Goudsche Courant, zaterdag 14 januari 1933

Wp lai UFA die den laasten tyd auceavol met haar films was heeft er genoeg van uitsluitend Engelsche versies van haar pro ducties te laten maken Deze uitgaven van haar Doitsche films bleken m Amerika met altyd gunstig ontvangen te worden al behaalde dan een film ais t Congres danst een mooi succes L A wenscht AmeÈiks ansche versies van haar groote f imB en daarom was het voor haar noodza keiyk iich tot een gezaghebbende Amen kaansche onderneming te wenden teti einde door een samengaan van belangen dit mv igtlyit te maken Het gaat by UjF uitslui tend om uitbreiding van macht de fman cieelc resultaten van haar Merken ZU S uurende de laatste jaren gunstig geweest Fox tegenwoordig geleid door twee Paramount ex officialB te weten de gewiek otfe zakenman Sidney Kent en de produ U leider Jease L Lasky onderneemt den laat bten tyd energieke pogingen om mt den staat van middelmatighead te geraken i aar ln zy door verschillende omfatandigheden is geraakt Men kan niet anders ïeggen dan uat haar dit ten koste van andere AmenkaarïBche filraondeme mingen schitterend is gelukt Fox gaat m de UjI A studio s te Berlyn films voor Europeesch gebruik maken Zy krygt daarby de beschikking over df spelers en technische hulpkrachten van b F A Wat dit te beteekenen heeft begrypt men duidelyk wanneer men weet dat er tusschen Fox UJf A onderhandel ngegi gaande zyn betreffende Jjet engageeren van Jozef von Sternberg die naar men weet Amerika den rug heeft toegekeerd üe Italiaanache regeenngsgedale eerdeüp Michaelia heeft Zaterdag in de conferentii te Geneve een i eidooi gehouden voor de4Ü urige arbeidsweek Voor de uiteenzetting van dezen gedelegeerde was veel bélaJi gsteJlmg m het by londer omdat er blykbaar tua chen de Ita liaansche afgevaardigden een groot verschil an meening wss over dfeze aangelegenheid de werkgeversgedelegeerde OltvettJ krachtige argumenten had aangevoerd tegen de imoenng terwyl de Regeenng elf zich pertment had uitgesproken vopr de invoe rmg van de 40 urige wetkwe k Mussolim zich zelfs voof een dertJgungè werkweek had verklaard De Michaelia heeft zich uit deze moeilgke situatie gered door het voor te stellen dat de Italiaansche regeering niet haar imtia tiel van Juli slechts terl doel had een gunstige bespreking VdJi het vraagstuk van ver korting van den ï rbeidtityd uit te lojücen zoodat Olivetti die steeds de noodzakelylj held van een zoodanige besprekm erkend had daardoor geheel m de lyn der Italiaan s e i egeenng bl ef werken al was ten slotte zyn eindconclu i over de wenachelukheid van de 4P urige werkweek anders aan die van de Itaiiaansche regeenng en van de arbeiders Ovungens trachtte de Michaelis h t p nliake van het meenigsversehll hierover nog te verzwakken door de argumenten van de tegenstanders van de 40 urige arbeidsweek voomaij el als Slechts een technisch en met pripcipieei argument te beschouwen Nudat de i tchaelis aldus het meentngs verschil in den boezem der It i anèche de legatie verdoezeld had door erop t wg ien dat allen v oorsttuiderb van een ernstige vr je bespreking van hdt vraagstuk z jq en dat dit ook de aemge sta ekkmg van het Italiaan st he regeerin sinitiErtjef is geweest heeft de Michaehs in het verdere verloop van zyn rede geen twufdl hierover laten bestaan dat ae Italiaansche Kegeenng de technische be zwaren van de Italiaansche werkgevers te gen de 4Ö urige arbeidsweek volstrekt met ïeelt en ztch in deze technische kwestie geheel aan de zyde der arbeiders schaart De Italiaknsche regeenng wenscht dat de groot industrjeele landen een internationale conventie tot verkortmfe van den arbeidstijd zullen sluiten Öe Michaelts iou echter desnoods hel iïwitsersche compromis denkbeeld wel willen aanvaarden dat niet een algemeêne coi yen tie