Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1932

Als U teo einde raad zijt wat U zult geven ga dan naar QUANT en IJ vindt zeker een GESCHIKT CADEAU Onze SOI teel mg is grooter dan ooit Onze prezen zyn lager dan ooit Onze artikelen mogen geiuild worden EETSERVIEZEN THEE EN ONTBIJTSERVIEZEN DAMESTAbCHIES de nieuwste Parosche mode RUIME KEUZE St Nicolaas GESCHENKEN van blijvende waarde als KOFf ERGRAMOFOONS nieuwste GRAMOFOONPLATEN KINDERGHAMOFOONS enz enz Oe nieuwste PHIJPS radi toestellen uil voorraad leïirbaar Nieuwe Goudsclie liAuzlel handel LANGE TIENDEWEG 11 VRAAGT K M W BONNEN GOUDA Koopt meer in deze weken bl C ü ü Loeve Gouwe 145 t o de Turfmarkt maar KOOPT ZEKER Uw St NICOLAAS GESCHEMKEM KOlTSEN SOKKEN SHAWLS HANDSCHOENEN Olt nummer bestaat uit twee bla4en ëersYê lad Het St Nicoiaasfeest De wmter is weer begonnesn al is het dan nog met officieel En daarmee z Jn ook de korte Sombere nevelige dagen gekomen die het begin van den Winter plegen te kenmerken De wmtersche kou is dan veelal nog niet ingetreden Maar de somtwrheid IS er en de beperktheid van de wereld die rondom schynt afgesloten En met deze be perking van ons gezichtsveld op deze mistige dagen IS het of ook ons kennen en aan voelen van de wereld rondom on e betrek king tot de mateneeie wereld meenschrom pelt en wy ons keeren naar binnen toe W j zoeken de warmte en het licht van onze besloten kamers en de vreugde en het hcht m het eigen hart om het licht en de vreugde aan de wereld rondom o s m nevelige somberheid te verbleeken Tegen de ver sombering van de mterluke wereld trachten we een belichten knng om ons te scheppen En on afkeerende van het geroezemoes van het leven en den schyn der uiteriyke dmgen dalen we meer dan ooit in eigen t art éa xoekfta d zoo vaak ongeziene voor bygegane schatten van het eigen innerl ke leven en het leven der onzen Dit IS de tyd der wmterfeesten Maar het is ook meer dan zomer en lente de tyd van bezinning en zelfmkeer waarover de verstilling van den herfst ons als t ware reeds heeft voorbereid Van de winterfeesten is het St Nicolaas feest het eerste en wellicht het gezelligste Het IS het feest der verrassingen Van een kinderfeest is t feitelyk een feest voor volwassenen geworden En waarom ook mef Misschien hebben wy ouderen de verras Bing van het onverwachte nog meer noodig dan het kind Voor het kind immers is iedere dag is het leven zelf in zijn alle daagschheid nog een verrassing En kleinigheden waarop wy nauwelyka letten brengen telkens weer nieuwe verrassingen Zouden we daarvan niet iets kunnen leeren En 80U dit wellicht met voor ons de betee kenis van het St Nicoiaasfeest kunnen zyn dat het ons weer maakt naar het gebod van Christus gelyk de kinderkena Het is toch ons eigen schuld wanneer het leven ons geen verrassing rtieer brengt Feitelyk ia iedere nieuwe dag verrassend wanneer we hem maar ondergaan zooals het kind bu ONS zooals x s auii anawM TWICOTGOEDEREN enz enz Viaagt b j ons de K M W BONNEN N V Utrechtsche Hypotheel banl Resetves f 1 526 672 66 lt pandbpleven d lOO in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr P R HOOEWE Voor UPS Brandkasten en Slotenfabriek M V IJzerhandrl P ROND Pz Gouda lekurij door en door Geen Bedriif of OflderneiiiJiii Zend Qod a kruis treft u Zijn roe Vraag niet waarom maar vra ag waartoe T FEUILLETON De geheimzinnige verdwijning van Robert Grell Geautoriseerde vertaling 66 Nadruk verboden Londen gleed weg en een laag vliegende aeroplane kwam in zijn ezichtaUjn terwijl 21 Weybndge passecren De open velden Blaakten plaats voor meei begroeide