bulgarye golden Sir John Simon zette daarop de te genwoordige situatie nauwkeurig mteen en introduceerde vervolgens by het bureau zyn uit vier punten best and voorstel or het oplossen van het geiykgi re Itigdneids probleem Hy gaf geen vast omlynd plan üoch zooals hy zelf zeide slechts een basid voor de toekomstige regeling van deze kwestie in den vorm vm de volgende pun ten zullen waarachynlyk voorstellen worden ge daan voor het houden van slotbesprekmgen De souaaldemocraten zyn met uitgetioodigd aan de onderhandelingen deel te ne men Als reden svordt opgegeven de toon en de inhoud van hei antwoord dat zy aan den Rykskanselier gegeven hebben Mocht ondanks den dringenden wensch an jen Rykspregident na deze besprekin gen met een kabmet van nationale coneen tratie tot stand komen dan wordt in noli tieke ki mgen niet uitgesloten geacht dat de Ryküpresident dan zonder rekemng te houden met de uiteenloopende wenschen der partyen een man in wien hy vertrwwen stelt tot Rykskanselier zal benoemen Theo retisch zou deze man Von Papen kannen zyn In welingelichte kringen gelooft men evenwel dat de Rykspresident dan een an der zyn vertrouwen zal schenken Van bevoegde zyde aldus Wolff wordt verder betoogd dat de Rykspreaident ook verder aan de gedachte en het beginsel van bet Praesidialkabinet vasthoudt Ook het meuwe kabinet zal dus een presidentskabi net zyn Verder staat vast dat de bui enlandsche politiek door de kabinetverandering met be mvloed wordt Het Dmtsche standpunt in de belangi fke kweflties b v de einch van gtlykgerechtigdheid in zake ontwapening staat buiten verband met de partypolitiek Het staat reede thans vaat dat ïreiherr von Neurath in elke conatellatie als minister van BuUenlandsche Zaken te lugkeeren zal Ook het economisch program zal geen rtyzigmg ondergaan Punt 1 Alle huropeesche mogendheden stuiten zich aan by de plechtige verklaring dat zy onder geen omstandigheden zullen tiachten een conilict vaa we ken aa d ook op het oogenblik of m de toekomst onder ling met geweld op te lossen De hngeUthe legeermg weigert met beslistheid aan te ne men dat een dergelyke verplichting geen waarde heeft De erkenning van het moreeio lecht op gelykheid beteekent voor Dmtsch land evenals voor de andere staten de aanvaarding van hiin verplichting Punt il De toekotiiotige beperking der Duiteche bewapening moet m de zelfde ontvtapemngsovereenkomst worden vastgelegd rtaarm ook de beperking van de bewapt mng der overige mogendheden wordt üe paald Up de wyze wordt deel 5 van het VbUlvËNlbüË hTAT£N Amerika bereidt zich voor op k t eUuUgen der drankverbod pc Eipte Ofschoon de nieawgekozen prudent dot Ver Staten zich gedurende de verkiezmgt campagne nimmer vierkant voor de alge heeie intrekking der draiikwet heeft ver Haard is toch wet gebl ken dat hy ten opzichte van dit Vlaagstuk een soepeler houcung inneemt dan Hoover en in weerwil van het feit dat het nog dnif en een halve maand duurt voor Koo evelt zyn functie aanvaardt begint men reeds overal in de Ver Staten teekenen te bespeuren die er op wyzen dat men algemeen zoo ai geen intrekking dan toch een verzachting der drankwet verwacht In de blauen verschynen opsoliriften als verbodswet verscheurd en voorbereiding der annuleering en zelfs de autontèitefl sihynen de Volstead act niet meer au séri eux te nemen Cermak de bekende burgemeeestel van Chicago IS reeds als proleet opgetreden en heeft aangekondigd dat men in zyn stad met Kerstmis echt bier zou drinken In de groote hotelb te New Vork worden bars ingencht en de kelders m orde ge bracht de groote brouweryen nemen