Goudsche Courant, zaterdag 31 december 1932

Mo 18182 Zatei dag 31 OfélBinbap I932 7I Jaargang N conferentie tastbare resultaten kan opleveren en daarmee aan da verkwisting van miltioenen maar ook aan de felle spanning en het onderluig wantrouwen en aan de drukkende overlieeisching van enkele sta Ien althans voor een deel een tind kan komen Wanneer dit het geval is don zal dit zeker ook ten guiisUgen mvloeU oeieutn op de regeling van de kwestie der oor logsschulden die op het oogenblik zoo hopeloos lijkt vast geloopen De herstelbetalingen Mtt de Duitscht Iieibtelbeialingen is men m Juni van dit juai te 1 au amie eindelijk lil het reine gtkomeu up de conferentie daar bijeengeroepen nadat Duiisüiloud verdei e betol ngui geweigerd had Duitsob land wu nog i milliaid mark betalen mW met aU herstelbetaling maar als stortui in een fonda tot herstel van Europa Frank njk dat 7ich legen deze regeling tot hst laatst tue ver tt had verbond daaraan ech ter do voorwaarde dut dan ook üe oorlogsschulden aan Amerika geschrapt zouaen wolden fiouwens ook de andere credxteu icn van Duitschland gingen van deze ver onderstelling uit Ze blyken daarmee buiten den waard gerekend be h bben Na afloop van het moratorium hebben de Vereeuigde btaten wel degelijk de op lö December ver vollende betaling van hun Europeeeche dab leuren geeiscltt Dit heeft een uitgebreide wisseling van notn s tengevolge gehad mat dit resultaat dat de verschillende schuldenaren ZIJ het onder cou of anderen vorm van protest uL met de mededeelmg dat ze een nieuwe regeling verwachtten met ultEOnderiBg van Fiaokiijk BelgiA en Polen betaald hebben In Frankrijk is deze besüssiug genomen legen den zin der regee1 mg Uerriot die dan ook deswege ontslag genomen heef en door het kabuneit Bonoour 1 3 opgevolgd Het conflict China apan DiL o n u 1 c t raakl ougeiwijfcld Amc ika nog van luccr nabij uaii de luiopccfrcte stalen al is uan teiielijk üi gence o weicid door de bemoeiülus van den Volkenbond met het Jaj ajuiaiti avoniuur er indircci by beirokktn lumit rs net gaat nu om de viaag of de Voiaen bond zyn laatste lestje piesuge verspelen zal door lu Le gcvtii uuu oe Ji panache eischen dan wel iiet uitUeden van juihui uu den Bond zal nskteren wunneei het uui cte hauüh ivmg van de beg n eieu van ucii llond die nog in het paci Keliogg en 1 et negenmogenonek uverdrag bckrooitu ti zijii besliHl vasUioudi Voorloo pig lijkt i et laatste nog hel waursuhijnigKst i e oauval vuil Japan op China nttsr het heet tot erstet van de orde ui Mintöjoerije maarin wtikelijJiheid met het doel zich m hetbezit van Manisjoerye te stellen wat Japandoor vorming van een nieuwen zoogenaamd en af hank ely ken staat gedaan heeltis m zoo flagranten stiijd mei de begmselen van den bond en met de bestaande verdraden en de publ eke opinie dat de Bond h daarby moeihjii kan neerleggen nu China een beroep op den Bond heelt gedaanei de overeenkomstig dat beroep bijeengeroepen buitengewone vergadermg van dedoor haar uit jezonden comniissieLyttoneen r ipport heeft gekregen dat Japan opvr jwel alle punten in bet ongelyk stelt Devergadetmg poogt nu nog tusschen de tweepartijen bemiddelen Maar waar Japande erkenning van den nieuwen staat gevormd van Chineesoh grondgebied als m verbiddelijke voorwaarde telt lijkl dakans op eeu gunstig leEultaat niet gi o Nederland tb uil gioote koloniale mogendheid in d l btillen Oceaan van naby bij deze zaak ba trokken en behoort ook tot de ondert4 ekenaars van het negen mogendheden verdrag Het Japonache unperialisme dat zich al driester penboart moiïe voor ons niet ou gevaarlijk zyn ala voor Cluna het vormt niettemin ook voor ons een niet te onder achatten bedreiging En wanneer wu ona daarvan in dezen tijd nu de gevaren van dat impenalisme zich zoo duidehjk uitepre ken met meei lekenschap