fitreIten en hy stak zijn potlood weer in zijn ïak toen ij Deepnook binoen redeai Een eenzame kiuier jyvam aanaloffeai om ïijn taeehje aan te nemen Foyla stak het hem t t 1b hier etn f ed hftel vroeg hij ï r ifc Ie Wdf fopd Renoep was voor Nelson is PM ènoej voor mij Tb het ver of kan je Btaseh erhfen dragen f De knner h ifiMte zioh den heer ruat te WH Het waa nauwelijks drie minuten n Zon hij mo en xragen of de heer darht te blijven i ovl wmt het met zeker Dat hing er ö Bf hoe hl de streek en het weer vond Zeg eens vervolgde hij met het voor 186 000 KOSTELOOS B j beschikking der Arr Rechtbank tt Rotterdam dd 30 November 1932 ih het fmillusement van A F IJSSELSTFIN o werkman Boschwe no 120 te Gouda op geheven Mr R RENSMA Gouda 1 Dec 1932 Curator jiewild voor Heereo IS een St Nicolaas cadeau BARNSTEEN MEERSCHUIM en CALSINé PIJPEN DE BEKENDE BIG BEN met garantie en leseive stift AANSTEKERS SIGAREN en SIGARETTENROKERS TABAKSZAKKEN Alle bekende merken SIGAREN ook in kistjes van 10 stuks vanaf 45 ets De giooste sorteenng De laagste pryzen L BINNENDIJK KLEIWEG 87 Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Hel is UTRECHT HET GEMAKKELIJKSJI Pandbneven f 62 000 000 DE ISANK stelt beschikbaar wanneer U m meerdere bladcii advertentien hebt te plaatsen hetzy hier of welk blad ook in binnen ol buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het AD VERTENTIE BUREA L VAN DE GOUDSCHE COLRAM Marlit 31 Gouda Tel 2745 U zot dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde pryzen als door de bladen direct wordt berekend De Crisiisi Rijkisdaalder Wekelriks of maandelijks Uw twee gulden vi ftig één Crisis Rijksdaalder overgeschreven op 18Ó000 och U voelt h t niet eensl GIRO Styp n NV Amil Storao Inr JOS NEVE Cliché van Tim t Zack A dom Maar weet U wel dat U met dien enkelen Crisis Ri ksdaalder de zon kunt laten schijnen in duizenden Nederlandsche gezinnen Dogelijks toch krijgt het Nationaal Crisis Comité tientallen aanvragen om steun waaraan het zoo gaarne zou willen voldoei En juist Uw Crisis Rijksdaalder maakt het mogelijk Vul daarom Indien U het nog met gedaan heeft nog heden het machhgingsformuiier van den Girodienst in en overboeking geschiedt automahsch Gemakkelijker kan het met Geen exemplaar meer bij de hand Dan even een aanvragen bi het Nationaal Crisis Comité Den Haag KWALITATIEF AAN DE 5PlT5 VOORDEELIG IN PRIJ5 NEDERLAND5CH FABRIKAAT kan hel zondpr goed diukwerk stellen Van dag tot dag vvoidt de behoefte daaraan in elke zaak giooter Hoe meei zoig er aan besteed wordt hoe meer het de aan dvht tiekt vin ledei dic het in hinden kiijgt Goed diukwerlt IS vooi elke 7iik een intioductie die niet moet worden ondel schat Lalt ons Uw dmkweik verzoigen Wtj leveien piima weik en daaibij goedkoop Onze prijzen zun belangiyk lagei DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON GOUDA Wilt U vermageren Mn ITollr i nAa It é U l l V It Op welk ifede Ite van het lich ihaam L ook wenscht zonder gymnastiek zonder diëet LI uciij I L itsluitend uitwendig gebuik Hei Schryft aan Mme COLENBRANDLU Over zonder geiepsnud leletj ii te lumen 701 icr badp icaultaat is na den zesden dag zichtbaar oom 445b Adam die U g tan GRATIS onder pcmgo vën lii ht ig i i geheimhouding alle no dige aanwuringen tel dl I 1 pritnn rffpr ntip 3l i 9 ® ® Mlllioenen menichen danken hunne gexondhald aan het dagall kscb gebruik tran Quaker Docloren en epvoedera dar eugd t gedurende Mo laiSB 71 JaapQang Zaterdag 3 Oeoembei I83ft fiOVMHË COüMNTé NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IJIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enx