Goudsche Courant, woensdag 28 december 1932

18179 7I JMirgang H den overleed in t gesticht Bloe mendAal te Loosduinen na een kort siondig iQdeiit onze geliefde Zuster Behuwdzuster en Tante lij MiiliviiiNiriiBiiieidijli m den leeftyd van ruim 60 jaar Uit aller naam Th J M BINNENDIJK Gouda 26 December 1932 De teraardebestelling zal ptaata heb ben a s Donderdag nm 1 uur vanatf Lange Tiflldeweg 31 Oankbetuicing Voor de vele hartelgke blyken van deelneming hii het ptotselmg overlijden van m jn geliefden Han en Vader PIETER BROEKHUUZEN zeggen wjj U allen bartelyk dank Wed J BROEKHUIJZLN VAN DORT P J MARTENS BfiOEKHUIJZEN L D MARTENS Gouda Const Huygenskade 105 fen woorden kan men nieh leven Het Nationaal Criiis Comité verschaft de middelen noodzakeliik om in de eerste evensbehoeften te voorzien doch daarvoor is ook Uw hulp noodig Stort daarom voor het mooie doel een bijdrage op postrekening 186000 de bouwbedrijven ttn bykomstigheid dat de maatgchappy e 0 contra praestatie ontvangt oor hetgeen aan de betrokken personen wordt betaald of uitgekeerd dan bestaat tegen de w j e staarop de werkverschaffing zich aanvanke lyk uitte geen of wemlg bedenking ontginnen van helde recht maken van bek ii e Het betalen van loonen beneden die welke gelileu m de vakken waaruit de arbeider irkomstig xgn of m de streek waar de werkverschaffing wonlt uitgevoerd is ra Daarnaast ligt de werk verruim ing bat geen veelal neerkomt op vervroeging van normaal werk hetwelk toch had moeteii gebeuren verbreeding van wegeni bouwrtjp maken van gronden behooren er soms toe Als derde groep kan worden aangemerkt het normale werk waarbg zelfs niet van vervroeging sprake is werk dat zonder de buitengewone lydsometandigheden op dit oogenblik ook zou zyn gebeurd Tenslotte ia er normaal werk waar de niachine vervangen wordt door handkracllt WBardoor meer menschen te werk ge teid Kunnen orden Het heeft onzen besturen zeer bezorgd gemaakt dat iiteeds meer werk dat ala normaai werk moet worden beschouwd kunstmatig in den vorm van werkverschaffing gegoten wordt en aan de normale markt onttrokken wordt De funeste gevolgen voor het geheaU bouwbedrijf blaken om uit de ontstellende liiatst bekende werklooshuidscuferB Alg Ned Bouwarb Bond aantal leden 3l20II uaarvan werkloos 14 600 m werkverschaffing ronde cyfersj 300 K Vi Buuwvakarb Bond bt j neph aaAtal leden If 88 waarvan werkldos 14 604 in werkverschaffing 2£00 Ned Chr Bouwarb Bond aantal leden V Voor de armen van geest is de re h door hef leven éen lange tunnel fel t ii ander e gin dat het slecht It in den hanilel Maar jij en ik weten zoo wiinig van die dingen Mar ion antwo r ld niet Zijn gc acht i dwaatcltn af nnjtr hrl Ke ie l achter den iioordHijkeii rand van het heiddand LI therdale met zijn vtelzijdig opgewekt beliiijf leveii de t md HHlülliwalte aan het eetie einde U kb inero industriestadjes aan den in leren kant bijpf ngegroep de groofe crauwe fabneken met hun hooge schoorsl enen It mensfjhenmnsBa s dip daar werk ten en m lit 1 i ijzonder aan dp weverij en pftnnerii van 1 uea Ftherton een ven da LiootBtf ftbnekfn v an het diatrict Hij dacht o k aan I ucan Etlierton zelf t n 7wa trgelioiiwil iii zidizelf teruggetrokken man vnn wmu i cn