Goudsche Courant, zaterdag 10 december 1932

ETALAGE PRIJS WEDSTRIJD 19 Dec v n LleCi tot en met IN GOUDA Opdke juiste inzending valt een prijs 10 Hoofdprijzen Ie hoofdprijs voor inlevering van de beste amateur foto s over den wedstrijd een Gouden Armband Hotloje 2e hoofdprijs voor het beste gedicht gemaakt over den wedstrijd een collectie DRALLE artikelen ter waarde van ƒ 15 3e prijs iA ƒ 10 4e tot 10enj rijs ƒ 5 Op elke juiste inzending valt een prijs uitgeschr door de N V ParfomerieënfabrlelK Lotus GEORG DRALLE VOORWAARDEN In iedpre etalage bevindt zich een foto van een 4 bekende filmster t 2 Wie minstens van 16 etalages juist aangeeft welke filmster de foto voorstelt en welk artikel der firma Georg Dralle in de betr etalage het meest geëtaleerd is ontvangt een flacon au de Cologne of een ander artike l der fïn Georg Dralle ten geschenke Bovendien stellen wij voor büzonder goed uitgewerkte beschrü vingen van dfn wedstrijd en de etalages 10 hoofdpr zen ter beschikking over welke verdeeling wjj de vrije beschikking hebben jri De Heer en Mevrouw Als Gil on esteld zijt neem dan s morgens s middas s en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Worteiboer s Kruidtn of U 2 Worteiboer s Pillan en gü ztjt spoedig hersteld Betel en goedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zy zullen ook U helpen De Worteiboer s Kruiden en Worteiboer s Pillen verdrijven gal slijm koortsigheid verstopping maag en hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering re gelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Worteiboer s krujden 60 cent per pakje Wortelboef s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van JACOBA MARIA WORTELBÖER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrsg ROSKES EEAUSA U KrugerlaanoO Gouda zullen gaarne bezoek ontvangen op ZONDAG 11 en 18 DECEJinEE a s s namiddags van 3 5 uur SPAANSCH Schriftelijke en mondelinge opleidini voor praktijkexamena Billyke craiditiee A C VIERING Leeraar Sp van reh Beeedigd Tranalateur Ie Jerichostraat 44a Rotterdam B VOORLOOPIG KOSTELr OS By vomua van de Arrondissement altech bank tf liotterdam d d 7 Dprf iiber j l ia A C VSlfïHEUL rüwielhiaidel ir te Wad dinxveen Mr A A J itUK LN GOUD A 9 December 1932 Kleiweg 34 5 Januari Openiog Curtvi lirtlini Gpoattieli door Mevr R MULDER leerlinge Wiegman Schule Methode Mary Wiegman Zaterdags 2 3 voor kinderen 7 8 o r volwassenen l egeld ƒ 5 per maand InschrijTing Donderdag 15 December 6 avonda 8 9 ï uur in Hotel Station Crabethetraat 13 Het ia SANGÜINOSË De bloedarmoede is de meest verspreide kwaal van onzen tyd Het bloed bevat dan te weinig bloedUchaampjes is niet gezond genoeg om £ ian spieren zenuwen en hersenen de vereischte kracht te geven Het beste m ijddel óm het verzwakte bloed te herstallen is de Sanguinose te gebruiken die me groote zekerheid de bloedarmoede overwint Per flacon ƒ 2 G fl ƒ 11 32 fl ƒ 21 Verkrygbaar bg Apothekers en Drogisten NEDERLANDSen FABRIKAAT VAN DAM Co De Rieraerstraat 2c 4 Den Haag HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is i HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladcri advertentièn hebt te plaatsen hetzii hier of welk blad ook in bmnen of buitenland dat U de opgaaf daarvSn toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Marlet 31 Gouda Tel 2745 U zijt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar v rensch entot dezelfde pryzen als door de bladen direct wordt berekend De Cl isiis Rijksdaalder WekelijJM of maandelijks Uw twee gulden vijftig Mn Crisi Rijksdaalder overgeschreven op 186 000 och U voelt het niet fsensl GIRO Stvpa Maar weet U wel dat U met dien enkelen Crisis Rijkidaaldw de ion kunt laten schijnen in duizenden Nederlandsche gezinnen Dagelijks toch krijgt het Nationaal Crisis Comité tientajien aanvragen om steun waaraan het zoo gaarne zou willen voldoen En