Goudsche Courant, dinsdag 10 januari 1933

lf II8l80 Tot onze groote droefheid overleed heden te Eyswyk onze beste Zwager en Oom Bastiaan Schalling WituwniH na Dlna W Vifcktiilar di Orttit H N VALCKENIER DB GREEVE D VALQKENIEE I E GEBEVE BOZEBOOM en Kinderen Gouda 7 Januan 1933 Heden werden wij wederom diep getroffen door het overladen an onze lie e Zuster Behuwd uster en Tante Geartje de Gropt in den leeftgd van 27 jaren Haar diepbedroefde Familie Gouda 8 Januan 1933 Prms Hendnkstraat 64 De begrafenia zal plaats hcjiben a s Woensdag vanaf het Van Iterson Ziekenhuis te 12 uur Als Gl onsresteld zut neem dan s moi srens s middags en des avonda een weinig van de van ouds be roemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruidtn of I è 2 Wortelboer s Pillen en gu z t spoedig hersteld Betei en goedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben ei recdj baat dooi gevonden en z zul eii ook U helpen De Wortelboei s Ki uiden en Wortelboei s Pillen verdryven gal slym koortsigheid vei stopping maag en hoof dpun wekken den eetlust op bevoideien de spy sveitering ie gelPn den stoelgang zuiveiei het bloed maag en ingewanden enz Woitelboer s kruiden 60 cent pei pakje Wortelboer s Pillen 60 cent pei doos due doozen ƒ 1 70 Overal verkiyg baai of direct van JAtOBA MARIAWOrtTELBOER Oudepekela Postcfiro 17039 Zending gesch fianco ni ontvangst van hei tag Do voorbereidende commissie van de kun d gen voor de Lconomische Wereldconferentie 18 gisteren voor een tweede zitting te Geneve bijeengekomen Dadelyk bij den aanvang der besprekmgen werden de onder handelingen streng geheim verklaard In de commissie zyn vertegenwoordigd de mo gendheden die het initiatief tot de Confe rentie van Lausanne hebben genomen Duitschland ingeland hrankryk Italië en Japan en verder volgens besluit van der Vol ken bondsraad de Amenkaansche en de Belgtóche regeenng het Internationale Landbouwinstituut te Rome en een aantal door den Da zitting vyerd geopend door den voor zitter der commissie mr L J A 3rip Tiet een zeer ernstige waarschuwing aan d commissie om toch emdelyk tot re ultutén t komen tot practische besluiten die men echter skcbts zou kunnen bereiken daor we ü yd jli iM grii n wadi uMJiJ a a lw sBi i aa sies niet langs len weg der tot nog toe gevolgde economische isolatie en ecoöomischen stryd Met nadruk verklaarde mr Irip dut de deskundigen vanzelfsprekend het recht haddeiï om ook de moeilyke poli t pke quaesties te behandelen Deze toespeling op de internationale achuldenquaestia werd blykbaar ook door den Amenkaanschen deskundige als zooda n g gevoeld want onder alg meene aandacht De deskundigen eommiBSie zal beginnen met algemeene discüsaies over de groot fmancieele en economische probfemen D verdere werkzaamheden zullen gesplitst i forden m de beide groote commissies voof de flnancieele en politiek economischa quaesties In bet algemeen beoordeelt men de vooruitzichteii voor een succesvolle be handeJitig der groote problemeft wemig gunstig aaijgezien de internationale schulden quaegtie en de groote tegenstellingen ten aafizien van de goudvaluta nog onopgehelderd zyn Men veronderstelt dat de com mrtsie ch zat beperken tot ffet zuiver for ni l op de agenda van de ELonomisoha u f t jT l ouw aan w wrk trmm aan uwen vnenri Ongeluk of opiet N nr het Engelsch van J S FLFTCHEB Nadruk verbodeo r l l P 8 oogenblik v oeg Cfiharlield met ten hoofdknik iü de n liHï van het huie Sir Mamton ia in de bibliotlieek met uouw anb y en den dokter oï MiBfcbien wiHeh juffrouw 12 iiti nllT n binnen gfla n mi Sen ÏÏlirT Letty volgde haar Ij geie der door de hall tuT l I ek net een geVoef alsof Us lien g teFen en vandaag plotseling een Boieidamuur wqs opgerezen Sip Marston a n bul r over de lippen gekomen De Zl