Goudsche Courant, donderdag 19 januari 1933

Londen 8 834 Ueiiijn ssie fauj 9 72 71i Brusbol 34 49 34 481 wilsciland 47 93 47 93 VV tellen Kcpenhugeu 1 41 86 feto klioi m 4S66 468 Oslo 42 65 43 V Nt i York 1 2 4Sti 2 4SJ Niot oHicii al Iraag 7 37i 7 J7J Malrul 9036 SOSt Mila in 12 74 ia 74 j l H ii Croydon v rtrok om te traditen ia record tyd naii r Kakp tod te vhegen Sindfi zij Zondaff j 1 uit Oran in N Afnk vertrok om naar Niema in tranach Weat Afnka U vliesren heett men niets meer van haar gehoord Op haar weg hebben hevige land atoimen gewoed Zy had alechte Voor 2 i ur n brandeto uan booni Molti on gaat Lady JBailey zoeken indien m den loop van heden geen be ncht wordt ontvangen van de EngeNche üegster Lttdy B ileyt die op weg naai Kaapstad ohdag uit Oran 13 vertrokken waaftia men weta meer van haar heeft ge 1 oord zal de bekende vlieger MoUison ver gezéld door den mecamcien WilUam Courtney vertrekkei om per vliegtuig üe streek Oe vergailerzanl waarin de meeste be kor utfd aanwezijï waien toen de h ËthiDidt airiveeide werd dooi de politie gesloticn i houden lotdut Iiij uil dt buurt WH verwijderd Undbouwhm g Bchool IMj a a ziju opnieuw belast nitt het even van tU cht r hun namen vernielde utsUBseii aan de Landbouwhoogeachool te Vi ageningen vooi het tnjdvak vali 1 Jan 1933 tot 1 Jan 1954 ir T O HazeUwp te Vlkmain cureus n groentenÈeelt ir C Koeuiim te AaL mti r cursuM in bloenien leelt vom het tijd ak van 1 Jnn 1933 tot let pnd van het alu liejaar 1930 1913 u K Volkersz ie 1 lase oursfaa in bloembol lenteplt ir C Ph Moerlands te Boskoop Ursufi 111 Itonnit lt 461e NED STAATLOTBBIJ 5e klanse Trekking van Donderdag 19 Jan Hooge prijzen ƒ 1000 15b6 5184 ƒ 400 4068 480t 5490 608 ƒ 200 H742 14 21 16869 18974 ƒ 100 1759 2 4 4610 11713 HJ95 U464 17769 19487 1958 Prezen van ƒ 70 18 486 537 594 696 W 841 921 935 981 1075 1125 1139 1142 Ki i 27 95 124 173 291 311 326 450 I 504 610 613 692 566 644 666 723 746 823 926 1124 1176 1209 1214 1260 1264 1293 1 13 1329 1365 1409 1410 1437 1458 1468 1498 1514 li 93 1627 1632 1673 1707 1721 1801 1941 1964 1965 1985 2010 2170 2217 2229 2237 2264 j 305 2338 2Ï 63 2516 2616 2669 2702 2736 2750 2769 2786 2824 2844 2877 3002 3008 3106 3134 3193 3214 3260 3270 3333 410 3439 3440 3477 3631 3547 3579 3603 3662 3609 3712 3718 3811 3831 3855 3884 3900 3936 3965 3971 4026 409 1 4099 4182 4183 4189 4 4 4261 4 10 4403 4650 4582 4617 4fl34 4637 4677 4692 4721 4768 4864 4883 4894 49 75 4984 5007 5047 5057 6069 5247 6276 6310 638ff 6397 5448 6452 6630 5567 5568 6573 6681 6699 5680 6702 6810 5858 5886 5891 6894ii 5966 6074 6066 6076 6080 63 1 6088 6126 614 6180 6219 6287 63B1 6371 6462 6491 6544 6606 6620 6666 6724 6738 6747 6846 6877 6926 6944 6961 6968 6986 6 94 7016 7075 7068 7061 71Q9 7149 7152 7174 7390 7466 7637 7584 7614 7630 7776 7778 7824 7870 7877 7909 7948 7966 7979 8064 8266 b298 8304 8332 8483 8601 8 5g 8618 8633 8648 8784 8802 8814 8921 8969 8971 8997 9066 90 8 9188 9231 9291 930 9381 9385 9422 9429 9430 9631 9663 9682 9738 9769 9817 9822 9877 9884 9892 3 9990 10001 10034 10044 10066 10083 1O206 10341 10493 10497 10516 10520 10626 10531 10546 10655 10572 10637 10709 1 57 10768 10770 10919 30924 10954 11065 11 03 11162 11263 11268 1128d 11312 11 28 l Q 65 11366 11492 M610 11530 11556 11665 lf62Ö 11686 11748 1174D 11758 IH O 11838 HS62 11918 11926 11952 1967 11964 11966 12 I16 12044 12164 12191 12269 1236 12272 1 99 12821 12342 12438 12493 12615 12618 12590 12621 12631 12668 12669 12698 12720 12740 12786 12846 12946 12962 13022 13020 13067 13198 13236 13272 13326 13436 13471 1 72 18661 13574 13594 13617 13622 13634 13679 13684 13703 13706 13774 14008 14021 14083 14091 14169 14242 14260 14294 14319 Ï4Ö87 14341 14846 14401 14429 14453 14461 14527 14672 14662 14766 Ï839 14897 14915 14 70 1Ö136 16142 16149 15179 16221 16240 15258 16351 15392 1S483 16497 16504 16648 15672 15676 16727 15853 15923 1S939 16 71 16040 16083 16142 16173 16227 16276 16304 16842 16347 16354 16394 16442 16476 16652 16668 16744 16824 16827 16842 16880 16900 16997 17017 17087 17167 1 198 17235 17306 17828 17351 17379 17466 17468 17492 17513 17678 17689 17699 17652 17731 17737 17788 17740 17783 47800 17801 17868 17901 17952 17969 f7973 17993 18134 i8233 18332 18420 18507 18613 18678 18619 18738 18744 18786 1879 18816 18843 18925 i8932 18981 19002 19003 19013 19086 19078 19102 19121 19f91 19196 19292 19372 19480 19571 19630 19822 19836 19832 19864 19679 19889 19985 19990 20048 20082 20116 20368 20893 20421 20451 20487 20615 20517 20630 20565 206Ö6 20696 20700 schilder Obhon FnesK wiens ohHdi Lvenuim m den atalogiis stond afgabeoM en dus ook slechte naar een titel zij i oo deel geveld heeft Dit heeft betrekking op hot aciiilotenj üezicht op t Cloud ter wljI Jiij Xmieim veiklaarde dat hij ongeveer dfritig jaar geleden vrel eenige tudlea vu dJt ontwerp heeft gemaakt Ik vooi r j persoonlijk zoo zeide de haer 1 tte la l ailïé OU dolgraag willen daf qje nunpcht meestera é K aieh bepadeald voelen PMi iièt meteJlen tegen den heer Chan ieiou te tBiiiöstl wiens adres bekend is en lit votgeaiö mVivUwfi met forreapondenten V in dagbladen zeil verklaard heeft dat hij s it il lerijen waaivau 1 op de veiling bij Mak aanwciftg zijn geweest yerv ilic y 1 eett Mijn opdrachtgever Dr 1 J te Brussa hiett naar aanleiding van het artikel in oiiioetlia p 17 Novembtp 11 zich beleid verklaard de geheele veiling tg amiu leeren Dal bettekent dat hij oUe schilde