Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1932

achteruitgegaan dat men de betaling der m lanssen moest uitstellen Het ging met meerom den betalingstermijn van December doch om een systeem dat er naar leidde een der saiansgedeelten van Maart a a p sm de eerste helft van Apnl uit te betalen om den waarborg te krqgen dat op dex w ze de salaria en inderdaad uitbetaaldkonden worden Schaffer wees er op datinmiddels in anaere Duitscbe landen niet lechts de acc ns op geslacht vee ingevoerdmoest worden doch dat in de meeste landenwk de salarissen war n verlaagd welke rlftgingen meental veel grooter waren daAdie in Beieren vemietigii aan de Kröwf voor te drigen Op 4 Deeenber He leden van den gemeenteraad van Arn hem behoorettde tot de rechtersijde die den mmister van EcoiKMnisobe Zaken en Arbeid veriochl hadden om het raadsbeeluit betreffende de lenatelling van de wmkeis p 4 December niet goed Ie keu ren w eos stnjd inet de Winkelsluiüngewel hebben van den minister telegrafisch het volgende antwoord ontvangen ïk geef voorkeur un uitlckksn rechleiiijke uilr spraak Iwvcn verm igiog waartoe oven gens tijd zou ontbraken Wcrkrerachalfing He Mmidt u van Binnenlandde he akao II t tl aan alle inepectieti vOor de werkver sLhaffing tien volgenden brk i gesouden I lot nu geldt de t e aliua dat bona fide kosLgangere van JÜ jaar en ouder om de wLek bij df weikveibi liaiiing worden geplaatst teiwiji bovendien te be a Jd dat m getueenleu alwaar ten van iijkswege ge t ubaidieerde oteunregeliug bestaat indien m vuldoende mate werk kao wdrdeii verachaft I ixA koalyange van 21 jaar tax ouder kun oen worden geplaatst voorzoover deze kost gaiigerij althaun overeoiücomat de bepalm iren dT öleuniegeling gesteund wor len üe wen ohelijkheid is gt bleken om zoowel teu aanzien van den leeftijd ala v n li n duur der tewerkijt Lltng t cnig4 wijzi m gen aan te brengen U gelieve daarom aan l l betrokken emetntebeaturen m uw rea 1 rt mede te deel i dat vooitaan koatgaii geis gedurtnttt etn periodie van 5 weken Jrie weken bij de werkver ohaffing mogen norden geplaatst met macliLneminig van de v lgendc t epalmgen Onder kostgangers worden verstaan on gehuwden di niet bij hun ouders inwonen Van d kostgangers njn van towerk lel liiig uitgesloten Ie ZIJ die jonget zijn dan 21 jaar met u Uzondering van diegenen wier oudois overleden ïijd eiaonen banetitn 18 jaar worden nimmer gt Jaatsb 2e ZIJ diQ 21 jaar of fnidei zijn en wier oudtr in de plaats van inwoning of aan grenzende ifM eenten woonuditig zijn ten ZIJ dB betrokkene rcfK fi langer dan een jiai met bij Zijn oudert mwoont 3e ZIJ dip 4oh tijdens hun werkloostieid in de gem tnte waar zij plaatsing bij de vf ikverschaffing verzoeken hebben geves tigd of lijdöns de werkloosJieid kostgangers geworden ijn tenzij dit een gevolg mocht zijii van het oierlijden van de ouders van den betrokkene He tewtrkatelling kan evenwel eerst ge i Mrhieden nadat op de gebruikelijke wijvé do aanvrnagformuheien bij u zijn ingediend n u de plaatsing geregeld heeft I gelieve ten sJotte de gemeentebesturen tr nog o pte wijzen dat voor de twee weken van de periode van vijf weken waarin i oen plaatsing hij de werkversehaffing plidtH vindt geen uteun in welken vorm ok mag worden gegeven Bovendien moet i lil de weken tutsclien twee jjerioden van lewerkstelling door dayelijksehe melding en anderzins eontroio i lBat 8 hebben of even tiieele verdiensten blijven bestaan Koslg ngfa 3 die inko nsten verzwijgen ZHllen van ptaataing worden ui esloten Indien ten kostganger inkomsten heeft r gegeven dient hel gemeentebeetuur met u te overleggen hoe de tewerkstelling in de volgende periode geregtid zal worden WUziging der Hooger Onderwijswet Afdeeling A gymnaaium ge ft geen toegang meer tot de veeartseny kunde De examena aardrükskunde Ingediend ia een iiolit van wijzig ng van het weti Oiitwt ii U t aanvulling van de Hoogei OndiiwijriWLt De toelating tot de examens in de vee artaenijkunde is m diei voege gewijzigd dat het inddiploma van Ie afdeeling A vnn ipn ftymnasiuni of de overeenkomstige afdeelim van oen lyceum niet langer toegang geett tot deze examens De Fvcncena ia wijziging gebracht m de toe laling tot de etamens in de aardirijkskun de Voorgettekl wordt de berilters vin het einddiploma van de afdeejing B van een H B B of de overeenkomatige dfdeelmg Min ean lyceum too te laten tot alle atu heriihtingen m de aardrijkskunde De bezitters vnn liet emddiploiiwi A van een gymanisum of de overeenkomstige af deeling van con Ivceum en die van het einddiploma van en HBS A nf de over fenkomWiiTp afdeeling van een Ijceuni knnnen toegelaten worden tot de eximeo 111 de atudie van sociale aardrijkskunde en ifi de vrije studio in de aardrijkskunde Het bezoek van Prinses Juliana aan den hatar vnn de S iJW A V I liinseH Jiilifinii die vergezeld was van fi Lili Benttnok en baron Baud heeft giateiiii een bezoek gebrnehl aan de hnzar van de SI MA VI De Prinses die gekleed wa t in een met liont ajgezet donkergroen complet met hoed m dezelfdö kleur is rondgeleid door dr W Arbeiter vflorïi te van ht t comité Ze onderhield n h met versLiallende van de comité leden en toonde bij de verschillende stands en op de Indische tentormslelling grooto belangstelling Nfl haai fcrsten mndgang wonrbij 7ij haar gduk b proefde op het rad van avontuur en een blikopener won waarom de Prinses viel plezier had in waarop zij ook n kuRsen knWii heeft ij op het podium in de grortp zaal di thee gebruikt Haar 18 daarbij nn doos rhoootade aangeboden van de RotterdamRcfie Huishoudichool Zuster Romhouta een van de aardige mels kes die in hanr Minan fkabausclie kleeder dra ht fleur en sfeei aiin den bazar helpea even Iwod lianr e n portret aan van haar elf en haar pseudo gewoBl enoote Na dfi thee bapft de Pnnsee nog een beïoek aan de bovenzalen gebracht waarbij ZIJ geruimen tijd besteedde aan het bekij ken van de IndiKhe kunstvoorwerpen eo aan de afdeeling medische sending van S I M A V I Len Javaansche bediend bood haar in het Indische