dood leve de komng De jon fZ n Jn mmaehting voor dien w f it nnen hnd gegeven T nTl o 1 0 mét ernZ T gewaarwording die z niet GD d aivseereq he eUe Let dat Plichten en verantwooH hjkheden aouden aan rusten waarover de onbezorgde Mar Hakken UT OP DE NAAM EN WEIGERT MINDERWAARDIGE NAMAAK Wie wil in de omgeving van Gouda verl oopen Die adverteere in onze HUIS AAN HUIS WEEKBLADEN 13P = T KOST WEINIG T GEEFT VEELI = Voor Waddinxveen 7600 inwoners ia het HET Weekblad voor Waddinxveen Verschgnt eiken VRIJDAG Voor Reeuwijk 4500 inwoners ia het HET èei Weel biad voor Reeuwijk Verschont eiken WOENSDAG die de adverteeiders de grootst mogeluke publiciteit verschaffen ze komen m elk huisgezin 1 = Adveiteeren in deze bladen beteekent Vvt afzet gebied vergrooten Uw geld uitzetten tegen hooge rente Geeti enkele leclame geeft betere resultaten 5 = Zend Uwe advertentien uiterlgk a s DINSDAG in aan het Bureau MARKT 31 GOUDA JEL 2745 SANGUINOSE Zulvar planiJÉardla Tonicunv Algvmeene AN PAJd CoDe Riemerstraat 2c 4 Den Haag NEDERLAiNDSOH FIAHRIKAAT Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek zonder difeet zohder geneesmiddelen m te nemen zonder baden Uitsluitend mtwendig gebrtik Hel resultaat is na den zesden dag zichtbaar Schryft aan Mme COI ENBRANDER Over toom 445b A dam dje U gaart s GRATIS ronder eenige verplichting onder = itriktp geht imhoud ng allp noodige aanwyziigen en pnma referenties zal zenden y v e juw hakken zoo gouw scheefgeloopen en rubberhakken uitglijden Een HmM Mnvoudig rmnadi Ut ar swlaaiiop dat uw chmnmakar uilfluitand BUUDOQ hakken plaatti Z zipn geweldig tark en anti tlipping en geheim proce M van d Weod Mlln fabriek Bovandlan é priji nar vsordaeliO tischt voor loolmatariaal alléin kol c ita Wood Miino Kubbor ladar Wood Milne ♦ JÜoon prachtige rassette met Zilmeta tafelzilver vooi personen Zilmeta het door en door vlekvnje Geto metaal dat bh end bestand is tegen azijn mosterd of wat voor scherpe stoffen ook zilverwit onverslijtbaar Dus geen moeizüam poetsen meer evtnt es afspoelen maat en Zilmeta i als nieuw Bovenstdande cassette met tafelzilver compleet voor 6 personen f 28 5 de waardevolle cassette inbegrepetï Doch let op het gedep garantieroerk t xaoit ii r UA VLEKVRIJ DOOR EN DOOR KWALITATIEF AAN DE SPITS VOOROEELIG IN PRIJS NEDERLAND5CH FABRIKAAT t Vsr De Nederlsndielie Da bl dper t mWMP WIWP WMiUPJ riiiffen volla tevredenheid omtrent Chiorod ntr fl ÊÊÊmÊmmm m ÊÊiÊmÊiÊ mma ÊÊr tandpasta te brtniKen Ik jrobrulJi Chlorodont kl Jaren lanu es word om miln n ooie witte Undenj die ik ten slotts uilslulteod door dageUJkscb gebruik ran Uw Cblorodont tandpasta beb Toritrefren raak benijd ORelohelt Sen Verlangt alleen de eobte Chiorodont tajitpustA met rood wit t lauwf taraottealrook tube SB cent en 60centl Overal verkrijgbaar Tegen toezending ran Aast adwtende ontrangt ü kostelooa mb proeftube ran I eq Werke Drotdoa filJlUAlOM Asuterdam 8udtu udenkad U 71 Jaargang Binsclag 10 Januai i I8S8 rnmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIELWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt daèciijks behalve op Zon fen Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met ZondagabUd iwr kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent ovenl waw de bezorguig per looper gewhiedt Franco per post per kwartaal ƒ 316 met ZoaduffaUad ƒ 3 0 Aborniem nten worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT il GOUDA by onze agenten en looperfi den boekhandel en de postkantorwL Onze bureaux zijn üaget ks geopend van 9 6 uur 4dnuimtratie en ftedactie Telef Interc 2746 Poatrekemng 48400 M VEBTKNT ËPRUS Uit Gouda en omstreken behoorenda tot den bazorKkring 6 regels ƒ i O elke regel meer O Van bulten Gouda en den besorgkrlngt 1 6 regels 1 elke regel