juist Uw Crisis Rijksdaalder maakt het mogelijk Vul daarom indien U het nog niet gedaan heeft nog heden het machtigingsformulier van den Girodienst in en overboeking geschiedt automatisch Gemakkelijker kan het niet Geen exemplaar meer bij de hpnd Dan even een aanvragen bij het Nationaal Crisis Comiti Den Hoog SCHIEDAM De Tolgende bekende DrogUteiflen en Kapperanken sullen deelnemen A M ARDON Drog Groenendaal 52 C COMPEER Kapper Doelestraat 1 ANTON COOPS Drog Wijdstraat 31 DE OOUDSCHE QAPER Drog JMarkt 6 C GORISSEN Kapper Lage Gouwe 30 HET GROENE KRUIS Drog Kleiweg 91 HET WESTEN Q F Revet Zonen Drogist Waclitelstraal 12 BALT A DE JONG Oosthaven 29 M J DE JONG Kapper Groenendaal 76 C LAFEBER Kapper Stoofsteeg 8 G C LANGERAAR Drog Burg Martcnssingel 103 ADRI VAN MAAREN Jouwe 15 JMa ison KEIJ Kapper Dubbelebuurt 8 A MUIS Kapper Westhaven 31 J VAN OOSTEN Kapper Vlamingstraat 39 E A POLET Drog Raam 242 JAC SCHAAP Kapper Groenendaal 63 ERNST TIMPER Kapper Doelestraat 25 G J VERGEER Kapper Kleiwegstraat 4 MARTIN WEOENWIJS Kapper Wijdstraat 8 H P VAN WIJNGAARDEN Kapper Kleiweg 77 Inzendingen kunnen op voorgadrukte èsarten geschieden welke gratis by de winkelierf die aan den wedstrijd deelnemen j rkrygbaar znn Btjvendien worden deze kaarten in de eerate dagen van den wedstryd by ieder huiagesin bezorgd De ingevulde kaarten kunnen by den bett deelnemenden winkelier afgegeven worden of franco aan ons adres ingezonden worden Teder die den leeftijd van 17 jaar bereikt heeft kan aan den wedatryd deelnemen echter door slechts één persoon uit één gezin De inzendingen moeten 20 Dec s avonds 6 uur in ona bezit ziJn Latere inzendingen kunnen niet meer geaccepteerd worden ILET OP DE BRIEFKAART IN UW BRIEVENBUS N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRBeHT Pandbritven f 62 000 000 Bestrvts f I B26 672 66 DE BANK stelt beschikbaar A X panclbpl v n A IOO in 8tiil lcen van ƒ 1000 ƒ 500 en 100 De Directie Mr A J S VAN OER Mr P R HOORWEG GeeD Bedriil of Onilerfleiiiiii kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter f Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe eer het de aandacht trekt van ieder die het in handen krijgt Goed drukwerii is voor elke zaak een introductie die niet moet worden onderschat Laat ona Uw dnikwerk verzoixen Wü leveren prima werk en da rbg gaedko Onxe preien iHn belangrijk lager DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON I GOUDA Mede witte tandea ï 1 jf Oa ord om mljQ i ÈHkïlfiLF J qbllro loi t uaJB tt l t kn rut UrnM O 5ïsS2r 2i2j S l l OT iïf wkrlj iir fZi lc l llMt tm Wilt U vermageren Op welk i edc rte vm het liohaam U ook wB5Mht der nnulMi iMultr tf onder geneesmiddelen in te nemen tonder baden UitaWtaid oitwemlig jtbrott Hrt resultaat 18 ia den zesden dag lichtbaar SchrSft aan Mme C01EIIBEANDÏ31 OW toom iUb A dam die Ugurae GRATIS ronder eeniie Terplichtin Onder Mf gehelmlionding alle noodige aanwSiin en en prima rrfemtjea s l uten Adverteert in dit Blad 9 iS 18169 7I Jaai Mig Zaterdag 10 Oaoambei IVSa 601IM1IIE GOnUNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IjflEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eiw ADVERTENTIEPKUSi Uit Gouda an omatrakm bduomde tot dra bu xtaia 1 6 regeU ƒ UO elke renl meet 0 I6 Van buiten Sooda en du beaeiikliui 1 6 legela 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentttn ia liefc Zatardagnuuaar tt m t Jalajc op den prifi Liefdadigbeida advertentJfin da halft van dan pr a INGEZONDEN HEDKOEEUNOBNi 1 4 regelj ƒ Ut alka ra al maer OJO Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden madadeeüngoi btf contract tot laar feredwaaxdaB prijs Groote letters en randen worden berekend naar aalaniimta Advertentiën kuimen worden Ingezonden door tnaaehenkomat van aoUada Book handelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de piaataing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname