Goudsche Courant, dinsdag 10 januari 1933

zijn een bedrag van f 300 000 vermeerderd met de hobten van transport vergoeding aan de opkoopers en de kosten van liet wegwerken dfcer jonge dlertijes Wij zeggen wegwerken omdat nog heel met bekend ib w at er met die 100 000 dieren te aamen wegende i g dxie kwai t millioen kilo al gaan gebeiiren Volgens tie Vee en Vleeachhandel ie er een plan gWeeet om die 100 000 speenvarkentjea in vij weken tijde met medewerking vtai het iMolionaal Crtaiacomite in de ter gronte steden te distribueeren onder de weikJoozen en arintaatigeii Dit plan is échter volgenb bet blad van de baan de direotiL s der aUjitloirs scliijnen tegen te liebben geadviseerd met het oog op de gesohiktheid van bet pioducl en do kosten van het slacJilen en keuren die m verhouding tot het gewicht hoog zouden zijn Het blad vraagt zich af wat ei dan wèl mot dic 100 OüO speenvarkeriR gaat gebeuren Uit de varkenshouaerij Vragen van het Tweede Kamerlid Kanten Het Tweede Kamerlid Kersten heeft den i uanialer van owonomistlie zakon en arbeid gfcvrajigd Is den minister bekend dat voortdurendvtTOordeelingeii plaats le bhen omdat vele varkenaiioudeis weigeren hd te worden van do CiewesteUjke Organisatie j U Ie minister niet Vim oordeel dat to tiedmg lot genoemde organisatie meer verplichting oplegt dan de wet Kitn de nunis er itiededeelen welke overwegende bezwaren er aan verbonden ziju lormerken te doen aanbr entgen zonder het voiplicht stellen van tiet lidmoalsoiiap der tiewestelijke Orgaui8atie = Kan do minister inededeelen welke ver op korten afstand de naderende treinen kan zien Wil rie minister bevorderen dat de bewaking van dezen overweg niet zal worden pgelieven KeiiBtgav aan werldoozen j Financieele hulp ingetrokken door I den miniaier I ALs gevolg van het besluit van den Raad van Zutphen om een uitkeering van f 10 of i 6 Tin te welk gestelden en steuntrekken den te geven lieeft de minister van Binnen landeehe Zaken die m het begin van de voiige week aan den burgemeester hftd doen weten dat indien dat raadsbesluit niet i werd ingetrokken geen financieele hulp mcerj aan de Zutphenpche weikversehaffirt gen KOU worden verleend thans öok nog j aan het gemeenlebeatuur bericht dat deze Einaneipelg hulp voor voorloopig vier weken I wordt stopgenet m verband met de Kerst iuitkeenng tot kleiner bedrag waartOe het j armbestuur vóór het raadsbealuifi wafl over i I L egoan B en W hebben nu op intrekking j van deze laatste beslissin aangedrongen wordt ze igebaudihaafd dan zal dat de gemeente op welliolit f 10 000 te staan komen A J Mareiuee f Oud houfdcommiasaria van politie n zijn woning te Hal D staking bjj Reinders Otiefabrieken Relletjctt t Zwolle Majoor van politie zwaar gewond Uistoravond is het Ie iwolJe na het uttgaan van de fabiieken van Reinders waar Mil staking IS uitgebioken tot ernstige onK gi liiiaUglietlt ii gekomen Bij een der werkvMllii un werden de ruiten ingegooi Ver ilt l lt ne werkwilligen werden onUerw gemolesteerd enkelen misliandald Aau dew fwt lüUudiglieden nam voor Koover waa na te gaan ulechtb een kleon percentage stakcirf kel Het waieu voorul opgeödiolen jongens die hieibij de leiding hadden Oni tien uur drong de massa die zich xenwijnejd had oor de labiiek poort zoodanig op en nam een zóó dreigende houding aan dut df politie mgreep i e menigte keerde zieli toen legen de politie Ér werd met Btecnen gegooid Ue majoor van politie Meyermk werd üoó zwaar gewond dat hij pen huis moest worden bmnongedragen Ook eenige agenten liepen verwondingen I op He i ohUe veegdg hierom de omgeving I schoon Van de mid da£f en avondploegen was niemand opgekomen ook al door het besluit van de oiganisatie om aan ongeorgainsecrden eveneens de volle slakingsuitkee ring e ge en J Jr bieden zieh zeer weinig werkwilligen aan uit Zwolle en uit omliggende gemeenl n inbraak te Klaaswaal betieft i n l eeratthans gebleken zoo meldt de Telegraaf dat vertlachte I ernstig rekenm heeft gehouden met dg mogelijkheid dat hij in zijnplan zou worden gesttKird He heer H bijwien de inliraak werd geploegd verkiaai Ie n l dat hij toen hij na hel vertrek van den oiigenooden gast naar l e 6den was gegaan in den hoek van de trap een grootenl ijl had aangetroffen welke ei door B moetzijn necrgexet met de klaarblijkelijke bödoehrie korte metten te maken meti den bewoucr waniH ci deze naar beneden zou zijnL ekomei ielukkig daaiom voor den lieerH die wèl onraad in zijn woning had ver noiifen doch uit angttt niet naar benedenduitde gaan Verder ie komen vast te staan dat de geinre teerde B eenige weken geleden van den landbouwer De B nabij Numansdoip onciei bedieiging met een revolver geld heeft afgeperst Uit lijfsbehoud heeft He H het ongure element een bedrag van f 350 ter hand gesteld en daarbij moeten i eloven over het gebeurde te zullen zwijgen daar t anders slecht met hem zou aWoojieft Uit vri cfi voor eventueele gevolgen heelt He B ver diti geval tot dusver gezwegen toen h gearresteerd wtis deed om val aansnfte bij de politie Groots brand te Heeze Magazijnen en opslagplaatsen van den Brabaiitschen Chr Boerenbond geheel vernield Zutenhiginiddog omstreeks 5 uur brak dooi onbekende oorzaak brand uit in dfl gjoote fj wlagplaatsen en magazijnen van den Ilrabantsehen Chr Boerenbond Ie Heegroep zoo snel oin zioh heen Eerst hij van het i rii=iferonlitend j teren bij Iieri en op Zoom overleden 64 j 1 jaar oud de heer A J Marcusse oud hootd cnnimissaria van politie te Amsterdam j De heer Marrusse werd geboren op 14 Au 1868 te Wissekerke Zeeland ontvmg i zijn opleiding te Kampen doorliep de ver schillende randen in hft politiecorps resp tv Goes Katwijk Leeuwarden Gouda en j Amsterdam waar hij op 17 Februari 1919 t tot hoofd i ommipsaris werd benoemd Mat Conflict uitgebroken in het Amsterdamschel Kleedmgbedrijf I In de Viijdag uiet den KijkahemiddeLuar piof mr l J AaJbeihe gelioudeii conferentie heeft deze zooals gemeld voorgesteld om niet B Januari vijt pi ocent loonaveilaüing van kracht te doen worden de reeds i i 1932 inifevoerde verlagingen hierbij te veriekenen de meenmgsverechillen hierover uiteindelijk do r arbitrage te doen beèleebten en lenslotcte nadei overleg te