restaurant kwcölappies aan en van het donkcie meisje uH de Weet dat een prachti van een kmks had ingestudeerd kocht zi een pakje gesuiker de pinda Voor iij vertrok heeft de Pnnses rogmaolo aan de standi m de benedenzaal enige inkoopen gedaan De Radio U8 stie Bet staiHliwnt van Minister Reymer Geen wijzigmg van het ZendtijdenbeslHit Het IS minister Reymer bhjkens zijn M V A intake de PT en T begrootmg 1933 niet duidelijk welke daad de leden die geen bewondenng konden koesferen voor zijn beleid in dl radio quflestie van hem verwoch ten ten aaftzien van hel Zendtijden besluit Indien met Jeze daad g loeId wordt op een wijziginig van het Zt iidtijdbesluit waarbij It beginselen vvelke daarin met betrekking I t do verdeelmg van den trendtijd ijn opgenomen zullen worden aangetast wil de minister in dit opzicht terstond uitspreken dat een zoodanige wrj iging van hem niet Ie verwachten is Van hem is duh met te veiwa rfiten dat hij i n njedewerking 78 verleenen aan het toewijzen van ecu Isngeren ïendtijd aan de AVRO omdat m ijn gedachf ngang daar do r juiat Ie door de wet geeieolite bdlijk heid tov de andere omroepoiganieaties m het gedrang ou komen De minister betreurt dat de voor de ge7 imenhjke verzorginr van het algemeen programma onmisbarg samenwerking tus sctien de omroeporganisaties vooralsnog in onvoldoende mate aanwezig is Het opleg tn van die samenwerking ligt met op zijn weg en zou ook naar de nieening van den j rnfni tter met tot hel gewen idhte doel leiden Het vraagstuk van den lenderbouw dal mede wegens de bekend wrigenng van een der groote omrrepvereenigingen om aan d meest oor de hand lignrend en tevens pipcit e onomiachi oplossinjr med te wer ken nog niot tot een beslissing is gebraivht had en beeft steeds dp volle aandacht van I I n minister Omtrent de interpretatie van ar Jfer der Telegraaf en Teleforwiwet pleegt Inj overleg met die in ïtarttieH waarvan oen advies tier okp voor hem waardg kan hebben De eind bes i inö n dez aangelegenheid welke door het indienfltF lellen vnn cm nieuwen eender te Hilversum welke aan rtdehjke ciselien voldoet ihinrtei urgent if gewor den wordt thans nog vertraagd door de om stand ffheid datt nief hekend is welke besluiten de in heraa Iplagmc bi een ijnde Radio conferentie to Madrid ten aanzien van de amiwijzing van golfhanden voor den omroep al nemen Fen beahsfling van den minister op HIfÈ isfenblik zou naftp i ijn mpening met zon lAi bedenkmg zijn De mimater dteit zich vö r ten aflnzien van de ni g lti Ehdd en toelaatbaarheid yan radio ptvpaganda bij de 8 K n ii n fc werkleyinj n het adv lei van deji Rodioraad in te wmnen Na dit advies zal hij zija heshssing nemen Mocht deze beslissing leiden lot een regeling van verkiezinKHredevoeunt eii dan zal otj bet iitwerpen van di regeling uit den aard der zaak met de belangen vJn de kleine par tijtn eveneens rekening worden gehouden Waf De nullo omroepfiontrotocommuftie betreft heeft de minister met den mdruk dut deze ommifi e hanr laak met met volle Inewi ding m oprecht streven naar bjujt viteil V ei richt Hij ondei seiinjft vooiffl liet d meeniftif van de leden dat het uoodig zou 7i n de c ommiasie volted ig af te scheiden van den Rndioraafl met name wut de leden betreft Ten aan ien van s mmiateis toezegging dali hij een beroepsinstantie m he leven zou loepen kan worden medegedeeld dat mtussdien de voorbereiding van een wettelijke legelinp tei hand is genomen Met betrekking ttrt de regeling van den omrofv naar de overzeesche gebiedMleden wordt mefleeedeeld dat het op verzoek van den m muter dooi tusschenkomst van den 1 Ku lioiaad tusschen Pliobi bestuur en de betrokken Nederlandache omrot pvereefligm gen gepl egde ieileg tot een regeliivg heeft geleid waai mede lie betrokkenen zich len slotte hebben kunnen vereenigen Aangezien do regcering van meenmg is dat déze regeling alleszins bevi digend kan worden genoemd IS aan de organiaaties medegedeeld onder welke vonrvsaarden de uitizendingen door middel an den Phohi zendei weder kunnen worden herval Veiwacht mag wor den dat deze uitzendingen naar de overzee sctie ïebiedsdei len thans spoedig zullen I worden hervat De arbeid iit broodbakherüen Elen algemeen auivangvuur van 5 uur TOorgCBtcId Kij de tweede Kamei is ingediend een wetsontwerp toti wijziging van de bepaJin gen dei Krbeiduwet 1919 betietfende den ailteid in t roodbakkerijen üe bedoeling van dit ontwci p ia om etn algemeen aan an 8Hiir voor den brondbakkersarbeid an 5 uur vo r Ie elellen TWEEDE KAMER Werkverecharfing en ateimverleening Een niAtie van Mej de Jong In It Kanicf kwam giateien ajin de orde i IJ d Iigrooiing van Binnenlandsolie Za ken l wcjkverscbaffing en sleijnvwïeening Het vuur werd geopend door dm heer van ootb u l Vooiet r k die het oo miblik iwini ekonien achtte voor het Rijk om ook de kosten der frisiswerfclooeheld m de kleiar plattelandsgemeenten op zicli te nemen althans def meer dan thans te hulp te komen Wat met vaak geschiedt gebeurde Uians de aideeling werkverschaffing en ateunver Wat heelt u ermee te makm TH ondei hel biljait ligt U moet I ir uden i Mijnheer B voelde zieli door de krenk de woorden van juffrouw V ernatwr zaken benadeeld i üve eenkomstiK den eiach werd M V m oid ldtotMOboe eof5dagenhJ Een Mvnendel ke buurvroaw D 26jar A V uit Gouda stond vo don politierechter tereoht wegens miC jKtline van mej N M buurvrouw vsm föhiiJie b j welke V s verloofde als h ï Jioiidster in betrekking is 0 1 aekeren dag kwam V b P e oek N u eh k beid h J hUHrvTOuw Matae nep Pa op de heks s aal chtet d d 1 H den bOicm i V begreep wjl juffrouw M bedoeld t mers k Hgr ge buurvrouwen m de bum riopindm ijn memjc de bek Hel i 7 Itltriipen dal V woedend wwd t Kijk joimde buurvrouw M da r heb je de paus ook loen werd V nog oodender Fn hll u juffrouw M 1 Ue politierechter vond de oorden É juffrouw M had gebruikt niet beleediraï ho heet die juffrouw naast u ooT weer vroeg 7 F A aar gel M Hoe 1 J I iinoam Nou de heks gieheldtt getuige Mr Hoetfelman eiaeJite leffen V fÈhMê oF 2 dagen