meer D 80 AdvertentUo in bet Zaterdognununer 211 alag op den yrtja Uefdadlgheid adTertenti n da haUt van den prfls mG£ZOND£N MËDËDËËLUfGE 1 4 regels ƒ 2 elke regel meer O 60 Op 19 roorpagina 60 booger Gewone advertentiëa en ngezonden mededeebnev n hü contract tot zeer gereduceerde vma Groote letters en ruiden wo en berek ad naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden dool tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Adve tentiebureux en ome ageoÉen en moeten daags TÓór de plaatsing aan bet Bureau z n mgekomen tenemde van opname verzekerd te iQn de êonjunctuufr automatisch weer zal op bloeien en sprak zich voorta nog uit voor een permanente regeling der particuliere buitenlandsche schulden op korten termyn De door het internationale Arbeidsbpreaubyeengproepeft conferentie tot b stryding van de werkgloo held door mifldel van ver inindarin vjfijl den werktyd komt heden te Oeneve byeea 28 Staten waarover atle uropeesche mogeAdheden nenjeij aan de conferentie dtel en hebben uitgebreitfe delegaties g zonden welke zyn amengeBteld uit ver tegen woo rdrgers def regeenrtgen de werk ge ers en werftïientfrsorganisaties De Amenkaansche regèe ing zendt een waar lemeit De regeering te Moskou heeft vporloopig nog met haar stanalfunt kenbaar gemaakt De conferentie beeft als eenige taak een algemeene verlaging van deA yuerktyc i middel tot oplo sifng qi lenig mg van dct in tt rnationale weï feehw heid De confei entie zid kennis nenïen vap een omvtingryk en buitengewoon interessant rapport van het internationale arbeidsbu reiau dat de werklooshtid m de vfierBchi knde landen schetst het totaal aantal w r keloozen over dè geheele wereld op ongevee 30 millioên becyfert en de daardoor gederf de inkqmsten schat op 1G5 millioen goud flanken per jaar De conclusie van het rap port IS itat een aljemepne verkorting van d n Virerktyd zal l en tot en uitgebreide werk verse haf f mg 1 daarmede een werke het aantal werkeloo BIU1TENI ANDSCH NIBUWS ITALI De monniken van den St Bernard By hun vestig g m Hflinalaya K k een observatorium I en ge schenk van Marconi Uit Home wordt aan de l oin Vfflks zeitun gem d dat 0 den Nieuwjaarsdag van dit jaar eétf pontificale mis is opgedra en in de klaosterkerk vaij t Hospitióm der monniken van den Grooten Sint Bernard ter gelegenVid van he afscheid van de beide kanunraken Melj en toquob die zooalu wy bericht hebben op het punt staan naar A ie af te reizen ten einde het zusterklooster tan de Silapat in de Himalaya te betrekken Zooals bekend 1 zullen ze daar ap de gren zen van tibet China en Indie aoör igetyke diensten bewyzen aan reizigers in dit hooge en woeste bergland als de bewoners van het klooster in de Alpen reeds eeuwen lang ge datln hebben Aan het nieuwe kloofcteir m het Verre Oosten zal een observatorium voor astrono riiische waarnemingen verbonden worden Vergezeld n twee leekenbroeders hopen dt monjiiken zjJtcb de 12e van deze Miamt Marseille in te schepen benator Marco rti heeft aan de moedige pioniers een kun stig geconstrueeid radiotoestel ten geschen ke gegeven waarda r ze m de jgeiegenheid uUen gesteld wördetf contact met het èees telftven v an het Westen te onderhouden en ilooge eeetdagen de diensten uit bet moe deri looater te volgen De Paus heeft zyn bijzoftderen z en doen tolwmer aain den abt van h klooster patei Bourgeois BEUilË Het gevaar voor e n me uw conflict m de mi P n gew eken De arbeiders en werkgevers m de Betgi sche kolennyverheid hebben Maandagavond besloten de loo8 en vast te atell tot en met i Jan f933 op voorwaarde dat de arbei ders na dezen datum met opnieuw wyzigin gen wenschen doorgevoerd te zien in den huldigen stand der loonen Het nieuwe loon tarief wordt uitgewerkt De gedelegeerden der Belgische myndi