doch verschillende speaalo voor bepaal de mdustnegro en rffesloten zullen worden De MichaeUs gaf toe da de mv ering der 40 ynge arbeidsweek met het geheele vraagstuk der werkloosheid zal oplossen Een wijze Comedienne Mane Dressier weet wanneer zij wit moet schalden Niemand die Marie Diesslei c de Iilni ziet zai haai een tekort aan energie toeB hiijven Doch dat zyals vrouw van meer lui zeatig jadi nog k flink is heeft zij ongetwyfeld oor een groot dtel te danken ma het feit dat zi t f l3 tijdig is oegon neai met haai noodzakelijke rustperiodes Een van die penodes kondfgdo ii aah ra dat het weik voor haar laatste Film m t Polly Moran Prospeiity was beëindigd i In die vaeanlie staat haar aitïstieke ojif i arikkelinfT niet stil mleeondecl deze wordt ljutet dan bereikt Ook nu heeft zij zieti o rgenomen om vprsthillende dramfttiecheHtencB te vervolmaken Zonder nilbe vaoanlies had Marie Dressier nooit zoolang haarpuMicK kunnen an utcrren Al igis hel aPleen maar omdat haai weik dan hnirzeltIe voil was gaan teKCnsfaan En e srhenlt p tijd uit met eenige maanden of jarentp iaat j Eeti gemakkelijk leveft heeft zij niet re l Imd Ze fieeft de heele weield rondgezwor 1 ven en overal de uienschen moeten laten laciien Het is Ikihi ook wel iian te zien Jaren geleden nam Fox Corporation in teressen m British Gaumont Wilham Fox stötid toen nog aan het hoofd van de naat herai genoemde maatschappy Een der gne ven die men destyds tegen hem uitte betrof zijn ondersteunen van een Europeesche onderneming Het bljkt dat William Fox toch goed heeft gezien Want zonder de destyds door hem verleende assistentie zou nu de coöperatie tusschen Fox Film en U FA met mogelyk z n geweest Gediürende de laatste maanden is door Fox en U F A in alle stilte het geheele productie programma der nieuwg combinatie vastgesteld Dat Ench Pompier de ge niaalste Europeesche pïoductieleider van Neu Babelsberg naar Hollywood zal gaan om een zestal groote films voor Fox U F A te gaan maken is no let eens net gewichtigste van deze overeenl gftist Ook niet dat het engageeren van lalian Har vey naar Amerika een uitruilen van voor aanstaande filmartiaten inluidt Waar het om gaat is het volgende f 29 50 Alléén bij M REIJERKERK OproiiiiiDy Alles moet weg VOOR NOOIT GEKENDE PRIJZEN Restanten in DAMES HEEREN JONGENS MEISJES en KINDERSCHOENEN kosten haast mets ZIE DE ETALAGES bu y J V GILS MARKT llS Boerhare sdie Borstbonbons 15 cent p r ons tegen hoest en verkoudheid Amandelpers 15 cent per rol AUe soorten boterkoekjes 18 et p onsBanketsoorten 20 cent per ons Zuivere Natuiuhoning 12 et per ons GEBR KAMPHUIZEN WISKUNDE leucn jumfeboden op teer bUl ke voorwaarden roor leerlinfea H B S ea Gynuuuria m Toor cAiuUdatan BOUWKUNDIG OPZIOBTEB eni door P S DAUVILLIER 711 II B HABncNasmeEL 12 S S van Dantzig N W O Goedaran van Jansen Titanus Friezevten CAMELIA Het Ideale Maandverband CAMEUA GORDELS I C Lana i aa GedipL Drogist Burg Mar ps8ingel Tel 2839 M I Photo Ufo LILIAN HARVEY Of geliefkoosde film ster van de Ufa die dezer dagen met de Bremerhaven naar Amerika ia vertrokken om in Hollywood by de Fox film te gaan spelen By haar vertrek schreide zy tranen met tuiten m het blyde vooruitzicht van weldra in dollarland te zijn Rimnleuws Samen w r1ïinj7 van Fox en Ufa Sensationeele fusie in de filmwereld Maanden geleden liepen er volgen de Telegraaf m filmkringen geruchten dat tuBschen Paramount en U F A onderhan delingen betreffende saraenwerkmg zouden plaats vinden Daar zich een complicatie vootM die achteraf door Fox blykt te zyn v4 oorzaakt kon dit plan niet ten uit voer 1 orden gebracht De Amerikaansche filmvf pers wier berichtgeving in den re gel a uraat ia wydde destyds enkele re gels aan deze mislukking en daarmede scheet de mogelykheid afgedaan de Euro peestl e filmbelangen