Goudsche Courant, maandag 5 december 1932

Voor een PHILIPS RADIO naar v d GR A A FF Markt 19 ZATERDAGS December OPENING SI8ARENMAGAZIJN TELEF 2935 5 Het nieuwtt bewind te Berlijn Von Schleich r benoemd tot RijkskaiiseHer Dr Bracht rüksministervan Binnenlandsche Zaken s De Duitsche kabinetBcrisls behoort tot het verleden Officieel wordt althans uit Uerlün gemeld dat Rijkspresident von Hindonburg den rüksminister en generaal van de infanteïie op iionactiviteit von Schleicher lot rykskanselier heeft benoemd en hem tot nbder order met de waarneming van de leiding van het rü ksminiHterie van weerbaarheid heeft belast Kijkakanselier von Schleicher is tegelyk voor den duur van de noodverordening van m Juli 1932 tot rükscommi sarris voor het land Pruisen benoemd Op vooratel van den YtjK kiy clier heeft de rijkspresident den rijkHmmister zonder portefeuille dr Bracht tot rijk8m ini8ter van binnenlandsche zaken benoemd den president van het rüksinstituut voor arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering en rijkscommifisaris voor den vr willigen arbeidsdienst dr Syrup tot rülcsmin ister van arbeid Voorla zyn herbenoemd von Neurath voor buitenlandsche zaken graaf Schwerin von Krosigh voor financiën dr Gürtner voor justitie von Eltz Rübenach voor verkeer en poateryen dr Popitz minlater zonuer portefeuille Bovendien heeft de rijkspresident den president van den Duitschen landgemeentendag dr Gereke tot rjjkscommissariiii voor de werkverschaffing benoemd De departementen van oeconomJsche zaken en landbouw voedselvoorziening blijven bezet door de mim sters Prof Warmbold en Von Braun Wanneer niet alle teekenen bedriegen is dl nieuwe kanselier Von Schleicher van zins een einde te maken aan het al te seherp dictatorialfc karakter waardoor het bewind Von Papen werd gekenmerkt Of de nieuwe rijkskanaeüer essentieel andere wegen zal bewandelen wat het econo miache en sociaal politieke leven betreft moet natuurlijk worden afgewacht maar wei is aan te nemen dat Von Schleicher verschillende maatregelen zal nemen die bevorderlijk zyn voor de binnenland ch l olitieke ontspanning zoodat het niet uit gesloten wordt geacht dat de sociaaidemo criiten die Von Schleicher natuurlyk niet gul hun steun kunnen garandeeren niette j min zyn bewind zullen dulden Ook zal Von Üchleicher blijkbaar alles doen om een conflict met den rijksdag te vermyden doch het is nog niet heelemaal duidelijk hoe hij dit zal aanleggen Ook is thans nog niet niet volkomen zekerheid bekend hoe de rykfidag zal reageeren wanneer het nieuwe kabinet zich vandaag voorstelt en zijn programma verdedigt Onmiddellyk toch springt in het oog dat HOOeSTRAAT Aanbevelend WILLEM MOLENAAR 7twA êf9i eouoA ZeUGESTR ra 80 TM i amMtHT Speciale SI NAPPA HANDSCHOENEN met wol j2 e5 ZILVER ZELF BIN DER in luxe verpakking zuiver zijde ƒ 2 ONZE RECLAME HOED f 1 90 Alle geschenken kunnen op ST NICOLAAS worden thuisbezorgd C A B Bantzinger Markt 18 Gouda Telefoon 3298 In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten FBUILLBTON De geheimzinnige verdwijning van Robert Grell Geautoriseerde vertaling 67 Nadruk verboden Eindelijk zag hij een open ruimte voor neh en binnen korten tijd viel hij op zijn knieèn op een boschrand eo keek naar beneden naar een ouderwetach gebouw van waaruit