veraakerd te atfn Ditblad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaU ƒ 8 26 per week 17 ceal met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overat waar de bezorgiiig per looper geschiedt Flanco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad 8JB0 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Buieao UABKT SI GOUDA tag onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onie buleaiM zijn dagelijks geopend van 6 nur Administratie en Bedactle Telef Interc 2746 PoBtrekening 48400 j Deze Cciirant komt in vele duizenden fezinnen Gegarandeen e oplage 6500 ex gebergten zouden met hi n paperassenboel het geheel topzwaar maken Ofschoon op ieta kleinere schaal ziet de schrijver toch ook deze wlfde fout in het stelsel bekend als pan Sttropa waarby men niet van de geheele wereM maar van Europa i huishouding wil maken Alles wel overwegende iykt den schrijver de mildste vorm om tot meer orde in de productie te komen de aqtarkie By dit stelsel streeft ieder land r naar zooveel mogeiyk eene economisclM fenheid te vormen en zelf zooveel mogelÖk voort te brengen wat het noodig heeft Zoo er dan nog lacu Oit nonuiMr b sftaBt uit twcs bladen EERStE BLAD De heer Coiyn heeft daarop dezer dagen in de Tweede Kamer zeer terecht gewezen in verband met voortzetting van de droogmaking der Zuiderzee En wy zouden er ook nog op killen wyzen in verband met de geIvtel verkeerde richting waarii onze bodemproductie zich onder den irftloed van d © crisis beweegt In plaats van onzen bodem met grootere zorg te j ulüveeren ïeiden de lage pryzen tot verwaarloozing waarvan ons volk binnen korten tyd waarschyniyk reed de wrange vrachten zal plukken antwoord ta kryg n op de vnuig hoe ona musici ovftr de muziek kzititk doikaii op welke wyie xy deze wenschen te zien to gepast en welke waarde ly er aan heiht n H t bestuur hoopt dan dat een utUpraak ta deze door vak mmlci in hooge mate lal bedragen tot een Jtiiste waardeering vop de muzlek critiek door het publiek Beide besturen Arnhem n den Haag b 0 en feiteiyk hetzelfde maar dat In Amhem wil de kwestie vastiiaken aan het geval van Anrooy Het Haagsche wil meer ean algemeene behandeling en vertrouwt dat ab dit is geschied het oordeel over dat één geval van zelf wordk fiivormd Inderdaad lykt Autarkie Wij wenschen in dit artikel enkele opmerkingen te maken over een maatschappelük systeem dat tegenwoordig in het centrum der belangstelling staat en bekend is onder den naam autarkie hetgeen zooveel beteekent als nationale zeijyoorziening Aanvankelijk heeft lAen de heerschende die in z Q Die Zukunft dea Espitaliamus dut fititndpunt heeft uiteengecet Tot ben behoort ook de heer Ij Hoyack van wien behalve verschillende andere geschriften in denzelfden geest dezer dagen by de uitgevers maatschappü Ë Kluwer te Deventer een boekje verscheen getiteld Autarkie De schrijver noemt dit zeer terecht eene oeconomisch ethische stadie Wy kunnen de lezing van dit boekje ten zeerste atmbevelen omdat het in zeer bevatteiyken vorm een voor vele lezers ongetwyfeld nieuwen Wjk geeft op onze maatBchappy en de huidige crisis BALANS UITVERKOOP MANTELS JAPONNEN EN KINDERCOHfFECTIE OOK MARINE 1 ZWART VOOR MINDKIf DAN HALVE PRIJS Brieven Hït de Hofstad MCLV De muzlekkritiek van Dr van Anrooy Het geval met de muziek kïttiek waaromtrent het optreden van Dr Peter van Anrooy plotseling de belangateïlI S an Xeer velen heeft weten te concentreeren heeft rl een paar gevolgen De afdeeling Arnhem van de Ked Toonkunstenaarsvereeniging heef ich tot de hoofdbesturen van de Mij tot bevordering der Toonkunst van den Ned Journalistenkring en van de ICoAw Ned Toonkunstenaarsvereeniging gewend oin een grondig onderzoek In te stellen n ar do juistheid van het betoog dat JHB A rooy op 30 October hield tegen dri EuzieKcritici De afdeeling Arnhem wyst op het