Goudsche Courant, maandag 5 december 1932

verbeteringen kiumen worden verkregen icht het Bondsbestuur het zijn plicht aan de Kaïuer te verzoeken than binnen den kortste mogelijken tijd de voor de betrokken grofpeo bestaande pijnlijke oazekerheid op te lieffen Voor lyet Kerstfeeet der armeu Onbelaate margarine en vetten Uij verecluilende welda ligneiasmntellingijfi en verecuigingen beaUuit de gewoonte oiustrectks Kerstmis pakkeu n met levensmiddelen uJt te reiken als Keistgavo Van meeideie zijdeu bereikten de t iuiisZuivcl Centiale aanvragen oni voor dat doel onbeiable maigaiine en vetten besclukbaat Ie btelleu De Jusis Zuivel tMiiiale verklaart zicti bereid deigehjke verzoeken m welwillende overweging te neiuen en noodigt de vereemgingen en nis tellingen die daarvoor m aanmerking wenachen te komen uit op te geven hoeveel margarine bak en braadvet en ander vet in andere jaren voor dat doel weru i tgereikt beneviens hoeveel thans benoodigd zal zijn opdat zij aan de hand van die gegevens de besoliikbare iioe el heid over de versoliillende vereenigingon en inatelUugen kan verdoclen liet 18 de bedoeling dat zoovoel mogelijk de margarine en andere vetten zullen worden aangekocht bij dezelfde levemncierri van wie zij de vorige jaren betrokken zijn fïij de opgave gelieve men dus tevens ie vermelden bij welke leveianciers men de waren wenacht ie bestellen Opgaven worden ingewacht bij de CnaisZuivel Oentrale Laan van Meerdervoort 84 sGravenhage vóór 10 December 1932 = 3 = 461e NKD STAATLOÏERIJ 2e klasse Trekking van Maandag 5 De Hooge prijzen ƒ 20 0Ü0 15302 ƒ 1000 16632 ƒ 400 10112 ƒ 200 15 ÖÜ 20244 J 100 i 909 10691 11443 14901 Pryzen van ƒ 30 15 123 4 1 156 200 201 241 244 406 408 456 486 633 68ü 681 882 ÜOÜ Ü31 972 iüll 1037 1100 1102 1109 11S2 1187 12Ü4 1268 1276 1289 1341 1342 1346 1387 1394 1442 1650 1656 1662 1692 1716 1791 1882 1949 2012 2049 2086 2142 2261 2308 2344 2368 2559 2617 2644 2677 2706 2779 2816 2988 2993 3010 3038 3054 3171 3203 3298 3325 3450 3581 3649 3719 3t 08 3895 3934 3952 3978 3980 4012 1085 4194 4237 4248 4304 4322 4330 4333 4360 4365 4372 4397 4488 4625 4631 4725 4734 ihSi 4925 4941 5052 5167 5254 5301 5318 5344 5366 5431 5444 5487 5498 5505 5586 5642 5679 5696 5700 6727 5870 5881 5951 5997 6020 602Ö 6042 6045 6055 6099 6114 6164 6251 6258 6446 6452 6476 6479 6499 6515 6519 6585 6627 6637 6655 6656 6683 Ö698 6818 6890 6911 6960 7005 7061 7061 7164 7186 7224 7236 7241 728p 7308 7317 7375 741 7420 7429 7438 7443 7470 7487 7Ö20 7530 7539 7559 7692 7708 7841 8005 8078 8099 8194 8243 8415 8476 8479 8488 8522 8570 8692 8615 8653 8689 8694 8711 8852 8857 8858 8887 8983 8984 8996 9007 9028 9058 9062 9173 9212 9226 9227 9249 9278 9289 9293 9360 9439 9466 9472 9634 9H11 9906 9970 9994 9997 10043 10065 10073 10085 10103 10121 10168 10171 10241 10265 10276 10282 10283 10284 1029B 10329 10452 10462 10488 10592 10632 10666 10763 10820 10827 10831 10902 10994 10995 11014 11U7 11122 11125 11188 11308 11347 11369 11378 11408 11466 11517 11519 11605 11736 11797 11812 11854 11888 11898 11967 12012 12023 12030 12040 12062 12105 12107 12199 12211 12228 12312 12339 12601 12508 12525 12605 12626 1672512745 12751 12782 12828 12835 12883 13053 13054 13062 13157 13305 13338 13467 13491 13501 13518 13600 13647 13681 1S714 13720 13736 13738 13777 13838 13846 13848 13854 13948 13957 13986 14007 14038 14042 14130 14211 14220 14225 14253 14301 14302 14326 14372 14436 14471 14515 14713 14718 14728 14743 14792 14804 14811 14829 14873 15047 16093 15106 15116 15220 15238 15254 15257 15343 15356 15358 15485 15506 15675 15692 15720 15822 15840 15873 15936 15984 16016 16058 16094 16213 16239 16242 16243 16312 16343 16411 16486 16493 16505 16561 16581 16593 16606 16663 16668 16671 16711 16765 16762 16683 16905 16913 16917 16960 17032 17044 17115 17163 17174 17185 17257 17297 17314 17362 17407 17476 17512 17517 17631 17542 17676 17684 17792 17836 17846 17982 17991 18041 18047 18167 18213 18240 18277 1 283 18313 18328 18334 18408 18469 18476 18484 18502 18677 18588 18625 18635 18699 18754 18806 18846 18879 18881 19011 19040 19068 19076 19139 19141 19198 19211 19212 19214 19234 19310 19363 19383 19496 19514 19633 19589 19664 19666 19675 19839 19933 19968 19983 20005 20073 20109 20123 20136 20179 20212 20216 20247 20279 20328 20829 20358 20394 20423 20479 20656 20557 2057O 20619 20637 20672 20813 20836 20986 RADIO NIEUWS Programma voor heden Hilversum 630 Mux Tak Filmscjilag r 6 30 Grr niof n 7 0 Boekcnhalfiiur 7 30 Kovacs Lajo en zijp orkest Rei reinzang Bob Scholt4 8 00 Vsk Dias 8 05 Vervolg Kovac ï Lajo 8 15 Zang door Rioliard Taubei begeleid door Piene l alla afgewisseld door Kovacs Lajos 9 30 St Nicolaasprogramma m m v H Hollander Koos Koen Max Tak Ida de L euw v Reoa en Fred Fry 10 30 Gramofoon U OO Vaz Dias 11 15 12 00 Gramofoon Huizen630 Vragenuurtje 7 45 N d Chr Pershuieau 8 00 Orkefctooneert m m V J Lammen ba en het N C R V daraes koor V P V d Hurk 9 00 Leting 9 3011 00 Vervolg concert 10 10 Vaz Di is 11 00 11 30 Gramofoon gen een wijncommisflie wei d ingesteld wefke onder presidium van jlir Van ïets voorxitier der l oniologische Vea enigiog haar tt orkiMiarahedeo in den wmer van dit jaar begonnen is Aan de goede propaganda van üoi commissie m het made te danJcen dat de proeven te Wagenmgen voorloopig zuTlen worden voorigezet aJhoew ook van de overige tmnbouwoi erisatiee blijvende steun noodig blijft De bereiding vap zoete mwt IJij een bezoek aan het laboratorium ie V ageningen vernamen we een en ander omtieni de bereiUing van zoete mofat Uit het appelsap woidii ua gisting etn wijn verkregen iu den vorm van cider JJit sap kun ecliter ook op andere wij e worden behandeld waardoor feeën alaoliol wordt gevormd Heti wordt dan n l na iiltratie door een speciaal ontkiemiug ciiter geperst waardoor de gistcellen achtetblijveii Dit