Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1932

71 Jeepgang THALIA THEATER VERTROUWEN kooper rt li p van bttrou baarheid die de d teerder hem i vertenlie geeft Het doo ad verteeren geweirte v trouwen doet k p houdt de nichlne h gang Eenige uren van ongekend amusement De heerliikste lachbui van Uw leven wacht U deze week Groot amusant bij program ma TOEGANG VOOR PERSONEN VAN lEDEREN LEEFTIJD Woensdag matinee Voor de Vrydagavond is plaatsltespi eken wedeiMl dringend aanbevolen Cassa geopend van 12 2 uur afgetreden minister van Binnenlandsche Zaken Chautemps opgedragen een nieuw kabinet te vormen Chautemps heeft verzocht de opdracht tot Vrijdagmiddag in beraad te mogen houden Chautemps heeft gisteravond geconfe reerd met Herriot en de presidenten van Kamer en Senaat Herriot weigerde pertinent zijn medewerking Chautemps zal nu trachten een kabinet te vormen een radicaal soc regeering die op den wetwillenden steun der socialisten zal kunnen rekenen Aan directe deelneming der soc democraten heeft men niet gedacht Verwacht wordt dat Chautemps nog voor den middag naar het Elysée zal komen om aan President Lebrun zfjn minlsterljjst voor te leggen Wat Madame de Thibeg voorspelt Haar geest spreekt Een medewerker van het Journal ia te gast geweest in een salon in den Faubourg SaintGermain te Parys waar men den geest van Mme de Thèbes de vermaarde reeds overleden helderziende heeft opgeroepen om zyn voorspellingen voor 1933 te hooren Het vorig jaar voorspelde de geest den dramatischen dood van Paul Doumer hetgeen is uitgekomen Te middernacht werd de geeat opgeroe vsn door bemiddeling van © en vrouwelijk medium Hjj verkondigde voor het jaar 1933 het volgende Het jaar 1933 zal zeer belaUgryk zijn voor de geheele wereld Het zal hard zjjn voor iedereen tot het einde der lente Tagni 1 5 Juni zal een gelukkige gebeurtenis plaats vinden die het aangezicht der dingen zal wyzigen Deze gebeurtenis zal in zekeren zin het einde der crisis vormen doch men zal zich daarvan niet onmiddellijk bewust zijn In Frankryk zullen groote veranderingen plaats vinden Belangrijk mannen zullen weer aan het bewind komen Mme de Thèbes ziet ook de bedreiging van onlusten die zich echter niet zal verwezenlijken Einde Januari zullen twee gewichtige persoonlijkheden ernstig ziek worden £ en van hen beiden zal er bovenop komen Mme de Thèbes of haar geest voorspelt voorts belangrijke vorderingen op economisch gebied na de gebeurtenissen van Juni De hemel klaart dan op men herkrygt vertrouwen Een tot dat oogenblik onbekende dichter zal dit alles bezingen t Ziet er dus hoopvol uit ITALle Italië Ugt overhoop m Joego Slavie Mussolini bespreekt de Dalmatische kwestie in den Senaat In den Italiaanschen Senaat vond gistermiddag de met spanning verwachte zitting plaats waarin de drie interpellatiee zouden worden beantwoord die betrekking hebben op de gewelddaden der Serven in Trau Het Kukskanaelier von Schleicher heeft gisIfiavond voor de radio een redevoering gel ouilen De e redevoering werd door alle Duitsche zenders verspreid De Rijkskanseiier kantte zich scherptegen de aanmerkingen van generaal Litzma in het oudste lid van den Rijksdag opden Rykspresident Al staat de historischefiguur van den Rykspresident ook verboven dergelijke aanvalien niettemin is het xoo zei hij diep treurig dat een generaaltUe aanzien in tien wereldoorlog heeft metdeze aanvallen niet alleen tegen het staatshoofd jnaar ook tegen de oude kameradenen zijn grooten leider uit den wereldoorlogstelling heeft genomen De Rijkakanaelier vervolgde met mede te deelen dat hjj