met de Amerikaan schepte combineeren In de coulissen blykt men echter aan het verwezenlyken van dit p an da reeds meerdere malen geopperd was te hebben door gewerkt Ln plotseling komt de internationale film mdustne voor een aÜen overrompelende verrassing te staaff MET I GARANTIE JAAR PRACHT STOFZUIGER GRATIS VOOR DE KINDEREN Brj t jgld Boodschappen zondar suiker waarbi pond Koffie vanaf 25 Èent GROOTE GEKtEURDE BAL en bij 50 cent boodschappen a l 9 U KENT TOCH ONZE LAGE PRIJZEN ZIE ONZE ETALAGES Fa V m Tl TEL 2685 GROENENDAAL 4 Een blik in onze etalage ItüWt U van de KNORME SORTBERING die wu hebben m Houten pijpen tegenl zeer lagen prijs ADRI VAN MAAREN GOUWE 15 TELEF 2132 H T Arênds Gouda CRABETHSTRAAT 59 TELEFOON 2718 Bijhoaden en Controleereo ras JUImioMtratUa Balastm aakeii Het zelf maken oan onte kleef en SCHOOLIURK voor meisjes van 10 14 wni 827 Eenvoudig is het model vbo deze ju4 tevens slechts weinig atot vraagt en ht uit een bestaand damtfl gemaakt kan wordep Het lijfje heeft eta 4 houdernaden die hti loodigen vorm geven Jer pen hoog aapgeb hala met klein spÖt Als garnecnng icaq enige malen een goudt MAWE DOtóSLER Photo Metro Goldwyn Mayer kleurd tresband c aaid worden terxi e sluiting knoopfe i angcbracht met lui ci res djt zy een leven van etujd achter den rug h eft Doch xtoSla zij zelf t De over ftiimmg 18 al retfcl de htwjd met waaid Men moet het juiste ooff j rt lik weten t kiezen om d n ptrijd e tmken en rust te nemen i houdt traarnp het oog op detoekomet pencht Uat moet zq nel want naast trioni fen tiet ft zy ook ontbennsï Ngn wanhoop ge kend Zy heeft haat wijze levensliouding ook niet zonder moeite gekregen Ongeduld n te veel eerzucht zijn de grootste fouten van de ijienschelijtte natmu maar als Wg jong fliyn lijken het deugden Die zelfde cigeriüfchappen heUbeü de men ch lioij deze crisis gegeven eti ils die voorbij IS zal men dte grondslagen gaan leggen voor de volgende Voor de meeste men Bchen IS de ond ervindiag een slechts leer Il eesteree geweest en v n mij7 lf kon lan Ken tyd hetzelfde wordpn g zegd u heg ik dat ethtei boven Vroegei was een n illioen myn idenal mj fipb ik de gelegen leid het te ei dienen mojir ik doe iet niet wanf daarbij rou ik alle energie moeterf verbruiktn die mij in staflt stelt om van mijn leven te genieten De mouw la naar on □ e wat rulmer en he kleine manchet wastj tres naald wordt De rok heeft basntjo naar onderen toe t uitloopen terwi l vóór wel als achtferzijdeü ï heuphoogte apjrte Initti ken hebben 827 De ruimte van den a kant der blouse wordt 1 hSaid 1 verdeeld aaa rugzJjde tn zijkanten et voorpand Een iB alle ceintu dient als afwerking Patron verkrijgbaar voor ƒ O 58 Duidelijke patronen vof i h et zelf maken van dit model viorden T teiren kostprijs totgezonden na ovtr chnj ving van 58 et p postrekening 44431 of na inzending van bedr m poaft egpls Enn rnze Admiqistrs tip s rkt 31 O da Juiste maat en nummei d ent men geven Nuttige Wenken Vlpkken vel wijdeit ineri dooi hierop wttttr met amyniak te druppelen i de adi terzijde niet een lieej yzer te atryken Fjuweel Nu fiet dingen vap fluweeletr japonnen ikjes hoeden en zoo buitengewoon m de mode 18 IS het wotli ht met overbodig om f nwte wenkeyj te geven r Woinen is een Ijeliundeling dTe altyd b tuteijgéwoon coed is en oodra zich bij een jspon b v ann de aim geplette plekjes vei to nen houdt men deze boven oen stooliiende ketel hanjit de japon op een am pdat hy gehfel en al kan drogen Ir het fluweel doo pegpn wit mig geworden dpn woidt e achterzijde vochtig f maakt en strijkt men Wt B aeliter ijde il et een htet yzer oinmtgè 60 irten fluweel eohtti volstrekt niet alle kunnen in on vlokken eopje gfr vvas then worden i en nul lauw watei naga spoeld Hieihij moet men aoigen dat de t pvlokken eerst m heet