sap wordt met uiterste zorg in steriele Ueesciien gedaan on kan dan ais uier vertrii sc tiende alcxihol vitjo drank worden verkooht In het buitenland woidt deze bereiding op groote schaal toegepast In technische kringen wordt ook gedacht aan het kiemvnj maken van de dranken langs electrischen weg Deze met iode verKeert nog in een beginstadium zooüal prot Sprenger zuh vooralsnog bepaalt tot de outkiemin sfliter waarvan bij de proeven oen geiegeld gebruik gemaakt wordt De moeilijkheden met druiven Naast appels denkt oien in de toekomst zoet most te bereiden uit pe en aardbeien bessen rambozen en keisen Alleen voor druiven doen zich moeiUjkhedeu voor omdat zelfs het ruwe drmvensap onder de Accijnswet valt Ue Kegeeruig staat n l op liet standpunt dat uitgeperst druivensap als i n 1 te beschouwen omdat er wijn uit vervaardigd kan worUeu i il standpunt IS vooral voor de Westlandsche kweekera fun it omdat daarmede elke poging om Vf or de tweede en derde kwaliteit druiven een afzetgebied te zoeken onmogelijk wonlEi aemfiaki t rof Hprenget is echter van oordoel dat wellicht een tusscftenoplossing mOgehjk is Van versoti il lende zijdetn worot de He eeiing inttlssclien reedis gewezen up de groote beteekönis om iwuode kwaliteH druiven tot zoete most te verwerken Maar zelfs bij een heffing van accijns fs er volgens prol Sprenger nog mogelijkheid om een toete most ot druivenwijn te maken welke tegen lagen prijs in den handel kan worden gebracht moet men van de gedaoJito uitgaan dat de mindere kwaliteit druiven tegen kostprijs of daarbij wordt afgezet n tot most verwerkt De wmstj dient dan geaQcht te worden in meer opbrengst van de eerste kwaliteit Uit seizoen heeft bewezen dat een overvoerde markt sleclite prijzen beteekent voor eerste zoowel als tweede lt nliteit De kweekers zullen daaruit el leering getrokken hebben Het verwerken vaji de druiven tot most zal in een langzaniKf tempo moeten geschieden omda eerat volkomen bij de kweekers de gedachte moet voorzitten dat de zoete mostbereiding op zlofizelf geen winst behoeft te zijn doch li t wel Is door een bet re kans voor de eerste kwaliteit TOGhnlsch levett de mostbereidmg uit druiven g te roaultaten op Vèoral de uit do MuBcaatdruif bereide soort biedt perspectieven voor de toekomst Wannear men ziet wat tot op heden reeds met de fjenomen proeven werd bereikt en hoe in Limbarp thans reeds d resultaten merkbaar zijn door eon vermeerderde vraag naar tweede kwaliteit en verhooplng van de prijzen voor eerst kwaliteit dan zullen deze proeven ongetwijfeld nou meer steun moeten ontvangen want nnk ten opïJchie tn de werkverruimmg biedt deze nieuwe Industrie presrectieven Eervol ontglag aan Ned gezant in Boedapest Verandering van dienstvak Bij Ken besluit is met n nng van 1 ja nuftrl fl s wpsen verandering in de inrich ting van Itet dienstvak waarbij liij werkzaam is eervol ontslag verleend aan den heer C A R W G A graaf van Aldenburg IJentinök gezantaohaipsraad met den persoonlijken titel van buitengewoon gezant eTi BevolmaehUgd minister met standplaats Boedapest Groentenexpwi naar Frankrijk Commissie ingeeteld De giinifater van Koon iiiiisclie Zaken en Aibeid heeft 4 en comiiiH ie mastoid voor den uitvoer naar Frankrijk van fruit en versche groenten Tot voorzitter dezer coiniijaaie ia benoemd ir f M Kiemens tot leden U Minnaar m Kruiningen mr L NiemóUer aGravenh age i Slot Azn Broek op Langeiidijk F V Valsiiar sGra venhago C Wagenaar Kzn Hroek p l anguidijk C Zwaan Rotterdam De voorgestelde w ziging der Winkelstuitingfiwet Oe Kon Ned Middenstandsbond vraagï spoedige behandeling Het Alyemetvn Bestuur van don Konmkl Nederl MiddenstandHbond heoft dezer dagen 111 een adres aan de Tweedo Kamer medegedeeld dat hel met l elangstelling iicoft kennis genomen van het mitiatiel onlwerp X 011 wet tot wnjzigmg van eenige bepalingen an de Winkelsluitingswet 1930 S 460 Zich zijn standpunt omtrent de onfferdeeli ii van dtt wetsontwerp voorbehoudemf w nscht het Bondsbestuur reeds thans bij lil Kamer met klem aan fe drfnpen op een IMclige beha Hleling opdat tegemoet gekomen wordê aan de bezwaren dej ondert tii iden Iwdrijf groepen dip dooi te vèr riüinde b qw rkïng van vcrkoof gelejenlieid iiyienjijk financieel nadeel onder in len In dit velband verwijst het Bondabentuur nafir de door de in Juli j ge iouden Bonds Aangezien van de meest bevoegde zijde i verklaard dat slechta door wets wijziging GEMENG BERtCftTKI Ëi nstige treinbotsing te Vught B machinist di door drie onveilige beincn reed Aaiuieiiiyke naterieele schade Remmer gedood Zaterdagnacht te half viji heeft te Vught op het spoor dat aansluiting geeft op de lijn naar Eindhoven een zeer ernsig botsing tusachen twee treinen plaats g ehad waarvan de remmer v d Heuvel uit sHer togenbosch het slachtoffer is geworden I De botsing geschiedde tusschen trein No 4628 uit Tilburg en trein No 4602 uit Kind hoven Laatstgenoemde trein werd door den Tilburgschen in de flaiik aangereden Het betreft hier dezelfde treinen welke ook op 16 October 1 1 op het emplacement te Den Bosch met elkaar in botsing zijn ge komen i Op het oogenbük van de aanrijding be droeg de snelheid van beide treinen meer dan 50 K M per uur Verscheidene wagons van den Eindhovenschen trein werden uit de rails geworpen en vermeld De arbeidersI remmer v d Heuvel die in de remkaat van den siuitwagen an dezen trein was gezeten werd doordat de remkast totaal werd ingedrukt verpletterd Het slachtoffer moet op slag zyn gedood Zooals begrypelyk veroorzaakte het ongeluk groote consternatie Het parket te Den Bosch werd onmiddellijk van het gebc urde in kennis gesteld en het duurde niet lang of de bubetituut officier uit Den Bosch mr Dubois en de hulpofficier burgemeester Loe f uit Vught waren op de plaats van de ramp aanwezig voor het instellen van een justitieel onderzoek Hieruit is gebleken dat de