sehoorsteenrook langzaim opateeg TMscheïi hem en het huis liep een weide honderd yard m schuine richting en de Mfeterkant van het huis werd begrensd door ♦ n onregelmatigen boomgaard J mmei dat ik met een veldkijkea heb meegenomen mompelde Foyle terwijl zijn iJik over de plek gleed Ik kan niet zeggen e die ramen met de imllen gordijnen zijn Mtgemaakt Ik geloof dat ik het mij even Md gwnakkalijk kan maken P dig vcmd hij een grooten eik en m ïespleten tak twmtig voet boven den 8 Kl vond hij pen gemakkelijk zitje van hij het huia kon bespieden zonder wl gevaar Ie loopen zelf gezien te wordöi bewegelijk als een standbeeld bleef hij Iwig nadat de schemering was gevallen een vast licht verscheen voot een der Het wu tien uur en het licht was PE FABER GEDIPL SPRAAKLEERAAR SPRAAKVEBBETEBING Behandeling van Spr gebreken Stotteren Stamelen Lispelen Spreekuur Zaterdag 2 30 3 30 GOUWE 6 10 DAMES KAPSALON M J de Jong Telefoon 2319 Speciaal Damea Kap salon Permanent Wave ayat Wella Parfameriën en Toiletartikelen GROENENDAAL 76 GOUDA G J V WERD VROUWESTÈEG 14 GRAAF ï BLOISSTRAAT 68 Terrazzo Vloeren en Granlto Gootsteenen WIJ BEVELEN ONS AAN voor de levering van GOED GEVULDE BOTERLETTERS SPRITSLETTERS BORSTPLAAT GEVULDE DOOZEN enz Prima Itwaliteit Matige prijzen Gebr Kamphuizen Koopt n RADIOTOESTEL bij vakraenschen die in staat zijn eventueele storingen wellie zich bij ieder toestel kunnen voordoen onmiddellijk te verhelpen Gy behoeft Uw apparaat in zoo n geval geen 4 weken te missen om naar de fabriek te worden gezdnden De nieuwe typen van GEBR GR A VESTEIJN GOUWE 191 TEL 2566 zvjn met de duidelijke EEN KNOPS afstemming het gemakkelijkst te bedienen BOVENDIEN Selectiever gehii sterker en qualitatief beter dan al wat U tot heden hoorde LAAT HET U DEMONSTREEREN ADRI VAN MAAREN oouwE IS TSL aisa ENORME SORTEERING Pijpen in Hout Meerschuim Caleine Goudron Aanstekers Tabakszakken Sigarenkokers enz en enz Er zijn nog altijd menschen v kt 5fri f f aangekocht welke w vakkundig behandeld als ie j den handel brengen en voor slechts halve wmkelprus verkoopcn ZIE ONZE ETAJ AGE cJIfê ï ifr iPr I Kingen PoUhorloge Ancre hnrloge Lolliers Bracelets etui s met zilveren lepeltjes enz EXTRA AANBIEDING Keurig pendulestel waarde ƒ 45 nu voor ƒ 27 50 nilt 11 f bijzonder geschikt voor ST NICOLAAS CAUEAUX nrlis en betT f f a gewone winkelprya en net is even zoo best A C TUYTHOP jN DEN GOUDEN BRIL Tiendeweg 19 Gouda egp Wij koopen verkoopen ruilen en repareeren Gouden en Zilveren voorwerpen Uurwerken enz Verburg s Banketbakkerij BRENGT IETS GOEDS VOOR LAAG GESTELDEN PRIJS PROFITEERT HIERVAN Boterltttars en Spritsletters 20 cent per ons Héarlijke Boter Amandel Speculaas 16 12 8 et p ons GEBAKJES 7 cent TOMPOUSEN 6 cent VERDER VERSCHILLENDE SOORTEN KOEK EN BANKET Beleefd aanbevelend VERBURG S Banketbakkerij Alles onder garantie van kwaliteit I SPIERINGSTRAAT 65 TELEP 3301 Electro Tectioiscli Oureau JF W Turion LANGE TIENDEWEG 24 GOUDA TELEF No 2115 T l funk n Radloloaslallan met ingebouwde luidsprdier van ƒ 115 tot ƒ 285 X aat mij U zonder verplichting het Telefunkentoestel 650 W L eens demonstreeren Absoluut selectietf enongeëvenaard in weergave i Voor St Nicolaas BLAUWE DRUIVEN ANANASSEN POMPELMOES TAFELPEREN TAFELAPPBLEN MANDARIJNEN SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDADELS