Goudsche Courant, dinsdag 27 december 1932

1817a ber geweest langs den weg fc han hngen tot overeenstemnung te gera l fl en terwijl de Perzische regeenng het met eens noodig heeft geacht artikel 17 van de concessie die ean scheidsrechteluke procedure aan de hand doet toe te passen Ook thans nog oo wordt eraan toegevoegd IS de Lngelsche regeenng bereidySe moei lykheden die tusachen haar en de regee ring te Teheran bestaan n der minne te regelen Ov den keper beschouwd zoo meent de Kolmache Zeitung heeft de opzegging van t fze zoogenaamde d Arcy concessie meer s tn symptom atihthe dan een practische be teekeniB Rizah Sjah Pehlewi de heer scher van Perzie denkt er vermoedelijk e enmln aan zich ia de armen van Moskou te werpen als een stnjd op dood en leven tret Kngeland aan te binden 4 Wat zyn houding op h t gebied der bui ttniandache politiek betreft geven geheel andere overwegingen den doorslag De be Hoe velen nonen op véh hillendeptiuisen zondei ergens wwrkeltfk te leven FEUILLETON HOOfDSTUK ï Jeugd Op het iioogate punt van een uits streat heuvelig Ueideland verhief zich a s pl wling etn erode mansa van donkere rt Pn mf de en a en de heidebrem en r den Bfpqalatten top die aan en tafel deed deai ken wa me eindelot b ffeduld een pyraiiiide vormige steenhoop opgenoht met er hoven op eon hooge spar geplaatst atkom tig uiti het eenzame boactije pijnboonen dat die epHtonigheid an de heide e n emd verderop onderbrak Ue Bteenhoop en de mast waren velg mij en UD den omtrek te zien vanaf de hoogon èr Weg aan 4e andere ijde dei valleien die de heidp omringden en de bergketen le blauw en wazift zich tesfen het Westen IV akende Maar ioch was dit v n alle kanten zichtbare Tionument niet in staat en mdnik van volslagen eenzaamheid weg e nemen welke deze om reving maakte op den Tmüger éie na een lange klimparti LEGER OES HEILS la KBRSTDAO Twlmarkt III 6 uur s morgens NGELENZANG 10 HEILIGINGSMEBTING 3 ZANGUrrVOERING 8 KERSTFEESTVIERING Mm KBRSTDAO 10 uur HEILIGINGSHEETING 3 J L DEMONSTRATIE g MUZIEK EN ZANGÜITVOERING SLUITING KERSTFEEST CNISISTIJD STELT UW SCHOENREPARATIB NIET UIT maar laat de vakkundiK reparwren DIT IS HET VOORDEELIGSTE Aanbevelend A PKItDIJK 6 dipl Schoanharitellar WerEplaato AALTJE BAKSTEEG F W REITZSTRAAT 22 Onfi f onthouclTi H VERBOOM ZONEN METSELAARS KARNEMELKSLOOT 187 TELEF 3274 Levert l werk dat af is JarenlanK ondervmdfaig in t vak I ooc eig nj gg j l liitersla prijzen Vraagt U bd ons eens pr s Fa D VERMIJ ZOON Gouda ranrfstoffenhanael BUak r siiigal 77 78 T Uf 2174 3204 Leveriog van prima kwaliteit Anthraciet Ëierkolen Gascokes enz iii ii t rf iet en Brechcokes voor 1 Centrale Verwarming WISKUNDE leBMn aanfebodeo op xeer bUmin voor waarden voor leerlingen H D S en Gymnasium voor candidaten BCXUWKUN DJG OPZICHTER enx door P S DAUVILUER 711 li a MABTENSSINUEL 12 Ten ovei staan van F A MINKEMA Notans te WOERDEN zal op WOENSDAG 18 JANUARI 1933 des vm 11 uur in Hotel DE DUBBEL SLEUTEL aldaar krach tens Alt 1223 S W PUBLIEK WORDEN VERKOCHT ONTVANGEN Een prachtge keuze v in de beroemde BIG BEN PIJPEN met Paia en met fyne Kemhooin Mondstukken Alle modellen f 2 L BINNEKOiJK KLEIWEG 87 Zie etalaffe Volle garantie ds Kapitale Hofstsde met bligelwuwen n uitmumtende Wei en Hoollanden m de poldei s Langeweide en Ruige weide gem