Goudsche Courant, dinsdag 6 december 1932

BINNBNLANP ongeluk gelegen boerdienj van den i A Lindenberg De beide andeie slachtoff de heer P Ero directeur van de N V fl briek voor Chocolade en Suikerwei en v h Ero en Rem te Alkmaar en mej Janoie ter Bruggen een zuster van de eerstgenoemd en onderwijzeres te Anna Pauwlona üra met denzeltden trein naar het Centraal zjj kenhuia te Alkmaar overgebracht en daai ter verpleging opgenomen De heer Ero hw een achedelfraetuur en een hersensohnd ding gekregen Mej J ter Bruggen wa er mindei ernstig aan toe zij bleek geen liüiaamadeelen te hebben gebioken 1 klaagde zij oVer hevige pijn Do eerste hulp werd verleend door een geneesheer en een veipleegstier welke zich toevallig in den trem i 6vonden Ue trein ha 1 aanzienlijke vertraging De dames Ter Bruggen waren met den h er Eio die de auto bestuurde meegereden en op vie naai hun woonj aats Helloo waai IJ het 8t Nicoiaasfeest zouden vi len De oorzaak van het ongeluk staats met vast Opmerkelijk is dat da ovwwm gotd zïojitbaar ia teiwijl het uitzicht spoorbaan geheel vnj is Toch 19 dit in en kele jaren tijds reeds het vierde ongeluk p dezelfde ptek De moord op den SchiedamsdKodyk Vaar wij vernemen heeft de pohtJe bii het ccsle onderzoek m de zaak betreffende den moord op Blonde Mien op de kamer deur van de vermocrde vrouw en wel op de deur welke nooit werd gebruikt mm door welke deur de bezoeker van dien nacht ld wegffogaan een afdruk van een hand palm gevonden Van d i handpalm van doi tJians aangehouden veidaeht © heeft men nu ook een afdruk gemaakt Beide aldrukfeen veitooneii er vf el punten van jvereen kcmst Moordaanslag uit minnenijd De dader meldt zich b de politie Een kogel door de In de OiÜielmsstraat te Amsterdani wóoni liet gezin D Bij deze famihe is daar reeda gedurende deitien jaar inwonend een Be f De man 36 jaai oud heeft reedui maltn pogingen aangewend om met bX juiige dochter verkeering te krijgen mikt I pogingen dooi het meisje steeds weidnti gewe7cn Een verloving met een ondeno jongen was nog onlangs tot stand gekomtt De vei houding met den neef werd er dair dot 1 niet beier op Hij wilde van de w loviiïg nifctö weten en deed dikwijls onhAbehjk De moeder van het meisje heeft interen den inwonenden neef daarover ondw houden Hij is aanrna de deur mlgegasu gcïolgd do r den vader omdat men meen de dat hij met zelfmoordplannen rondliep Beiden zijn na eenijfcn tijd weer Üiuia gekomen Tegen acht uur is da jonge weei lie ngegaan wederom gevolgd door iltiii vadei en diens zoon Met hun dneja hebben zij toen voor de deur van de woninf staan piaten Bij hen voegde zicli de B jftiige verloof Je vun de docliter Op Wat ogenblik schoof de neef de beide mannek op 7ij en Icito een schot op den verloofde met de woorden Laat iiie maar opber gen De jonge man hep liard weg on h ft zich onniiddlellijk aangemeld bij de poÜ in rle Willem Schoutenstraat Het iohot gelukkig geen doei getroffen Ue kogel was door de 33a van B geigaan Het wapen een automatisch pistool had de dader weggeworpen Het is latei nog met pen viertal scheiiJe patronen teruggevonden Dö man m in hechten gehouden en ui ter beschikking van de justitie worden gesteld De erate Darwlntulpeit Aan de Coop Centrale WesUandfwihe Bloemenveiling zijn de eerste Darwintulptu van het soort AUard Pierson oangwrowt dooi den Naaldwijhschen kweeker Kmi nan Van de Darwin ooiten was steedl Ooplandtulp de vroegste doch de Jwr Kruisiimn heeft dit jaai door eigen t koel installatie kans gezien de AU l PiertMin als eerste Darwintulp ter veülW te doen veischijnen De tulpen brachten Ut pei stuk op Doodeiyk verkeersongeluk Oistermiddag te half vier is op den Benoordenhoutsclieweg bij de Waaledorper laan in den Haag een einstig verkeer I ongeval gebeurd waarvan de 58 jarige heM W P v d H huis en decoratieschilder wonende aan de Beeklaan in den Haag hetslachtoffer is seworden Deze tieei die iijwiel bereed kwam in botsing met auto en viel daarbij met het hoofd doiireen z e onbreekbare voorruit van den wigen De heer v d H die op gedoodwerd is dt oi den GGD naar het a huis mn den Zuidwal vei voerd De pwn heeft de auto die door den heer D K 1 den Haag bestuurd werd in beslag genomen en stelt thans een onderzoek in naarde schuldvraag ftAMO NUBUWS Programna voor heden Hilversum 5 00 5 IS Gramofoon S16 5 30 Kovacs Lftjos m zijn Orkest 6M Jeugdhnlfum Menschen uit den Bijbel 6e vooidiacht Rispa Spreker Ds B i Aris 6 00 7 00 Kovac Lajos en zijn Ot kest 7 00 716 C Vening over Wtat aportgenoegens in Zwitserland 7 1 iw Gramofoon 7 30 8 00 Engelsche les vOor beginners 800 805 Nieuwsberichten ZSt 9 00 Conc eit dooi het Omroeporkest viool 900 9 30 Optredten van het Neder iondsche Kleinkunst Ensemble Jw Riemsdijk 9 30 1010 Veivolg ooooert 1010 10 20 Gramofoon 10 30 U OO V volg concert 1100 1105 Nieuwsberichten II 0 2 00 Gramofoon Huizen 6 10 6 30 Zang 630 50Ci sus Esperanto 6 50 710 Zang 710 7 Pater Dr B Zuure over BiJ de BaroM dl 7 45 8 00 Verbondakwartiertje 80010 15 Opvoering van de Operette in drie bedrijven De Klokken van ComevlUe m de eeiste pauze SmterklaasverteUiög door Den Dre 101 10 30 De donkere og voor Kerstmis loor Den Dré 10 30 ia Concert door de K R O Boys De aardbevingen in Noord Brabant Acht beringen geregistreerd Vroegere sardberingcn m ons land Het Kcninkhjk Nederlandsch Meteorologuch Inatituut lieeft aan het Persbureau Vaz Diaa een overzicht gegeven van da aardbevingen die van Zondag 20 November tot Maandag 28 November in Oostelijk NooidBiabant zijn opgetreden benevens enktle inededtelmgen waaito de opioer kingen der waarnenicis aanleiding gaven In de eeisle plaats wenscht het MeteoroJogiseii Instituut dllen die beriditiSn heb l en ingezonden daarvooi hartelijk te be tlanken verder de redacties van dagbladen die hunne kolommen voor de mededeeiin gen van het Instituut openstelden of cou lanten zonden die aardbeving8t enchten bevatten Het Instituut hoopt dat 