groote belang dat Mederlaru heeft by een volkomen onkreukbare dagbladkritiek zoowel voor de Nederlandsche pers als voor do Nederlai dsche kunst Het bestuur der Haagsche afdeeling van die zelfde Ned Toonkunstenaarsvereeniging heeft beslotonp een enquête in te stellen onder de Nederlandsche vak musici om een sis aangezien voor een van die verscbynwelke op min of meer geregelde tyden den goeden gang van het bedryfsleven Terstoren Meer en me r t e dt echter de opvatting naar voren dat wg met g eel nes overbiyven dient daarin voorzien te worden door ruil van grondstoffen tusschen de staten onderling Er moet eene soort wereldmarkt voor grondstoffen zyn waar als koopers en verkoopera niet particulieren optreden maar de ag jpgen Tot zoover de heer Hoyack Het valt niet te ontkennen dat er allerlei teekenen zyn die wyzen op eene ontwikkelir in de door hem aangegeven richting Voor een dicht bevolkt land als het onze zal dit buitengewone moeiiykheden met zieh mede brengen Wy zullen die ontwikkeling Echter niet kunnen beletten al zyn er hier te lande die Wenen dat wy dit wel kunnen door een verdrag als dat van Ouchy Het eenige dat wy kunnen doen om de ellende voor ons volk die uit den nieuwentoestand zal voortvloeien zoo klein mogelyk te maken is te zorgen voor eene zoo tjfoot mogeiyke bodemproductie Tey slotte beslist die over de bestaansmogeiykheid alsandere landen onze producten en dienstenniet willen koopen ons het Haagsche denkbeeld beter omdat het dringend noodzakelijk is eens te kom4n tc4 het vastleggen der normen voor de dagbladkritiek In het ontbreken Larvan ligt de eerste en belangryKe fout inAet ganscho stelsel Ër is een fm menteelrvar il tus dien de ttri k ia MGlèlen en eventuflUe polemiek tusschen ter zake deskundigen onderling èr de kritische voorlichting van het publiek dat voor Ie overgroote meerderheid uit leeken bespat andérzyds De dagbladkritiek is een iw iiek yelang liever nog gezegd een belang van ha publiek de vakbladcritiek is in de eerstle plaats een vak in casu een InuiBtbelang Het lykt ona dat de critici tegen wie dr van Anrooy te velde trok dit verschil niet in Ifft oog hebben gehouden en zich geen goede voorstelling maakten van hun taak als voorlichter van het publiek Wil men dus een goed en vruchtbaar werk verrichten dan dient het vraagstuk der kritiek grondig te w sden bestudeerd Wy zouden er geen bezwaar tegen heblien dat gelyk in het Amhemsche voorstel de bedoeling is de betrokken partyen tot een uit I De schrüver zet uiteen hoe onze Westersche maatschappij haar welvaart dankte aan het plegen van roofbouw ten aanzien van de grondstoffen in andere werelddeelen en het uitbuiten tot zekere hoogte van de daar wo Mt aiukr te doen hebben n 1 met eena gOo t ende bevolking Aan dit systeem dan kten onze groote steden en onze Industrieele centra hun beifaan Het is volgens den schryvpr echter te voorzien dat dit systeem zal instorten of eigeniyk is die instorting gaande Zal zy zoo weinig mogeiyk ellen e brengen dan is de chaotische productit welke onder den invloed van het vryhandelsbeginsel de wereld heeft beheerscht te vervangen door eene geordende productie door wat men tegenwoordig planhiöshouding noemt Die planhuishouding brengt men in Kusl d in toepassing Al gaan de wenschen van den schryver ook nog zoo zeer uit naar de vervanging der vrfje oeconomie door eene georganiseerde staathuishoudkunde hy heeft er toch bezwaar tegen dez te ontvangen uit de handen van Stalin Naar zyne meening zyn drie systemen van planhuishouding denkbaar Het eerste systeem is de wereld planhuishouding zooals die de socialisten voor oogen staat Hij acht het leiden van de geheele wereldhuishouding van uit één centraal punt echter onuilii oerbaar De wereJd is daarvoor veel te groot en te ingewikkeld Het administratief element xou reusachtig moeten zyn Kantoorgebouwen van de afmetingen