machinist van den tieiii uit Tilburg zekere R door drie onveilige signalen was heen gereden Eerst op het laatste oogenblik heeft de man zyn fout ontdekt en remde hij uit alle macht Hfet was echter te laat de bosting kon niet meer worden voorkomen De machinist is gearresteerd Men verwacht evenwel dat hij na beëindiging van het verhoor m vryHeid zal worden gesteld Hij was reeds gedurende vijfen twintig jaar by de Spoorwegen in dienst en heeft in dien tijd slechts eenmaal een geringe geldbdete oRgeloopen Op het terreiu van de botsing verscheen spoedig de inspecteur der Staatsspoorwegen uit Breda de heer Jeites en de heer Henke inspecteur der Ryksspoorwegen uit Esch De materieele schade is niet zoo groot nis by de botsing van 16 October In het geheel werd een zestal wagons vernield Zooals gezegd heeft de trein uit Tilburg doordat de machinist door onveilige signalen is gereden de botsing veroorzaakt Belde machinisten hébben toen de treinen ongeveer 50 Meter van elkaar venvyderd varen het ongeluk zien aankomen en kraclitig geremd Beide treinen hadden echter te groote vaart eu een botsmg kon niet worden voorkomen De Eindhovenï che trein werd in ija flanl aangereden dooiden TilburgBchen l ez € laatste reed door den schok onmiddellyk achteruit en liep geen schade op Van den Eindhovenschen trein vlogen de twee achterste wagons omhoog waarna de drie daarop volgende wagon in elkander werden gedrukt en omslogen De treingeleider van den Tilburgenaar de heer Baayeng uit Roozendaal heeft verklaard niets van de onveilige signalen te hebben bemerkt De machinist van den Eindhovenschen treir die was aangehouden is na te zijn verhoord weer op vrye voeten gesteld Ook de machinist van den anderen trein heeft een verklaring tegenover de justitie afgelegd Het justitieel onderzoek werd in den Joop van den morgen overgenomen door mr Vermeulen substi tuutofficier uit a Hertogenbosch g hoopt men t € hebben op ongeluk is te Het spoorwegverkeer heeft door het ongeluk g een hinder ondervonden Reeds Vroeg in den morgrai arriveerde een kraanwagen uit Nymegen met behulp waarvan de overblijfselen van de vernielde wagons werden verwyderd De D trein uit Den Bosch kon op den gewonen tjjüd vertrekken In den loop van den middj alle vernielde treindeelen geruimd Het slachtoffr dat by dit betreuren de heer v d Heuvel was gehuwd en vader an twee kinderen Zoo kon men gisteren in alle 54 filialen van Jamin en in velg banketbakkerszaken terecht De politie bepaalde zich ot het opmaken van processen verbaal dooh beperkte dit tot één der opengehouden filialen In bet geheel zijn 200 processen verbaal opgemaakt VA DIO TELFORAFISGH WEERBERICBt Verwachting Zwakke tot matigen later toeneoïende N W to Z W later verder krimpende wind meest gedeeltelük bewolkt aanvankelijk weinig of geeft neerslag temperatuur om het vriespunt des nachts overdag weinig verandering in temperatour Overtreding der Winkelslultlngawet 200 proceHcn veriMal te Rotterdam Nu de gemeenteraad onmachtig wordt tegemoet te komen aan het verzoek van de banketbakkers om hun toe te atain op Zondag 4 December him winkels open te houden zooals men weet gaat de bevoegdlieid volgens art 9 5de lid van de Win kei il UI tl ngs wet om deze wet voor den gevraagden Zondag buiten werking te stellen met op omdat de St Nicolaasdrukie met al s een plotseling opkomende behoefte kan gelden en evenmin de vragers te hei en waren door het toepassen van art 9 3de lid omdat de j laat8e ijke verordening aan B en W bevoegdheden yeefi om 8lec bl op werkdagen van de winkelalui tingswet onlJieffine te verleenen hebben de betrokkenen in Rottenlam zicJi zelf geliolpon tloor hun winkels geopend te bou STADSNIEUWS GOUDA 5 Dec 1932 De werkloosheid Een chrijven van het Gemeentebestuur aan het bestuur van de Ver van Werkgerera de Middenstandacentrate en aan de Kamer van Koophandel Het Gemeentebestuur heeft in Apnl j h t r kennis gebracht van de besturen van bovengenoemde vereenigingen dat zich herhaaldelyk gezinnen in deze gemeente vestigen waarvoor onmiddellijk of korten tyd daarna ondersteuning wordt gevraagd en dat by het in zulke gevallen ingesteld onderzoek meermalen bleek dat het gezin zich te Gouda vestigde omdat alhier werkgelegenheid zou zyn voor het hoofd of eenige leden van het gezin JVleestal zoo schryven B en W komen dergelijke op goed geluk of op orjuiste informaties hierheen getrokken gezinnen bedrogen uit Evenwel is gebleken dut het sommige gezinn is gelukt voor meisjes of jeugdige jongens ter plaatse in fabrieken werkplaatsen of bedryven een betrekking te bekomen Dit heeft weer grooter gevaar voor herhaling van het bovenomschreven verschynsel tengevolge Over het algemeen duren deze tewerkstellingen slechts korten tyd De gemeente c q hare instellingen van weldadigheid komen tengevolge daar an binnen zeer korten tijd voor de plicht te staan om overeenkomstig du bepalingen der Armenwet tot onder htandsveratrekking over te gaan By het reeds ongekend groot bedrag dat de gemeentekas voor steunverleening en onderstandsverstrekking tengevolge van de economische crisis te dragen krygt komen deze gesignaleerde gevallen extra lasten veroorzaken Afgezien van de moreele gevolgen voor de teleurgestelde gezirtnen komt ons het bovenaangevoerde vep chjjnsel voor de gemeente en hare instellingen van weldadigheid om financieele redenen van zooveel belang voor dat wy meenen de aandacht van alle werkgevbrs in deze gemeente daarop tfi moeten vestigen en een ernstig beroep te moeten doen op ïiun burgerzin om in het gemeen belang en niet minder in het finimcieel belang der gemeente zidi er van te onthouden werkkrachtejV Van buiten de gemeente of die zich ko geleden te Gouda vestigden in dienst te hemen Een evenueelè tekort aan werkkrachten dat uit dè bevolking dezer gemeente niet kan worden aangevuld deele men aan d gemeentelijke arbeidsbeurs