recteuren door den mimstor van arbeid en njverheid nogmaals byeengeroepen hebben Maandagavond een instemmend antwoord gegeven op den eiach der arbeiders van sta biUsatie der loonen tot emde Januan op voorwaarde dat de raynwerkers na dien da tum geen verlengmg der stabilisatie meer vragen De arbeiders hebben de voorwaard aanvaard maar drongen by den minister aan op bespoediging der werkzaamheden van de commibsie tot herziening van de ge heele ioonregelmg welke tegen 31 Janaari rapport zou moeten UJtbrengen Als gevolg van dit accoord is het gevaar voor een nieuw conflict in de steenkolenbekkena weer ge weken 0ÜITSOTLAND Pnns Alfoiti van Bei ren overleden Ten gevo ge van een beroerte is Zondag middag om fcWttrt over twaalven op 71 jarigen leteftijd overleden Pnns Alfons va Beiereh VËREËNIGDE STATEN Een griepepidemie Boterden Blachloffer Da wpepidenue die New ork t ii teïtneemt nog stfeeda in omvang toe en gaatvergezeld van ernstige gevallen van tongontsteking tengevolge v aarv reeds verscbeidene personen om tiet leven zi n gekomen Sedert het begin van deze week x n 8d personen gestorven aan longontstekingen 19 aaji gnep lederen dag worden bonderden nieuwe gevallen gemeld en het ia favreezen dat het aantal ijtcbtoffers nogtoenemen zal RUSLAND Twttftlf aw evijaiiaen tèr dood veroordeeld Uden van een raeiajeabende ge arrestcerd Volgens de bladen uit tó aktm zyn twaalf kiassevyanden of bendeleiders die naar wordt beweerd collectieve boerderijen hebben beroofd de boerenbevoikqng hebben besijiet n zich m de communist ïcl e par ty hebl n gedrongen voor materieale disei I emden ter dood veroordeeld Beweerd wordt dat een hunner een gewapende bende heeft georganiseerd die zich met geweer vuur tegen de arrestatie te wéér oteLde Fen der veroordeelden verklaarde dat hy de vroegere leider van een strafcorpq was dat vele Roode Legersoldaten had geex cu teerd en later onder een aangenomen naarn leider werd van een collectieve boerdery t lid van de cïingmunistiscbe party De commumstishe party ia thans m het midden van een nieuwe algemeene zuwe ring Dertigi percent dergenen die zich had dfiji te rtóchtvaardigen zyn uit de party gt stooten v aaronder vroegere witgardistn koelakken handelaars en roover De politie arresteerde verder eden v a 1 een meisjesbende die naar wordt beweerd in het afgeloopen jaar dertig roovenjen heeft gepleegd De bendeleidster ia et i zet ere Dimidowa die in het meerendeel der groote steden van Rusland misdadige operaties heeft bedreven j BOEMBNIe Ernstig spoorwegongaldk Zee dooden twintig gewonden Hedenmorgen tion te Boekarest een ernstig spoorwegon geluk geschied De uit Temesvaer komende uersonentrem bleef naby de spoorwegweik plaatsen m de op door den wind opeen ge are en sneeuw bteken Len deel van den trem vs erd afgekoppeld en door den loco ïio J tief naar het station gesleept Eeniga Voorbereiding der Economische Wereldconferentie De commissie ondei Mr Tup bUeen De Internationale Conferentie tot besti öding dei werkloosheid Wereldconferentie plaatsen van deze puntentn dat de zakeiyke behandeling ervan aandt tconomiHche Conferentie zelf zal wordencvofgelaten Vier viK ratelten van Uith Roes In de Maandagpiidt ag gehiitaden zitting btbben reeds teratond m de finant eele commissie belangrijke besprekingen plaats é had over den stand der economi sche wereldcnais en de mogelijkheid deze op te loBBen De Engedsthe tjfiancieelte expert ijelth Robs hield pBn inleiding l e waarschuwde allereerst voor en optimisti sche beoordeeling van den toestand Tot nu toe bestaan nog geen aanwyïmgen dat de crisiB overwonnen ia valeer moiet t Ditecte regeling van bet intergeal Keerde 3Chuldeti raag3tuk 2 btabihsatie der vatutft en nieuwe ver deeling der goudvoorraden lyke verminderm m i zen