plegen over de loonen betreffende den ai beid aan den loopenden band en m de gummiea l tecUng Over deze nieuwe voorstellen stelden de hoofd en aldeelmgsbesturen van de personeelen der hij het conflict Ijelrokken fabrikanten zich op het fitandpunt dat zjj het laatste voorstel met volledig hadden kunnen overzien we8li a v e aan de werkgevers drie dagen uitslei werd gevraagd om over dit vorjrstel met ile werknemers een hesliB mg ie nemen Aangezien ocliter het bestuur van de Veropniging van Contectietabrikanten gemeend iieof diC uitstel niet te kunnen toesüaan werd besloten het werk op de vijf bij conflict betrokken fal rjeken te onderbreken Hill geldt voor vijf eonfectiefabrieken in d hoofdstad De berging van de Atlantique Berichten van de Ned sagvoerders t it Cher onrg lujn hier te lande de eer ze Het dat het geheele gebouwencomplex afbrandde Dank zij de gunstig wmdrichtijng bleef ingang van 1 Januari 1929 nam hij zijn ont goedmg gegeven wordt voor boventallige e werd hem verleend bij Kon Besl yan 0 November 1928 hij welk besluit hij biggen Acht de minister hel niet billijk dat deze biggen door d e icgeeringsnia atregelen ontvreemd van de wettige eigenaien tegen n arktwaarde woiïlon vergoed Zoo ja is dan de minister beieid dit te bevorderen l het den minieter bekend dat tegen een vernietigingssysteem van biggen ei nslige gewetensbezwaren bestaan waafSoor veten aich aan toopassing van iulk een i ysteem niet kunnen nderwerpenP Is het lei kennis van den minister gebracht dat met name te Nijmegen zaakvoerders der Gewestelijke Organisatie oneerlijke concurrentie aan den vnjen handel aandoen doordat ij de varkens vorkoo pen ver beneden den inkooppnjs J Wn de minister maatregelen nemen omden vrijen handel te behouden en om inhet algemeen gesproken aan de billijkeklachten en bezwaren der varkenshoudeihl emoet te komen en m bet bijzonder ookde hui sl ach tingen vrij te latenr 1 Bestrijding van smokkelaars in wapens 1 in Limburg wordt streng toezicht i gehouden i He minister van Justitie mr drr J Hon ner heeft ten vcivolge up de beantwoording vufl vragieu van ir J W Albarda lid van de Tweode Kamer over den uitvoer van wi4 en s uit JNederlaiid naar Huit sehland 7ondi r voldoening aan de wettelijk foorgeeohreven lormahteit en betreffende verscherping van hel toezicht op deiï in en uitvoer van wapens alsnog medegedeeld ii enige malen werden Belgische en ook Kpaanseiie vuurwapenen revolvers en pistolen in heslagSgehonien welke vermoedelijk voor uitvoer naar Huitsdiland waren bestemd Voor wie die wapenen bestemd waren is met kunnen worden vastgesteld terwijl ev mm tot dusver is kunnen blf keai dat in Limburg zicli nog belangrijke wapeiivoorraden zouden bevinden etii getieel met hooi en stroo gevulde loods m de nabijheid gespaard De magazijnen en opslagplaatsen zijn verbrand met vracht autn rt twee tractors een maal in richting een hooipers enkele vaten ruwe olie benevens een groote voorraad hooiden sItou De aangerichte schade wordt door verzekeiia gc4lekt Aangezien de brandspuit geen w iitei kon geven bestreed tie brandweer met emmers water het vuur Schilderijen ontvreemd Dtoor de politi weer opgespoord Ten nudeele van le nabestuaiidi u van wijlen ueii kunstschilder Evert pietera is uit het fli iildeisatelier Aze ick kan t Uluiicum een veertigtal schilderijen ontvicciiiid en erko lH voor enn bediag van bijna f 20OO Ala dadei van deaen diefstal vieid door de Blaricuiiisclie politie aaugelicudt n de kunütscJuldei A te lilaricuni oie bektnde de doeken ontvreemd te lïebben en deze te hebben verkooht gedeeltelijk aan particulicion en gedeeltelijk aait de k un st handel a r n V te Eemhte en ö I Amsterdam Het gelukte de jwlitie lu Anislerdam Wassenaar tui HUveisuni de ontvreemde doeken itp te sporen an m beslag te neiijeti Het was voor den acllilder Z faiot moeilijk de doeken aan den man te buengeii daar hij in he bezit was van een kwitantie welke gfiteekend was door den yoon van wijten Eveil Pialers eu waarop stond een betlrag aan geld voor gekoulito artikelen uit de nalatenscliap van den kun ttecJiilder Eveit l icteis Z had deza kwitantie mdeidaad ontvangen daar hij eeiuge schilderse andere materialen van den ftverleden scliUdei door tussehenkomut viin diens izoon tiad gekocht Naur wij vernemen zal de familie de cliiiderijen welke eii hooge waarde vertegenwoordigen WL dei om ui haai bezit krijgen Venlui tering7 Een noMrisklerk te Grootebroek verdacht van verduisteringen gearre teerd en naar Alkmaar overgebracht liijkt eu gemewilepotitie te Üroolebroek hebben Zaterdagavond aangehouden en naai Alkmaai overgehruchl den 32 jarigen iruhuwden notarisklerk J K tie Grootebroek De aiuigehoudene was administraleur en socrtaris boekhouder van verschillende plaatselijke inj tt tlingeii en hij ondenoek i gebleken dat hij in deze functie belangrijke veixtuisteiingen lieeft g0i leegd De luster zingt Zondagochtend heeft de tuuibouwkundige medewerker van t Utr Dagbl de eerste Icntegeiuiden vun de lijster Turdus pbiloiiielos gehooid Zij zat hij de Heerenbrug lusschen hot struweel van de wilde Clematis te zingen terwijl de zon haar besclieen Noiiit te voren hecift hij den vogel izoo vro g gehoord In een der luuien to Leeuwarden Ion iMtl s een tooverhazelaar in bloei I tevens benoemd word tot ridder in de Orde vm den Nedierlandsclien I cuw I 50 jarig bestaan N V Drukkerij L E Bosch Zoon Utrecht j Een Jubileumnummer van bet I Utrèchtsch Dagblad Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de N V Drukkerij v h L L Bosch I Zoon te Utrecht is van het door deze onderneming uitgegeven Utrèchtsch Prov enSted Dagblad imast de gewone uitgave eenJubileumnummer verschenen waarin degeschiedenis van het bedrijf en van dit dag jblad dat daarmede één geheel vormt is verhaald I Dit uit zes bladen bestaande Jj bileumnummer dat geopend wordt met een vrien delyk woord van den Commi aris der Koningin in Utrecht Dr s Jacob bevat daar 1 nevens o a interessante bydragen van j Utrecht s burgemeester de heer Fockema 1 Andrae Prof Dr O A Verryn Stuart en andere vooraanstaanden terwyl de redactie i i j t herteliten van de i eztigvoerderB van deallerlei bijzonderheden vertelt omtrent de