Goudsche Courant, maandag 5 december 1932

Hoest Virkoudheid en Gritp ANIJS MELKTABLE TTEN 1 M a P S I F brik nten M P SMULDERS ROTTERDAM Voor de vele blaken van deelneming ontvangen by het overlvjden van ons geliefde dochtertje HILLIE betuigen w onzen hartelyken dank Uit aller naam H J v d LAAN Gouderak 5 Decembei 1982 Worm poeders genaamd iiFermilan werken BETER dan alle andete wormmiddelen en mogen met geluk gesteld worden met wormkoekjes bonbons toren tje enz daar al deze middelen met die kracht bezitten die ei van verwacht wordt Wormpoedera genaamd iF rinilaii bezitten een bijzondere vmdingmke samenstelling en verdreven zeker Spoel made maag en andeie mgewandswormen zoowel by volwassenen ak hy kinderen WORMPOEDERS genaamd FEBMITAN kosten 85 cent per doos 3 doezen f 2 40 Overal verkrijgbaar of direct van iitohi Mirii Nertilkiir OUDE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Wormpoeders met voonsien van het woord FERMITAN worden als nanuiaik beschouwd Men waohte zich dus voor namaak Het Amerikaansche congres bijeen Het proUeem dei Euiopeesche schulden Met Keistnus geen biei in de Vei Staten De buitenlandsche kwesties op den achtergt ond gmg niet goedkeurt en een motie van wantrouwen aanneemt of een der deibetreffeti de noodverordemngen van den njkipraaideat opheft den ryksdag opnieuw t ontbinden Algemeen verwacht men ook dat du rijksdag niet zal bealmten tot verdaging op langen termen wat de regeenng het liefate is doch tot het begin van Jasnian Eigenaardig voorstel tib de nationaal aocialistoi l e nationaal socialistische Kyksdagfrac tic is Maandagavond b eon geweest en U 18 tot de slotsom gekomen dat zjj m de oppositie zal blyven zooals reeds aangekoi digd was Voor Hitler is elk compromis on aanvaardbaar Intusschen gelooft men in parlementaire kringen naar het W B v r neemt met dat het in de komende kort zitting van den Rgksdag reeds tot een ei i stig conflict tusschen de nationaal sociaUsten en de regeenng zal komen Men vertrouwt dat de nationaal socialisten evsiuls het centrum zich met zullen verzetten tegen een verdaging van het parlement tot midden Januari Overig ns heeft de nationaal soaalisti sche fractie reeds een imtiattef voorstel ingediend waarvan zin de onmiddeliyke bchandelmg zal eischen Het betreft een wet ter regeling van de vervanging van den Kykspreaident welke m de grondwet voor geschreven is en welk wetsvoorstel dan ook een tweederde meerderheid van stemmen in den Ryksdag zou moeten halen Het desbe treffende artikel 51 van de grondwet xou den de nationaal socialisten aldus geredigeerd willen zien De Rykspresident wordt ingeval van ver h ndenng vertegenwoordigd door éva voorzitter van den Ryk dag Zulks IS ook het geval wanneer het Rykspresidentechap voortydig bebindigd wordt gedurende het t dsverloop tot de nieuwe president is gekozen In deze byeenkomst van de nationaalsocialistische Ryksdagfractie voerde Adolf Hitler gedurende meer dan een uur het woord NatuurlUk werd de tegenwoordig Kyksdagpresident Gbring opnieuw candi daat gesteld voor het presidium van den meuwen Ryksdag Raitla m Berlin Arreatatie van een veertigtal buUenJanden De politie heeft gistermorgen een mval gedaan in een café Van de bezoekers grootendeels buitenlanders die ervan verdacht worden gestolen goederen te koopen werd een veertigtal overgebracht naar het polltiepresidium Bovendien nam de politie negen auto s dit voor het lokaal stonden te wachten in beslag m welker kussens een groot aantal vervalschte papieren verborgen bleek te zyn Waarschynlyk zyn ook deze auto s ge stolen Volgens berichten uit hooge gezaghebbende kringen zou de Regeering heb ben besloten een laatste nota tot het congres te richten teneinde ten minste voor GrootBrittannie een verlichting van den achuidentast te verkrygen Van andere zn de