7ij die nauwkeurige inededeeiingen del en daarmee zullen voortgaan wanneti ziWi veidere schokken mochten voordoen beKeden zal uittengezet worden waarom bijzondere prije get teld woidt op nauwkeurige opgave van den tijd en van de sterkte der schok ken de laatste b v dooi vergelijking met viot ere waarnemingen of door opgave van enkele lypibohe kenmerken Het zal niet iioudig zijn van eiken soliok afzonderlijk I beiiciil te zenden men kan ook een lijst aanleggen waarin de schokken worden op ïettckend en te gelegeuei tijd b v na een sterkeren schok een verzamclbeiKilit stiu len Zulks is tiouwens reeds gedaan door enkele wvainemers van welke aoraniigen t tii giaiibcii overzicht bijvoegden V n zijn kant iud liet Instituut nicdedeeling in do bludoii doen an sdiokken die te Do BlU ijn gere istiveid om aldus voeling met d waarnenieis te houden hr Aijn samen ongeveei 800 berichten ontvangen door het groote aantal was het niet mogelijk daarin geateldt vragen afzonderlijk te beantwooiden ook de m vele brieven gezonden postzegel vooi antwooid was niet UI aUiat etii antwoord per bnef uit te lok Ken om de eenvoudige leden daO hiervoor t een tijd bescliikbaai v as Hieronder znl men ethtei een antv oord op vele vragen i vinieii ddt ieder gelie e tg bebchouwen als aan hasi of hem persoonlijk gericJil Ie De Bilt weiden van Zondagavond 20 Na deze toonde te De Bilt de beving Tun 28 November 6 u 1 hi de grocrtate uitslagen te Heerlen die w 25 November 5 u 23 m terwijl daar die van 28 November 6 u 1 iii veel zwakker werd opgeteeiend t De Bilt die van 23 November 3 u 28 m Wat bel ekent d t Het beteekent dat de oorsprong der voisohillende bevmgen niet dezelfde was die der beving van 23 NoVem bei lag meti naar het Zuiden riohting Htprien die der beving van 28 November meer naar het Nooiden richting De Bilt mt t toeneming van den afstand neemt namelijk m het algemeen de uitwijking der lodemhewegngen af Deze conclusie 13 in verecnstemming met de ontvangen bericli ten die voor de beving van 28 Noveimbei j 6 u 1 m m er uit het Noorden van Oost Voord Brabant afkomstig ijn voor die van 23 November 3 u 28 m uit het Zuiden X 0 als Eindhoven en ook mt Zuid Limburg De registioering der beving van 3 u jB in i3 te Heeilen veel sterker dan die van 4 u 4 m Dtn Dungen meldt dat 4 u 40 m I iets zwaaider was I ooHbroek noemt 4 u 40 ni het hevigste Dit is niet met eikaorm tegenspiaak het bewijst dat de oor I spiong van de beving van 3 u 28 m Zui lelijker ligt dan die van 4 u 40 m j Bij nader besoliouwmg bhjkt de r istree ring V an 5 u 28 m te Heerlen uit 2 bevin en te bestaan eerst een zwakkere na 12 j seconden gevolgd door een tweede met veel giooter uitaiflgen Of deze bevingen den ilfden of verschillenden oorsprong hebben schijnt niet zoo gemakkelijk uit te maken het zou missciiien uit te maJken zijn indien 7eer nauwkeurige tijdaopgaven uit hetj aard beviogsgi bied besciukbaai waren de eerste schok zal te zwa k geweest zijn om aan bui tenlandsche stations te zijn geregistreerd De gegeven voorbeelden doen zien welke etnclusies uit de opgaven van meer of mm dere sterkte der schenken in verband met dö regitieeniigen dei seismische atationa getrokken kunnen worden en het nut van ttn nauwkeurige tijdaopgave van het begin liefsl m seconden hetgeen voor hen die een nauwkeurig loopend uurwerk hebben dat geregeld met een radio tijdsem wordt vergeleken in sommige gevallen wel II ogelijk sthijnt In somin ge bladen kreeg de droogle ing vtm de Wieringermeer de schuld van de aardbevingen gelukkig waren er nog in deze I laden die het bericht niet overnamen Zondei twijfel beteekent Jiet leegpompen van de Wienngenmerpolder een veiminde ring van druk op het aardoppervlak jiaar ter pliatse en is dit van invloed op de spanningen der aardkorst elders doch deze invloed Ls zoo klem vergeleken bij de in het gesteente der aardkorst heerschende spanningen dat het sleehu ais een seoón j dajre oorzaak van het optreden van aard l evingen kan beschouwd worden lo dien zin dat het oogenblik hiervan iets kan ver vroegd of vertraagd wonfcn de primaire oorzaak is ïe m d © aardkorst heerschende Tegen uikHmplng van keuringsdiensten Adres Middenstandsbond Heb algemeen bestuur van den Kon Xed Middenstandsbond heeft in een adrea aan do Tweede Kamer medegedeeld dat het met bezorgheid heeft kennis genomen van de voornemens van de keuringediensten van waren aanzienlijk te verTOinderen ten gevolge waarvan de bemoeiingen van deze diensten met het toeziolit op de Warenwet en haar uitvoeringsbesluiten noodwendig zullen moeten worden ingeperkt Het hgt oor de hand dat inzonderheid de Kon Ned Middenstandsbond die sedert 1902 Voortdurend geijverd heeft voor be 1 Bclierming van den bonafiden handel tegen vervalaching en onjuiste naamsoanduiding van waren m den ruiinaten zm naast üe zorg voor de votksgezondlieid wenscht op tf kon en tegen afbraak van het met zooveel moeite verkregene Juist in dezen crisistijd nu vele bednj ven ut moeilijkheden verkeeren en het debietJ is verminderd is da neiging tot knoeierij en misleiding van het pubhek bij onoetlijke concurrentie helaas grooter dan in normale tijden In de knng en van de middenstandsorganisaties 19 dan ooic in den laatsten tijd zelfs ernstuf verwogen om bij de regeering op uitbreiding der bemoenng n van de keu ringedienftten en uitvaardiging van meer al gemecne maatregelen van bestuur ex art 16 der Warenwet aan to dringen Van deskundig zijde Ts verzekerd dat ulks bij de bestaande outillage der keuringsdiensten 7 nder vorho ng der uitgaven mogelijk is Onder deze omstandigheden irioet het Bondabctuur dan ook ernstig waarschuwen tegen liet doorvoeren van deze schjjnbezm niging welko on averechtsche uitwi rking zal hebben Ziet Duitschland af van contingenteeringT Verhooging van invoerrechten De Telegraar veineemt uit Berlijn dat een compromis l t stand is gekomen tussclien den mmistei van Landbouw Von Braun en