Goudsche Courant, maandag 9 januari 1933

Mo ISltS Ook in 1933 Is FOTOHANBEL H k DAEMS Zeugestraat 56 Uw aa ngewezen adrj Cursus voor Kraamvrouwenverplegln en Zuigelingenverzorgln MAANDAG 9 JANUARI en DONDERDAG 12 JANUARI a s zal er van 1 z tot 5 uur in het Consultatie Bureau voor Zuigelingen Spieringstraat 113 gelegenheid zün zich als deelneemster aan bovej genoemden Cursus te doen inschreven De Cursus zal van Maandag ij tot Vrijdag 27 Januari worden gehouden in één der localen Spieriin straat 113 Gratis deelname Namens het Bestuur der afd Gouda van di ZuidHoUandsche Vereen Het Groene Krali Mevi GONDA secretarea Te Koop oi Te Huur tef an billijkcii p q Een flink f khuls met Kantoor en beriging voor Auto in het oeatrum der stad Brieven onder No 47 aireau Goudsche Courant Markt 31 Gouda VEREENIGING TER BEVOBDERING VAN DE OPRICHTING DERVEREENIGDK STATEN VAN EUROPA Gevestigd te Haarlem Goedgekeurd by K B van 26 J 1982 UITNOODIOING tot het bijwonen van eene LEZING te houden door de heereai TACO MULDER en Mr J H SCHULTZ VAN HAEGEN resp Voorziliter en Secretaris van het Hoofdbestuur over het onderwerp DE VBREENIGDE STATEN VAN EUROPA in de Bovenzaal van HET SCHAAKBORD te Gouda op WOENSDAG 11 JANUARI s avonds 8 urn Voar belangstellendeii vrfl Entree de brand op de France als die op de At lantique en de George PhiUppar a n kwaadwilligheid moet worden toegeeehreven Binnenland Briefkaarten voor het Crwis Comité a 1 Januari Ueduiende liet tydvuk van 15 Jauuflii tut en met 31 December U iJ zuilen op Je pofetktintoien be cbilibuiti worden tjealwld briefkaarten welke met et n toeslag boven de gewone frankeer waaiden veikocht woiüaii De e tra opbrengst komi ten bate van i cü ijLioiiaal Ciiöiö Oomite De kaarten liagen op het linkeigedeeltii van d © voorzijde adieakönt een vooirftelling welke evenalir de aangebraciite izegelatdruk verband houdt met het doel van de uitgifte De kaarten worden uitgegeven raet een f runkeer waaide i an 3 tent 6 cent en 7è et Zij worden verkocht voor 5 cent cent on U cent De brieikaarten van 3 cent aijn uitgevoerd naar n hout uede van W Oepts te Amsterdam dic van 5 cent naar esn lithografie van Aart van Dobbenburgh to Bentveld De briefkaarten van 7i cent zijn uitgevoerd naar een teekenin van II T r aPRUIMING MAANDAjGOCHTENP 9 UUR ZIE ZONDAG DE EXTRA KOOPOES IN DE ETALAGES 1 Ongeluk of opzet Naur het Eugelsdi van J S FLETCHER Nadruk verboden Het KOU me nietg verbaien aje zo lieniel I M aorde bewogen lioell om haar zwager in k nigeiiBesliolit opgeslotrai u Marston vertelde dat ze liiUt legen Mr Cheville van leer is getrokken zei Letty Hm dat kan ze meende Getherfleld t neemt gem l lad voor den mond al m liet up haar heupen lieefl Enfin re sollij m m een raren lijd te leven Binnenkort ïul je nog hoeren vertelleo dai ik er met de keukenmeid van dezen ol genen v uidoor Lotly Bliep dien nacht in met een prettig oppelucht gevoel Het gesprek met dm ouden man had een zwarea laat van haar el gwcnteld m toen zij den volgenden ochtend met haar gastheer ontbeet aa w humeur IW büimoeiMg Het waa een atraltnde da evenals de vorige een dag vol zonneschijn en lent eugde Haar vader zou vanmorgen terug I en den heelen middag zou met Ma ion over het lonnigo hrtdeland werven J a POTHMST El ZOM MEUBELEN ƒ BEODEN TAPIJTEN KINDERWAGENS KL BMTEildO iTSSPAIllllK TE GOUDA Aari elanghebbeiiden wordt kennis gegeven Ait tot Bijschrijviflo der Reote over 19S2 gelegenheid zal bestaan in het zittingslokaal der Bank op DINSDAG 17 WOENSDAG 18 DONDERDAG 19 en VRIJDAG 20 JANUARI 1 33 telkens des avonds van 7V4 tot 9 i uur Alle houders van Nutaspaarbankboekjes worden opgeroei en om op een dezer avonden de rente te doen bu schru ven HET BESTUUR GOUDA Januari 1933 I Voor