STUDENTENHAVEB DOFFE KASTANJES VRUCHTEN IN GLAS EN BLIK Diverw aoorten NOTEN De Goudsche FruHhandel Plpma Wad A Rlatvald TELEF 3316 LANOE TIEHOEWE0 27 i 1 De Firma A DEKKER ZONEN Iwricht U dat zij NAAST haar expeditiebedrqf vanaf MAANDAG 5 DECEMBER a s heeft GEOPEND een STALHOUDERIJ welke met eerste klasse materiaal gelegenheid biedt tot den verhuur van Rouw en Trouwkoetsen in de verschillende klassen ZiJ tjevcelt haar nieuwe afdeeling in Uwe hwlangstelling aan en noodigt U gaarne tot een bezoek uit Ons bedrijf ia daarvoor Zondag en Maandag geopend Hoogachtend Fiijna A DEKKER ZONEN GOUDA Vest 35 Telefoon 2386 L DE JONGH Banketbakkerij Ooelestraat la NU VOOR IEDEREEN op vertoon van deze BON 1 BOTERLETTER van 1 pond en een HALF POND SPRITSLETTER en dan n i g 1 ONS MARSEPAIN Alias la aaman f l as ALLEEN biJ L DE JONGH Banketbakkerij DOELESTRAAT 1A Vraagt onze K M W Bonnen Hebt ge onze Etalage al geziti Zy bevat een kear ran artikelen in GOUD ZILVER Het horloge van Europeeiche vermaordfieid en UURWERKEN zoowel Toor Dames ah Heeren die zich bij uitstek leenen voor Geschenk artikelen nilnand Z a h Twuw Ringen MARKT 70 geschikt voor Sint Nicoiaas HORLOGES voor Damee en Heeren J A HJNKE Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek V Uzerha del P ROMU P OoHda lielangi ük bericht aan Heeren Rookers c risis sigaren en crisis tabak Wu zun begonnen een groote party sigaren uit te verkoopen Let goed op Leeit met aandacht en maalit gebruik van de aanbieding Wü gaan 10 füne sigaren voor i kwartje verkoopen en geven 1 er by om op te steken dus goed begrepen L kï gt il sigaren voor 1 kwartje T ens gaan wy nog door met de zakjes inhoudende JO sigaren Restanten voor 30 ceitt en de eerste 1000 onzen crisistabak zyn weggegeven aus kunnen wij nog 2000 ons weggeven Uweet hoe wy die weggeven 6 Sigaren voor 1 kwartje en U ontvangt een ons criaistabak cadeau Alleen verkrijgbaar by t van oudJ iitkend adres R Vaarman Turlmarkl Oouda De N V Houthandal v h Firma J en G ALBLIJ te WADDINXVEEN leveren voor GOUDA uit de OPSLAGPLAATS FLUWEELEN SINGEL M AL HET VOORKOMEND TIMMERHOUT EN TRIPLEX tegen scherp oncurreerende pnjzen Tevens gelegenheid tot MACHINAAL BEWERKEN N VERDOUW TELBF 2961 VOT P T WP T voorbeeld T D Telen en UatU ook T KJ J M LM Ej J Uw waich behandelen door STOOM WASCH EN STRUKINRICHTING N G ROEST v h Gez Etmaii Fluweelensingel 68 Gouda Telef 2497 Depot Prinses JuUanastraat 9 KISTJES SIGAREN 10 stuks 60 cent en hoopr LUXE DOOZEN TABAK 50 cent LUXE DOOZEN CIGARETTEN vanaf 40 cent TAFEL SIGAREN AANSTEKERS iets bijronders ƒ 1 20 Sig Mag Luchtpost K L M Burg Martanssingil Geeo Bedriif of Ondernemiflij kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het in handen krijgt Goed drukwerk ia voor elke zaak een introductie die niet moet worden onderschat Laat ons Uw drukwerk verzorgen Wü leveren prima werk en daarbij goedkoop Onze prijzen lün belangrijk lager DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON GOUDA g 18160 71 Maandag 8 Oaoamlmp 1881 eOIlDSCHË COlRAlVr NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN LLE enz CCnnAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPE NIEL WERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WAODINXVEEN ZEVENHUIZEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABON NEUËNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met ZondagsblMl uer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wair de bezorging per looper Keschiedt Kranco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondugalilad ƒ 3 S0 Abonnementen worden dageUjks aangenomen aan ons Bureau HARKT SI GOUDA bü onxe agenten en loopers den boekhandel en de postkantorax Onae bureaux k ijn dagel ks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Mef latere mh Postrekening 4S400 ADVERTENTI£PRU8i Uit Gonda ra omrtnkea behooreocU tot den bezorgkring i 6 regels ƒ 1 0 elke r gal meer L26 Van buiten Gouda en den bezorgkrtngi j fi regela ƒ lJ6b elke ragel meer ƒ lUO AdrutantUtn in Iwt 7 atwdagiiuminer 21 ï lag op den prQa LiafdadJgheida ad ert itüa de b lft van dra prfls INGËZUNDËJi HËDEDËËUNGENi 1 4 regeU fZM elke regel meer 0J 0 Op ie foorpagina 50 hooger Gewone advertentifin en ingezonden mededeelingen b contract tot uer gereduceenlei prQs Groote letters en runden worden berekend naar plattarulmte Advertentiën kunnen worden ingezonden door toaschenkomst ran HoUede Boekbandelaren Adve tentiebui oz en on ageotra en moetra daags vóór de plaatalng aan het Bureau zün iï ekoroen teneinde van opname verzekerd te i Jn daarom rekening blyven houden met allerlet opzienbarende en verrassende wendingen BUITENLAND8CH NÏKUWa DDIT8CHLAND Katlie von Nagy bü de opening van de zeedaageche te Keulen gewond Zij i choot siehzelf in de hand De Keulsrhe ïesdaagsche begon Vrydaga ond met een ongeval Kathe von Nagy de bekende filmdiva zou met een pistoolschot het teeken tot den aanvang van den strijd geven Zij was echter soo onvoorzichtig haar wijsvinger van de rechterhand te dicht bü de monding van het wapen te houden zoodat toen het schot afging een pijnli ke wonde aan den vinger ontstond De wonde werd door een aanwezigen dokter genaaid waarna de kunstenares naar het ziekenhuis werd gebracht Hier bleek de wonde ernstiger te zijn dan men eerst had veimoed Kathe von Nagy moest door twee geneesheeren worden geopereerd Door het schot was namelijk niet slechts een deel van den wysvinger afgerukt doch ook in het g laat was de kunstenares gewond Paseenvervalttctüng op groote schaaL Commonistra ten zeerste gecompromitteerd Het Berlijnsche polJUe presidium deelt mede dat de dezer dagen gedane ontdekking van de panKenveEvalscIier wt i kplaa ta in de KaïseralW lueei meer blijkt een belaixijnjk waj en te jeu de tummunistiscUe partij te aijii aangezien z het bewija levert van de illegale actie dMe£j P D DU u de vijfdo ontdekking valï SHS aard waarvan tot nog Uïe da i elang rijks Ie was die van Oi tober 1924 te Neukolln De thaua ontdekte iitfajre slaat wliter uinmtens hienuee gelijk indien aij ui met belangrijker uiateiiaal oplevert wat door het poliliepiesi dium zeer waarsdujnlijk wordt geacht Toen de l eainbten der politieke politie om gelipel andere ledenen een huiszoeking deden in een woning aan de Koiserallee 48a ontdekten lyj twoe jongelui He bezig waren met het veivaurdigen van valsotie paspoorten Dadelijk was het den beambten duidelijk dat ij titer de rÈ eds lang gezochte werkplaats hadden ontdekt In een geopende lado lii en o a twee i evolvers ben der vervalsiliera is een Uö jang metaalt ewerker uit lieriijn terwijl