den ministei van Economische Zanen Waimbold ftii dat men ia oveieengc komen de eenlingentenplannen definitief te laten varen len einde echter den landbouw tegemoet te komen zullen de mvoerrecJiten voor een reeks producten in de eerste plaats van eiercfl reuzel en zekere houtsoorten tfotden veriioogd Om den invoer un te gioute lioevee lil eden dezer producten in de maanden Januari en februari te verhinderen zal men overgangscontmgenten afkon digen daar de verhoo ing d©r mvoerreoh ten op grond van da tiondelsvei dragen eeret den eersten Maart in weiking kan treden yerkeengevar in de ochtenduren Ken waarschuwing van de K N A C De Koninklijke Nederlandache Automo biet Club aclit hot voor de veiligheid vau groot belang de automobilisten te waar schuwen voor het groote gevaar dat in dezen tijd van het jaar de nachtvorsten op leveren In de vroege ochtenduren tooh wannec het voohtig is in de lucht of zelfs bg geriDgen neerslag is de kans zeer groot dat t ngovolga van grondvorst de wegen glad worden tietgecn veelal paa bemerJit wordt wanneer laea moet remmen In da laataie dagen hebben hot secretariaat der KNAC tal van waftischuwmgen van automobiiisten bereikt die tengevolge vaji de gladheid waren geslipt ofschoon aan dan weg noch aan de weersgesteldheid ook maai iets van vorst te bemerken waa geweest In het belang van een veihg verkeer zul len de automobihsten dus goed doen ern slig rekening te houden met de mogehjk held van grondvorst en daarnaar hun sHel heid en remweg te regelen In ieder geval zal men er voor moeten waken plotseling en sterk te remmen aangezien dat de ehpkan aanzienlijk verhoogt NJt V reis naar het Nauauache land Ier gelegenheid van het feit dat het m 1933 400 jaar zal zijn geleden dat te DU I lenburg Puns WiHem van Oranje de vader j do vaderlands werd geboren zullen m het Nassausche land in het bijzonder te Dillen burg Siegen en Dietz herdenk inga feeaten worden gehouden Het hoofdbestuur der N d Reisvereemging heeft thans besloten m Augustus asm den tijd dat deze feesr len zullen plaata vinden daarheen een ver eenigingsreis uit t schrijven In liet aan natuursotioon zoo rijke Naaaaiiaohe land zijn hal van plaatsen waar aan liennnenngen verbonden zijn aan het Huis van Oranje en De heer mr E J Thomassen k Thues sink van der Hoop van Siochteren te Sloch teren uitnemend kenner van de gescliiede nil d r Oranjes heeft zich bereid verklaard om muien hij zulks met zijn drukke werk zaamheden ook als voorzitter van het Nederlam Dillenburg comité m dien tiJd k ovei een brengen nis deskundig voorlichter de N R V reis mee te maken De aiitomobieldienfit over den Arsluitd k Een voorlooper van de treinverbinding On ttent de overweiiingen die Ged Sta tta van Noord Holland er too hebben ge Ie daaj de N V Algemeene iranfipo t un dei neming te Utrecht tot 31 December 1937 veijiunning te verleeren tol het iii werking brengen van een autobusdienst van Alkmtar vu 43en Oever naar leeuwarden en terug voT zoover het door dien dienst te rijden trajeot in dg provincie Noord Holland i gelegen deUt de lel o a t volüende mede Ced Staten hel ben de conceisjeverleening voor een autohotdiensti over den af Bimtdijk lot een bepaalde periode beperkt om aldus dte Ned pofrwegen in de gelecnheid te iitjfMen Jiedoelde spoorwegverbinding in dien lijd lot stand tg breo n Gedeputeerden achten npn termijn van onge veer vnjf jaar voor t bedoelde doel redejijjt In verband met d © opvattinif van Gedep tnten dat de in werking te brengen aul busdienst over den afsluitdijk aJs voorloo per vBn een spoorwegverbinding moet wor STADSNIEUWS GOUDA 6 Dec 1932 Gemeenteraad Agnida voor de vergadering van den Raad der gemeente Gouda op Vrg dag December te V t uur Km Aan de orde komen Benoenung van leden van Commissien en Iiisteningen wegens periodieke aftreding f 1 Januan 1933 Het voorstel tot benoeming van een on derwyzeres aan de O L School no 6 Het voorstel tot benoeming van een on derwyzer aan de O L School no 6 Het voorstel tot benoeming van ambtena ren van den Burgerlijken Stand Het voorstel tot wgziging van het regie Iment van den centralen cursua voor ma chineschryven en tot het verleenen van eervol ontslag aan den Directeur van dien cursub Goedkeuring der rekeningen over 1931 der Hoffman s fatichtmgen en der instellin gea van weldadigheid Het voorstel tot voorloopige vaststelhng der gemeente rekemng over 1931 Het voorstel tot vaststelling opnieu vande bedryfsverordemng voor het eiectricittitsbedrijf het grondbedrgf het gaabedryfden Reinigingsdienst den Ontsmettjngadienst het wcningbedryf het gemrfentepensioenfonds gemeentewerken brandweer het openbaar slachthuis het marktwezen den stortingsen ophaaldienst en de spaarbank in verbani met de wyziging der gemeentewet i Het voorstel tot wyzigmg en vaétstelling opnieuw van de Verordening op de heffing van marktgelden Het voorstel tot verpachting van de tol eii de boerderU aan het Goudsche Bijpad Het voorstel tot wyzigmg van het analv t bch i aadsver8lag m een kort verslag Het voorstel tot vaststelhng van het voorschot op de gemeentelyke vergoeding e art lOl der L O wet 1920 ten bate van ie Westerschoo Het voo fBtel tot het verleenen van mede werking ex art 72 der L O wet 1920 aan het bestuur der byzondere neutrale school vereeniging voor de aanschaffing van leer m ddelen Het voorstel tot wyziging n het regie irent op de Handelsavondsch met 6 jui gen cursus Het voorstel betreffende het beroep van J H Rietveld tegen de hem geweigerde lïouvwergunnmg Het voorstel tot het aangaan van een geldleemng groot ƒ 300 000 Het voorstel om met over te gaan tot het instellen van een Zaterdagavondmarkt Vaststelling van het primitief kohier van schoolgeld voor het gymnasium over l93 i 1 d3 Wijzigingen begrooting dienst 1932 en verder voorkomende zaken Een nieuwe Kondagsschool in def Korte Akkeren In Ons Orgaan maatldblad voor de Remonstrantache Gemeenten in Gouda en omgeving lezen wy