LIPS Brandkasten en Stotenfabriek I v IJzarhiiniial P WOIIP f OoMda gaan door goedkoop te leveren Ook in 1933 voor KLEEDING NAAR MAAT Prima stoffen en veerings vakkundige bewerking met Original HanselEcho 15 P H DE PATER VIERDE KADE 72 Nw gedeelte EMUCAL uitmuntend voor hoest en keelpljn in Droglitarij Het Groene Kruis KLEIWEG 91 TELEF 2018 I Radio Electro Technisch Bur D E MAREE HOOGSTRAAT 21 A GOUDA TELEF 3395 ZIE ONZE SCHMTERENDE SORTEEHING Kamerlampen en Wandverlichting STOFZUIGERS vanaf ƒ 49 COMPLETE RAOIO INSTALLATIES Betaling in overleg Aanleg van licht en krachtinstallaties Vraagt prijsopgaaf yriH n vï tt mn v kkundi wotdt i uw £ JiX J V Ul iJlKJt wa ohgoed b h ndelen door STOOM WASCH EN STRIJKINRICHTING N G ROEST v h Gez Etraaii Fluweelensingel 68 Gouda Telef 24 7 Depot Prinses Julianastraa 9 Jlls Aei voorjaar Romi motten alle restnnien van het afgeloopen aaisoèn verkoeht xijn Gedurende 2 weken Mu u mïÉm E y JafltziflQBf GEDIPL SCHOENMAKER C Michaëlis BOELEKADE 132 en 211 Telef 2903 Wij iiinliii MS beliifd nn LAM BO Teercapsules 45 an 80 et Teersiroofi 80 et Diverse restanten in Hoeden en feiten teyen spofprijten Voor keelaandoaningen Drogisterij Df Goudsühe Gaper Abonneert U op dit Blad c MARKT 6 71 Jaai gang MaandaglB JanuapI I9S8 m mm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GQUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLt NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STÓtWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en FeestdaÉ n ABONNëMËNTSFRUS per kwartaal ƒ 2 26 per veek 17 cent met Zondagsblad ver kwartaal f2 90 per week 22 cent overal watr de bezorging per looper geschiedt fnaco per post per kwartaal 8 16 met ZondugaUad S 80 Abonnementen wtmlen dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA b j oMe agenten en loopera den boekhandel en de postkantoriai Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en iïadaetie Telef latere 2746 Postrekening 48400 ADVEBTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken b hoo iid tot dan bMorgkrlng i fi regels l SO elke regel meer US Van buiten Gouda en den bezorgkringi 1 fi regels flM elke r gal meer ƒ 0 20 AdrertentiSn in het Zaterdaguuminer 3 $ 9 btjalag op den pr js liefdadigbeidi adwlentUb de haUt van den prifs INGEZONDEN MEDEDEELINQEK 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op ae oorpAgiua 50 hooger Gewone advertentiëo en ingezonden m dedeeUnt cn b j contract tot zeer gereduceerdes prÖ8 Groote letters en rwiden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezogen door tusschenkomat van soUede Boekhandelaren Adve tentiebureox en onie agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn iisgekomen tenei ie van opiiame verzekerd te s jn tanks laten aanrukken het aantal arreitaties was legio te Dortmund Essen Welsel Bochum en andere plaatsen moesten gijzelüars worden gesteld die by gevallen Ivan aabottage gestraft zouden worden inplaats van de daders In April 1923 werd 1400 ap spoorwegpersoneel uit het Ruhrgebied uit materieele schade vrij aanzienlijk daar ds meeste der eerste klasse hutten volkomen uitgebrand zyri De commandant van het marinedepot heeft een streng onderzoek ingeleid Opzet Ondanks alle officieele tegenspraak blyft D bej etting van het Ruhrgebied Een tydperk van onafgebroken strijd door ï S van Tongeren Op 11 Januafi 192 tegen 1 uur s middags trokken onze troepen Essen binnen Het steenkoolt ndicaat en de kantoren van de directie der ispoorwegen werden dadelyk door kleine afdeelingen bezet Het meerendeel der troepeii lag buiten de stad Er is een volmaakte verbinding tot stand gebracht met de Belgische troepen die in de eerste plaats Dinslaken en Sterkrade bezet houden Er dedtn zich geen incidenten