tégen het aanvaarden van het kanselierachap heel ernstage bezwaren had gehad en hy verklaarde zich geen iUu sies te maken van het moeilijke van zyn taak Rij zal reeds tevreden zijn wanneer de volksvertegenwoordiging welke hy voor dezen tyd gaanip een sterke dosis gezond wantrouwen toestaat de regeering gelegenheid geeft haar program ten uitvoer te leggen Dit program bestaat uit slechts een punt werk verschaffen Alle maatregelen welke de regeering in de komende maanden ten uitvoer wil leggen zullen min of meer dil doel beoo8 Bv Ik heb mij er van kunnen overtuigen aldus vervolgde von Schleicher 4e t de Duit chers uit alle standen door een gedachte worden beheerscht Geef ons werk en daarmede de hoop economisch weer voormi te komen Al het andere interesseert ons niet Het minste de Grondwetswijzigingen en dergelijke achoone zaken waarvan wij genoeg krijgen In alle lagen der bevolking strydt men met denzelfden moed en met dezelfde verbitterde taaiheid als in den oorlog thans tegen de economische noodtoestanden Dat is de hoogste bewondering waard en derhalve moet het een wet zijn van ieder staatsbestuur dezen stryd te ateunen en een wanhoopsen catastrophesteraming te voorkomen Dit is evenwel slechts te bereiken indien men naast de economische ook psycholopsche gezichtpunten in aanmerking neemt In dit verband besprak von Schleicher de benoeming van den Rijkscommissaris voor de werkverschaffing Zyn taak zal zyn iedere mogelijkheid tot werken na te gaan een grootsch opgezet werkprograra op te stellen en toe te zien op zijn ten uitvoertegging waarby hij tegenover bureaucratische en dergelijke hinderpalen de rol van herdershond op zich lal moeten nemen Dit program moet in de Tel 3055 I Wat gij alleen kunt doen roep daar geen ander bij totnutoe had Grell niets verteld dat als een motief kon worden uitgelegd en nog wel als een bizonder kracJitig moWef dat in andere omstandigJieden den strop om zijn eigen hals had kunnen slaan U wilde met dat iemand wist dat uafwezig waart uit de club merkte Foyleop Waarom P Dat was alleen maar een voorzorgsmaatr el Ik wilde dat inyn onderhoudmet Goldenburg geheim bleet Ik had Goldenburg een briefje ge jcven dat hem dezekerheid gaf dadelijk jii mijn studeerkamerte worden toegelaten en ik kwam opzetlelyk wat laat Ik wilde prinses Petrovekaalle gelegenheid geven om te doen wat zekon Maar toen ik thuis kwam waa het mijduidelijk dal haar pogingen mislukt waren Hij had geeii brieven meegebracht Ik zondde vrouw weg en Goldenburg en ik twistten Toen heb ik hem vermoord En die andere vrouw vroeg do rechercheur Welke andere vrouw De aesluierde vrouw die door Tvannaar boven werd gebiacht Er was geen andere vrouw zei Grellmet strakke lippen Ik heb u alles verteldwat ik u wilde vertellen Zooala u wilt Tk geloot dat u de waarheid hebt verteld tot op zekere hoogte Mr Grell Het is allerwaarschijnlijkst dat eenhrandschatfer van Goldentmrg s kaliberzijn vooraorg imaatre relen had genomen ingeval u zou weigeren aan zijn oiochen tevoldoen Wordt vervolgd FEUILLETON De gaheimzinnige verdwijning van Robert Grell Geautoriseerde vertaling 77 Nadruk verboden Later keerde ik terug naar de Vereenigde Staten Ik werd senator en deed aan politiek Op een dag was ik in mijn hotel in Wuslunglon tot n ik bezoek kreeg vnn mijn bïoer ftarry Goldenburfj Ik was in zekeïen ïin blij hem te zien ofschoon hi feittlijlt een vreemdeling voor mij wa Hi maakt ee n gunsligen indruk fip mij misschnai kwatn dit evenzeei door zijn ysieke gelijkenis n et mi als dofcr zijn vriendelijk optreden en zachte manieren In dien tijd werd hij