haar maatregelen met het oog op den nieuwen toestand en de speak easies worden gewone bierhuizen Punt 111 De nieuw geformuleerde bepti kingen der Duitschc be vapi ning nebbei denzBlfden geldigheidsduur en zyn ondf Viorp n aan dt eltue re visie bepaing als die voor de overige mog ii iheden Dit beteek t een wyzigmg vtn zeei groots draa wydtc aangezien op hi t oogenblik de ontwape ningsclausule in iet verdrag van Veraiil Jyefi in tegenstelling van all awieru uit ma tionale overeenkomsten t delyk onbcpe kt 1 == Hebt U = PERSONEEL nood g Zoekt U PLAATSING Plaats dan Uw AANVRAGE das Zaterdags in de De grondslag der gelykgerechtigdheid tischt echter dat in de toekomst tusscnen de verschillende titi ten geen lntt nng er schil meer zal ont iiau ovtr den duur aei ontwapeningsbepa i 1 n ile staten die in df toekomst de ontwapeningsconventie on ui rteekenen m tfitii Zi h tui aan ien vm den tydsduui e revi ie tnogeiykheid in ue zelfde jundist ie p 6iti beviniJcn Punt IV Duitschland verklaart dat het ii et voornemens is zich te bewapenen Duitst liia 11 wen nt integendeel ii nng van het principe dat de den anderen mogendheden geo looide wapens voor Duitschland niet verboden te zyn ieder leest ze dan 1 KliineiloDoiices S regels fl Inzending tot Zaterdagmorgen 9 uur akn het Bureau = MARKT 31 = r Het gaat hierby slechts om wapencatego ricen met om het aantal wapens Wanneer Duitschland gelyk recht krygt dient tegf lykertyd ook het principe van kwalitatieve gelykheid van wapeiuj te worden erkend D ngelsche regeering verklaart zich be reid gemeenschappelyk met de overige mogendheden ter ontwapeningsconferentie dlL principe in de toekomstige conventie op t nemen Vervolgens gaf hir John Simon een uiteenzetting van zyn voorstel betreflende de kamer gaven Zij zijn oude vossen en wil den niet te veel zeggen Hij ging nu en dan uit en nKcstal s avonds Wij vonden niets dat betrekking had op den moordt maai litel wat om te bewijzen dat Keiler en zijn makker een vuil spel speelden Hm Kon je nog iets van de anderent weten komen Van den poitier Neen Zflo gesloten als een bus belial ve ZIJ die niets te vertellen hadden Ivun i koppig Hij liceft Mordix laten roq enoin ijn verdediijing op zich te nemen De chef wreef ijn km Mordix 18 niet al te consciëntieus Ik ind dat WIJ hem voorloopig alktn van ongeoorloofde aliiitmg zullen beaohuldigentot WIJ zi n hoe de zaken loopen Niemandi wond zekerp De sombere trekken van den indpecteur naderden Voorzoover zij daartoe in staat waren een glimlaoh Enkelen hunner zijn vnj pijnlijk maar de dokter gelooft dat ze aJlen morgen voor den rechter zullen kunnen verschynöi Foyle rekte zich uit en stond op Mooi Wi zullen er ona voor het oogenblik niet langer druk voor maken Ik voeldat een flmke naohtrust voor raij het bestezal zijn Jij moest ook naar huis gaan enfetze fde doen Goeden nacJit HOOFDSTUK XXXX Sir Ralph Fairfield krcefr n bnefje terwijl hij aan zijn ontbijt was en het ziem van het schrift 7elfs vjor hij de envelop opende deed een ruling over zijn rug loopen Je moet mij dadelijk ontvangen zei gered Len oogenblik ging een kramptrek over Fairf lds gelual Hij had geen verklaring eviaagd óiell liiul ze met gegeven Het bclieeo alsof liij zonder onderzoek erkende eJiuldig te zijn aan den moord Zeker eeJi onsohuidig man iou de eei te de beste gelegenheid aangegrepen hebben om zijn onsehuid te verkondigd Toen hir Ralph antwooidde ging dit zeer langzaam alaof hij elk woord dat hij sprak overwoog Ik zou bereid genoeg wezen n vriendte éiel en da4 weet ys Grell Afaar ik ziemei in waarom je tou denken dat