mede opdat deze pogingen zal kunnen aanwenden om de vacante plaata vervuld te krygen zonder de nadeelige gevolgen van de bovenbedoelde aanneming van personeel De m dit schrijven bedoelde feiten doen zich nog regelmatig voor Daarom hebben B en W gemeend zich opnieuw tot bedoelde vereenigingen te moeten wenden met het verzoek nog eens de aandacht van de leden en de industrie daarop te vestigen met de opwekking en het advies aan de beatryding van dit euyel medewerking te verleenen Ontslag directeur centrale curaus voor m ach Ineschrij ren Door den heer F E van Bemmel is tot den Raad het verzoek gericht hem ontslag te willen verleenen uit zyn betrekking van directeur van den centralen cursus voor machineschryven Dit is echter niet mogelyk dan nadat artikel 4 vaa het reglement voor dien cursus is gewijzigd Dit artikel bepaalt n l dat de directeur van de handelsavondschool tevens directeur van den centraten cursus voor machineschryven is B en W stellen dertvalve den Raad voor dit artikel te wijzigen en daarna het gevraagde ontslag aan den heer van Bemmel te verleenen tegen 1 Januari 1933 Aanschaffing leerilnlddeien bUzondere neutrale scfaool Het bestuur der Schoolvereeiüglng voor bijzonder neutraal onderwys voï r Gouda en Omstreken heeft den 2en November j l een aanvrage ingediend voor het verleenen van medewerking krachtens artikel 72 der Lager Onderwyswet 1920 aan de aanschaffing van boeken en platen waarvan de kosten worden geraamd op ƒ 188 30 Aangezien de aanvrage behoudens een kleine informaliteit aan de eiflchen der wet voldoet en het gevraagde valt onder de omschrijving van genoemd artikel 72 stellen B en W voor de vereischte medewer king in beginsel te verleenen Burgerlyke Stand By Raadsbesluit van 9 Mei en 28 Juli j l werd respectievelijk aan de heeren A Heerkens en K R van Staal overeenkomstig hun verzoek eervol ontslag verieend als onbezoldigd ambtenaar van den Burgerlijken Stand In deze vacaturen behoort te worden voorzien zoodat B en W mede In verband met het bepaalde by artikel 183 der Gemeentewet den Raad voorstellen uit de volgende aanbevelingen een benoeming tot onbezoldigd ambtenaar van den Burgerlijken Stand te doen P D Muylwyk wethouder J G C Kamphuisen Üd van den raad Mr H P C M de Witt Wijnen wethouder A van Wynen Hd van den raad B en W stellen voor deze benoemingen in de eerstvolgende vergadering van den Raad aan de orat te stellen Ge n abonnementen meer op de lijn Schoonhoven Gonda Een adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken vernam tot haar groote verbazing dat tegeiyk met de door de Directie der Ned Spoorwegen aangekondigde veriaging der pry zen van de spoor i Sini Nicolaas Surprise oooT de leden pan het Goudsche Gemeentebestuur Qouda 5 December 1932 Hooggeachte Dames en Heeren Het is na lange aarzeling en met ge paste gevoelens van bescheidenheid da ondergeteekende in navolging van den populairen kindervriend Sint Nicolaas en met de welwillende medewerking van dek vo orlreffeiijken Lucas Longavita de vrü moedigheid heeft genomen U Dames en Heeren Autoriteiten ter gelegenheid van den Surpriseavond een aantal kleine verrassingen toe te zenden Hoezeer zoude ik mij verheugen indien Gij deze kleinl attentie onzerzijds wèl zoudt willen aanvaarden als blijk van onwankelbare bel wondering en onveranderde sympathie f Vrijelijk kunt Gij mij gelooven als ik verklaar dat het bestemmen der geschenken ons vele hoofdbrekens heeft gekost dnar wij immfrs rekening moesten houden met sentimenten van toet en van kieschheiti ten opzichte van een groep personen van zulk uiteenloopend karakter Wij hebben daarom gemeend goed te doen de cadeaux met uitzondering van die voor de leden van het Dagelijksch bestuur niet te voorzien van adressen ledereen moet zich maar een passend voorwerp uit kiezen Blijve met de meeste hoogachitng van Uw College de meest verkleefde dienaat SffBRAND BOTTELAAR Spieringstraat In Wijnen en Oedistilteerd P S Dit schrijven gaat vergeztld van lo Een doos bloemstukken 2o Een kist met talrijke pakjei Men gelieve aan te treffen Voor den BURGEMEESTER Eeaft0 marmeren beeld voorstellende een mawenfiguur met edele rustige gelaatsirtkken symboliseerend Het Geduld Voor Weth Mr DE WITT WIjNEti h boekje getiteld J e Steen der Wijzen bevattende een geheim recept mn goud te maken Voor Weth KOEMANS n Kudde varkentjes van smakelijk marsepain Voor Weth DONKER een maquelle van de Rooie Brug aan den Kleiweg Voor Weth MUYLWljK n Uerdicht in twaalf zangen getiteld Turbine oj geen Turbine f Voor Secretaris POT een dictaphoon van bitterzoete chocolade Voor de andere leden van het Oemeta iebestuur zijnde 3 fames en 14 heeri zijn de volgende voorwerpen of ruiixn aanweiig Pathéfoonplaat Hopla jetzt komnich alle Türe auf alle Penster auf l Kruikje Oude Bolt De wèlversneden pen van Bottelaar Wandbord met opschrift Jn der Beschrönkung zeigi sith der Meistef Bouwdoos Luidspreker om zich verstaanbaqrte maken 7 Garve roode rozen met rood M waarop ie lezen Pas de roses sans ipi nes Flèschje Broom als kalmeeiin middel Fotoalbum Lichtfabrieken Plan voor een CrisisWeldadig heids avond zonder tekort II Groote boterletter J n Verrassend project voor werkverschaffing Roode bloeiende Geraniums fjekleurde houtsnede van dt Laatste Goudsche Kermis Buste van Napoleon l Voetbalbroekje Vredespijp wegabonnementen op 1 Januari a 8 dwe abonnementen niet meer geldig zouden orden verklaard op enkele tramiynen w ook de lün Gouda Schoonhoven Naar afleiding hiervan heeft de Kam zich met een schrüven tot de directie de spoorwegen gewend en haar verwondering hiervan te ïdannen gegeven De lijn Gouda Schoonhoven zoo zegt zy in dit schrijve staat bekend als een goed rendeerend traject waarvan juist omdat daariang groot aantal belangrijke industrie en liBjbouwgemeenten zyn gelegen door abonnementshouders wordt gebruik maakt Het