Ncderlandsefie üeesleepbooten die een grout aondi el in de berging van de Atlantique nehl en gehad ontvangen Volgen dezfi rapporten liabl ep de FianBche aieept oolen jets eerder vastgemaakt op de Atlantique dan de Nederlanders iraar deze vertiindingen ijn nadien verbroken Daarop hebben de Nederiandsclie steephooten vtkstgemaakt en deze verbindingen zijn tot Oherbourg intact gebleven iovendien heblien drie opvarenden van de Louwerzee het schip gedurenide dien tijd liezet gehuuden en zij hebben de troseen van de Fransche en Duiüsche Bleepbooten vastgemaakt t oen later de ge gvoeixler viij de Allantttiue weer bij zijn schip is gekomen heeft hij het commando ovej het sleepen opgedragen aan kapitein KÜnge van de Hoode Zee Vermoedelijk zal als bergloon een derde van Ie wanrde van het schip worden uitgekeerd De sleepers die aan het bergin flwerk hebben deelgenomen zullen dit bedrag onderling moeten verdeelen De b eslissing over de grootte vii ieders aandeel zal aan arbitrage of aan de uitspraak van de Rechtbank te Parijs worden overgelaten Drie Hollandische ongene Kapiteh Khnge vun de sleepboot Koode Zee heeift te Cherbourg ain een verslaggever van De Courant verteld Als ik zeg dat ik de drie HoUandsohe jongens die op de Atlantique zijn overgegaan bewonder dan is dat veel te weinig De kapitein van de Lauwerzee aclireeuwde me toe Jaap dat ben ik ïouden we er niet een paar jongens op kunnen krij nF Nou probeer hel maai antwoordde ik hem ongeloovig want voor mij stond het gelijk met ee n poging tot zelfmoord Bovendien had ik geen mannetjes aan boord en de Lauwerzep wal want die hid net met modderbakken gesleept en ook die bemanning aan boord rfij vroeg om vrijwilligers en die kwamen onmiddellijk Een lijn die buiten boord liing wieten aij te grijpen en een van hen klom naar boven en langs de tros heeft hij zijn kameradjgn naar boven geheschen De deining sloeg hen nu en dan tegen den romp en het pijnlijke van die onzachte aanraking werd nog vergrooti door de aloeiende hitte van de platen Zonder hen hadden noeb wij noch de Franschen 700 goed kunnen werken Wfft de jongens diaar aan lioord liebben doorgemaakt i Zij hadden om te beginnen niets bij zich Wel was van de Lauwei zee een zak met brood met en lijn naar boven getrokken maar wat is dat nu voor IJ dag U begrijpt dat ZIJ dun ook rammelden van den honger tfien zij er afkwamen Maar het ergste waa nof de dorst in die gloeiende hitte en die rook 7A hebben geprobeerd het water dat langs het dek sijpelde op te vangen maar dal was zoo zout dat hun kelen nog droger krant en het interessante technisch bedrijf waarby ook reproducties zyn opgenomen vai oude edities naast afbeeldingen van defl huidiggn tjjd MENGDE berichten i Finsche Houtboot gestrand bü Ameland Reddingboot uitgevaren De motopred ing boot lnsulinde van de Noord en Zuid Holiundsche Reddmgmaa schappij ia gistermorgen 8 15 uur van Oost ii afiorn uitgevaren om hulp te bieden aan I ten groote Finsche houtboot gestrand op de oostelijke zijde van het Bornrif bij Ame i land i Roersteven defect i Ti gen den middag is de Insulindo het Schip genaderd Itadiotelgrafisch heeft de bi manning van de booö via den vuurtoren de mededeeling naar den wal gezonden dat het gestra fde schip Al6xa heet en van Finsclie nationaliteit is afkomstig uit Bil borg komende van die Oostzee I üm twaalf uur wis de InsuJinde bij I het schip De roersteven bleek defecU Er j stond acht voet water bij het seJiip Het seliip meet zestien voet j De bemanning wilde er nog niet af De I zeeën begonnen er reeds overheen te bre ken Vermoedelijk zal in den namiddag bij j het doorkomen van den vloed de toestand ongunstig worden Oè Inöulmde blijft in de nabijheid De sleepboot Holland 2500 M afstand Roer en achtersteven gelu oken Uit Terschelling vernamen wij omstreeks twee uur dat ware 7 eeën over het aohter chip hepen roer en achtersteven waren op dai oogenhhk reeds gebroken en men verwachtte dat bij het opkomen van den vloed het vaartuig geheel wrak zou slaan De bergiiigsboot Holland van Tersohelhng was ondprfueschen ook in de nabijheid van het in nood verkeerende schip gekomen Een nader bericht meldde dat de üoek cn SalvHSe Conipany met dep kapitein van de 4lexa een berging8conf raet heeft pgesloten op basis no cure no pay Nader woi li gemeld dat de reddingboot TiiÊulinde van Oostmahorn gistermiddag 13 personen vun het op het Homrif gehtrande Finsche stoomsehip Alexa aan boord heeft L enomen üp den verboden invoer van vuurwap nen wordt mede met bet oog op de belaniren welke dfl arbij voor de handhaving der openbare orde bier te lande op het epel kunnen staan 8ch erp toegezien en ter zake werd reeds contact met den minister van Financiën ondei houden Dat het scherpe toezicht mede l efrekking heeft op verboden opslag van vuurwapenen en verboden uitvoer daarvan behoeft wei igeen ietoog Op losse geruchtien kan echter uiteraard niet zonder meer worden gehandeld Alen houde voorts ook rekening met de groote moeilijkheden welke een practisoh nagenoeg vrije wapenhandel m een naburig land voor d beteugeling van die smokkelanj oplevert Minister Verschuur bij den Paus NfiJii Jteuteruit Home meldt heeft del aUH gibleien m aubiêntie ont vangen mr T J er chuur onzen minister van Eeonnmisnhe JCal en en Arbeid 1 De overweg aan den Veenweg nabü Nootdorp Mevrouw BakkerNort vraagt de regeering te bevorderen dat de bewa king niet worde opgeheven I Het Tweede Kamerlid mevrouw Bakker Noil beeft den minister van Waterstaat de vol ide vragen gesteld I 18 het waar dat de Nederl lndöf li8 Spoor wegen ovei wegen om de bewailing op Ie hef fen ivan den zeer dmklten ov r veg a sn den Veenweg nabij Nootdorp in e gemeenteSUrtiipwtjk waar ö aojners dagelijks meer dun 100 treinen passeeren 1 i i p hef traject van enkele kilometers i an Nootdorr na ir Veur de autohiiö die den geregelden dianst oitderboudt van Delft lV otdorp Veur leeds twee onbewdakte overwegen moei passeeron en dat de direc ligt op ongeveer I RADIO NIEUWS Programma voor heden Hilversum 5 30 Verhalen voor kieine kinderen V P R O 5 30 Jeughalfuur Menschen in den Bybel lle voordracht De verloren zoon Spreker Ds fl J AriaI A V S O e 7 Kovacs Lajos en zgn Orkest 