geven dan ib dat zeker voor een groot deel aan de heer sohende crisis te wyten die ai onze aan dacht in beslag neemt tengevolge van de dreigende vormen die zy ook voor ons land t egint aan fe nemen Vrywel alle bedrijven ondervmden dg hoogst ernstige gevolgen van deze cnais en de werkloosheid is lot opn nationale ramp geworden en vraagt millioenen minister Kuys noemde nog patt een jaarlijksch bedrag van 100 mülioen voor steun van onzg schatkist Het is dan ook geen wonder dat de gedachte der crisis ons publieke leven beheeracht en dat onze wetgeving en ons etaatabestuur gclieel staan lu het teeken deaer crisis Wij sijn I 13 E W Cs ËpenninhmeyeF wenscht J aar gcöcMe Clen e een voo spoedig 1q3 5 SSMp Ji i f 1 M BRENNINKMEYER mnSGUi MRANT nieuws en advertentieblad voor GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE ls IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWtJK SÖmONHOVEN STOLWLFK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJSt Uit Gouda en omatreken behoorende tot den beiorgkrlng 1 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 Van buiten Gouda en den bezorgkrlngi 1 6 regels ƒ 156 elke regel meer OM Advertentièn in het Zaterdagnummer 20 b ilag op den priyi liefdadighwIdt adYertentiftn de heUt van den pr a 4 1NGI Z0ND£N MËDËDEfiLINGENi 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hoogar Gewone advertentien en ingezonden medadeelingen bfj contract tot zeer gereduceerdoi prjjB Groote letters en randen worden berekend naar plaatuuünte Advertentien Ininnen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Boekhandelaren Advertentleburettx en onze agenten en i oeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau z jn ingekomen teneinde van opname verzekerd ta zjjn Ditblad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per wartaal ƒ 2 26 per weftk 17 cent met ZondagsUadj r Icwartaal ƒ 3 O per Week 22 c n1f overal waar de bezoi ing t looper gB hi dtFranco por trast per kwartaal 3jlö met Zondait blad ƒ 8 80 1 Abonnementen worden dageJjjks aangenomen aan ons Bureau k tflKT II GOUDA pn e agenten en loopers den bjjekhaijdel en de poBtkantoren Onze bureaux zyn dagelyka geoplad völ 9 6 uur AdmMatraA en Redactie Telef lutt rc Z74B Poatrekeïung 48400 f HET JAAR 1932 EERSTE BLAD iLi wille vflj het beJioud van eigen over heerscliende maolit de ointwai ingaconfoii n 1q te hebbtn doen nuslukkan en daar mte de oplos ng te hebbert t eng iouden van f R der ernstigste vraagstukken waar voor Kuropa nth geplaatst uet en die ons ook dit jaar in bijzondere nlate hebben bezig gehouden Wanneer we ons aan het eind van het j At afvragen welke vraagstukken en kwea tties meer m het biJZ4 nder t et internationale leven en de internationale verhoudm gen in 1932 het oen beheerscht dan vmden we de ontwapeninig de herstelbebetalingen en oorlogsschulden en het conflict in Oost Azic a bij wi üan nog ai van gruul ind lect büang voor hel iiiteruationole leven de jongste ontwikktlmg van t politieke leven in Duitsüiland zouden kunnen vo en On gelwijfald heeft o k hot prolöctionisme met ijn verwoestende uitwtrking op ons etono ri iscli leven onze btyoigde aandaciit bezig gehouden en ia ht t voor liet herstel der weield en der belangrijkste factoren Maar het schijnt wel of men aoozeer aan de oplossing van d t vraagstuk waoiioopl dati men tol nu toe al was dan de conterenlie van blreoa een schuchtere jpoging vooi de pogingen tot oplutsuig oog geen vasten orm tieeft kunnen vinden nadat de geliou den conferenties yonder uitwerking aJju gebleven Wellicht beseft men ook dat aan dia oplossing eerst andere inteinationale verhoudingen vooraf moeten gaan Dii u eüiler i er zeker iii niet mindere mat zij hei m enigszins andereu vorm het geval ten opziohte van het vraagstuk derontworp e n 1 n g of liever t eperking