van heele reconstructie der maatschappy Zy die nog de eerste opvatting deelen zien het streven der naties om zich door invoerrechten contingenteeringen enz van de wereldmarkt af te zonderen aan voor eene verdwazing Zy meenen dat de volken een keer deze verdwazing zullen inzien de tarief muren en al wat er verder in dien geest is ontstaan af zullen breken en terug zullen keeren tot den vryen wereldhandel die berust op het denkbeeld dat de geheele wereld een economische eenheid als het ware één groot huisgezin is Zy beschouwen den toestand zooala die in de halve eeuw welke aan den wereldoorlog voorafging wasontstaan als normaal Gerookte Paling 25 en 30 cent per ons Gerookte MaJ reel uitgesneden 18 et p ons P G Scharleman Jr Lala eens een proefwasch behandelen bij Modelwasscherij Fa J H VAN STRAATEN i t LANGE TIENDEWEG 75 ST0KVI8CH GEBAKKEN BOKKING ent TELEFOON 3202 12 zi Etalages Steeds grooter echter wordt het aantal van hen wier opvaMingen in geheel andere richting wyzen Zy beschouwen den toestand zooala die sinds het midden der vorige eeuw in West Europa is ontstaan als een ztekteverschijaael dat of tot den ondergang onzer Westersche maa chappy Zal leiden of tot herstel van den natuuriyke toestand zooala die vo de overdreven indostrieele expansie was Tot de laatsten behoort Wenwr Sombart i alteen maar in heti eerst w4t vreerud Wy hebben te lang samen gewerkt om een misverstand tuB tchen ons te laten komen Ik 7ai je aieunen en er is geen sprake van ontslag nemen Dnnk u Sir Hilary zei de ohef geheel ve zoend Naar de groote safe gaande sloot hij die open eu nam ieta van een plazik dat bij den comiiuasane overhandigde Da twee mannen bogen zich i r over lieen Het uuurde byna twee uur voor zij beiden met hun taak gereed waren Sir Hilary zijn tiunden op den rug gmg in diep gepeins uaar zijn eigen kamer Heidon £ oyle zette Zijn hoed op trok ziju jas aan en liet eeii taxi voorkomen brixton Gevangenis zei hy tot deochauffeur HOOFDSTlfK L Er zyn vele menschen di eiken dagBnxton Gevangenis paseeoren eii er geenflauw idee van hebben waar die staat Debonfdincrnng ja weggestopt eenige hoiKter len metera ver m een weinig in het oog1 fiHend laantje bij Brutton HiU In eenklem huisje binnen het gesloten hek houdt een b Kifdciplei de waeht Ofschoon Foyle goed be id waa bq het gevnn enisperBonael moeiten de gewone formaliteiten in acht genomen worden en n oest hij buiten wachten tot een bnefje dat hi met potlood had geschreven aar bioue i was gezonden door een cipier rd iiii over de binnenplaats gebracht en u tr lange gangen naar den kant deir gevange Precies Het is mijn bedoeling dien indruk te geven Om u de waarheid te zegge i ik heb een bewiJBstuk waarover ik u te oreii met hem gesproken Het wijst een perpoon aan die misschien schuld Is en die wij met uit liet 0 moet n verliezen Ate zy schuldig is wat ik zelf betwijfel kan dit artikel ons helpen het ontbr ende getuitfeniB te verkrijgen Zijn Btem danMe tot een gefluister en leunde voorover met uitgespreide armen op zyn lessenaar Terwyl hij sprak veranderde Tiiornton s g aat Hij rong overeind en sloö heftig met zijn vuist op ó tafel Dat geloof ik niet man ri hij luid Ik geloof het nieti Het u ongelooflijk Jehebt je vergist Het kan niet zyh Je hebt immers tot nu tog zeif geloofd dat het Grellwas Als je je toen hebt vwgist waarom ook niet nu Foyle stak zijn kin en weinig verdernaar voren Thornton s verbazing was natuurlijk maar de dief vond dit bewijs van wantrouwen n et aangenaam Zyn blauweoogen schitterden U kunt uw eigen gevolgtrekkingen msr ken uit de feiten Sir Hilary zei hij koel Aliin meaning is gevestigd Ik heb niets gedaan omdat ik de verklaring tot een onvermijdelijke beweegreden wÜda maïen Als ik bemerk dat ik ongelyk had zal ik mijnontslag nemen Thornton was pewooolijk geen impnisiet man Hij had dadelijk zijn telfbeheereehfng horkregen