de twewle afk mu tig 18 uit Tankow Bew staan ongetwijfeld m verbfndii communistische purtij want communistische genHiriftea e hon gevonden De 28 jarige IS waarschijnlijk leider van de weest Het onderzoek vun liet genomen materiaal heeft taj van heden aan het lieht gebraclit vond men ïDX valtwihe stempels van autontfciten facsimilé en perforators bmneiien buitenlandsche iwsformulieren buitenlandficJie pabpoortzt els en tal van ge limikte paspoorten die dour de vervalM lieri voor ander doeleinden gebruikt konden worden of opnieuw vervalsoht konilen worden VER STATEN Nog geen opheffing drankverbod in A ika Desbetreffend voorvtel door de juridische commiaaie verworpen De juridische commissie uit het Amerikaansche huis von afgevaardigden heeft de door Garner ingediende resolutie waarin de afschaffing van de Drankwet werd voorgesteld verworpen Gamer zal de resolutie niettemin op 5 Dec bü het huls zelf indienen Kadio redevoerüigen voor werkloozen door mevrouw Roosevelt De echtgenoote van den a 8 president KrankLin D Roosevelt zal een iterie van twaalf radioredevoeringen houden die zullen beginnen op 9 December a s en wekelijks zullen worden uitgesproken tot een week vóór de ambtsaanvaarding door den nieuwen president Mevrouw Roosevelt zal zich in deze redevoeringen speciaal richten tot de werkloozen Ue rinancieele ptjsitie van New Ywk Voor een faUÜaseineDt De stadAoecouniaiit van de gemeente New ïork verklaaide gisteion lat de sLod zich op 15 Deceuit er a s lailiiet zOU moeten itrten verklaren waniu er de bonken dt toeifeatane creületeu met willen verlengen of geen nieuwe credieten zullen verstrekken De waarnemende gouverneur Lehman heeft d W etgevaade Veigaderiug in een buileugwone zitting op Vrijdag a s bjjeengeroe1 011 teneinde hem de voliiiachben te vofMtrekken lot buit n wftrking stellmg van de wettelijke bepalingen die een directe verihindering der begrootingsuitgaven belemmeren De bankiers blijven weigeren de stad Mew York nieuwe leeningen te verstrekken of de oude leeningen te verlengen mdien geen belangrijke bezuinigingen op de egrooting worden iiangebracht te Wageningen werkzaam Uemakkelijk lA die taak geenszins want ten opiiohte van de tweede kwaliteit zijn de meeningMi verdeeld Pro4 Sprenger tracht de oplOMlng te vinden door het ofschoon de baais van zyn presidentieelc regeering eenigsrins is verbreed daar enkele burgerlyke groepen voorloopig een welwillende neutraliteit zullen betrachten en het zelfs niet onmogelijk i s dat de so ciaaldemocraten eveneens dat standpunt zullen innemen twee sterke politieke groepen het kabinet Von Schleicher zullen blijven bestrijden ten eerste de communisten e i ten tweede de nationaal socialisten dfe samen de regeering kunnen doen duikelen Dat de links radicalen zich zullen uitsloven om het kabinet Von Schleicher om hals to brengen ligt voor de hand maar dat de Hitlerjanen ev neens een feilen atrijd hebben aangekondigd bevreemdt wel eentgszins daar de nationaal socialisten Von Schleicher tot dusver ongeveer als één der hunnen hebben beschouwd Dat zij zich thans tegen henl keeren is alleen te wijten aan het feit dat hy den zetel inneemt Of moet de vorming der regeering Von Schleicher die immers nog lang niet de volledige uitdrukking is der nationale concentratiegedachte slechts