dat in het stadsdeel Korte Akkeren een Zondagsschool 13 geopend voor kinderen van 5 tot 8 jaar Reeds lang bestond het plan een meuwe West Hill afdeelmg op te nchten sinda eemge weken is men hiermede aangevan len en wel in de openbare bewaarschool in de Lethmaetstraat De nieuwe afdeelmg staat voorloopig onder leiding van Mevr Ciamer Schaap Openbare aanbesteding Schoolbehoeften en handwerkbenoo digdheden Op Dinsdag 20 December te 2 uur zal ten stadhuize door Burgemeester en Wet houders worden aanbesteed de levering voor 1Ö33 van schoolbehoeften schriften en handwerkbenoodigdheden voor de scholen m dfïe gemeente Voor meerde byzonderheden raadplege Dien de betreffende advertentie in dit num m r Tweede Nntsavond Een concert m den Schouwburg Op de tweede Nutsavond welke is be paald op Woensdag 14 December a s in den Nieuwen Schouwburg zal een concert wor lien gegeven door Mevr Wurtz Boerenbnnk opraan te Hillegersberg Mevr Messing Mtlchior viool Rotterdam Mej Agnes ami piano der Haag en George Wurtz fimt Hillcgerbberg Uitgevoerd zullen o a worden Sonate e nioit van F M Veracini Konzert no 1 G dur 2e en 3e deel van W A Mozart Sonate V 31 no 2d moll van L v Beethoven Öe zangeres zal zingen liederen van Hwgo Wolf Richard Strauss A Diepen broek e a Overtreding Winkelsluitingswet Twiake overtreding der Winkelsluitings wet heeft de politie Zondag tegen eemge wikehers te dezer stede die met het oog op St Nicolaas hun saken den geheelen dag lopend hielden proces verbaal opgemaakt l lpprediker bu den Vr en Evangelischen Kring Ju het gebouw van den Vryen Evangeli Ijiien Kring is Zondagmorgen de candidaat C Leep deor docent A Winckel te Apeldoorn als hulpprediker by deze ge ite bevestigd Na het Éingen van het ei 3e vers uit den zangbundel van Joh Heer gebed en het zmgen van de dne MB van hed 254 sprak de heer Winckel J aanleiding van het eerste hoofdstuk Jhet Evangehe van Lucas van het vyfde H een inleidend woord tot de bevesti plechtigheid een woord over de ge J aankondiging aan Zacharias m den W dlT i Avonds heeft de heer Le p onder groo KING PEPERMUNT Met de heerlijke opwekkende eigenschappen van het edele natuurproduct en ondercontrole van het laboratorium Dr van Hamel Roos Harmens A dam fingroB Fa RËNEUAN v d HEIJDSN ien beachouwd i = lift volguis oedeputeer den aangewezen de concessie aan do N V Vlo Iransport indeuieninig te atrecht ais UochteimaatschHppi van de Ned Spoorwe gtii te verieeuen IJe Utrechtsctie torrespondent van de ia hti ft zich tot de A 1 O gewend om nadüra inliUitongen Wat den uit te voeren dienst botreit zal htt noodig ziju te Alkmaai en te Leeunar feil wagens van de 1 O onder te bren j en De bedoahng ia liet traject met de j roote geriefUijke reu wtigenö van de A 1 ü i to benjOon Di toegangswegen l t den af atuildijk zijn eLhlti met gescJiikt vooi het waie matei leel en daarom 7al zoolang de negtn nog niet verbeteid zijn tijdelijk met lichtei mateiieel woiden geieden op een gedeelte van het te berijden tiaject Het traject over den ifsluitdijk wordt de langste autobusdieiwt in Neder land namelijk 116 K VI liet ia echter jaumier dnl de rijtijd 3i uur moet zijn DU is betrekkelijk lang maar het ia noodig m ver band met den toestand van de wegen Bij de aanvrage zyn m totaal aolit ntten vier kier op en nei keer af aangevraagd Een dienstregeling i opg tet van om de drie uur welke eciïter uitgebreid lal wor den Verder zal bij de dienstregeling de ver V oerduhtlieid een groote lol spelen De I A T O lieeft viei nieuwe reiswagena elk I vooiTien van 31 zitplaatsen besteld bij een Vedeilandsolie iniia I l e A 1 O directie verwacht dal de meu we dienst voor het toerisme mede in ver band met iiet groote bezoek van vreemdehngen van betcekenis zal zijn Daarom wordt in samenwerking met de Ned Spoor wegen ovei wogen goedkoope reisbiljetten uit Ie geven tot Alkmaar aansluitende op den uutobusdienst over den afsluitdijk Hierbij 19 o m gedacJit aan Den Haag Amsterdam I eiden Rotterdam et lensiatte zal ook het personeel van de A 1 O in verband met deaen nieuwen dienst uitgebreid moeteai worden met twaalf per sonen Zoodra de afaliutdijk voor het ver voer zai worden opengesteld zal de dienst II et zes wagen beginnen Heeft Voorburg teveel wethouderar De v hoogde fialarisKen niet goedgekeurd Daar Ged Staten van Zuid Holland heS anntal wethoudeis der gemeente Voorburg tl groot vinden hebben zij de verhoogde wethoudersealirissen niet goedgekeurd Prof C H K Spronck t Te Zeist is Zon logothtend na t en korte ongesteldlieid onverwachfi overleden prof Ir C H H Spionck oud lioogleeroar m Ie faculteit der Geneeskunde pathologiaahe anatomiet aan de universiteit te Ltrccht De varkenshandelaren in actie Het monopolie der VarkMiacentrale Het lioofdbestuur van den Ned Bond van Varkenshandel aren heeft gisteren een tele gram v ei zonden aan den minister van Economische Zaken te Den Haag vaaiin de lï ocniog wordt uitgesproken dat in verband met de voorstellen der Vereeniging van Exporteurs van Vleesoh en Vloeschprodnc ten te Nijmegen gedaan aan de Varkenu Centrale om de algemeene dietributie van varkens ook voor binnenlandsche voorzie nmg over fe dragen aan deze centiale een dergelijk systeem in stnjd is met de belof ten van de Ned regeenng om den binnen landschen handel vnj te laten In het tele g aio wordt dringend verzocht dezt voor stellen af te wijzen KnoeierÜen bu de BamenvaartBaggermaatschapp en en r k benadeeld I Regeeringsmaatregelen verwacht I De Nijmeet sciie coi respondent der Maas I ode meldt Naai WIJ vernemen worden er door de Kegeermg maatregelen overwogen om krachtiger op te treden tegen de verkeerde piartijken m de binnenvaart waardoor bo n fide schippers worden benadeeld en bag gerniaatschappijen en ook het Rijk schade lijden Het blijkt m de blnnenv flrt eviOonte worden te zijn dat scheijen waaimede f rmt en znnd vervoeid wordt dieper laden dan de ijkmerken op het schip aangeven Het