indruk van krachtig MerwHlit n welgeflftjdheid uitging Ik OU denken dai de aken van je vader ir nogal goed voor stonden lei hij ich plotseling k srukk md uit zijn gepeina aU Je alletn maar haiienki hoeveel men e hen lüj aan t werk Utefi eji r is voor Bo er ik weet n iit idapte ip 7ijn fabriek Wat het nok Jijn mag dat er iet h stalt ais n paal boven wuter hield Letij ol Rtj 18 ftjller en af eet rokkenen dan hij M it jpwee t zonder dat hij er iets van f erkle heb tk hem dikwijls adeifealagen n dan was het duidelijk dat hij ov r iets z t te tobben Daarom wil ik hem liever op dit moment niet laetig vallen met onze aan ffplegenheden Taten we nog wat wachten m ieder geval t it ftir Cheville gfrtrouwd ia Wordt Tcnvrigtl Ongeluk of opzet NiKfr het Engelseh van J q FT ETCHER Nadruk verboden Wat nep ze trf en onthutst i e hrin Bflie gouvernante van den kolonel Precies t oal8 je zegt bevestigde Mar ton mademoiselle 7elie Coulangea wordt aay Stanbnrv en imbmatie van Mei 1 December zij is vijf en twintig en Sir eville op den kop af een halve eeuw uder Prosit Letty plukte een takje heide en trok dit gedachten in stukjea Het hleef enkele renhntt en stil Marston hernam ze eindelijk wat zegt J moeder er wel van arston knikt als een Chmeesche mun njn vóór hij antwoordde Je bedoelt waarschijnlijk verbeterde Wï f beteekeneaid glimlachje je oeit wat zegt ze nfet Jandorje je hebt he r oo 1 beweerd eit en Be was nog op vollen stoom toen viaj Ifc had er schoon genoeg 8 beweerde ze dat dan alle g Letty Telgen jouP sal het je pfedea TerteUan laia r ADVERTEERDE GOEDEREN TROUWBARE COEDERf A Honderden Ingezetenen zonden ons reeds hun Nieuwjaarswensch tei plaatsing in het nummei dat Zateidag 31 Dec a 8 verschynt Gu die zulks nog niet decdt Doe het nu 50 et gewone f I dubbele grootte Opgaaf wordt uiterl k a s Donderdag ingewacht aan het Bureau MARKT 31 TEL 2745 De heerlijke smaak van Kingpepermunt is voor den modernen mensch meer dan enkel een genot Het edele natuurproduct waarvan deze fijne smaak afkomstig is werkt opwekkend en verkwikkend als een weldadige medicijn Orrt te onthouden He VERBOOM ZONEN METSELAARS KARNEMELKSLOOT 167 TELEF 3274 Level t L werk dat af is Jarenlang ondervinding in t vak Ilooi eigen peisoneel uiterste prqzen Vraagt U bu ons eens pnjs SANÓUINOSE Zyt gy bleek li uw tandvleeach bleek m plaats van fnsch rood Zyn uwe oogleden van binnen fletsch en bleek Zyt gu spoedig vermoeid zoodat u alles te véél 18 Dan IS uw bloed niet krachtig genoeg dan moet gy uw bloed versterken Het beste middel om uw bloed te versterken is de SANGUINOSE SANGiriNOSE vermeerdert de roode bloedlichaampjes maakt daardoor uw bloed gezond en krachtig helpt m zeer korten tyd de bloedarmoede en zenuw zwakte overwinnen Prijs per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 By Apothekers en Drogisten VAN DAM Co De Riemeratraat 2c 4 Den Haag NEDFRLANDSOH FABRIKAAT a VHt üw hakk n zoo gauw schoergeioopent n rubberhokken intglijden Een haal nvoudlg m m dia M r vtartmam op dal uw Mhoanmakw uMMnti MJUAOG hokkan JkMM Za lijn gawaldtg itark an anM tUppiiMk aan gahatn pracaM van da Waad Mllaa 48 fabriak l o ancWaa k da pt i mn Wood Ei c rf vow xatlmatariami alUén cfcto Wood Mihf RMtmr