igeloof ik reeds verilacht door de politie ft a sluwe oplichter te ïijn Daar wist ik natuurlijk niets van Hij veitelde mij een verliaal van n expor ïHHk die hij in Chicairo had opgericht pn ie Uitstekend v maar die zicb niet kon uitbreiden wegens gebrek aau kapitaal Om Stort te praan ik lwnd hem 5000 Een kaand lat r st lireef hij mij oiu C 2000 en kreeg zp Eeniiie weken daarna las ik vnn pti groote opliolrtinjr in Middpn Amerika er stond em erool portiet in de krant y n den n an die er achter zat van mijn woeder Dat opende mijn oogen Toen hij Bezüinisfinsrl Ontvlekken en oppttsen op geregelde IJden Is het bdhoud van Uw costuum Ons procédé van chemisch reinigen onTarschlUig de toestand WBArln Uw costuum zich bevindt tgeeft verrassend goeds resultaten U bespaart ion de aanschafing van nieuw I Verlaagde prijzen Alleen oppersen ƒ 1 Ontvlekken en opp IS Chemlscti reinigen ƒ 4 25 PALTHE Depot Kleiwet 65 Als GIJ ongesteld zijt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds be roemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruidin of U 2 Wortelboer s Pillen en gU zflt spoedig hersteld Beter en goedltooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben ei reeds baat door gevonden en zij zuüeu ook U helpen De Wortelboer s Kiuiden en Wortelboer s Pillen vardrijven gal slijm kooi tsigheid verstopping maag en noofdpyn wekken den eetlust op beyordei en de spijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden en Wortelboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen f 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag Zooals deze sigareh zoo verminderen ook de middelen van het Nationaal Crisis Comité door de hooge eischen die eraan worden gesteld Voor den komenden winter is daarom een krachtige versterking van de kas noodzakelijk Helpt mede aan het mooie werk door een geregelde bijdrage te laten overschrijven op postrekening 18Ó000 Schouwburg Bioscoop Gouda SLKCHTS ORIE DAGEN n l VRUDAG ZONDlG en MAANDAG de nieuwste Detective film van de U F A piodactie 1982 SS Het scliot in den morgen met KARI LUDWIG DIEHL THEODOOr oOS HERMANN SPEELMANS P ETER LORRE die o m de hoofdrol speelde in het bekende film werk M en de nieuwe Hollandsch filmster ERY BOS Rinkelende telefoons Razende Politie auto s 0e verdwenen smaragd Het geheimzinnige hui Nachtelük alarm Spanning na spanning afgewis sjjd door zeer geestige en komische momenten dat is de buitengewone film HET SCHOT IN DEN MORGEN TOEGANG BOVEN 14 JAAR ZATERDAGAVOND DUS GEEN VOORSTELLlNGIHÜI f REUNIE GOUIM OO STHAVEN 17 TEL 2027 Vanaf VRIJDAG 16 t m MAANDAG 19 DECEIMBER FILM VARIÉTÉ Een ulttebreid Attractie Programma FILM VARIBTE HANS ALBEHS FRITZ SCHULZ en MAHGO IjtNDA in de Wereld Succea Fllm Gemeubileerde Kamers te Huur E geestige geschiedenis van mannen mo het huwelijk TWEEDE HOOFDFILM De Filmacleur Acrobaat GEORGE LARKIN in De Tanso Kavellsr Een avontuurlijk verhaal vol actie en sensatie OP ONS TOONEEL META WINTER And Partner Evoluties op het koord Extra Miinchen Kimatstod van BeUeren met Orgehpel V in Wim Grilnder op ons Orphial Bioecoop Orgel Gratia Fietsenstalling TOEGANG BOVEN 18 JAAR Gewone prijzen AANVANG ALS GEWOON a ® WOENSDAG 2 UUR MATINEE voor eiken leeftijd Als Hoofdfil D p op of D r ehdep Groote sensatie Lachfilm ag Ga naar REUNIE iedereen doet t = SANGUINOSE Zot g j bleek Is uw tandvleesch bleek in plaats vm frisch rood Zijn uwe te ve éUs vermoeid zoodat u alles Dan ia uw bloed niet krachtig genoeg dan moet gij uw Hoed versterken Het beste middel om uw bloed te versterken is de SANGUINOSE Prijs