ADVERTENTIEPKUS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den becorgkring 1 5 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ O 2S Van bmten Gouda en den bezoz gkringi 1 6 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ O 80 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 btjalag op den pr js Uefdadigheids advertentien de helft van den pr a Ditblad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen INGEZONDEN HEDEDEËLINGEN de voorpagina 60 hoogei Gewone advertentien en ingezonden mededeebngen bd contract tot zeer gereduceenlen pri 8 Groote letters en randen worden bereken naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daaga v66t de plaatsing aan het Bureau zijn mgekomen tenemde van opname verzekerd te z n 1 4 regels ƒ 8 8S elke regel meer ƒ O 5JD Op ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezarging per looper gCBchledt Franco per post per kwartaal ƒ 816 met Zondagsblad ƒ 3 0 Abonnementen worden dagel kfl aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA hö onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren ii ï dagel kB geopend van 9 6 uur Admmiatrati © en Redactie Telef latere 2746 Poatrekemng 48400 Deze Courant komt in vele duizenden ezinneua Geg arandeerde oplage 6500 ex Koopt een gerookte Paling voor St Nicolaas Cadeau DE FIJNSTE KWALITEIT UIT EIGEN ROOKERIJ bu P G Scharleman Jr pakjes openmaken danjfeen vreugde Dievreugde van het zoekeMen het verwachtenkan het leven ons ook geven en de verrassmg ook waneear w maar goed toezien en ons openatelleni voor elke emotieAis we dan eens van hft St Nicoiaasfeestkonden leeren Het zoö wel een goed be gin zyn voor dezen mc iwen winter Detyden zyn somber en dé gevaren die onzesamenleving bedreigen liilri k Het is noo dig dat we ook de vreugde opmerken enons zelven kracht verzamelen door het vertrouwen in de heerlijkheid maar ook in deverrassingen van het le en K Vi KEt NlGDE SrATKN De resultaten van de ontwapeiungs conferentie Amenka wil de bereikte uitkomsten hem ondergaat open voor iedere nieuwe emotie en verwachtend LANGE TIENBEWEG 75 DUN UlTUIibNEDEN MAKREEL enz enz TELEF 3202 ZIE KTALAGE velen naai buiten lu het geheel zijn 12 l eiMoneii om het laven gekomen Men noemt l iian dat dt ontploffingen varoot Aakt zijn io I gubsen die zich m de nolLU hadtleu opgehoopt Europas oortogsschulden aan Amenka die op 15 December vervallen Kuim 124 miUioen dollar Ülykens mededeelmgen van officieele zyde IS het totaal bedrag van de oorlogsschulden aan Amtrika die op 16 December vervallen en in dollars betaald moeten worden door de staten die herstelbetalingen ontvingen aW volgt kapitaal rente C root Bnttanme 30 miilioen 60 550 000 Losse bladen ml het Dagboek oan een Gouwenaar DL KLUWtü mUO HLRiilLLD ten weemoedig vers van SyOranii tiottelaar De brug die mij gedragen heeft ah kmd aU knaap aU jongeling werd oud en als ik lang haar leuning ging dan kraakte hier en gindi het hout Dat werd een hachelijk geval t gewicht van honderd tachtig pond met waar en ah je even 6tU maar tond dan werd je hcht te zwaar voor haar Nu ii die oude brug herüeld en itiert en t tad en singelgraclit zoo i chüon De bieede havenbrug my dacht die iteekt zy ttatig naai de kroon l Nog slechts het roode yzer wacht de liit ie verf een helle kleur een tint O brug die t avond reedi een keur van Jlearge lieve meisjetk vindt l De Kleiwegsbrug brengt mij een les Wij waitn beiden jong en Uout en iiterk Nu ben ik oud zij werd verbouwd maar m j wacht geen hentteUingi werk aai verklaard ordt dat de party de