als een noodoplossing worden beschouwd en zal ten spoedigste getracht worden de nationaalsocia listen bij de aamenstelling van het bewind te betrekken Tot dusver hebben de Hitlerianen slechts een oppositie k l outrance aangekondigd Zullen z in deze houding volharden wanneer zy zien dat Von Schleicher er desnoods niet voor terugdeinst tot ontbinding v den ryksdag over te gaan waardoor de Hitlerlanen kans loopen opnieuw een niet onbelangrijk aantal zetels te verliezen Zullen zÜ onverzoenlyk blijven wanneer Von Schleicher hun op de eene of andere wyze tegemoet komt Dit zyn alle vragen die den nog steeds onzekeren totstand in Ouitschland kenschetsen Niet onmogelyk is het dan ook dat de oplossing der crisis van het oogenblik nog geenszins een definitief karakter draagt en dat nog allerlei spanningen kunnen ontstaan wanneer de nationaalsocialisten in arren moede zich nauwer bij de communisten aansluiten om een hun onwelgevallig bewind door een gezamenlijke stakingsactie te torpedeeren Men moet verwerken van tweede kwaliteit fruit tot wijn en zoete moat I aar zijn nieening gebaseerd op piaiï Iisclie ervariD tfi betrouwbare gegevans kan een zeer belangrijk deul van d tweede I kwaliteit vtin eigen fruit worden verwerkt I tot z g zoete most welke ii het buitenland I vooral in Duit ehiand en Zwitserliand lil groote hoeveel tie len als voLkadrabk OUj dor het hereik van alle publiek wo gebiaoJit Indien men ook m oua land k n bereiken dat de tweede kwaliteit fnkit ais volksdrank wordti verwerkt zal zeer zakor voor de eerste kwaliteit een bet r eni rtjker afzetgebied gevond i worden Voor dij kwe kera snijdt het mes in dat geval loi aan twee kanten Ten eerate wordt aan de tweede kwaliteit t gen hetere en meer loonwtdo prijzen in don tiandel kan worden gebracUt Drie jaar geleden is prof Sprenger zijn proeven m tiet laboratorium aungavangen Uett speciale studie werd aanvangelijk gemaakt van de wijze waarop in het buitenland wijn en Uuszmoat ward bereid Door gebrek aan Je noodige iiutrumenten kon men echter nog niet tot t ereiding van zoete most ovugaiui Vry spoedig zagen de belanghebbende tuinbouworganisaties echter m dat lU r een terrein braak lag dat zeer geschikt gcrmaakt kon worden voor een vrij grooton afzet van tweede kwalUeit piodueten BINNENLAND Holland als WUnland De bereiding van zoete moet in het middelpunt der belangstelling De proeven van Prof Sprengei in het laboratorium te Wageningen In tuinbouwkriiigeii ja uwn het vrijwel eens dat door 4 i 0 strenge selectie van het binnenlaudscbe fruit waardoor sleuhte aan de erste kwaliteit een blijvende plaats op de binnenlandse bc markt boreid wordt terwijl voo 1de tw cde en der le kwaliteit een andere bestemming zal moeten worden gezoclilt wil er van onzen export nog iets gejwl worden In ilig richting nu is prof A M Sprenger van do I andbouwhoogeechool rrot Hpreiiger stelde ziuh o a in verbinding met de N ederlondsche Heidemaatflcha ijtitr liiftii ffianiJisthiiitiitMiifc wwWiilteljWiiy gen den Bond Wetttiaiid de Ned Ver tot atticbatfmg van atcolioihoudeude drankmi den FruitverwerkerBliond en versolullwide kweekersorganisatiea Deze hebben ham duor geldelijken at un ui xtaat geeteld de noiidige instiumenten aan te soliaffun Door deze bijdragen was hjj m staat KJdi do niedewerking te