voor Alles is rustig De Duitsche bevolking denkt Jiiet aan tegenstand Zoo deelde Poincaré aan Me Fransche volksvertegenwoordiging de bezetting van het Ruhrgebied mede in enkele korte zinnen Slechts de Wordt de 40 urige werkweek ingevoerd 9 tchouwingen ov r d confersntis te G nèv ven om de land zich niet zooveel nioeite gegeven om behandeling te bespoedigen Van Duitsche zyde worden geen onoverkomelijke bezwaren verwacht wel echter van den kant der Fransche ondernemers getuige de scherpe critiek van Ue Ftanache pers op een eventueele invoering der 40 urige werkweek Men verwacht daarvan een atyging van den productieprijs benevens meerdere sociale uitgaven en meer administratief werk door liet grooter aantal arbeiders of wel men vreest dat ondanka de verkorting van den arbeidstyd het aantal arbeiders niet noemenswaardig zal worden uitgebreid Daar staat tegenover dat blijkens het zeer uit Met dat al hebben wy nog steeds niet de voornaamste kwestie genoemd welke 2ich in verband met de verkorting van den arbeidsduur voordoet Dat is de vraag of dan ook het wöekloon zal worden verminderd en zoo ja in Welke mate Daarover zullen wel heftige idebatten worden gevoerd en de onzekerheid tmtrent het resultaat daarvan is dan ook de voornaamate factor waarom het tot stdtid komen der overeenkomst in Maart a s dubieus is Verder ia een byzondere moeilykheid gelegen in het feit dat d 40 urige werkweek log In geen enkel land is ingevoerd en dat ritn er daarom geen ervaringen over heef wat tot op zekere hoogte wel het geval waa bij het tot stand komen der conventie van Washington in het jaar 1919 betreffende den 8urigen werkdag Hierby ging het trouwens alleen om het verkrijgen van bet rt levensomstandigheden voor oe arbeiders terwijl thans geen sociaal doch een economisch probleem aan de orde is hoewel er natuurlijk toch wel sociale factoren by gewezen en begin Mei was de afscheiding de Ami du peuple volhouden dat zoowel van Duitschland een feit geworden om vandaar naar helj liuhrgebied of omgekeerd te reizen moest men een pas vertoonen en verzoeken om het bezette gebied te vejrlaten werden als regel afgewezen Op 26 Mei werd de saboteur eif spion Leo Schlageber terechtgesteld en kort daarop werden alle steen kool voorraden in het Kuhrgebied in beslag genomen Kog at ed weigerden de Duitschers het werk in de mijnen en bü duizenden moesten er daairom Fransche arbeiders worden aangevoerd die in kampen van tenten en barakken wepden ondergebracht Het Ruhrgebied was bij ïvyze van spreken een Fransche kolonie geworden Maar nog was het verzet vaii de Duitsche bevolking niet gebroken diti geschiedde eerst toen de inflatie Duitsch land met lamheid had geslagen en de Duitsche regeering op 26 September 1923 den alctie en en passieven tegenstand deed staken Tot aan dat tydstip waren er in het Rjuhrgebied 132 personen gedood by de botsingen Elf waren er ter dood veroordeeld w o één inderdaad telrechtgesteld en vyf veroordeeld tot levenslange tuc huisstraf j Het aantal kleinere vrijheidsstraffen en boeten was niet te overzien In totaal haflden was onjuist De Duitsche wel degfiyk aan tegenstand laatste daarvani bevolking dacht en reeds op 15 anuari volgde ook de eerste openlijke uiting daarvan Met wanhoop in het hart maar ook met taai en verbeten verzet zag zy hoe vanaf It Januari 1923 de Fransche driekbyr wapperde boven de kazernes de hote s en de scholen van het Kuhrgebied En al konden op dien eersten dag het handje ol Duitsche soldaten niets doen tegen de GO OOO man van het bezettingsleger 5 F ansche en 1 fielgische dtvi ie dat als eer eindelooze ry de atad binnentrok de rust was maar i chyn en het kan wel haast niet anders of Poincaré besefte dit ook Op 1 JanoBil Duitsche