wil der Kamer aU Jf juist gezien voorkomen dat deie lÖn a reedfl vroeger van trein tot tram W yedegradeerti teneinde niet verplicht te m tot bewaking der overwegen thans teni volge van dien bezuinigingamaatregel derom gedupeerd zou worden De Kamer mag voorts niet aannemen by de Directie de gedachte zou voomiW om de belangrökbeid van deze lyn te eli neeren teneinde na verloop van tijd tot opheffing te kunnen overgaan terwyi den anderen kant bö de Directie niet de t doeling mag wonien verondersteld om f bniik te maken van het feit dat thana n geen particuUere autobus ondememing veri inding tusschen Gouda en Schoonhort onderhoudt TeMÖ er dan ook dringende anwerig lön die een dergjelöken maaO gel wettigen verzoekt de Kamer altt ï ïoover betreft de lyn Goud i Scbpon hoven teriig te willen kömCn het genonien besluit en alsnog te willen bepalen dgt ook na 1 Januati a a de spoorwe bonnementen ook geldig bleven op dit frajec Het nieuwt Ar a programma j In het Arena theater in Rotterdam wordt momenteel Rido s nieuwste revue ten too J neele gebracht waarin ook thans weer Hetinette Davids jji de meeste tafreelen op Irtedt zelfs de regie van de revue heeft Deze buitengewone talentvolle revuester draagt eigenlyk de gansche revue en zij geeft onder meer een parodie op Josefine fiacker zoo kostelijk en fijn dat men eigen I lgk alleen hierom al deze revue moet gaan zien Aan ie aankleeding van de verschillende tooneelen is veel zorg besteed er zijn mooie finales en de Dickson Girls die a heel wat successen boekten dragen ook thans weer ve by tot het welslagen van het geheel Van hen die mede tot het succes van de revltó medewerken noemen wy allereerst IsidoW Zwaaf verder Lizzy Valesco Sophie Köhler van D k en Rika Davids George Uubiee zingt op sympathieke w jze zijn lifcdjes en voorts doen Tonny van Son Matthieu van Eysden en Jan Blok heel verdienstelyk werk Tenslotte een woord van lof voor Max de Gïoot en zyn Wdkker orkest Galavoorstelling van de Schouw burg Bioscoop De Directie van de Schouwburg Bioscoop heeft het voornemen haar 6 jarig bestaan feestelu k te herdenken met een gala voorstelling op Vrijdag 9 December a s Vertoond zal word m de film Madchen zuni Heiraten met Renate Muller en Hermann Thimig terwyl de beroemde band Thé Original Ramblers op het tooneel een muzikale show zal uitvoeren Na afloop is er bal met attracties en medewerking van The feam hiers in de zaal Kunstmin van de Soc On Genoegen The Comedian Harmonists vp concert toumooi voor d A V R O Op 7 December in den Schouwburg Het eerste der acht door de A V R O in ons land georganiseerde concerten van de Comedian Harmonists zal te Gouda worden gegeven en wel op Woensdag 7 December a 8 in den Nieuwen Schouwburg The Comedian Harmonists samengesteld uit een vijftal zangers en een pianist vormen een ensemble dat op een geheel eigen wjjze de amusementskunat dient Hoewel aanvankelijk onder den invloed verkeerende die de Reveller s op de wereld ier lichte muziek uitoefenden vonden zy al spoedig een geheel eigen stijl Deze gaat UI de eerste plaats naar een voordracht uit welke de excessen vermijdt die zich op dit gebied nog wel een § demonstreeren Voor htn gelden bovenal de muzikale waarden van het werk dat zij vertolken Zij offeren nimmer de structuur van hét Voor te dragen stuk aan hél efeh i t ahd goedfroop candoend effect op waarmede het publiek langzamerhand vertrouwd 3 geraakt De artistieke verzorging van hUn interpretaties vestigde hun groote reputatie Geheel door eigen krachten iijn zy er gekomen Op bescheiden voet hebben deze sympathieke zangers nog niet zoo heel lang geleden gedebuteerd Talent en energie brachten hen op de plaats die zij heden innemen In een betrekkelijk luttel aantal jaren hefift dit ensemble carrière gemaakt Het strandde niet zooals dit helaas zoo vaak gebeurt op veelvuldige mutaties Ook een onaerllnge persoonlijke harmonie kwam hun werk ten goede Deze kunstenaars gaan ais kameraden in elkaar op waardoor hun lang eveneens den stempel van een niet te o ertreffen harmonie draagt i De eerste tenor is Ary LescJ koff de tweede Erich A Kollin de derde Harry Frommerman Hun stemmen zijn van een gelijkwaardige timbre waardoor het drieklank effect dat The Comedian Harmonists op zoo gelukkige wyze toepassen een zeldzame bekoring krygt Roman Cycowski is de bariton en één der geestigate vertolkers van het genre waarvan The Comedian Harmonists zulke overtuigende propagandisten ïljn Robert Biberti is de bas tevens hoewei hy één der jongste van deze jeugdige artieten Is de vaderlyke beschermer van zyn collega s Oorspronkelijk was hij operazanger hij had op de planken heel veel succes en zou het zeker hierin nog ver hebben gebracht ware het niet dat hy de verlokkingen van de jazz niet vermocht te weerstaan Biberti moge in elk opzicht uitnemend ziin hy is ook een fynzinnig arrangeur zijn parodistische nuances die hij nu en dan weet aan te brengen zijn onweerstaanbaar Erwin Bootz is de man die aan den vleugel zit Beter instrunientale baw8 voor den bewegelyken lichten zang der Comedian Harmonistg is niet denkbaar Zy zullen èn voor de microfoon èn in de ïaal door hun zang die het meest gecultiveerd amusement geeft dat er ia liederen ï en di saamgevat als één hyme beschouwd kunnen worden ter verbeeriijking n de vreugde van de blijmoedigheid Middenstands Centrale Gouda Koopt méér weken iP de volgende nummers getrokken op December 1932 kunrtèn prijzen worden Behaald aan het secretariaat Burgem tensstraat 6 tusschen 7 uur Serie Z No 164461 pr Js Salonkussen fne B C No 11107 prys 12 theelepels L No 8019 prijs doos Boldoot Sferie o 5832 prys sjaal Serie W No 3159 Sw P Hls Serie A B No 17141 pr js over Jdi Serie W No 6870 prüs leesboek wra dagpr a aangeboden door de firma je Spoorstraat Serie A B 8670 tkU De Kleiwegbvug met officieel vertoon heropend Dat v as een heele