Laigeruigeweide groot 9 63 18 H A n pei ceelen en combmatien V Aanvaaiding b de betaling welke mbsf plaats hebben 1 Maart 1933 BreSd by piljetten bta taptscl Begrafenis Onderneming Eerste en oudste onderneming en voortzetting van het Begra fenispersoned voorheen met SttdclUke noeming Oiracteur B LENS Kantooi SPIERINGSTRAAT 57 Telef 2229 V Door jarenlange ervaring de j juiste en meest accurate be Ttftning Vele tevredeBheidabetuigingen Pitte rafems Zr A van As 1 Gouwe 138 Pedicure VAKKUNDIGE en HYGIËNISCHE BEHANDELING Spreekuren Maandag WoenaduK en Vrijdag van 2 6 uur ft Xfcrder volgens afspraak Vyie wil in de omgeving van Gouda verkqopen ikwEEKBLADEl I Die adverteere in onze HUIS AAN HUIS WEEKBLADI B T KOST WEINIG T GEEFT VEEL = 7600 inwoners is het HET Weekblad voor Waddinxvaen Voor Waddinxveen Verschunt eiken VRUDAG Voor Reeuwijk 4500 inwoners is het HET Weekblad voor lleeifwljk VtischqntValken WO NSDf G die de adverteerderg de grootst mogebjke publiciteit verschaffen ze komen ra elk huisgezin 1 Adveiteeren in deze bladen beteekent Uw afzetgebied vergrooten Uw geld uitzetten tegen hooge rente Geen enkele reclame geeft bftere resultaten = Zend Uwe Bvertentien ulterUjk a 8 DINSDAG in aan het BAtau MARKT 31 GOUDA JBL 2745 WAT NEEMT U VOOR DE FEESTDAGEN AAN DE KOFFIETAFEL Cottelet Preaaé S Wildpastei s Getruffeerde Leverfcaas Lachschinken = Hamburger Rib S m Aattbevelend A J Opstelten Teleph 3082 Gevestigd sedert 1905 li Boterknunen SpritS erstkranaen Slagroom waf eleii Chocolade Kerstartikelen Verschillende Gebakjes Gebab Zoute Stengels enz enz Aanbevelend A VERBURG Electr Brood en Banketbakkeiy SPIEftiNGSTRAAT 65 Telef 3301 Iikrijiit UU Slil II KifiJiriii Dagelijks versch Slagroom Koffieroom t Liter ƒ O 16 Liter ƒ O 10 ü 030 K 018 A 058 035 lyi 115 1 1 068 Aanbevelend M C BAAS BOTHASTRAAT 14 Telef 3008 Ter trelegmheid van de Kei stdagen bg aankoop van 50 CENT een FLBSCHJE EAU DE COLOGNKCADEAU Drogisterij DE VUM G ROENEND AAL 52 Telef Z 07 EN PIJP GEU1 IG Koophandel tabak of een lEERLUKE St Jan Sigaar vaa D G van Vreuminoen WMDSTRAAT ï verhoogt de gezelligheid van de Kei st dagen 15 H O Kippenhouders Bent ge bang dat Uw kippen te koud loopen koopt dan een ZAKJE KAF Gratis thoisbezorgen Zeei concumserendsn prijs HUIBEBT HOOGENDOORN 10 JVTeHJ Venteweg 100 tdrii iliilnerinesjes 10 siulis 25 cent Goedkoop en goed I Pl paijSTERIJ De Goudsche Gaper Telefoon 242 HBffimBHEBBHBBBBOnBSHBB UUlAJUUDDBDQBaDtSuflDuOEKlIDODI Markl 6 Telefoon 2423 m MART A WEGENWIJS Pirtmiirlilii m Tolit Artlkiltii Wljdstraat 6 leuda ANTQIItOOPS DR06IST WUDSTRAAT 31 WijberttaWen Effiserpastilles FormaniiDttélettea InptliijmliIrMm J V NUTSSPAARBANK te Gouda Oosthaven 13 Voor inleg en terugbetaling van gelden zal de Nutaspaarbank GESLOTEN zijn van Donderdag 22 December tot en met Zaterdag 31 Dacember 1932 Het Bestuur Mevrouw Wilt U voor den Keritdagen een Extra ituk Vleesch TEEKEIS Modilsliiiijj levert U het beste wat Gouda U biedt aan billijken prije L TIENDBWEG 49 TELEF 2094 Speciaal adres voor BLANK VET KALFSVLEESCH U vindt geen beter Radio toestel dan van Gebr Gravesteijn GOUDA Gnuwe 181 Tel 256t GROOTE GELUIDSTERKTE BUITENGEWOON SEI ECTIEF ONGEKENDE GELUIDSQUALITBIT GEMAKKELIJK TE BEDIENEN BILLIJKEJ RUZBN GOEDKOOP IN ONDERHOUD LAAT HET U DEMONSTREEREN OF