7 7 15 Dr L Heyermans over Diphterieimmunicaties 7 15 780 Gramofoon 7 30 8 Engelsche les voor beginners 8 OB Nieuwsberichten 8 D 9 Gramofoon 99 35 Opvoering van Karamazow en zijn Rechters 9 3611 Concert door het Omroep Orkest mee Zang en Piano 11 11 05 Nieuwsberichten ll 05 U 30 Vervoljr concert 11 3012 Dansmuziek Huizen 5 30 6 80 Concert door het K R O Orkest 6 806 50 Esperantocur sus € 607 10 Liederen recital 7 10 7 30 G A E Christ over Wat kunnen wn doen voor het achterlyke kind 7 45 S Ver Stl i r het Stedelijk Orkest van Maastricht 9 15 9 30 Nieuwsberichten 9 80 11 Concert door de aR Q Boya 11 12 Gramofoon RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 10 Januari Verwachting Matige tot zwakke waste Nivln f r zuidelijke wind Nevelig tot lioht of half bewolkt Weinig of geen neeraiag Kouder desjiwihti Omstreeks half vijf is den kapitein van de gestrande Finsche houtboot die aanvankelijk ha l geweigerd bet schip te verlaten van boord gehaald Daarmee ia de geheelo bemanning welke bestond uit veertien per eonen waaronder drie vrouwen tie Vdii deze antobusonderneming aan Ged reddingb f gered 0ii1 js naar Oostmahorn terugge keerd De toestand van de gesfrande houtboot Aleflta wordt steeds hachelijker Het schip hgt nn zonder bemanmne in de branding en wordt door zware grondzeeen geteisterd Tengevolge van cte woest © zee hebben de Bleepbooten Holland Texel en Stortemelk de verbinding moeten verbreken Zij blijven nu in den omtrek Zoodra de zee iets kalmer wordt zullen opnieaiw pogingen worden aangewend om het schip te bergen a en van Zuid HoIIond heeft verzooh gclijkiijdig met de opheffing van de bewaking vai den overwetr te worden ontslagen van de rCoOcessie voor den dienst Veiff I idschendam Tndien dit zoo is vreest de minisier dan met dat het aanfal oa eiukken door opheffing van de bewaking van dezert overweg belangrijk zfti toenemen te méér no aan beide zijdien van den weg het uitzicht op dezen overw is belemmerd en men eerst Nootdorp De moord te Numanfldorp Wat voor een geva r ijk individu de gvarresteerde verdachte ii Het blijkt meer en meer dat de politóe met de arrestatie van B in zake d n laflghartigen roofmoord op den landbouwer De Reus te Numansdorp een goede vangst heeft gedttan Voor wat de reed vennelde oo fei Ükiren later wed een eveneens uit TenLeavacr komende sneltrein in yoUe vaart op de wagons van den personentrein die waren blijven staan De wagons werden grootendeels in elkaar gedrukt Volgens de eerste berichten werden 6 volgens een latere opgave 8 personen gedood Onder hen bevind zich de hoofdconducteur van den personentrein Het aantal gewonden bedraagt ongeveer 20 heb Ken poging tot revolutie Volgeua Dericnten uit Barcelona hi a onüagavond laat synÖicalisten tezaïiïen met communisten wederom eenlevomaepogmg gedaan Tot dusver Tiföii il iini L L U HitanLtiiiukazoiiiü en tiel Sjcbuuw Knu Uü püiiuöduec iie bt k imd zJjn liovejiuieii IS Ijet C i iitiaal ta üIl vtin Jiarleiuua iit hunUeu van dn opetaiKleiingengevallen die in buitengewone mate gebruik u lL t t U gemaakt van bommen en liandgianaten Ju de gclieeie aiatl weeiklonk kra littg maaujiegew i crvuut Heetis zoutlfaii er tal an UOüiliiu en gewouUfu zijit j evallen In Cadiz Valencia en Cuenca poogden de synaicalisten en communisten de algemeene stawng te proc lameeren hetgeen ook gedeeltelijk gelukte In Oviedo werd de opzicnter over de matjhines van een electriciteitscentraie die de syndicalistische staking gebroken had van achteren neergei t lioteii Met uitzondering van de ministeneele Madrileensche pers eiachen de bladen van alle richtingen toepastiiig van versterkte energie van de regeenng tegenover het aryven van de extreme linksche elementen Nieuwe onlusten Terwyi de Maiirileensche bladen schrgven dat de aynd omwenteiingspoging als misiukt kan worden beschouwd werd gisteravond laat gemeldj dat in de plaats Pediaiba bij Valencia het tot nieuwe onlusten U gekomen Opstandelingen beschoten de poiiue die drie dooden achterliet De politit üèantwoordde het vuur op de syndicaliaten die 10 man verloren Tegen 10 uur ging in de hoofdstraten van Madrid de Calle de Alcale en op het plein Uuerta del Sol het litht uit Men vexmswdt dat het hier een nieuwe da d van sabotage betreft Van de Canarische eilanden wordt gemeld dat in Teneriffe communsten verscheidene aanslagen met springstoffen hebben gepleegd De havenarbeiders staken en solQaten bewaken de regee rings ge bouwen j Het totaal der verliezen by de onlusten in geheel Spanje is voor zoover tot dusver kon worden vastgesteld 40 dooden en ongeveer 75 gewonden waaronder verscheidene zwaar gewonden Bi nnenlamt iyt aalariaki rting in dt n Haag A oorsfel van B en W aangenomen met 25 17 stemmen He genieenleiruad van s üravenliage lieeiU giBiejavopd gestemd uvei de vörseJullende amenoenienten en het voonstel van ö en W i t loonkortmg Het amendement viui uil Vaienkamp lib om ö pet over de geiieelg linïë te korten werd verworpen met 33 legcn 9 stemmen die van de liberalen en de lieeien He Niet en riartman c b Het amendement van den heer Guit i k im over de eerste duizend gulden geen korting tce te paasen ovef de tweede en derde duizend gulden 2J pet en over de volgende 5 pet werd verwoipen inet 35 legen 7 st alleen die der K K behalve wethouder yuanl Het voorstel van b en W om 2i pet te keften over dp geheele Im e werd aangenomen met 25 tegen 17 stemmen de S H Kiet inbegïip der beide S 1 weühouders de commums t Hehaddelee en de K K leden JVloonen en üuit De moeilijkheden der varkenshandelaren Antwoord op de vragen van het Kamerlid v d Sluis Op v gen van het Tweede Kamerlid van der Siuts 1 Kaji de minister mededeelen hoeveel vaikenshandölaren broodeloos zijn geworden door de werking van de varkensoentraie 2 Kaïi de minister mededeelen of en zoo ja op welke wij e deze measchen zijn geJioipen heelt de minister van ceconomJBohe zaJten en arbeid geantwoord 1 Kr IS een lijst samengesteld van namen van personen die te kennen hebben gegeven dat zi dof r de werking van ie Orisis Varkenewet ernstig m hun bestaan ïijn hedieigcl Het aantal naroen op deze lijst v xipeld bedraagt 727 Than wordt onderzocht in lioeveiTe hij deze p iflonen