drukte Zaterdagmiddag klokke twaalf aan de Kleiwegbrug Daar waren de burgemeester en het gansche wethouderscollege mitsgaders de Secretaris der gemeente meerdere Itj en van den Raad de Commissaris van Politie en velen zyner assistenten de directeur van Gemeentewerken en leidende ambtenaren en voorts meerdere genoodigden en vele nieuwsgierigen bijeen ter plechtige weder opea stellmg van de Klej wegbrug die nadat op den 3en Sept j l Haar Wapperilek onder den last eener Paul Kaiser auto met zoete waren geladen was bezweken aan den 1 dienst moest worden onttrokken De restauratie der Kleiwegbrug heeft precies drie maanden geduurd van 3 Sept tot 3 December weliswaar een maand langer dan was verwacht maar in elk geval hebben de werkzaamheden tot herstel en verbetering dezei brug niet zoo lang geduurd als de voorbereidingen en de besprekingen over de wyze waarop in de behoefte aan een behoorlyke brug passend voor het moderne verkeer moest worden voorzien Het gemeentebestuur heeft van d opening een gebeurtenis gemaakt veriïoedel jk om er de aandacht op te vestigen datde gemeente er met deze hernieuwde enwerkelijk zeer goed geworden brug met eenkoopje is afgekomen de restauratie kostin elk geval een ƒ 50 ƒ 60 000 minder danvoor een geheel nieuwe brug was begroot maar tevens ook omdat naast het yzerconstructiewerk dat door de Goudsche Machinefabriek gehsel in ord i gemaakt dedienst van Gemeentewerken voor den verderen afbouw der brug en der steenen hoof denheeft gezorgd Burgemeester Gaarlandt heeft met een korte toespraak de ppeningsplec itighejd verricht De burgemeester heeft er zyn vfeugde qver uitgesproken dat de nu gerted gekomen brugj jzood nig is geworder dat zy op het modejrne v erkeer berekend ij en ook de voetgangers yrywaart voor ongel ukken door vo r Jien voldoende ruimte te laten Dsn Raad yerd dank gebracht voor het voteeren van het vereischte bedrag den dienst van Gemeentewei ken werd hulde gebracht voor de afw rl ng van de brug maar in t bijzonder uitte i e burgemeester zyn waardeering jegens wethouder Donker die zich voor de totstandkoming der brug m dezen goeden vorm zoo bijzonder heeft beyverd Met den wep 3ch dat nu deze brug geen verkeersbelemmering meer zal opleveren de burgerij ook sp9edig van velerlei belemmeringen up verschillend terrein zou mogen worden verlost heeft de burgemeester het lint dat de brug afsloot doorgeknipt waarna het gansche officieele gezeU f chap de brug overschreed waarmede de heropening een voldongen feit was De Kleiwegbrug is nog niet geheel afgewerkt ze staat nog in de grondverf maar de werkzaamheden die daaraan thans nog moeten geschi en kunnen plaats hebbeii nu de brug op haar plaats ligt De noodbrug die op 3 Sept terstond door de N V tot Aanneming van Werke v h H J Nederhorst in de Kattengingelgracht was gelegd teneinde het verkeer voor de voetgangers daarover te leiden waaraan ze uitstekend voldaan heeft is Zaterdag direct buiten dienst gesteld St Nicolaaa op den Belaard Vanmiddag heeft onze Goudsche beiaardier de heer G van Zuyl n de aardige attentie gehad yerschillende St Nicotaa liederen vanaf 4en t n der St Janskerk over de stad te doen klinken Ag ida 6 Dec 8 uur Sdc de Réunie Volksuniversiteit Eerste Cursus vond van Ed Ver kade 7 Dec 3 uur Daniel Uzing C J v d Puttevoor Prot Chr werkloozen 7 Dec 8 uur School 7 Pr Hendrikstraat Me I dische cursus N C R B 7 Dec 8 uur achtérza l Soc Vredebest Schietoefening Byz Vryw Landstorm 7 Dec 8 uur Nieuwe Schouwburg Concert Comedian Harmonists voor de A V R O leden Dec 8 uur Geb Dahiêl l èrgadéring Ned Herv Jongelihgavér op eref grondslag 8 Dec 7 30 uur Heil des Volks Spreekbeurt voor Vrije Geref Gemeente Dec 7 30 uur Vrije Evangelische Kring herdenking 35jarig bestaan Dec 8 uur St huis Lichtbeeldenavond Dec Soc Ons Genoegen Na afloopgalavoorstelling ter gelegenheid van het6jarig bestaan der SchouwburgBioscoopgroot bal met medewerking van The Ramblers UIT DEN OMTREK STOLWUK Uitvoering Excelaior In de zaal van den heer Noomen gaf de rederijkerskamer xcelsior een goed geslaagde uitvoering Opgevoerd werd Hun kind toonaelapel in 3 lïedryven door Joh v Echelen Het stuk t welk heel wat van de medewerkenden vergde werd tot in de kieinate büzonderheden goed opgevoerd Met een gezellig bal werd dezen avond besloten HAASTBËCBI Criaiscomité Het Criaiscomité kan thans rekenen dat de opbrengst der wekelyksche collecte pi m ƒ 50 bedraagt waardoor het in staat is gesteld den nood in vele gezinnen te lenigen Wij herinneren er aan dat de aanvragen liefst schrifteUjk moeten geschieden terwijl het comité in den regel des Woensdagsavonds half acht ten raadhuize zitting loudt irefnrwfBSïïHSflHr VOETBAL UiMatoi van Zondai 4 Occ InternatioBuL Dusseldoif Duitschland NederiMd 0 2 K N V B 4f klaua KUtlecht Kaïupong Victóiia 8 2 3a klaiM i Gom O N A B F C 1 6 j la UuM b I Rotterdm Üveniiaua Gouda 9 4 3a klana i I JJeii Haag li M T L F C 2 Alphen Alphia Bodegraven 2 2 3a Uaiaa U Goilda GS V UelIl 1 1 r Keaarva la kiaaaa Dpil Haag A D O 2 XerXM 2 3 4 Den Haag V U O 2 D H C 2 1 2 Rottöcdani Feijenoord 2 Exeelsioi a 8 4 Ueaarra Be kiaala A I 5 1 I 3 4 4 3 I 34 Vlaardingen Fortuna 2 Olympia 2 Uen Haag H V V 2 B M T 2 Delft B EC 2 H B S 3 Keaetva 3e klajae C lltieclit Velox 3 AIph n 2 Atdealing IV Ie klaaae Den Bosch B V V Eindioven G V B I 4 3 1 1 8 2 t 6 1 1 I 2 1 j lz 2 9 3 0 5 I 2ü I J 4 7 0 5 2 2 2 Ie klMse Gouda 3 Dilettant 1 Haastrecht l Gouda 4 Nieuwerkerk 1 O N A 3 Moercapelle l Bosk Boys 1 2fl kiBBBe 1 Dilettant 2 Lekkerkerk 2 Schoonhoven 2 Ammerstol 1 StolwÜk l Groot Aramers 1 Waddinxveen 2 S V 3 2e klasse B O N A B Gouderak 2 Bosk Boys 2 Waddinxveen 3 Olympia 3 Hauitrecht 2 G S V 4 Woerden 2 3e klajBse A Groeneweg 1 Woerden 8 Voorwaarts 1 Gouda 5 2e kla M B Am ierstnl 2 Haastrecht Nieuwerkerk 3 G 8 V S Dilettant J Slfllwijk 5 Schoonhoven J Boak Boys 4 3e