KOM EENS LUISTEREN HET VERPUGHT U TOT NIETS N V Reederi De I Jsel V hC G V d Garden j Snelgoederendienst QJGouna Rotterdam v v Van GOUDK Gouwe 80 Tel 31B2 7 uur m 11 uur v m 3 uur n m Zaterdag s Vflïïi v m 11 nar vjn Van ROTTERDAM Qosterkade Tel 11950 9 yui V m 1 uu m 5 uur n tn Zaterdags 9 uur v m 2 uur IM M IJ N V Automobiel Maatschappij iJsel Dafielijksche Autobisteldiensten Gouda Rotterëam v v over Moordrecht Nieuwerkerk N HAA vv HAAG m GdODA Veitiek van GOUDA 9 uui v 4 uui nin Zaterdags 2 iui n ra AANBRENGKANTORËN GOUDA i ROTTERDAM I ÖEN H AG Go we80 rel 3152 1 1141 f Fynjekade 18 Tmlfsingel 2 i3H I fcterkjie 45 Tel ll aO Tel 117 7 ijfsingel 2 PtdlVIPUDDING KEMPINSKI WIJNEN PATÉ s CAVlAAR KERSTGESCHENKEN nrmis van vliet KLEIWEG 43 45 J TELEFOON 2267 iT GOUDA rcC Official Dealeï KLEIWEG 20 TELEF 2850 De nieuwe kleine Ford i wedei voori adis Zuinig in benzineveibiuik 1 Litei op 13 kilow flegeltjk van constructie zeei goedkoop tn onderhoudPRIJS ƒ 1425 indus rPiwrWwM met fcHrtd X 71 Jaapgang DInmIag 87 ll mb p I8sè eOUDSOHË COURANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BEHf AMBACHT BERKEmVOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIELWERKERK QUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEUENTSPSUS pei kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondafaUadjKr kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wau de bezorziUg per looper KeadiiedtK co per poet per kwartaal ƒ S 16 met Zondagsblad 3 80 Abonnementen worden da elt ke aangenomen aan onj Bureau MARKT SI GOUDA bu onze agenten en loopers den boekhandel en de postkintortKL Onze bureaux atn dageUjlu geopend van 9 8 uur Administratie en Kedactle Telef luterc 2746 Postrekening 4S400 AOVEiri KNTlSPRUa 1 Uft Gouda o omstnten b boomidi tot d a bMorgkrlnc j 6 ragelf IJO Un regsl dmot 0 2 V n btiit t GontU w don boxorglailaci 1 toseli 1 Ik nc l meer ƒ 0 80 AdT rt itUto In hot Zatontacnomnwr tt tt Itiilag op des rfli UofdiHighoMa adTortontÜp do hoUt vu don pvtfi INGEZONDEN MEDEOEEUNQEK 1 4 ngoli ƒ 2 26 olko rogel moer O M t p Gowone advertentiSn en n ezonden modedooUaff bQ contract tot zoor gorodooeerdoijg prtji Groots letters en randen worden bexek ad naar plaaigratnito Advertentiëo kunnen worden mgezonden door tusaSonkoroit vaa adiodo Book andetaren Advoatontiobureax en ome agenion en moetan daaga róAr de aatalag aan het Biireau xfjn ingekomen tenainde ran opname ven erd te lÖn H t gtschil tusschen Perziö en Engeland inzake de oheconcessies De oude stryd tusschen Engeland en Rusland y om de hegenuHiie in Azië Wat den Volkenbond den Vereemgden langrykpte is wel de fleduchtJieid dat de Perzie tegenover de Anglo en op die wyze de koopkracht der nuusa te vergrooten Op grond van de besluiten der r$ksre geenng zyn ter bevordering van den bouw op eigen grond voor de jaren 1933 34 20 millioen ter beschikking gesteld waarvan reeds thans kleine hyp Aieken kunnen worden toegezegd Bjj een gemiddelde lee ning van 1500 M zUtfen dan ongeveer 13 000 kleine boeren kunnen worden ge holpen Voorts heeft de rykacommiasans bewerkt dat ten mmste 60 milUoen beschikbaar zal worden gesteld voor den bouw en verbouw van huizen en ge houwen Conriict Straaaer Hitler Onthullingen vin het Schwarze Front Dio iphwftrzp From hèti orgaan van Ien l roei an Greit r