njtii ondu één uitKondenng en bloo wil Utu neinen Ik liJDb dat aan de votornaain te koopers med edeeld maar het annu leereh is onuitvoeibaar geblepkeii omdat tol van koo oih w igerdeii de schilderijen vrij te geven de efn op grond dat hij het door hem gekochte schilderij voor echt houdt en twiedp omdat écht of valsch hij iiet htldenj 700 goedkoop verkregen heeft dat i het wenvJil tt behouden voor wat het is en i Pn derde wel enkele sthiJderijen wil teruggeven ma ir andeie wil behouden Inturtschen is reeds komen vast te staan oo besloot Dr Bairt d la l aUle zijn me led eiingon dat absoluut eeht waren da dno teckeningen dooi James Eneor het schrldei j dooi Ie J auconnier igetiteld Naakte vrouw met spiegel de drie schil lerijen dooi ane Kntz ern schilderij ran Menkes hcü soliilderij door léon Zak de ftcluldenjen door Vlammck getiteld l e V eg en tllleven en het achilderij door Cms lantin Meunier STA DSWEüW S Commissie voor de Veïkeèrswogen aflre dend tie heeren J A Di iiker Hermann A Schrfftds Sr en A van W i en vacatureG V ï ngei N Uitgfefane en iitgekomei vÉtukken Voerstel van het Bureau l it hetzenden van e n adres van antiifcord op Wifiöive van B en W van Oouda inzake üét onderwerp Werkloosheid Verzoek val den Mwiister van Lcono tiiiBche aken ent Arbeid öm advies inzakehot voroontwei vaji een nieuwe IJkvvet ontwerp ligt ter visie Hot verieenen van ventvergunmngcnin Gouda en btj tongelii e1lten Het vfretsontwerp tot invoering van pn weeldeverleenngabeiasting Rondvraag OOBT INDIëo GOUDA 19 Jan 19S3Allw OP de schaats De Ijsbaan oopend Vanmiddag twee uur heeft het bestlMH tie i i Ho lAvareemging afd aoutjl i nlsmi M I Seliietterrein o ui dei Bolteriauischen üük geopend Direct na le opetiuig weid de baan bevolkt en al heel apsetbg waren er een p ar honderd lujfheo sfgters Op de schaats oin de baan te bewin et l n joê4 tooditie 16 ïiet er met haaj vlaggen Ml fleu ig ml De wedstruiibaan Ugt m t midden terwijl de groote baan voor de ruders rondom de aUtrutibaan beschikbaar is De baan is l llg gelogen want door de beschutting I jken heeft men er geen last van den ijb tent w al verrezen waar tie noodige verkwikkingen W krijgen zun die op het ijB niet mogeïi ontbreken V j daag ie eerste dag dM openblelling mI de fcaan in de avonduren nog niet worileii verlicht Morgejl zal dit etfhter als de orst aanhoudt vjel geschieden Bl £t het vnezelt dan zuUsn er vermoedelyk Zater dagmliWag al wedstruden plaat hebben Op 4e baan te Stolwükeraluis waren de Khaatsenrgderslsters hedennamiddag ann t zwieren dat het een lust was De lief hebber sters van de jasport doen goed er maar direct van te profiteeren want wie vïacht weet niet of den volgenden dag het ys nog bergdbaar is Ook op de slooten in de omgeving wordt overal druk gereden Huidftrvet Arrooed in Oost Java De aiiiioodt m lieL Bhtursclie in OostJava ia tfe o rdt eltii naai een nuded eUugin de Indib I e Cit nijitiid Het blud rnaij dül k la aiii diiftr jndl uwjuudu n zijn cé ij uuip priji geUaill de piij Udu pa il m i e Miggeloogenvau tj t n iUiJerhai tu fU figu y en iguiden 11 guldtu tn een wn h0üd rdK pt i kdöii n ilen go jJgttoitJ den i Ds ktm de laBsl ii u niet met t in tig eenten üji inuken ku pf ol I c 1l11 WiJmuHiI Ijiciigt nut meei dan vijlljtn Kü hei eer nio ie knalttlt i hoogfalen ttertig cents op en Je goela niangkok lnlR =mö he tuikerj ttn slolle die 1 deabiiiui uitaluiteud gebiuiiit lever etnÉ ullen en een dubtltje ip tegen irt vroegerujU vgt guiden m interhanden INT ER VOB T N HIAjNKJSLANU Derde Nutaavdnd Documentair fiJma Op den derden Nut avoj id gxsteravUnd in den Nieuwen Schouwbffrg gehouden zyn een drietal zg documentaire films ver toond AUerebrst 4 il w oaderen een bloemlezing mt verschillende journaals welke m den loop der jaïea op het witte d fek werden vertoond Lr waren opnamen bg van vele jaren geleden waaronder zul ke well uit htstonsch oogpunt stellig van belang zyn Van de m t programma ge noemde artistieke elementen vermochten v y m deze rolprent tot onzen spgt niet al tt veel ontdekken In dit opzicht is menig modem journaal heel wat beter Het zelfde was o i het geval met het tweede nummer 4 rdin du Luxembourg van de HoVand öche cineasten M H K i rai ken eö H J Ankersmit Het programma vertelde hier van en film van het groote park m Parys gezien door iemand die met liefde de menBchen de vogels het water en de kinderen observeerde Geen beschruvende film maar een voortdurend v uselen van kleme mo menten en scènes die tezamen een verras sende impressie van de Jardin du Luxem bourg geven Kemgeionde hchte film van waterdruppels kindergezichtjes zon die de Hollander in den vreemde op Hollandache wyze heeft gevonden De maker schynt er zelf dus nogal mee ingenomen te zyn wu kunnen ons echter niet tot enthousiasme erover opwerken Stethg er waren mooie vaak ook gee tiga close ups en fraaie opnamen maar elkeX synthese ontbrak t was een eenigszins rammelend product dat ons niet bevredig de Het derde nummer tenslotte was een film die de titel droeg an Paul Eippere bekende boek Tiere eehen tlich an Veel meer dan de titel hebben boek en film echter met met elkaar gemeen De füm werd vervaardigd onder leiding van Curt Kansel de tekstèewerking is van A F J Portieije inspecteur va de levende have van Artis te Amsterdam De opnamen werden gemaakt in een aantal Duitsche dierentuinen vooral n het dierenpark van Hagenbeck m Stellyigen De film geeft een overzicht v n wat er in de verscttillende