water gelj eel i il opgelost worden en bet sop daarna met koud water woidt veimengd opdit het niel meer dan goed lauw is Na het spoelen mi hi t niet gew longen woi deji evenmin sJs ill liet wass hen en wordt het kleedio rttuk op een kle rt nhftnger buiten t pgdian en opdat het watci er uit kan diuppalen Bet mt het op tt drogen dan wordt Jiri meerdere malen uilifeklopt oo nöcxlig aan dtn verk prdtn kant ppatrijken PMMMÜa LANGE TJENDEWE6 86 GflUDA TE Aan belanjrhebbenden wordt kennis gegeven dat tot BiisclifiiviDg der Rente ovei 1932 gelegenheid al bestaan in het zittmgstokaal der Bank op DINSDAG 17 WOENSDAG 18 DONDERDAG 19 ert VRIJDAG 20 JANUARI 1933 telkens des avonds van TVs tot 91 2 uur Alle houders van Nutsspaarbankboekjes Worden opgeroepen om op een dezer avonden de rente te doen byschrijven HET BESTUUR GOUDA Januari 1938 N V P J ENDENBURG s Zeilmakerij enz VEERSTAL 16 18 TELEF 2565 2467 SPBCIAUTEIT INi ZUIGSLANGEN PERSSLANGEN KOPPELINGEN ZÜIGKORVEN RUBBER MEMBRAMEN enz TEER OLIËN VETTEN VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inliclitlogenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent liet FONDS VOOR LIJKVERBRANDINQ op tchriftelgke tij nynlt kottekx 24 Tcrkriilbaar bi de afd secrctarc M Gouwe 73 Gouda VERHUIZINGEN en EXPEDITIE Brandvrije Bergplaatseo VOLLE GARANTIE IaGB FROZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDl N en HAARLEM en IJHUIDEN over Bodegraven Alfen Koudekerk Zoetetrwoude Leiden Oegatgeest Saasenheim Li se HiUegom Bennebniek Heemstede Haarlem Ummden KffilDEREN WORDEN AFGEHAALD Bele aanbevelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEF 2534 GOUDA r 71 Jaargang aandag 18 Januari 1981 eoiMM wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGIUVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDE ATER REpJWÏJK SCHOONHOVEN STOtWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eoa ADVEBT£NTI£PBU8 Vit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgfcring J e regels i M elke regel mem U5 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 regels ƒ 1 elke regel meer ƒ B Adverteatun tn bat Zaterdagnumnrar SI ft bti lag op den yi a Uefdadlghnda adTortentlfe de helft van dén prfls INGEZONDEN UEDED££UNG£K 1 4 regels 2Ji6 elke regel meer ƒ 0 60 Opae roorpagina 50 hooger Gewvue advert ntieD en ngezonden mededeeUn a bQ eootract tot zeer gereduceerde pri a Groote tters en randen worden berekend naar jüaatsrulmte Adverteiitien kunnen worden mgezonden door tusschenkomst van soliede BoekhandeUren Adve ntieburenx en onze agenten en moeten daags róór de plaatsing aan het Biire u zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zitn Dit blad v schijnt daielijksbehalveopZgn ten Feestdagen ABONNËHENTSPKIJS per kwartaal 2j25 pef W9ek 17 cent tn SondagBblad r kwartaal ƒ 2 90 per week 22 ce t Qveral i au de zorgbig per looper geschiedt fi co per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zoodagi ad ƒ 8 0 Abonnemeat an w Hrdeii dagemks aangenomeo aan ona Bureaa MARKT iX QOUIXA by onze agenten en loopfars den boakhandel en de foatjuuitorea Onze bureaux z n dagemis geopend van 9 uur Administratie en Bedaetle Telef Iftterc 2 746 Postrekening 48400 de miUioenen menschen en de daarmede verbonden ellende Spr sloot zich by de waarschv ing an Jouhaux aaiv en herhaalde dat het hoog tyd is dat de regeermgen upheuden een hulpmiddel dat de gevolgen van de wereldcnsis eemgszlns zal kunnsn verzachten van de hand te wyzen Het is de plicht der regeeriegen alle krachten an te wendeh om den tjpgenwocft digen toestand te verbeteren In naam van de internationale conferentie V in christelyke V kvereenigingen en m BUITENLaMBSCH NIBtTW BULG HIJË Ken b de gebenrtams m Bulgarye lt ii pnnsesje geboren Koningin Johanna ft het leven ge trhonken aan een d t