van einstiige beaiftdeelinK sprake is Begrijpelijker wijZe neemt het verkrijgen van betrou baj e gegevens daaromtrent eenigen tijd m beslag Ook zal deKe aangelegenheid ten npoedigsle n een vergadering van de coni missie van fulvies inzake uitvoering der Crisis Vurkenwet worden tehandeld 2 in enkele personen ten a anzien vanwie op goede gionden kan worden aangenomen dat 7IJ doQT de werking van de onderhavig wel ernistig zijn getroffen werdr eds twemaal een bedrag als voctrloopig©tegemoet komin t verstrekt tlij het thansannhangigo onderzoek wordt tevens nagegaan of mm werkelijk getroffenen op andere wii e dan door peldelijken stieun hulpkan wórden geboden hmnen het raam vande ori fln satie voor deJiitvoenng der Crisis arkenswet Honderdduicend apeenvarkens i Wat zal de Varkenscentrale met die 1 iiertiei gaan doen Hei tant tJmns vivst dat de Varkenecfen I he intlertijd verzuimd heeft zeugen wi I d slaehtbank op te koopen teneinde 1 du wij e lot teellbeperkino ie geraken thans m Januari 100 000 biggen voor twee gulden per tuk van de l oeren zaJ gtian opkoopen Daarmede zal dus gemoeid I STADSNIEUWS GOUDA 10 Jan 1983 Verbetering van den Tiendwog De A N W B en de K N A C hebben eenigen t jd geleden aan Ged Staten van Zuid Holland in het belang van het verkeer verzocht vóór het tot stand komen van de verbinding van den weg Rotterdam via de nieuwe provinciale sluis naar de Mallegatsluis zooveel raogelyk te bevorderen dat en verbetering op bescheiden schaal van den bestaanden toegangsweg naar Gouda wordt gemaakt Van dat college hebben zy thans bericht ontvangen dat het vereoek voor zoover deze weg in onderhoud is bü de provincie in gunstige overweging is genomen Het üg in het voornemen van het M gedeelte van den Tiendweg dat in onderhoud iB bij de provincie het westelijk gedeelte dat thans met grint verhard ia van een klinkerbestrating te voorzien Voor verbetering van het verdere gedeelte van den Oestpolder in Schieland Mallemolen tot Gouda hebben genoemde vereenigingen zich met den betrokken wegbeheerder in verbinding gesteld Geen vcvbetenng van de l t van de Naaierstraat vanaf zijde van den Groenendaal In de itaadsvergadering van 7 November 1932 werd om advies in handen van B en W gesteld een schrijven van de bewoners van den Groenendaal en de Naaierstraat houdend het verzoek verbetering aan te brengen aan den ingang van de Naaierstraat hoek Groenendaal De directeur van Gemeentewerken doelde B en W mede dat het om verschillende redenen niet mogelijk is de bestaande brug te verbreeden Wanneer aan het verzoek zou worden voldaan zouden tkmelyk ingrypende werkzaamheden moeten worden verncht waarvan de resultaten niet zouden opwegen tegen de te maken ko iten Het plaateen van een voor reclame doeleinden te bezigen schutting voor het perceel hoek NaaierstraatGroenendaal zou den toestand niet verbeteren en dus onnoodig kosten met iiich brengen B en W adviseeren thans afwijzend op het verzoek te beschikken Aanbeateding Door Ged Staten van Zuid Iolland is gisteren aanbesteed At verrichten van baggerwerk in de Turfsingelgracht en in den mond der Kromme Gouwe te Gouda Laagste inschrijver was de heer D Dijkman te Hoorn voor ƒ 3428 Voorts is aanbesteed het verleggen van het Zuidelyk gedeelte van de Nieuwstraat in de gemeente Boskoop met by komende werken een en ander behoorende tot de werken voor de verruiming der Gouwe ter plaatse Laagste mschryVer was de heer W Bakker te Gouda voor ƒ 10 980 Vrijdenkfravereeiiiging De Dageraad l 6batavond A L ConatandiM contra Ds Simun In de zaal Kunstmin had gisteravond een door de Vrydenkersvereeniging De Dageraad belegde debatavond plaats tuüschen de heeren A L Constandse den Haag en ds öimon Evang LuÜi predikant te Gouda over De waarde van de christelijke godsdienst voor cultuur en samenleving Als de voorzitter de heer P Becker de byeeiikoinst opende waa geen plaats onbeBet in de groot zaal De belangstelling voor de byeenkomst was zelfs zoo groot dat De heer A L Constandse ving zyn b toog aan met te zeggen dat de kwestie principieel moet worden bezien De vraag ia of het christendom belangrijk is geweest voor alle groepen van belang dus voor de geheele samenleving én niet of het beteekenis heeft gehad voor enkele groepen Cultuur is activiteit óm de ziekte van de menschen en de maatschappy te genezen De cultuur moet de menschen genezen van het kwaad Wat goed is of wat kwaad hangt samen met de maatschappelijke opvattingen De hulp diè men verleend aan het individu is noodig ter verhooging van het saamhoorigheidsgevoel van de gemeenschap Rechtvaardigheid en kameraadschap Kgn noodig om een redelijke maatachappi te vormen De redelyke en zedelyke kracht IS noodig om een volk een maatschappü omhoog te brengen en te genezen van de ï ekte die zoowel lichamelyk geestelijk en Bociaal kan zyn De wetenschap zal de weg moeten wyzen naar de oorzaken die bestreden moeten worden Het socialisme is een wetenschap die de maatsctiappy geneest van sociale ziekte Een ander belangrijk middel noemde spr de ethiek Godsdienst is ontstaan uit onwetendheid h ff f geschapen leeft dan krygt men van velen ten antJjoord God Zy zeggen dit omdat zij niet Kunnen zeggen dat de wetenschap weet hoe et geschiedde Zy gebruiken God by alle onbegrypelyke gebeurtenissen In de chrisïjlyke godsdienst wordt de oorzaak niet bestreden men wendt zich tot den onbekenden J nflch God is de fantasie van den mensch Ieder mensch maakt zich een God naar zyn gen beeld In den ooriog had ieder la id S lf kinderiijke mensch heeft nierl r f nf f t dan zoekt hU een denkbeeldige e geioovigg bidt en vraagt hulp aan God or persoonlijke doeleinden by ziekte bidt Z hLrf trouwt op God aar haalt er toch den besten geneesheer bü LaT de verschillende anaen maar de vliegmacjiines vergat men et want die bleken beter te zyn ipr ziet mnJT godslasteringswet een Cr r 1 Kod ïedachte Men geeft ï awt aangeprezen Spr zet verder uiteen dat de redjslijkheid Indoor de christenen moet worden prysgeJgeven en brengt verschillende tegenstellingen naar voren De bewering dat dit de duivel is wat dikwyis geuit wordt doet spr opmerken dat God dan toch die duivel geschapen heeft die achteraf sterker en machtiger