iM bekend dai vele adnppers de i k hten wegveiven en daaidoor de gelegen lieid nemen hun sciiepeii zwaarder te laten leladen dan de meethriet aangeeft Door dit overladen ondervinden de bonafide sthippers lie den gewonen inhoud in nemen groot nadeel doordat de amokke iaais lagere tarieven kunnen berekenen I vanwege de winst welke uj kunnen maken door den overlast Sommige schippera voor al groote maatseJiappijen verdienen soms 50 aiilden en meer per vracht extra De vooraanstaande baggerniaatschappijen hebhen om dit euvel lp voorkomen reeds boete gesteld op schepen welke behooren tot hun maatschappij en overlast mnemen Men verwacht binnenkort van Waferataat nog scherper tegenmaatregelen geweldige spanning waardoor deze temilotle p cLii zwakken pluatji met u tohok breekt VI vergelijkbare econ taiie ooi zakem dic een plaatselijke liukvermeerdering geven zijn te noemen zware regenval hooge stand dci iivieien of oversttooraingen yan pfddi rs als omsirecka lüiö m Waterland drukvenijindering gepft daarna liet afvoeren van het hooge wHei het leegpompen der i oldcis Vroegei ib nooit gebleken dat hiei te lande hierdooi aaidbevingen zyn ntsiaan ei is geen leden om dit nu aan te nemen De Wieringermeei was van O tot 5 Meter diep liLt ijBelmeei is c a 15 maal zoo groot van oppervlak Da hoeveelheid water 11 l de Wienngermeer gepompt komt over een net een c a 20 c AI hooge laag water van iiLt lUelmeet de uvloed der twee wateimas as is wel ongeveer gelijk to ach ten Het ld zcei Ie betwijfelen dat zij die Uians in de stJiuld van den Wieringermeei polder gelouven zoo sterk m liun geloof zul Vii staan dat wanneer ovei eenigeu tijd de waterstand in het Ilselmeei weer eens zeer hoog uiüLlit ijn IA zullen aandringen in do n oestimd geen veiandenng te brongen teneinde hun landgenooten lu Nooid Biabant vojr mcuwe aaidachokken te behoecltn Af en toe duiken m de bladen voorspel Imgcn van aardbevingen op Bedenkt men dat 01 jaaihjka een 10 OOO tol aardbevingen up aurde gevoeld werden dan id het dui deiijk dat een vi repelling waarbij men zich op de ruimte houdt b v de aankondi ging van een aarobeving in Zuid Amerika zekei moet slagen ook heeft men goede kan bij het vooitiwllen van labevingen van een sterke aardbeving succes te heb ben In De Natuur van ApnJ 1939 zijn de aankondigingen an Bendandi een Italiaan voor Mei 1928 uitvoeiig besproken en aan de vvaainemingen getoetst het bleek daar bij dat de voorspellingen het tegendeel van geslaagd wuren Tiians heeft een Dmt oli mgenieui zidi den pioleteninantel omgeI hangen en aardschokken in het Neder landsch Duitsche gienagebied aangekon digd in den naclit van 29 op 30 November en voorts op 1 5 en 6 December Hij is iiiei gelukkig geweest in de keuze zijner data op 29 en 30 November en op 1 Decem Ur zijn geen aardbevingen geregiateerd 5 en 6 December kunnen nog een verraasmg brengen Na de beving van Maandagmorgen 28 Novembei 6 u 1 m zijn tot 2 December te De Bilt geen aaidbevmgen afkomstig uit Nooid Brabant geiegistreeid wel zijn m het aaidterv ing gebitd nog schokken waai genomen doch deze waren niet sterk ge noeg om ie De Bilt opgeteekend te worden Van belang is de vraag wat ons nu ver der te wachten staut Met iekerheid is hier omtrent mets te ze on men kan alleen vetmoedens uitspreken door na te gaan wat bij vioegeie aaidbevingen 10 gesciiied flBMENGDË BERICHTBN Brutale diefstallen m Bankgebouwen te Rotterdam loen de larm hel luidde waren de dieven net weg OiJiterniorgen w in het gebouw van de lluiidelsmaatsohapjMj aaiL den Zuid Blaaji te Rotterdam een brutale diefstal gepleegd vvauibij de ditven op zeer geialfineerde wijze te w ri zijn gegaan lu sciien 11 en 12 uur kwam in het bank gebouw eeu wiaselloope van Loopuyt s bank te bcJi edam om een bedrag van 20 000 Ie stpiten Toen hij juist was beI gmnen met hel uittellen van het bedrag kwam een man kennelijk een vreemdeling naar hem toe die hem iets vroeg en hem een papiettje toonde waarop iets stond ge8 breven Do loopei stond den man te woord waarna hij onmiddellijk door een tweeden vreemdeimg werd aangesproken Nadat ook dit gesprek was beëindigd ging ib loopcr vooit met het uittellen van t be djog loen bleek hem dat er een pakje van KJO I iljetten van f 10 verdwenen was Hij H laisohuwde den katsiei die terstond de lirmmnchling in weiking stelde Van alle kmten kwamen politieagenten toerennen maar een ondeizoek m het gebouw wees uit dat de vreemdelingen reeds vertiokken wakren Veimoedelijk heeft of de man die het Lcrst den loopei heeft aangesproken of een deide handlanger den diefstal gepleegd en heeft de dief met den buit het gebouw al veilaten voordat de tweede vreemdehng met den loopei uitgepiaut was De politie lermoedt hiei te doen te hebben met een complot van 4 vreemdelingen dat den laa t bten tijd UI bankgebouwen te Rotterdam ia gesignaleerd Men waarschuwt het publiek dat groote geldsbedragen bij zich heeft zich met te laten afleiden doot menschen die hen om lefl o andere reden aanspieken Zaterdag is in net gebouw van de Incassobank te Kotteidam een soortgelijke diefstal gepleegd loen kwam een juffrouw een aonzienlijk be lrn stoitlen Ook zij is door ten vieemdeling wiens signalement overeenkomt mei dat van een van de vreemdelingen dig giaternrorgen met den loopervan de bank uit Schiedam hebben gesproj wen aangesproken na welk gesprek ij een I bediag van f 165 kwijt was Ernstig ongeluk op onbewaakten overweg Auto botst tegen een aneltr R Drie gewMiden waarvan één zwaar I Op d n onbewaakten over eg aaji de I Grootesloot ondei de gemeente Zijpe bij Sciiagen i gistermiddag een auto in voile vaart tegen den juist passeerenden snel trein uit Den Helder gereden wel te te 16 12 uur te Scha 1 moet arnveereo De auto ja geheel vermeld De trein kwam da delijk na het ongeluk tot stilstand Het bleek dat de drio inzittenden van de auto allen waren gewond Het ergst was er aan toe niej Come ter Bruggen onder wijzeres