Z9Ï beteekeneif i l mancieele wederopbouw door het heri tel der ntemationale credjietveehou uingert Stiii hltfteverdrag voor de partitul ere schulden en de © pheffing der devie atn en transfermoëiigkheden 4 Vefltfging def tolmuren H t internationale Arbeidsbureau stelt de cbnferentie voor+s voor het ontwerp vain een gemeenschappelyk elastisch gehouden verdrag in zake de wettelyke invoering van d 4tHurige arbeidsweek goed te keuren De directeur van het Internationale Ar beidsbuyeaUy Butler Engeland heeft tegenover persvertegenwoordigers een ver klarmg afgelegd betreffende de ta k en de beteekenis van de a s conferentie Hy zeide oat de conferentie zich n het byzonder zal hebben bezig te houden met de moeilyke kw6 tie m boevtrrade voortschrydende vol maaktheid der taenmek m de l iatste tien jaren en der oorzakei is geweest voor de werkeloosheid Naar de meening van voor aanstaande economische deskundigen zyn m Duitschland een millioen personen werke loos ten gevolge van de volmaakte techmek De conferentie draagt een voorbereidend karakter De m Mei as te houden mtemationale Arbeidsconferentie zal definitief te beslissen hebben over de aanvaarding van een alge meen verdrag in zake de invoering v an een feertig urige werkvyeek I eith Boaa verklaarde vervolgens dat de ïngelsthe regeering ten terugkeer tot den gouden standaard niet mogelyk acht Naar ét tot nu toe jpgedarïi erv rmg h he eel gemakkelyker gebleken een valuta in iiet binnenland tg handhaven dan de buten lartdïjche wLBscikoers te beïnvloeden De Amenk aanscb m ncieeie expeit Wil liams gaf jlliajna deelde nog mede dat de nieuwe Amenkaansche regeenng nog voor dd con ferentie hoopt te fc imen tot een oplossing van het mterg alii erde schuldenprobleem Deze buitengewoon voorzichtig gestelde ver klanng interpreteert men in knngen der commnssie aldus dat de mtergeallieerde schuldenkweatte al worden opgelost langs den weg van onderhandelingen met de af zonderl i ke regeenngen De Franache expert prof Rist verklaar de zich tegen ae kunstmatige opdryvmg van pryzen welke naar zyn meeiung m de huidige economische wereldcrisis gevaar lyke economische en sociale gevolgen zou kunnen hf ben Hy spras de hoop uit dat n II t ir C tvillt v as dadelijk dood napdien val van vier en veertög voet van de 1 t n zyn ntk wat gebroken en zyn iiii g rait o k yaai ik heb bepaalde ken teekenen op zyn liciiaam waargnomen die niet Uooi Ltn val veroorzaakt zijn Dnt 18 eveneens zeker Wat vooi kenteekfcnen vroeg meneer tttherfitld vol lelangstellijig Indrukken op zyn arm op beid arm n He tg myn vaflte overtuigu g daü Ij an achteren krachtig by de beide ar I n gïsrrepen en over len land van de rotr sen gpgo ld of geduwd i lk hel Dr Stephenson en Dr Howlby uU HallTthwaita laten vragen liier te komen en het zou me tr veiwondeien ale ze het niet met me een i waren hr is volgens my geen andere verklaimg mogelyk van de kenieekenen die k heb waargenomen A1 uw meenmg juist is verklaarde n eneer jetherfield bedaard staat liet vaat dat we met een j eval van niooid te doen hebben Nu woidt moord ifllyd met een be loeling gepleegd niet waar Dus ligt de viflftg vooi de hand of het lichaam van Sir ClioviUe berofvfd ia Dt oude heer keek den inspecteur aan I y d ze laatste woorden neer Stanbury zei hij rustig Dr MarcJi n ont zegt liet Meiiec ticthertield ging zitten dioht by mevrouw Stanbury en keek de groep rond moet ei aan duiken dat Lk vrijweljretn byyondeiheden weet merktie hy oplk zou graag willen dat u nie van het een u ftndei op de hoogte bracht Meviouw Staiit ury keerde zich snel naar Lil toe Zij wa groot en forsch van ge ilulte kracht g manlijk haast m haar ge uren en mnnier vmi doen Ze bozat een persoonlijlthei I dig veral eri bij alle gelegenlicdn trad tte tt