blykt te zijn dan God zelf Elke godsdienst moet de redelijkheid uitbannen Evenmin kent godsdienst zedelijkheid want zedelijkheid is een persoonlijke daad om desztlfs wil en godsdienst is gehoorzaamheid vele teksten zeggen immers alle gezag ia God Als een mensch iets laat uit vrees voor straf of iets doet voor een belooning dan is hy ver van de zedelijkheid af Het godsdienstbegrip is een onzedelijk begrip God die de menschen in vreugde kan laten leven staat toe dat zy elkaar vernietigen en Hy oorzaak van alle verschynselen maakt het kwaad Waarom dan De godsdienstige veïontschuldigt dit door te zeggen dat de menschen God a werk niet begrijpen Spr haalt verschillende bybelteksten aan die allen gebaseerd zijn op een belooning Van zedelijkheid wordt niet gesproken maar alles draait om belooning of straf een handeltje dus Spr besloot met te zeggen dat het noodzakelijk is om de idee van God Jtzus en hemel uit het hoofd te zetten De mensch kan zich verhoogen door wetenschap en zelfopheffing Ds Simon zegt dat de raenschheid en vooral de Hollanders zich reeds Jaren bezig houden met de godsdienst Spr is het eeng met de bewering dat er krankheid op allerle gebied ia Als het chaam krank is l dt het lichaam evenzoo is dit als de geeat of de ziel ziek ia en daarom kan uit den mensch het goede niet voortkomen de menschheid heeft iets nieuws noodig om te worden opgeheven Dat nieuws is gekomen in den Christus Niemand zal ontkennen dat hy geleefd heeft Mattheus Lukas Markus en Johannes brachten de menschheid iets waardoor zy genezen kon worden Johannes liet zich doopen in de Jordaan en daardoor gaf hij in een zinnebeeldig voorbeeld aan dat hij die uit het leven verlost wilde worden nich moesten reinigen om genezing te krijgen Johannes gaf ieder arm of ryk wat hij noodig had Johannes vroeg wat ook Jezus vroeg te gelooven en te vertrouwen Hy wilde volkomen heljjen Maai wat hy vroeg was groot en ver boven de kranke menschen uit Hy wilde de mensch tot God brengffli omdat hij daarvan is weggegaan Spr stelt zich God niet voor als een persoon Wat spr van Hem kent is dat God in alles absoluut is en door niets beperkt Als de menschen dingen waren dan was God spoedig gereed geweest Maar de mensch is een wezen naar God s beeld geschapen ook mnerlijk Die gelijkenis is er niet meer omdat de mensch zijn eigen weg ging en hij moet nu daarvan de gevolgen dragen Qod gaf den mensch liefde om die verder te drag en H gaf den mensch ook Jezus die niete dan liefde gaf In de bergrede slaan mooie woorden die men echter niet uit hun verband moet rukken men moet ze nemen in de absolute zin Waar God absolttut is moet de mensch dat ook zyn Men moet niet met een van zijn geboden schermen Wanneer men zich van God verwijdert dan moet men niets van Hem verwachten Bü de menschheid gaat alles om de boterham Ook Jezus ondervond die moeilijkheid maar hy hield vast aan God Jezus wil de macht over de wereld niet hebben ten koste van zijn beginsel Slechts wanneer de mensch gelooft in dezen medicynmeester en Zy n aanwijzingen opvolgt zal hü genezt worden Maar men wil er njet graag aan Spr lichtte dit toe met een voorbeeld uit bet leven van een zieke Wü sjacheren op allerlei manieren maar we moeten dan geen hulp van God verwachten Wat de oorlog betreft vroeg spr of men wel beraadslaagd heeft in overleg met God De mensch wordt beheerscht door zyn egoïsme Er is er maar een die helpen kan de Absolute naar wien wy reikhalzend uit zien Wanneer we begrijpen dat arm zyn niet alleen het materieele betreft maar dat arm zy n van geest veel grooter invloed op ons leven heeft dan is verlossing en genezing mogelijk We begrepen dan ook dat een mensch rijk kan yn zonder geld Dit is mogelijk wanneer de menschen het egoïs me in zich dooden en leven in naastenliefde voor elkander De krankheid van de menschen is dan genezen In de replieken die na een korte pauze gehouden werden handhaafden de sprekers hun meeningen Scheepvaart door de Uïwel Harenaluis tiedurende de maand Deoemher kwamen dooi Ie l fssethavensluiK 120 soliepen inhoudende 300 mi Engelsche Handelscorrespondentie Oeslaagd voor lioi te iiotterdam geienden Meicuiiua exameij voor Engelsche handelseoirespond entie N J Aniesz leerling van dt ji heer W W v Alphen alhier Alg ledenvergadering Z H IJshond af d Gouda De afd G ouda van de Zuid Holl IJsbond houdt een ledenvergadering op Vrijdag 13 Januari a a ttj i uur in de bovenzaal van Hel Schaakbord De ttgendii vermeldt om aarverslag Kekenmg en verantwoording pennihgm Vaslstelhng eontnbutie Verkiezing van 3 bestuursleden Aftr de lieeren O J SehiU V Hubregtsc j oh Fahnaan allen herkieebaar Benoeming van een oommissie voor het nazien vfln de boeken Viering 25 jarig bestaan KondvTHAg Verloting De derde Nutsavond Een documentaire filmavond lle L Wtotuui au hel JSuLodepaiLemeuL oigaiUieeide vniH do üerde luilouvond In i tU t euueii e ll üücpmeiltaHe UlliiaVtlld 1 Iiuuüeii ijji Wueiifdiig 18 Jaiiiuiu m dcii Sicuwöu t cliouwbuig Het piogiaiiuiui d il veitound zal worden luidt als volgt i l üiiiwbndeien een bloemlezing uit de ei v J illfcnde Jvurinals diè in den loop det jaien up het witte doek werden vertoond Jardin du LiiAeniburg van den HoUand seiien cineast M 11 K Franken eu Tiere Sehen dich a een filmbewerking van 1 Paul Eipper b dierenlHjek vetvaardigd on dei leidmg van Cuii Handel lekatbewei king van den heer l ortielje de Inspecteur m het Kon Zool Gènootscliap Natura Arfcö Magislru te Amsterdam Dt heer J Jager viool en Wim ürunder piano zullen voor de muzikale begeieiduig j rgen De loonen in de Waechindustne Loonsverlaging van 5 iKt voor het vrouwelijk personeel Het acheidflgerecht dat begin Novembei na de op het bemiddelingsvoorstel van den rijksbemiddelaar yerkregen oplossing van het conflict m de Goudsche waschindustri j werd ingesteld om na te gaan of een lojnsverlaging ten hoogste 5 pet van het v auwelyk personeel gerechtvaardigd zou zyn heeft heden zijn uitspraak aan de besturen tier organisaties medegedeeld Het verklaart aan de hand van het ingesteld boekonderzoek dat een verlaging met 5 pet der loone i van het vrouwelyk perso neel alleszins te billyken valt Deze uitspraak is voor beide partyen