te Oudeslms gem Zijpe lo zeer zorgftokkenden toestand heeft men hoaj binnengebracht ia d bij de plaats van het te belangstelling x n intred gedatui ben gemengd zangkoor van den l vangelisthen Kring zong schoone gewyde liederen Aanbesteding van rywielen voor de politie By de hedenmiddag dooi Burgemeebter en Wethouders gehouden aanbesteding van 47 rywielen ten dienste der politie alhiei waren 10 inschryvingsbiljetten ingekomen van de volgende firma s yDe Kampioen ƒ 27 H de Gruil Simplex ƒ 29 0 en ƒ 29 en Burgers Rywielen ƒ 27 50 en ƒ 29 A Nieuwenhuisen A Keratein en Neer landia rywielen ƒ 55 en ƒ 27 D M van Hiorn Kroonry wielen ƒ 49 75 en ƒ 46 60 N Noordegiaaf Gazelle rywielen ƒ 68 60 en ƒ 62 BO G Palsgraaf Astra rywielen ƒ 60 en ƒ 52 50 D Vergunst Estafette rywielen ƒ o2 50 W G Furrer Adelaarry wielen ƒ 75 H van Beek ƒ 32 J L Hulleman Fpngers ƒ 68 90 en Alte ratief rywielen ƒ 68 90 en ƒ 64 90 De gunnmg geschiedt later Een inbraak in de Chr de Wetstraat I n bedrag aan geld Hitvreentd Gisteravond nebben tydens de afwezig heid van de familie h wonende in de Chr de Wetstraat ongenoode gasten zich toe gang verschaft tot de woning en zich weten meester te maken van een bedrag aan geld groot ƒ 60 een armband en een zilveren horloge Toen de bewoners van familiebezoek terugkeerden vonden zy de hmsdeur aan de binnenkant met de knip gesloten Nadat het hun getukt was het huis aan üe athterzyde binnen te komen bleek het dat inbrekers zich toegang hadden v eten tt verschaffen en een bedrag san geld hadden ontvreemd benevens de andere voorwerpen van waarde Len portemonnaie lieten zy liggen Vermoedelyk zyn zy door di thws komst van de familie E verrast en hebben o erhaast de vlucht genomen Terstond is de politie van een en andtr in kennis gesteld Openbare Leeszaal en Bibliotheek EIck wat wUs Uit de Bibliotheek De Openbare Leeszaal werd verrykt metde volgende boeken P Grogger De steeutn pooit Breed uit gesponnen famil eroman van Oostenryksch toerenleven m net begin der l9e teuw zich afspelend in een onherbergzaam deel dti Salzburger Alpen tegen den uchteigrond toenmalige politieke en godsditn tige roe righeid B Traven Di katoenplukkers Met so ciallatische tendenz en gevoel voor het cxo tische wordt hec moeiaame teven verhaald der slecht betaalde arbeiders op de katoenplantages in Mexico vagebonden en avontu ners die in den stryd om het bestaan elk baantje aanpakken dat zy krygen kunnen K Capek Het jssr van den tuinman Geestige parodie met vermakelyke plaatjes op de gewichtige bedryvigheid de genoe gens den trots en de teleurstelling van den tuinm niak in alle maanden van het jaar M Hindus Ontredderde wereld De sohryver die tot zyn veertiende jaar m Siberië gewoond heeft en na verblyf in Amerika in 1923 in Rusland terugkomend da r een nieuwe wereld ontdekte beschryft objectief hoe de meuwe menschheid zich in deze veranderde wereld ontplooit J L Prak School beroep en aanleg Schryver psychologisch adviseur leider van net psychotechnisch laboratorium der Phi Iipsfabneken te Eindhoven verdedigt zon der overdryvmg en met erkenning van de tekortkomingen de wetenschappelyke voor lichtmg by beroepskeuze Bespreekt er schillende methoden van psychotechnisch onderzoek en licht de verschillende uitspra ken toe met bizondere ervanngen uit eigen praktyk Volka en Sekoolbsd Gedurende de week van 28 November tot en met 3 December werden in het Voibs en Schoolbad gebruikt 146 kuipbaden 504 sproeibaden en 1182 schoolbaden totaal 1832 badea Het Chr WerkloozeHcomite Niet door ongesteldheid maar om andere redenen is de heer A Kaïzinga verhinderd een spreekbeurt te vervullen voor het Chr Werkloozencomite Nieuwiaarscorreapondentie De Duecteur van het Post Telegiaaf en Telefoon kantoor alhier decH mede dat om de Nieuwjaa seoiieHi ondentLe nog vöor 1 Januari 1933 bestemming te doen bereiken leze coirespondentie veizonden moet wor den vooi het tijdstip voor de verschillende landen hieronder aangegeven Argentime 8 Deo 8 06 luchtpost 1Ö30 Brazilië Pemambuco 16 Dec 17 06 en Ba haia Rio de Janeiro 12 Dec 24 luchtpost 23 Dec 1030 Bntsch Indife 16 Dec 1930 luchtpost 21 en 23 Dec 24 Canada 20 Dec 19 0 Ceylon 16 Dec 19 30 luchtpost 18 Dec 24 Cuba 16 Dec 19 30 lucht post 19 30i Curacao 18 Dec 24 lucht post 16 Dec 19 30 Egypte 25 Dec 8 39 luchtpost 28 Dec 24 Irak 20 Dec 24 luchtpost 21 en 23 Dec 24 Japan 12 Dec Mexico 16 Dec 19 30 luchtpost 20 Dec 19 0 Ned Oost Indie landmail 8 Dec 16 05 luchtpost 21 Dec 24 Palestina 24 Dec 14 35 Siam 8 Dec 10 05 luchtpost 24 Straits Settlements 8 Dec 10 05 luchtpost 21 Dec 24 Suriname luchtpost 13 Dec 19 80 Synfe 22 Dec 24 lucht post 27 Dec 1930 Uruguay 8 Dec 10 06 luchtpost 16 Dec 19 30 Vet Staten van N Amerik 22 Dec 1930 Zuid Afnka 8 Dec 18 86 Johannesburg luchtpost 21 Dec 24 Kaapstad luchtpost 14 Dec 24 Burgeriyke Stand GSBORLN 2 Dec Anthome z van H k Jong en A Wassenaar 4e Kade 81 Aaltje d van J Slaman en J Kemp Raam 23 OVERLLDbN 3 Dec Petronella Koj ster geh met A P van der Ham 48 j Agenda pec S uur See de Réunie Volksuniversiteit Eerste Cursusavond van Ed Verkade Dec M xt Geb Daniel Cursus EHBOleider Dr Montagne 7 Dec 3 uur Danitl Lezing t J v d Putte voor Prot Chr werkloozen 7 Dec 8 uur School 7 Pr Hendrikstraat Me diache cursua N C R B 7 Dec 8 uur achterzaal boe Vredebest Schietoefenmg Byz Vryw Landstorm 7 Dec 8 uur Nieuwe Schouwburg Concert Comedian Harmonists voor de AVRO leden 7 Dec 8 uur Geb Daniël Vergadering Ned Herv Joiigelmgsver op Geref grondslag 8 Dec 7 30 uur Heil des Volks Spreekbeurt voor Vrye Geref Gemeente ö Dec sy uur kerkgebouw Peperstraat 20 Bybellpzing door den heer J J Vellekoop 8 Dec 3 uur Sterhuis Lichtbeeldenavond Dec 7 30 uur Geref Gemeente Spreekbeurt ds A Verhagen Dec Soc Ons Genoegen Na afloopgala voorstelling ter gelegenheid van het 6 jarig bestaan der Schouwbuig Bioscoopgroot bal met medewerking van The Ramblers 9 JJric 7H uur Raadzaal Stadhuis