demon ttratie gehouden van ongeveer 500 personen waarop de Franschen genoodzaak warm te schieten Op de hoeken van alle straten werden machinegeweren opgesteld en he verkeer op alle straten en spoorwegen werl buitengewoon scherp gecontroleerd De Duitsche mijnwerkers staakten zoodat er l ransche arbeiders moesten worden aangevo rd om de steenkolen uit de mijnffli te halen en naar Frankrijk te vervoeren En ook oen legde de bevolking hun moeilijkheden inj den weg door bruggen kunalen spoorwegen en stellages op te blazen Op 29 Jam ari moest de Fransche generaal DegouttL dan ook de verscherpte krygswet over let bexette gebied afkondigen en op 12 F bruari kwam het tot bloedige botsingen te Gelsenkirchen waarvoor de stad een bot te van 100 Millioen Mark werd opgelegd De Duitsche politiemacht werd ontbonden en door Fransche autoriteiten opgelegde straffen moesten in Frankrijk worden ond rgaan Op 1 Maart nam Frankryk het volledige beheer in handt n van de spoorwegen en kcrt daarop dat van de mijnenj Ook dit had een reeks van botsingen tengevolge waarvan de bloedige e plaats vond voor de fabriek van Krupp te Essen op 23 Maarf 1923 De Franschen noesten geheele reeksen van I vnflaton lint allii is 1 11 v riypten Inchl met l I r verlaten Dat alleb is nu vergeten docïTniet De teekemng laat boven de kaart van Nederland den stryd zien van de elkander verslindende maoliLen van den weraldohaos De buefkaiirten zijn na den termijn van vei knjgbaftröieiling nog t jt en met 51 Dec 1935 geldig voor postgebruik De aan het einde van ii6t verkoopstijdvak niet verkociite briefkaarten worden vernietigd Inkrimping van den veestapel Een verzoek van de Friesche Mü van Landbouw om dwingmdo maatrege j len op korten termijn De iiesche Mij van L indbouw verzoek het Kou Ned LandU uwcomïté om ni veer korten termijn dwin ude maatregelen t t inkrimping van den Neil rundveestapel te vfillen bevortieren b v door e n overc licid preniie voor het stachfen van koökalven Het beleid éer Varkens Cent rale l De Friesche My van Landbouw stelt vragen en verzoekt publicatie De Frie scli © Mij van Landbouw lie £t nna do Varkpiiscentrale antwooi d verzocht op irie vromen i z het beieid der cen raU o u wordt verzocht cru overzicht van de batep en lastcn van het 6tabilU eitefond8 heneveiHi vollcdigti publicatie van het finani iefl f J eer zooal s h v door het Crisiszui e fonds geschiedt op 10 Januari komt er te Geneve een bijzondere conferentie bijeen om zich bezig te houden met een nieuwe internationale regeling van den werktyd Heeds lang is de 40uiige werkweek voorgeateld als een prac ti8ch middel ter bestrijding van de werkloosheid dat een dergelijke maatregel alleen echter toegepast kan worden vt annter hy tegelykertyd in alle belangrijke industrielanden ter wereld wordt ingevoerd Hjireekt in ërbynTmet de bestaande cherpc concurre Ji p de wereldmarkt vanzelf In den afgeloopen herfst nu heeft de It liaansche regeering in deze kwestie tamelyk onvenvacht het initiatief genomen en geëiflcht dat het plan der 4Ü urige werkweek op een buitengewone conferentie zo worden behandeld Waar het bijeenroepen an een buitengewone conferentie zekere technische moeilykheden met zich meebiacht noemde de raad van bestuur van het internationale arbeidsbureau de conferentie van 10 Januari 1933 niet een buitengewone maar een bijzondere conferentie Deze raad an bestuur heeft op z n vergadering te Madrid richtlynen voor de behandeling van het onderwerp vastgelegd en besloten ont ook de Vereenigde Staten en de Sovjet ljnie uit te noodigen ieta wat mogelijk was omdat het een byiondere en geen buitengewone conferentie zou wezen Hierdoor is het ook mogelyk om elk land te laten vertegenwoordigen door één vertegenwoordiger