it De vreugde in h t tand is groot en vooralte Sofia heerschte na het iiekend wordenee feeststemming Het parlement werd terstond in een speciale zittmg bueengeroepeneiï proclameerde den da van Zaterdag totnationalen feestdag Stoeten van burgerstrokken door de straten en angs het komnklyk paleis waar onmg Bwns op het balconde toejuic ngen d beyirtking in ontvangstnam Inmïddiels is de gestie der troonopvol gng door de geboorte van het prinsesje met opgelost waat volgens art 24 van de Bulgaajrsche constitutie is de troonopvolging lechts erfelyk in de directe manne lyke jn uitgaande van tsaar Ferdinand I van Saksen Coburg Gptha en volgens he recht van eerstgeboorte Daardoor ia by v de jongere broer van koning Bons pnns Kvnl die evenals z n zusters de prinsessen Nadessja en Eudokia nog roomsch katholiek 18 nooit tot de erfopvolging gerechtigd ge weest De dof plechtighMd t Sofia Hoellijkhedcfi net het Vaticaan verwacht De jeugdige pnnaes heeft de namei Mane I ouise gekregeïi De doopplechtigheid werd verricht door den metropoliet Stefan m aanweftigheid vac den konmg i geheele ka binet en het presidium van de Sobranje en generahteit B het huwelyk dai m 1930 te Assihsie werd gesloten Tvaa bedongen dat alle kinderen katholiek zouden worden gedoopt zoodat moeilykheden met het Va tjcaan worden gevreesd In Bulgaarsche krmgen heeft de doop olgens dën Giaeksch Katholiekenntus groote voldoening gewekt DUITSGHLAND Met een snelheid van 160 Kitometer van Beriyn naar Hamburg De Aielste trein ter wereld de vkegende UamlmTger van Dr Ench Marcus De Duitsche Spoorwegmaatschappy heeft in alle stilte een nieuwe Schnelltriebwagen gebouwd waarin 102 reizigers llde ktfts kunnen worden vKrvoerd en welke een snelheid van 160 Kilometer per uur bereikt Deze meuwe bliksemtrein welke zonder locomotief rydt en door electrischen stroon wor voortbewogen zal reeds m Maart in het normale verkeer op de lyn Berlyn Hamburg worden genomen Hy zal dan den I D trem welke thans de treis Berlijn Hamburg zonder onderbreking maakt vervangen 8 ochtends uit Hamburg vertrekken en op het einde van den namiddag de terug leis uit Berlyn aanvaarden De reis zal met meer kosten dan die met den TD trein na melyk 23 Mark voor een reis tusschen Ber lyn en Hamburg By de verschillende roeftochten welke met den nieuwen trein zyn gemaakt bedroeg dè kortste reistyd 2 yur 18 minuten de hoogste tyd 2 uur 30 mmuten De R ks spoorwegniaatschappy hoot t ook in het normale verkeer dergelyke tyden te kunnen bereiken De snelheid zou m dit geval 120 d 125 Kilometer bedragen terwyl onderweg een maximumsnelheid van 160 Kilometer zou worden bereikt Met een dergelyke snelheid op een afstand vsfn 287 Kiolmeter zonder onderbreking Tan de nels zal deze nieuwe trem de jnelste trein ter wereld zyn De vt gende Hamburger of de razende Berltfner In wemige weken tydg is dit meuwste ver keersmiddel reeds in Dmtschland populair geworden De trein is zoo vaak gefilmd gephotogrjfeerd en beschreven als de be roemdste beroemdhed De Zeppelin zou jaloerscÜ kunnen worden op den roem welke deze jongste zyner concurrenten m een ommezien heeft verworven Beroemdheden moeten ook een populairen naam hebben De wed ryd om dezen naam fs begonnen De Hamburgers willen dezen bliksemtrein welke met een snelheid van 160 Kilometer per uur op rails door het land vUegt den vlie genden Hamburger doopen De BeMyners die steeds veel voor tempo voelen gevep de voorkiÉur aan den razenden Beri Jner en de deskundigen der Ryksspoorwegmaatschappy noemen den trein reeds d pn razenden Fnchs naar Dr x Fuchs direc teur by de Ryksspoorwegmaatschappy en ontwerper van dep nieuwen trem I Geestige heden hebben vastgcstfeld dat het üiterlyk va den nieuwen Schnelltrieb Yagen lykt op het gelaat van Dr Dorp müllei den directeur generaal der