wordt vernomen da Hoover door tusschenkomst van Mellon de Britsche regeermg tracht te polsen omtrent een methode van betaling welke het mo gelyk maakt een ontwrichting van de geld markt te voorkomen Mellon heeft gisteren een langdurig on derhoud gehad met Baldwin die MacDonald tydens diens afwezigheid vervangt Meiion ïou Baldwin m kennis hebben gesteld met den inhoud van de boodschap welke Hoover ot het congres zou nchten waarin het schuldenprobleem ter sprake zou komen Nader meldt Reuter dat Hoover Mills en Stimaon Zondag den geheelen dag hebben beraadslaagd ovet de middelen om betaling te verkregen Een der behandelde voorstel len zou z in een betahng m bankbiljetten Plannen lot indirecte betaling Volgens een telegram van de Exchange lelegraph Company uit Washington zou Hoover zich met zijn adviseurs bezig hou den met het ontwerpen van een indirecte methode tot betaling der oorlogsschulden teneinde hierdoor de verscheping van goed of het nemen van andere maatregelen te verhinderen waardoor het EngelscNe pond verder gedeprecieerd zou kunnen worden of dte den internationalen toestand ongunstig zouden kunnen beonvloeden De voorstellen komen waarschjjnlgk neer op een mvoercrediet waarby Engeland den Amerikaanschen exporteurs credieten ver ptrekt in plaatrï van invoerrecht te heffen op hun in Engeland ingevoerde goederen De Amerikaansch exporteurs deponeeren dan by de Amenkaansche regeenng de gel den die zo anders aan Engelsche invoer rechten zouden moeten betalen Een ander voorstel houdt in dat Engeland niet in ponden of in dollars betaalt maar in een andere valuta teneinde hetpond te sparen Tenfalotte is er een derde plan tot het overmaken van particuliere credieten waar ait de op 15 December vervallende termyn kan worden betaald Al deze voorstellen schynen evenwel op mets uit te loopen althans Reuter meldt uit New York dat volgenis ue geruchten de Amenkaansche regeering tot de conclusie is gekomen dat alle pogin gen om het Congres zyn houding voor te Bchryven ten aanzien van de schuldenbeta Imgen van 16 Dec zfuUen worden afge Ne f on nb t zou iju te blijven en de gevolgen af ta waclitcu U zult opmerken dat ik u nog nut in den vorm geaiieatterd litb Maar Ik hlIoqi dat u alles omtrent de misdaad weet dat u mi3 ciiien ooggetuige bent geweest Vour den eersten keer gedurende het on lUrhoud verloor Kobert Giell zijn zelfbeheer sching Met gebalde vuisten en het staal Inr handboeien diep in liet vleeach van iijn jMjlstii hij waa ze gelieel vergeten zat hij Hpreek thans duidelijk schreeuwde Injheesfh Waarop zinspeelt u LanK7Pnni l eR n l oyle het papier waar op Grell 8 vingerafdrukken stonden m stukken te scheuren Hij wa kalm ondoop rondelijk Ik dnclit dat ik tamelijk ctuidehjk wa ffeweest antwoordde hij Om duidelijker tewezen zal ik vragen of een man beroemdnik en met een eervolle reputatie vluchtop den avond voor zijn huwelijk geholpendoor zijn kamerdienaar zich verheugt meen armoeditz deel van Londen e zich inveihnding sielt met twijfelaclitigp karakters wiens vrienden politiemannen wegvoeren en bedwelmen die om kort te gaanelke poging doet om de justitie te misleidwi niet de een of ander krachtige beweegreden heeft voor zijn daden = Is het metlogisch Ie veronderstellen dal hij medeplichtig 18 aan di miüdaad Wordt Tcrvelgd Algemeene kennisgeving Na een kortstondig Iflden overleed heden onze geliefde Vrouw Moeder Zuster en Schoonzuster Patronella Kolster Echtgenoole ï n A P v d HAM Namens de familie A P V d HAM Gouda 3 Dec t 32 Boelekade 30 000 inwoners en de vele duizenden in de omgeving is het de Voor Gouda Goudsche Courant Voor Waddinxveen 7600 mwoners is het HET Weekblad voor Waddinxveen I 4500 inwoners is het HET Weekblad voor Reeuwijk die de adveiteerd rs de grootst mogcluke publiciteit verschaffen ze komen m elk