per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 BU Apothekers en Drogisten n VAN DAM Co De Rjemerstraat 2c 4 NBDBBLANDSCIH ü AiBMKAAT V Tc oor de zuinige Huisvrouw is het van belang te weten dat slechts het beste derde deel van de fijnste soort haver tot Quaker havermout wordt verwerkt Daarom heeft elke portie Quaker in verhouding tot den lagen prqs een veebazende voedingswaarde verd lalelzilver De inhoud vu het tcifenwoordige oote Quakerpak is S ons netto Verlangt uitdrukkelijk de ieelblauw roode orjgineele pakken met den bon voor zwaarvcrzil MT HDIIDT K MACHINI INCANC kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het in handen krijgt Goed drukwerk is voor elke zaak een introductie die niet moet worden onderschat Laat ons Uw drukwerk verzorgen Wü leveren prima werk en daarbij goedkoop Onze prijzen zijn belangjijk lager S DRUKKERIJ A 6RINKMAN ZOON GOUDA H g Verkoudheid en 6rlep ANIJS MELKTABL ETTEN Fabrikanten M P SMULDERS ROTTERDAM Bedriegelijke namaak I tUlLDOG nokliea werdM Iwrfwi tM nogem Bchn c kan ondmdwidM H nrsclill bedraagt iMiNeiriiut centen doch na nlo dogon verKhn In kwallMt looi U dus gaan onbekend nwHi aanpraten ah zl nde iMt we gM4 Waarschuwing Ook het acht Woed MUiM rubbarladar kan nooit voivangan wordan door de gawone loortan phnlrvbbar Hat grooMe beipcvlfio t antlillpping mi Vi mooi sterker riflHi Baeft U de groolata baiparing absoluut minsteni 3 Wood ffilncïSr en 6ULLD0G hakkM lader Lat op hat an den naami nm 18170 Ifpijflag 18 Oeoembep 1982 m mm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKJ mvOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zond gnbïat ter kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wair de bezorging per looper geacliiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 3 15 met Zonditgnblad S 80 Abonnem Dtea worden dageiyks aangennmea lan ons Bureau HARKT ïl GOUUA bij oiue agenten en ioopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zgn dagel ki geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telftf Lnterc 2745 Postrekening 48400 tnvi RTl NTIEPRUS uit Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkrlng £ regels X SO elke regel meer füM Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 6 regela ƒ i 55 elke regel meer ƒ 0 S0 Adverteotltn in het Zaterdagnammer 2 $ slag op den pr s Uefdadigbeida advortentUn d helft Tan dra pr fs INtiEZONÜIiIN HEDEDËËUNGËN 1 4 regela ƒ 2 5 elke regel meer ƒ 0 60 Op ie oorpagina 50 booger iiewone advertenttën en ngezonden mededeeüngen by coatract tot xeer gereduceerde rgB Groote letteis en runden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van uollede Boekbandeiaren Adve lentiebureux en onve ag iit n en moetan daags vóór de plaatsing aan bet Bureau ztjn it ekemen teneinde van opname venckerd ta n vervalt op 31 December a 8 De scheidsrechters krygen echter het recht haar bepalingen tot 31 Januari te doen gelden ZWITSKULAND SchultheHB Bondspresidait De Vereenigde Bondsvergadering heeft met 166 van de 174 geldige stemmen deii tegenwoordigen vicepresident Bondsraad Schulthess hoofd van het departement vour economische zaken tot bond president gekozen Tot vice president werd gekozen Bondsraad PiletGolaz hoofd van het departement van posterijen en spoorwegen Schulthess wordt thans voor de viera maal president van den Zwitserschen Bondsstaat ZEGDEN Belastmgvlucht uit Stockholm Wegens aanzienlijke belastingverhooging door soc dem raadsmeerdcrhead De aanzienlyke betastingverhooging welke zooals wy hebben gemeld dp boc di m raadsmeerderheid van Stockholm voornemens is het volgende jaar in