der bewapening Maar dit probleem is toch minder in gewikkeld en beter oplosbaar mita maar de goede wil aanwezig is Aun tueu goüdt n wd heeft het ook dil ja r weel rijKeiijK ontbroken Missciiieu iïu tiei juidier zijii il zt ggen dat de ouder luge veriiouamgen en feiie spanningen net uuatUing wanttuuwen en niet het minst üoii üe vrtes het doorbreken van dien gooUiii wil iiebben belet tengevolge van dat ontbreken dieigde dan ook de outwapenuigB ntereniie uie nog ten eristuk is van vorige jaren en nog altijd in voorbereiding du jaar geheel in het zond te verloopen Lr waren dooi de Verecjiigde ötalen hngeland i iaulinjk en Jkalie vooretellen U 1 ouiwapt iiing ingediend waaruit tenslotte de mouc van den fcngelachen mimaler Siinon dooi de voorbeieidende conferentie laiiva ru te voorsLluju kwam welke motie vaststelde dat kwaiitat eve ontwapening ziüowel door afachalling der zware bewapening als door het s ellen van deiie zware bewapening ten dienste van den Volken bond als Iranknjk had voorgesteld mogelijk zou zijn Veel verder kwam men daar mee dus niet En Duit chland begrypende dat de wapenbeperkmg wemig zöu krijgen te beieekenea stelde nu den elBch van rechtsgelijkheid ten opaicJite van de bewapening dat wil zeggen eischte dat het zelf aan gt on andere beperking zou gebonden zijn dan die de andere mogendheden bond en dus de bepalingen vaji het verdrag van VeraoiUeö in zake de Duitsche ontwapening buiten werkmg zouden worden gesteld en verklaarde nadrukkelijk dat het wanneer deze rechtsgelykheid niet erkend werd met meer aan de ontwapeningsconferentie zou deelnemen Frankryk s houding in aanmer king nemende kon men niet anders ver wachten dan dat het zich legen inwilliging van dezen eisch hardnekkig zou verzetten Het verklaard zelf dat de ontwapeningsconferentie ook zonder medewerking van Duitschland voortgang kon hebben Maar de andere mogendheden begrepen dat e n ontwapeningBconferentu op dez © wijze gtjen praktische resultaten zon kunnen opleve ren En beduclit vooi de uitwerking van een mislukkmg op de internationale ver houdingen op Amerika en op de publieke opinie der wereld hebben ze onder leiding van Engeland onafgebroken pogingen aan gewend om het Fransche en Duitsohe stand punt te verzoenen Daartoe werd een con ferentie van de vyt groote mogendheden Amerika Engeland Frankrijk Italië en Duitschland na langdurig getwist over de plaats van samenkomst bijeen geroepen die tenslotte nadat de Amenkaanaclie af gevaardigde reeds had voorpesteld de con ferentie voor onbepaalden tyd l verdagen tot overeenstemming kwam over een ver klaring waarbij m principe de Duitecdie eisch werd aanvaard zoodat de iwohtagelykheid het beginsel der ontwapenmgscon Ewel ieder menachen I dat 1 en TTo huiveng ib wohzelt p te n ii t Jiien niet graag stil Er zijn ti d 11 11 lev iven dat lekeiibcl ï I IEéwjA i dien uien ging 0 ons uitliRt en ich af te viagtn Ifik leidt Dat ijn Jgelukkigste tijdem Jihlieid hebben het irevtji bowuöt te g I ij e het leven ntemt u die riolitmg drm toed dat er gebeur ijn die ons dtwin bn lom ona te 7ien Is at voor ona allen zoo de Oudej aars 1 vond ipcndtn Bchemer van t jaar onze banden or Ien en we uitzien ÊP lo verlaten stra anders ot uit den L rijzen andere beel velden en andere weemoed besluipt oorl yging OnwilleQs over de dagen en Jeveii En de vraag wat ons leven was tiatom den weg te u den anöeren di n aur doe rgoal Zon4 waAiheen d Pg ö ker mei de beate De n enscti i n de n o l g zich rekpi blijven van 4e i icht en de ooivafceji dij gta hn da fTon tenitwen en oogenl li cii fttil te Btaai tr l 0 wel een tijd diegtbiedend doet aliWanneer in den aaniien lantsten dfig vi en oniza gedachten ver de mistige vcli ten don kon tiet niift vHD 1 e verii Ien op zien we slratvn en een v oni ur1iet leven 1 eung sielL we arhtöli