U kr Hakken LET OP DE NAAM EN WEIGERT MINDERWAARDIGE NAMAAK a ïf i mm Mimt Zl LriE TA Zoon prachüge cassette met Zilmeta tafelzilver vod f personen Zilmeta het door en doot vlekvnie G to metèal dat bli vend bestand is tegen aziin mosterd o wat voor scherpe stoffen ook zilverwit onvetsli tbau Dus geen moeizddm poetsen meer evtntjes afspoelen maar en Zilmeta is als nieuw Bovenstaande cassette met tafelzilver compleet voor 6 personen f 28 de waardevolle cassette inbegrepen Doch let op het gedep garanticmerk VLEIWRIJ DOOR EN DOOR KWALITATIEF AAN DE SPITS VOORDEEUG IN PRIJS NEDERLAND5CH FABRIKAAT Hooie witte tanden f avVlP v HaIIUg 1 1 Kenvolletevredcnbeldomtrent ChlofWlonl inmlpaBta te bttiifgen Ik gebruik Chloroioir ai ren lanti en urnrd om mijn m ïf w ai tgnden dis ik ten slotte uitsluitend dow dagetijkscti gebruik van Uw lil ji doiit landpHsta faab r rkregen raaK benijd Raiobelt Sob V eriaoKi alleen de eclite Chlorodont laailfiuBta met rood wit blinw firintieslrook tube 35cent enSOcenll Ovornl verkriJKbnar rogen toezending TM dm adTertentle ontvangt tl ko itplooa oen proeftube YVt Leo Werk Dro l in Bljkaatu lautardam 8udhouder8l sdu ut Mmm migt de adüerïmüê ko o mimi IKCELMATIC V r O N derlandfech Oaabl dp r Dit i ook verstandig Adverteerders tocti staan in voor hun waren Waarom zouden zU geld itgeven om hun goeden naam bekend te maken als zU dien door slectite kwaliteit weer onmiddellijk zouden verliezen De advertenties wijzen den veg naar goede waar Womsdag 28 llMMimiMn I89S eOlIDMËllOüRAlVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN epg Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 26 per week 17 cent met Zondafftbiad wer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wau de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 316 met ZondagfiLlad ƒ 3 80 Abonnementen worden dsgetl ka aangenomui aan om Barean UABKT li GOUDA btj onae agenten en loopera den boekhandel en de poitkantoreiL Onze bureaux i n dageUJka geopend van 9 6 aur Admuditratie en Redactie Telef tnterc 274S Postrekening 48400 jiDVERTENTlEPRUSi Uit Qonda en onutrekan beboorende tot den bezDr krtii 1 £ regels ƒ 180 elke regel meer 0JI6 Van bttiten Gouda en den bezorgkr niri 1 £ regels ƒ 1 6 elke regel meer ƒ OJO Adnrtentifa Is het Zatardagnnntmer Cl tyslag op den pr ja U fa dlgiMld lTCrt rtlio da half Tan dea piift INGEZONDEN HEDED££LINOËK 1 4 i g 22 elke regel meer D50 Op ae foorpagma 0 hoogar Gewone advertentiën en ingezonden mededeelinr b contract tot zeer geredocccdlc prQs Groote letten en randen worden berek jd naar plaftamlmta Advertentiën kunnen worden ingezonden door tnsachenkonift van irollede Boek anddaren Adre teotiebttreax en onie agenten en moeten daags vttt dt plaatsing aan het Bureau x jn iLgekomen teneinde van opname verzekard te iVil H t vraagstuk der schulden BespiekinRen tussciwii Fiankhn Roosevelt en Norman Davi Een Fransche uiteenzettiiïg BUITENLANDSGH NIKUWS Voor 1933 FRANKRIJK Uebatttw m de E raneche Kamer Ie kamer n idal zij het ramist ne had laten vailen bewijst lat het niet de bedooUng IS m gebreke te blijven Aaji het slot toch hfst men IJijg volg uo digt It Ka mer in afwathtiug v lU de noodtge alge mtenp onderhandelingen ile