te voeren heeft volgens den correspondent van Berlingske Tidende zich al doen gevoelen door een vlucht uit de hoofdstad van de groote belastingbetalers Door de verhuizing van de 2iweedsche Lucifersmaatschappij naar Jönköping zal Stockholm reeds een jaaWyksche ontvangst aan belastin n van ongeveer 2 millioen kr missen Thans hebben ook eenigen van uo rijkste particulieren verklaard dat zjj zu en gaan verhuizen naar aangrenzende gemeenten die natuurlijk met blijdachap dezd Rroote aanwinsten vooide gemeente kas ontvangen Zoo heeft de bekende bankier Marcus Wallenberg meegedeeld dat hy ga t verhuizen naar Lovö bij Drottningholm waar hij een groot buitenverbiyf heeft hier zal de opbrengst der belastingen ivorden verdubbeld en de belasting deswege tot de hellt worden verminderd Alleer docr het vertrek van den heer Wallenberg mist Stockholm ongeveer 200 000 kr per jaar FRANKRIJK De kabmetsvorming Herriot weigert de taak op zich te nemen Opdracht aan Chautemps Herriot is Donderdagmiddag door staatspresident Lebrun ontvangen die hem verzocht de vorming van een nieuwe regeering op zich te willen nemen Herriot weigerde evenwel Bij het verlaten van het Elysée verklaarde Herriot dat de staats president hem de eer heeft bewezen hem de vorming van een nieuwe regeering op te dragen Deze vereerende opdracht heeft Herriot evenwel niet kunnen aanvaarden daar hü trouw wenschte te blijven aan zijn overtuiging Herriot heeft er den nadruk op gelegd dat hy weigert in een of ander kabinet zitting te nemen S taatspresident Lebrun heeft daarna den Von Schleicher s program In de eerste plaats weilcverschaffing Bescherming van Duitschland s landbouw en veeteelt aangekondigd eerste plaats gericht zijn op het gebruik tier voorhanden productiemiddelen en op de verbetering ervan Voorts moet het zeker zyn dat de beschikbaar te stellen geldmiddelen uitsluitend zullen worden aangewend voor de financiering dezer werkzaamheden Het is van buitengewoon belang dat een oplossing wordt gevonden welke iedere inflatie buitensluit Daarvoor is de medewerking van den president der Rijksbank dr Luther de hechtste waarborg Den financieelen toestand kan men in het kort als volgt schetsen Wij zullen het loopende begrootingajaar doorkomen zonder nieuwe belastingenen zonder verdere inkrimping der personeelsuitgaven Het Rijk helpt de landen en de gemeenten wier financieele omstandighedenten deele zeer moeilijk zyn door organisatorische en financieele maatregelen De Rykskanselier sprak vervolgens over dn ontwikkeling welke geleid heeft tot de concentratie der menschen in de groote steden en over de noodzakelijkheid van binnenlendsche kolonisatie in den geest van Fredtrik den Groote Het ligt voor de hand dat al deze problemen ten nauwste samenhangen met de kn stie van ons geheele economisdie bestel Het zal voor een hoofd van een regeering niet steeds zeer gemakkelijk zyn een oplossing te vinden uit het gewirwar der verschillende meeningen Ik heb aldus Schleicher de heeren mogen mij de indiscretie vergeven den Ryksminister voor Economische Zaken en den Rijksminister voor de Voedselvoorziening die beiden op den voorgrond tredende specialisten zyn in een conclave gesloten om het juiste middel te vinden In het feit dat beide heeren thana vreedzaam en met werklust samen in het kabinet zitten kunt u het succes van dit optreden zien Ik ben kettersch genoeg om te erkennen dat ik noch aanhanger van het kapitali me noch van het socialisme ben en dat voor mij begrippen zooals particulier bedrijfsleven of planwirtschaft hun afschuw verloren hebben eenvoudig omdat deze