bindend zoodat de werkneemsters met vermin dering van haar loonen genoegen moeten nemen terwyl de werkgevers geen hoogere korting dan o pet mogen toepassen I Burg ïjke Stand GEBOKEN G Jan Teunip z van J Blok en C W Zandyk Raam 176 7 Jan Dirk z van D Boer en A P Broer Singelstraat 6 Antonius Arnoldus z van C 1 Groos en E Scharloo Fluw Singel 101 Gerardus Johannes 7 van A Schaap en K Waaeing ïuinstr 20 Cèrnelis z van J Z Hordyk en S M van der Ham Muilenpoort 3 Johanne s I F redericus z van C J A Bredie en A P de Bruijn v Middeiïantstraat 19 i 8 Jan Geertrui Johanna Liesbeth d van H Burger en M van Erkel Kruidenierstraat 2 Cornells Jacob z van H M Gardenier en G W M Schuitz Westerkade 43 OVEBLEDEN 6 Jan Klazin Janmaat wed A de Knegl 93 j 8 Jan Geertje de Groot 27 j Agenda lü r U Jan Thalia Theater Tarzan de ajtpmenseh 10 Jan 8 uur Hoc de Hóume VollLSunivethiteit D Cramer over Pirandello lü Jan 8 uur Soc dei Itéunie Lezing over Petroleum en de Hqpinkl Jk voor het Dep Gouda van de Mij van Nyverheid en Handel door Prof Ir J Klopper 11 J in 3 iiui Nieuwe Sdiouwburg Vierdeabüuneiiif nlsvooreloUing fiotterd HofstodTouneel 11 Jan en vervolgens elkén Woensdag 8 uur gebouw Tot Heil des Volks Peperstraat 82 Openbare Lezmg van den heer W John pred den Haag 11 Jan 8 uur Gebouw Blauwe Kruis Ledenvergadering Goudsche Reddingsbrigade 11 Jan 8 uur gebouw DanftllCursus E H B O voor Dames leider Dr van Elk Jan 8 uur Bovenzaal het Schaakbord Lezing over de Ver Staten van Europa Jan 8 uur Soc de iléunie Muzikale KringConcert van het Hartveld kwartet 1 4Jan 8 uur Zaal Kunstmin Uitvoering Crescendo 13 Jan 84 u bovenzaal adiaakbordr Alg ledenivergadering afd Gouda Zuid HoU IJsbond I 15 Jan 74 u Heü des Volks Da Welzen 18 Jan 8J u Nieuwe Sdhouwbui Derde Nutaavond f 18 Jan 6 uur gebouw Daniël Cursus E H B O leider Dr van Elk Jan 8 uur Za l Concordia Uitvoepng Excelsior Jan 8 uur Goudsche EeddinesbriiradeMedische cursus voor Dames Geb Blauwe Kruis Adspiranten 7 8 25 Jan 8 uur gebouw Daniël E H B O Verbandleer UIT DEN OMTREK GpUDERAK Inbraak Zaterdagnachf is ingebroken hij den landbouwer J Blanken Door uitbreking vaneen kelderraam hfeeft men zich toegang verschaft tot den keider Aangezien echter debinnendeur die vanuit de kelder toegapggeeft tot de woning gesloten was kon niendus niet verder komen Met medenemen vaneen pond boter en notitieboekje is de diefweer vertrokken De politic st lt een onderzoek in SCHOONHOVEN Gemeenteraad In de gistermiddag gehouden raadsvergadering heeft de voorzitter medegedeeld dat overeenstemming bereikt is tusschen het gemeentebestuur van Schoonhoven en dat van Bergambacht inzake de wijrigirig der gemeentegrenzen en dat Ged Staten met instemming de gemeenachappelyse voorstellen hebben ontvangen zoodat binnenkort den raad een wetsvoorstel zal bereiken Aangenomen ia een voorstel tot het verlaenen van een bijdrage aan de gemeente Gouda in de kosten van de handelsavon school aldaar waardoor leerlingen uit Schoonhoven die inrichting kuïmen bezoeken Met algemeene stemmen is besloten over te aan tot demping van de Zevender voor een bedrag van ƒ 25 516 00 welk werk in wtrkverschaffing zal woi den uitgevoerd Ten behoeve van ont wikke lingscursussen voor werkloozen is een crediet van ƒ 500 toegestaan waarby de heer Bron chr hist op de Noodzakelijkheid wees om ten behoeve van de werkloüze zilversmeden aan dacht te schenken aan enkele onderdeelen 1 van het vak waardoor hier artikelen gemak kelyk zouden kunnen worden gemaakt die thans veel uit het buitenland worden ingevoerd STOLWUK Gemeenteraad Gemeenteraadsvergadering op 9 Jan 33 v m half elf Voorzitter Burgemeester Baron v Hemert tot Dingshof Afwezig de heer C P Dogterom met kennisgeving By de o mng wenscht de voorzitter aile Ifcden een gelukkig nieuwjaar en sprak den wensch uit dat 1933 een beter jaar zal zgn dun atgeloopen jaar Hierna werdpp de notulen gelezen en onveranderd vastgesteld Ingekomen was een schryven van de heeren A Boer D Burger J Siing land G v tck J Verdoold en L Verdoorn dat zy hunne benoeming alt hd en plaatsvervangend iid stembureau aannemen idem van de beeren K Jager en W deStigter dat zij hunne benoeming lidComm L O aannamen Kchrjjven ambtenaar Secretarie de heef J Snaterse waarin hy den raad dankte voor zyn benoeming agent arbeidsbemiddeling Vajitstelling verordemng arbeidsbemiddeling werd z n st aangenomen Aan de orde kwam benoeming administrateur der vleeschkeuringbdienst marktmeester en schatter hondenbelasting De heer Muis vraagt of er een oproeping heeft plaats gehad Dit kwam spr wenschelyk voor De voorzitter was van oordeel dat het genoeg bekend is De heer M Verdoold vindt het geen bezwaar de benoeming aan te houden en de vacature by aanplakking bekend te maken Aangenomen Schrijven B en W van Schoonhoven om het salaris van den Dir der Vleeschkeuiingsdienst te verlagen met 5 Aangenomen Schrijven bestuur winkel Iers vereeniging qm met het oog op de te houden winkelweek i an 23 28 Januari a s de winkels tot 10 uur open te laten Aangenomen Aan een paar ingezetenen werd ontheffing sthoolgeld verleend terwijl nog werd goedgekeurd de verhuur van een woning aan M Kiaaijenbrink By de rondvraag verzocht de heer M Verdoold telefonische uitsluiting van de woning van den gem veldwachter De voorzitter merkt op dat een en ander rteds in B en W is besproken De kosten zouden bedragen ƒ 24 per jaar + ƒ 27 50 voor doon erbinding Aangenomen De heer Muis wijst op de geringe inkomsten van het Cnsiscomité en verzoekt toelage uit de gemeentekas Werd aangehouden tot een volgende ver j gfadering Hierna sluiting l SPOBT EN WtD TRrjDKN7 WIELRËNIHBN De zeadaagsche te Dortmund Maandagavond wui en ongeveer 7 a 8ÜÜU tuesciiouwers uanw ig lol aau hel klassement van 1 J uui bieot iet kalm De klassemen isapri 111 weiden gewonnen door Busuhenhagon Pijnenburg Wals Pynenburg en Vroomen üm 10 uur waren na 71 uur lijden a elegd 1750 500 K M Er werd een jacht ingezet waarjpij allereerst Vxoomen Kieger een ronde wonnen tinti werd nu z er moeilijk waar te nemen wie er ronden I aii en ot verloren L e later bekend gemaakte stand luidt als volgt aan den kop 1 Sehon lloschenhagen 332 p 2 Uoebel l ijnenhuig 