oveiTieerschen en was met licht vin een enmaal gevormd opinie af te brtngen Dp oude heer hoefde maar evtn naar haar Ie kijken om te weten dat ZIJ reed haar eigen meening over de zaak had en dftt geen nkeie andere theorie voor liaar niecr m aanmerking kwam Het IS alleniaal aoo duidelijk ais watmeneer Üetherfield verklaarde zy p denbeslisten toon lie iedereen m den on ti K 70 iffoed kende Sir heviUe kwam met den laataten Irein van zijn ciuh in Haliithwaite terug en was zoo dom om het voetpad langs den rand van de Zwarte Klip t nemen Hij stortte naar beneden en bieef dood liggen Daar 13 li clemaai geen diepzinnige verkia ring vooi noodig het is allten maai een wonder dat niet meer nienachen daar Iiun nek gebroken hebben Er had al jaren ge leden een borstwering gemaakJ behooren ta worden dat heb ik al honderd keer ge zegd Oetherfieid keek den Inapectaor aan En u vroeg hy wat denkt u ervanDe inspecfteur richtte zijn blit weei op den dokter die wat terwjdc stond ert nar denkeiMl vooi zieii uit staarde loen her nan hy Meviouw Stanbury heeft ongetwyieldgciijk H mneei ze fegt dat air theville metden laattten trein ui Kallithwaite kwam on vjm mijn mannen rak hem direct naaahkomst van don trem Dat was om ongevtei kwart ovei etf Myn beambte zag Sir CheviU het Voetpad ingaan dat over delieidg en de Zwartg Klip naar de Grange lie dt Hij weid door zyn l ootflopriener aim de voet van d klip gevonden vanmor gen om half acht en niet alleen dat ie levensgeesten toen geweker waren maai volgens Dr Marchmont moej hy toen al versolieidene uren dood iijn geweest Maar Dl Marchmont zegt nog meer De dokter een nnz jonge man die zeer ondei den indruk schetn van den ernst van het geval liet 7ijn o gen even op Marston rusten die met Lctt v met ver van hem at siond en maakte toen een hoofdbeweging lil de richting v m het raam Neem juffro iw Etherton daap mee naartoe zei hy p fliïisterende toon en toenMarston en l tty ziel van de andetren verwydeid hadden vervolgde hy Ik ben eigenlyk met zéker of iJc ergoed aan doe nu reeds myn meening to zeggen meneer Jetiherfield Lr zal natuurIijk een cerechtelijko lijkschouwing plaatshebben Maar tenslotte is er geioof ik geen 1 eywaar tegen om voor u te herhalen watlk aan de politie gezegd heb nadat lk hethchaam had onderzocht Er is geen twijfel ston StAnbUiy sioh met druk had behoeven Ic maken 7 j verwaditte al hal en half V eninderjnKen ii ui liem te zullen bespeuren luaar I e aa dezelfde MaraOon van altijd bien zi zag toen meneer üeUierfield de tóur van de bil llotrieek opende en haar liet I innen gaas Mareton leimde tegen den aeiiooreteen mantel zHn han ten in de eakken zijn jong f ezieht dat ongtwo n ernstig stond nu ins gew M i l naar den inspectieur vui poli tie en den dokter lan weer naar zijn moede leze dr e waren m levendig gesprek en de nieuwe baionet luisterde rfaar 7vn rend maai meft gespannen belansstelfing aiir i e Hteinnien vensl omden toen de deur rpenginc Mai ston deed een paar etappen naar voren met een duidelijJt merkbaren blik van opluchting in de of en en niermuw Stanbury wuifde even naar de twee onverwftcJite heaoekere Kom binnen kom binnen mtineer Üetherfield en jij ook Letty riep zy uit Wordt varvolgd Jullie hebt de vreeselyke tijding natuurlijk al gefVoorrf vandaar dat julMe liier komt denk ik Wij probeeren er ons een idee van te vormen hoe die vork in do nU ei 7il Volgens my is de heele toedracht duidelijk genoeff maar inspecteur Calvert scliynt fich een theorie in het hoofd te hebben gehaaid ft Dft inspecteur dig Oetherfield goed kenr de de oude beer vfeïvulde al vele jaren de functie van magistraat politie en vrederechter m de streek maakte een veelbeteekenende hoofdbeweging in do richting van den dokter Het Is met bepaald mijn theorie me