huisgezin IS Adveiteeren m deze bladen beteekent Uw af et gebied vergrooten Uw geld uitzetten tegen hooge rente Geen enkele reclame geeft betere lesultaten Vraag de biUuke voorwaarden aan het Bui eau MARKT 31 GOUDA TEL 2745 Voor Reeuwijk Vc oór de zuinige Huisvrouw is het Tan belang te weten dat slechts het beste derde deel van de fijnste soort haver tot Quaker havermout wordt verwerkt Daarom heeft elke portie Quaker in verhouding tot den lagen prijs een verbazende voedingswaarde V Verlangt uitdrukkelijk de tfeel blauvv roode origincele pakken met den bon voor zvvaarveizil verd tatelzilvef De inhoud v n het tegenwbordige groole Quakerpak IS S oris ncllo U hebl den sleulel f In hoeveel huisgezinnen zit de huisvrouw machteloos n moedeloos neer omdat het nu eenmaal nietmogellik IS zonder geld behoorlijk voor het huishouden te zorgen Met 2i n huisgezinnen van zeer verschillenden aard van rang of stand of van eenvoud en soberheid Siypen N V Amil Stereo Inr JOS NEVE Clich ï U bezit het middel om die boeien los te maken enkele guldens outomotisch van Uv girorekening overgeschreven op 186 000 doen wonderen Wanneer U het mochti gfnösformuher niet meer bij de hand mocht hebben vraag het Nationaal Crisis Comité te den Haag dan om een nieuw Het wordt U goo ne toegezonden lék Drij door en door KWALITATIEF AAN DE SPITS VOORDEELIG IN PRü NEDERLANDSCH FABRIKAAT N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbneven f 62 000 QOO Besetv as I 1 526 672 66 DE BANK stelt beschikbaar 47 pandbpleven d lOO Veraamdt dr ïborden met Gesponnen Tarwe geknipt ule de zijkanten onzer canons zIJ hebben waarde In stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG CESPONNEN TARWE SHREDDED WHEAT geeft een smakelyke pap waarvan kinderen houden The Shredded WheatC Ltd Ajentsdup Nederiud l Andnesse IUdK weg3 Aimterdmi o Td j8ij u I8I6I 71 Jaai ang Dinsdag O Oaoambap 1888 eOlDSdM lOUMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWLTK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNLHËNTSFRIJS pet kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagablad tier kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wair de bezorging per looper geschiedt f ranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagftblad ƒ 8 0 Abonnementen worden dagelijks aangenomm aan ons Bureau HARKT ïl GOUDA bij onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoreo Ünze bureaux x jn dageiykg geopend van 9 6 uur Administratie en Bedactie fidai latere 2745 Postrekening 4S400 ADVEBTËNTIEPBIJS Uit Gouda n ooitrekra behooreuk tot den buorgkriaf i regels ISO elke regel mees 0Ji6 Van bulten Gouda en dan beiorgkrlnci 1 6 regels ƒ 1 elka regel meer ƒ 0 30 AdTerteotUlii in het Zaterdagnnmmet U s slag op den pii s Uefdadlgheid 4dv rt ntiin d haUt van dw pr li INGEZONDEN MËDËDECiUNOfiNi 1 4 regels f2M elke regel meer ƒ 060 Op ie foorpagina 60 hooger Gewone advertentieo en Jngexonden mededeellngen b J contract tot zeer geredueearden lu a Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte AdvertenUen kunnen worden ingezonden door tosschenkonut van eoUade Boekhandelaren Adve taDtiebureox en onte ag Dten en moeten daags vóór de plaatstog aan het Bureau z n irigekomen tenemde Tan opname yenekerd te n Staten werd verianga wfardoor de verkoop van alcoholhoudende dranken m Amerika mogelyk zou worden gemaakt Voor dit voorstel sten den 272 afgevaar digden terwijl 144 er t gen stemden Daar hiermede de vereischte fweederde meerder heid niet was verkregen is het voorstel dus verworpen Door deze stemming a ht men elke mo gelykhcid an afschaffing van het drank verbod gedurende de zitting van het tegen woordige Congres dus ot 4 Maart buiten gesloten Dit echec van de natten heeft groote verwondering gebaard daar men een grootere meerderheid voor de afschaffing had