klasse C üioenewt ii 2Woerden 4 Overmaas oud 9 4 eiinaa8 beeft vnend t n vijand veruat door een eclatante overwinning op Gouda vim 9 4 Heti i ook een z er eigenaaidige strijd gewoiden want langen ti d heeft Gouda kans gezien de soliaal in evenwiciil tti houden Gouda liep direct hard van stapel en reeds in de terate minuut doelpuntte ZIJ door liaai reditsbmnen Bij een liegi uaanval van Overmaas wi it 3akker met een kopliul den gelijkmaker te scoren Direct nil den attrap slaagde Goene erin den Rotleidammera een voorsprong te geven Daarna werd even voor een regenbui gestaakt en bet terrein was nu tg tl a88 g l adat Kramer met een kopl al Üveimaas overwicht had gedeuionsLiftierd kwiuii Gouda weor aan het woord dat in enel tempo weer oor een gelijken stand vaiS 3 3 zorgde Na de ruat was de ImkEitialf van Uouda Koo welwillend üvermaaa weer aan een voorsprong Ie helpen doch toen trok 4e bezoekende vereeniging weer tien hanval en scoorde voor de derde maal den gelijkmaker Maar toen bleek Gouda ook al haar kimt verschoten te hebben en we noteerden aclitereenvolgens doelpunten van Kiajner twee waarvan oen uit een atratschop Goene Vorateuboscb en nogmaals Goene Vooral laatstgenoemde heeft voortreffelijk spel laten ien De elftallen waren als vol samengesteld Gouda Leeflang d Hammer en Sterk a Stuurman üroenewoud v d Laan m V Maaren Ottevangei Schouten Verstoep en IJsselstein OvermaasRotgerin g d Cornu en Vruyaers a Helleman V Oeveren en Fynant m Vorstenbosch Kramer Goene Rakker on Zout veld v O N A R F a 1 6 Beide ploegen verschijnen met één Invaller Eenigen tijd blijft het spel verdeeld Dan komt RFC geweldig opzetten Hopman in het Goudsche doel verricht echter wonderen Nadat de druk enigen ti heeft aangehouden begaat Hofman een fout waarvan Urok profiteert 0 1 Na verscheidene vergeefscho ïuinvallen doelpunt Kiebliorn 02 Direct hierop vergroot Apon met i pn treweldig iard schot den voorsprong In do tweede helft pakt de thuisclub stevig aan De Rott erdamsche aditerhoede weet echter stand te houden Dan nemen de groenwitten het offensief over Kort achter elkaar scoren Drok en Viller 0 5 Een misverstand in de R F C achlerhoede stelti d i Hoop in staat voor zijn club de eer te ledden 1 5 Beide ploegen ondernemen dan nog enkele aanvallen doeh weten dt i stand niet meer te wijïlgen Afd II 2e klasse A HV V 9 8 O 1 16 38 aO O D S 7 4 12 9 20 14 D CL 8 4 2 2 10 ffi Ü R F C 10 5 1 4 n 29 23 NeptunuB 6 3 2 2 6 lfr 17 Unitas 9 4 0 5 8 22 10 O N A 9 3 0 6 6 17 23 Quick 8 14 3 6 lfl 21 Rt Hooger 7 2 14 5 14 20 B E C 7 115 3 16 24 Afd II 2e klaasfl BExcelsior 8 6 2 O 14 24 10 Fortuna 7 4 2 1 trt 16 10 Otvmpia 10 fl 4 1 14 5S a2 S T V 9 4 14 g 23 2Ö V D X 8 2 4 8 20 19 OvermaaR 9 8 3 4 T 34 23 CV V 7 2 2 3 6 13 18 V I O g 9 8 3 4 7 Ifr afi Gouda 10 3 O 7 6 23 32 V O C 8 116 3 9 27 TIM H Je tFute O Döllt 9 7 1 1 15 29 ll du HoUandUan 7 6 O l 12 25 11 U H V 10 7 1 2 16 37 18 fi D S 7322 8 16 14 D H S 6 3 0 3 6 14 17 üoal 7 2 14 5 16 16 ft D M 9 4 14 9 25 25 do MuM beu 8 2 1 5 la lB Concordia 6 0 15 1 90 Ht VoUiarden 7 0 0 7 ü 15 51 Nederland Duitschland 2 0 Adam de ster van het veld i De DuiUichers wisten hun talrijke aanvallen niet behooriyk af te werken Verdiende overwinning UuiaeiMca luudgouuolou wju lluturdag eu Zondag uaur dg pruohtigo lUjnsitad Dusaeldor £ gettükken om aiiawoaig te üjn üij den derlieiideu wedstiijd dio het NedeiKuidoqli v itegeuwoordigend eiltal legen dat vau onze Oostelijke naburen zou spelen l ur trein met uutobussen en liondcidea partKulieie auto s zijn do Neüurlandfioiwi lupporteiö over de gxeuti jjetrokkuii Hlei 13 hun üt U prettige ontvunb t i boieiU zoowei aan onze apeleta eu de offiwalö als aan de DverigL laudgenooteu üondetden Nedeilund che vliigueu waren uitgestoken op vele plaatsen borden geplaatst waarop een welkom weido Ujegeroepen Voui iiet stiidion was zelts een eereboog geplaatst Ongoveof vijftigduizend toeschouwers wa Hiii opgetrokken om den grootoii strijd bij té wonen Ue elftallen waren als volgt samengesteld Duitsüiiland Buchloh d Schutz eu Htiubh Knopfle Lemberger w Mahimaii m AlbrecJit Wjegoldl Kuaorïa R Hofmann en Kobierski v Nederland V d afcule d van llun on Weher a van IJeel Andnesseu eSi l elikaan m van Nellen Bonaenift V d Uroek Adam en Nagels v I reciefl te twee uur brengt Kuzorra dto bal aan liet rollen Bij den eersten Noderlandselien aanv al U apt Adam u t Dan is liet de beurt vin de Duitschera doch een soliuiver van Hofrtiann wordt gemakkelijk door v d Meulen gehouden Zooals te verwachten waa ging het uiitiatlef van onzen rechtervleugel uit waar m Adam weer overal is De DuitMühe voor lioede speelt z eF fraai aiimen KuïorTa lost een sohitterend schot dut net langs den uitvaUenden van der Mèulen langs de f aai uitgaat Na 22 minuten krijgt Nederland den eerston corner te nemen doch Nagels plaatst sleciit aobttT het doel De HoUandache aantallen worden nog te weinig open gehouden om verrassende situatie voor het DuitBche doel te aoheppen Van Nellen pusseert als hij een bal van Van Heel toegespeeld krijgt direct naar bumen Van den Broek glipt door de Duitsche Even daarna krijgen wlj een prachtig stoiïltje viïetb aléjiel Var Adam te zfffd Hij paflseeit yenige DuitacJiers en op liet li otete wgenblik igueft hij den bal over aan Nagels Deze zet kalm voor doel en met een fraaien kopbal bezorgt Adam het Nederlandsehe elftal het eerste doelpunt 0 1 Dan komt Van Heel ei bij te pas Hij schiet keiiiard tegen eii Hollandschen speler aan De terugschietenl nl wordt wederom door Van Heel ingeset Adam krijgt het ieder te pakken neemt liel op den voel en na 37 minuten spelen gaat de bat onhoudbaar voi r de tweede maal langs den Duitr flthen doel verdediger Buchloh 0 2 Uuit chland is er dan totaal uit De Hollandera worden steeds beter Een knal van Van den Broek gaat naast Even later gaat een kans verloren als