R jks spoorwegmaatsehappy Deze heeft echter zelf achertseïid aan de vertegenwoordigers r van de pers verzekerd dat ht voor deze ge De Internationale Conferantla tot varkortini van den arbeidstijd Meenm8 sverschii in den boezem der Italia nsche delegatie doch geen middel mag nagelaten worden dat althans eemge verzachting zal brengen ooral smda het gebleken is dat financieele overwegingen zxch nog steeds tegen het plan van Albert Thomas tot mtvoenng van groote openbare werken ter beetryding der werkloosl d verzetten i de verlkorting van den arbeidst d het middel waarvan het meeste succes verwacht wor n kan Geen dér besCruders heeft m de debatten een ander oOmiddellyk toe te passen zfuddel ge noemd om de werkloosheid eenigszins te verz hten toch eiecht de aanwezigheid van c rtig ftulliaen werkloozen waardwr hon derd nuUioen menschen moeten lyden dnn gend eeni e noodmaatregelen De Michaeljg zeide overtuigd te zgn dat dl algemeêne invoering van de 40 unge arbeidsweek 20 ja in aomnuge landen zelfs 30 pet der tegenwoordige werkloozen weer arbeid zal veracïiaffen Svnenals deze Ita aansche gedelegeerde heeff ook de Nederlandsche gedelegeerde de Serrares de invoering vèn de 40 uren tte k bepleit Ofschoon de heer Serrares op et standpunt staat dat de bekorting van den arbeidsduur niet tot loondaling mag leiden zou hu het niet verstandig vinden omtrentde ioonen een bepahn m de conventie zelfop te nemen Ieder intf ationaal toezichthierop zal mo il k z n De conventie zalvoorts zoo soepel moeten wordep dat deverschillende landen eenfge vryheid zullenbezitten by de keuze van het stelsel dat denaleving der veertigunge arbeidsweek zalverzekeren Ofschoon hg geenerlei bewaarer tegen heeft aan de conventie een langenduur te even zou eln beperking der con ventie tot b v drie jaar zooals hy reeds in 1931 had aangeraden een stap vooruit zyn en ii sschien de conventie mger aanemeïykmaken voor hen die zich nog met willenbinden voor het tydvak dat met de hervatting der economische bedryvigheid zalbeginnen Byzondere conventies zullen voor bepaalde tftkken van nyverheid gesloten kunnen worderi waarbij een nog grootere bekorting van den arbeidsduur zal worden overeen ge komen Speciaal dacht spr hierbij aan de textielnijverheid en de mynen Tenslotte verklaarde de heer Serrarens met over de sociale zyde van het vraagstuk te hebben gesproken omdat hy overtuigd is dat de goiieele conferentie er van door lron gen 18 dat de demoralisatie die het gevolg IS van de werkloosheid m den geweldigen omvang de allergrootste gevaren voor de staten met zich brengt Jouhaux heeft d zer dagen gewezen op het erpstige revolutie gevaar voort3J ruitend uit werkloosheid van lykems mét aansprakel k Is en dat men den trein vorm en uiterlyk heeft gegeven wielke het doelmatigst waren Een itZeppe lin op rails kan men den meuwen trem ook met noemen daar hy geen schroeven heeft in tegenstelling tot de door den m gemeur Kruckenberg uit Hannover uitge vonden met een snelheid van 200 Kilometer rydenden liksemtrem welke echter met m het normale verkeer is gekomen Wie den snelatei trein ter wereld voor de eerste maal ziet wordt onmiddellyk getroffen door iiyn eenvoudigh id H j voelt dat deze trein een techmsche noodzakeluJcheid is Bbk iB den anebten trein tci wereld In dezen trem vmdt men geen van elkaa gescheiden compartimenten meer Elk de beide hielften met plaate voor ongeveer 5 personen is een groot salon met vast plaatsen Aan de eene zyde van de gant staan zitbanken tegenover ell ar met el drie plaatsen aan de andere zyde twc hoekplaataen voor elk eén persoon De ba gage wordt voor m de bagage afdeelmg af gegeven zooals trouwens ook de garderobe precies als in een restaurant Nadat mei piaats heeft genomen verschynt de kellnfii van de Mitropa en biedt koude en