verwacht K l Vóór 4 Maart 193S moet het thans nog zittmg hebbende Congées de begrooting voor het op 1 Juli beginnenda dienstjaar hebben afgehandeld Behahe de begrooting wachten echter nog talryke andere vr gstukken op behaii deUng m de wetgevende vergadering zoouis dn invoenng van dne procent alcohol hou dend bier de voorbereiding van een spoe dige opheffing der b aling in de Grond wet waarby sterke drank verboden wordt hulpmaatregelen voor den noodlijdenden landbouw steunverleeaing aan de 25 milIioen werkeloozen de gezinsleden meegere ktnd en hervorming van het particulieie bankenstelsel Het nieuwe banksysteem moet voortaan stienger onderscheid maken tusschen zuive ren bankhandel en speculatie waartoe d noodzakelykheid is aalteetoond uit de reaul taten van talrijke hawiM n de milltarden verliezen geleden by Insull en andere con cems Een betangr ke kwestie Is ten slotte ook de herziening van de wet betreffende de Federal Reserve Bank ten doel hebbend de voor steundoeleinden benoodigde groote contingenten regeeringBschuldbewyzen ge makkelyker te abaorbeeren alsmede zoo groot mogelijke hoeveelheden baargoud vry te maken voor gevallen van nood Met het oog op deze vraagstukken treden de kwesties van buitenlandsch politieken aard op den achtergrond en aan een pro bleem als de oorlogsachulden der vrgefgere geallieerde mogendheden Amerika s toetre den tot het Internationaal Gerechtshof het Chineesch ijapansch conflict in Mandsjoe rije en de onaihankelykheid der Philippy nen zal zoo zegt men met veel tyd kunnen worden besteed wezen en dat een uitvoerige discussie m het Congres op het oogenblik de oppositie tegen eiken stap van den president met betrtkkmg tot een revisie zou versterken Van hooggeplaatste regeenngsz jde te Washington verneemt Reuter verder dat de geallieerde regeeringen op geenerlei vooruitzicht op een welwillende behandeling ten aanzien harer tweede schuldtnnota kunnen hopen Ook m den boezem der re gt enng worden deze nota s volkomen onge schikt genoemd om de aangelegenheid te bevorderen en het is te betwyfelen of er meer dan een zuiver formeel bencht van ontvangbt zal volgen In het Witte Huis ziet men hierdoor geen mogelykheid om de notas van Engeland en trankryk met verzoek om verdere behande Iing door te geven daar zy naar de heer achende opvatting onjuiste inlichtingen verdraaiingen en zuivere propaganda be vatten In het Witte Huis wordt nadrukkelyk tegengesproken dat president Hoover iets met de overeenkomst van Lausanne of met het gentlemen s agreement van Lausanne te maken heeft gehad Ook wordt de iranscht be ering van de hand ge ezen dat Hoovei met het moratorium van Jonl 1931 aanlei ding tot de geallieerde schuldennota a heeft gegeven Beide nota s bevatten geen enkel woord aangaande een vermindering van de koatan d c bewapening De toon en de in buud der beide notas zyn dusdanig dat Hoover ernstig overweegt of hy er hoege naamd op reageeren zal Vandaag zal Hoover s boodschap aan het Congres dat m laatste fitting In zyn huidige samenstelling is byeengekomen wor den voorgelezen De President zal daarin een korte zmspe I ng maken op de oorlogsschulden maar hy zal de kwestie met m byzonderheden be spreken vóór 15 Dec zegt de Washington sche correspondent van de New York 1 imes Hoover zal dan de oprichting aanbevelen van een commissie belast met de herzie njng zegt dezelfde correspondent Dit wordt door de parlementaire leiders uitgelegd als een aanwijzing dat Hoover verwacht dat de betalingen op 15 Dec zullen plaat hebben In de zittmg van Maandag heeft direct na de openingsplechtigheid de democrati sche partyleider Rainey in het Representan tenhuis een voorstal ingediend dat in over eenstemming was met het door de democra tische party opgestelde programma en waann de opheffing van het 18e amende ment op de