iigirriug uit d betaling van di n lö Detemberttniiijn op te schorten Dg bctuhug opacliorljen wil met zeggen weigeren te betalen De vraag om met 7ijn adiuldt jsi lier te praten is viroral in de legenwourctigc omötaiidigtieclen geen buitensporige eiscli Jr wa gt tn tijd meer lot Onderhandelen eii dt overeenkom sten in ake l schulden aan te paBuen aan de eischen van den toestand tusschen den datum vau de Amerikaaiifeün presidenta verkiezing en dien van den lö Ueoember termijn Daarom hadden de sclmldenarui van Amerika een moratorium gevraagd In dieu Amerika dit niet wtlde toeufaan aai de ooi zijn bejjr H tingseverwicht geweiun iite lortmgen niet It onderbreken kou het de I ngtdsolie oplosHiug aanva iden wuiyfoij do het aling gesduedde bij wijze van tftsconlo in mmdeung van de som die luj di aiui staande uvcreenkoniat zou vaatgesttld v or den OiUi zou de Fransolie Kamer de btv talmg hehhm gevofceerd gelijk haie und l eBlisfiuig uitdrukt Maar Amerika heeft dit hardnekkig ge weigerd Het lieeft de storting van 15 Deeembei besohouwd als uitvloeiBwl van di o er enkomaten Metion Baldwin en Mellon Berang Doir aldus te handelen neelt Amerika gebiu k wiUen maken van het geI rek aan tijd om zijn sthullenirtii een houding op te diingen die hen bij de aan 1aand ondeihajidi lingen in e n valsohe positie zou geplaatat hebben Deze laateten lotli louden vol dat de c vtreenkomsten inzake de achuld ongeldig ijn tiengevolge van de tusachenkomst van president Hoo ei in 1931 en indien zij hadilen aangeno men in 1932 te betalen op grond van deze vei een komsten zouden aij hunne ni tning moeilijk hebben kunnen volhouden Engelajid en Frankrijk zijn eigenlijk deu id ineening t iegedi an inzake d Int Imgen van Amerika maai Fngeland is leiuggedeinsd voor het moreele risH O an n gebaar dat vatbaar was voor onwel vullende uitlegging en gevaarlijke consequen ies Heiriot had zic i lnj ht htandpunt Tmrealoten De Pnmsthe Kamer heeft hem met gevolgd docii de politiek van de nieu we hianaohe regeering ten opzichte van het scJuildenprobleeni zal met zoovce l afwijken an diL welke de afgetriMtpn r geering zou hebben gevolgd De conclusie an dit alles is dat het abces ten spoethgate moet doorbreken In het I plantf van den economiHchen wtield toestand i hel dnngend noodtg een nieuwp oveieenkomst Ie sluiten die rekening houfit met hetgeen sedert 1926 zoowel op economist h als hplomaliöc li gebied heeft plaats £ ehad F nklin Rooseveltj de niejwe President Ier Vpi Staten heeft een uitvoerige Of s H king gehnd met Normaii Pavia over Hen tfitstHiid m Europa Norman Daviw zou in rJot onderhoud m t Rüosüvt Ü gw d hel ben WiJ moeten ontwapenii hebben om liet vertrouwen t I eiRtelien m als ïevole daarvnn het credict lal dp dnjfkracltl is van tpn handel RooseveH antwmircl ie aaji DaviB dat het lïevoel lan veiligheid ilst ei tuMchen dg natJes nderling litatant m toenemen in oven ledigheiil met di liepeiking dei oorlogswap ptning Hl hiafht een iiitlüWig in herin nering van Olemenceau die gedurende de redesonderlian ieUngen had verklaard dat n wanrhürg dat er getn oorlog zou zijn met DuifHchland vooi Prankujk de veUig liGid zou beteekenen Davis antwoordde dat hij een gunstige wijziging had jp cmerkf in