Nagels unfair binnen tiet atarfsobopgebied wordl genomen terwijl hij den bal slechtH voor bet naohieten heeft De scheidsrechter heeft deze ovet trediing echtei over het hoofd gezien Daarna komt de rust met Holland in den aanval en een oorspron vftn twee rlrtPÜiviintPn doelpunten Na de rust Éömt itf deïe land geen Ji aridenng meer EORJI AU Beide wedstrijden van Ter QPuw I en IImoeiten wegens de stecht e we6lige ii etUh idworden uitgesteld i r WtBLRENNBNÏ De ZesdaagBche te Keulen Ongeveer duizoiwl meBDcltfn wan gtsterniiddii in d RliemlajidluiUe tezamen gekomen 0111 zich te verlusttigeii aan het schouwspel dat een zeudaagsoJie biedt Er werd veel gejaagd Vaak echtei werden de wegloopers niet achtervolgd Na achttien uur was pen afstand van 464 K M afgelegd De stofid luidde toen 1 OszmeJla Süliorn 63 punten 2 KidldiBioccardo 42 p 3 Fundii Maidorn 26 p 4 Rausch Huertgen 18 P 5 Rraspenning Vroomen 17 p op één ronde 6 Piefi v Kemiwn I ijnenhuig 42 p 7 Vopel Koisrneier 31 p op twee ronden 8 Zinis Terelaer 40 p 9 Damui Dumm 33 p 10 Van Nevele Depauw 26 p U Siegel Thierbach 15 p op vijf ronden Clignel Mueller 17 punten Het NederlaiulBche koptiel Van Kempen Pynenburg wist zich aan den kop te pla t en met 1 ronde voorsprong Te H uur s avonds dus na 24 uur waren afgelegd 698 5 K M Te 11 15 gisteravond was de stand 1 Piet van Kempen I ijnenburg 47 p op 1 ronde Riohli Btoecaido 45 p Rauaeti Haertgen 31 p SiegelThierbach 27 p op 3 londen Fundsr Maidoin 49 p Braspenniftg Vroommi 6 p op 4 ronden Vogel Korsmeier 37 p op 7 londen Oszmellar Schorn 59 p Zims er Mr 43 p op 8 ronden Dajum Duinm 41 p V Nwvrfe Depauw 26 p op M ronden ClignekHudler 26 p Hedenmorgen om 6 uur waa b Nedarlandscha k vpel nog no 1 MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam 5 Dec Ter veemarkt werden heden RiJigevoerd UiO vette kalveren 8ti4 scha pen of lammeren liÖ4 varkens 570 koeien Prywft I er i KiU Koeien ie kw Ü Si 0 S3 2e ktt Ü 25 0 2Ï óe kw U ia Üi7ii Oasen Ie kw ƒ 0 28 0 2tf 2e kw ƒ 0 21 0 23 e kw ƒ 0 16 0 17 Vet e kaiveren Ie kw J 0 56 O ÜO 2e kw ƒ ÜJil H i 0 45 üe kw i O Ü7 OJaWi Lsmmeren ƒ H 14 p gt Varkens ƒ 0 14 ƒ Ü U ƒ 0 16 Aanvoer koeten en ossen betoorl k Mntige tiandel Dezelfde pryzen van l l Dinsdag werden heatted ötieren te gering aangevoerd voor noleeruig Vette kalveren tamelijke aanvoel Iets wilhger handel Pr zen van eerste kwaliteit waren iets hooger terwyl de tweede en derde soort gelijk bleven aan 1 1 DmsdaK Ken beat kalf ging tol 2 cent boven noteering Schapen en lammeren handel redelijk Prijzen bleven op dezelfde hoogte Varkens beter aanvoer Handel lusteloos Vti zea gelyk aan die van vorige week met vermoedelijke slechte afloop Zouters niet aangevoerd Kaasmarkt Oudewater 5 Dec Aangevoerd 46 parm i iö stuks 10 120 K ü Prys Goudsche kaas Ie soort m r m ƒ ao 32 2e soort m r m ƒ 27 29 zonder r m geen aanvoer Hahdel matig LaatsteBerichteiu DKAAÜLÜOZE ülfiNüT De moord te Putbroek De casaa tie beroepen van Vader ift soon van den Elzen verworpen door den Iloogen Kaad De Hooge Raad heeft heden uitspraak gedaan in de strafzaak tegen Vader n lïoon van den Eisen jachtopzieners die in verband met ü moor t p tUroek door het Hof te Den Bos h waren veroordwld tot Jó eii 6 jaar gevangenisstraf De Hooge I aad heeft overeenkomstig ia conclusie van don Procureur ïeneraiil e cassatieberoepen verworpen Autobus met militairen verongelukt Onder Muiden geslipt Kén doode en verscheidene gewonden Op den Muiderstraatweg nabjj het Muidfirboflch is vanmorgen omstreets ses uor een autobus uit Amstel dain waarin 22 miUtairen zaten verongelukt De militaiien terlofgangers van het garnizoen te Amersfoort Waren Zaterdag per autobus haar Amsterdam gegaan en keerden vanmorgen naar Amersfoort terug Door de gladheid van den weg is de autobus geslipt en over den kop geslagen Van de inzittenden werden velen gewond van wie twee zeer ernstig Laatstgenoemden z n haar het Burgeuiekenhuia te Amsterdam overgebracht E n t eede autobus met militairen die onmiddellijk achtei de verongelukte bus reed is voorloopig te Mjuiden geblevijj i omdat de inzittenden uit vrees oyk een ongévjU te rijgen met verder durfden rijden Een van de zwaargewonden is ovfirfeded De toestand van tten and mfl iWI Cf g rwonde is hopeloos Verder zijn nog twee andere militaironr die bÜ het ongeluk wordengewond in het Burgerziekenhuis ter ver pleging opgenomen Hun toestand buarigeen lorg Beurs van Amsterdam I 3 Dec 5 Dei 7 91 7 9U IB lb 6917 MM 34 46 9 7S1 9 72t 47 841 47 841 4160 41 36 43 7U 43 50 41 40 90 2 481 2 48i Niet ofhcieel 738 7 38 20 29 2D 29 12 61 12 61 Officieel Londen Berlijn Brusael ParijB Zwitserland Woeiien Kopenhagen Stockholm Oslo NewYork l raag Madrid Milaan Prolongatie 1 I Beursoverztehi IrÉmier bflilio U vraag prüsopgaaf vpr verschillende soorten KOEXJES en BANKET Koede kwaliteit Afname bü 12 bHlijes Opiaaf onder No 4737 Bureau GoudMÜe Crl Marlrt 31 Gouda Da beui bstonitiung wa heden eenigscins verbeter l De bencUteii omtrent de houding van de Ameriknanrt ho regfermg inzakg do Engelsolie betalingen luiden wat oj ttmislischer m zoovene men de middelen zocht um den druk i het pond te verbeteren De pnjshoudcnde Btemnnng in Wallstreet op Zaterdag gaf de markt steun De handel bleef echter gering en w lfs m Kon Olie ging zoo eoed als niets om Sleclit enkelp aankoopen werd n gedaan voor Parijsche rekemut Ind fondsen gned gedisponeerd Unilevers trokken profijt van een lichte Htijging van het pond Het fonda wa iets hooger Aku s prijshoiidend Philips noteerden ezmgszirtó hooger In Tabakken ging weinig om De noteeringen waren eerder iets lager Rubbei s np den achtergnwid Amaterdam rubber ha rten van aanbod tt lijden en kregeh een klein verlies te incHsseehen Mijnwiiarden en Tabakken verwasrloosd Suikerwaarden goed prljahoud id Duilaclie obligatie bleven op peil Nederl Staatsschuld verdeeld