begrippen in hun absolute zuiverheid in het bedryfsleven iij het geheel niet meer bestaan Ook in het geheel niet kunnen bestaan Daarom sta ik op het standpunt dat men in het bedrijfsleven moet doen wat op het gegeven oogenblik verstandig is en zich niet om een dogma de koppen moet stukslaan In dezen zin acht de Rijksregeering j thans de volgende economische richtly nen j verstandig hetgeen niet uitsluit dat na jaar en dag de situatie en andere maatre j gelen zal vorderen Met economische program der vroegere i regeering beschouwt ook de huidige regeering in zijn eshcntieele deeljen als een ge schikte basis Zij is het zich duidelyk dat nog een groote spanne tijds noodig Ik om de volle uitwerking vaat te stellen van dat program Dit geldt des te meer daar belang rijke gedeelten er van zooals byv de belastingbons en de premies op tewerkstelling pas tot een geringe fractie of in het geheel nog niet van kracht konden worden Ook de uitvoering van openbare werken tot een bedrag van een milliard zal in vollen omvang pas na maanden te voorschyn treden Daarenboven zal de Ryksregeerïng de openbare werkver schaffing nog aanzienlijk uitbreiden Ten einde den nood in den landbouw te lenigen zal de Rüksregeering de vroeger ingeleide maatregelen aanvullai Zoodra de moeilijkheden op handelspolitiek zyn opgeheven zal de Ryksregeering in den vereischten omvang gebruik maken van haar douaneautonomie Voorts zal zy den bovenmatigen invoer van afzonderlijke waren langs handelspolitiek geschikten weg tegengaan Wy willen zoo besluit von Schleicher voor volk en land de grootste en zwaarste offers brengen doch slecht dan wanneer deze offera allen klassen der bevolking gelijkmtitig worden opgelegd Dat is de tooverformule Ik acht het derhalve in den geest vftn de boodschap van den Rykspresident von Neudeck als een mijnor belangrijkste opgaven het sociale gezichtpunt bij die regeeringsmaatregelen naar voren te brengen BÜITËNLANÖSCH NÏEÜWST DUITSCHLAND Anderhalf mftliard voor werkverschaffing D bespreking in den ministerraad welke gisteren is gehouden was grootendeels gewijd aan de werkverschaffing De volmachten welke aan dr Gereke den ryk commissaris voor werkverschaffing zullen worden verstrekt zullen na een verordening van den ry kapresidant worden vastgelegd Overwogen werd om in het geheel een bedrag an i milliard M tér beschikking te sttilen Dit bedrag van IVj milliard is aldus samengesteld 4 millioen aan belastingbona en 350 millioen welke nog uit het werkverschaffingsprogramma ter beschikking staan By deze 990 millioen komt dan nog ongeveer een halt milliard aan nieuwe mid delen welke door de Ryksbank zullen worden verschaft Voorts overweegt de regeering verlaging van de prijzen voor koten vleesch en andere levensmiddelen en waarschijnlijk ook brood Besluiten zijn hierover intusschfn nog niet genomen Overeenkomstig de besluiten van de Legrootingscommissie van den Rijksdag heeft de ryksregeering besloten tot opheffing van de noodverordening van 5 September inzake loonsverlagingen Deze verordening Dat was het begin Daarna had ik geen veilig oogenblik tenzij ik op een onderzoekingsreis was Zoodia ik weer m de beschaafde wereld veisHu en zocht mijn broeder mi op Hij wa hluw genoeg om mij niet verder te tergen dan niijn geduld reikte Hij kon precies af mikken hoeveel ik kon verduren Eindelijk echter hesK jt ik mij geen penny meer te laten afpersen Ik Inojikto mij los van a mijn zaken in Amerika en ging najir Rngeland Tk diu ut daardoor den toestand befier te maken Maar ten slotte zag ik dat ik alles nog crgC liad gemaakt want ik