dierentuinen te iien IS een bmtengewoon oed overzicht ook vast legd m een ene allervoartref felgkste opntÉmen die artiaUek n tech n sch zeer belangvvekkend zgn en door de pakkenfte en heldere teSstbewerkmg van Portielje ook ongemeen instructief werken Vooral zün opmerkingen welke betrekking hebben o het Eielelevei der dieren z n interessant en zullen ongetwijfeld het m zicht van velen verhelderd feebben Het is ong inziens eeit der beste dierenfilm welke tot nu toe werden vervaardigd de zuiver wetenschappel gke natuurlyk buiten be schouwing gelaten Het Nutsbestuur heeft ons met deze fiJm zeer vörplidit Vermelden wp tenslotte nog dat de muzikale begeleiding in handen was van de he ren J i Jager viool n W Grunder piano m goede handen dus AUea tezamen dus een uitstekende avond waarOveEi de vry tairgke aanwezigen ïieh eer voldaan betoonden Alleen was t een beetje onaangenaam dat t in de zaal vermoedelyk doordat de verwamung te laat was aangemaakt tunelyk koud was Mert z n zevenen door het a getakt Gisteravond waren 4 dames en 8 heeren aaji het schaatsenrüden op een sloot aan den Hotterdamschen d jk Het v dat op een dergelyke vracht het zevental reed vlak achter elkaar nog met berekend was brak en alle geraakten te water Enkele De GoudMhe kegdelub Onder Ohs Morgenavond halfnegen speelt in De Reume de Goudsche kegelcLub Onder Ons een wedatryd tegen de Rotlerdamsche ke gelelub NHRV Na Het Reizen Ver maak Een wisselbeker is uitgeloofd welke twee malen achtereen gewonnen moet wor den om definitief bezit te zyn I De opbrengst der Kükaraiddelen l 6 c mber een teruggang van ƒ jnilboen in ht t geneele jaar met mmder lan van i milhoen t ö gt wci ié lAjlmg ciie Uc upbiyiitfat Uil i iijb 3iiiiüuLiLU ovtïi oveuiibtjr iuim f m mal UKU 011 ai liet peU vau liöt jaivr Lesuren iiuu gewaclil livett m Ueusiabei stils uog leta gn oi i uuiieungen aangeno me ea jyc omvau jflicii oxu die innand mot f tfti nuiiiceii t ruggebrae U lot f 53 665400 eeu tHJiii o iHag uie bedt fl ie wiutvimttanU Mtn i jld4 iii t Was In dat veiautui lubben welnaaat alle mid lélen fiiüi ttandetl gedad lAe uiiuwntierui ea Kijn g uw geuoomU zoUt braoiit 32 90Ü ineei up en auiker 39 500 hmjöt dit loaU ni en naciie vau te percent l f reeJiB BM daüngen dic 4aar tegeiwvei ötaat x Ligeuiijk 1q iang om op t e noeiiteti len geweldige duikeling 2 260 000 naaKleii u Ifet ehiber de no rrectiU p al iiiügcSi wij daarbij uiet verzwijgen dflt de maand waaimee de vergeiijkuig gemaakt woiut uiuotidtrliiïk v ef liud opgebracM Oe auccussierecliten komen alleogs even eLiiö 3tÖrk onder ieu invloed van ct einsis Ie rttaan N lii JNovermber nagönoeg 7 ton ten aciiiei t iijn gebleven veitoonen d ij ovoi ttet einber een daiing va fit mU lioen Vaii de overiga nodeeiige vcrsotuUen stipi n v ij hter de vooinaamaw eiechta Vefioops aajQ Dividend en lantiemebelae ting hleet ifl Deceiubei 782 800 bij vefleden jaar ten aciiter tabak f 506 000 bier waarbij iiet vooruitzicht op de verhooging uog niet van invloed bleek f 362 1000 leg tttratierechten f 232 OOO i elrecnien ƒ 84 700 domameii f 114 700 etatiaUek 59 000 geaiöcht 47 800 èn wijn 32000 Meer accfjth inuul r tfteun Het oordeel vm de Vee en Vleewh hM del over het noodbesluit dm Varkenac ntralci Hel éérale orgaun eeuw belanghebbende gioep jieli edk zijii oordfiel uitupreekt over het jongfit feeSiuit dei ed Varkenscen iraiö n I cci n VeiliQoging gepaard gaan de pael nchtprijsveüaging I8 de Vee en Vl© ohharilfel ij citeeren JJexa v rlagiflg van ien richtprijs vdor uterfl en xk fort MUWre ia voor de boeren y al een bittere ont oooheling nadat de lei dende figucen in Tie Centrale de legeeringacommiBsaris i ol uis teeda nog een prije I Laatste Berichten UKAAULOÖ E IBNST De iHteraationale Conferentie over de 40 urlgen v ei kweek Uet voorstel tot handhavmg van de loonen bij 40 uur werken verworpen GENEVE 19 J in de zitting vjin ho den der buitengewone mtern arbeidsconle reiitie werd het voorstel van de arbeiders gruep tot handhaving van de maand en weekloonen in geval van invoemig van de 4U unge vierkweek met 31 tegenf 1 stemmen en il onthoudingon verworpen legen liel voorst stemden de geheele weikgeversgroep en talryice regeerm 8vertegenwoor digers o a die van Engeland Duitschland en Zwitserland ïrankrgk Jtalie eu Japan onthielden zich van stemming Vervolgens n de conferentie met 41 tegen 22 stemmeit en i onthoudingen het voorAel van de regeel mg sgroep aaüt wairf in wordt uitgesproken dat verkdrti yvan dtn arbeidstyd een geschikt middel ijsi bcstryding van de weikloosheid en dCTm geval van een mternationale overeenkomst tut verkortmg v n den arbeidstyd de Isfignsstandeard der arbeiders met mag wor den l nadeeld legen dit voorstel stemden nevens alle werkgeveraUnkele ifegeermiBVertegenwoordigers Auto Op d iï O0i ew Uikten Avei tt bu iiveidal cMKir den snelUeui iBZittende eiiisUg gewond iiAAJLiiE tl Jan Uedeiunorgeu te e a Jiaif tien werd op oen onbewaftkten overweg op ütfii llyksweg Raaiübiug Nyveidut de autü van dfcn haiidelsieiziger ValkUit Den Haag door den personentrein uiZ w 01 Ie Almelo gegfttpen n üq Hïd bU geheel vernitld De heei Valk werd in bewu plijtyzeö toei and opgenomen en is naa Jjel lekenhmk t Almelo vervoetrd di iqjiu De politie tti Raambrug lelt ji oiyi i Xoek UI Hat ïi fht op den oveLvvvg i go d doen er wa hedenochtend eenndahte mist Brutale mbra f VJuUMEN 19 Jaa in dp afgeloopennacht IS uigebroken in het pakn van denheer J v un H te Viymen De