verzekeren van dr Krumbliolz een wyn bouw kundige dia volkonioO op de hoogte is vati de technische bereiding van vetacl Uende dranken en vrij spoed onder lei mg van prof Sprenger zijn onilerzoekiR geii b on tlit verschillende atro ken werden voor dez proeven vruchten loe ezonden zoodati uit dit materiaal zoete most bereid kdii worden en m liet laboralonuiu werd teven nagegajui hoe het gelialte tino suiker zuur aroma etc in da vruchten war teneiiKle de fabrikanten ovw rt U en ander voldoende te kunnen inllch len De Hero fabnok en De Betuwe rtohti en voor deze nieuwe productie reeda fabrieken op zoodat het zeer waarschijnlijk dat reeds dezen winter Hollündsche loeta irioflt bereid uit appels onder het bereik van het Hollandsche publiek zal wordtn fe t ld iVleti do practijk wilde men in Wageningen een goedo snnjenwerking hewerk ilelligen zoodat uit de verscJntiende zoo nauw bi dA proeven betrokken vereenigii HOOFDSTUK XXXXVII Toen Iltldon Foyl toeeprong wiw zijn heele lidiaam gespannen voor een worsteling Welke hulpbronnen Grell ook in het huis inorlit hebben de recrfieicheur stond 70over lil wist alleen Het was mogelijk duf Green het zoo ge oliikt had dat het huia bewaakt werd maar diiartaafnover stond Int liet niet waarschijnlijk was Hat liij iiii cr had geduan dan mannen op de w en irepiaatst en Ivet spoorwegstation gewaarschuwd Om de Grange te Inlen t ewaken zoo de relijk dat niemand er uil kon komen zouden mver dan twintig mannen noodig geweest zijn en dan nog zoutten zij zich onmogelijk rtó opgesteld kunnen liehben dat niemand kon 7ien Met dit alles hield Foyle rekening Hij iiiid ehtïtipt Grell te vinden n hem onverhoedn f e snaj peii miasdiien slapend DU plan wa m iukt n toen de man had pfpntwoord op den schreeuw van de vrouw had Foyle het vermetelst optreden het veiliBht eeacht Grell had zich omgedraaid de vui tivan zijn vrije hand gebald maar hij deed eeen pr iiig om toe te slaan 15en bej narde vrouw zat overeind m bed verrassing en schrik np haar gelaat Achter Foyle stonden twee meiden in nachtgewaad rillend ffpdeellelijk door kou gedeeltelijk door sHink haar oogen wijd open Dat is mijn naam zei Grell even kalm sprekend als Foyle zelf Ik kan vermoeden wie u zijt Ata u een oog nblik wilt wachten tot ik deze vrouwen genistgesteH heb dat er geen reden voor angst ia zal ik bt u bwwden ktmien en met u praten Mn EIUi iiit den wijden zak van zijn huis halend het hij fMi dunnen lichtstraal door het vertrek vallen Het wae gemeubeld als een zitkamer maar er was geen enkele reden bet nauwkeurig te onderzoeken Foyle drukte do deur open en kwam m een portaal met een dikken looper die het uittrekken van 7ijn schoenen bijna overbodig maakte De eene deur na dp andere opende hij en keek er in met behulp van zijn electriachen lantaarn Hij was thans gekomen aan een mobie eiken trap en had nu een vrij nauwkeurig plan van de benedenverdieping in 7ijn hoofd De bovenkamers eiscliten meer voorzichtigheid want daar konden dediensthoden slapen De eerste deur welke Foyle probeerde nadat hl boven was eekomen wob gefloten Zijn oor tegen het sleutelgat drukkehd hoorde hij de diepe regelmatige adenïhalintf van iemand Tweemaal proheerdcthij zonder succes een sleutel Bij de derde poging week het slot Hij duwde de deur open en er volgde een lag toen