Straaser zet 7i n onthullingen ver het conflict Strasstr Hitler alotl g ftt het U t i n ktiMM dfrheden ovtT de verjiaflering welke de na fnaal Rocialistiedi fractie van den Rijks s nnmiddelhjk heeft B ehouden pn welke t i hondjesBcène noemt Het hlnd wil alles oor de rechtbank met verklaringen van onRcvper 35 leden van de f n tie i cwij eii FRANKRIJK Frankrijk 8 financit ele pa Ule Fen nieuwe uitgi e van itchatkiat papier verwacht Ren zeer be langrtjk tekort De minister van inantien Chcron heeftvoor de financieeie ommi Hic der Kamervan Argevaardigden een vr rkiarintf afgeiegd omtrent den fmancieelen t itagTvanFrankryk v Hy zeide dat daar de belastingen in onvoldoende mate binner komen e chatkut jedert Juii 9 milliard fra srootendeeis door uitgifte van schatkistwitsel 9 heeft mott = n Staten en den Zuid Atnerikaanschen lan ien met is gelukt he ft thans het Vati caan weten te bereiken de pauselyke nun tiufi had zoowel tot de Paraguaanschc alB tot de BohviaanJ che regeenng het vcr7o k gericht althans tydens de Kerstdagen a Ic vtjandetykheden te staken Beide Uiiden hebben ten antwoorl gegeven dat zg be reid waren een etmaal lang een wapenutil stand te sluiten Zoo dwarrelde dan p n schitfertje vrede als een eendagsvlinder door deze donkere wereld Een ander bencht houdt m dat het er allen schyn van heeft dat het geschi tusschen Engeland en Perzie gerezen in vei band met de concesate der Anglo Persian Oil Company ten alotte toch nog op vreed zame wyze zal worden bijgelegd De concessie aan de Anglo Persian kwam in 1901 tot stand en kreeg in 1920 haar de ftnitieven vorm De Perzische regeenng werd deatyds toegezegd dat zg zeatien pro cent van de netto opbrengst dezer maat scbappu zou ontvangen Naderhand waa de Perzische regeenng van gevoelen dat het niet aanging de con cessie onder de oude voorwaarden nog lan ger te handhaven zoodat zij op 11 November 1982 besloot de concessie o ereenkomst op te zeggen In aan nota di de LngeUche regeenng tan den Volkenbond deed toekomen stelde i i de houding die Perzie aannam voor ttls een schending van het volkenrecht De Anglo Persian Oil Company zoo werd on ui x eer in deze nota betoogdlHti steeds ïg 1 positte van Persian Oil Company op het oogenbhk waarop de exploitatie der olievelden van Mosoer ter hand wordt genomen aanmer kelijk slechter zou worden Over het alge meen toch ta i eel de stryd om de olie bronnen in het Jiahye Oosten men denke daarbv boven k aan de pipeline Bag uad Haifa nftt doel maar middel om een doel te bereiken In het middenpunt van denken en handelen staat hier de oude strijd tusschen Engeland en Rusland om de liegemonie in Azie Engelands pohtiek n oet in d t gedeelte der wereld absoluut vredelievend zyn want een oorlog zou maar al te geiLukkelyk zyn levensader den weg naar Indit kunnen doorsnyden Van dezen gezichtshoek uit bekeken krygt het gesuhil tusschen Lngeland en erzie om de concessie der Anglo Persian Oil Company een er verstrekkende beteeke Ills die zich met bepaalt tot het KSQer der i erzische grenzen Voor 1933 Wi nog gaan abonné Is op da GOUDSCHE COURANT gava zich thant op aan hat Buraau MARKT 31 TEL 274S j Nieuwe abonné s ontvangen de tot i Januan 1933 verschonende nummers gratis Men kan 2ieh abonneeren tegen betaling van ƒ 2 26 per kwartival f O 76 per maand of 17 cent