grondwet van de Vereenigde de haven van Antwerpen aangekomen Het schip werd aan de kade opgewacht door ien hoofdcommissaris eenige commissa ftssen van politie en een twaalftal gen darmen Aangezien Trotzki ala onge wtnschte vreemdeling wordt beschouwd zal hy tijdens het oponthoud van de boot niet an boord mogen gaan Gistermiddag n het schip naar Duinkerken vertrokken OOSTEN RUK Gustar Meyrink t Bekend OostenrykMh echrüver op 64 jarigen leeftyd overleden Op 64 jarigen leeftyd is overleden de be keilde sthryver Gustav Meyrink die reedït geruimen tyd lydgnde was Gustav Meyrink werd m 1868 te Weenen geboren Hy ve tigde zich als bapkier te Praag en het was in deze levensperiode dat hy tot litterair werk is gekomen Hy debuteerde met Des deutschen Spies aers Wunderhorn een reeks verraakelyke fan tdstische noveller die tusschen 1903 en 1907 werden geschreven In de werken die daarop volgden gaf hy een merkwaardige mengeling van ernstig gemeende mystiek en sensatie Deze werken de mystieke Praagsche roman Der Golem 1915 en de Amsterdamsche roman Das grüne Gesicht 1916 maakten hem onmiddellyk beroemd Vooral Der Golem heeft veel tot de vesti ging van zyn roem bygedragen In zyn la tere werken Walpurgisnacht 1917 Der weisse Dominicanei 1921 Goldmacherge öi hichten 1925 Der Engel vom westlichen Penster 1927 overheerscht de sensatie Aan der Schwelle des Jenseits 1923 be handelt occultische prohlemen DUITSCHLAND De gemeenteraadeverkiezmgen m Thdrmgen Sterk gedaalde belangstellmg De opkomst der kiezers voor de gibteren gehouden gemeenteraadsverkiezingen m Thunngeu is ongeveer 20 pCt kleiner ge weest dan by de laatste Ryksdagverkiezin gen Ie Weimar daalde het stemmental dei nationaal socialisten sedert de Rijksdagver kiezing van 6 November van 11003 tot 7122 van de SPD van 5491 tot 3347 de communisten van 3914 tot 2704 de Duitsch nationalen van 3768 tot 2272 terwyl het centrum met een stemihental van 169 tegen 636 in November zich vrywel handhaafde Heden bueenkomst van den Ryksdag BUITEN LaNDSCH NIEUWS BELGIA Trotzki mt Denemarken vertrokken Aan boord van het Deensche stoomschip Esbjerg is Irotzki uit Denemarken vertrok ken Zondagavond om zeven uur is Trotzki ui Gistermiddag vergaderden verschillend ryksdagfracties om te bepalen welk standpunt zy zullen innemen ten aanzien van de kwestie der vnlaging van den rgksdag die de regeenng wenscht De beslissing ligt by de nationaal socialisten aangezien alle overige partyen met mtzondering van d KPD zeer waarsUiynlyk met de Grell rookte met genot Foyle bleef zwijgen Of chojn hij dolgraag vragen had geateld duifde hij niet Uenkt u werkelijk dat ik Hany botdenburg vermooid hebt vroeg Grell idotweling Ik weet het niet erkende de chet kalmIk denk dat tiet mogelijk ts Ja dat is jammer zei Grell de slga uit zijn mond nemend Deze zaak moet uiKPl wat moeite gekost hebben M i toylehn die ib allemaal vergeefsch om dut ikzooiUs vanzen spreekt met de heele zaaknieta uitstaande heb Uat al nog moeten blijken zei ioyle Vertel mij wanrom u nooit hebt verklaaid dnt ik in leven was vroeg Grell Uiult iiGt wel moeten doen Kijk er steekt gppn kwaad m nu teerkennen dat het doel was u te doen denken dat wij erin getoopen waren mi h zoo doende op een dwaalspoor te brengen i n dat was zoo tot u Ivan in handenhebt gekiegen Dezen keer hebt ge u vergist Mr loylp Li waren vingerafdrukken p de dolk waarmee Goidenhurg vermoordwerd nietwaar boyle boog het hoofd i5ijn blauwe ootfen gloeiden van liela ngstelling die hij niet trachute te verbergen Hij raadde half wat ei koi len zou maar hij vond Grell e optreden verwarrend en ion g rn stellig oor doel voimen Zeker Grell gedroe zich met als een schuldige dwz als iemand schuldig aan moord Maar evenmin gedroeg hij zich ala een onachuldiBO Hij bekom merde zich veel te weinw om den