dief zag kaï s 20 balen bfoem te ontvreemden Een auto oaU in de nabyheid van het pakhuis enhiermede is de buit vervoerd De poütie doetnaspoiittgen IhitiatieT voorstel K ter Laan tot uitbreiding der Staatsloterij Ddoi den tioer K ttr 1 iwin te ia ee 1 Aan de Memorie au roeUctitmg word ontleend dat voorstel geen vtrandenng vau het stelael der btaatskiteiij op het ot etft het lö enkel gedaan met de bed eling ijdelijk hel aantal loten te vergrooten opla het publiek niet jnter ui do noodzokelijiüieid verkeert e n lot aan te achaifijn bij k on partieuheie bmneplondsche ol een buitenlandsclie onderneming De voorejcllers hadden lievier gewild dat en dergelijk vo rslel van de regaering zelf uitgegaan was doch waar de ndnister van tinaneien m de jongstie Mem van Anfwooi d op hoofdetuJ vn B heeft njedegé deeld dat van Hem göen vooiatel in dezen IS te verwachten helsben zij luet bijg ande De vooïstallera brenften geen antlere wij lgln asn dan dat er m plaats Van ééninaal 21 OOO lótien per loterij meer geriea V an 21 CXX loten o van 21 000 gedeelten van kten kunner worden uitg vCh als de mi nistei tan t mancieri daartoe aanleiding vindt NieaVe politieke partfl Het vo rlO j ig comité tot vormiiig van iH ü Katholiek Demociatiseho Bond heeft gisteravond in het gebouw De Veieeni jn t s Gravenhage etn vergadering belegd voorgeïeten door prof ir J A V er aart voorzitter van dit comit De zaal was geheel gevuld Prof Veraart hield een rede waann hij verklaarde dat een nieuwe Klï partij moet worden gesticht en dat voor flfe Katholiek Democraten de R K Staatspartij iipeft afgedaan Van haar ts mets meer te verwa ten m ende spi waarna hij breed wrig uiteenzette b © de katholieke democraten staan fen oipyicht N von het probleem der staAtkundige eenheid der Nederlandsche katholickeo In dp pauze weid aan alle aanwfzigep fii exemplaflr van de slfltuten en het ont werp criflisprpgramma van de K D B uiU ffcreikt en erj r eelefrenheid gedreven 7ich lis hd tp Ial n inachnjven Vei volgen ontstond ei eenu debit waarbij de sprekers door prof eraiirt werden beantwoord Na dp openbare verpadering is men tot fen hu 3houdehjke bijeenkomst overgegaan Jof opftrhting inp den KatholipJc Democn iwchen iiond UitbreidniK van verschillende fabrieken Burgemeester en Wethouders brengen ter kennis dat zU vergunmg hebben ver leend aan I Arends en zyne rechtverkry genden tot het uitbreiden der fabriek voor suikenierken en het Auplaatstn daarin van 4 electroraotoien nl i aii 6 en 1 van t K m het perceel plaatselyk goni rk Goode no il8 t m 2Zb kadai raal bekend gemeente Gouda Sectie B No 24 1b 2044 24 1330 lAJl 2612 en 2613 Voorts aan L de Jongh en zyne rechtverkrujenden tot het oplichten van eenbanketbakkery en plaatsmg daarin van 1 gasoven en van 1 electromotor van b PK voor het dryven van een amandelmachine in het perceel plaatselyk gef rM Baanstraat no 28 v san J G Steenkamer en zyne rechtver krljgenden tot het uitbreiden der meubel tabnek door het hebben daarm van totaal 19 electromotoren met een energie van 66 PX voQr het dryven van verschillende nUKhlnes In het perceel plaatselyk gemerkt NIeuwehaven no 171 1V6 en aan de Vereemging De Ambachts schoot voor Gouda e o en hare rechtver kiijgenden tot het oprichten van een ambaehtsschool voor metaal en houtbewor kintf en het plaatsen daarin van ti electro motoren met een totaal vermogen tvan il PK voor hel dry ven van veraehillendt machines m het perceel plaatselijke ge merkt Graaf l loriBweg lio 38 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie A No 6384 behoudens het echt van belanghebbendt ni tot hst instellen van broep binnen 14 dagen ijtj H M de Koningin ingevolge artikel 15 der Hinderwet Verkiezing voor de Kamer van Koophandel en Fabriokon Dezer dagen heeft de candidaatsteüing plaats gehad voor de verkiezing van eon lid voor de afdeeling Grootbedryf der Kamer van Koophandel en Fabneken voor Gouda en Omstreken ter voorziemng in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer G van Unge te Jftradduuiveen Ingediend werden twee candidatonlysten venMldcnde de namen van de heeren P Sokhoven te Gouda en G v d Loo te Wad Jmjcveen Er moet dus een stemnung plaats vulden Deze zal geh jjden worden op Maan 13 Wruari Alleen kiezers voor hel groothetB kunnen hieraan deelnemen Vergadering vn de Kamer v Kodpksndel en l abruken voor Gouda en Omstreken De Kamer van Koophandel en f abnekeii voor Gouda e Omstreken houdt op Weena 28 Januan 198S des namiddags 2 uaï in het gebouw der Kamer een vergadering De agenda luidt ai volgt Opening door het oudste lid in jaren Notulen en mededeelingen 8 VeAiezmg Algemeen Voorzitfer Srootbld Voonitter afdteUng tadnif Voorzitter afdeeling Klein Verkiezing Comnuasies J ieele Commissie aftredend syn de JWW J Dercksen H Mzn e A D van I Plaatsverv leden j v Kra L t e A Goedewaagen ttendT L 1 1 aftre MahiJS Donker P D j wek en J Beyen vacature G van CMBussi voor het verslag aftredend is A van Wtlnen en het Bureau dor i SSl u Scheepvaart aftre K f IJ Ta J VM tLZT C Grootondorst Tti V A Schrander Unge n vacatnre G v ConunlsslA MUdrtlrm opgeheldcnl Sdinftelului bekentenis im dn dader gevonden Ntuj Jo T tl veineeml iieeft B ae niojideiitiHii vaii deii landbouwer De ReuH tt NuiimntKioip voórdal hij ïich in het huis viin btwaiing te Dordrecht van hel Uvcn beloofde verno iillende bekentenissen ged mn Men iieeft n 1 een schrift gevon den waarin iilj o a bevalt den overval in ie spaarbank in de i i der