hechtenis Overeen kom stig den eisch werd V o rdeeld BlNNENLANa De heer C J van Kempen de Uberale Kamereandjdaat voor Den Haag lu te gi l Ki gLdOuden wtgAdexmg an av afd eiuig Ueu Haag van de Liberale Maaihpaflij iK Viijheidèbond is de lieer V J aii keiiij en p Ie ee ote piaau tan ue tandidaitüiijjst geztt Op de tweede pl iatd Biaai jbi inr dr b V vao Bt restejn Het advied dei afd eling voor het refertai dum vo r de overleg plaa ben op de modi UaUDlijHt fs aln volgt opgemaakt 3 mevr lüj C Itakktir Van Bosse 4 proi mr C ft deVrieb S dr 1 H J o te A matei Uam 6 ïlir mr dr W U de Jongt 7 de hwr E l KJlfalra 8 prof dr B D fc rd aiaii J mr S Molaiiaar 10 Uej dr fi O A n Üorp JiiaAaitu van den Zomertud Een mitiatief voorste i ff T e de Kamerleden ii den Heuvel eji Bakker hei beu y e meldden bet rfedb vu initialit f vojatei I ij de Iv ced Kamer Ui ediend beuogende de wet vtui Maart iuid jtewijzigd bij de wet vaji 22 MaaiL 1922 rsgetuemdLn den wmeftijd ui l trekken la de manioite van t eUchling zettitai dd fjQid Kamerleden uitiui dat tj Li t dit y tlaiodi vuurHtöl ïijn gtkonieii omdat de kegeeriiig bij de beliandeling viui hootdatuk der Iiij L bei rooting tie ft mlgeüprokeii lat van haar gi td vontitel lot intrekking Vttö de wet regeleinde den zomertijd ts ta v rwa diten Blijkeii vroegere door den togenwoordi n mtaiBirf van bïnnenlimdsche zaken in getnend vooitellen iö de e bewindsman r ooi uch zelf beieid mede lie werken aan afschaffing van den zomertijd Alleen lle verwerpen vaïi het desbetreffend voorstel nu bijrta a ht jaar gdedfen door de Eerate KaAie doet blijkbaar de regeermg ei van ufuen opnteuw eeO voorstel In te dienen Nu er in ttn toenemend aantal kringen LOk buiteii dL vroeger bezwaarden bezwaren rijsen icgem den zomertijd nicenen de voartteHers dat er gouoeg aine reden is dez zaak opnieuw aaji dg orde te stellen Zi ontwikkelen vier beswaren ÜJ achten bet oa uulj om verkeerde gewoontea grtijk blijkbaar het lat p den dBf atelleo van allerlei dmgen geaolit wordt te zijn te aan verhelpen door maatregelen die juist dienen die aan de jiatuur d r Sin en getrouw zijn gebleven treffen Het ld een groot bezwaar voor onze boeren tuioders en landarbeidersbevolking mdien door een bepaalden maatregel de arbeid oen uur vroeger moet worden aangehangen Ha morgenduiitternis en de dauw zijn voor vel werkzaMnheden een groot l eletael In de sttejtep waar men zich aan de werking tin dece wet kan onttrekken geeft het dan belangrijke verwarruig in de geziDaen 2c r veti onderwijsdoakundigen en buis iNoederi zijn overtuigd va i het nadeel an den zomertijd omdat voor veel kinderen de maalr een uur minder Iaap beleeken t Ook veel visaeherh ondervinden nadeelen van den zomertijd doordat voor hen de tijd Waarop met BUtoea jevwctit kim wor den met eji uur 6rdt verkort Mr A A de Veer burgemeester van Middelburg Thins wethouder Mr A A de Veer lid van de EeiBto Kftmer wiens benoeming tot burgemeester Ier genieentf Middelburg wij gisteren reeds hebben gemeld in wethouder dier gemeente ve wisest l e hef r De Veer werd op 12 October 1871 d Hageslein nel oren Na te Middelburg gymnasiaal onderwijs Ie hebben genoten heeft hij aan de universileit te Utrecht in de rechten geatudeard Tn 1896 promoveertle hu op 8teIJingen Ml He Vfftr Iieeft zich daarna m ee lands hoofdstad als HfTvoeaal gevestigd Hij u te etiii liiettenr van de ZeLUwsclïe Hy potheektjonk en nwrzitter van den Knart vsa Beroep Ongevaiienwet Van 1898 t t 1922 was de heer De Veer lui van tip Trovintifilo mnt i van Zeeland In IS99 werd hij ork lid van den gemeente rand van Middelburg In 1919 werd hij tot wethouder gekozen welke fimotio iijj ook liian i IK bekl ndt In 1922 werd hij lid van de Eerst Kamer maakt deel uit van ie a 1 fractie Aïr He Veer i ridder m dt orde van den Vederinnrt WiPn I euw en Offieier In die van Oranje Nansau Toepaaaing Winkelsluitingswet Mogen Zondag 4 Dec de winketa geopend ztibr Hel lid dtr TwHdp Khmer do iK er Hmeeiik ia het den munster bekend dut tiommige gemeenteraden rp grond van ait 9 lid 3 van de WmkelslmtinKhwet l eHluiten tot oiv ii ffiuiï van het Zondagdrégime voor ft le ttinkiilfl bijv p Zonda t 4 Demnber a n f Is de niiniöttr niet van oordiel dal p dMe H e Ran nrtikel 9 lid van de be oe de we fen toepassing wordt grgeven il © lp strijd IS met letter en ïeeM van het d Ébetreifende ardkeJ Aohl de mmiiler bij toestemmende beantwoordme van de tweede vraag termen aanwezig om derwlijke raadabaBluiten ter EMKNGPE BBRtTHTRN Actie tegen de Sweepstake Nw de Hooèe Raad heeft uitgemairft dit de Iiish Sweepstake ten in den zUi fer ifederlindsche wet veiboden loterij is jg de Rotterdamsche pelitie er toe over ge tm r t I reden li en den a rdap aüt iJiT A il an A te Rotterdam van men bekendi was dal luj deze loten aan dea luu brnUlt De politie nam een gmot aotil lo en in beslag alsmede de bonbodijtt waarfn nog slechts de souches WUHnf ftarei en waaruit de loten dus reeda wlt verkocht Voor degenen die van deaen faUb delaak een lot hebben gekocht waarvsnW soudt nog met naar letland was t gaoh ckn heteekent dit dat zij van cleeliiaam an de tl louden loterij zijn uit efiehiyi Ematig ongehiÉc op onbewaakten firta De chefgemeenteveldwachler m MaartenadUk op slag gedood Qjatermiddag te ongeveei één uur hid op kn onbewaakten overweg bij da Hi MKl sthe Radmg nn ze r ernstig ongeluk plaali hit hk leven Jiet ft gekost van d i 4i ju gen chef veldwachter R KtaasBen De hm i asitn wilde met gujn motorrijwiel doi overweg p s HH ren juist op het moBimt itf lilt dpj richting HUvemum een finettiein atderde I welke door hem niet werd q fleiQtlit iei Imogte van den tweeden wagon 1 de nKitor tt ep ten trein op Die he9T Hlp pen rferd enkele metera medege0lauM rW op slalg gedood De trein kwam op aogmir 20 M afsUnd van den overweg tot aUllUplt De m lor verd totaal vermeld De heer Klasssen maakte giatsrea en van d eerste ritten mtt hel nieuweMelw I iijwie voor de politie aangesoliaft Ioib Uit V eewelijk ongeluk hem uu het ril It ven wegt reep J e