warme dranken of koude ververschmgen aan On het den reiziger t gemakkelyk te mak n viordt een klem klaptafeltje voor hen neer gezet De rollende bar Het aardigste van dezen trem is wel de bar welke zich precies m het middoa be vindt Zy IS jmst groot genoeg voor den bar keeper Voor damesbediening ontbreekt dfc plaats Zooals m de keuken van de Mitropa restauratierytmgen heeft men hlei op wonderbaar lyke wyze gebruik gemaakt van de ter beschikking staande plaats W ai toovert de bar keeper al deze likeuren mineraalwater b er wyii broodjes koffie thee en bomllon welke hier a la carte ver kr jgbaar zyn vandaan De reiziger die met een snelheid van 160 Kilometer per uur over de rails vliegt staat verbaasd voor deze bar en begrypt met dat men by eef snelheid van 4ö Meter in de seconde cognac kan ingieten zonder een druppel t morsen In Tolle vaartc Om Godswil zeiden my myn kennissen en familieleden van het zwakke geslacht Hoe kunt gy het wagen U toe te vertrou wen aan dit razende rails monster Zy had den de film gezien en de snelheid van den trein die door de bochten vliegt had h D vrceselijk bang gemaakt Wanneer At ir al deze angstige gemoederen eerst eens met den nieuwen trein zullen zyn gereden zuUen zi spoedig zjen dat een snell eid van 160 Kilometer zoo vanzelfsprekend is als vroe ger de snelheid van 100 Kilometer in den g vonen bneltrem Vyftien mmuten na iqn vertrek nadat de trem de Berlynsche voor steden nauw elykei heeft verlaten stygt d snelheid reeds tot 140 Kilojneter en vervol Het IS in orde deelde hy mede Smdnlkrmt hy zal om hali tien op de Irango7ijn Het mqnesfhegmt om tien uur niet f waar Ia om iK n uur en ik wou dat hete alvoorl y was antwoordde Mflrbton Maar ikdank u wel het is een heele opluchtiog da hmdal komt en tocii ik l egnjp met so l waarom myn moeder persé juridiscliehy tand wil hebben In loder geval ik7al er wel voor oppassen dat die Bireh iieteni 01 an ons te doen nnjgt ala ktlee voorbijla 1 1 ik zftl hem wel eens prenea vertellenwal ik van hem denk Nu moet ik gaan ik u u morgenochtend wi l meneer ftherton lö ult ons allehpi 7ien was het antwo rd k neet f Uv mee Hy liep met yn bezoeker mee tot oor het huis en hal vprwege het ginsvtld bleven y stil taan Ik erondersle dat hij naar Birch ging om zyn testament ie eekenPii Hopft Birch nog geze l of het geteeikend was Neen liij zei er gf n woord over vertelde Marston Ik had hel van den kolonelgehoonl maar vrjbg er Birch met naar enhy begon er ook met ovier Ala Sir Cheviliezijn teetainent geteekend heelt zal Birchhet Btuk natuurlijk hebben Kreeg jet den indruk dat Birch ietsbyzonderg weet vroeg Etherton Iets weet echode Marston Hy liet hetduidelijk merken dat hy vol wantrouwenen duistere vermoedens is Maar het wasaan den ander iani allemaal even vaagl Wij nilien er morgenochtend wel meervan hooren meende Etherton l oen Marston w fwreden was bleef hij nog epn oogenbllk ln gepems Mj het hek wiji lijj jarenlang onze fan lie advocftat is gewtest En het mooiste as dat hij het doorschemeren dat hy verdenking tegen mijn moeder koestert Ik had gfoote Ijfst hem een pak slaAg te geven ei hy met wat voor inliohtmgen tiijïokregen Had vroeg Etherton Neen Ik v oeg hem et naar maar Tïijdraaide er 5m heen en liet niels los antwoordde Harston die kookte van woedeIk vind zijn manier van doen alles belialvp fair hl zei dat de omstandigheden waaronder hit theville den dood vond zoo gehoinizinnig waren dat hy weigerde voorlem md of anders op te komen dan voor debelangen van d n overledene Wat voor belangen zou hy bedoelen l at 7al wel blijken mepnde Etih rtonMaar je moet wel hulp van een advocaathebben Myn advocaat Sindfll is n hoogstbftiouwhaar man Ik zal hem opbellen alsje er wat voor voelt en liem vragon Het onderzoek by te wonen als vertegenwoordigervan mevrouw