Takstraa te Kotterdaiii tt hebben Apleegd en dat hij stliuldlg wiia aan de inbf üf te Klimswafll lil het onderzoek dat m Mde zaken on middellijk werd in steld wae eohter leeds zo goed al komen vost te staan dat R leb ook aan deze twee iniadrijven had h huldig göinaakt Door bemiddeling van de iMltiiUe re Iierüie had men kort na den oieivtl in d lau dei Takstraat een foto lan K gekiegen di men toonde aan de spaarbank eniployé s iti op den dag van dm overval ten knnttjre aanwezig waren ij iirkend n in H zoo gxïed al zeker den man die h mid ta s den o enal pleeg de Ook van de inhtaok de Klaaawaai wl t 1 en dat B de dader moest fcijn Fen refheicheur uit Rotterdam vond in de Bank an Ijfenin aan het Stielt espJein aldaar nige gouden ora kriillen die afkomatig bleken tie zijn uit de woning te Klaaswaal waal destijds de inbraak wae gepleegd B had de2 hier beleend Dooi de volledige Ukentenis van B zijn al deze feiten thans wel definitief komen vast te stnaJi ibt MiHuk Hl Boaten Ook de bestuonter van de auto Dverieden Het VI selijk ongetuk op den onbcwaAk ten oveiweg bl Houten heeft zijn derde laHitoffer s eèischt VSeiden de beide ge t loedere an Bruggen irtjwel c i slag ge dcod de be tuurdei van de aJt de heer T de Grfft die zooala gemdd in zeer infitigen toestand naar een ziekenhuis te trocht WUB lertoerd is daal omstreeks 5 nur eveneens overhden yv uiB ueeua nog een prije f uitzicht hebben durven stel len Ue elethte vooruitzichten van d n ex port dwingen tot den maatregel aegt de Centrale m haai berictit Maar die vooruitzichten zijn meS van den laatateai lijd aoo viieselv lig Daarom hebben we nooit den moed durveii verklaren van de leiding der Centrale om op grond van di n export lioogere vaikenspnjaen m het vooruitziLht te btellen Maai die voor mannen JieLben mé r gedurfd Toen Ottawa reeda aan de lucht waa met de invoerbeper Itmg van bacon va Engeland werd de Var kcn eneiBwet hier c p stapel gezef en geheel aan den bacon export opsrehaugen De verhezen op 4ien export zijn enorm gebleken en nu ia het exportquantum beperkt Nu moet meer dan ooit het bmnen lajidech verbruik en de export van epek de redding brengan De apekexport is nu verlicht idocjj de binnen Ian dpche consumptie er6 t weer sterker gedrukt door de 1 cent hoogftifi heffing of wel de boer de mester vap h t ïwaarderg varken betaalt bet ge I isg Daar loopt ie4 op uit met het nog gio te aanbod van zware varkens waar f pict dö Central otA gain w eg weel en 1 ttandhaafde g Centrale offK eel cCen richtprijs Aan J5 wht bij ruim a mbod op de mai Jit drukt de hoogere heffmg op Öenpiijd n koml i dus beneden Een lagere hef fm Jü óti ian ook den vaikenspnj i ten goeïd komen Bij de huidige dtire v huiBhoudwg van le Centrale i danr n ifuuHi c rn kans op f J Schmidt M 1 ongewenschtp rreeadeling ui België GiflCeraroml nit liet land gexet Vaai V D uit Beurs van Amstardanu WiSSfiLKOfiRSBN 6 Jau 16 J u omcieel Zwijgen ala bmodwinning De Joegoalavisehe Ortdhl In en berin h dorp had Ê 20 jange jcnstinan zoo verneemt Keuér een wed clenschap aangegaan om nTjaai lang met 1 spreken Ilil h tt woord gehouden en een jaar lung gezwegen doch na afloop van dat jaar Piaille liij bijna 24 jaar aan één tuk De meiisdien waren allen nieuwsgierig omhem l iien tn zijn ervaringen uil deze zwijg ponode t vernenitn H j verkocht hun c s van ichzell met het ondersolirifl I ntoi ilBj de Joegoslavische Gandhi lie fotoverkoop u zoo goed egaan dat lm I esl ten h ift opnieuw een jaar te gaan iMJgen daar hem eblekeli was dat zwij en inderdaad goud bpteekenl De kra kxinnig fo gr f orerkdon Dt kuuikiinnlge fotograaf in den Ha die na ijn vrouw met een dolk zwaar tehebben verwond diKir een a nt werd neergesthoten s ten gevolge van iijn ndenov erleden Ondor mi nto ai oigen Und oremdoi jisteuiioigtn ongeveer n uuf reed do heer J tie Oroot te Schagerburg met Bjn rathtsuto achteruit van zijn erf zonder l ken dal r j tweejarig zoontje 1 n de nabijheid van de autt bevond Hst kind werd overreden Bijna onmiddellijk na liet ongeval stierf hel kind liolontatie i Beursoverzieht Het wa iiedeO leu gediukte uiiukt Kon Olii flauw 8th cpvaarteii Tabakken en Rubberaadeelen lager Aku s prijahoudend i ui1 öeht en ed obligaties luier De stem niing op io An teidaaischt iondsenniarkt wa litdeiK gtdmkt in aynipiithie met de tendtnz m WaÜSlrtef tn door de scherpe p ijsdalmtï van de i tlroleumpnja in hel Cont gebitd terwijl b vepdieu uit het AmerikdiiiHche bedrijfsleven niet anders dan nmder prettiue berie iten werden onlvan gen te i slotte was ook de ïnt politieke stind Ml drukkende factor Aku b bod l t m ui t w i stftiid üorjdflt de iioleering cW tl 2 pit ovpii hef slot V4n giale ji I kl IHiihps en l niJevers ilhigei Pot Uminv Hir len flauw Kon 0 i t daajd b nt Ipn 150 ioeh iiuinkten iider bmir t d deKhtfnl k nend sehon n dingen meP ijikerw ir I n hidden van verfc ftjten diuk Iijil li H A i h pen 4 jxJt hoogw lïiibbei lijdden vau VM oopeii te lijden mst erdni luViieis daiddeu beneden fiO Tabnkken flauw Doh s f nden op lenlgt piinUn hocupi doch veiloreii nsdien pi m 5 pet Duitsche en Nederlandse p ohligatiew zwakker Pt EMengde berichten De kwe tje der v g van FrMSche flchilderijen Ondbrtioud met Dr J Baart de ia Faiïle eigenaar der Firma Mak te Amsterdam Zijn opdraditgerer is bereid geweest de geheele rei ling t anitüleeren aai lanleidint an de metledefImgen vitlkf de t Paiij wonend whildcr Adriaan j I ul l er met betrekking tot de onlangs bij d Firma