de houding dei Fransdien ten op7jpht vim Duitaeblflnd Ht geloofde dat degenen die voor pntwa eninif wukiii in staal nullen wezen de duikboot af te schaffen ten spnt via d legenknnting vun 7a iin en Frankrijk DaviH jofdpeldi tn niaiinf overeenkomst js chen Frankrijk en Italië welke op hetzelfde 7n neerkomen ala liet pdaoht nwiBseling ulien vervallen Na liet onderhoud viui Rooeevelt met lia ia hetwelk plaats vond te Albany aou t a iB alduA was het plan nnar Washing liin terugk eirn om daai van gedachten te wisselen met Iloovei Volgena t n andei hericlit uit Washing n 7on staatspperetnris i timRon nogmaals Itehhen verklaard dat ondPrhandelingen met Op Franiche lageering vpi een herzie nmg der schulden np dit oogenhlik niet m nnmeikm komen Ei is ook ge n veian dering gekomen m ds Van Finniehe yijde schiijf men aan het I dat het me juist is om te zeggen dat Fiankrijk hteft geweigerd om te lietalen FiankiijJf s o i zeyt dit scJuijven lioeft p rond van einstipe redenen aan zijn s chiildeiseher een moratorium eeviaagd Men h Pfft dit geweigeid en Fraukiijk heeft I et genomen io ih de zaak Dezg liouding if wellicht ongetniikehjk n zelfs onregel nalig Zi k n in ongunstii tn zin uitgelegd orden en daatom wa de heer Hemot er gpfn vooiafander an maar het besluit van Wia nog K n abonné Is op d QOUDSCHE COURANT gav zich thans op aan hat Buraau MA KT 31 TEL 2746 i Nirawe abonné s ontvangen de tot 1 Januari 1933 verschijnende nummers gratis f Men kan zich alwnneeren tegen l etalinff van ƒ 2 25 pei kwartaal f O 75 pei maand of 17 cent pei week Met het fraai geillustieer de Zondagsblad ƒ 2 90 pei kwartaal ƒ 1 per ntiaand of 22 cent per week De Oanache Kamer beeft Dinodt och tend een aanvang gemaakt met de beraad alagingen over het door de regeermg in gediend voorloopige bcgio ttngsvour tel strekkende bet toestaan vaa een twaalfde van het be lrdg der begroofing en de u tgif te van 5 milliard aan schatkts bons om in de meeat dringende uitgaven te voorizen De algemeene rapporteur der begrootiiigscomnusffle lamoreux wees op de nood zakelykheid schutkistbiljetten tot een be diag van milliard franken uu te geveiii aangezien in het bljzondtr in de eerste maanden van het begrooUngajaar veel kasmiddelen vereisLht worden Met inbegrip van de financiering der sffeorwegbegroöt ife IS in de maand Januari naar schatting wel een bedrag van tien milliard franken no3 dig Werkverschaffing in BMwaren der organnatiea TuHPchen de werkgevers en werknemers organisaties m het bouwbedrijf t w den Ffttroonsbond oor de Bouwbedryven in e Itrland den Ned Aannemersbond den Ned KK Bond van Bouwpatroons den Algem Ned Bouwarbeidersbond den Ned U K Bouwvakarbeiderabood St Joseph den Ned thr Eouwarbeiders Bond en den Chr Nat Bouwvakarbeiders Bond m Ne derland en dp regeermg ia overleg gaa dt over d w rkv rwiha££ingapolitiek waar tegen in vakkringen seer eniatige beawaren bestaan Na gepleegd mondeling overleg ten De purtemente van Bmnenlandache Zaken heb ben de organisaties aan den Secretar e Generaal van genoemd Departement hun zienswyze nader uiteengezet m het navol gtnde 8chr jven Bij het onderhoud over de werkversc af fingspolitiek der regeenng dat een Tom missie uit de onderscheidene werkgevers