jemeen teraad 12 Dec 8 uur Hotel Central Markt Open bare vergadering Ned Kappersbond 12 Dec 8Ï4 uur Het Schaakbord Ferste winteriezing Ned Reisvereaniging afd Gouda 14 Dec 8i4 uur Nieuwe Schouwburg Twee de Nutsavond DIT DEN OMTREK HAASTRECHT Wie met hooren wil Ook in deze gemeente hadden een 10 tal eigenaars van knilstaarten geweigerd hun dieren te doen merken zooals dit thans kiachtena wettelyk voorschrift moet ge beuren Voor den kantonrechter getiaagd benepen enkelen zich op onwetendheid enz doch de meesten van hen hadden hun dieren bereids doen meiken of beloofden dit spoe dig te zullen laten doen Conform den eisch an het OM werden allen tot ttn gulden boete veroordeeld met de vermaning een beetje spoed te betrachten daar een vol gende boete hooger zal zyn 461e NEO SlAATLOlËRIJ 2de klasse Trekking van Dinsdag 6 Dec Hooge pri ï§n ƒ 5000 2998 ƒ 2000 19756 ƒ lüOO 862 9507 ƒ 400 670 9570 136 ƒ 100 394 2666 831J 17394 Pryzen van j30 30 74 84 85 88 211 340 349 441 479 624 529 534 607 639 660 675 732 890 911 982 956 989 105 1084 1178 1195 1212 1203 1305 14Ü3 1417 1486 1499 1542 1661 1668 1672 1599 1602 1607 1659 1665 1688 1761 1771 1782 1851 1864 1883 1911 2080 2136 21G4 2168 2193 2IJ9 2200 2342 2441 2461 2480 2496 2609 26 i3 2669 2684 2693 2694 2697 2700 2768 ZrO 784 2875 3018 d097 3124 3205 l2 3234 3235 3281 3291 3307 3630 3687 3878 3927 3975 3979 4096 4369 4412 4475 4547 4651 4663 4559 4693 4630 4665 4705 4765 4fc28 4843 4939 6O30 6040 6059 5119 5129 5153 5160 5162 5201 5224 5263 5274 6285 6289 6343 5406 5446 5494 5578 6720 5750 6 96 6839 6908 6261 6336 6358 6373 6429 6448 6477 6512 6536 6546 6586 6604 6631 6633 6636 6640 6739 6746 6763 6789 6833 6907 6914 6928 6929 6982 7052 7053 7115 7 16 7219 7227 7368 7395 7461 495 7610 7664 7659 7669 7681 7699 7822 7850 7923 7937 7940 7944 7960 8027 8056 8057 8074 8076 8268 b271 8325 8342 8352 8363 8380 8514 8669 8594 8643 8736 8745 8772 8863 8932 8986 9034 904Ü 9054 9096 9118 9154 9194 9204 9238 9239 9261 9431 9444 949 9603 9606 9618 9623 9785 9764 9775 9780 9819 9860 9920 9926 9942 9980 10016 10136 10144 10237 10263 10320 10395 10432 10500 10501 10510 10624 10526 10530 10537 10600 10635 10636 10647 107Ü2 10901 10957 10961 11004 11018 UlOl 11137 11138 11171 11180 11191 11222 113C4 11391 11461 11457 11641 11675 11G76 11766 11764 11796 11827 11850 11906 11921 12032 12147 12170 12189 12192 12220 12245 12274 12347 12443 12500 1259 12678 12697 128S4 12896 12931 13035 13039 1S058 13070 13103 13104 13105 13180 13252 US08 13347 13360 13394 13410 13459 13464 1 487 13563 13566 13595 13611 13636 13680 lö726 13727 13733 13779 13802 13912 1391H 13914 14014 14027 14043 14082 14111 14200 14222 14239 14328 14338 14350 14407 14427 14448 14484 14512 14543 14663 14638 14656 14700 14731 14778 14779 14890 14908 14920 14936 14974 14991 14996 15031 15078 15117 15126 15190 15194 15248 15288 15310 15322 15464 15473 15673 15745 15783 15630 15884 15909 15998 16t 6l 16209 16217 16222 16261 16E73 16336 16337 16351 16389 16470 16520 16548 16611 16615 16649 16674 16750 16 72 1C815 16826 16833 16877 16936 17046 17056 17069 17117 17231 17255 17329 17350 17501 17633 17657 17666 17673 17724 17853 17894 17921 17995 18075 18090 18113 18121 18149 18175 18177 18179 18207 18261 18290 18291 18299 18363 18399 18428 18593 18622 18672 18682 18687 18757 18868 18895 18921 19000 39009 19036 19045 19068 19064 19075 19152 19233 19246 19296 19321 19336 19361 19422 19521 19608 19620 19697 19713 19778 19788 19865 19878 19912 1994 19950 19962 199S4 19957 20050 20130 20139 20151 20266 20272 20385 20440 20619 20686 20630 20638 20757 20788 20815 20891 20980 20983 WIELRENNEN De Zesdaagsche t Keulen Dl Rheinlandhnlle teldp giatemiiddag maar een seiuig aantal 1 ezoekers Het grootste dt l van het publiek bestond uit Keuls lie siho Ikindercn dio Des avond werden ei snelle jaohten gemaakt N de derde sprint vofxr het avond klaaaenient werd liet telnpo sneller t n na men RaustU Hueitgen korten tijd de lei ding Vón Kempen Pynenburg die liet diden 001 komen alsof zij een bnnddefecü hadden kiegen een strafrondg en zakten spoedig af naar de achtste plaats met vier rondtn achterstand Ou U uur s avonds was de stand ats volgt 1 Richli Broccardo 179 punten 2 Funda Maidorn 113 p Op een ronde 3 Rauscti Huertgen 146p 4 Wiegel ThiPibach 85 p 5 Vopel Kors ineiei 76 p Op 2 lOnden 6 Braspenninx Vroomen 66 Op 3 ronden 7 Oazinellar Sciiorn 166 p Op 4 londen 8 Piot van Kempen Pijnen Uiig 1 8 p 1 iins Perelaer 163 p Op 6 ronden 10 Damm Dumm 79 p Op 6 ronden U Van Nevele Depauw 58p Op U ronden 12 Clignett MueUer 61 p Gedurende den nacht hadden opwinden d jachten plials woarm Piet van Kem pen en Pijnenburg erin slaagden 3 van de 4 ion It n in i loopen MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam 6 Dec Ter veemarkt werden heden aangevoerd 189 paarden 10 veulens 1283 magere runderen 686 vette runderen 170 vette kalveren 628 nucht kalveren 365 graakalveren 248 schapen of lammeren 4 varkens 66 biggen 12 bokken of geiten Prtizen per H Kilo Koeien Ie kw ƒ 0 31 0 33 2e kw ƒ O 26 O 27 3e kw ƒ 0 13017 Ossen Ie kw ƒ 0 26 29 2e kw ƒ 0 21 0 26 3e kw ƒ 0 16 0 17 Stieren U kW ƒ 023 025 2c kw ƒ 0 19 0 21 3e kW ƒ 015 017 Vette kalveren Ie kw ƒ 0 55 0 60 2e kw ƒ 0 37 0 45 3e kw ƒ 0 27 0 32 1 Pryzen per stuk van mager vee Melk koeien ƒ 120 235 Kalf koeien ƒ 130 245 St eren ƒ 60 280 Pinken ƒ 50 86 Vaar zen ƒ 80 125 Graskalveren ƒ 20 40 Paarden ƒ 100 250 Slachtpaarden ƒ 80 140 Hitten ƒ 4U 90 Veulens ƒ 35 60 i ok nucht kalveren ƒ 8 14 Slacht nucht kalveren ƒ 4 8 Biggen ƒ 3 7 Biggen p week ƒ 0 60 0 70 Koeien en ossen iets minder aanvoer Handel tamelyk Pryzen gelyk aan die van gisteren I en enkel prima exemplaar ging 1 cent boven noteering Stieren groote aan voei Redelyke handel zelfde pryzen ge Hiukkelyk te bedingen Vette kalveren met groote aanvoer Handel lul Zelfde pry en werden bedongen Magere markt aanvoer melk en kalf