moord op den SchlcvliuBaehnt m te otterdam Em zeeman gearncatatfi Giateiavond is aan boord van een ia Amsterdamsehe haven aangekomtn atomischip gearresteerd de 20 jBrige matnWff uit Hamburg Deze aiiettatie gesohiedde do r w In Hpecteui van den jii tilieelen dienst ttBot teidam met medewerking der Amstaiwi I vah politie Zij houdt verband met to j moord die koiten tijd geleden op deii ié damschen dijk te Rotterdam is geleegd waarbij een viouvv van verdiaohte seden op haar kamer door een zeeman werd geworgd De nian la hedenochtend vroeg naar Rot Itidam overgebracht Stationainbraak te Maarn Brandkast geforceerd Kistje met ƒ 1660 verdwdiffl Gialernacht heeft een brutale inbraak met diefstal plflats gehad in Jiet sWtfon t Maarn De inbrekers hebben de brandkait geforoiiid en zijn daarna verdwenen met medeneming van een geldkiHtje waarin ïiah f 1 300 bevond voor de uitbetolmg vM pen SI enen Met den laataten sneltrein uit Btwctit way gistel avond het geld dal noodig waa v or de uitbetftJing der pensioenen door da Ved tiporrwegen nfgeüoiiden Het bedrag ia daarop In ei n geldkiatje gesloten en vervol gena in de in het kantoor taande brandkast pgebor en O isterraorgen kwam eohter d c ief vtm het station te Maarn de heer f 3 Slaap t kt de ontdekking dat er waa mgebroken De deur welke van het P T toegang geeft tot hel kantoor bleek geR ceerd te zijn Verder zag de lieer Slaap dat de brand kast was opengesoheurd en hel peldkialj waarin zicii het genoemde bedrag beVOlW verdwenen was Onmiddellijk heeft hij to de politie van het gebeurde in kennis gfr ateld Om acht uur gistermorgen was de ba geinee ter van Maarn als huIp officier v justitie ter plaatse alsmede de veldwMnt van Maarsbergen de heer Gijsbert yt CX net instellen van een nader onderzoek Hoewel men nog geen enkele aanwiJwW heeft IS bet vermoeden eer aterk dat m bekenden aan hot wwk ijn geweest IWt II te Maarn vrij algemeen bekend dat P station nooit vee geld aanweaig dat tegen het eind van de maand door Ned Spoorwegen uU ütredit het geld worfl toegezonden voor de uitbetAling der sioenen f leening van s miniaten depaitwneot oogat u een pluimpje voor de wijze waarop de werkversUiaffmg 111 hel algemeen ia geregeld Het was de heer Maenen r k die deze lofuiting bra hl waarbij de heer Knj gei c h zich latei heeft aange8loi n oor afwisseling diende mejuffrouw de Jong s d een motie in om te komen tot etn flteuniegeling voor volwassen bij hun ouderx inwonende werkloozen f venal de heer Vin den Tempel wensohte dt heer Fbels fv d en dr Vos 11b dat ei ten ontat UomniiBsie inaake werkverfH luiffiug zou worden in geHteld tusachen Rijk provinciën en gemeenten Verder mankte dr os nog om de juiste opmer kinc dat de controle de werkloozen die I steun ontvangen lang zOo schei p met meer i al eni e jaren geleden toen de werk looalieid nog niel zulk een omvang hftd aan tnomen Het gevolg is dal er heel wat aetteundeu rondloopen die den steun niet noodig hebiwn l e bona lide werkloozen kunnen d mrvan dupe werden Immers wannec r ric kosten der steun verleen ing on dragelijk mochten worden zou het Rjjk ich iilhchl geiiOMizaakt zien do ateunnor inth te herzien in ongu sttgen jiin eri eteiin van de loonen bi de werk ver whaffing was etn wensch van den heer Hlem ra s d die voorts op liet belang van de bebossehme onzer heidevelden wees j Hadjien tot dusver de meeste sprekers in het bijzondei de aandacht gevestigd op het platteland de h er Kupers a d hield een pleidooi voor het brengen vOn de gan sc he werkloozenyorg ten laate van het Rijk omdat speciaal dt rootie gemeenten onder d ko ten daarvan zoo zwaar gebukt gaan 1 Voorth vesti de hij de aandacht op denofKi akelijkheid van maatregeien om dejeugdige workloo7c arbeiders voor verwijderinK te l ehoeflen j He heer Kuiper r k kwam op tegen de 7 1 te laffe loonen welke de HeidemaetiscJiappij betaalt terwijl de heer J ter Laan F d het duingebied meer wilde doen beplanten en bebosschen dan thans het geval 1 dn deze richting is men thans reeds teh Oravenhage werkzaam Men moet 700 beloerde hij verder allerlei werken mtleenmg bekostigen I j Dr Ëchardt railliet verklaard De Haagsche Rechtbank heeft gisteren uitgesproken het faillissement van Dr Kchardt die hier te lande als impressarlo van Richard Tauber is opgetreden Curator is Mr H A Tela Weigering om varkefls te laten merken Kantonrechter t Amersfoort veroordeelt 56 verdachten tot twintig gulden boete Gistermorgen heeft de kantomechter te Amersfoort mr Van Son uitspraak gedaan 11 do dtrafiaktn tegen 56 verdaoliten uit de omgeving van Amersfoort terzake over lil iiug der Cnsu varkens wet Alle verdach len werden vertegenwo tdigd door mr Sbtneker uit Amsterdam He ambtenaar van het O M mr Zijl BtrÖ had op Dohderdag 17 November jaij de behandeling de ei zaken boeten geejacht van erende tu s hen f 25 en f SOO van j ledci der verdichten ongeveer uitkomende p per varken Tn ijii uitspiaak h + ös mr Van Pton er p dat de belalinrtïen van de Gewestelijke Var kenscent rale te Utrecht goedgekeurd iin door den minister en dus niet geacht kunnen worden stiijdig te zijn met de wet Haai het hier etn pniicipieele zft k gold wilde dq kantonicehtei ieder der 56 ver dachten tof oen gelijke geldboete veroordee len en de e boete ateilen op twmtig gulden sub Hen dagen hechtenis Dood door schuld De gö janfeC leiziger J L van der V uit Gouda heeft leh gisieun voor de Haag sche leclilbivnk te verantwoorden gehad wetens het veroorzaken van dood door schuld Op 18 October des avonds tirca 9 uur j 1 Ik eft verdachte als autobeatuurdei den I njksweg Ie Alphen bereden en toen den vr r hem uitiijdenden wielnjder Jan Mul ter die zuh rechts van dien weg bevond uinneieden tengevolge van welke aanrij ding M zoodanig liohamehjk letael opliep dat deze koi1 daarna ia overleden In de 7ank had het O M waargeno men door mr Van Aseh van Wijck vijf ge tuigen gedagvaard Mr Rensma uit Gouda trad als verdediger voor verdachte op He luindei H van Veen uit Capelle a d IJssel zeide dat verdachte naar zijn mee ning