A Mak te Amsterdam gehouden I t ling van modcine Frnnsolie sthildenjen waaivan naai bekend ie geworden een uant al f hilderijen valsch waren heeft gedaan lieeft en verslaggever viji het Pergburinu Va I iaf een ondj Hl l ehad met Dr J Baart de la Faille genoemd firma Hne ig het tp iijnien zoo r dp la FaiHe dal de verklaring van den lieer I uHitr dat hij op een dei kijkdagen n October dadelijk het vermoeden heeft jfckr gen dat vwsrliiHende werken niet e waren luisf 1 geweest terwijt dezelf te h r koiten tijtkna dg veiling in het bij i n van getiiif en die ik met nam zou k innen noemen heeft medegedeeld dat hfl het jammej ond dat hij niet op de veiling annwezi jrpwpoflt was omdat geilen ie lage prijzen die daar gemaakt zijn Wjdft r elf een aanW schilderijen had willen koo pen im deze met belangrijk grooter winst Een veraoek van deii Bond van Varkeiu handelsKn aan den Mfnbtar De pd Hond van Vaikenifhandelaren heeft 7ich tot den Minister van Economi sciie Taken en Handel gewend met het ver zoek alsnog t willen voldoen aan het dd 16 Dec van het orige jaar o 1 hen gedane verdoek over te w llen gaan tot benoeming van een door den bond vooi te dra n bestum slid m de adviesoom missie m xake de Cnfi8vaikensvi t 1932 POHT EN WKPSTIIIJDKN WfELRF fNEN Home traiiier wedrtr d De Oroudsehe jRenner vereenJging De Zwaluw oi raniseert Zondag a s 22 anuarl j oen Home trainer wedstrijd in Cafe De Ume Wal iastraat De wedstrijd vangt te 10 uur aan Het publiek heeft gelegen beid om mede te rijden op eigen fietsen j Verwachting Z rakke tot matig zulde l fke t zuid oostelgke wind Nevebg tot j betrokken Weinig of geen neerslag Tem pcratonr om het vrlegpmnt in het niiden en westen In het noord oostnh lichte vont lu t België ffM t Bij dg wrgS det raa aangekomen werd hij p eWftUïht doo tien politie agenten wi r Jiif hem verzocht mede te gaan naar een lommtóeoiis v n p hlio Plotseling iz de tufi ftchmidl ziih ewr he den van de bettiutdeiH van de Antwerpsclip v preeili lng vj ivoor hj zou sprekeg ixi tnirmpd door j olitleagenfen en reehercht urn flie hem on Janks tx t prote if naar het station brach ten Ondei oicujïïe van emer lechercheuis ivcjd hij p trPlff ov ei fjp gr ii naar IJooendaal febratht Hem werd s jgo ïezejrd dat hij ala on ffewensohte vr cmdeling uit BeJ ne erd l e et terwijl nadere uitJep hem werd gewegerd Hij krfpp ook geen gelegenheid n eer zich met jemaöd in verbinding ie tellen neen gever vin het A y ad zeKHMser KERKNIK UWST Pttr deulsdi spiwh de lutkoIlsdH NUdeken in Oowh und Umgobnng Hwurdige I fauer B Mazurowski wieder 1 Ana p hnücn mit deut ihen Predlgt und tlcutsehc l lede Die Andscht findet WelU tl P ki l ihrt zum ïüngM der Kipello 1 aRIEnTGMANN A0VERTENTIKN Ondertrouwd m A A E PIBBSSÏA yeerttgjariffe htvereenlglnff Het echtpaar M Dortland en R A Pnns wonende Tumstraat 79 zflï op Woensdag 8 Februari zlbn 40 jang huwelijksfeest ge denken De heei Dortland die mandenma Ier van beroep is zal den volgenden dag op 8 Februan 40 jaar marktkoopman z n A DEKKER Gouda 19 Januan 1938 Crabethstraat 18 Markt 59 I V Ur g Sc i ier Sr vacntuw Geweldifre brand te Rotterdam Een 125 Meter diop inagaEiJa totaal uitgebrand Piüthuizen vol tabak verloren t lledeiinaolit heeft in Kot terdam wo i edkgtweldigt fcrand gtvvoed Ümstreake 12 urontdektii e ii naciitwaket dat er braiid wasuitgebroken 111 d ij2eiliajic99l van de fixma I Krauii i tiv KodeA ojj het Botirepaateiger De biaiidvv tl vteid oi middellijlt gewavtrscimwd n VI as btiuien enkele minuten ter plaatsemaai liet v uui breidde zi h Vnet zoo n o t elciK feJijke snelheid uit glat bmnen kortentijd ten groot gedetjte van htt compleï ïiui ti n watiivan d ij et iandel yat el uitmaaktUI licJitei laaie stond Dit raniplex b6Sta L eiittl uit oude ug bouwdo hocg e huiaenen woid oukgiensd door het tiöerenstoigei tfe Hoofdateeg het Middeiï8teig ï en deOpen Rijsluin Met tü het beediïkbare ma tLriaal van de brandweer te weten iea molorspuit n etnige drijvende etoomap iitenbLi evens lerlig isiangenwagens werd hetvuui besttLden docli om half twee vanmorgen waren leeds twee huizen ingestort enp dat jiioment was de toestand zoo onheilsjielknd dal men vreesde dat van hel ge1 och complex geen twt i steenen op elkan Il r KOuden blijven j I Naa st deji ijzerhandel waar de brand uiFebioJ eo wai en di met het pakhuis tezamen een diepte van ongeT er IfiO M be slaat is ve tigd het gioote modemaga ijn van Esders ter tH aich aan de achterzijde ü a l eVinden de houtopslug van de firma j V d Hoeven en de tabaksfabnek van Koeh tn jC H l was zt er mof iIijk de haard van don brand te oatdekkAi Omstreeks 1 unr i stortte de volder m Herhaaldelijk kwameïi I leinp ontploffmsen voor die er op wezen vvtik een jroole hoevielheid brandbaar material daar opgeslagen lag De brandweer concentreeide haar grootste kiaofit op heB behoud v an het pand der firma Fsders dat ooi korten tijd nieuw gebouwd is Te om j tr is hjJf 2 u ocht men 7egV ö 4 zij lairn zou lagen ofschoon nog een uiterst pvaailijke vonkeuregeij door den Thij kl a hfigen wind in di richting der gebou Ki il 11 de Hoofdsteeg werd gedreven Het was toen nog nitt t zeggen hoevtel opslag plaitsen en pakhuizen in het binnenterrein l0 i het vuur zouden woiden vernield De brandweer had met alleen e n uiterst moeihjlje maar ook een ge aarli e taak I n vtjftal brandweerlieden hepen Vrij ern hli e nijwonden op hij de pogingen om dofr de brandgangen tusschen de versoJill kilde peictolen de