van werkgevers werknemers ea regeering inplaats van twee regeer ngsvertegenwoordigensj BüITENLANDSCH NIEÜWSj FKANKKIJK Weer brand op een groot Fransch ac ip Spoedig geblusc t Aan boord van het Fransche Oceaankhi France dat in de haven van Le Havre voor anker ligt is in den nacht van Zondagin een der luxe hutten brand uitgebroken Het vuur breidde zich met buitengewonesnelheid uit tot het geheele dekgedeelt dereerste klasse De haven brandweer Welkedirect ter plaatse was kon niet toti deneigenlijken vuurhaard doordringen en iiiioestzich er toe bepalen den brand van eeji afstand te bestrijden l Precies zooals by de Atlantiquo warden du blusschingswerkzaamheden in de eierate phtats bemoeilijkt door de hevige rookontwikkeling Na twee uren is het gelukt den brajid te biusKchen Het geheele brandweerkorps van Le Havre was ter plaatse Niettemin is de Door het werk van deze bijzondere conferentie wordt een definitieve regeling vande kwestie op de gewone conferentie inMaart 1933 mogelyk gemaakt De in Geneveby internationale overeenkomsten gebruikelyke zeer omslachtige werkwyze wordtdaardoor aanmerkelyk bekort Een onderwerp dat by internationale overeenkomsten 1 geregeld moet worden dient n l op tweeachtereenvolgende conferenties behandeld te worden waar normaal een jaar tusschenligt Thans zou er reeds in Maart een over I eenkomst tot stand kunnen komen j Of dit intusschen het geval zal zijn staat by lange na niet vaat Keeds by de bijzon dere conferentie in Januan zullen er zich j groote moeilijkheden Miordoen waar zooals bekend de Engelsche regeering zich van het 1 begin af heeft gekant tegen een overeen i komst betreffende de 40 urige werkweek en nog in November j l te Madrid het byeen komen roepen van de Januari overeenkomst trachtte t verhinderen In Italië zyn zoowel de regeenngs als werkgevers en werknemers klaarblykelyk voor het plan anders had dit De her si m ons leven zij als de her st in de natiiui verkleuring van het groen njaar vol schoonheid He s hoschwacjiliere Hij kwam naast nio Dal vermoedt de polifiie meneerJ Het licliddin werd gevonden aan d voet van de 7 v a riQ Khp en ze zeggen dftt er teekenenzijn die er op wijzen dat hjj naar bei den gegooid ie het is een val van veertig voet Maür dat is alles wat ik weet menee Oetherfield De oude man wendde ich naar I tty wuT bruine warwen vaalbleek wewijirdenwaied van ontsteltenis m Wij zullen venler gaan en traithten meer le weten le komen rei hij En daarop Wfcr tot den boschwachter Veriel het nieuws niet te plotseliiJg hijden kolonel Roep meneer apart en z hethem vooriiohtig Dit IS cn buitemtewone raJnp vervolgde hij tflt Letty toen hij zijn rijtliiigjei tn weg liel indraaien die naar de üfangeleidde Ik b ft benieuwd wati Sir Chivillen iddcn A en nacht op de heide en qij de Zwarte lip to maken heeft gehad Maar ijïonrd Uiat wil er zoo direct niet bi mij in Wie i u er w doortrapt gemeen zijn om een ouden man te vemiooi den Wacht eens de Zwarte KJip het is lan r geleden sedert ik daar het laatst geweeafi ben is er met peni voort voetpad vlak langs d n rand ik meen me zooiete te herinneren Ja zeker en het is een buitengewoongevaarlijke plek antwoordde Letty Overdaz 18 het er al nevaarlijk laat staan desnai hts Ik ben er een po geleden metvader geweest en toen zei hij nog dat ereen horstwering beoorde geplaatst te worden aan den kant van de rotsen Ik zou toch drommels graag weten ïu liiiar blijdschap over dat voomitzidif dacht zij nioli meer aan fiaar angst van den vongen avondt en zflfs Bradwell Pike scheen ip dit moment uit Itaar geheugen weggewi i hf Maar eeji paar woorden van meneer Oflherfield jiiiHt toen aij op het punt stonden om we r te gaan bracht den secretariö in linar lierinnering terug Ik