den wiehijdei had moeten zien Te enovei de beweringen van verdachte hield de7e getuige vol dat hijzelf niet met ver Mintlend luht heeft gereden hen ooggetuige heeft verdaohle s auto uit de lichting ijlden aien komen en verklaar d evenuns dat deze groote lichten ophad Verdachte v d V zcide met een snel htid van 55 KM te hebben gereden Toen hij nabj de srhiepswerf van Van der Boot kwam lief ft hij Van Veen zien die met vol 11 lit reed Onmiddellijk daarop knipperde verd met de lichten om v d V te wajirschuwLH Toen deze de hohten niet dempte heeft verdadile zelf de groote lidi ten aangedaan en daarna weer gedoofd F en latei had de aanrijding plaata Op dat oogpnbhk reed hij U a hoogate 36 K M per uur De verdediger verzocht daarop alsnog als getuige te doen bciren een deskundige die den auto van verdachte kort na de aanrijding lieeft onderaocjit Na eeniee oogenblikken in raadkamer tehebben vertoefd stond de rechtbank ditiverzoek toe en bepaald dat deze z ak w u I orden aangehowlen tot 12 Januari a a Ek itaan door t sHfk gdiaald De 21 jarige mej J V mt Gouda stond gisteren vooi de Rotterdamsche poHtiereohtei terecht omdat zij tegen mej C T B zou hebben gesegd Je oude vadier ligt dronken onder het liljartt De politierechter vond deu woordw leer ongepast En bovndiao B reusen huwellHi te Hamburg Id de Muliat lidkerk te Hamburg wetd gliitemioigen nci zeldzaam huwelijk mgei nd nl ituBKhen een iea2enpaar dat njonienl I oplrtodt in een sprookjestent op ij Hamburgei Dom de speciale Kerst markt te Humlnirg De biuidegfni ia 2 24 M groot de bruid ledits 219 M Een groote menigte faelang U lleflden liid zich in en om de kerk lerMnield j t rxli tt K h genxHizaakt een afzethnif ini II lo h dezq werd op versohii Itn Ie iliatfn do braken Tegen tien uui iinv nlt het bruidapaai in etn open rij tuig vo r de k rk Op hun weg naar het Hlloiii w rden ij gevolgd door drie paren liliputlei Na iflo p vim de plechfj heid keerde het hiuid panr iii gezelschap van de hiiputters mpi nnr de sprookiehtent terug Op do l I iwi vo nl op de vele kinderen ir iiiktf U iitiwoh ksui7ftL niniï i ei diepen indruk Harold Llopd mist syn trem Een atukje film tegen wil en dank a iin kort verblijf iii ons land is de filmHpiler Harold f loyd vergezeld van Touw Lil jjn broer testeren naar elders uftrokkcn Om due uur gistermiddag iriv erdp het gezcitithap per auto uil Am aterdam aan hU Elation te Roosendaal Het lag m de bedoeling den trein van 07 uur naar Bniaael te nemen waar de Uhnspcle i m den vooraVond officieel zou worden ingehaald Nu ia Harold in zijn par ticiih r leven een gemoedelijk en joviaal menich die overal waar hij komt met zijn im eving dadelijk op goeden voet staat Vrouw en i ro w zjjn van hetzelfde slag Fn zoo fipeheurde hel dat het dnetol zich lustig in de restauratie van het station aan Ie Iimch zette geno gelijk eeoi praatje maakte met den gérant en 4 ens echtgejioote en daarna voor de spijsvertering een kient insi e tie ondeinani in de waehtkt iiier hel pirron en naaste omgeving na roJd zou gH en filmspeler zijn als die onacht zaamtieid ongea raft ware geblevep De ko imk moet zwaar verdiept zijn geweest m ie ten f andere onbeduidendheid want terwijl hij ruhtiff p het een ot ander punt van het station liep rond Ie sejiarrelen Honk plotseling het veitreksignaol v n dtn mlernationnlen tiun en Kareltje nad et nakijken 7oo gToot was deze onaangename verras sing dat zelfi zijn lra litiontele Hollywood sche ren achtterwegg tdeef kaar loen kwam op slag ook weer de tihnspeler in den vfir liOHwereerden Harold in ittie Vliegensvlug holdg hij naar buiten sprong van het or dea in eeti tnxi en lA de w nd ging het met viouw pn bioer naar Fsaehen nagewnifd doflr kellner Ireinl ambten en pu bliek Op het nippertje liaaidp men diiar den trein en aJdu kon het drietal nog op tijd in Bruasel arriveeren KADIÜNlKLWh Programma voor heden Hilversum 6 Gramofoun b lu Or g t y H 6AQ i W Mflftthyeen over D reraoonlykheid van Lehin 7 Contert door de Flierefluiters VJ R 0 8 Cursus Catechisatie Nieuwe Kerkgeschiedenis Spreekster Mej Dr N A Brüimng 8 30 Concert 9 Cursus Moeilykheden m het heden 5de voordracht Uitzicht Spreker Ds J J Thomson 930 Concert lü Nieuwsbencht i 1015 Lezing Legenden en verhalen rondom het St Nicolaasfeest fepreker Joh Hepp 10 45 Gramofoon VA RA 11 12 Gramofoon Huizen 615 6 4S Welsprekendheid door Albert Vegel 6 45 7 10 Gramofoon 710 7 80 Mr H J A van Son over Ethiopië 7 45 6 Gramofoon 8 9 Op voering van het blijspel in dne bedrijven van De Priver Secretaresse 9 3 9 45 Nieuwsberichten 945 11 Concert door het KRO Orkest 11 12 Gramofoon De negerzanger Paul Robeson De neger bariton Paul Robeaon wienri platen reeds beroemd zijn zal Lersten Kfrstdag voor Je AVR O zingen en hoopt in het voorjaar een concert tournee te ma ken H j IS meester in de rechten en heeft ge studeerd aan de universiteit van New Yer sey die grootenaeels door Nederlanders ia gesticht in l76tt waarbij o a de heer Rut gers als stichter werd genoemd Eerst heeft Robeson zich op het gebied van het tooneel begeven o a Othello van Shakespeare gespeeld later heeft hy oa blJ Georg Henschel en Von zur Mühlen zang gestudeerd en in 28 heeft hy by de pre miire 01 man river m de Showboat voor He film gespeeld Robeson brengt natuurlyk niggersonga n negro spintuals maar zingt ook RussI fcche volkshederen in de oorspronkelyke taal o a MoesTOrgakiUederen Hoewel hy voör uitverkochte huizen in Carnegiehall en Alberthall is opgetreden zingt Robeson vanwege de intimiteit der muziek liever üi Weitie zalen en daarom zal hy ook waar whynlijk in Den Haag in het Voorhout de buteeren Na Amenka heeft hy m Boedapest en P ag lauweren geoogst en wie dien boom aa en kerel met zyn goedig uiterlyk ziet r Jgt terstond den indruk van iets vertrou yenwek kends S ORT Buj WBDSTRUDBN VOETBAL V balwedBtriid Duitachland Nederland Iftftr WIJ na lei van den KNVB verJ jen ïfti de wedstrijd Duitschland Ne iWd In tegenstelling met vorige bench ► worden geleid dooi den Zweedsohen Wer ehfer Otlo