vuurhaarden te naderen Bij dezei pogingen moest de braiidweei lierliaaldeljjk voor de vuurmassn h wijken T onistn pka kwarf voor twee verminderde het vuur aan de voorzijde maar aan de 1 htei zijde pn midden in het complex v oeddp dl bran 1 nog met groote hevigheid Te ongeveer 3 uur kon de brandweer zeggen dat het groote gebouw van Esders gefpon ld waa Wat de ontwikkeling van den brand m het overige deej van het compJex betreft het pakhuis waar de brand ontstaan ia en waar o A wer veel rubber was opgoslagen IS totaal verloren gfgaan Men slaagde r echter in aij hefi na Veel jinoeite den brand 111 te sluiten door van 3He kanten af op de haard toe te werken Tw e mdeie jiakhuiaen werden nog door het vimi aangetast en cmatig besohadi Hier wjsi men bet vtiui etöiSei te blus hen Den groot geluk mag hot heeten dat mtn dti omnngende panden in dezen ouden stadsl öuw waai alle hi i en vlak legen elkaai annt ebou d = tian heeft weten te heliouden De omringende winkete wonm gen en pakhuizen waai de slangen door heen gelegd ijn hebben alle zeel weel wa tersc liade gekiegen Om drie uur duurde l eti blu sehen not onverminderd voort Er stegen toen no voortdurend vlammen uit het midden van het Hok rjp en dikke rook wolken maakten liet overzicht uiterst moei hjk Het pand van de firma Kramer en Roder s aan de achterzijde tiotaaJ vernield ter l nAn do voorzijdp de drlp bovenste éto ziju wpggebiand Het jrroote pakhuis a n dt achterzijde is gdieel ingeetort Het spreekt vanzelf dal het nog met mogelijk Is de ftchade t e bepalen Ook de ooi aak IS nos onbekend Om 8 uur al brandlucht waargenomen Nog vernemen wij dad het doolitertje van den heer Koelofsen de directeur van het Hotel Coomans reeds gi feravond om 8 uur ii biandlucht rook Zij deelde dit mede lan tw e tturveilieerende politi agenten J c h er Koelofsen zelf is ook eenige malen liet hotel uitgelocpen om dal ook hij een hrandluchl lOok maai niet kon ontdekken wanr die brandlucht vandaan kwam EJerst cni hajf twaalf ag hij en met hem vele anderen hoven de daken achter de Steeg hoog oplaaiende vlammen zOnder dat zij precies konden nagaon waar piecies het vuur wnivl vuur woedde te Panjö van do hand te doen Hetzelfde heeft hij den kiuistharidelaar verweten in wiens tegenwoordiglieid dit gebrek plaats vond Voorts heb ik aldus de heer de a Taille wej degelijk den Farijsohen kunstihandef catalogi van de velling toegezonden hetgeen blijken kan uit het feit dat de fir ma Bernheim Jeune afgaande op een repro duoti in den catalopis een schilderij in die vVUmg heeft aangekocht Wel geef ik toe dat ik met allen kunsthandelaren te Parijs vermoedelijk zijn er nver dan drie hondeid catalogi toegezonden heb zoo ook niet ann Madame 7a Verder vraag ik 11 IJ f hoe iiei mogelijk is dat de Prsnache kunstschilder Yves Ahx toen de heer Tubt era hem den catalo i toonde direct kon veikliren dal de daarin aangekondigde wer ken Coin de Paris enz noojfi door hem lieschilderd waren Ik vraag mij dit af om dal waiir dt schildeiijen hem onbekend jn en met in den catalogua staan gerepro duceerd H e valschheidaverltlarfng dus uitsluitend op een titel heniat Heteelfde geldt voor het oordeel van den Pajijsdhen iTT tfii f itfnfcyiiy f ICMNIEUWS Dae lied einer Nacht in de Schouwtmvrg BtOBcoop In dei Schouwburg Bioscoop zal vansif om zeventig omnger in de Dorpalraftt teBoskoop worden onteigend De eigenarenvroegen en veVkregj in December jl vany j ue Hadgsche rechtbank een vollsiüge i jdagavond worden vertoond de buiten schadevergoeding De provincie vond h t toegekende bedrag vftji ƒ 20 JUO voor enkele I de er woningen te hoog t n ging in castatit Namens de provincie lichtte mr Onderwerpen te behandelen Agenda Raming steuiuitkeenngen 1933 Wachtgeldsteiring onderwyzpr J van t Hoog Ver ioek beschikbaarstelling schoollocaal Mej Helder Volkflonderwgs Verzoek beschikbaarstelbng schoollocaal Vereen Vryz Herv voor het houden van een Zondagschool HAASTRECHT Cursus E H a O Voqr den turfcus EHBO welke op initiatief van het Groene Kruis alhier onder lerdmg van Dr Hakkenberg A ordt geprganiaeerd hebbeu zich 32 deelneifters aangemeld Met het oog op dqtt groote deelname wordt de cunpus in het Nut ge bouw gehouden De eerste les vangt a a Donderdagavond 7 uur aan WADDUNVEEN Reeds meer dan ƒ 3000 ingekomen voor h t Cnsiscomité In ons richt vong week over de op biengst va de collecte van het Cnsisco nute stond dat was ingekomen een bedrag van ƒ 2528 50 dit nmet zyn ƒ 152 50 In tu chen is dit bedrag thans reeds veel grooter geworden want de totale waarde m fceli en goederen heeft de dne duuend gulden overschreden Sindsdien z i eemge bedragen i geld nog bmhengekomen als mede een groove collectie goederen Ook voor dit alles zy den dank van het comitt bttuigd gtwone film Da lied emer Natht wn liiira film met ül wereldbert eaidt teiior van de hcala tt Mdaan pp Juepura Ue i j er l tbte fiinisfcer Maft a Schneider en ï ntz tiithulz de bek nd § piÏÏtsche komiek m de hoofdrollen Verdej treden in deae jOperette ftlm die m vele pUatsen reeds mtt btyg nd faucces werd vertoond op Otto Walburg Idd Wust Julius l alkuistem en anderen De film is voor een groot deel opgenJj meji m hei bLhuon Lugano Jan Kiepura de PoolKhtzanger die in korten tyd btroemd wtrd öm ii R schoont zang zingt In lliaha l heater draait vanaf morgen avond een grootjjch dtama De Duivel van U b9 in de regie vaii Manon Genng met Charles l anghton Gary Grant iallialah Bankhead en Cary Ooopw In de Réunie