ron n dit voor dtingt € li aan ontfPil wal hêt wordair Het ia cp deij Öu aaraav opzicftto van van 5i 0P ff f Mi Weei komi een jSu ui e laaikMg aftpgegl den Als schakel xn d T4ten van Sen tijffi O Die vooi on het l eed af gelégd y i n I eibmdt met de toj komstigeJeeuv t heid j Wdt t oude jaai ons èven mocht aan vieugde In on ie hennn uner eaien we bijlen Fn wat 1 ons an i ampspoed gaf te dïagen Daaj zetten Vv U ns nu maai over heen f Zoo gaan wij weei un t fusbchen moiid begmnem De nieuwe phas van den levenöstnld AI hopend dat he meuwfe jaar oos bienge NaasL moeite en KOrg ook iets dat ons v iblydt wanneer we tiaar van 1932 stellen ten dei menachheid en irste plaats ons met ullen moet Nu al ii de wereld wor stolt Furopa vooral om los te komen mt d gew ldi £ crisis die wel met uitsluitind door den wereld orlog veroorzaakt is maar welker oorza ken n den ooi log m aoo lieftige uitwer kmfe hebben geliad ea een zoo heftige na werking vertooiien dat niet alleen ons wel vaart maar zedta onze Wesiereche beaohaving in den ontstanen chaos dreigen t n oiKler te gaan hn lederen Oudejaaxaavond O nieuw luoeten wo vaatstoUen dat z k al het befaef groeit dat we op den veikeer den weg zijn we Log altijd met den weg ge lonüen hebben om uit 1 et inoerae te raken LO wat meer ie w uok dien weg niet met beslisten ernst zoeken De verdwazing van nationalisme en imperialisme die door den oorlog een einde zou nemen heeft mtegen d cl enoi m oon kracht gewonnen wat zioh in de toename van het onderling wantirou wen heli verhevigd protectionisme de eter ker bewapening en unpenalistische avon turen als het lapaiisohe in Mantsjoerye openl aart bn door de algemeene verar I uig dei wereld de ontwrichtmg van Euro pa door middel van de vredesverdragen doen de gevolgen de er verdwazing zich rkig pijnlijker gevoelen He schijnt wei of deze scherpe pynhjk heid of de afmetingen die dt crisis aan neemt en die zich o k dit jaar weer in voUe zwaarte hebben doen gevoelen en steeds verwoestender uitwerking toonen in njwel alle landen tenslotte toch de volken en ook de regeeringen tot Inkeer hebben gedwongen Lr ia den laataten tyd al doen de gevolgen zich nog slectitD zwakjes gevoelen een groei merkbaar van het besef dat men wü men het herstel der wereld den tegen woordigen toestand niet kan handhaven moor de directe voordeelen uit dien toestand voor sommigen voortspruitend izal moeten offeren aan het algemeen belang dei wereld waarbij men toch ook zelf m hooge mate betrokken is De noodzakelijk heid van de herziening der vredeaverdragen dimgt zich gebiedender dan ooit op en heeft dan ook algemeen tot lelfs in regeenngs kringen ook Mussolmi heeft er een lans oor gebroken erkentiing gevonden En feitelijk hebben de laatste gebeurtenissen t Geneve waar Duitschland b eisch tot rechtsgelijkheid ook door Franknjk tenslotte erkend is met de afbraak dier verdragen reeds n Legm gemaakt Men dient daarbij ecliter m het oog te houden dat deze erkenning van Frankrijk alleeai door dwang verkregen werd Nog steeds tracht Frankryk de door den oorlog veroverde maclitsposltae te handhaven daarbi ook mm of meer gedreven door een wel wat zon derlmg aandoende vrees voor t ontwapen de Duitschland En het is zeker niet in de laatste plaats dit Fransche streven dat de hef ige spanning in Europt handhavende het beretel der wereld tegenhoudt Wanneer dan ook de Fransche regeenng ter zake van het recht tot bewapenmg aan den DuitBchen eisch d er rechtsgelijkheid heeft toegegevtti dan was dit alleen omdat het tegenover de publieke opinie der wereld die bcKQiii Gejukjcig Nieuwjaai khnkt nu allefweg Ji Gelukkig Nieuwjas gaat vab mond tot mond Gelukkig Nieuwjaaï wenscht ook de Redactie Aan alle lezeis m deez nieuwe stond o o OOOOOOKXXKXXKX dag y allen die toegegeven hebben aan neigingen tot ons