per week Met het fraai geillustreei de Zondagsblad ƒ 2 90 per kwartaal ƒ 1 per maand of 22 cent per week ongeveer 17 milliard frs en het tekort der staats spoorwegen op 10 milliard frs Stimmn geeft een vertrouweiUke opdracht Volgens een tot dusver onbevestigd be richt uit W ington heeft de Amerikaan sche ministeif van Bmtenlandache Zaken Stimson aan den Amerikaanschen gezant te Parya vertrouwtrfijke opdracht gegeven er by de Fransche regeenng op aan te dringen dat de achterstallige termyn van 15 Decern ber alsnog onvoorwaardelijk betaald wordt Stimson zou verklaard hebben dat de tegeöWöerdiga Aroerijtaansch rejeering met by machte is beloflen voor langer dan drie maanden te doen Ernstige botsing te Parijs Acht perwmen ernstig gewond Op de Quai des CelegtinB heeft een em atige botsing plaats gehad tusschen een slfidperiBwagen en en auto In de êXS zate bJKalve de bestuurd nog zeverf personen De botsing was zoo hevig dat je auto ge heel vermeid werd De bestuurder van de auto werd levensgevaarl k gewond Ook de andere zeven inzittenden van de auto kre gen min of meer en 8ttje verwondingen i s hikt i vo 1 lieL pHtij en m t een eitra wuui toestel MoUison a oiachioe kan 300Oni jl afleggen de afstand over het Zuidiii deel van den Oceaan bij Dakar is ongeveer 2000 mijl BUITENLaNDSCH NIEUWa VBRBGNIODE STATBN Mynramp In Illliiels UUITSCHLAND Werkvnwhafring Leening van $ 00 mitlioen mark Grootache plannen in zicht De Duitsche Bykscommissar voot werk verschaffing dr Gereke heeft ziin plan voor werkverschaffing uittengezet Hy wenscht de publieke bedryven e stimulej ren omdat het particulur liodryf daardoor eveneens zal verlevenjiigen Daartoe zullen de publieke organen leeningen kunnen kiygen tot een totaal van 50C miUioen Uyksmark waaruit zy werk kurncn financieren Het ligt in het voornemen werken uit te voeren tot een bedrag van 342 milUioen welke in hoofdzaak land en waterwegen betreffen verbet rmg van terreinen ten bt hoeve van den landbouw en andere doel einden Voorts ayn frerkzaamhedé i voorbe leid welker uitvoenng 280 millioen Mark zal verejschen n welke ten deele voor de ryksspot egpn bestemd zyn terwyl de postoryen werk versohaffen tot een bedrag van eo millioen RM By den vrijwilligen arbeidsdienst waren begin December 285 000 personen werkzaam 7 milhoeft is beschik baar gesteld voor kolonisatie Doel hiervan IS de overbevolkte industriecentra te ont Negen Mjben geborgMi en 4 milnwerkerv f crMlst In den staat lUiimois haoft een m iiipatploffing plaats gejiad Men vreeat lat 04 mynwerkeri die 00 voet onder den grond lil de nuin werden afgesloten zullen omkomtm Negen lUkan ftborgen trader meldt men ENGELAND Mollwon naar Zuid Amerika Ije fc vening utiuidaiid weet l be 1 J ten da Vlollirtoii b fin Februari bij V lie luattlè met zijij Heart Cout int liet klit uig waaiinee liij dii jaar naar NoordVinertkH ih Kt logcq naar ït de Janeiro opnemen Tenemde e aling n te kunnen ui terug tnX trat teji te vliegen via DaJiar ernchten lie in de eeriikomenle niaHndoy ijn Pu fa Moth krijgt daartoe etn leuwen Naar thans vaststaat bedraagt he aan t by het mynongeluk in den staalt filtnoi fcedolven münwerkers 52 De ontploffing lieeft plaats tffehad op een op 300 M hrogte gelegen gang in de myn Molcaqua De gif gassen welke zich ontwikkelden verbreul den