sa meubtelling en oe zakeiyke doelstelling van een kabmet Schleicher afwacht doch dat de cpdracht aan den generaal als een vooruit ang moet worden beschouwd De gevaren dit uit den psjehologisehen toestand by een meuwe opdracht aan Itykskanseher von Papen zouden zyn ontstaan zyn afgewend Verwacht wordt dat heden de nieuwe kanselier officieel zal worden benoemd Of het kabinet heden reeds volledig zal zyn hangt af van de omstandigheid of er reedö een overeenkomst al zyn tot stand Maar wö zien de verrassingen met meer Wy gaan door het leven veelal met dichte oogen De zakelykheid van het leven neemt ons gewoonlyk m beslag Of we zien mt naar groote geweldige dingen en verre verten Maar de kleme verrassingen van eiken dag het verrassend zonlicht in het schaduwige een blik van liefhebbende oogen de sprookjesachtige flikkering van de haardvlammen op den schemerlgen muur een woord waaruit plotseling een onver wachte liefde openbreekt een gebaar van meeleven wy merken ze ternauwernood op Dat maakt ons leven dor en nuchter en koud veelal drag vastleggen alie vooi tl © untiiathteu de lijden lhfcit iilie doui de angcnomen onlKtLrtkkiug hebben an tien gasoor reeda nu in een De Anieiikaaiisciie d wapemngBConferentie tic iaatijte zitting der V wmaamate mogendln wapeümgbvootslellra dil op alsLliatf ng van tiuij log van bommcnweipeÉf n iwaax motoi geschulr vaat te leggen ut den vorm vau een veidrag Op Aeamiéltm unx dan een iipoedige en tlefmitieve aanvaarding tier voorsbellen mogelijk t öin lakt woi den In Amenkaansche regeenngsknngen wordt een inkrimpmg vod de Auieiikaaa stlie delegatie op de ontwapcninfeöctjnfe tfntie overwogen nadat de tot dusver beleiktt resultaten in et n verdrag v stt elegd ï n Men wU dan om bezuinigingsovtrvs gmgen faieohta een bureau van twee gedelegeeiden te Geneve laten President Hoover wil alle veideie slappen aan 7ijn op volgei iiooneveJt overlaten Twaalf personen om t Itven gekomen Ontploffing van rioolgassen Gisteren hebben in de iioleenng van Mon tieal veracheideiK ontploffingen plaatd ge bad dio zoo hevi waren dat versclieitJeue liuizeu instortten Onder tie bevolking bifik 1 paniek uit De i6i eenng tiuthUe haar geiust te stellen door via de radio een gelUötateUende veiklarmt tg laten omroepen en haar aan te manen binnenshuis It Hijven Desniettcgeiis a inde vluchtten toch Laat eens een proefwasch behandelen bij Modelwasscherij Fa J H VAN STRAATEN t rankryk 19 261 432 Btlglè 2126 000 Italië 1 246 437 lolen 1 367 ÜOO 3UI0980 Isjecho Slowakije 1600 000 Lbtland 111 OOO 245 370 i iiüanU 68 000 128 236 Letland 48 200 102 652 12 Litauen 92 386 01 Hongarye 12 286 28 444 d Totaal 33 0a4 485 91 84J 93fa 48 aan kapitaal aan rente Het totaal bedrag aan rente plus kap taal schuld op 15 Dece bedraagt 124 934 421 48 dollar Griekenland heeft bericht gfezonden de op 1 Juli 1932 en op 1 Jan 1933 vervallende termyn elk van 180 000 dollar over ZVa jdir te zuilen betalen Voorloopig geen antwoord van Amerika aan I rankrijk en Engeland President Hoover heeft tydens een kabi netazittmg uitvoerig gesproken over de Brttsche en Fransche nota s inzake de oorlogsschulden De staatssecretaris heeft laten doorschemeren dat voorloopig geen ant woord aan Kngeland en trankryk zal Wor den gezonden DUnSCHLAND De opdracht aan von Schleicher De kabmetsvorming en de Prubsi Hcbe kwestie De opdracht aan generaat von bchle chei heeft in politieke kringen een algemeen ge oel van opwekking teweeggebracht Ken schetsend is de mdruk in Centrumknngen Hadden we t eigenlyk wel noodig ons het St Nicoiaasfeest te scheppen als het