een stoel die achter de deur was geplaatst omgegooid werd Een vrouw eikie en Foyle trok zich terug in de schaduw vim de trapleuning zijn noodlot vervloekend Toen kwam het geluid van vlugge voetstappen De ohef riciitte zich op en zijn spieren streitten zich toen een man kwam aanlofjpen Een lieht vlamde op lo i de man in de deur verscheen Foyle wierp een blik op een man met een breed gezicht geheel gekleed en hij handelde Mirf Hij prong toe en zijn hand greep den pois van dan ander verawenen toen hij zachtjes op den grond spiopg en met snelle stappen de weidenaar i i l oomgaard begon over te steken Onder de vruchtboomen bewoog de reeherobeur zich langzamer en hield zijn htok voor 7ich uit zachtjes op den grond tikkend alsof hij blind was Hij had nog geen half dozijn stappen gedaan toen de stok ipt aanraakte daü ongeveer een voet hoven den grond was gespannen Hukkend tartte hij rond in het donker Een touw mompelde hij Ik ben benieuwd of dit de eenige voorzorgsmaatrepel iK tegen inbrekers of Kn over den hinderpaal heenstappend giiijg hij voorzichtig tastend verder Nog tweemaal vond hij t uwen over tiet gra gespannen zoodat een niet op zdjn hoede njnde indringer gevallen zou zijn maar zijn voorzi titigheid atelde hem m atait dit It voorkomen De muren van het huis doktai voor em op Hij stapte naar t diohtsthijzijnde raam en probeerde de sluiting Het was vast gefloten en hi kon o rft niet inzien Foyle voelde met veel vrror het toeval en hij was graag zeker geweest van de ligging van het huis Maar onder ie gegeven omatandigheden was het eene raam tjoo goed als het andere Hij werkt handig een poosje met een glazenmakers diamant en het eelukte hem eiwfelijk een der ruiten uit te snijden Toen stak hij zijn hand door de opening en maakte den grendel los Het raam vloog open en de chef ging snel op het gras er onder zitten en trok zijn schoenen uit Na nogmaals twee minuten was hij binnen het hnis en een electrischen lantaarn eii jeliii me ieri gnat naar bed Dit ia een De meiden trokken zich aarzelend terug OU Foyle stak zijn arm vriendsc iap elijk door dien van Giell De chrik op het gezicht van de huishoudster verminderde n t Maar wie wie is hij vroeg Mra EiliH een bevende vinger uitstekend in dorichting van den politieman Grell iaalde zijn schouders op Mrs Kills IS mijn haiahoudater hi fr verklaarde hij tot Foyle De meisje wisteniiiet dat ik hier in huia was Allee is inorde Mrs Ellis Ik wil slechts een gesprekhebben met dien dieer Maak u niet ongeruali Ik wil u wel vertellen Mr Grell zeihij dat ik gewapend ben Als u eenige posing tot tegenstand waagt Ii zoufit met durven schieten zei ürepslimlariiend O ik weet het Wij zijn ihEngeland en niet in de oerwouden Ga meepaHr beneden en drink wat Ik wil niet datu imj arrefteprt vAór wij elkander gesproken hebhen Nfag ik u vragen wie u zijl Onwillekeurig moest Foyle glimlachen h Grell een moordenaar was was hij atelliï al heel koeihloedig Maar hij wilde heminisBchien een poets hakken Hij wa z orop zijn hoede Mfjn naam i Foyte antwoordde hij chef van den vMligheldadienst Ik vreesdat ik genoodzaakt zal zijn te weieeren metu te drinken en wat uw praten betreft moet ik u missehien strak arresfepren zrtodat nllea wat u zert aln getuigenis zaï worden eebruikt Dat weet u natuurlijk CWordt vervolgd