moet straks eens rustig met je vader praten kindlief zei de oude heci toen hij met Letty in de portiek op zijn rijtuig stond te wachten van een auto moeet deze ramiianr van het verleden natuurlijk niets hebben ïk wil hem den raad geven vervolgdeliij dien Plke niet tevee tie vertrouwen Al hij er naderhand met jou over begiiït niOet Je hem alles vag je onderhoud metPike vei tollen Denk pr om geen geheimenvoor je wader Ik heh er nooit een gehad tot gisteren meneer Oetherfield tmtwoordde LelAy en ik had rOe al voorgenomen hem eerlijkop Ie biechten dat ik achter het gordijnstond en zijn geaprek met Sir Cheville gehoord heb Wat Marston l etreft och dahweet hi natuurlijk wel Tijdens den rit door dg vallei vroeg ae zich in spanning af of haar vader al op de fabriek zou zijn Maar nog vóór zij n haar bagelei der het fahriekspJaatfiije met haar hooge schoorsteejien in t zicht kregen kwam oen man hun richting uit die zich mei haastige paflsen uit heb moertand tieuvelafwaart begaf Toen hij het rijtuigje sag stak hij de hand op ten teeken dat ze zouden atoppen Letty herkende hem als een van Bir Ob nrvr üetherfield gezicht dat gioi die zelf mende en met een itpn ernst verried keek hij vnn hem naar iJctty Hebt u hi t al gehoord meneer vroeghij toen van cpwindinsg haast over zijneigen woorden vollend Sfr Cheville isdood Dood gevonden op de heide vanochtemi door onzen hoofdopziener En depolitie houdt het er voor dat er misdrijfin t spel is moord y HOUFIJSTUK V Was het moord Ook meneer Getherfield s gezidit stond ongevKton ernstig loen hij met een fenellen hlik naar Letty keek en aich daarop tot den boschwachter wendde die kennelijk geheel van streek door heb ontstellende nieuws naast het rijtuig was blijven staiin Weet je dat wel heel zeker vroeg hij Al soiuut zeker meneer vei ltwrde fie boschwachter Ik kom juist jan de Grange Ze hebben hem daarh een gebracht ongeveer een uur geleden Crabtree de hoofdnpziener vond li ii vanochtend en volgens den dokter was hij toen al eenige uren dood Is de dokter er vroeg Oetherfield Er zijn een heeleboel raensahen daar meneer was het antwoord en de sprekerwees tegelijkertijd naar het punt waar hetdak van Lither daJe Grange boven denrand van het heideland uitstak De politieis er ook Ik ben juist op weg om het denkolonel te vertellen Je zinspeelde op miadrijf moord merkte de oude heer op vragenden toon op wal Hu Cheville daar bij nacht heen g oerd heefr herhaalde meneer Oetherfield Het IS e ii vreemd geval FEUILLETON Lr viel mij leW in toen die man net nieuw vfiteide deelde l tly mede Het vocfpad over de klip snydt den weg van het dorp LithersdalP naar de Grange een heel etuk af Hij kan hef gieteravond Uat nj vannacht genoinen hebben Nu we zullen het spoedig weten eimeneer GeUiertield want juist toen hel meisje gesproken had zwenkten zij het Ierrem van de Orange op Zie eens wat een belangstelling al Hij wepg naar een kleine drom menschen aan den voorkant van het hui9 tuinlieden lïedienden een paar polilie agenten toen hij en Lefty de groep naderden versoiieen jiiiJt dp butler in de deuropening en den ouden heer en het meiflje ziende hieef l ij slit staan Is hef waar wat ik gehoord heb vroeg Oetherfield loen hij il ijn rijtuig geklfemmen was Te 8ir Cheville inderdaad overleden Maar al te waar helaas waa hef op bomeren toon geceven antwoord En de opislandigheden waaronder hij den dood heefl gevonden ïiSjn vreemd genoeg meneer Oetherfield l ij ging gislermiddag naar Hflllithwaite hi zou op de club blijven dinerren en met den laatsten trein thuis komen wi hij Maar hij kwam niet ik hoorde ofzag niets van hem tot ze tegen het ontbii kwamen vertellen dat hij bij de ZwarteKlip gevonden was Fen gehelnmKinm geval meneer Wtttdt vervolgd