na zijn uitbarsting en was weer kalm en mstig Weeë niet beleedigd Poyle lei hij vrioiidelijker Ik vraag je exemu Het waa nis v aar de cellen waren Een aridere cipier ofipntit ten der zware celdeuren en een luan up een bed gezeten keek op met een boozen blik van herkenning D chef bleef by de deur staan Spyt mij Je te rookten toren Abr rrovitcfi zei hij levendig Ik wilde ï spreken Ivon eiond op en keenle hem opwtteiijk deii ruK toe I moet naar mijn advocaat gaan mla u iel to vregen hebt zei hij onbeieeïd H 11 Foyle ging aan het einde van het bixl zitten en wreef met zijn hand over tjn wandelstok Dat ïou niet veel helpen is heA wel vr ie hii glimlachend Ik wil niet met j spreken over éf thans tegen je ingebrartita beschuldiging Mr Qrell ie nu in onze bandpu en ik dacht dab je onder de gegeven omstanfighe ïen dit zou wijten weten l e kamerdienaar keerdo zich om n hl 1 ijn gezichit vlak bij het onbeweeg Itjko peJaat van den reohercbeur Heht n Mr Grell gevangen geBomtnFnep hy rfit Uegt u Ik U eg Diet Hij is in verzekeide be wiiifg en zal beschuldigd woeden tenzij gij lui t hebt zijn onsdiuld t bewijzen Ivan ted eeaigu korte stappen Zijn lijvp n aren vast op Ikaar gedrukt Üe rechercheur bespiedde hem nauwkeurig toen hy plotsehng bleef stilstaan TT gelooft dat ik zijn onschuld kan bewijzen zei hij langzaam Ge vergist u Maar je weet dat hij den moord niet iieeft gepleegd Wordt verw tieejt slechts de kliste helft van zijn leven gezien FEUILLETON De geheimzinnige verdwijning van Robert Grell Geautoriseerde vertaling 72 Nadruk yerboden Een Quin die door de poiiüe ijverig werd gezoolit a gevonden in een Sussex dorp door agenten der recherche geholpen door de plaatselijke poliMe Hij werd naar het StSBchester Row politiebureau gebracht WMt hij werd vastgehouden Hij weigert wfügo verklaring te geven van de omstan igheden waaronder hij da vlucht nam Eei vertegen wooidiger van ons blad verQwn gisteren in Scotland Yard dat de man1W1 wien deze zaak is opgedragen vecwfl liten binnen de eerstvolgende dagen m 1tót te zijn het geheim op te helderen D t 7al weT voWoende zijn mompelde i terwijl hij een spreekbuis ter handnam Öeti inspector der rechepche dig öi 1 kwam overiiandigde hij het papier Laat mij hiervan vijftig aïdruüen kwi en breng mij er een Laat iemand J2 de jouTuahfttejj die op de lijst staan wletoneeren en vragen of ze vanavond om alt zeven hier willen komen Ze moeten WH copi © er van hebben was een list in het bepalen van dezen N door Poyle Hij wist dat het artikel all een bom iri Fleet Street zou vallen en wilde niet dat die voor den tyd barstte Om half z ven zouden aUe bladen voor dien dag afgedrukt zyn Om half zeven zou hjj ook zorgen ve van da horden der perMnannen te wezen die egeerig naar bizonderheden zouden zijn omtrent de inlichting welke hun was verstrekt p dien tijd zouden zy niemand vinden d er meer van wist dan zy en hy had geSorgd dat er in Manchester Row geen indiscretie zou plaats vmden Sir Hilary ia zooeven gekomen mijnheer zei ipmand de deilt juist wijd genoeg openend om er zijn lioofd door te steken Maar voor de chef ieta kon doen toad de tommis aris zelf binnen Een oogenblik Sir Hijary zei de chefen rende de kamer uit maar kwwn onmiddeilijk weer binnen ïk wilde alleen m r zeker zijn dat wij niet gestoord zQuden worden Ik lieb u heel wat te vertellen Er iswel gebeurd üfit hoor iJt zei de andeij in een leumngstoel plants nemend Je hebt Grell gepakt hoor ik wat is er nu Komen de vin prafdrukiten overeen Dat doen ze niet Hij is niet de moordenaar maar hij wil niet zeggen wie betwel IS Myn volgende zet ie dat ik dit inal de ochtendbladen laat plaatsen Hij reikte den commisBaris een copie van het getypte artikel toe en Sir Hilary las het door t Ik betrrijp het niet goed zei hy terwijl hy het teruggaf Er wordt op gezinBpeeld dat Grell van d l moorf wordt beachuldigd