en werknemersbonden in het bouwbedryf op 15 dezer met U mocht hebben verzocht U rog enkele feiten te willen mededeeieii wel ke ons betoog konden illustreren Het ïy geoorloofd van de gelegenheid gebruik te maken om tevens de kern der za ik nog even te releveeren Wanneer onder werkverschaffing mag worden verstaan werk maken of brengen waar het niet wae met aU hoofddoelJedig gang tegen te gaan als met te onderschat van de Franache Kamer heeft na een extra zittmg van Boncour aan haar rapporteur opgedragen om een guubttg advies uit te brengen over het J oorstel om staatsgaran tit te verleenen voor het fransche aandeel van lOO millioen schilling in de Oostenrijk sche leening Afgevaardigde Marin nfiaakte er zwaar ttgen dat de uitgifte der chatkistbilje ten ges hiedt als onderdeel der financiering van het twaalfde deel der begrooting en herin nerde er aan dat reeds een bedrag van ne gen milliard franco ftchatkistbiljetten m omloop ia Cheron de minister van financiën gaf een overzicht van de teganwoordige moei lijkheden van de nchatkiat Hy zeide dat de regeenng zich verbindt om reed m Ja nuari haar plan voor herstel voor de Imancien en het begiootingsevoiwicht m te die nen De regeering zal eveneens mededeelen welke middelen ï rverw igt om het tekort op de spoorwegen te dekken Ondertusschen is het echter noodzakelijk aan den Staat kasmiddelen te verschaffen want hij mag niet tot uitvluchten gedwon gen worden Zonder tekortkomingen zal ik een mid del vinden om een einde te maken aan de al te stuitende tekortkomingen insakc de innmgen der belastingen verklaarde Cheron Ten slotte zeide hy dat er een strenge be zuinigingspolitiek moet worden toegepast en dat hy instructies heeft gegeven om be Ustingfiaude te voorkomen s Middags heeft de Kamer b de hervat tmg van het debat over het Toorloopige twaalfde de eerste drie hoofdstukken aangenomen tot opemng van credieten op de algemeene en de supplementaire begrootm gen voor Januan tot een bedrag van 5 292 627 Q86 franc Een amendement van Marin om de uit gifte van achatki ttbons van 5 tot 2 milliard terug te brengen en dat door de commjs ie en de regeenng welke de kwestie van vertrouwen stelde bestreden werd is met I 400 tegen 190 stemmen verworpen De commiMie van buitAilandeche zaken vóór goedkeuring der Ooetrtinjk Bche leening De commissie van buitenlandsche laken maar vervolgde Marston Tn de comedieliror in ïie je hel met beter Mijn moeder I n ik zaten aan de lunoh we aren juiet oowat klanr en ik dioht met anders of ik nu diiepf kunnen w gaan naar jou toe toen mijn oom kwam binnenstappen Ik agdat er iets bijzonders wai luj wilde nietslirbhen zelfK g en glnasjo sherry en Jiij wasknapje zenuwaciitiï Mijn moeder nnd hetbinnenmei8 e weg dat bediend ij xa ook dat de oude jongen iets had dat hijwenst ite e verleileai zonder dat onbescéieiden ore het hooien zouden En toen vielhl met d deur in huis hij kondigde for mccJ H n dai hij ng trouwen Met dePrancaise Deksels ik dacht dat mijnmoeder het te kwaad kreeg IJat 18 warempel met te verwonderen meerlde i etty l erst girtg Marston voort wiJde ziJ het niet gelooven Maakte een niet bepaald arhtzinniffe toespeling op zijn leeftijd Dat Btak hem Hij zei stijfjes dat hij