ik eenvmger zou uitsteken om je te helpen ontkomen aan de justitie Ik kNi genoeg vande wet WD ie weten dat ik medi lichtig zouworden Geloof je werkelijk dat ik dieo i ao 1Mb gedood De woorden kwunen snel en scherp als een piBt o4Beliot Ik dacht dat je m j Jang genoeg hadtgekend Woorden viel FairfieM li n bitter inde rede Allemaal woorden Je waart claatste dien ik tot 7ooiets In staat geacJiizou hebben maar alle feiten zyn tegen jeMoet ik ze nog opsonfnien Iaat ik je zeggen dat wonneei ooit h n jury weet wat Scotland Yard weet en jij staat in de bankder beachuldi den ireen nardsche macht jeJmeer kan redden AJs je die misdaad op jegeweten hebt drukt ze je met erg zwaar Grell stond op en liet ain hand iMeht rua en op de mouw van den ander lVordt vervolgd tjeb een aloei lnj de tafel trekkend Ik moet iets iiskeereo Maai ik gelouf niet dat ze mij pakken en ak ze Uet wel doen zullen e nuj niet opJiangan Wat dunkt je daar viiü iairfieldf De oude spot was in zijn stem maai zijn vriend die hem ntiuwkcurig bokeeic zag dat zijn gezicht wat magerder wha geworden djit onder het vuil dat het bedekte tiekken waren die zorg en slapeloosheid verrieden I airFieJd had dbn laatsten tijd veel over Grell gedac lit maar liij had nooit kunnen vermoeden dat de opgejaagde man by hem zou komen op klaarltchten dag bij hem zou komen zonder een woord van waareohuwing Wist Grell dat hij met de politie in contact waa Waa hij hier gekomen een opgejaagd wanhopig man om verwijten te slingeren naar den vriend die meedeed aan de jadit Dat waa niet waarschijnlijk GreJl moordenaar of niet was met dat type Hij deed met onder reden Hij was tepeirtsde f airfield een moordenaar een moor denaar die niet den moed had gehad het hoofd te bieden aan de volgen van zyn daad Dat sneed alle banckvi dooi wat hun vrienschap ook geweest mocfat zijn Wat verlang je vroeg hij met een harden klonk m zijn stem Waamm ben je hij mij gekomen De man m den Btoel haaldle de schouders op Dat 18 nog ld gemakkelijk te begni pen Ik wil dat jp ult doen wat ik als de toestand omtteke rd was voor jou lou doen Ik moet eW hebben Als je fMi paar honderd pond voor my kunticrij ben ik het welbekende schrift dringend Dringend Het papier rilde m Fairfield s h uiden en alleen de wenk von den bediende dat de boodschappei i p antwoord waohtte óe L heni uit zJjn vei doovmg ontwaken j Ja ja I aat iiem binnen En Hoberte I terwijl ik bezig ben wil ik door niemand of niets gestoord worden Vergeet dit nieti Ala Roberts met zoo goed getramd was zou liij verbazing getoond hebben bij het bevel van zijn meester Want door de detfr I die hij openhield soharrelrte een jplompe mansfiguur met booten rug een baard van een eek om zijn kift zwar gelapte laar zen een manchester broeit een kaal buis en een hard blauwe cat ienez Zenuwachtig wrong hij zijn pet m zijn knokipe vmle handen terwijl hij bij den drempel van de kamer bleef staan tft de knecht verdwenen was Toen flloot hij met snelle beweging de dear nchtte zich op en stapte met uitgestoken hand tot de plek waar Fairfield stond met onbewegelijk versteend gezicht Langraam verborg de ander zijn handen op zijn rug en de man bl ftf plotseling staan Fairfield 1 Toen verdween de onbeweeglijkheid van Sir Ralph Hij pTf ep zijn bezoeker bij den atm achndde hem bijna heen en weer in PU opwelling van dnft ij gek ji vervloekte gek Waaromben je hier cekomen Ats Be je pakkenwordt je opff angen Weet je dat Tfc geloof stellig dat het huis bewaakt wordtMiSBohien hebben ie je zien binnenkomenAfiBBchien is het huie thans omsmgeto Ik waag het erop zei de ander koel