leerde Eileen Lady Eileen Meredith kennen Hij zweeg G en der i eide boordere zei iets Een onoordeelkundige opmerking kon den draad van zijn verhaal breken Toen ik met haar verloofd wa i hernam Grell wist ik dat lie niet lang zou dusen voor Goldenburg zijn kans scihoon zou zien Ik deed mijn best Lola te vinden en zag haar weei als prinses Petravska Toen hoorde ik voor den eersten keer dat zij met Goldenburg was getrouwd maar zij gaf toe dat do genegenheid welke ze voor hem had gekoej terd reeds lang verdwenen was Zij waren weinig weken na hun huwelijk van elkaar gegaan hetgeen pe heiden ietwat cynisch schenen te beschouwen en zij nnni weer den naam van haar eersten man aan Zij erkende dat ze h d geholpen mij geld af te persen maar had blijkbaar zelf bi cl weinig van de buit in handen gekregen Ze was er woedend l pnoeg om Tk gaf hnar een cheque en haalde haar over naar I nden tp komen Tk had het vaste vooniempn een eind Q n die af persing te maken voor Ut trouwde Zooals Ik wel vei wachtte duurde het met lang voor Goidenburg als een roofvogel op zijn kans aiuivloog Ik vertelde hem dat ik hem tienduizend pond zou betalen als hij al de brieven welk © hij bezat in itiijn handen zou geven maar dat ik op g cn andere wijze zijn stilzwijgen wilde koopen Hij kon zien dat liet mij ernst was en Maar al haar pogingen waren vergeefsch Hij erkende de waarde van haar modewerking onder de gegeven omsittindigheden maar wilde eeen inlichtingen geven omtrent de plaats waar hij de biieven had verborgen De tijd verliep U zult genoeg van haar weten om t erkennen dat I ola een verstandige resolute vrouw was Zij nam liet besluit Goidenburg te vergezellen naar de afgesproken plaats als laatste hulpmiddel Om mij oai deze afspraak te houden verliet ik den avond voor mijn huwelijk Ralph Fairfield in de club den avond van den moord Hij liaalde zwnar adem Thornton nam cn stuk papier op en liaaide het zenuwachtig tusftclien zijn vingers Foyle gespannen en levendig leunde voorover bang een woord te missen Een groot deel van hetgeen Öuisler was was opt ohelderd Maar ieii volgenden keel kwam hij was bru tajü genoeg om het binnen liet jaar te doen bosdiuldigdc ik hem te leven van bedrog Hij laülite mij in mijn gezicht uit en gaf het toe Toen ik lieiu met de politie dreigde hatüdte hij alleen zijn soliouders op en viHjog wat ik dacht van eun in het oog vallend artikel met het opschrift in de pers Broeder vtm Renator Grell gearresteerd wegena oplichtmg Ik zag liet in felle kleuren voor mijn oogen Mijn poHtipko loopbaan wna mij toon zeer üef Zoo iets zou ze vernietigd hebben Tk wist dat hij in staat waa zijn hedreieing uit te voeren als ik hem aan de kaak stelde Niettemin beval ik hem het gebouw te verlaten voor ik hem het raam uitwiepr Hij kon zien dat ik driftig werd en haalde een kleine revolver uit zijn zak Ik lieh een uantal brieven die je naar een lady in Weenen hebt geschreden zei hij Ik weet verscheiden kranten die mij een goeden prij i ervoor zouden betalen Tk geloof dat het gelukkig voor mij was dat hi het pistool in zijn handen hield anders zon ik allicht iets gedaan hebben dat mij later berouwd had Hij wierp een brief op dft tafel Het was een van die welke ik Lola geschreven had Als lijj de twI van de correepondentie had on mij zwoer dat hij ze had zou dit ppji doodelijk wflpen zijn geweest van een gewetenloozen polilieken tegenstander Zooals u wet gaat de verkiezing in de Verpenigdo Staten anders dan hier Ik waa dwaas eenoeg hem te betalen voor zijn belofte dp brieven te vernietigen Hij wildr ze niet alle Iegelijk verkoopen