geloofde oo flink en krachtig te zijn als en man van zestig En toen je weet hoe heetgelmkerd mijn moeder wejwn kan haalde ze mi erbij Ik wap zei ze zijn neef en de erfgenaam van d i titel en m de ver wachting daarvan opgegroeid en nOg een hoop van dat moois meer Als uit dit hu wehjk een aoon geboren werd V ioor ik mijn erfdeel i dat zou een allergemepnste streek ajn want het was wn oo te zeg gen aoo vast aJs n huis dat ik xyn erfgenaam was Om kort te gaan was raaend tn Sir CheviUa vrceg Laity fchtbaar gelntaraiieerd ou i VLiloving Mnder omwegen aan jouw vodpr en moeder mee t detlen Wat daetit 1 ervamC I etly wendde het hoofd wat Ier zijtfe en k ek peinzend over de e l Mk Mnntton rn t4g mn en vroeg lietn Heb Je een idee waarom je oom enmijti vfwler niet nwt elkaat overweg kun iet de nnnstp notie verklaarde Mai töi Maar je weet hoe de toe atand Ie ader i vooi uiti trevend en Bir Chev il Ie I t f nservatief n merg en l een Dat beeft aanleiding lot kwesfit ge even bij de laat le verkiezingen voor den graafseh ape raad Dat 1 het eenigi wal ik bij mogHijkhewt kin l edenken Vt it moer ncliter meerwle letty ij 7tjn dltij t politieke tegen anders gew4 es l ziMtlang als ik me kan herinneren maar da belette met dnt v vriendschappelijk met elkaar omgingen frien po geleden veran derde dat Fr moet iets zijn MarMcm ik Inn er zekei van Mijn vader tobt den laat ten Jjijd over net een of ander ik heb het d h p jk gemerkt hoewel hij proboett het oor mij verbeiden Fn al wp hem over oiizt verloving moeten preken is t tiet bette dat ik dat doe Tij knnt je moeder dan p de hoogte brengen 7ij zal geen bearwaren maken oordet de Marston op een toon van rotsvaetf overluiging Maar wat w er mei Je vft ler Zakehjke moeilijkheden MisBcfiieo kionk het vaag maar e er weet ik hM niei Natuurlijk hoor ik wal b FEUILLETON llij werd Uoe laj ger Iwie ij iger ond r iltjj wooidenstioom van niijn nioedei Beweerde Jat de mogelijkheid dut hij uo eens 7 u rouwen hoe laten teeftijd ook altijd had bestaan en dat het dom was geweest daarmee gfiii rekening te houden En ver d r dat hij of ik den titel kreeg of niüt royaal voor miJ ge oi d had veel te royaal heihaalde iiij niet niKlruk en tk zou nooit Dfuileiding lieliben om over iiem te klagen Maar het is de kwestie van den titel die I ijn moedej oo hoog zjt yie je 7ij is ar altijd vre i k luk op geweest dat ik ftir Ei j ij Ma rate n vroeg Let tv h oedenk JIJ zelf erover De titel kan me geen klap scJiel n Alh de knaap wil trouwen laat hem ztjn n Hiig gaan ÜH is ijii a k niet de mijne Wat ik wil IS met jou trouwen dat is mijn ank Fn weet je Letty als dit doorgaan wat zeker wel het geval zal aijn zal het vfoi JOU en mij alJe veel gemakkefijker maken In welk opzichf klonk Letty s vraaff Wat voor verschil zal het maken Ik bedoel hel zrt verduidelijkte Mar ston yioolfing het zekw was dat er mets tussclien mij en den titei gtond ais Sir Clievdle zelf had hij tot op zekere hoogte vat op me En zooaJ we maar al te goed weten zijn hy en jo w vader met wat je noemt dikke vneirfen Maar nu hij met dat huwelijk zijn eigen weg volgt kan hij er nieU tegen hebben dat hetzelfde doe Vandaar dat ik me eigenlijk verlicht voel door het nieuwi Ik b o r it rk voor en