feest der verrassingen waar het leven zelf vol verrassmgen is en ongedachte wendm gen Wy krygen toch ook op den St Nicolaasavond met enkel waardevolle met enkel mooie dingen Is het soms om de ge lykenis met het leven volkomener te ma keuj dat we gyappigheden maar ook waar deloosheden soms zelfs wanstaltige of on aangename dingen in onze Smterklaaspakjes insluiten Waarom moeten die turven erby of stukken steenkool of aardappel schyfjea en het emdelooze pakpapier Het IS toch alles als m het leven Het brengt niet enkel vreugde en het vraagt zoo heel vaak een eindeloos geduld Maar is dan het stuk turf dat we na emdelooze afwik keling uit lagen papier vrymaken met ook een verrassing waarom we glimlachen Wanneer we zoo het leven eens konden aanvaarden zooals we onze St Nicolaas pakjes aanvaarden en open maken Ver wachtend en glimlachend om alles wat dan ook Tusschen het waardelooze schuilt het waardevolle en tusschen het mooie het leelyke Maar we moeten het alles goed en 1 nauwkeurig bekyken St Nicolaas zendt soms onsmakelyk of griezelig uitziende pakjes en uit den mand die hy ons zendt komen van die papieren ondingetjes die we geneigd zyn weg te gooien en die we soms wel eens met een tang aanpakken En zie binnemn is een prachtige steen of kostbare ring verborgen Zoo doet het Ie ven ook wel eens We moeten de dingen met te gauw weggooien Maak het maar open wikkel de papieren af wie weet of niet een flonkerende diamant u tegenglanst En ook wanneer het geen diamant is is het zoeken het verwachten terwyl wy onze io we en Als Giell den vorigen aVond Deepnook had De kiiuer praatte nog toen zij onder de tukken kwamen van reusaditigen kastanjeboom die net voorplem bescliaduwde van cn van de mooiste ouderweteche hotels m Fngeland Foyle drukte zyn gids een shil hnt in de hand en schreef in het register ijn naam als Alfred Frampton Lon den lokale praatjes dienen vaak den man lie weet langs welke w en hij ze moet lei den De chef vond dat een uur of twoe profijtelijk in de gelagkamPT kon worden door g raclit waar een halt dozijn mannen aan ei kleine tafel zaten voor een reusachtlgen open hafii d H j bestelde wat te drinken en ging apart zitten rekenend op hün provin ciale nieuwsgierigheid om hem aanstonds m het gesprek te betrekken Toen de lunch die hij teeen één had besteld gereed was kwam ijn gewoont e om met menschen om to gaan hem eoed te pas Mr Frampton uit r nden hnd oor allen een rondje betaald bnd fen hfllf dozijn goede moppon verteld gelarlien om een twintigtal slecht © vele onschuldige vragen gedaan en op han digp wit e den indruk gegeven dat hij i en Ix nden cho 7akpnman was rust 7J3ekend voor een paar weken na pen tijd van over werken Bovendien hfwl hij wat kennis opcedann omlrcnt len toestand der omgeving en bekenden gekregen dig nuttig voor hem konden 7ijn Men kon nooit weten s Middags Tag men hem wandelen door de sohildera htige omstreken met hnar iieuvels en bebosdito daien Hij liep rond als iemand die den tijd had en wiena eenig loei wüi de omstreken te leeren kemien Lens bleef hy staan om een praatje te hou icn met een Bteenklopper by den zoom van het bofldi eens leidde hy een koppig paard un etn boer met den wagen langs een ran go imacbme Bij beide gelegenheden slaag te hij eiin heel wat inlichtingen te geven nntient zichzelf en de redenen waarom hy in dit leel an het land v b De beate ma mei om buurpiaatjes den kop in te druk ken 18 7e voedsel te geven Dat dl © inHch t ngeii viilsah w iren deed er niet toe Men OU gi biugen maken omtrent een geheim milten in zichzelf gekperden vreemdeling de