aller vryheidsbeperking tot aantasting van de rechten va i den vryen mensch Weten thans dat zy zich slavenboeien wilden smeden met groote moeite van de handen te schuiven De komende dag het is de naam van het kind dat wy als de reus door de stor men des levens hebben heengedragei W weten van dien komenden dag slechts dit dat de zedelyk zwakken het moeilyk zullen hebben dat de zedelyk aterken een voor sprong hebben maar ook de eersten kun nen sterk worden door te leven naar de hoogste stem die in ons spreekt de stem van het geweten Maar tenslotte moeten wy allen de toekomst overlaten aan de geheim zinnige macht welke ons aller leven regeert en het zeker wel zal maken Op de grens By de Jaarwisselmg kan men naar het verleden en naar de toekomst zien Wy htbben reeds zoo dikwyls voomamelyk naar het verleden gestaard zouden wij l et thans wederom doen wü zoaden m som bere gemoedsstemmmg geraken door het jammerlyk beeld dat ten tweeden male 0 leverden degenen die zich geroepen heb ben geacht om de leiding van s lands i Ven m handen te nemen en evenaN eind 1923 door hun falen een beschamend von bteld aan de natie gaven Laten wy daa o 11 ditmaal in de eerste plaats naar ie t o e komst zien Wat zal de toekomst ons brengen Dez vraag vooral houdt ons by den aanvang van Vet nieuwe jaar bezig Wy weten het met en zouden het toch zoo gaarne weten Jaarwisselmg Een weimg peinzen Zoo even maar In t laatste etmaal Van f stervend jaar Nog eens herdenken Wat IS geschied bn hoopvol polsen Waf Toekomst biedt Men leest de aren Van vreugd bijeen Op korenakker Van het lerleen Elk uurtje vreugde Dat men ontving Herkrijgt zijn glans door Herinnering Maar somb re uren Van droefenis En zwarte dagen Van groot gemis Herinneringen Aan haat en leed Daarvoor is f beste Vergeef vergeet De nieuwe jaarkring Weer afgewacht Met optimisme En strijdenskracht Zoo even peinzen Met flaisfrend woord Zoo even stilstaan En dan weer voort Wy zyn nieuwsgierig als de reus in df Christophoruslegende Als het vreemde kmd dat zyn bescherming heeft ingeroepen door hem in den winternacht door storm en regen over de rivier is gedragen en emdelyk len anderen oever bereikt op het oogenblik dat de zon haar eerste stralen over de rotsen werpt vraagt hy Hoe heet ge toch Fn als dan het antwoord luidt Ik ben de dag tie staat geboren te worden is de reus nog even WIJS als tevoren Wy zyn nieuwsgierig ook als de held die worstelde in den nacht met een onbekende eest als de profeet die uitriep Wachter at it er van den nacht als de jonk vrquw die de naam van den zwaanridder wilde vernaifjen maar hoe wy vragen of dwingeny r wordt geen bescheid gegeven Het eginge wat wy weten is in het verleden net heden in het nu wat komen zal Het verleden is voor velen onzer zwaar geweest Ook voor de meest gelukkigen Want het geluk heeft eveneens zyn zo gen Pn de voorspoed zyn bezwaren Het is zelfs de vraag of er wel een groot verscfiil is tusschen wat wy menschen gewoon zijn ge luk en ongeluk te noemen Het heeft er sims veel van of deze beiden met mystieke koorden onafscheidelyk aan elkaar verhon n zyn en op elkander gelyken zooals km dpren van dezelfde ouders gelyke trekken Mmnen dragen Geluk en ongeluk brengen eide hun gevaren en moeiiykheden met zich mede De last des levens is nu eenmaal i waar te dragen voor alle menachen in Welken staat des levens zy zich ook mogen IJevinden gelyk Rolland zoo naar waarheid ïögt voor alle zielen die strftden en lyden 1 Keker zullen overwinnen algemeen de billijkheid van den eisoh er j ferentie zal rijn Dit Ib dus ongetwijfeld een kende niet het odium op zich kon laden succes Kn bet is mogelijk dat nu ook de Maar dit ie zeker en dit is een troost opbeuring de last des levens die wfe te Sen hebben gekad ia niet tevergeefs ge ert want h sluit In zich den konenden i