254 3 lïausoJiHurtgen 182 4 Bioeoaitiü ürumil rèti ère 165 9 Peden fituebeke 68 op I ronde 6 Vopel Korsmeleir 109 7 RiegeiVroonien 65 p op 2 renden 8 Kilian PiieUfeRl 124 9 Tieta Schenk 69 op 5 ronden 10 Braspeiinmx WaJs 109 op 5 ronden 11 t enge Cieszinsky 34 op 7 ronden 12 Ki8tes MueUer 63i Om 6 uur hedenmorgen bij de neutraiisati was de stand 1 GobeU iPijnenburg 26r p 2 Rauscti Huertgen 199 p 3 Broeardo Guimbretière 155 p Op 1 ronde 4 St hön Busebeniiagèu 533 5 Braspennmx Wals 112 p ronrlen 6 Rieger Vronratn 80 p 7 PedenStubeke 74 ï ronden 8 Kilinn PulHeld 140 p 9 Tieta Sehenk 71 p ronden 10 Vopel Korsinèier 123 p 7 ronden 11 ngp ie3zinski 34 p 12 ronden 12 Kistexa MöUer 71 p MA RKTBBRïCHTRN Veemarkt RotterdaBi 10 Jan Aangevoeld 196 paarden 5 veulens 1044 nuchtere runderen 917 vette lun leren 278 vette kalveien 753 nuchtere kalveren a30 tiraskalveren 229 schapen of lamineren 54 biggeN 13 Iwkken of geiten Prijzen Koeien Ie kw 29 31 2e kw 24 2b Je kw IJ17 Ossen Ie kw 26 28 2e kw 21 23 3e kw 15 16 Stieren Ie kw 21i23 ae kw 17 19 36 kw 13 15 Vette kalveren Ie kw 47i S0 2e kw 32 37è 3e kw 22i 7i Melkkoeien f 125 225 Kalfkoeien f i2S 245 Stieren f 60 280 Pinken f 50 85 Graekalveren f 20 45 Vaaczen f 80 125 Paarden f 100 230 Slachtpaawien f 100 150 Hitten f 4ö flO Veulens f 30 70 Fokkalveren f 9 5 Slachtkalveren f 4 7 Biggeifi f 5 Biggen p week f 0 30 0 60 Aanvoeren ko ien en ossen flink handel traag pnjzen Ie eff 3e kw gelijk dJe van de 2e waren lager Een enkel prima beest ging nug li tent boven noteerlhg Ötieroo groole aanvoer tiandel lete fiauw cer ta kwalueit gelijk 2e en Je kw lageï Vette kalveien rui 11 jfs aanvoer handel slecht prijzen lager Een énkel vet kajf gmg nog tot 2t cent l 0 en ijotcering Aanvoei melk en kfilfkoeien op Ie magere markt tamelijk 1 handel stroef zelfd prijzen werden met J iiioeile uedongen Jong vee groote aanvoer stugge handeJ Aqnvoei graskalver n minder zeilde pi Ijzen werdyn moeilijTt lietion gen Aanvoel paarden enz minder handel willig prijzen gelijk Alleeai slachtpaarden waren duurder Biggen aanvoer niet groot handel iets iltiger prijzen als vorige we ei Aanvoer eehai en met bijzonder groot ta mehjk willige handel en pnjMn als gistelen vKaasmarkt Bodegraven 10 Jan n Aangevoerd 170 wagens tezamen 6584 stuks Prijs Ie soort m r m ƒ 28 32 2e soort m r m ƒ 25 27 Handel matig Coöp TuinierBver Gouda en Orostr G A 9 Jan Spi uiten I ƒ 6 11 idem 11 ƒ 3 6 Witlof I f 8 40 12 40 idem II ƒ 5 i 8 Boerekool ƒ 3 10 8 Veldsla ƒ 9 15 pei 100 KjG Bloemkool ƒ 1 2 10 Andyvie ƒ 1 2 40 Kropsla ƒ 4 12 50 per 100 stuks Selderij ƒ 1 1 90 Prei ƒ 1 10 2 50 Knolseldery ƒ 1 3 per 100 bost Laatste Berichten DRAADLObZE DIENST De AmsterdaniBche gemeente secretarii gaat heen AMSTERDAM lü Jan D © heer ti J Boü veiö geineeiilebeeretaxib van Amsterdam heeft heden wegens vergevoiderden Itelüjd tegen 1 Mei zijn outslag aangevraagd De nieuwe kweekschool voor otficiereii van het Leger des HeiU h K il Prinoes Juliana js vooi nemene Vrijdag 20 Jan a s te 2 uur de opemngaplechtigbeid lie veiuehttu van de nieuwe kweeksolifiol voor clficieieu van het Legei des Heils te Nieuwei Amstel Ter gelegenlieid van deze opening zal des a onds in het ConoePtgebouw te AmslerdaifAeen aomenkomst plaats liebloen waarbij tïweiig zal zijn commandant Heuny T Mapp van het Hoofdkwartier van het I ger des Heils en waarm de feestrede zal wolden uitgesproken door den Mmister van Justitie De venluiatering bij het 1st Weeshuis te Leiden ii tK ruiorgen ia voor de Haagsclie rechtbiiuk behandeld een door mr G J Goudsniit te Leiden ingediend verzoek tot failhelveiklaring van den heer K V bUwtoopexploitant te s üravenhage wegens do door hem ala regent penningmeester van bet Centi Isr Weeshuis te Leiden gepleegde verduistering ten bedrage van ongeveei 120 000 De rechttjank heeft echter bet Jöülissenteiil met uitgesproken Het Apollo Theater in de Spuistraat hl Den Haag verkocht voor ƒ 40O4H 0 DKN HAAG 10 Jan Hedenmiddag heeft in Voiululiuis det Notaiissen ten i y relaan vliin notaris Mr ö K D M vin LiBr de afslag plaahs gehad van het als gevoig van de financieele manipulaties van den direo teur vim liyet ApoUo Theater E V Sza m veiling gebraeht het Üieater metftwee bijbeiioorende winkelhuizen aan de Spuistraat 19 21 Den Haag De veikoup wwd ingezet op f 900 00Ü wiiaiha werd afgemijnd op f 400 000 voor welk bedrag de NV Zuid Holl BouwgrondMij koopstoi werd namens welke Mij dt vorige week reeds het theater op ƒ 400 000 werd ingezet Beursi van Amsterdam SSEl KOKRSEN 9 7an 10 Jan Oflicieei Lundeii Berlijn l ai ijs BruBsel Zwit serliind 8 3J4 59 08 9 71 34 481 47 91 3 33 69 09 9 71J 34 47 90 KotM nliagen Ne York 4325 43 35 43 10 43 10 2 48tt 2 48H Niet oHioied Prajig Mwirui Miliian 7 37è ao 32i 12 W 7 37 20 34 ia W Prulongfttie i Beursoverzicht Het wakkora slot van Wallstreet en de iHissmiKliiselie uitlatingen van den Brit seljen afgevaardigde in de commissie van de Economische Wereldeontefentie doodda de reeds germge onder nehiin filust op do Amsterdamselie beurs volkomen Hier en daar bad zelfs het aanbod de overhand zoodat de noteeiingen in rei clie verkeerdenIp Koh Oliê ging het wat dmkker toe Nadat in de niorgenmen eenig aflnbo l mt Parijs k noteering iet had gedrukt trad du eeiilrum in de officieeJe beursuren siJs ko ipei f waardoor het verlier weer werd ingehaald De beroepshandel gaf echter materiaHl af zoodat een herstel niet behouden bleef Het slot lag pi m 1 pet onder het slot von gisteren De Amerik soorten waren eveneens eedrukt Phtlipe vast in verband met de sterk vermeerderde export van radio artikelen in Dec ember Aku te prqshoUdend L uilevers bleven nauwelijks 1 peil Tabakken flauw speciaal SenemIralis die 7 pet verlorein Rubbers hadden een stil vertonp terwijl de stemming zwakker as in Verband met de algemeene ten flen £ Amsterdam ruhhers dadlden pl m 1 pet Suikerwaarden werden o kleme schaal verhandeld Evenals elders bestond er eenige neiging tot verkoop waardoor H V A a lager kwamen Scheepvoartoandeelen bniten de attentie Ook in Amerik fondsen giiW het kalm tOe waarbij de noteenngen m reactie verkeerden Duileclie obiigatiea KOed gedisponeerd Ned Overheidspapjeren vaal