Ohlsson KORFBAL Programma voor Zondag 4 Deoemher wQouw l Roaenburg 3 2 uur dam Spangen 2 Ter Gouw 2 U uur Vertrek per trcdn 9 37 STADSNIEUWS GOUDA i Dec 1932 Geneenteraad op Vrydag 9 December De Raad dezer gemeente zal worden by eengeroepen op Vrydag 9 December a s te half acht des avonds De weder mgebruikatelling van deKleiwegsbnig Naar wy vernemen ligt het in de bedoe luig van het gemeentebestuur de venueuwde J Kleiw gsbrug morgen Zaterdag 3 December te 12 uur weder officieel m gebruik te telJen Het aantal werUoozen Het aantal werkloozen was op Donderdag 1 December 1728 Ingeschreven waren aardewerkers 142 letterzetters 31 bouwvakken 446 houtbe werking U2 iederbewerking 10 kleedmg bewerking 39 jnetaalny verheid 145 papier branche 4 textiehndustne 46 smkerwer kers 40 aigarenindusti ie 87 landbouw 1 4 pakhuisknechtfc schjppersknechts koetsiers diaufeurs 259 kantoorpersoneel 31 huiae lyke diensten 11 fabneksarbeiders 182 transportarbeiders 99 lotaal 1728 Mtddenatanda Centrale Gouda Koopt méér weken Actie Op de volgende nummers getrokken gp 1 December 1932 kiumen pryzen worden afgehaald aan het secretariaat Burtfem Martensstraat O tusachen 7 8 uur Sene X No 9260 prys Tinnen vaas bene W No 1689 prys Slip over Herie No 8137 prys Luxe doos Boidoot Sene No 8262 prya Mandje vruchtenbonbona isene B No 12325 prys Actetasch Sene K No 16284 prys Dam en schaakspel Sene ti No 6071 prys Sjaal Serie F No 17991 prys Ëtut eierlepels Extra dagpryzen aangeboden door de fir mas A Houtman Turfmarkt Sene b No 7464 paar dameskousen en paar heeren sokken M van Dam Vlanungstraat berie ü No 2378 bus groenten De laatste trekkmg der dagpryzen edu rende de Koop Meer Weken wordt gehou dea Woensdag 7 December a s Bonnen worden uitgegeven tot en met 6 Detember na a a Dinsdag dus met meer De dagpryzen welke op 10 December met zyn afgehaiild vervollen Zy worden dan gevoegd by de pryzen voor de groote ver loting Ëx en godadienatonderw zer Ned Herv Kerk De heer W P Jbrederiks alhier is gesiaagd vooi het exOinen akte godsdienst onderwyzei der Ned Herv Kerk Benoeming onderwyzerea Me J O v d Hoek alhier is benoemd lot onderwyzerea aan de openbare lagere school no i te Krimpen a d Lj Göudache Glaaen zegeU De directeur generaal der poateryen teleyrafie en telefonie bren tt aan beianjhebïwndeiji ih Kermnering dat da GoudacheGlaXen zegels na 31 December niet meerge dig zyn vooi frankeering St et De eerste wiikavond m de Prinses Julianaschooi Giateravond vond in het Gymnastieklo kaal der Prinses Juhanaschool de eerate W kavond plaats onder leiding van Ds Ver heul Deze heette de vele aanwezigen hartelyk welkom en drukte er zyn vreugde over uit dat zoovelen aan de oproep gehoor hadden gegeven Na het zingen van Psalm 89 vrs 1 en het voorlezen van een Schnftjfedeeltegmg hy voor m gebed Daarna kreeg hetzangkoor voor de jeugddiensten onder leiding van haar Directeur en een strykje be staande uit bewoners der wyk gelegenheidzich te laten hooren wat zy dezen avondmeerdere malen deden en wat zeer zeker inden smaak viel der talryke aanwezigen DaVerheul gaf nu in een inleiding over hetwykwerk wat het wil zyn namelyk bewaren tegenhouden en uitbreiden Dit werddoor zyn Eerwaarde uitgewerkt met tal vanvoorbeelden Alvorens de pauze in te luiden bracht Ds Verheul hartelyk dank aan het Bestuur der bchool voor het afstaan van het lokaal en aan al degene welke hunne medewerking verleend hadden voor het welslagen van dezen avond In de pauze werd door ecmge jonge damea uit de wyk thee geschonken waarby een verraaaiM gegeven door een mede levend gemee lid die met e wyk woonde Na de pauze werdgelegenheid gegeven tot het stellen va i vragen welke aanleiding gaven tot een geanimeerde doch zeer ernstige bespreking waaruit de noqdige con ciusie konden worden getrokken Na het zmgen van Gezang 274 vrs 5 werd deze avond met dankzegging door Da Verheul gesloten Uitspraken Kantongerecht te Gouda Strafaitthif van Woensdag 30 Dec 1932 Veroordeeld werden Wegens overtreding van de IJkwet A J V te Gouda benspmg en verbeurdverkla nng gewichten Wegena visschen in verboden water H van A te R dam ƒ 1 subs 1 d h Wegens veiligheid van verkeer m gevaar brengen M R te IJaseimonde ƒ 5 suba 2 d h Wegens overtreding van art 41 Alg Pol verord Gouda J H te Amsterdam ƒ 1 subs 1 d h Wegens atraatschenderü M de K te Woddinxveen tuchttehoölstraJ voorwaarde iijW van een maand met een proeftjd van jaar en verbeurdverklaring van den buks Wegens overtreding van de Crisianiivel wet H K te H euwijk ƒ 1 subs 1 week tuchtschool Wegens ryden zonder ry en nummerbewya J J J V te Schoonhoven 2 x ƒ O 50 suba 2 X 1 w t I Wegens rijden zonder rybewy G M M 1 te Zevenhuizen ƒ lU sube 1 maand ts f Wegens schoolverzuim L dén T te Nieu Werkérk a d IJssel f 1 subs 1 d h T de J te Gouderak ƒ § aubs 1 d h Wegens aiivwl rgdeik ïonder licht H G van V te Gouda f Q50 aubs l d h Wegens overtreding xan de Wapenwet A H den H te Gouda ƒ 3 subs 2 d h met verbeurdverklaring van het waj en Wegens ryden op verboden weg S H té Kethel ƒ 3 suba 1 d h Wegens overtreding van art 23 M en R Reglement M H te Moordrecht ƒ 1 suba ld h Wegens overtrsdm van art 61 Alg I ol Verord Gouda H H te Gouda ƒ O 50 aubs 1 d h Wegens overtreding art 3 Alg Pol Vererd Gouda C O zonder bekende woon plaats ƒ 1 Bubs 1 d h Wegens overtreding van art 32 Alg Pol Verord Waddinxveen D B te Waddinx seen ƒ 1 aubs 1 d h Wegens openbare dronkenschap J C H te Gouda ƒ 6 autó 1 d h Een botsing Dmsdagmorgen j I heeft onder de Boom pjes een aanryning plaats gehad tuaschen eoï luxe auto en een vischauto waarby de luxe autohogal werd beschadigd Persoon lyke ongelukken kwamen met voor Collecte gehouden dool het Coihite van Stille Atmoède De collecte ten bate yan het Goudsch Co iinte tot Leniging van Stille Armoede heeft ƒ 19120 opgebracht ï en byeenkomat van vfouwelyke leden van de Liberale partU de Vryheidsbond in een gisteravond m de Soc Je Reunie gehouden byeenitomst van vrouwelyke leden van de Liberale party de Vryheidsbond welke bijeenkomst