vriendelijke busmess man uitljOn den diG graag otn praatje hield ou nieti lieht argwaan opwekken roeier of later zou Giell ais hy in de huurt was vernemen dat Green en Malley er waren 7ijii aandacht zou gevestigd bil ven tp hetgeen zij deden Foyle die op è gen gelegenheid handelde keok uit naar ffn ojienme om van achteren aan te vallen Hl slenterde do r Dalehurst in het klei nu bi7arfje wat tabak koopend en naar meer praatjes luisterend Tn de dorpsbazar 1 onveranderlijk het brandpunt voor de luurpraitips Een spraakzame oude dame praatte lang en breed met den vrlendeli km vieemde en oen de chef buiten kwam was hy zeker dat Orepn en zij die hem geholpen had ien het stilzwijgen hadden benaard omtrent heteeen den vorintpn avond was gebeurd Toen Foyle voortliep zag hij een man anel in zijn richting komen en herkende komen van etnand die half nieuwsgierisi kas had niet Mi Orell dig in Londeai ver n oord ib hiet m de buurt een lardgoed Dalehurst of zoiietsP Ik veronderstel dat je liem nooiti hebt gezien Dat leb ik wel beweerde de kruierbegeorig zich al waa bet maar op een afeland in contact te stellen met het treurspel Hi kwam altijd aan dit atataon aanwanneer hij uit jOnden kwam ofschoondfit niet heel vaak was jammer genoeg Hij was een aard ge mijnheer ofschoon enkele menschen hier in de buurt beweerdendat hij met wat men noemt fijn gezelschapwas omdat hi een Amerikaan was Maar ikvond hem altijd royaal en gni En t denken dat liij nou van kant gemaakt is Mynvrouw zi fft dat ze bang ia naar bed te gaanvtior ik met myn werk klaar ben Die moord 1 een groote schok voor ons geweest Hl apiak met plechtig hoofdschudden alsof hjj da elijka bang was zelf vermoord te worden Je waeht 7eker tot de laatste trem gepBisoerd la vroeg Foyle luchtig Ia mijnheer De rem van tien negenZooals ik 761 met die moorden en dingen ts de Grange dcslofen of woont ernog lemandP Nou Ze hebbï Be meeste bediendten onl lacren Tk geloof dat er nog alleen de huishnudflter is en een meid en de tuinman Ik herinner mij toen Mr Grell het land goed had gpkocht dat Bill Files hi la d smid tegen me zei Hl erdiept4 7ioh in langdradige henn nertneen wanmaar Foyle maar half luis terde Hy had allea vernomen wat hij wil Malley lotselmg keeide Foyle hem den ug l IC 1 lilde niet zyn armen op een lagen hteencn n uu en scheen verdiept in heti btachüLiwen van het kleine kerkhof Toen Ie nspecleur voorby was zette Foyle zijn wandeling voort Het kostte hem weinig moeite den weg te vinden wtüi do auto wan achter gelaten De üclitige grond vertoond nog steeds de wagenBjüien en er wtw slechts een blik noodig om te doen zien dat de wogen slechts eenigt uien te voren was weggeiiaald Hy liep vo it tot hij kwam aan de plek waar Gi en hef stukje brum laken had gevon ien die nog al gemakkelijk te vmden wa want de voetstappen van Green en de au d rt I ol tiemannen die het spoor hadden ge oiBd e ndigden hier even plotselmg als Ite van Greil gedaan hadden Hiei haaldg hy een klein kompas uit zijn estzik e en op c n veor drukkend maakte I rj de niald los Toen dio tot mat kwam 1 oof h j de hazelboschjes uiteen en verwe n tuf Mhen het kreuiielhout Nu en dan 1 m tl Iff i hij bet kompas terwijl hy J nij aam vooitliep natte takken hem in het cezifht raakten en te en zijn kleeren si oenen Ken klem eindje van den weg werd hem iremakkel tk cemaakti dooi Pcn houtvester I 4 m nr ten sbitte was hij gedwongen dit r i g n tn naar het wildere Bredeelte van h t hoH b te trekken Hy maakte een 1 mweg die naar hij hoopte hem naar den a hteikant van Dalehurst Grange zou brengen Wordt vervolgd