Stanbury Wat Joik je daarvan Ik zou het buiten É Drot n prettig vinden verklaarde Marston misrkbaar opge lueiit Ik ben een boon als ik begrijp watdat allemaal beteftként f Etherton gmg naar de telefoon en Letty tond uit haar stoel op en iifep naar dwi jongen man Marston zei ze Wat zie je er verfltoopd uit Dat ben ik ook antwoonddle hy Diekerel Birch heusch Letty J had groot©zm on hem een klap ln n gezicht tegdv n Als hij nu maar precae hM geiegd wat hy dsrcht maar dat fced hy met Niets dan toespelingen en vage opmerkin gen Wat zOu er tooh met liem en do politie zyn ik bögin langzamerhand te denken dat er iets heel geheimzinnigs of il gr steekt Wat heeft de politie dan eedaan ofgezejïd vroeg Letty HA n met zoozeer wat die kerels ze fgen ot doen gaf Marston ten anfwoord maar het is aillepn de vervelende manier waarop z om ons huis heen hangen en icderoen ondprvra en Ik geloof met dat het zoo ingewikkeld is ik ben van dezelf de opinie als myn moedor de oude hoer is op dat voetpad uitee rJeden en naar l eneden gevallen Uat is toch heel waarecJiijn lyk Uie lui mnken een druk4P van belang om mets Jk b vanmiddag naar de fWftr te KJip gecaan en ze wiRlen me met eene bu de plaats toelaten waar hy gevallen is Ze hebben het stuk grond afg H en agen ten zorgen er voor dat daar niemand komt Er 18 zachte grond op het pad en ze zoeKen naar voetsporen Te moet niel verg n merkte Lettyop dat Sir CheviJle iedere centimeter vbii het pad kende Nam hy hef sJtija als hij fl avonds laat uit de club kwani Ja m hy 19 vaak geno gewaarBohuwd nep Marston uit En nii hij eenvftikomen verklaar ongeluk heeft gekregenzoekt iedereen er iets geheimBinn aohtierIk geloof iffeen woord van wat Marchmontzegt over de plekken op zijn armen hi kan le net zoo goed door den val gekregwihebben Etfterton kwam weer binn n en knikte gtfusts tel lend öe ware gehechtheid vraagt evenmin naar de belooning als de liefde naar den bruidsschat FEUILLETON uiigeluk of opzet Naar het Engelsch vap J 8 FLETCHER 46 Nadruk verboden En meneei 11 her ton wat denkt uvan de zaak barstte liij uit Weet u dathet mquoBt morgenochtend op de Orange zal ttoiden gehouden Ja dat Y il Ik zoi EUierlon rustig e hebben mij gevraagd legwiwoordig tetijn Wat IS Pr mee Nu n jjn iiiopder vindt dat wij huljf van ttn rechtegeleende moeten hebben antwoordde Marston Lanrom ben ik naarBirch een advocaat in HalliJihffMte gereden om hem t z gen dat hij komennioest Uat zal ook wel gebeuren hij zalwel ak getuige opgeroepen worden Maarwat denkt u dat de Verel ssegt t ia haastmet t gelooven Nu wat dm vroeg Etherton Birdi verklaart dat hy niet voor debelangen an mijn moeder opkomen wilzei Marston verontwaardigd Hy beweerdedat hy voo pen bepaald feit een belaiigrijke getuige za zijn maar hij Jseschouwaehet na de inlichtingen die hy gekregenhad als zijn plicht de belangen van zijnoverleden diënt te behartigen Én dat ter = 1ain n hy kt k pln ll toui hij wpei bj Lttty teiugkttiiin i etiv zei hy we moeten ons voui bereiden p alleiUi moeilijktieden dooi denplotselingen dood van bir Chevilie Je ult leemde dmien morgen hooren by het ondeizoek Vnder roe T tfv op nadenkenden f Mn jPlooft 11 dal het verstandig ie w T nm Pike mo w ataanden voet te ofttjlaim Hj ld pcn en al wraakzucht nu Het was het bestie antwoordde Fther ton lins a m iJiat iiem zyn beetje kwaad in uir dn lolyk brouwen dan zyn wij een en o I h van tiejn ai Kan hij werkelijk ernstig kwaad doen 1 lonk het een beetje angstig Uie vraag zou ik kunnen beantwooi den 1 ettv aJs ik wist wat meneer Piko wpot Je hebt geboord wat liij zei dat hij je met alle i had n i n kind Bftng voor Pike Neen kind vonr niemand trouwen Maak je daarmaar niet ongerust over morgen omdezen tyd 7ullen we heel wat meer wetendan nu Mmr het zal nicl c r my zyn 5 ordt vprvolpil