werd geleid door Mevr A t Riesz Noothoven an Goor heeft Mevr Mailette de Buy Wenniger Huisebos arts te Rotterdam en hd van de Prov Sta ten van Zuid Holland e interessante eau serie gehouden over De vrouw en de poli tiek en het vormen van vrouwengroepen in cte bestaande politieke vereemgingen Len zeer geanimeerde discussie volgde op de met veel belangstelling gevolgde rede van de begaafde spreekster waarby door vtrathillende dames dea wensch werd te kennen gegeven dat het bestuur van deu Vryheidsbond meerdere byeenkomsten aU dl ze zal organiseeren Eeii vecht ty Hedenmiddag kregen S uit de VierdeKade en L H van de iCamemelksleot opde Bleekerssingel ruzie over een vischkwesUt die gisteren voor de kanVwjxechter waabehandeld H maakta aUb A kw aad op S dat h hem een slag met een emmer met yisch in t gezicht gaf Het gevolg waa dat 5 ernstig aan zyn gésicht verwond werden de baars en de zeelt van v blijfplaatsveranderden en lustig oj de Bleekersömgelbrug lagen te spartelen Door een der omstanders vverd S naar de Wijkverpleginggebracht v aar hy verbonden werd AgemU 2 Dec 8 uur Soc de Héume Lewag Nat Genootschap Spreker Prof Dr L Bouman 6 Deo 8 uur Soc de Réamt VolksOniver sitelt Eerste Cursusavond van Ed Ver kade I 9 Dec 7Mi uur Raadzaal Stadhuis Gemeenteraad Apothekra De öpotheek van den heer P Weyei t iouwe 135 zal tot en met 2 December des iiadil na 8 uur geopend zijn des nrtchts echter alleen vooi recepten UIT DEN OMTREK BERKENWOUDE By de gehouden herstemming van een lid van het Bestuur van den polder Berkenwou de werd gekozen met 119 stemmen den heer A Rehorst op den heer W Huiaman werden 94 atemmen uitgebracht BOSKOOP Beroep aangenomen Ds J Mispelblom Beyer em pred te Heemstede heeft het beroep naar de Rem Geref Gemeente aangenomwi GOUDERAK Ned Herv Kerk De heer J Hovius cand te a Graveland heeft en beroep ontvangen naar de Ned Herv Gemeente alhier ï STOLWUK I Gisteren kwam de voerhan plaar B terwyl hy iemand moest passeeren met zTjn motorfiets te vallen waarby hlj won den atf het gezicht opliep en de hulp van Dt Adam moest worden ingeroepen Het 3 jang zoontje van A V trok op een gegeven pogenbiik een kop heette kof fie omver walke hy geheet over het lichaam kreeg De hulp van Zr Gern sen werd in geroepen die de brandwonden behandelde Nog geen waterMdillg Naar y vernemen is m de vergadenng der gemeentebestttren tot stichting van een waterleidingbedryf van het oostelijk gedeel te der Krlmpenerwaard besloten met het odg op de algemeen heerschende slechte toestand niet tot fltichtmg over te aan HAASTRECHT Werklooshetd fi j den werkt oosheidsdienst staan op het oogenbllk ingeschreven 51 geheel en 5 gedeettelyk werkloozen MARKTBERI6BTBN Het crkiu botermerk De CiiLis Zuivekentraie maakt Lekend tal voui de week v m 4 tm 10 December I i piij van lat crud I t rmeik we ieroin bepaald i op 85 een pei K O en te pnjd van de venoeiveigunnmg voor buitienlond lte botti ej ÖO tent per K O Laatste Berichten DR ADLOOZE DIENST De oplosHing der DuiUche Kaïbüietseiisis Von Schleicher mplaats van Voii Papen Kijkskanselier BEBLljN 1 Dec Van welingelichte zyde wol dt verklaard dat gisterenavond en vauf niorgen Von Papen den R kspreaident een uitvoeng verzicht heeft gegeven van den pcLi ieken toestand zooals die naar zyn meening u Hy heeft daarby het voorstel gedaan hem geen opdracht tot kabinet vorm ing te geven doch den Kyksweermimster Von Schleicher htt KansK lierschap toe te vertrouwen Von Papen meende zyu eigen persoon te moeten terugtrekken omdat hy van een op dracht aan Von Schleicher een zekere ont spanning verwachtte en zelfs hoopte dat een conflict met den Ryksdag vermeden zou kunnen worden Deze meening zou zich by Von Papen vooral hebben gevestigd na be aprekingen met een aantal ministers die zich tegen zyn kanselier schap verzetten De Rykapresident zou paa na langdurige overwegingen en met een bezwaard hart hebben besloten Von Papen los te laten H j prak zjn vertrouwen in hem uit en brftchf hem wannen dank voor het door zyn kabinet vemchte werk De RykspresiJent meende echter zyn per soonlyke meemng te moeten achteratellen ter wille van wat zakelyk noodig bleek te iyn Het staat wel vaat dat Von Schleicher met zyn opdracht zal slagen en deze dan ook heeft aanvaard omdat hy het nieuwe kabi ret waarschynlyk reeds zoo goed ais klaar had Von Schleicher zou als Hykskanselier tevens Rykaweeiminiater blyven Op grond van de besprekingen die Von bihleicher In de laatste dagen heeft gehad neemt men aan dat het nieuwe Rykskabmet er ongeveer als volgt zal uitzien Rykskanselier en Ryksweermmister Von hchleicher Buitenlahdache aken treiherr von Neulath aftr ümnenl Zaken Dr Bfacht Kconomiache Zaken Prof Warmbolt aftr Justitie Guertner aftr Voedselvoorziening en Landbouw Von Plemming Arbeid Baron vo Braun aftr Post Verkeer Von Eltï von Rübenath aftr Mimster zandai portefeuille Popitz Rykscomnnssaris voor de werkversehaf t fing en werkverruinung wordt Dr Gerèke Deze mimsteral st ataat nog met vast e vooral de benoemingen van Dr Bracht von Plemming en von Ëltz von Rhbenach z n nog twyfelachtig Rykskanselier Von Schleicher zal even als Von Papen dat was Rykscommiasans voor Pruisen worden Dé moeiiyke financieel poaitie van de Naxi a MXJNCHlEN 2 Dec Naar aanletduig van de geruchten over de moeilyke financieele positie waarin dt Nat socialistische party zou verkeeren bevat het offideele party correspondentieblad een door den ryks pen ningmeester Schwarz en den jundischen leider Dr Prank geteekende verklaring waann wordt beweerd dat de door de be richten over de fmancieele moeilykheden der nat socialistische party met anders dan tendensieuze bewenngen zyn met het dtjel het prestige der nat socialistische organi satie te benadeelen Al deze benchten zyn volkomen uit de lucht gegrepen De finan cieele toestand der nat soc party is vol komen gezond en onaantastbaar Conferentie met de vertegenwoordigers van de staten der Oflio groep Op het Departement van Fconomiache Zaken en Arbeid is hedenochtend om 11 uur de conferentie