zich b ina over de geheele m jn Daar door werden dè bergingswerkiaaniheden buitengewoon bemoeiiykt In de m n speel den z h ver hrikkelyke acenes af Tot nu tue kunden negen lyken norden gehfjrgen G vreead moet worden dat ook de overig 43 mynwerkers door vallMtd gesteente of doof gifgassen om het leven z n gekorren Naar de KhMUbankint terug In verband Mlet de heerschHHk werkkMMkeM De Nationale Conunissie voor Kinden btld ft naa Reuter vemewnt aaDge 1 LOt r ei u 3iphy Major gehjk aan die lasten moeten worüpn geJ nn i d Je regr eniig het parieme it verzo kcn liaar te macntiftn n puwe schfitkistwissp tjt e n i ta H lie drag van 5 milliard tte uit fi geven De vlottende schuld zal daardoor tot 14 mil liard frs stygeil De minister berekende het tekort der laatste drie begrootingen op m r e u ipt y j j l nd d dat ZO een uitgebreide campaff In het belang der kolonisten wordt alles in het werk gedteld om de rentabUiteit van den landbouw te herstellen Deze taak meent de njkscommissaris het beste te kunnen vemchten door zoo veel mogelyk werkloozen duurzaam Un werk te helpen welL 700 voldaiirf heeft tij zijn vrouw s 2 1 beffimien om meer dan i OOO OOO kinde Uk ht najii dt Kaap en teru de fabneken waar zy thana werl n lw MolHson heeluiteh Jhnlit in een ruk nesfien en henzeer op dé schoolbanken mar iJ ikai ie vlici en iA hi vertrekken j te zetten ten mde aldu plaats te maken na r lortmainotk m lei land onidnl de voor djt vele mannelyke en vsouwelijke ai Krond viMi ie EnjteW he vliejtveVlen niet beideit ie thans werkloos zyn 4V fu ini n p puw Igewetr er onder willen veiwtddcn dat p lul m geen honderd jaar riiadi Is dn het geval ia vertel het dannaar liever dire l verzocht Lettj Wat labet ÏB Marrtbn nam do pijp nJlit zijn monden k Pk htt meisje strak aan Hou j6 go waarachuwde hiJ 1et 1 lal Sir Cheville tjaat trouwen OndankH haar nearetit wi jaren bezat i etty h Üierton et n buitengewStó iein eli rticijinijt 7rf a met gauw ifl f iidl veldgtsiaiïMi Maar dit nieuwa scheen Wh t vppI vo r haar oli ze toonde dit door eenkotten spJierpeii itroep Nonsens i t n DOiisent maar bloedige ernt I etlv ï n wl lar ig gauw ook Üe volgen e maand Op ï ijn leeftijd riep letty schamper uit Op zijn laatatipn verjaardijg v n zeventig gewordten Voegde Marston er lom tpi bii iocti 1 het zoo l n wie IS de eelukkigfe informeerdeiett Nu xai jp je heet goed moeten houden andere ben ik hmisch bang dat je flauw valt En ik zal je ook maar ni vmgwi er naar te raden want dat lukfr je to h niPt Het is njademoisAelU GoulangeH Letty staarde een toonbeeld Van l etmeeet absolute ongelobf Wordt vwrrolpd n d tvvpt eUtaai ftteeda nader totdat 7i I tlkaai ein i lijk l ij de oude schaapskooi vele geslarliten terug gebouw uit losse lieideniaggen ontmoelten lwe jonge men iidieu even tj ölend hiij en vol leven ais ie voorjaarBBOonesclujn Mar ton je bent een uur te laat nephet meisje met een heldere stem toen zijnr en met jf of dert ip van elkaar vejisi derd waren ik ben van twee uur af op leb iek geweest en tiet in nu dne aU het nm nate met non later is J e fongen tot wien de e bewaping gericht vaR kwnrn hijgend aangelonpen en ofsohoon liil er krac htig en gezond uitzag scheen hij luitengcwocn veimoeid Want zonder eeaii bpt on van teedprheid of lietdt het hi zich op PU hoopje hei neoi vallen