koeien flink Handel redelyk Pryzen sta tionair Graskalveren aanvoer met bjjzon der groot Haibdel flauw Pryzen van vorige week konden gemakkelyk bedongen worden Enkele pnma kalveren gingen van o tot ƒ 10 boven noteenng Aanvoer nuchtere fok en siachtkalveren flink Handel willig onveranderde pryzen Paarden enz flinke aanvoer Handel willig Pryzen leta atyver j Biggen ruime aanvoer vlotte handel zelfde pryzen Van schapen was de aanvoer voor Dinsdag ruim te noemen Handel stroef Pryzen van gisteren werden gehandhaafd Kaasmarkt Bodegraven 6 Dec Aangevoerd 204 wagens tezamen 7416 stuks Prys Ie soort m rm ƒ 81 34 2e soort m r m ƒ 28 0 Handel flauw Laatste Berichten DRAADLOOZE DIBNbT De ïaacistische Raad besluit een nota aan Amerika te zenden ROME 6 Dec In de heden gehouden ver gadermg van den I ascistischen Raad werd met alg stemmen een motie aangenomen inzake de betalmg van de schuldentermyn aan de Ver Staten w 1 wordt verklaard at herstel van den econoQ schen toestand der wereld een ladicale oplossing in den zin van een schrapping der schulden noodzökelyk maakt De Raad draagt de Regeenng op wan neer de verdere onderhandelingen over de Itahaansche oorlogsachulden met Amenka gevoerd kunnen worden in een geest van wederzydsche verstandhouding den op 15 Dec a 3 vervallende termyn van 1 246 437 ollar te betalen De gelykgerecbtigdheid van Duitschland GENEVE 6 Dec De vertegenwoordigers der vyf groote mogendheden kwamen he denmorgen in hotel Beau lUvage beleen onder voorutterschap an MacDonald ter bthandelmg der gelykgerecbtigdheid De kwestie was reeds gisteravond na het dmer door MacDonald besproken Vanmorgen volgden hierop de discussies waarbij vor Nturath zich zyn houding uiteenzette De rngeische Regeering maakte evenals de Haliaansche haar goedkeurmg afhankel k van de houding van den Duitflchen Ryksmi n ster van Bmtenlandsche Zaken In Ëngelsche kringen vrees men dat de Amenkaansche Regeenng wanneer het Fransch Amenkaansch plan door de ontwa penmgsconferentie wordt verworpen zich gtteel terug zal trekken De bespreking duurd 2 uur en werdtoen onderbroken tot de middaguren omdat de buitengewone ontwapemngsconferMitic voor het Japansch Chieesch probleem opdat uur begOn l MmDdiwU en H rH t heden naar Parijs GLNEVL 6 Dec Naar aanleiding van een telefoongesprek met de overige leden van ztjn kabinet heeft MacDonald besloten vanavond tezamen met Herriot naar Parij te vertrekken wAr hü den Eagelschen kboaelier van de schatkist Neville Cham berlain zal ontmoeten Morgen en Donder dag zal MacDonald op de Britgche ambas sade te Parga belangrijke besprekingen hebben met Chamberlain oHer de onderhan dehngen over de Lngeiich Amenkaansche schulden kwestie die van zoo groot belang ia dat alle andere vraagstukken ervoor moeten wyken MacDonald hoopt Donderdagavond weer uit Parijs te vertrekken en Vrijdagmorgen te Geneve terug te keeren Het suto bngeluk bU Schagen SOHAGiEN 6 Dec In vefband met het auto ongeval op den onbewaakten overweg naby Schagen vernemen w j nog dat Mej Corry ten Bruggen die zeer enutig werd güwond hedenmorgen naar het Centraal ekenhuis te Alkmaar is overgebracht en aldaar iS opgenomen Het slachtoffer ia nog steeds bewusteloos Haar toestand baart zorg Ha K H Primes Jtiliana DEN HAAjG 6 Dec H K H Prlnwa Jiliana heeft hedenmiddag de wekel kache vergadenng van den Raad van State bUgewoond Het wetsvoorstel tot eontUigenteering van den vleeechinvoer Aangenomen DEN HAAIG C Dec In behandeling komt een wetsvoorstel van de Regeering tot contingenteenng van den vleeaehinvoer De heer Braat meent dat wiJ het buttenl vleesch hier heelemaal met noodig h bb n De hear IJzerman zegt dat de oorzaken psi de lage vleeschpryzen m het Umnenland liggen en een nog sterkere invoerbeperking met zal baten Minister Verschuur zegt dat de bedoeling an de contingenteenng alleen is overm tige invoer te voorWimen Het ontwerp woi z h st aangenomen met aanteekening at de communinten tegen zyn In behandeling kom daarna een wetsvoor stel om ƒ 300 000 meer ter beschikking ts Bt llw voor hulp a n Mobihaatieslachtoffera De heer Wijnkoop meent dat aan de slachtoffers onmogel ke eischen gesteld worden ten aanzien van het bewys dat z mobihaatieslachtoffers zyn De heer Wynkoop dient twee moties m de eerste om den datum te schrappen dto in de wet als grens is gesteld en ten twee de om het rapport Aalberse te pubUoeeren De heer v Rappard gispt het optreden van den Bond van Mobilisatieslachtoffen maar meent ook dat er gevallen yn wJ met voldoende steun wordt verleend Ann den anderen kant is steun verleend in ge vallen w 1 iemand zelfs niet hi dienst was geweest De heer K ter Laan erkent dat d nlmiwe mt velen ge holpen heeft Beurs van Amsterdattt WISSELKÜRUSEN 5 Deo 6 Deo Officieel Londen 7 91H 7 91 Beiliju 5917 50124 Brussel 34 46 34 öli Parys 9 7 972 Zwitserland 47 84 47 ft eenen Kopenhagen 4135 4160 Stockholm 43 60 43 80 Oslo 40 8p 4110 New York 2fBi 2 4eH NietroHicieel Praag 7 38 7 37 Madrid 2029 20 30 Milaan 12 61 12 2 1 rolongatie 1 Beursoverzicht Ue onzekere toestand als gevolg van da noverzichtelijke situatie op politiek en etonomistti gebied in verschillende lenden blijft met zonder invloed ip fwze fondsen markten De hande i U t het uiterst m gekron j en m al was de tendenz vast toch kon moeilijk van een opgewekt beursver I p worden gwpioken Kon Olie konden pi m 5 pot verbGteien bij uiterat kleine omzetten De berichten dat de ParUBcbe p tiokum onferfnlic 1 lan m werking zal treden m dat nieuwe kraehtpog ngen tn het wetk uilen orden ge teld om een verdere aanwas der voorraden te voorkomen laakle vui Loedeii indruk De Amerika n he petrfleumwanrden weder oveneens hoo f r genoteerd SuikeiwaHrden hadden en ast ADIO TËLGGRAFISCH WEER RICHI 6 Decembei ADVERl ENTIKN Gein Zil ii Slaipkaeir ttet pension GEVRAAGD vooi Man vrouw en baby zoo spoedig mogelijk Liefst centrum stad Blieven ondei No 4744 BureauGoudsdie Courant Markt 31 12