Bioscoop draait een Ufa film met Lya Mara Hans Aibers en Harry Carey Voor meerdere by zonderheden raadplege mtn de betreffende advertenties Voor wat de Reunie Bioscoop betref vestigen wij op erzoek 8n de directie er dt aandacht op dat dit Theater thans ook couponboekjes uitgeeft voor de Vrydag V iid oorstellmgen Indieomg van loonlusten Belonghe boenden worden ei opmerkzaam op gemaakt dat de loonlysten der Onge vallenwet over net tweede halfjaar 19J2 en wanneer de werkgever u aangesloten by een risuiodragende maatschappij de ioon iysten over het jas 1932 moeten worden ingeleverd voot 1 Februari 19 3 ten Post ki ntore bg den Raad van Arbeid t Utrecht ten by kantore van dien Kaad an j Arbeid Oosthaven 2tt te Gouda of te eist des Woensdags Oud Gemeentehuis ie Dorpatraat Door tydige voldoemng aan deze vei phchtingen woeden den Raad van Arbeid l osten bespaard Te late inlevering van de iuoRiyst en kan procesverbaal ten gevolge hebbenjben propa nda fe tavondDe volkstuinvereenigmg Genoegen nuArbeid houdt P aterdag 4 i ebruari asdes avonds 8 uur in f U Uandia een pro atjandd t eestavond jilAKKlBKlÜUJTBJS Begrafenis J N J ikers Both Het stofftlyk overschot aft den He kendorp uv erleden heer i N Jonkers Both zal a s iïaterdag op de Algemeene Be gri ptaats te Gouda ter aarde worden besteld i Burgerlijk Stand Veemarkt Gouda 19 Jan Aangevoerd m totaaj 1644 i tuks waarvan U6 slacht arkensik Vette ƒ O ia O 14 Londenschfl ƒ 0 10 012 per pund levend met 2 korting 570 magere BOTLR Aangevoerd 449 ponden bo ter Goeboter ƒ O 85 96 Weihoter ƒ 0 80 0 86 per pond Handel vlug EIEREN Aangeviiérd 86 600 stuks Kipeieren ƒ J 4 Eendeiereti ƒ 3 per 100 stuks Handel vlug Gtaanroarkt G ada 19 Jan Tarwe ƒ 6 6 25 Rogge ƒ 3 80 4 10 Gerst ƒ 5 6 25 Haver ƒ b 6 Erwten ƒ 13 18 Brume boonen ƒ 9 11 25 per i06 K G Coop Holl Bierveiüng G aZHJi te Gouda 19 Jan Aanvoer 90 500 lupcSeren Pryzen 56 58 K G ƒ 3 30 3 40 6ft 60 K G ƒ 3 40 3 ey 6 K 2 K G ƒ 3 60 8 70 62 66 KG ƒ JJO 4 00 Brume 66 68 KXl ƒ 3 40 4 50 Kleine eieren ƒ 3 10 3 30 Aai foer 1000 eendeieren Pilzen ƒ 2 80 3 50 alles per 100 stuks De Leeuwarder boieraoteenng 19 Jan De Crisis Zuivelcentrale deelt mede dat de Leeuwarder bote jgioteenng Js vastgesteld op 72 cent per KG Botersoteermg Kopenhagen 19 Jan 165 kronen of 65 cent GLB RÊ N 12 Jan Anthomuï Ferdi nund t van A A Koiïwenberg en M C L iBastiaanaen R vau tjat weg Js i4 Jan Glasina Joanna Mana ar van G A vftu yUet en H van Roeyen R van Catsw lo Jan Wilhelmus Iranciscus zn vfln W G J i mits en A M W Bertels Kiei weg 44 16 Jan TherOjSia dr van A A van i etteia en W A Jannjaat Peperstr 22 18 Jan Johanna dr van J Brecdyk en J Kiuitjbosch Boom str 69 Gdh TROUWD 18 Jafl O Week en W C van Vliet j Segaar en J W Groot Bra mei J de Boom en W J Broekhuisen A Degenkamp en E iJsselstem OVERLbD£N 12 Jan Ja ibus Anthomus Petrus van VUet 70 j Agdad 19 Jan 8 uur Ohr Geref Kerk Ds v dMolen an Rotterdam 20 Jan 23 Jkn $ chouwburg Bio8codp Das lied einer Nacht 2 1 Jun 24 Jan 1 haliaTtieater De duivel van 1669 Jan 814 uur Bovenzaal 31auwe KruisWesthaven Ver v Vrgz Hervormden CdGouda Praatavond Jan 9 uur Soc Ons Genoegen zaalKuubtmin Bal voor de leden en hunnehuisgenooten Optreden van Paul Ostraen The Hawkcourta 21 Jan 3 u So Vredebest dcnietoefenmg Byz VrSjw Landstomn KADIO MBUWfe Programma voor hed i ilUv isun 530 7 0 YRO klem oilttst o 1 V Nieo Tl p 5W S erhalen voji groote kmdeien door nï sa Dijk 6 3Ü Ö poitpniatje H Hollander 7 30 Engel 8Lhe les voor gtvotderden Pied Fray 800 VL Dm EÏ15 Conierf eijouworkest dam 0 1 v Eduaid v B inura Ale ïaiidtr bhiimllii VI 1 UI de ptiu e gtainoCoou10 30 Kovaffl I aj b en zijn orkest UOO Va Dia 1106 Gramofoon 1115 Kovacs L joa Hulden 5 00 BespeUng v i het studio otgel populaire miuiek 5 45 Cuiflus ban dunaibeid voor nee eui d Een ledikantje m dun kaïton 615 Dre G R Bflx Gijslwit Karel vwi Hogöndorp 6 4B Cur HUP kaïpjien en stofversieren 7 00 Wat er op de wereld gelieurt door Corn A Cragé 8 00 10 40 Das hed von der Glocke van Max Brufh ged chl van Fr MliUer door 1 C hr Oratorium Vereenising Con 4more te Leiden Solisten Ankl V Wicke 0 tf Cr nmelin ypiaan Miiartje Offers lU Ml u Phrtiyer tenor Hendrik Ko tiiii I 1 Ofkeal De Haarleinsolie Orkest wre niL iiii Dirigent D Rmmk in de piiu e U W I vap Haa jelt Gezag en Vrijheid hij de opvoeding 1040 Va Dias 10 50 Giamo oonmuziek Jan 3 uur Hotel de Zalm Ver vanHmsvrouwen afd Gouda Demonstratiemiddag te houden door de firma vanEngelen en L ers te Heeze over het v r Jan 7 j u Schaakbord GoudacheScfaoenwmkehers en Schoenmakeisvergadenng Jaaivergadermg Jan S uur g bouw Daniel EHBO Ver bandleer 25 Jan 8 uur G udscha Reddmgsbrigade Medische cur us voor Hoeren Geb Blau we Kruis Adspiranten T 8 21 Jan 8 uur geb Tot Heii des Volks t e Cursusavond van dg Chr Dem Üme Spreker de hter K van W k 2 Febr 10 u vni tot 9 u nm m Hotel de Zalm Ver tot Bev der belangd van blechthoorenden Gelegenheid tot beprot ving van gehoonnstrutnenten voor slecht hoorenden IS Febr Gebouw Crabethstraat 3 Verkie zing van een hd voor het grootbedryf van de Kamer van Koophandel en Ja briek n tJÏT PJBN OMTHEk I BOSKOOP Ontetgi mgsprocedure voor Hooge Raad Tusschen prov Zum Holland en i BoskoopMiie ingeisetenefu IX Hooge Raad behand lde gisteren een onteigfemngBprocedurp tusschen de provln rie ZmdÜolland eji eenige inwoners van Boskoop Ten behoev e van de verbreeding van de Gouwe die ter plaatse mgeveer drie maal zoo breed ge naakt wordt moesten