haalde een aakdoek te vooriehijn en begon zijn voor hoofd af je wisschen Tij 70U ook laat geweest Mjn als ie inmijn gei al had verkeerd exciiseerdP hij7ich toen hij wat Bkomen was Het is eenwonder dat k noe ekomen ben Hot lijkt e of eder1 de iJmph de hel bij ofts va losgebroken Ik kaeep er t aechen uit enliet de heelt Zaak dt wat ze wae ofAohoohik denk dat ik er nog wel meer van zalte hooren krijgen a fi ik terugkom En tochdl e het n e op den man ai vraagt weetik met of ik zoo buit en adem ben van heliioopen of vAn het laohen Het moLsje stond ppn oogenhlUt naden j end naar hem te kijken waaruüh tHn bedftcht ie dat hij er heel aardig uitzag in weerwil van zijn vuurroode wfldigen en het zweet dat van zijn voorhoofd gutste Hij was een goedgeb owde knappe jongen met ondou 7icli keek naar jiet purper en goud nn de heide en jfe breni en aan wienso ren tn QfR n 7iPti g f n andere teekenen aii leven fpdpd i a n een paar magerecl amele 1 ergschapen en het gesehrpeuwvan wulpen die hoven een of andere metrietomzoomde poel vlogen f Maar als le reiziger kwam uit een vanj Ie valleien veiborgen ttchter dgfi zoom van den heidegrond wist hij dat dit slechtp een ooup van eenzaamheid was lUKïg boven een dinkke levendige ntiuftlriestreek en dat op met veel meer dan twee mijlen afstand zijn medemenschen 1 ij duizendtallen arbeidden temidden van het kloppen en ronken der n achinee Ua ii beneden in do diepte heereohte inspanning fpi P de hoogten zetelde overpeinzing Fr waf nog iets meer in de oogen v n het rieisjedat op een wolkenloozen middag m Me p een steen aan de voet van de rot sen zat dap alleen overpeinzing Ze keek naar een smal schapenapoor dati zich dwars door het heideland tPlngerde Haar heele wezen diukte vriendelijk op gezicht en zag er niet ouder ui tan twinftg hoewel hij in werkeUjklieid al drie en twintia was Ijij h d llotid iiar blauwe djgeii tn 7ijn uiterlijk u wg alle kenmerken van veelvuldig ver ijf in de buUeniutht Ongeluk of opzet Naar het Engelsdi van T S FLKTCtSn Nadruk verboden Het meisje p f was pen lonkeie schoon I t i I lil dit oj zi hl iiet tegenbeeld van 1 lar vneiitf Haar haien dig onder den i ked uitkftinen waien glanzMid zwart haar V apgen iinar t zo donker sla van een z p u ner en de lange wiipptrs d e haar wangen raak en nu ze omlaag k ek naar den Ivg gend 11 jongen even zwart ala de oogen h 2Éj leschernden Fn leftijl zij keedi ging er langzaam een gliimt ch spelen om I aar volle Itppe ti en zl zette zich 1 den grond waar haar te laat ir4 H nien innh dder Kh liad uitgestrekt Wel Marston z i 7e vol lieve belang stelling wat is er aan de hand ekprniets ergs jtis je er om gelachen ïiebt Stanhury ging ivereind zitt en keek niet wariiien 1 1 k naar het meiaje naait nem Maar jnplaats van op d een of andere manier iiiling te geveii a4n zijn gevoelene stak hl de hand m rijn zak van zijn oud aportjaeje en haalde er een pijp tabak en lucifers uif Pas toot hij Sp zijn gemak die pijp gestopt en aangestoken en niQ welbeliaifen een paar rookwolken uitr geblazen had sloeg hij zijn arm om het II pisjé pn t rok haar naar zich toe Je moet je maar röorbereiden op een kolossale verrassing letty kcmdigde hij toen aan ën 7Xïo eentje die alle oude kleta kousen twintig mijlen m het rond iU t tot conversatie Vfersehaft Nu wat denk J Xk