ernst vïin zijn toestand Ja tr waren vingerafdrukken zei tiijIk heb ten foto ervnn lu mijn idk nle uwil dat ze nu veigeleken wordeu Met dt nujue Uat wilde ik u juist voirsi ellen Ü 7ult srtiiijfpapiei en mfet lu dt n leesenaai achter u inden Ik denk dat du wel imultbaar zijn Ue Kcvangene gUmnoht toen tiij zag hoe l oyle vofH zicJitig zijn stoel wegschoof om Lcdokt te 7ijn tegen e ken plotaeUngen nan vat ooi hij heni den lUg toeketrde Hij was een o enbhk I ezig toebei eidselen te n aken en legde toen et n vel wit papier op ctn tafeltje voor Grell Wil u aoo vriendelijk 7ijn uw handen uil te steken zei hij roen Grell tlit deed smeerde hij He toppen van diens rechterhand in met mkt Uruk nu uw vingerA hclit maar vastop het papier Dank u Hl bracht een kleine staiinde lamp dicti terbl en ondtr de stralen crvnn bestudeer de hij de twee sfellen afdiukken nauwkeu ng Hij had geen vfigrootgtas noodig om Ie zien dat geen van Greli e vingerafdruk ken i ver pnkwamen niet de twee die dui delijk op de dolk stonden Grell leunde aoti ttrover m zijn stoel alsof de zaak tiem vol Flrekt niPt aanging U u dat voldoende Mi l oylBP vroeglil ten slotte Ue chef knikte terwijl hun blikken el kander ntmoetten Het 19 voldoende om mi te doen zien Ut u met inderdaad den man hebC ver moord zei hij vast Ik erkeoi dat ttit mij niet verbaast Ik geloof dat wanneer u hem hadt vermoord u man geno geweest In de school des levens is hef moeilijk een diploma te verkrijgen van voldoende kennis FEUILLETON De geheimzinnige verdwijning van Robert Grell Geautoriseerde vertaling 68 Nadruk verboden Ja dat weet ik U hebt ei zeker nietstegen dnt ik wat drink zells al wil u metmeedoen Het spijt nuj dat ik onbeleefd moetBolnjnen maar lells dat kan ik met toestaan Zoo Zeker tiang voor vergif ooais wil Ziezoo WIJ aijn er Als u mijn armwilt loslaten verzeker ik u dat ik u nochzal aanvallen noch aal trachten te ontsnappen Dan kunnen wij op ona gemakwan II ten Zij waren een kumei bmnen gegaan waarvan de muien ol boeken en platen waren hltjkbaai de bibliotheek Foyle chudde liet hoofd bij het veizoek van den Kder Het epiak vanzelf dat alles all right M iiiaur de min wn iemand die vaji Oord weiti verdacht In zulk een geval d le hij op nieniands woord vertrouwen Ik vrees dat dit onmogelijk is Mr ïï31 lei hl vriendelijk Ik doe mijn best Wet hard te schijnen maar ziet u ik ben Ween met u en mijn plicht Ala u het mij cclilei loestiiwt Ik heb een paai tiand lK eien Hoe groot zijn eivaring ook was kon hij zich niet liennneren dat eenige belangrijke aiieatatie ooit op deze wijze had pluaie gehad Om verschillende redenen was hij op Greli 8 toon ingegaan maai hij grinnikte inwendig toen hij de beleefde aanbieding der hantlboeien deed Het scheen Grell met te kunnen schelen 7ijn zelfbeheersching was wonderbaar tovle vermoedde dat het een reactie kon zijn de man wfls mis flcJiien btij dat de apamiing voorbij is Zekei als het u veiliger lijkt zei hijFoyla iet da stalen ringen om zijn pol en glijden niet met het anelle dichtknij pen waarvan men vaak leest maar met een kalpie vooi zichtiglieid aoodat zij aten ig vastzaten maar met te vn t Het goochel snel boeten van een man is boven de macht van het iiicaendeei der rechercheurs Grell nam non stoel en Foyle waakzaam atf n kat zat naast hem Mag ik u vragHQ wat u thans van plan ïi te doen vroeg de eerste Wachten tnt het da wordt en dan eenvan de meiden naar het dichtstbijzijnd politiebureau sturen antwoordde l ovle Zouu een sigaar willen hebben Ik kan n dezeafinheve en Hij stak hem zijn sigarenkoker toe en Giell nam ei een Met een grappicen glim laoli hield hij ze tusschen zijn vingers Zou u het puntje er af willen knippenen mij vuur geven = vroeg hij Het is tamelijk onhandig met die hm armversienngfl 1 t e chef deed wat hem gevraagd werd en