aangevangen van vertegen Woordigera van de staten der Oslo groep welke conferentie reeds vroeger is aange kondlgd De conferentie ia geopend door Mr A Nederbragt chef van de dir van econo mische zaken aan genoemd departement namens de Ned Regeering die de deelnemers heeft uitgenoodigd Een leening van millioen voor de gemeente Amsterdam AMSTERDAM 2 Dec De Gemeenteraad heeft hedenmiddag na een korte geheime zitting goedgekeurd het voorstel van B en W om een geldleening aan te gaan van 5 milioen gulden Deze leemng xal worden aangewend ter beatryding van de reeds ge dane kapitaalsmtgaven waarvoor het ge bruikel Jk is leeningen te sluiten met een vaste aflossing en een looptyd van 40 jaar De moord op den HchiedamNchen djjk Oe vermoedelijke dader aangehouden ROTTERDAM 2 Dec In len nacht van 17 op 18 8 1 u in e n pand aan den Schiedums iien dyk te RoUeidam ermoord gevcMiden dt Sl junge WiUielmma Erisman die m donker Rotterdam bekend stond ale Blonde Mieo liek op het eerste gezicht deze mooid nogal geheimzinnig de politie ii er loch ui geslaafd al vHj spoedig te weten Ie komen wie de vermoedelijke dader was Verschillende msnsohen hadden de vrouw op den bewusten avond in gezelschap gezien van een man Deze was geen bekende bezoeker van Óm dijk maar men koA een viij kkI ibual iij iii vin liciu geven oiIm lil ii jx I II lil It k iti i van üe V i M wtüu vE ouw ciuige stiih getuigen evon itn lie haui liet cipuoi wijzen De voor nauin Ie bmrviui vxas ten vvadciiknippertje het wuf Itn luidti uicxlet dun di J n het l fltó ebriiikl wcmIui llel vtulei ondei zoek b uu dal liet knippeitjc gekocht wan lil lu Heiiiu De wiukeljulfruuw v r Kill dit p den bivMiül ii ZaleidagavOiKi t Il UuaU intuin 11 wiiMcrikmpjHil je e kuctil lia 1 1 II llii iiitjii ikni nl klopte met lat viii t 11 III 11 lit III 11 I el Jo vrouw t II til Klaiil fijkttijk waiLii hgt feelieden geweerit ten v an h§n ver4 Haus V lil iiKl Mot de j gegovenfl weid het on ki M k looiye it Ig iiiumun wmw ook II 11 iff ip d II lijk jjevv vt men wüt Li lat tal hit jnwiendcil wurwi van en Uiii l eli hip dut miiiiildülH eetiler via Viitucipeii naaf uid Ant riku wae vertrok I CU lj Hteieu w bet sciiip wtet teijmuiden bin iicii jeii omen waai de HotleRlamiiche Xx lilie tien opvvailiUe Daui men de naam iMet wist wenl eerat gevraagd naar Haua lly wtt t nl yii kaïiuroad van 4w bewualcit Zuterdugavond aan H uit Hamburg Ondel vtmirt verklaarde lieze aanvankelijk vHii nuts li wctiu By Onderzoek in zija l ui vond men een paai bruine schoöuwi il vviuchknippertjes uit ie Hema Nu was uit de voorkamer van Blonde Uien C n puur bruine schoenen verdwenen eigendon van den verhuurder Deze li eit d govoo den schoenen als zijn eigendom herkent If die naar RutLeidam ii ovorgebraAt y if daaina toe m de kamer te zyn geweMt Verder gaat op het ooganblik zijn bakanteam nog niet llij zal nu geconfronteerd worden tat da vt rscliilleande getuigen Wederom e n aardschok g ve ki HLLMOND 2 Dec Giateravond 2 imuu ten voor twaalf is te Helmond wedbrom een liiidschok gevoeld Het was ilechts eett Vnj t ovige schop zonder natnllmgen De kracht was van dien aard dat verscihiüonde voor wtipen toen de schok reeds voorbQ was nog natriklfen Veroordeeld egena poging M laoonL De ICcLtitbiink t AmHterüatti veroofdMl de den 2 jarigen seiiUder uit HllveVfum uegens mishandeling tot een voorwMTdolijke gevangcnieslraf von 3 maanden onder loeziihl van de R K leclasseenngs De man had up t Maart nizie mM ffyi 1 CHje gekregen fjij had zieJi zo dH Wg gemaakt dal hij haar op den gioad wi rp en met e n mm stak Het mensje kr g n iiige met ernfltigi snywoniien Da verloving s nu weer aan De otficier die elit op de zitting vernaai achtte de primair ten laJ e gelegde poging tot mourd met btcWe en en had wegen miS liaudeling eëp voorwaardelijke gevaogwusstraf von 7 ihaandeu jeuecht Het autetnisongeluk btJ Laren De chauffeur veroordeeld UTRBCHT Dée De Rechtbank to Utt cht heeft de chauffeur Maurita C wa gen vfeleorzakeii va dood tfoor schuld vpr oordeeld tot wekeft hechtemg met VjV v an de voorl hechtenis Op 1 pt had eeji zeer ernstig ai tobua ongeluk plaats op het kruispunt Ryksweg en Hilversumsche weg te Laren Een tot touringcar omgebouwde vrachtauto afkom btig uit Bottrop in Westfalen waarm de JB Dmtschers van familiebezoek tenigkfe d ni kwam in botsing roet de tram Zooals men vreet werd h dit anfehik een 64jarige vrouw gedood Beurs van AinstentaiiL WlhSElKOKBSEN 1 Dec i Det Officieel Londen 802 8 024 Berlin 6d 14 5916 Parys 9 7ii l 7Z i Brussel 34 46 34 46 Zwitserland 47 85 47 SS Weencn Kopenhagen 4180 42 Stockholm 43 70 44 Oslo 4140 41 ia New York Z tö 24 Niet officieelPraag 7 3T 7 87 Madnd 2031 20 30 Milaan 12 64 12 60 Beursofersichl De Amaterdaraache beurs opende hedenmorgen in beter stemming als gevolg van de houding van d Amenkaansche produc ten en de goede pryshoudende stemming Van het pond De aankondiging dat Von Schleicher tot rykskanselier ia benoemd ad weinig invloed doch later kwam Par s met aandeelen Köii Olie waardoor dit fonds terugliep tot het slotpeil van gisteren La ter trad weer een verbetering in Aku s openden in navolging van Berlin lager later trad voor he fonds een verbetering in tot op de vorige slotkopra Philips goed pryahoudend ierwyl Um levers rekening houdende met het feit d t zy heden ex dividend werden verhandeld goed pryahoudend waren Suikerwaarden hadden een kalme markt H V A s en Rubbers VHSter in verband me het voornemen der My om haar 5 obli gatieleemngen ineens af te lossen Rubbers konden zich geraakkeiyk handhaven Tabakken stil en hadden van aanb Nl te lyden De verkoopdruk m Ned Scheepvaart Urne was verdwenen en licht herstel kon doorzetten Amenkaansche fondsen openden iet r hmi ger doch konden zich met handhaven Ned obligaties verdeeld ADIO TELFiGKAPISCH WI FKlil KlOn VerwuhtinK Matige tot kiaehtige luidalijke tot we telijke wind Zwaar bewolkt tot b trok cen Late wellicht opklarend Tijdelijk regen AanVankelyk ve sl zachter De Uberaleii Btt dv KaMtrrerUesfaigen